NR 2 ÅRGANG 16 JULI 2015 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2 ÅRGANG 16 JULI 2015 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI"

Transkript

1 KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 2 ÅRGANG 16 JULI 2015 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

2 Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2015 Redaksjonelt 4 Behandling av flyskrekk 8 Forskningsspalten 20 Boklansering på Djønno 24 Kognitive sidesprang 28 Debatt 33 Letter to AEBCT members 35 Brukerperspektiv 39 Lederen har ordet 40 Annonse 42 Redaksjon Redaktør Arne Repål Bidrag for 2015 sendes Redaktør Arne Repål Tlf E-post: Utgivningsplan Mars, juni, oktober, desember. Manusstopp: februar, mai, september, november. NFKTS leder Torkil Berge NFKT Helgelandsmoen Næringspark, bygg 32a, 3512 Hønefoss Telefon: E-post: Bankgiro nr

3 REDAKSJONELT Aldri så digitalt at det ikke er godt for noe ARNE REPÅL Redaksjonelt: Aldri så digitalt at det ikke er godt for noe Tidene skifter. Det gjør også terapeutiske trender og helsepolitiske styringssignaler. Det er mange eksempler på at endringer i tilnærming og behandlingsform har skapt relativt sterke diskusjoner. Ny teknologi har også en tendens til å skape usikkerhet. Boktrykkerkunsten ble opplevd som en trussel av de mange lærde. Skriverne så den som en trussel mot sitt virke. Den håndskrevne boken ble sett på som hellig. Få kunne eie den, og enda færre lese det som stod der. De lærde advarte da også sterkt om at en popularisering av bøkene ville føre til en vulgarisering av lærdommen. En sart venetiansk lærd beklaget seg på slutten av 1400-tallet over at man knapt kunne gå langs kanalene uten å få billige bøker stukket opp fremfor nesen. Han mente boktrykkerkunsten var et ludder som burde holdes borte fra Venezia ved lov. Da Bibelen ble oversatt fra latin til vanlig talespråk, var det mange kirkelige som mislikte det sterkt. Hva kunne ikke den enkle bonden få ut av slikt! Veiledet selvhjelp Når jeg skriver dette, er det fordi jeg værer en lignende motstand mot utbredelsen av veiledet selvhjelp. Tanken på at folk selv i større grad skal kunne gjøre noe med sine psykiske plager, synes å falle noen tungt for brystet. Det kunne jo i verste fall føre til behov for færre behandlere. Veiledet selvhjelp kombinert med ny teknologi synes for enkelte å virke enda mer fremmed og skremmende. Veiledet selvhjelp via Internett skaper lett assosiasjoner til ord som kaldt, upersonlig, fremmedgjort, annenrangs og lignende. At mobiler og nettbrett skal bli en del av behandlingstilbudet, vekker motstand hos noen. En grunn kan selvsagt være berettiget bekymring for en personliggjøring av psykiske lidelser hvor den enkelte blir sin egen lykkes smed og avspises med en selvhjelpsbok om livet skulle bli for påtrengende. Den skal vi ta på alvor. Men en annen kan være trussel mot egen makt og posisjon. Det er ikke bare medikamentindustrien som har sine inntekter og sin status knyttet til dette markedet. Det er fristende å se deler av motstanden og skepsisen som ideologisk motstand mot forandring fra de tradisjonelle behandlingsmiljøene. Historien er som nevnt full av eksempler på hvordan det å flytte kunnskap fra eksperter til folk flest ikke har gått smertefritt. Tidlig på nittitallet var Internett i sin tidlige barndom. Nettbrett, Google, Facebook og apper var ord som knapt fantes i dagligspråket. Mange av dagens terapeuter innenfor psykisk helsevern har tilbrakt hele sin barndom og ungdomstid uten tilgang til datateknologi. For den yngre delen av befolkningen er det helt annerledes. De har vanskelig for å forestille seg et liv uten tilgang til Internett. Så hvorfor ikke ta i bruk de mulighetene dette gir også med hensyn til behandling? Er motforestillinger tuftet på faglige argumenter, eller handler det like mye om fordommer? Fagre nye verden Er ny teknologi veien til den fagre nye verden? Nei, ikke denne gangen heller. Lettvinte løsninger er ikke alltid gode løsninger. Men jeg tror på brukerperspektivet, på styrking av muligheter for egenmedvirkning og på at ny teknologi kan åpne opp for nye løsninger. Jeg tror det er mye å hente ved at brukere og fagfolk går sammen om å se på hvilke muligheter som ligger i veiledet selvhjelp og anvendelse av ny teknologi. Noen vil kanskje stusse ved begrepet ny teknologi i denne sammenhengen. Men endringer tar ofte tid innenfor vårt fagfelt, så i denne sammenhengen tror jeg bruken av ordet ny lar seg forsvare. Det kan være vanskelig å se nytteverdien i det nye. Det er et oppslag i Dagens Næringsliv fra 1996 et godt eksempel på. Under overskriften Internett en flopp skrev Leif Osvold: Internett er en motegreie som kommer til å dø ut om et par år. Han angir tre hovedgrunner til dette: 1) Ingen aktører på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud, 2) privat bruk av nettet vil være marginalt, og 3) mengden av informasjon på nettet vil skape frustrerende store søkeproblemer og dermed frafall av brukere. Av spesiell interesse for oss som er opptatt av relasjoner mellom mennesker og viktigheten av sosiale arenaer, er argumentene for hvorfor folk flest ikke vil være opptatt av PC-er og Internett: Mennesket vil alltid knytte seg til et sosialt felles miljø, fordi det hører til de basale holdninger og behov vi er skapt med. Disse vil ikke forandre seg i nevneverdig grad, til tross for PC-en. Når vi skal bestille våre billetter eller reiser, så vil vi snakke med et levende menneske, ikke taste inn på en maskin. Når vi leier vår video, så vil vi besøke utleieren og velge i visuelle omgivelser. Shopping vil 4 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

4 Redaksjonelt: Aldri så digitalt at det ikke er godt for noe Redaksjonelt: Aldri så digitalt at det ikke er godt for noe Så hvorfor ikke ta i bruk de mulighetene dette gir også med hensyn til behandling? vi gjøre ved å oppsøke det levende miljø i butikkene, ikke ved å sitte hjemme og bestille varer. Vi klarer ikke å snakke med eksterne familiemedlemmer eller venner via PC, så lenge vi kan ringe eller besøke dem. Vi vil ikke lese verken aviser, fag- eller skjønnlitteratur ved å bla i en datamaskin, men ved å kjenne papiret og boken i våre egne hender. Disse tingene vil ikke kunne erstattes av PC-opplevelser, og slik vil det fortsette å være, for slik er den menneskelige natur. Kort oppsummert: de sosiale basis-behov hos oss står i direkte motstrid til bruk av datasystemer i hjemmet, og vil naturligvis seire i det lange løp. Og når det gjelder bruk av Internett for å få all verdens informasjon, så tror jeg at dette vil dø ut av seg selv. Det er ikke vanskelig å si seg enig med Osvold i hans beskrivelse av menneskets sosiale behov. Det han ikke klarte å se, var muligheten for at den nye teknologien faktisk kunne brukes også på den sosiale arenaen; at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom teknologi og sosiale arenaer, at den analoge og den digitale verden kan eksistere, ikke bare side ved side, men integrert i hverandre slik at det er vanskelig å skille dem. Noe annet han ikke så, var hvordan selve teknologien ville utvikle seg. PC-er ble portable, mobiltelefoner ble små datamaskiner, programvaren mer sofistikert og brukergrensesnittet mer intuitivt. Er det noe å lære av Osvold sitt innlegg i Dagens Næringsliv, må det være at det ikke alltid er lett å se mulighetene i ny teknologi. Jeg tror dette også gjelder former for veiledet selvhjelp på den digitale plattformen. Jeg er positiv til ulike former for selvhjelp. Et krav er at den er kvalitetssikret og dokumentert nyttig. Veiledet selvhjelp er ikke tilstrekkelig hjelp for alle, men der slike tilnærminger viser seg å være virksomme, bør de kunne være førstevalget. Det kan bidra til en mer effektiv og målrettet bruk av de ressurser vi har til rådighet innenfor psykisk helsevern. Om noen klarer seg med mindre, kan det utløse mer til andre. En slik fleksibel tilnærming burde være i alles interesse. Bruken av Internett og utviklingen av ulike former for digitale applikasjoner innenfor vårt fagfelt er bare i sin begynnelse. Mye av det som finnes, bygger på en kognitiv terapitilnærming. Noe har alt vist sin berettigelse, andre programmer er fortsatt under utprøving. Enkle apper som MinPlan kan være et nyttig bidrag til forebygging og krisehåndtering. Nettsider med tilgang på informasjon om psykiske lidelser, slik NFKT nå er i ferd med å bygge opp, kan være nyttig for mange. Nettbasert veiledet selvhjelp som i emeistring har vist seg å kunne erstatte ordinær ansikt til ansikt-terapi for en del pasienter med angst og depresjon. Relativt enkle apper for å regulere stemningssvingninger har vist seg nyttige for mennesker med bipolar lidelse. Det jobbes med å utvikle selvhjelpsprogrammer innenfor områder som rusmisbruk, pårørendearbeid, stemmehøring ved psykoser og paranoide lidelser, for bare å nevne noen få områder. Noen programmer har alt vist sin berettigelse, for andre vil tiden vise hva som har livets rett. 6 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

5 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk LARS DEHLI Et av de største privilegiene i vår tid er mulighet til å reise til de fleste steder på jordkloden innen et døgn. I de siste 50 årene har flytrafikk gjort reiser som tidligere var utopiske for de fleste av oss, allment tilgjengelige. En tur til Italia eller Mexico innebærer ikke lenger uker om bord på et skip som koster deg flere månedslønner. Men på grunn av lammende angst er ikke fly et aktuelt transportmiddel for mange mennesker. De kan ikke delta på familieferier eller jobbreiser, noe som kan skape relasjonelle problemer og yrkesmessige hindringer. Øyvind Ekeberg og medarbeidere har funnet at minst 5 % av nordmenn fullstendig avstår fra å fly på grunn av flyfobi (Ekeberg, Seeberg & Ellersten, 1989). Og disse tallene er stigende (Trimmel et. al., 2014). Videre er det enda flere som trosser angsten og flyr allikevel. De fleste undersøkelser viser at så mange som 40 % har moderat til sterk angst i forbindelse med flyturer (Oakes & Bor, 2010). For disse er flyreiser ofte akkompagnert av et kluster av plager: bekymring lang tid på forhånd, søvnnvansker, angstanfall, traumatiske opplevelser, og en følelse av å være en belastning for familie, venner eller kollegaer. Selvmedisinering med alkohol og ukritisk bruk av legale medikamenter er svært utbredt. Dette gir igjen ofte alvorlige sekundære problemer som for eksempel en ellers ansvarsfull mor som må hente leiebil på flyplassen i valiumrus, eller en forretningsmann som må prestere i et viktig møte i bakrus av sovepiller og alkohol. Studier viser også at mange som er til plage for sine medpassasjerer om bord fly ved å være aggressive, overstadig beruset eller overdrevent masete gjør dette som kompensatoriske strategier for flyskrekk (Trimmel et. al., 2014). I tillegg til de psykologiske, relasjonelle og yrkesmessige problemene er det også store økonomiske konsekvenser av flyskrekk. Flyfobi som diagnose De tidligste redegjørelsene rundt flyskrekkens natur skriver seg fra psykoanalytikere som gjorde undersøkelser i passasjerflyenes spede barndom. Deres fokus var at flyturer vekker aggressive og seksuelle instinkter hos passasjerene, gjerne ledsaget av et ubevisst kompleks i form av kjærlighet og hat til symbolikken i å fly. Terapien besto i hovedsak i å få utløp for de aggressive følelsene i psykoanalyse (Bond, 1952). I ettertid har disse teoriene ikke blitt støttet av empiriske studier (Oakes & Bor, 2010). I dag synes det å være enighet om at det i hovedsak finnes to typer av flyskrekk. Den første typen er en klassisk fobi der man reagerer med en uforholdsmessig stor angst ved nærvær av visse objekter eller situasjoner, og dermed forsøker å unngå disse. Dette samsvarer med en spesifikk fobi F40.2 i ICD-10. Den andre typen er de som er redde for å fly som følge av andre plager, særlig agorafobi, panikkangst, klaustrofobi eller generalisert angstlidelse. Her er flyskrekk ofte ett av flere symptomer og diagnostiseres best sekundært til hoveddiagnosen. For mange har også plagene aspekt av sosial angst ved at de er redde for å dumme seg ut overfor reisefølge og andre passasjerer dersom de får et angstanfall. Flyskrekkens natur Det er naturlig at flyskrekk er så utbredt. Det er normalt å bli fysiologisk aktivert når man flyr, det er høye lyder og bevegelser, og man sitter fastspent til en stol uten vante muligheter til å påvirke omgivelsene. Det er uvanlig for menneskekroppen å bevege seg i luften i mange hundre kilometers hastighet. I en flykabin fungerer kroppen som om du er til fots på jorden i 2500 meters høyde, hjerteraten er økt, og du blir raskt ør i hodet. Ofte er du også ekstra sårbar på grunn av faktorer som ofte ledsager flyturer, særlig søvndeprivasjon, tidspress og stress som følge av uvante oppgaver og belastninger. De første psykologiske modellene for flyfobi tok utgangspunkt i klassisk betinging. Teorien forklarer hvordan angst er en lært respons på en opplevelse som oppfattes som farlig. Senere har også to andre veier inn i angsten for flyturer blitt mye beskrevet: vikarierende læring, for eksempel gjennom å bevitne engstelig atferd hos andre spesielt foreldre, og læring gjennom informasjon, som å se dramatiske nyheter om flystyrt i media. Andre faktorer kan også virke inn. De som utvikler flyskrekk, har ofte større grad av belastninger i livet enn til vanlig i tiden da de utvikler fobien. Det kan være skilsmisse, død i nær familie, barnefødsel, konflikter på jobb eller i privatlivet. Det synes som at stress fører til en sårbarhet for å tolke flyturer som farlig. Undersøkelser viser at de med flyskrekk assosierer luftfart med ulykke, lemlestelse og død (Oakes & Bor, 2010). Omtrent halvparten av alle passasjerer opplever kliniske nivå av hypoksi, mangel på oksygen, under flyturer. Dette gir somatiske fornemmelser som minner om 8 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

6 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk angstreaksjoner. Dersom man tolker dette som angst, så vil man kunne tilegne seg en fobi for situasjonen. Det er også funn som tyder på at de med flyskrekk har en sensitivitet i vestibulærsystemet som gjør at de også er predisponert for bilsyke, høydeskrekk og klaustrofobi (Trimmel et. al, 2014). Så selv om passasjerfly ikke har eksistert lenge nok til at mennesker har utviklet en nedarvet frykt for luftfart, så er det evolusjonær frykt for situasjoner som har vært farlige i vår historie, som høyde og det å være innestengt, som er medvirkende. Behandlingens effekt Fobier og panikkangst er av de aller vanligste psykologiske plagene i befolkningen, heldigvis er det også de to diagnosene man kan få raskest og best behandling for. Prognosen er at over 80 % blir kvitt disse lidelsene dersom man får optimal behandling. Som tidligere nevnt er flyskrekk ofte basert på en av disse to typene angst eller en kombinasjon av dem. Og faktisk er behandlingsresultatene for flyskrekk enda bedre enn for de to ovennevnte plagene, noe som sannsynligvis både reflekterer terapiens effektivitet og ikke minst den sterke motivasjonen til de som gjerne vil ut og reise (Oakes & Bor, 2010). Opprettholdende faktorer Som ved andre angstplager benytter flyfobikerne en rekke trygghetsstrategier i forsøk på å håndtere det de opplever som en svært faretruende situasjon. De vanligste forholdsreglene er sjekking av været og flyveforhold, preferanser for et spesielt sete om bord på flyet, utspørring av flypersonalet om teknisk stand på flyet og flygernes erfaring, bedømmelse av grad av trygghet i kapteinens stemmeleie, monitorering av lyder og lukter, distraksjon med musikk og film, medisinering med alkohol, medisiner eller ulovlige rusmidler, og mye mer. Dessverre fører disse handlingene som regel til at angsten opprettholdes eller forverrer seg ytterligere, noe som igjen fører til enda sterkere fokus på trygghetsstrategier. Raskt er personen i en ond sirkel der redselen eskalerer. Et typisk eksempel er en kvinne på 23 år som var veldig opptatt av å tolke kabinpersonalets ansiktsuttrykk. Dersom hun fikk øye på en flyvertinne som virket bekymret, utledet hun raskt at en forestående katastrofe var nær. Dette resulterte i at hun tolket enhver lyd fra flyet som bevis på at noe var alvorlig galt. Resultatet var at hun ofte satt fordreid av skrekk i denne onde sirkelen av trygghetsstrategier og angst. Tunnelsynet som angsten skaper, gjør at hun ikke reflekterer over at det kan være et utall andre årsaker til at en flyvertinne kan ha en dårlig dag utover at flyet er i ferd med å styrte. Videre har hun lite kjennskap til aerodynamikk og hvordan fallende trykk får luften til å utvide seg, noe som er årsaken til at det knirker i flyet, og at flyet faktisk er bygget med slingringsmonn nettopp for at dette skal skje når flyet stiger. Som ved all kognitiv terapi er kunnskap makt. Katastrofale fortolkninger: "Flyet styrter", "Jeg klikker" Utløsende stimulus Indre eller ytre, f.eks. flyvertinnes ansiktsuttykk Oppfattet trussel: "Noe er galt med flyet" eller "Noe er galt med meg" Eskalering av trygghetsstrategier Angst Figur 1. Ond sirkel i aksjon under flyskrekk; etter Clarks (1989) modell for panikkangst 10 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

7 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk Jeg hadde rett, her er det mange illevarslende lyder, det er noe alvorlig galt! Mange personer med flyskrekk gjør seg selv en bjørnetjeneste ved at de utelukkende søker etter nyheter om ulykker, noe som gir et svært fordreid bilde av virkeligheten som bekrefter angsten deres. Dette mønsteret synliggjøres ved at jo mer kunnskap og handlekraft du har over flyet, jo mindre angst har du. Atle Dyregrov og medarbeidere (1992) har funnet at flyvertinner og resten av kabinpersonalet har lavere grad av flyskrekk enn passasjerene, men også blant disse er nær 10 % plaget av angst. Særlig er slike plager utbredt blant de som har opplevd skumle situasjoner om bord i fly uten at episoden har blitt tilstrekkelig debrifet og bearbeidet. De om bord på flyet som har mest kunnskap og kontroll, pilotene, har svært sjelden flyskrekk. Mange pasienter med flyskrekk opplyser at mangelen på kontroll er angstskapende, det at de bare må sitte der uten å kunne gjøre noe fra eller til. Mange føler at de må være med på å styre flyet på magisk vis, for eksempel ved å lene seg fra side til side. En mann, 37 år, som regelmessig tok fly til USA om natta i forretningsreiser, følte at han måtte holde seg våken hele turene for å være med på å «styre» slik. Et klassisk sokratisk spørsmål i behandlingen av denne fobien er derfor: «Hvem tror du det er lurest styrer flyet, du eller kapteinen?» Kognitiv restrukturering og konstruktivt selvsnakk Mange behandlere synes det er avskrekkende å behandle flyfobi, både fordi den kan virke som et sammensurium av ulike typer angst, og fordi det ofte er uoverkommelig å bli med pasientene på faktisk eksponering i form av en flytur. Men behandlingen lar seg fint gjennomføre på behandlerkontoret. For mange pasienter vil det være til hjelp å rekruttere en medhjelper i form av en venn eller en partner som kan være med på eksponering. Første steg i behandlingen er å undersøke hva som setter i gang angsten. Ved siden av katastrofetanker forut for selve flyturen kan dette være ytre hendelser som turbulens, høye lyder i flyet, stemningsleiet til kabinpersonalet eller andre passasjerers oppførsel. Det kan også være indre hendelser som svimmelhet, hjertebank, derealisering, katastrofetanker eller vansker med å puste. Den kognitive modellen for flyskrekk har som utgangspunkt at det er katastrofale fortolkninger av normale opplevelser som er årsaken og drivkraften bak plagene. En kvinne som blir oppmerksom på at det kommer en lyd fra flyet, og som tenker «dette er helt normalt, en farkost som beveger seg i 900 km i timen, lager naturlig nok lyd i flere tusen meters høyde», vil raskt glemme episoden. En mann som hører den samme lyden og tolker det som «dette er forvarsel om at vingen er i ferd med å falle av, flyet kommer til å styrte i åpent hav, alle dør, jeg kommer aldri til å få se barna mine igjen» vil naturlig nok få angst av disse tankene. Dessverre for mannen vil angsten føre til at han følger enda nøyere med på lyder fra flyet, og slik bekrefte at det er grunn til angst: «Jeg hadde rett, her er det mange illevarslende lyder, det er noe alvorlig galt!» Han er dermed fanget i en typisk ond sirkel mellom katastrofale tolkninger og en kropp som blir stadig mer aktivert av frykten. Slik kan normale kroppslige hendelser utvikle seg til alvorlig panikk om bord et fly. Årvåkenhet i forhold til at det kan være noe galt med flyet, med påfølgende katastrofale fortolkninger, gir forestillinger om at man er døden nær. Psykoedukasjon som formidler at opplevelsene er normale, vil være beroligende. Lyder og fysiologiske reaksjoner om bord på fly oppleves ofte naturlig nok som uforståelige og skremmende fordi vi ikke er vant til dem. For eksempel vil det at det er mindre oksygen i flyet enn vi har på landjorda, gjøre at vi føler oss øre i hodet. Kunnskap om at dette er naturlig og en velkjent tilstand vil være betryggende. Det kan være fint for pasienten å ha noen ferdigproduserte setninger på repertoaret som er skreddersydd for personens angst, for eksempel: «Det er normalt å bli ør i hodet under takeoff», «turbulens føles ubehagelig, men det er naturlig del av flyturen», «alle andre ser film og sover, det er urettferdig om jeg skal sitte våken og overvåke flyets tilstand, jeg kan også slappe av». Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) Det er helt frivillig å fly. Det å tydeliggjøre at det er et bevisst valg, kan gi en god forsterkning til motivasjonen for behandlingen: «Hva gjør at du vil ta fly?», «Hvordan kommer du til å ha det når du ikke har flyfobi lenger?» «Hvordan vil du at barna dine skal se på deg som forelder?». Videre vil bevisstgjøring rundt at vi daglig tar valg om å utføre mer eller mindre risikable handlinger som å kjøre bil eller ta buss, gjøre at det å ta et valg om å ta fly kan føye seg inn i rekken av slike valg som vi allerede tar. Det finnes en mengde gode spørsmål og øvelser i ACT, det essensielle er at pasienten først aksepterer at han har flyskrekk for så å dypt forplikte seg til å gjøre noe med det. 12 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

8 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk Eksponering Ofte er flyskrekken en abstrakt angsttåke som sjelden konkretiseres, og dermed blir vanskelig å håndtere. Ved at terapeuten spør hva er du faktisk mest redd for? og hva er det verste som kan skje?, bevisstgjøres pasienten om de angstskapende tankene og kan lære seg å håndtere dem på en mer konstruktiv måte. Dette gjelder særlig bekymringer om ikke å være i stand til å håndtere angst og fysiologiske symptomer, eller tanker om å dumme seg ut overfor andre passasjerer. Her kan man utføre klassiske eksponeringsøvelser som å fremkalle svimmelhet, derealisering eller hjertebank på kontoret, for så å la pasienten gjøre de samme øvelsene som hjemmelekse. Som ved all eksponering for angst er det mye god terapi i at personen får kunnskap om hvordan fryktsystemet «fight-orflight» fungerer, og at det kan oppleves som veldig ubehagelig når det aktiveres i innestengte situasjoner. Kunnskapen om at fryktreaksjonen ikke er farlig, gjør ofte at den heller ikke blir så sterk. Situasjoner som kan gjøre eksponeringen representativ for flyfobi, kan være å gjøre disse øvelsene mens man for eksempel er stengt inne i et bøttekott eller i en heis. Det gjelder å skape angst som er mest mulig lik det pasienten frykter, og bruke steder der man ikke kan flykte, slik det er på et fly. Det er lurt å helst gjøre det hele verre enn både det pasienten opplever om bord i et fly, og hva han fantaserer om, for eksempel ved å supplere eksponeringsøvelsene med store mengder kaffe for å forsterke fysiologiske reaksjoner. Eksponeringen bør gjøres gradvis, men må etter hvert være så utfordrende at pasienten lærer på kroppen at han kan mestre angsten som oppstår, og at det han frykter, ikke skjer. Når pasienten har opplevd at katastrofetankene og de akkompagnerende fysiologiske reaksjonene er ufarlige, kan han lære seg beroligende selvsnakk til bruk i de angstskapende situasjonene. Å utarbeide eksponeringsøvelser for det personen frykter mest, er ikke aktuelt dersom pasienten er mest redd for at flyet skal styrte. Som ved andre fobier som haiskrekk eller fobi for lyn og torden er det ikke optimal behandling å iscenesette et angrep av hvithai eller ta et lynnedslag i hodet. Rene fakta om hvor liten sjanse det er for å havne i en flyulykke kan hjelpe mange. Et bra perspektiv er at det er mer sannsynlig å havne i en trafikkulykke på vei til flyplassen enn å havne i en flyulykke. Det er 1/11 milliontedels sjanse for å bli utsatt for en flyulykke. Til sammenligning blir 1 av 3 millioner angrepet av hai. Slik kunnskap kan være lindrende, men om du har livaktige bilder fra filmen Haisommer på netthinnen og den messende melodien «du-du-du-du-dududududu» på hjernen, så hjelper statistikk som regel lite mot akutt dødsangst. På tross av all kunnskap om sannsynlighet og sikkerhet går produksjonen av katastrofetanker på autopilot. Ofte kan disse tankene være preget av noe man har opplevd i det siste; slik styres angsten av tilgjengelighetsheuristikken det som er lett tilgjengelig i folks bevissthet, for eksempel var det forståelig nok en radikal økning av folk som unnlot å fly rett etter 11.september En kvinne med barn på 2 og 6 år hadde en spesifikk fantasi etter å ha sett tv-programmet "Air Crash Investigators" på National Geographic. Hun så livaktig for seg at flyet styrtet i et flammehav med skingrende lyder der alle passasjerene skriker i dødsangst og hun selv fryser i fullstendig panikk og står som hjelpeløst vitne til de livredde barna sine som hun ikke er i stand til å trøste. Forsøk på å fortrenge disse tankene vil som regel både forsterke dem og gi en opplevelse av tankepress og manglende grep om eget tankegods. I møtet med slike tankesekvenser er ofte frakoblet oppmerksomhet (detached mindfulness) fruktbart. Frakoplet oppmerksomhet Se for deg en utsikt som du liker godt. Det kan være et sted du har vært, et sted du pleier å være, en kombinasjon av utsikter, eller en fantasi. Nå kommer det til å dukke opp tanker i hodet ditt, slik det gjør i all vår våkne tid. Du ser nå for deg tanken og setter en merkelapp på hva den handler om, for eksempel klesvask eller hjertebank. Etterstreb å være mest mulig på metanivå, «jobben» er en bedre merkelapp enn «en kranglete kollega». Deretter setter du tanken inn i en såpeboble og sender den ut i horisonten. Dette gjør du med alle tanker som dukker opp, også dersom den samme tanken gjentar seg, om du tenker over hva du driver med, går inn i en tanke, tenker over en kroppsfornemmelse, osv. Etter en stund med trening på denne øvelsen vil selv de iltreste og mest plagsomme tanker avta. Hjernen styres etter markedsøkonomi og prinsippene tilbud og etterspørsel. Når du slutter å etterspørre og bruke krefter på visse tanker, så vil tilfanget av dem gradvis reduseres. Et bra perspektiv er at det er mer sannsynlig å havne i en trafikkulykke på vei til flyplassen enn å havne i en flyulykke 14 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

9 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk Det er essensielt å forstå hvor mye oppmerksomheten bestemmer over våre tanker og dermed våre følelser. Den ytre oppmerksomheten styres ofte ubevisst og automatisk, for eksempel at det virker som det er flere av den biltypen du nettopp selv har kjøpt, i trafikken, eller at en kvinne legger merke til gravide kvinner overalt når hun selv er gravid. Ved å bli bevisst på vår oppmerksomhet kan vi selv få mer makt over hva livene våre dreier seg om. Kjenner du at du har på deg sokk på høyre fot i dag? Kjenn etter, beveg deg. Har du vært oppmerksom på dette tidligere i dag? Sannsynligvis ikke, selv om sokken kunne vært viet fokus om du hadde valgt det. Dersom man tolker lyder fra flyet eller ansiktsuttrykk hos besetningen som relevant for egen overlevelse, så vil fokuset naturlig rettes mot dette. Videre monitorering vil gjøre at hele oppmerksomhetsfeltet dreier seg om de antatte faresignalene, og man havner i en ond sirkel av selvforsterkende angst. En god øvelse for å lære deg at du kan styre oppmerksomheten i større grad enn du tror, er: velg ut tre auditive, tre visuelle og tre taktile kilder til å veksle oppmerksomheten mellom. For eksempel: åpne vinduet for å høre lyder utenfra, sett på vannkrana på kjøkkenet, slå på lav musikk på telefonen, se på blå ting rundt deg, alle planter, alt med skrift, kjenn på høyre stortå, nesa og hjertet. Så vender du fokuset på hver enkelt kilde i 10 sekunder før du går videre til neste. Etter å ha øvd på dette noen minutter om dagen kan du begynne å trene i mer angstskapende situasjoner. Med denne metoden oppdager du at du innehar mer handlekraft over oppmerksomheten og dermed ditt angstnivå enn du har opplevd i angstsituasjoner der du får tunnelsyn på angstskapende stimuli. Det handler ikke om distraksjon, men om å tydeliggjøre at man kan ta et bevisst valg om å forfølge andre tanker og opplevelser enn de som øker angsten. Med andre ord, la livet handle om det du ville fokusert på dersom du ikke hadde angst. Denne øvelsen brukes av mange toppidrettsutøvere for å prestere i stressende situasjoner. Mange pasienter synes det kan være en ekstra motivasjon å vite at de bruker samme metode som Marit Bjørgen og Petter Northug. Fysiologisk avspenning kan også være sunt, spesielt for personer som er svært anspente om bord, såkalte «white knuckle flyers» (Oakes & Bor, 2010). En effektiv øvelse for muskelavspenning er at du strammer alle musklene i kroppen samtidig i fem sekunder for så å slappe fullstendig av i fem sekunder, for så å repetere. Dette bør gjøres etter at personen har eksponert seg for angstskapende kroppslige reaksjoner i behandlingen, ellers kan det fungere som en trygghetsstrategi. En virkningsfull pusteteknikk er å puste i «firkant», telle til fem mens du puster inn, telle til fem før du puster ut, telle til fem mens du puster ut og telle til fem før du puster inn. Samtidig med hvert pust kan man se for seg at man beveger seg langs sidene på en firkant, dette kan være en faktisk firkant i omgivelsene eller en i fantasien. Firkanten skaper en fin forankring man kan vende tilbake til dersom man sklir ut. Øvelsen skaper en optimal oksygenbalanse i kroppen som gjør at man faller til ro. Dette er antitesen til den grunne og raske pusten som ofte oppstår ved angst. Rasjonalet til avspenning er basert på Joseph Wolpe sin klassiske behandling av fobier, der eksponering kombineres med avspenningsøvelser. Avspenning mobiliserer det biologiske systemet som er det motsatte av frykt, du skaper en parasympatisk aktivering som er inkompatibel med den sympatiske aktiveringen og muskulære spenningen som angst aktiverer. Personen med fobi kan ikke være engstelig samtidig som han er avslappet. Dette er også en viktig forskjell på avspenning og trygghetsstrategier som ofte eskalerer angsten. Tre korte kasusbeskrivelser Sentrale elementer i behandlingen av flyskrekk slik jeg har beskrevet i denne artikkelen, er: - Normalisere flyskrekk og formidle kunnskap om flyturer og fysiologiske effekter. - Identifisere hva slags tanker som utløser angsten. - Lære pasienten å utfordre katastrofetankene. - Forklare hvordan trygghetsstrategier kan både opprettholde og eskalere angsten. - Finne situasjoner og eventuelle medhjelpere for å gjøre eksponeringsøvelser. - Gjøre øvelser i frakoblet oppmerksomhet for å redusere bekymring på forhånd. I de tre kasusene nedenfor har jeg skissert hvordan jeg har benyttet disse elementene i behandlingen, samtidig som opplegget er tilpasset den enkelte pasient: Kasus 1. Kvinne, 36 år. Hun reiste regelmessig til USA med barna på 2 og 6 år. I lang tid forut for hver flytur fikk hun de samme forferdelige fantasiene som utspilte seg som filmer i hodet hennes. Hun så for seg at flyet styrtet rett ned i havet og den sikre død, alle om bord på flyet fikk dødsangst og oppførte seg som ville dyr, barna hennes ble livredde, og hun ble helt frosset av panikk som gjorde 16 tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

10 Behandling av flyskrekk Behandling av flyskrekk at hun ikke greide å trøste barna. At hun fulgte mye med på flyulykker i media, ga stadig næring til disse katastrofetankene. Særlig var tankene hennes preget av en flyulykke for noen år siden der et passasjerfly fra Air France forsvant over åpent hav. Hun ble noe beroliget av informasjon om at alle fly er bygget som glidefly, og selv de største passasjerflyene kan fly 20 mil selv om alle motorene svikter. Dette tok noe av brodden av forestillingen hennes om at flyet skulle styrte loddrett ned i havet. Særlig var frakoplet oppmerksomhet til god hjelp for henne. Hun fikk med seg et kapittel med blant annet øvelsen med såpebobler. Dette hjalp henne til å kutte ut bekymringer på forhånd, noe som gjorde at hun også sov bedre forut for flyreisene. Under flyreisene benyttet hun oppmerksomhetsøvelser med stort hell og oppdaget at hun etter hvert greide å fokusere på andre ting enn angsten. Ett år etter behandlingen fløy hun like ofte, noen ganger kun med svak angst. Hun sa hun hadde akseptert en viss grad av angst, særlig blusset det opp i forbindelse med flyulykker som ble omtalt i nyhetsbildet. Da var det til god hjelp å ta frem øvelsene i frakoplet oppmerksomhet. Kasus 2. Mann, 31 år. Han hadde «alltid» vært redd for å fly. Han hadde en jobb der han fløy i overkant av 20 ganger i året, i tillegg fløy han et par ganger i året med familien og på gutteturer til fotballkamper i England. Han grudde seg ikke særlig til flyreisene på forhånd, mente han ikke hadde tid til det. Men på dagene da han fløy, våknet han alltid tidlig «med en klo i brystet». Han benyttet en mengde trygghetsstrategier som å sjekke værforhold for både avgang og landing, booket alltid et sete ved midtgangen for å ha en slags fluktmulighet, fulgte nøye med på alle lyder og bevegelser som kunne være illevarslende om bord, distraherte seg ved å spille på mobilen. Den mest problematiske trygghetsstrategien var alkohol og piller. Han drakk lite til vanlig, men dro alltid ut til flyplassen tidlig for å drikke seg til mot, alltid minst 5 halvlitere med pils, ofte mer, og dette ble fulgt opp på flyet. Han tok også benzodiazepiner som han fikk av et familiemedlem som var lege. Behandlingens fokus var utfordring av katastrofetanker og gradvis reduksjon av trygghetsstrategier. Han laget en rangert liste over hvor viktige trygghetsstrategiene var for ham, så tok han dem bort ved å begynne med de han var minst avhengig av først. Det ble fort tydelig at reduksjon i trygghetsstrategier reduserte angsten. Det som satt lengst inne for ham, var å gi opp var alkoholen og pillene. Men etter som angsten lettet, så kuttet han kraftig i drikking forut og under flyturene. Det som satt lengst inne, var å kutte ut Vival, dette måtte han trappe ned gradvis fra 2 piller til 1 og så til ½ pille før han sluttet med det. Kasus 3. Kvinne, 65 år. Hun hadde ikke flydd siden en ubehagelig flytur med mye turbulens på 1970-tallet. Etter dette hadde hun også hatt generell klaustrofobi, og tok for eksempel ikke heis. Hun hadde sterk motivasjon for behandlingen fordi hun hadde blitt pensjonist og gjerne ville reise, blant annet hadde hun familie i Asia som hun og mannen aldri hadde besøkt. Behandlingen fulgte prinsippene til en klassisk desensitivering av fobi. Hun laget et angsthierarki der flytur til Singapore var øverst. Eksponeringen begynte med å ta heis med behandler en etasje. Etter gradvis opptrapping kunne hun ta heisen til topps på Oslo Plaza alene, og også være innestengt i et bøttekott uten å ha kontroll på når hun slapp ut. Da begynte hun å ta korte flyturer med mannen. Han var på forhånd med i en behandlingstime. Den første dagen fløy de tur-retur Molde to ganger. Den neste turen var til Tromsø. Deretter til London. Så til en øy i Middelhavet, og til slutt til Singapore. Avslutning Flyskrekk kan være et mangehodet monster. Derfor er det som nevnt viktig å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient. Fokuset bør være på å få frem de meste angstskapende tankene og utfordre disse gjennom kunnskap, eksponering og konstruktiv selvsnakk. Videre kan frakoplet oppmerksomhet og avspenning være sunt både mot bekymringer forut for flyturer og underveis. Behandlingen bør ha som konkret mål å ta en flytur, gjerne med en medhjelper. referanser n Bond, D. C. (1952). The love and fear of flying. New York: The International University Press. n Dyregrov, A., Skogstad, A., Hellesøy, O. H. & Haugli, L. (1992). Fear of flying in civil aviation personnel. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 63, n Ekeberg, Ø., Seeberg, I. & Ellertsen, B. B. (1989). The prevalence of flight anxiety in Norway. Nordic Journal of Psychiatry, 43, n Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J. & Clark, D. M., Cognitive Behavioural Therapy for Psychiatric Problems: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press. n Oakes, M. og Bor, R. (2010). The psychology of fear of flying: A critical evaluation of current perspectives on approaches to treatment. Travel Medicine and Infectious Disease, 8, n Trimmel, M., Burger, M., Langer, G. & Trimmel, K. (2014). Treatment of fear of flying: Behavioral, subjective and cardiovascular effects. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 85(3), tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

11 Forskningsspalten Er kognitiv atferdsterapi ved psykoser en effektiv behandlingsform? JAN IVAR RØSSBERG Er kognitiv atferdsterapi ved psykoser en effektiv behandlingsform? De fleste er i dag enige om at personer med en psykoselidelse som oftest trenger noe mer enn bare medisiner. De trenger støtte i en vanskelig livssituasjon, hjelp til å sortere hva som har skjedd, og både hjelp og støtte for å komme seg videre og helst tilbake til hvordan tilstanden var før de ble syke. Hva slags samtaleterapi som skal tilbys pasienter med en psykoselidelse, har det imidlertid alltid vært diskusjon om. I 1990 ble det publisert en leder i det anerkjente tidsskriftet Psychological Medicine som foreslo et moratorium for psykodynamisk behandling ved psykoselidelser (Mueser & Berenbaum,1990). Det var en usedvanlig sterk konklusjon til å være i et vitenskapelig tidsskrift. Ja, de foreslo faktisk at behandlingsformen hørte hjemme i søppelkassa. Dette var sikkert en av årsakene til at psykosepsykoterapi i en lang periode periode på 90-tallet havnet i en bølgedal både klinisk og forskningsmessig. Det var i en lang periode på 90-tallet ikke særlig populært å snakke om, eller drive med, samtaleterapi for pasienter med psykoselidelser. Det var noe som ble sett på som nytteløst og virkningsløst. Tidlige KAT-studier Denne holdningen endret seg fra slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Flere enkeltstudier, og også flere metaanalyser og systematiske oversikter, viste at kognitiv atferdsterapi (KAT) kunne ha en generell effekt på pasientens symptomer (Pilling et al., 2002; Wykes et al., 2008; Gould et al., 2001). Spesielt viste de en effekt på positive symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. Det var også disse symptomene de nye KAT-psykosemodellene hadde som mål å redusere. Dette førte til en ny behandlingsoptimisme og initierte en rekke nye og store forskningsstudier på KAT ved psykoser. Den første Cochrane-studien på dette området, fra 2004, konkluderte med at KAT var lite studert, men at det var assosiert med noe reduksjon i symptomer, spesielt god var effekten på positive psykotiske symptomer (Jones et al., 2004). Nyere KAT-studier Denne positive holdningen endret seg litt da den første kritiske studien kom i Hadde kognitiv terapi blitt oversolgt? Lynch og medarbeidere så nærmere på KAT ved alvorlig depresjon, bipolare lidelser og schizofreni (Lynch et al., 2010). Når det gjaldt schizofreni, konkluderte de med at KAT ikke er bedre enn uspesifiserte kontrollintervensjoner når det gjelder symptomredukjson og i det å hindre tilbakefall. De mente de tidligere metaanalysene ikke hadde vært stringente nok og ikke tatt hensyn til blinding og hva slags kontrollgruppe studiene hadde brukt. Kontrollerte de for dette, forsvant store deler av effekten som var vist i tidligere studier. Cochrane fulgte opp med en ny metaanalyse fra 2012 (Jones et al., 2012 ). Konklusjonen var ikke spesielt oppløftende for kognitive terapeuter. De fant ikke bedre effekt av KAT enn ved enklere og billigere psykososiale intervensjoner som støttesamtaler, psykoedukasjon etc. KAT var litt bedre enn kontrollintervensjonene med tanke på depresjons-og angstsymptomer. Jauhar og kollegaer utførte en ny omfattende metaanalyse publisert i British Journal of Psychiatry (Jauhar et al., 2014). Trettifire studier ble inkludert, og konklusjonen var at KAT har en meget liten effekt på psykosesymptomer, og denne effekten blir enda mindre hvis man korrigerer for stringens i studien, ikke minst blinding av de som skårer symptomene etter behandling. De mener avslutningsvis at dette må få implikasjoner for retningslinjene slik de blant annet er beskrevet i NICE, og videre at KAT ved psykoser definitivt er en oversolgt behandlingsform. Oppsummert har vi gått fra studier som har vist god effekt til studier som viser minimal effekt av KAT ved psykoser. Effekten av intervensjonen har minket etter som KAT har blitt mer og mer vanlig og metodene for å undersøke intervensjonen har blitt strengere. Ikke minst gjelder dette at KAT har vært undersøkt mot bedre kontrollgrupper samt at blindingen har vært bedre. Dette er imidlertid et fenomen som ses ved nesten alle behandlingsformer: veldig god effekt i starten, så strengere metodiske studier og en entusiasme som blir mindre, og dermed mindre effekt av intervensjonen. Dette er kanskje mest uttalt ved de mer psykososiale behandlingsformene, men ses også tydelig ved ulike medikamentintervensjoner. Har fokuset vært riktig? Allerede i 2006 hevdet Birchwood og Trower at vi ikke trengte flere studier som undersøkte om KAT reduserte de generelle symptomene ved schizofreni (Birchwood & Trower, 2006 ). At vi bruker og undersøker KAT som om det var et antipsykotikum, ville ikke føre med seg noe mer. Birchwood og Trower hevdet faktisk at det muligens ville være kontraindisert å kjøre nye RCT-studier som ikke var drevet ut fra teori. Mye kan i ettertid gi dem rett. De hevdet at det referanser n Birchwood, M. & Trower, P. (2006). The future of cognitive-behavioural therapy for psychosis: Not a quasineuroleptic. The British Journal of Psychiatry, 188(2), n Brockman, R. & Murrell, E. (2015). What Are the Primary Goals of Cognitive Behavior Therapy for Psychosis? A Theoretical and Empirical Review. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly 29(1). n Gould, R. A., Mueser, K. T., Bolton, E., Mays V. & Goff D. (2001). Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: an effect size analysis. Schizophrenia Research, 48, n Goldsmith, L. P, Lewis, S. W., Dunn, G. & Bentall R. P. (2015). Psychological treatments for early psychosis can be beneficial or harmful, depending on the therapeutic alliance: an instrumental variable analysis. Psychological Medicine. n Grant, P. M., Huh G. A., Perivoliotis, D., Stolar,N. M. & Beck A. T. (2012). Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia. General Psychiatry, 69(2), n Helsedirektoratet. (2013). Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Andvord Grafisk AS. n Jauhar, S., McKenna P. J., Radua, J., Fung, E., Salvador, R. & Laws K. R. (2014). Cognitive-behavioural therapy for the symptoms of schizophrenia: systematic review and meta-analysis with examination of potential bias. The British Journal of Psychiatry, 204, tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

12 Er kognitiv atferdsterapi ved psykoser en effektiv behandlingsform? Er kognitiv atferdsterapi ved psykoser en effektiv behandlingsform? viktigste bidraget i framtiden ville være å redusere ubehaget med symptomene samt et fokus på selvfølelsesproblematikk og affektive symptomer. Dette har fått støtte i en meget bra artikkel fra Brockman og Murell (Brockman & Murrell, 2015). Stiller vi spørsmålet om KAT virker ved psykoser, må vi også stille oppfølgingsspørsmålet: På hvilke utfallsmål er det KAT skal ha en effekt? Hva med retningslinjene? Som i andre land har det i Norge utvilsomt vært en stor KAT-bølge innenfor psykosefeltet. Mange har blitt utdannede KAT-terapeuter, og interessen har ikke avtatt. Metoden har verden over blitt sett på som rimelig gjennomarbeidet og veldokumentert og er inkludert i retningslinjene for psykosebehandling i mange land. Spesielt sterke er NICE-retningslinjene fra England, som skriver at alle med en psykosediagnose skal få tilbud om KAT (NICE, 2009). Også i Norge har en i de nasjonale retningslinjene vurdert KAT-behandlingen ved psykoser til å være en meget sterk og godt dokumentert behandlingsintervensjon (Helsedirektoratet, 2013). Bør dette endres, eller bør det fortsatt være en behandlingsform som bør tilbys pasienter med en psykotisk lidelse? Jeg tenker at det fortsatt er mange gode grunner til at KAT bør ha en sterk anbefaling i nasjonale retningslinjer. For det første er KAT en psykoterapeutisk metode som er meget godt undersøkt. Jeg kjenner ingen andre psykoterapeutiske metoder for psykoser som er så godt undersøkt som KAT. KAT er også alltid den som «vinner» i studiene. Det er aldri slik at kontrollgruppen, selv om den er aldri så bra, gjør det bedre enn KAT. Så dersom vi mener at pasienter med en psykoselidelse trenger samtaleterapi (jf. spørsmålet i innledningen) er det ingen metode som foreløpig har vist seg overlegen KAT. Sist, men ikke minst viser flere og flere kvalitative studier at dette er en metode som har lite av bivirkninger og at den blir veldig godt mottatt av pasientene selv. Forskning i Norge Norge har ikke akkurat vært «best i klassen» når det gjelder RCT-studier. Ikke når det gjelder psykoterapi generelt, og spesielt ikke når det gjelder RCT-studier som har inkludert pasienter med en psykotisk lidelse. Kråkvik og medarbeidere (Kråkvik et al., 2015) i Trondheim gjennomførte den første studien og inkluderte pasienter med positive symptomer (hallusinasjoner og vrangforestillinger). Resultatene var positive. Pasientene som fikk KAT, skåret bedre når det gjaldt generelle symptomer og hadde mindre vrangforestillinger enn de som ikke hadde fått KAT. En annen studie som akkurat er ferdig, er et samarbeid mellom NORMENT og TIPS Sør-Øst. Denne studien inkluderte 63 pasienter i en tidlig psykosefase for å se om KAT hjelper mot depressive symptomer og lav selvfølelse. Resultatene bearbeides i disse dager og vil garantert bli presentert i Tidsskrift for Kognitiv Terapi når de er ferdig analysert. I tillegg er det en studie som nettopp har startet som et samarbeid mellom NORMENT og Seksjon for tidlig psykosebehandling ved Oslo universitetssykehus. Målet der er å svare på om KAT gitt i opptil 40 timer kan bedre funksjon og negative symptomer. Dette er et spennende utgangspunkt, og det har vært publisert en studie som viser at nettopp KAT kan bidra vesentlig med høyere funksjon og mindre negative symptomer hos denne pasientgruppen (Grant et al., 2012). Videre forskning De siste års systematiske oversikter som har vist en mindre effekt av KAT enn tidligere, viser at flere relevante studier trengs for å optimalisere metoden best mulig til den individuelle pasient. Det trengs studier som er drevet av teori, og som kan kartlegge hva det er som virker i psykoterapi. Vi trenger kanskje først og fremst studier som studerer mekanismene for endring. Interessant, i så måte, er en studie som nettopp ble publisert av Goldsmith og medarbeidere (Goldsmith et al., 2015). Dette er den første studien som har undersøkt den terapeutiske alliansen som en kausal faktor for utbytte av terapien. De inkluderte over 300 pasienter i en tidlig psykosefase og er et glitrende eksempel på hvordan man gjennom avanserte statistiske metoder kan finne ut mer om hva det er som egentlig virker ved KAT. n Jones, C., Cormac, I., Silveira da Mota Neto, J. I. & Campbell, C. (2004). Cognitive behaviour therapy for schizophrenia; Cochrane Database of Systematic Reviews, 4. n Jones, C., Hacker, D., Cormac, I., Meaden, A. & Irving C. B. (2012). Cognitive behaviour therapy versus other psychosocial treatments for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4. n Kråkvik, B., Gråwe, R. W., Hagen, R. & Stiles, T. C. (2015). Cognitive Behaviour Therapy for Psychotic Symptoms: A Randomized Controlled Effectiveness Trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. n Lynch, D., Laws K. R. & McKenna P. J. (2010). Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta-analytical review of well-controlled trials. Psychological Medicine, 40, n Mueser, K. T., Berenbaum H. (1990). Psychodynamic treatment of schizophrenia: is there a future? Psychological Medicine., 20(2), n NICE. (2009). Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care (update). NICE n Pilling, S., Bebbington, P., Kuipers, E., Garety, P, Geddes, J., Orbach, G. et al. (2002). Psychological treatments in schizophrenia: I. Meta-analysis of family intervention and cognitive behaviour therapy. Psychological Medicine, 32, n Wykes, T., Steel, C., Everitt, B. & Tarrier, N. (2008). Cognitive behavior therapy for schizophrenia: Effect sizes, clinical models, and methodological rigor. Schizophrenia Bulletin, 34(3), tidsskrift for kognitiv terapi nr tidsskrift for kognitiv terapi nr

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 9 juli 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 14 JuLi 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 14 JuLi 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 14 JuLi 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift Redaksjonelt 4 Petra og Plageånden 6 Terapeuten som forfatter 22 Skriveseminar i Eremo 28 Seminar

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 15 desember 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 15 desember 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 15 desember 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2014 Redaksjonelt Nå går jeg ut og møter edderkopper Nyopprettet forskningsutvalg

Detaljer

NyhetsTIPS. Å være åpen om egen sykdom. Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS. Å være åpen om egen sykdom. Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2014 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Å være åpen om egen sykdom side 06 FAMILIEARBEID Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19 NyhetsTIPS

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 3 årgang 14 Oktober 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 3 årgang 14 Oktober 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 14 Oktober 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2013 redaksjonelt 4 Kognitiv atferdsterapi i gruppe 6 Hvor ofte skal vi

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 1-2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser NyhetsTIPS Nr. 1-2013 1 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

kognitivterapi nr 2 årgang 8 juli 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 2 årgang 8 juli 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 8 juli 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig.

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. * Per Jostein Matre & # Robert Jensen Inngress Konseptualisering i terapi dreier seg om kartlegging, identifikasjon og målarbeid.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer