GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

2 ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: G/S- vei fra Åsåker til Spikkestad stasjon Dokument nr.: - Filnavn: Utkast _ROS_analyse_aasaker_spikkestad Revisjon Dato Utarbeidet av Nils-Ener Lundsbakken Jørgen Biørn Kontrollert av Hanne Mo Østgren Hanne Mo Østgren Godkjent av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Beskrivelse Utkast til ROSanalyse. Vedlegg til detaljregulering. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 47 Skøyen NO-013 OSLO T F

3 ROS-ANALYSE 3 (17) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Planområdet Metode Avgrensning ANALYSE AV RISIKO Utglidning Hendelser på jernbane Klatrefare i master Bruk av gang- og sykkelvei Forurenset grunn EVALUERING AV RISIKO Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Risikomatrise Risikoreduserende tiltak Evaluering Behov for reguleringsbestemmelser KONKLUSJON KILDER VEDLEGG Ramboll

4 4 (17) ROS-ANALYSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei mellom Åsåker og Spikkestad. Åsåker stasjon er besluttet nedlagt. Dette er vurdert å utløse behov for en ny gang- og sykkelvei for å legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport for myke trafikanter mellom Åsåker og Spikkestad stasjon. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er det utredet alternativer for fremføring av gang- og sykkelvei på henholdsvis nord- og sørsiden av jernbanetraseen, samt et tredje alternativ som er en kombinasjon av disse. Resultatet fra utredningen viser at tiltaket vil få minst konsekvenser for miljøet på sørsiden av jernbanetraseen, og dette alternativet er følgelig lagt til grunn for reguleringen. Hensikten med Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er å identifisere og analysere risiko knyttet til aktuelle hendelser og sårbarhetsforhold i planområdet. Et hovedmål med analysen er å avklare eventuelle behov for risikoreduserende tiltak som bør gjennomføres for å godkjenne planen. 1. Planområdet Rambøll

5 ROS-ANALYSE 5 (17) Figur 1: Planområdet 1.3 Metode ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps reviderte veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (011), og Miljøverndepartementets veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner, vedlegg 1, ROS-analyser (T-1490). Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens 4-3. ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser ol.) og grunnlagsinformasjon fra oppdragsgiver. Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS- analysen og består av følgende deler: 1) Analyse av risiko. Basert på vedlagt sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 56 forskjellige hendelser/situasjoner ) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av risikoreduserende tiltak 3) Konklusjon En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle kapitlene i rapporten. ROS-analysen avdekker områder hvor det er nødvendig med ytterligere kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til detaljregulering kan egengodkjennes av Røyken kommune. Analysen kan også gi grunnlag for utforming og revisjon av reguleringsbestemmelser og hensynssoner. Ramboll

6 6 (17) ROS-ANALYSE 1.4 Avgrensning ROS-analysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er definert på plankart. Analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som kan få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet.. ANALYSE AV RISIKO En sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 51 ulike hendelser/situasjoner er fylt ut og foreligger som vedlegg til denne analysen. Innholdet i sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i ROS-analyser. Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagte sjekkliste: Utglidning Hendelser på jernbane Klatrefare i master Bruk av gang- og sykkelvei Forurenset grunn.1 Utglidning Det er tykke havavsetninger i hele planområdet området (NGU 01a). Grunnen ved bekk på nordsiden av jernbanen vurderes som noe ustabil. utglidninger forekommer i området, men dette vurderes å ikke påvirke jernbanen. I kommuneplanens arealdel er det angitt faresone - rasfare for arealet ved Skithegga lengst øst i planområdet. Faresonen er grovt angitt som en buffersone over Skithegga, og vurderes å ikke være like relevant for arealet sør for jernbanetraseen. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i området i forbindelse med planarbeidet. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel som viser faresone rasfare for arealet ved Skithegga.. Hendelser på jernbane Totalt 33 ulykker ble registrert på jernbane på landsbasis i 011 (Statens jernbanetilsyn 01). De fleste av disse ulykkene er knyttet til av- og påstigning. Det ble registrert fem dødsfall som tredjepersonsulykker, hvorav en omkom ved planovergangsulykke og fire i sammenstøt med person i spor. Det er registrert et vilttrekk for elg som krysser jernbanetraseen i øst, og det antas å være en risiko for viltpåkjørsel ved jernbanen. Erfaringsmessig utgjør ikke dette en risiko for mennesker eller materiell. Gang- og sykkelveien vil etableres nær jernbanetraseen gjennom hele strekningen. Det vil dermed være en økt risiko for ulykke knyttet til kryssing av jernbanen og lek i området. Det er Rambøll

7 ROS-ANALYSE 7 (17) per i dag ett krysningspunkt på strekningen i form av en undergang for traktortrafikk mellom jordbruksarealene nord og sør for jernbanen..3 Klatrefare i master Det foreligger en viss risiko knyttet til klatring i master for kjøreledning langs jernbanen. Enkelte av mastene i planområdet har påmonterte plater som fungerer som barriere for klatring..4 Bruk av gang- og sykkelvei Risiko ved bruk av gang- og sykkelveien vil være knyttet til utforkjøring på sykkel, glatt føre vinterstid og kriminalitet. Den aktuelle strekningen har per i dag ikke belysning og det er lang avstand til nærmeste boligområde. Terrenget er relativt kupert med varierte stigningsforhold, og det vil være behov for å etablere bratte fyllinger på deler av strekningen. Eksempel på master med klatrebarrierer ved Spikkestad stasjon..5 Forurenset grunn Det er gjennomført utredninger av grunnforholdene i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for ny Spikkestad stasjon (Asplan Viak 01). I utredningen er det analysert jordprøver fra felt og foretatt en overordnet vurdering av risiko for forurenset grunn. Analysene er gjennomført for området mellom Spikkestad stasjon og langs jernbanetraseen ca. 50 m øst for stasjonen. Ved elektrifiseringen av Spikkestadbanen i 19 ble sporområdet ved Spikkestad stasjon anlagt på tilkjørte sandmasser. Resultatene fra utredningen viser at 8 av 15 prøver er mer eller mindre forurenset av olje, PAH og kobber. Det ble registrert svart sand ved flere prøvepunkter, noe som er vurdert å skyldes forurensing fra kreosotsviller. Med utgangspunkt i resultatene fra utredningen ved Spikkestads stasjon er det rimelig å forvente tilsvarende risiko for forurensing i det aktuelle planområdet mellom Spikkestad og Åsåker. 3. EVALUERING AV RISIKO 3.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 1. ingen : Kjenner ingen, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. : Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10-års periode 3. Sannsynlig/ flere enkelt: Skjer årlig/ til med kortere varighet 4. Meget periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Ramboll

8 8 (17) ROS-ANALYSE 5. Svært kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i: 1. Ubetydelig/ufarlig: person eller miljøskader/enkelte av misnøye.. alvorlig/en : Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. 3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner. 5. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; langvarige miljøskader. 3. Risikomatrise Risikomatrisen (tabell 1) gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten i vedlegg 1. Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering fra 1 til 51 angir nummer i vedlagte sjekkliste. Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. Hendelsene 14, 15, 1 og 4 er undersøkt og vurdert, men på bakgrunn av spørsmålsstillingen gir det ingen hensikt å risikovurdere disse. Tabell 1: Risikomatrise som gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært kontinuerlig 4. Meget periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig/ flere enkelt 1. Ubetydelig. alvorlig/en Betydelig/ kritisk 4. Alvorlig/ farlig , Svært alvorlig/ katastrofalt ,17,8,44, 50 6,3 8 13,33,34, 35,36, ingen 1 1,5,8,1, 9,30,31, 39,48,49,51 6,7,10,11, 3,4,6, 7,40, ,19,0, ,,5, 47,48 5 Rambøll

9 ROS-ANALYSE 9 (17) 3.3 Risikoreduserende tiltak Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket: Tabell : Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak Utglidning Hensyn til utfordrende grunnforhold i området må ivaretas ved prosjektering av gang- og sykkelveien. 13 Hendelse på jernbane Det monteres sikkerhetsgjerde mellom gang- og sykkelvei og jernbanen gjennom hele planområdet. Gjerdet utformes i tråd med anbefalinger gitt i Jernbaneverkets veileder for gjerder ved jernbanen (Jernbaneverket 011). 33 Klatrefare i master Det monteres barrierer for klatring på master ved jernbanen der det er risiko for klatring, jf. krav i jernbaneloven med tilhørende forskrifter Bruk av gang- og sykkelvei Gang- og sykkelveien utformes etter prinsipper for universell utforming, herunder hensyn til stigningsgrad. Det vurderes etablering av gatebelysning langs gangog sykkelveien. 41 Forurenset grunn Dersom det oppdages masser med synlige tegn til forurensing under anleggsarbeidet må massene undersøkes og/eller håndteres miljømessig forsvarlig. 3.4 Evaluering Tabell 3 viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i kapittel 3.3. Tabell 3: Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget Tabellen baserer seg på følgende skala: Økt risiko Uendret risiko Redusert risiko Nr. Uønsket hendelse Endring i risiko Utglidning Uendret risiko 13 Hendelse på jernbane Redusert risiko 33 Klatrefare i master Redusert risiko Bruk av gang- og sykkelvei Uendret risiko 41 Forurenset grunn Redusert risiko Ramboll

10 10 (17) ROS-ANALYSE 3.5 Behov for reguleringsbestemmelser Det henvises til vurderingene i kapittel og kapittel 3.3 for bakgrunnen for forslaget til innarbeidelse av følgende planbestemmelser: 1. Universell utforming Stigningsgrad for ny gang- og sykkelvei utformes etter bestemmelser om universell utforming i byggeteknisk forskrift (TEK10).. Hendelse på jernbane Det skal settes opp gjerde mellom ny gang- og sykkelvei og jernbanetraseen 3. Forurenset grunn Ved avdekking av synlig forurensede masser i anleggsperioden skal massene undersøkes nærmere og/eller håndteres på forsvarlig måte. Forurensede masser må ikke lagres eller dumpes i nærheten av vassdrag. Rambøll

11 ROS-ANALYSE 11 (17) 4. KONKLUSJON Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 5 aktuelle hendelser, og faremomenter som har betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av detaljreguleringen: Utglidning Sårbar fauna Klatrefare i master Bruk av gang- og sykkelvei Hendelser på jernbane Forurenset grunn Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved flere av de aktuelle hendelsene. Som det fremgår av kapittel Evaluering av risiko, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko. I kapittel 3.3 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser (kapittel 3.5), som bør inkluderes i bestemmelsene til reguleringsplanen. Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt sikkerhet for brukere av gang- og sykkelveien. Det er foreslått at det monteres et sikkerhetsgjerde mellom jernbanetraseen og gang- og sykkelveien. Andre risikoreduserende tiltak vil være etablering av gatebelysning langs traseen. I anleggsperioden bør det tas spesielt hensyn til mulig forurenset grunn. Ved påvisning av forurensede masser bør disse håndteres på en forsvarlig måte. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, eller holdes uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i detaljprosjekteringen. På grunnlag av det ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS-analysen som oppfylt. Ramboll

12 1 (17) ROS-ANALYSE 5. KILDER Asplan Viak. 01. Byggeplan Spikkestadbanen Spikkestad stasjon Fagrapport forurenset grunn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Veileder for Samfunnssikkerhet, kartlegging av risiko og sårbarhet. Revidert versjon fra desember 011. Jernbaneverket Gjerding ved jernbanen. Lokalisert her : Røyken kommune Kommuneplanens arealdel. Miljøverndepartementet, reguleringsplanveileder, Vedlegg 1 - ROS- analyse. Norges geografiske undersøkelser (NGU). 01a. Løsmassekart. Lokalisert her : Norges geografiske undersøkelser (NGU). 01b. Radonkart. Lokalisert her : Statens jernbanetilsyn. 01. Foreløpig ulykkesstatistikk 011. Rambøll

13 ROS-ANALYSE 13 (17) 6. VEDLEGG Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet. Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Naturgitte forhold 1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 3 Er området utsatt for flom i elv/bekk/lukket bekk? 4 Er det radon i grunnen? 5 Skader ved forventet havnivåstigning/ springflo? Værforhold 6 Er området spesielt vindutsatt? 7 Er området spesielt nedbørutsatt? 8 Vil klimaendringer medføre økt havstigning? Ja Sannsynlig/ flere enkelt Betydelig/ kritisk Betydelig/ kritisk Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 9 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter? 10 - Verneområder, herunder kulturlandskap eller bymiljø? 11 - Kulturminner (automatisk fredete) eller verneverdige bygg? 6 Beskrevet nærmere i kap. 9 Ubetydelig 3 Området krever høy aktsomhet mht. radon (NGU 01b), men tiltaket vil ikke innebære økt eksponering for radongass. 4 Det er ikke registrert rødlistearter eller spesielt sårbar flora/fauna/fisk i arealet for planlagt gang- og sykkelvei. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området Ramboll

14 14 (17) ROS-ANALYSE Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?: 1 -hendelser på vei? 13 -hendelser på jernbane? 14 - hendelser på metro (T-bane)? 15 - Hendelser på trikk (sporvogn)? 16 - hendelser i luften (flyaktivitet)? 17 - Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Ja sannsynlig Ubetydelig 3 Alvorlig/ farlig 8 Beskrevet nærmere i kap. Alvorlig/ farlig 4 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 18 - utslipp av giftige gasser/væsker? Betydelig/ kritisk akuttutslipp til sjø/vassdrag? 0 - akuttutslipp til grunn? 1 - avrenning fra fyllplasser? Betydelig/ kritisk Betydelig/ kritisk ulykker fra industri med storulykkepotensiale? 3 - støv/støy/lukt fra industri? 4 - kilder for uønsket stråling? 5 - ulykker med farlig gods (brennbar/farlig veske el. gass/eksplosiver mv.) Alvorlig/ farlig 4 Det er ikke industri med storulykkepotensiale i nærområdet. Alvorlig/ farlig 4 Rambøll

15 ROS-ANALYSE 15 (17) Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 6 - Er det bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning? 7 -utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker? 8 -elektrisitet (kraftlinjer)? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 9 -teletjenester? 30 -vannforsyning? 31 -renovasjon/ spillvann? Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 3 - påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer? 33 - er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Ja Sannsynlig/ flere enkelt 4 Strømstans på Spikkestadbanen vil medføre forsinkelser i togtrafikken. Ubetydelig 3 Strømføring til jernbanen og høyspentlinje gjennom området. Planen legger ikke opp til etablering av bygg med permanent opphold og elektromagnetiske felt vil dermed få ubetydelige konsekvenser. Alvorlig/farlig 8 Beskrevet nærmere i kap. Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: 34 - til skole/barnehage? Ja Alvorlig/ farlig 8 Det er en forbundet med bruk av gang- og sykkelveien. Beskrevet nærmere i kap til nærmiljøanlegg? (idrett etc.) Ja 36 - til forretning etc.? Ja 37 - til buss-/togstasjon? Ja Alvorlig/ farlig 8 Alvorlig/ farlig 8 Alvorlig/ farlig 8 Ramboll

16 16 (17) ROS-ANALYSE Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 38 - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. 39 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 40 - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? ingen ingen Ubetydelig Det vil kunne være noe forurensing i området knyttet til jernbanetraseen Forurenset grunn? Ja Sannsynlig/ flere enkelt Omgivelser 6 Beskrevet nærmere i kap. 4 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? 43 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Luftforurensning 45 Støy - trafikkstøy Svært kontinuerlig Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger: Betydelig/ kritisk 3 4 Trafikkstøy hovedsakelig fra togtrafikk. 46 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 47 Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Brannberedskap: Alvorlig/ farlig 4 48 Omfatter planområdet spesielt farlige anlegg? 49 Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? 50 - har området to adkomstveier for rednings- og slukkemannskap? 51 - Vil planforslaget medføre redusert Ja ingen ingen Alvorlig/ farlig 4 Det er ingen brannobjekter i området (sjekk mht planavgrensning) 4 Redningsmannskaper vil ha tilgang til området via gangog sykkelvei. Rambøll

17 ROS-ANALYSE 17 (17) fremkommelighet til rednings- og slukkemannskap for tilliggende bebyggelse? ingen Ramboll

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer