BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Bolstadgata 16, Sande Dokument nr.: 5 Filnavn: _ROS-analyse_Bolstadgata_16_ docx Revisjon Dato Utarbeidet av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Kontrollert av Kristian Ribe Kristian Ribe Godkjent av Lars Syrstad Lars Syrstad Beskrivelse Utkast til ROSanalyse Ros- analyse som som vedlegg vedlegg til til detaljregulering detaljregulering Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder rettelser og tilføyelser Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (17) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Metode Avgrensning Beskrivelse av analyseobjektet/planområdet ANALYSE AV RISIKO Identifiserte farer og uønskede hendelser EVALUERING AV RISIKO Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Akseptkriterier Risikomatrise Risikoreduserende tiltak Evaluering Behov for hensynssoner Behov for reguleringsbestemmelser KONKLUSJON KILDER VEDLEGG Ramboll

4 4 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Rambøll Norge AS har på oppdrag fra DKM Drammen utarbeidet forslag til detaljregulering for Bolstad Mellom, Bolstadgata 16. Risiko- og sårbarhetsanalysen er et vedlegg til detaljreguleringen og skal identifisere uønskede hendelser og farer som kan få betydning for om planområdet er egnet til utbygging. 1.2 Metode Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS- analysen er utført som en generell og relativt enkel variant. Kartleggingen av aktuelle hendelser er gjennomført på et nivå som reflekterer forslaget til detaljregulering og vil sikre en ivaretakelse av kravet til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse i Plan- og bygningsloven 4-3. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med spesialkompetanse. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som en desk study. Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: - Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) - Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011) - Rundskriv T-5/97- Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet Veiledning til teknisk forskrift PBL - tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap ROS- analysen er bygd opp på følgende måte: 1) Beskrivelse av analyseobjektet 2) Gjennomgang av sjekkliste 3) Kartlegging/identifikasjon av aktuelle hendelser (Vedlegg) 4) Analyse av risiko 5) Evaluering av risiko 6) Konklusjon ROS- analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til områderegulering kan egengodkjennes av Sande kommune. Analysen kan også gi grunnlag for utforming av reguleringsbestemmelser og hensynssoner. 1.3 Avgrensning Bolstad Mellom, gnr. 38 bnr. 1, Bolstadgata 16, er en landbrukseiendom som ligger nordvest for Sande sentrum. Eiendommen ligger på begge sider av E18. Planavgrensningen er satt til tunet. Øvrig areal beholdes uregulert. ROS- analysen omfatter alle arealene innenfor foreslått planavgrensning og tilgrensende områder dersom områdeeksterne hendelser kan få konsekvenser som påvirker Rambøll

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5 (17) 1.4 Beskrivelse av analyseobjektet/planområdet Adkomst til eiendommen er via fylkesvei 950 og Bolstadgata. Det er fire gårder med navnet «Bolstad», henholdsvis nordre, mellom og søndre. Bolstadgata 16, gnr/bnr 38/1, er betegnet som «Bolstad Mellom». Eiendommen er på totalt 450,8 daa. Fulldyrka areal utgjør 156,3 daa, overflatedyrket areal 25,7 daa, skog 221 daa og annet areal 48 daa. Eiendommen har en bygningsmasse som består av våningshus, driftsbygning, verksted, ridehall, tribunebygg, stabbur med mer. Bygningsmassen er av noe varierende standard, og eier har renovert deler av bygningsmassen etter overtakelsen. Eiendommen er bebodd i henhold til konsesjonsvilkårene, og jordbruksarealene benyttes til fórproduksjon og beiteområder. Eiendommen er over flere år utviklet med spesielt fokus på hest med utleie av stallplasser, ridekurs, rideskole og ride stevner. Det er opparbeidet flere ridefasiliteter på eiendommen, ca 15 daa. Vestlig del av eiendommen er en ren skogseiendom, med forbindelse under E18 via kulvert. Skogen er klassifisert som høy og middels bonitet. Skogsområdene skjøttes ved jevnlig hogst og nyplanting. Ramboll

6 6 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2. ANALYSE AV RISIKO 2.1 Identifiserte farer og uønskede hendelser Som vedlegg til denne ROS- analysen følger en grovmasket og generell sjekkliste for identifikasjon av risiko- og sårbarhetsforhold. Sjekklisten er ikke uttømmende, men er benyttet som et hjelpemiddel for å identifisere farer og uønskede hendelser på et overordnet nivå. Sjekklisten er basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps sjekkliste til bruk i ROS- analyser. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert i dette kapittelet. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet, noen av hendelsene er allikevel kommentert på grunnlag av alvorlighetsgrad og relevans. Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagt sjekkliste: Geologisk ustabilitet Radon Kulturminner Erosjonsrisiko (Støy- trafikkstøy) Brannvann Er det fare for utglidning/er området geoteknisk ustabilt Planområdet ligger i et område der faregraden av kvikkleire er vurdert til å være lav. Det er ikke registrert andre type skredhendelser (jordskred, flomskred eller løsmasseskred) i, eller i tilknytning til Dette betyr at planområdet ikke har hatt registrerte skredhendelser, men utelukker ikke at planområdet kan ha varierende og ustabile grunnforhold. Ved etablering av ny bebyggelse bør det gjennomføres undersøkelser i grunn for å kartlegge de lokale grunnforholdene. Radonfare Planområdet er definert som et område med moderat og høy fare for Radon (Aktsomhetskart). Aktsomhetskartet er utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og er basert på flyog helikoptermålinger på et relativt grovmasket nivå. Sannsynligheten for at det kan oppstå for høye radonverdier i nybygg vil være tilstede. Det vil derfor være behov for å gjennomføre eventuelle avbøtende tiltak ved etablering av nybygg. Kulturminner Planområdet omfatter 3 SEFRAK- bygg (ikke meldepliktig ihht. KML p25). I samarbeid med fylkeskommunen må behovet for kulturminneregistrering avklares, da det kan ligge automatisk fredete kulturminner i grunnen. Sør for planområdet ligger det et automatisk fredet kulturminne. Tunet på Bolstad Mellom har høy verneverdi. I forslag til plankart er det regulert en hensynssone, Sone med angitte særlige hensyn - bevaring av kulturmiljø (H570_1). Erosjonsrisiko Planområdet ligger i et område der erosjonsrisikoen er vurdert til å være middels til stor. Selve området der bebyggelsen er tenkt plassert har liten erosjonsrisiko, da bebyggelsen er planlagt til å ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelsen på gårdstunet. Etablering av bebyggelse i randsonen av dyrkbar mark, vil dersom overvannshåndteringen gjennomføres tilfredsstillende, ikke forverre erosjonsrisikoen til de tilgrensende landbruksarealene. Støy (trafikkstøy) Trafikkstøy er kommentert på bakgrunn av relevans. Omkringliggende veier gir ikke støyverdier som overstiger grenseverdiene i T Planområdet berøres ikke av støy fra Europavei 18, på grunnlag av avstand, jf. gjennomført støykartlegging fra Svv. Støy fra veitrafikk vil derfor ikke representere en ulempe for Det vil derfor ikke være behov for ytterligere støyberegning eller risikoreduserende tiltak. Rambøll

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7 (17) Brannvann (mengde og trykk) Planområdet har ikke tilstrekkelig brannvannforsyning. Dette er bekreftet av Sande kommune (avd. for VAR- Miljø). Det ligger 63 mm Ø vannledning i området. I dag eksisterer det ikke påkoblingsmuligeter via brannkum/hydrant. Vannledningene inn til planområde bør oppgraderes med minimum 110 mm Ø vannledning, samt brannhydrant som gir tilkoblingsmuligheter til rednings og slukkemannskaper. Ramboll

8 8 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3. EVALUERING AV RISIKO 3.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under. Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i: kontinuerlig (5): skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området Meget periodevis, lengre varighet (4): skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig/flere enkelt (3): skjer årlig/kjenner til med kortere varighet kjenner (2): kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- års periode ingen (1): ingen, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i: 1. Ubetydelig/ufarlig: person eller miljøskader/enkelte av misnøye. 2. en : Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. 3. : kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og e situasjoner. 5. katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; langvarige miljøskader. 3.2 Akseptkriterier Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen: Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko Bruken av planområdet skal ikke være farligere enn bruken av omkringliggende/nærliggende områder 3.3 Risikomatrise Risikomatrisen viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten. Som det fremgår av matrisen under er det 20 uønskede hendelser som havner i grønne felt, 23 hendelser i gule felt og en hendelse som ligger i rødt felt. Resterende 8 hendelser er ikke vurdert jf. nummeroppramsingen i avsnittet under. Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes Hendelser i grønne felt: ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes Tallverdiene øverst til venstre i hver rubrikk angir risikoverdi, tallene med nr. 1 til 52 angir nr. i vedlagte sjekkliste. Hendelsene med nr.: 15,16,17,25,28,29, 40 og 41 er neglisjerbare og derfor ikke risikovurdert. Som det fremgår av tabellen under er det 1 uønsket hendelse eller fare som havner i rødt felt. Rambøll

9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9 (17) Konsekvens: Sannsynlighet: 5. kontinuerlig 1. Ubetydelig 2. en viss fare Alvorlig/ farlig katastrofalt Meget periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig/ flere enkelt 2. kjenner 1. ingen , 8, 30,31,32,33,37 18, 44,45,46,47 2 6,7,9,10,11, 24,26, 9 4,12, 13,36, 38,39 6 3,14,19,20,21, 42,43 3 1, 22,23,27, 34, , 5 48,49, Risikoreduserende tiltak For at planforslaget skal gjennomføres, og for at risikonivået skal forholde seg lavere enn det som er beskrevet, anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak hensyntas og innarbeides i forslag til plankart og bestemmelser: Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 2 Geologisk ustabilitet Grunnforholdene bør undersøkes nærmere i forkant av utbygging og med hensyn til fundamentering av fremtidige bygg og andre konstruksjoner. 4 Radon Lokale undersøkelser/målinger av planområdet bør gjennomføres. Dersom høye radonkonsentrasjoner blir påvist, er aktuelle tiltak utleggelse av duk/membran før etablering av bebyggelse. Samt målinger i etterkant av oppført bebyggelse og evt. tiltak ved påvisning av verdier over 200 Bq/m³. 12 Kulturminner Avklaring av behovet for kulturminnekartlegging gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen. Planbestemmelse som sikrer automatisk fredete kulturminner dersom det fremkommer ved anleggsvirksomhet el. i planområdet bør innarbeides. 13 Erosjonsrisiko. 51 Utilstrekkelig brannvannforsyning Rekkefølgebestemmelse om krav til tilfredsstillende vanntrykk og tilkobling. Ramboll

10 10 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3.5 Evaluering I tabellen under vises de uønskede hendelsene og hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller farene. Tabellen forutsetter at forslaget til risikoreduserende tiltak nevnt i kapittel 3.4 gjennomføres i sin helhet. Tabellen baserer seg på følgende skala: Økt risiko Uendret risiko Redusert risiko Nr. Uønsket hendelse Endring i risiko 2 Geologisk ustabilitet Uendret 4 Radon Redusert 12 Kulturminner Uendret 13 Erosjonsrisiko Uendret 51 Utilstrekkelig brannvannforsyning Redusert 3.6 Behov for hensynssoner I forslag til detaljregulering er det regulert hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570_1) i henhold til Plan- og bygningsloven Ut over dette vil det ikke være behov for ytterligere hensynssoner. 3.7 Behov for reguleringsbestemmelser For videre oppfølging og på bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for å implementere tiltak gjennom reguleringsbestemmelsene: Planbestemmelse som sikrer kartlegging av grunnforholdene ved gjennomføring av reguleringsplanen. Planbestemmelse som stiller krav til ytterligere undersøkelser av radon. Rekkefølgebestemmelse som stiller krav til etablering av tilfredsstillende brannvanntilkobling (mengde, trykk og påkobling). Rambøll

11 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 11 (17) 4. KONKLUSJON Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 5 aktuelle hendelser som kan inntreffe ved gjennomføring av tiltaket: Geologisk ustabilitet Radon Kulturminner Erosjonsrisiko Brannvann Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 4 av de aktuelle hendelsene. Som det fremgår av kapittel 3 - Evaluering av risiko, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko. I kapittel 3.4 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser (kap. 3.7) som bør inkluderes i bestemmelsene til detaljregulering for Bolstadgata 16. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for samtlige identifiserte farer og uønskede hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner. På grunnlag av det ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS- analysen som oppfylt. Ramboll

12 12 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5. KILDER Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2008), revidert utgave 2010 Miljøverndepartementet, reguleringsplanveileder, Vedlegg 1 ROS- analyse Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE Atlas, Norges geologiske undersøkelse (NGU) Arealisdata på nett, Aktsomhetskart for Radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Skreddata på nett Norges institutt for skog og landskap, Markslagskart og Temakart Klima- og forurensningsdirektoratet Grunnforurensning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), NINA- data på kart, Forslag til detaljregulering for Bolstadgata 16, (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse), Rambøll Norge AS, Tlf. samtale med Sande kommune, VAR-miljø, , vedr. brannvann. Rambøll

13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 13 (17) 6. VEDLEGG Nedenfor følger sjekkliste for reguleringsplaner basert på Departementets reguleringsveileder, og sjekklisten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet. Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Naturgitte forhold 1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? 2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 3 Er området utsatt for flom i elv/bekk/lukket bekk? 4 Er det radon i grunnen? 5 Skader ved forventet Havnivåstigning? 6 Er området spesielt vindutsatt? 7 Er området spesielt nedbørutsatt? 8 Vil klimaendringer medføre økt havstigning? 9 Sårbar flora/rødlistearter? Ja ingen katastrofalt 3 Det er ikke registrert skredhendelser i, eller i umiddelbar tilknytning til 10 Planområdet ligger i et område der faregraden av kvikkleire er vurdert til å være lav. Se vurdering i kapittel 2. Betydelig 6 Rett nord for planområdet går det en liten elv. Iflg. NVE er området ikke flomutsatt. Elven/bekken renner ut i Vesleelva og har tilsig fra områdene rundt Bolstadåsen og Lillevann. Ja Sannsynlig Betydelig 9 Planområdet ligger i et område med moderat til høy aktsomhet for radon. Se vurdering i kapittel 2. ingen ingen ingen ingen Ubetydelig 1 Planområdet ligger med god avstand og med vesentlig høyde over havet. en en Natur og kulturområder, medfører planen skade på; ingen 10 Sårbar fauna/fisk eller rødlistearter? ingen 11 - Verneområder ingen 2 Planområdet er ikke spesielt vindutsatt. 2 Planområdet er ikke spesielt nedbørutsatt. Ubetydelig 1 Planområdet ligger med god avstand og med vesentlig høyde over havet. en en en 12 - Kulturminner Ja Sannsynlig Kritisk 2 Det er ikke registrert sårbar flora/rødlistearter i planområdet ved gjennomgang av NINA- data på Kart. 2 Planområdet ligger med god avstand til sjøen. 2 Det ligger ikke verneområder i, eller i nærheten av Elven som går nord for planområdet er vurdert som en lokalt viktig naturtype. 9 Planområdet omfatter 3 SEFRAK- bygg (ikke meldepliktig ihht. KML p25). I samarbeid med fylkeskommunen må behovet Ramboll

14 14 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 13 Erosjonsrisiko Ja Sannsynlig/ Flere enkelt for kulturminneregistrering avklares. Sør for planområdet ligger det et automatisk fredet kulturminne. 9 Se vurdering i kapittel 2. Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?: 14 -hendelser på vei 15 -hendelser på jernbane 16 - hendelser på bane (T-bane) 17 - hendelser i luften (flyaktivitet) 18 - Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? ingen ingen ingen katastrofalt katastrofalt katastrofalt en 6 Det er ikke registrert trafikkulykker med alvorlig personskade i tilknytning til eller i nærheten av Bolstadgata 16. Se vurdering i kapittel 2. - Det går ikke jernbane i nærheten av Risiko vurderes ikke. - Det går ikke bane i nærheten av Risiko vurderes ikke. - Risiko vurderes ikke. Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 19 - utslipp av giftige 6 Det ligger ikke gasser/væsker industrivirksomhet i tilknytning til 20 - akuttutslipp til sjø/vassdrag 21 - akuttutslipp til grunn 22 - avrenning fra fyllplasser 23 - ulykker fra industri med storulykkepotensiale 24 - støv/støy/lukt fra industri/ en 4 6 De ligger ikke sjø/vassdrag i umiddelbar nærhet til 6 Planfremmer er ikke kjent med industrivirksomhet/ landbruksvirksomhet der akuttutslipp til grunn kan forekomme. 3 Det ligger ikke fyllplasser i nærheten av 3 Det ligger ikke industri med storulykke potensiale i eller i umiddelbar nærhet til 2 Det ligger ingen støygenererende industrivirksomhet i Rambøll

15 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 15 (17) 25 - kilder for uønsket stråling - Risiko vurderes ikke/ikke aktuelt stråling fra høyspentledninger 27 - ulykker med farlig gods (brennbar/farlig veske el. gass/eksplosiver mv.) en 2 Det går ikke høyspentledninger i 3 Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 28 - Er det bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning? 29 -utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker 30 -elektrisitet (kraftlinjer) katastrofalt katastrofalt - Det ligger ikke sammenhengende trebebyggelse i Hendelsen er ikke risikovurdert. - Planfremmer er ikke kjent med at det oppbevares store mengder med eksplosjonsfarlige/brennbar e gasser el. væsker i Hendelsen er ikke risikovurdert. Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: Sannsynlig en 31 -teletjenester Sannsynlig en 32 -vannforsyning Sannsynlig en 33 -renovasjon/spillvann Sannsynlig en Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 34 - påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer? 35 - er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? 6 Det går ikke høyspenntledninger gjennom 6 Bortfall av teletjenester vil ikke representere en stor konsekvens for 6 Bortfall av vannforsyning vil ikke representere en stor konsekvens for 6 Bortfall av renovasjon/spillvann, vil ikke representere en stor konsekvens for Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: 36 - til skole/barnehage 9 Veisystemet i tilknytning til planområdet har lav trafikkbelastning, og ingen registrerte trafikkulykker med alvorlig personskade. 3 3 Ramboll

16 16 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 37 - til nærmiljøanlegg (idrett etc.) Kritisk 6 Se merknad i pkt til forretning etc. Sannsynlig 9 Se merknad i pkt. 36. Kritisk 39 - til busstopp Sannsynlig 9 Se merknad i pkt. 36. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 40 - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. ingen Alvorlig/farlig - Risiko vurderes ikke. 41 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 42 - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering ingen 43 - forurenset grunn Alvorlig/farlig - Risiko vurderes ikke. 6 Det er ikke industrivirksomhet i nærheten av 6 Det er ikke registrert forurenset grunn i kartbasen til KLIF. Til tross for dette er det likevel sannsynlig at det eksisterer forurenset grunn i Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Omgivelser 44 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? 45 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 46 Luftforurensning 47 Støy trafikkstøy Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 48 - er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? 49 - finnes det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? Brannberedskap: 50 - omfatter planområdet spesielt farlige anlegg? en en en en Katastrofalt katastrofalt Katastrofalt Se vurdering i kapittel 2. 5 Risikoen er neglisjerbar. 5 Risikoen er neglisjerbar. 5 Planområdet omfatter ingen spesielt farlige anlegg. Rambøll

17 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 17 (17) 51 - har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? 52 - har området kun en adkomst for regnings og slukkemannskap? Ja kontinuerlig Alvorlig/farlig 20 Se merknad og vurderinger i kapittel 2, samt forslag til avbøtende tiltak. Alvorlig/farlig 4 Ved etablering av ny bebyggelse vil planområdets innkjøring gi 2 adkomstmuligheter til ny og eksisterende bebyggelse. Ramboll

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer