STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1

2 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.. 4 Monthly and quarterly statistics. 4 STANDARDTEGN Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller beregnet tall Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en aerie EXPLANATION OF SYMBOLS Data not available Data not vet available Not for publication - Nil O Less than half of unit employed Provisional or estimated figure Revised since the previous issue of MB Break in the homeneity of a series

3 Register I. Arbeidsmarked: 1. Sysselsatte etter næring 6 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene 6 2a. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt 7 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art 8 II. Nasjonalregnskap 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser 9 5. Lønn i alt Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser 11 III. Utenriksregnskap 7. Driftsregnskap Kapitalregnskap Netto gull- valutabeholdninger 15 IV. Jordbruksproduksjon: 10. Førstegangskontrollerte slakt Forbruk av kraftfôr 16 V. Fiske: 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag Bruken av fangsten 18 VI: Industriproduksjon: 14. Produksjonsindeks Produksjonsindeks. Sesongkorrigert Produksjon av visse varer Produksjon av petroleumsprodukter Produksjon av viktige energibærere Meieridrift 32 VII. Ordrer: 20. Indeks over ordretilgang ordrereserve 33 VIII. Investering: 21. Utført antatt investering 35 IX. Byggevirksomhet: 22. Bygg satt i gang Bygg under arbeid Bygg fullført 38 X. Utenrikshandel: 25. Innførsel. Verditall Utførsel. Verditall Innførselsoverskott i alt Innførsel. Verdi-, pris- volumindekser Utførsel. Verdi-, pris- volumindekser Bytteforhold uten skip Innførsel (uten skip) til konsum, investering vareinnsats 47 XI. Innenlandsk handel: 32. Verdiindeks for detaljomsetningen Omsetning av visse nytelsesmidler Innenlandsk salg av petroleumsprodukter 50 XII. Lager: 85. Volumindeks over lagerhold 51 XIII. Samferdsel: 36. Sivil luftfart Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Sjøfart Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verksteder Norges statsbaner 55 XXI. Befolkning: 89. Folkemengdens bevegelse 102 XXII. Arbeidstid: 90. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i bergverksdrift industri Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri 103 A. 2 for måneds. kvartalsstatistikk. Aktuelle konjunkturtall, side 4-5. B. Faste tabeller. Side C. Periodiske tabeller. Side 41. Førstegangsregistrerte motorvner tilhengere Reiseliv Televerket Postverket 58 XIV. Offentlige finanser 45. Statens bevilgningsregnskap. Inntekter utgifter Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter Skatteinnbetalinger Folketrygdfondet 62 XV. Penger kreditt: 49. Likviditetstilførsel (-inndragning) 50. Norges Bank 51. Forretningsbanker 52. Sparebanker 53. Utlån fra Norges Bank, Postg., Postspareb., statsb, forretningsb. spareb. 54. Registrerte beløp på skattekonti 55. Postgiro 56. Norges Postsparebank 57. Sparing med skattefradrag 58. Statsbanker 59. Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter 60. Livsforsikringsselskaper 61. Skadeforsikringsselskaper 62. Kredittforeninger o Utlån fra norske banker andre norske finansinstitusjoner 64. Private finansieringsselskaper 65. Emisjoner 66. Omsetning av verdipapirer 67. Statsobligasjoner 68. Aksjekursindeks 69. Betalingsforhold 70. Valutakurser på Oslo Børs XVI. Priser: 71. Engrosprisindeks Konsumprisindeks. Varer tjenester etter konsumgruppe Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Indekstall for byggekostnader 86 XVII. Lønninger: 76. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i bergverksdrift industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- anleggsvirksomhet 92 XVIII. Sosiale forhold: 79. Folketrygden. Stønadsmottakere registrert i det sentrale pensjonsregister 93 XIX. Rettsforhold: 80. Forbrytelser etterforsket Personer registrert for drukkenskap 94 XX. Utland: 82. Danmark Sverige Storbritannia Frankrike Vest-Tyskland Belgia Sambandsstatene 100 XXIII. Lager: 92. Lager av viktige varer 104 XXIV. Sjøfart: 93. Tilgang avgang i handelsflåten 108 X XV. Priser: 94. Indekstall for priser på viktigere konsumvarer tjenester 109

4 I. Labour market: 1. Employed persons by industry 2. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices 2a. Non-employed persons seeking work 3. Curtailment of operations registered at the Employment office, by type of curtailment II. National accounts: 4. Gross domestic product by category of expunditure Current prices 5. Total wages and salaries 6. Gross domestic product by category of expenditure At constant prices III. Bal an ce of payments: 7. Current account Capital account Net gold and foreign exchange reserves 15 IV. Agricultural production: 10. First time controlled slaughtering Consumption of concentrated feeds 16 V. Fishing : 12. Landings of principal species Disposition of landings 18 VI. Industrial production: 14. Index of industrial production Index of industrial production. Seasonally adjusted Production of principal commodities Production of petroleum products Production of energy commodities Dairying 32 VII. Orders: 20. Index numbers of new and unfilled orders 33 VIII. Investments : 21. Index numbers of realized and planned acquisition of fixed assets 35 IX. Building statistics: 22. Building work started Buildings under construction Buildings completed 38 X. External trade : 25. Imports. Value Exports. Value Import surplus, total. Value Imports. Index numbers of value, unit value and volume Exports. Index numbers of value, unit value and volume Terms of trade excl. ships Imports (excl. ships) for consumption, fixed capital formation and input 47 XI. Internal trade : 32. Index numbers of value of retail sales Sales of beverages and tobacco Deliveries of petroleum products 50 XII. Stocks : 35. Index numbers of volume of stocks 51 XIII. Transport and communications: 36. Civil aviation Persons killed or injured in road traffic accidents Shipping Tonnage contracted at foreign shipyards Norwegian State Railways New registrations of motor vehicles and trailers 56 3 Index of monthly and quarterly statistics. A. Current economic indicators, page 4-5. B. Monthly tables. Page 42. Travel 6 43 Telecommunications 44. Postal service C. Tables published quarterly XXI. Population: 89. Vital statistics and migration statistics 102 XXII. Hours of work: 90. Weekly working hours in mining and manufactur- Ing. Male workers Weekly working hours in manufacturing. Female workers 103 Page XIV. Public finance: 45. Revenue and expenditure of the central government budget account Principal central government revenue items Revenue from taxation National Insurance Fund 62 XV. Money and credit: 49. Liquidity supply (withdrawal-) from the Treasury and Bank of Norway Bank of Norway Commercial banks Savings banks Loans from Bank of Norway, Post Giro, Post Office Savings Bank, state banks, commercial banks and savings banks Tax accounts with private banks and Post Giro Post Giro Post Office Savings Bank Deposits with tax-free allowance State banks Loans for hire purchase contracts Life insurance companies Non-life insurance companies Loan associations etc Loans from Norwegian banks and other Norwegian financial institutions Private financial companies Issues of bearer bonds and shares Securities transactions Central government bonds Index of share prices Bankruptcies, compositions etc Foreign exchange rates on Oslo Bourse 76 XVI. Prices: 71. Wholesale price index Consumer price index for consumption groups and for delivery sectors Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Index numbers of building costs 87 XVII. Wages: 76. Average hourly earnings in mining and manufacturing Adult male workers Average hourly earnings in manufacturing. Adult female workers Average hourly earnings in private construction Adult male workers 92 XVIII. Social conditions: 79. National insurance. Allowance recipients registered In the Central pension register 98 XIX. Justice and crime: 80. Crimes investigated Persons registered for drunkenness 94 XX. Foreign countries: 82. Denmark Sweden United Kingdom France We,tern Germany Belgium United States 100 or semi-annually. X XIII. Stocks: 92. Stocks of principal commodities 104 XXIV. Shipping: 93. Increase and decrease in the merchant fleet 108 XXV. Prices: 94. Index numbers of retail prices of principal oonsumer goods and services 109

5 4 Måneds- kvartalsstatistikk.' A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller 'nadir C. Måneds- gien- nom- snitt 1976 Prosentvis endring fra samme periode ett år tidligere Maijuli Aug.- Nov.- okt. jan. Prosentvis endring fra samme mined ett ir tidligere Nov. Des. Jan. 1976/ /77 Norge. Arbejdsmarkedet: Arbeidsløyse i alt pers. 19, Av dette: Industri, bygge- anleggsvirksomhet 4 i 000 pers. 8,6 ' Ledige plasser , Stramhetsindikatora Ind ustriproduksjon : Industri 14 C 1970 = ,2-0,2 4,3 6,9 2,6 10,0 9,0 Bergverk. industri kraftforsyning 14 A 136,9 3,9 8,2 8,8 3,1 13,9 10,4 Produksjon etter anvendelse: Eksport 14 E = ,6 5,0 12,1 14,6 9,5 20,3 14,'7 Konsum 14 E 1970 = ,3 4,2 4,7 1,4 6,4 6,9 Investering 14 E c) 1970 = ,9-3,5 0,1 2,5-1,6 6,2 3,8 Vareinnsats i bygg anlegg 14 E d) 1970 = ,9-0, ,7 1,0 7,5 12,7 Vareinnsats ellers 14 E e) 1970 = ,7 1,0 4,7 4,7 2,2 8,4 4,0 Byggevirksomhet: Bygg satt i gang, boligel 22 A Leiligheter Bygg satt i gang, industri- Golvflate bygg 22 B 1000m Bygg under arb., boliger 23 A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 23 B 1000m Detaljomsetning: 4 32A 1970 = Utenrikshandel: Eksp. verdi, inkl. nye skip 26 C+ 26 Ba Mill.kr Imp.verdi, uten skip C Mill.kr Innf. overskott, i alt Mill.kr Eksp.volum, uten skip4 29 C (iii) 1970 = Imp.volum, uten skip C (iii) 1970 = Sjøfart: 1965/66 = Turfrakter, tørrlastskip. Turfrakter, tankskip A 1) 38 A 100 Worldscale= 100 Skip i opplag 38 B 1000 br. reg.tonn Penger kreditt : 5 Forretningsb., utlåna A d) 1) Mill.kr Forretningsb. beholdn. av primære likvider 51 A f) Mill.kr Priser: Eksportpriser,uten skip 4 29 C (ii) 1970 = Irnportpriser,uten skip4. 28 C (ii) Bytteforhold, uten skip Konsumprisindeks A 1974 = /1 1972= Aksjeindekse 68 A Tallene blir ajourfort fra uke til uke i Statistisk ukehefte. Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. Innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner. 4 Gjelder periodene april-juni, juli--sept., okt.-des. Gjelder periodene mars-mai, juni-aug., sept.-nuv. Gjelder periodene juni--aug., sept.-nov., des.-feb. 1976/77.

6 5 A. Fra tabell nr. A. Aktuelle konjunkturtall. B. Benevning eller basisår C. Mined.- Wen' nomsnitt 1976 Prosentvis eudring fra samme periode ett år tidligere Mai Aug. Nov. juliokt. jan. Prosentvis eudring fra samme mined ett år tidligere Nov. I Des. 1 Jan. 1976/ /77 Sverige. Irbeidsløyse, 83 A 1000 pers :ndustriproduksjon1 83 B 1970 z Detaljomsetning" jtenrikshandel :1 Eksportverdi 83 C Mill.kr Importverdi 83 C Mill.kr ionsumprisindeks 83 H Storbritannia. 3ysselsetting, i alt2 84 A 1000 pers irbeidsløyse 84 B 1000 pers li. :ndustriproduksjon" 84 C Detalj omsetning3 84 D 1970 = jtenrikshandel: Eksportverdi 84 E Mill Importverdi 84 E Mill ?riser: Reuter's rtwareindeks I 1970 = Bytteforhold G = Konsumprisindeks' 84 K Vest-Tyskland..1.13eidsløyse 86 B 1000 pers [ndustriproduksjon1 86 C 1970 = C Detaljomsetning3 86 D 1970 = atenrikshandel : 1 Eksportverdi 86 E Mill. D.M Im portverdi 86 E Mill. D.M Priser: Bytteforhold G f Konsumprisindeks 86 I 1970 = Frankrike. ttrbeidsloysei 85 A 1000 pers f. [ndustriproduksjon3 85 B 1970 = H Detaljomsetning = Utenrikshandel :3 Eksportverdi 85 C Mill.fr. 18 ' r Importverdi 85 C Mill.fr ( Konsumprisindeks' 85 E 1970 = ( Sambandsstatene. sysselsetting, i alt 88 B 1000 pers f. Arbeidsløyse 88 C 1000 pers I industriproduksjon 88 D = Salproduksjon3 88 D Mill.tonn 8, I Detaljomsetning 88 E Milliard. $ 54, ( Utenrikshandel : 1 Eksportverdi 88 F Mill. $ Importverdi 88 F Mill. $ ( Priser: Moody's rivareindeks I = Konsumprisindeks 88 K 1970 = I3 Gjelder periodene april juni, juli sept., okt. des. * Gjelder periodene jan.--mars, april juni, juli sept. 'Gjelder periodene okt. des., mars mai, juni aug., sept. nov. Gjelder periodene juni aug., sept. nov., des. feb. 1976/77.

7 Ar Undersokelessuke B. Faste tabeller. I. Arbeidsmarked. 1. Sysselsattel etter naming' Industri Av dette i $4 35 Produksjon Pro- Pro- Tre- av kje- Jord- duksjon duksjon fored- ling, pro- miske bruk Fiske av av nærings- tekstil- grafisk dukter. Pro- _, 1;_ro: Rela- Abso- sk- fangst midler, varer, pro- mine- duksjon CLUKSJ" tive lutte bruk av tall tall metaller drikkevarer to- bakke- varer bekledningsvarer, her lervarer duksjon forlagsvirksomhet ralolje-, kull-, gummi plastprodukter 11,7 meta"- Wirer , , , , 24/2-2/3 100, /5-1/6 103, /8-24/8 103, /11-30/11 103, /2-22/2 105, /5-6/6 107, /8-29/8 107, /11-28/11 109, Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industriarbeid Bygge- anleggsarbeid 1 alt Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene ,4 11,9 11,4 16,5 15,6 12,5 1,3 2,5 4,8 Januar 29,6 Februar 26,6 1,4 6,3 Mars 22,5 1,7 9,4 April 21,4 1,7 1,5 1,4 1,5 14,0 12,7 10,7 10,4 23,2 20,7 1,4.. 10,4 1,5 1,0 8,6 7,2 Mai 16,5 Juni 14,9 1,2 1,2 7,5 6,2 Statistikken bygger på oppgaver fra undersøkelser foretatt blant et tilfeldig utvalg av personer i alderen år. Som sysselsatte (lønnstakere, selvstendige yrkesutøvere familiearbeidskraft) er regnet: personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet 1 undersøkelsesuken, eller personer som oppgav at de hadde inntektsgivende arbeid, men som var midlertidig fraværende fra arbeidet p. g. a. ferie, sykdom etc. Årstallene er gjennomsnitt av tallene fra de enkelte undersøkelsene. s I samsvar med Standard for næringsgruppering. Helt arbeidsløse. Årstallene er gjennomsnitt av månedstallene. 4. Ny yrkesgruppering fra januar Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere år.

8 7 Ar Undersøkelsesuke I. Arbeidsmarked. Industri (forts.). Av dette i (forts.). An- Engros _ 884 Produksjon av transportmidler Undervisning, helse- Byggevirksomhet leggsvirksom net agentur detaljhandel 1 (forts.). Sysselsatte' etter næring' a. Arbeidssøkeres uten , , - 83 arbeids- Av Bank inntekt dette i Transport lagrking, post telekommunikasjoner 712 Sjøtrans- port f Mansiermgs- virk- somhet, forsik- rings- virke., eien- domsdrift forretn.- messig rettsvesen tjenesteyting Offentlig ad- mini- stra- sjr..., L'.. forsvar, politi andre sosial_ tie_ nes ter ikke epesifisert foran Av datte Under 80 år /2-2/ /5-1/ /8-24/ /11-30/ /2-22/ /5-6/ /8-29/ /11-28/ I 2 (forts.). Registrerte arbeidsløse' ved arbeids- sjømannskontorene Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri- bygge- anleggsarbe id Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid ,2 1,0 6,8 Juli 14,1 0,2 5, ,8 1,3 7,7 August 18,1 0,9 6, ,8 1,0 6,1 September 16,7 0,6 5, ,7 0,7 4,5 Oktober 17,2 0,8 5, ,6 1, 1 9,5 November 18,1 1,6 7, ,9 1,3 8,6 Desember 22,6- Se note 1, side 6. 2 Se note 2, side 6. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er personer som verken utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som søkte inntektsgivende arbeid. Se note 3, side 6. 2,1 10,7

9 8 1. Arbeidsmarked. 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter imiskrenkningens art.' irikvartal A. Driftainnskrenkninger alt B. Oppsigelser C. Permisjoner D. Innskrenkning av arbeidstiden Bedrifter Personer l Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer ' ' kvartal 2. * kvartal kvartal 2. * s. * kvartal kvartal kvartal s Kilde: Arbeidsdirektoratet. 2 Av dette sysselsatte i et offentlig foretak permittert 4 arbeidsdager ved slutten av året.

10 A. 9 iv. Nnsjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser. Mill. kr' Bruttonasjonalproduke Matvarer c) Drikkevarer tobakk B. Privat konsum C. d) e) f) g) h) Bolig, Møbler lys hus- Klan Reiser hold- Konsum. brensel lungs- arti skotøy transport kler Offentlig konsum kv , * i kv i i kv i * * I. kv i * * * * * * * * * * * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F. For årene er nasjonalregnskapet revidert. Tallene kan ikke sammenliknes med tidligere år. De reviderte tall er ikke kvartalsfordelt.

11 'o II. Nasjonalregnskap. 4 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter any. i løpende priser. Mill. kr Armet transportmateriell D. Bruttoinvestering i fast kapital E. c) d) e) f) Oljeboreformerplatt- _ortuntg-s. BYg. ninger anioeggg Ski_ biter Maskiner, redskap inventar "-- anlegg m. v. Lagerendring F. Eksport import' c) 5. Lønn i alt. Mill. Bksportoverskott Eksport Import kr kv * * kv * kv e * kv e * Œ6e * e * '7 1972* * * E 1975* ( 1976* Se tabell III. 7. for reviderte tall for året 1967, kvartalsfordeling for årene 1969-

12 kv * 1969* 1970* 1971* 1972* 1973* 1974* 1975* 1976* kv kv kv * A. a c) Brutto- Drikkenasjonalprodukt' Matvarer varer tobakk B. Privat konsum d) e) Bo Møbler lys hus- hold- brensel nings- artikler Mill kr f) Klan skotøy g) Reiser transport h) Konsum ellers i Ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F Mill kr C. Offentlig konsum

13 12 II. Nasjonalregnskap. 6 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i fute priser D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import o) d) e) f) Oljebore- Bygfinger Skip Annet Maskiner, platt- Lagerendring Eksport- trans- edskap former, r port- oljeut- over- skott Eksport Import anlegg biter materiell Inventar vinnings - anlegg m. v. Mill kr kv kv * * kv * b * kv * b It Mill kr 1968* 1969* 1970* ' ' ' * * M * * * *

14 13 UI. Utenriksregnskap. 7. Driftsregnskap. Mill. kr A. VarerlfB. Skip C. Skipsfart D. Andre tjenest. 2 B. F. G.... li.li. - E. -F F. Bndring i G. + H. totale netto Rente- Igull- I Ned- Eks- I stø- Over- I valuta- I gang port- nads- skott behold- (opp- Ut-Innførel førsel Ut- Inn- Brutto- Ut- Inn- Ut- Oyer- I over- I (under- Ininger l gang-) skott I skott Iskott-) I lånegjeld 1 Norges fob. cif. forge' førsel frakter gifter tekter gitter (under- (underskott -) skott -) I drifts- I forår- I gjeld på ikke nettoregn- I saket I til utskapet av I landet transaksjoner * Jan.- nov kv * » » kv * kv.. 2. *. 3.» kv.. 2. >>. 3.». 4.». 1. kv * 1. kv. 2. * 3. * 4. * * 1. kv.. 2.». 3.. Okt.- nov ) ' ' Omfatter så varer utenom handelsstatistikken (handelsstatistikkens tall, se tabellene 25 26). 2 Omfatter så reisetrafikk.

15 1) Offentlig forvaltning a. Opptak lin b. Avdrag in III. Utenriksregnskap. 8. Kapitalregnskap. Mill. kr * Jan.-nov ' kv. 2. * * kv * 4.» kv * 4. * kv. 2. * * 1. kv. 2. )) * * 1. kv. 2. * 3. * 4. * * 1. kv * Okt.-nov A. Langsiktige kapitaltransaksjoner Lin fra utlandet c) d) e) 2) 3) 4) Lin til utlandet' Andre Finansinstitusjoner Direkte Direkte langinveste- investe- 1) Rederier A.ndrel siktige 2) ringer i ringer i kapital tranb. a. b. Norge utlandet a. b. a. netto netto sak- (inn (ut- Avdrag netto Opptak Avdrag Opptak Avdrag Opptak Avdrag gang+, gang+. Utlån utlån (innlin lin lin lin lån lin ut- inngang-) gang-) gang+ utgang ØP 16] Medregnet offentlige foretaks lin. 2 Rederier, verfter andre (ekskl. offentlig forvaltning finansinstitusjoner) ( 100-9E 90-24] ( t 79-38t ' ( - 92: -122: : - 85( - 72] ( E nn n

16 15 IH. UtenrIksregnskap. 8 (forts.). Kapitalregnskap. Mill. kr D. Netto endringer Andre i fordringer kortsiktige Totale gjeld kapital- kapital- forår transakso, j aksjoner av trans- saket ner netto' valuta- Andre sektorers netto Offent- lig forvaltning B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto" C. A. + B. Finansinstitusjoner e) d) 1) 2) Norges Bank Forret-- 1"-"3" sparer g banke 8) Andre finansinstitu- sjoner Andre inne.n-. land ''' k sek-i torer statistiske feil kursendringer m. v.' B.... C. + D. Norges nettjeld til utlandet 9. Netto gull- valutabeholdninger. Mill. kri A. B. C. D... A. -I- B Norges Banks Forret - nings spare. r - a nn. Oppga (nedgang ) gull- bankers valuta- netto behold- i behold- beho- valuta- nnger ninger valuta _ beholdflinger Totals netto Illy! v Jut behold- flinger * Fan.-nov kv !.» I.» L.» L. kv !.» I.» L * t L. kv !.» I. * L.» L. kv !.» I. e L.» I. kv !.» I.» L. * * L. kv !. * I. * L.» * L. kv !.» I. * At.-nov l Ved utgangen av ir periode. Inngang -F. Utgang. Se note 1, side 14.

17 16 Svin 1Y. Jordbruksproduksjon m. v. 10. Forstegangskontrollerte ilakt 11. Forbruki av kraftf6r. A. Antall B. Vekt. Tonn tonn Storfe e) Kalv d) Sau Svin o) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest A. B. Protein. kraftfôr ,5 260,9 117,8 556, ,1 323, ,6 250,5 94,8 516, ,0 322, ,1 278,7 87,5 515, ,0 301, ,5 264,5 91,1 481, ,4 278, ,4 248,3 85,8 424, ,8 260, ,3 238, , ,4 267, ,6 257,1 64,8 430, ,7 234, ,3 292,4 71,3 575, ,6 213, , ,7 208, * 866,5 273,9 48,6 683, ,1 228,6 April. 97,6 21,2 10,1 3, ,5 22,0 Mai. 77,9 21,9 6,7 3, ,1 21,5 Juni. 65,8 14,6 4,5 1, ,9 23,2 Juli. 70,9 16,7 3,9 1, ,7 10,6 Aug.. 61,8 22,5 4,1 17, ,0 9,7 Sept.. 36,5 10,8 1,6 31, ,1 12,8 Okt.. 87,3 42,3 6,9 298, ,8 17,5 Nov. 96,9 45,5 7,1 177, ,6 18,0 Des.. 126,2 33,9 6,7 21, ,1 20,0 Jan.. 66,3 22,7 5,1 9, ,4 17,9 Feb.. 66,5 26,3 6,3 8, ,0 16,8 Mars. 79,7 25,2 9,6 4, ,9 18,4 April. 102,3 28,6 11,3 5, ,3 21,7 Mai.. 75,0 20,5 6,1 4, ,3 23,9 Juni. 68,1 14,1 4,0 1, ,7 9,5 Juli. 64,9 21,5 4,1 2, ,6 12,0 Aug.. 57,9 20,4 3,7 16, ,5 12,4 Sept.. 67,0 36,1 5,7 106, ,1 15,3 Okt.. 62,6 34,2 5,0 312, ,4 19,7 Nov.. 76,2 30,6 4,3 143, ,1 18,0 Des.. 111,7 20,0 3,5 18, ,4 22,6 L976.* Jan.. 54,4 17,5 2,9 8, ,5 19,4 Feb.. 62,2 20,8 3,9 8,8 9 ' ,4 18,9 Kars. 82,0 24,7 8,1 4, ,4 22,8 April. 83,8 18,5 7,0 4, ,6 31,1 Mai.. 66,7 16,6 4,0 3, ,8 13,3 Juni. 64,7 15,5 3,1 2,2 8 ' ,3 13,6 Juli. 62,5 23,2 3,2 2, ,2 12,7 Aug.. 56,5 18,2 2,4 14, ,7 14,3 sept.. 66,7 37,4 4,3 134, ,2 1'7,5 Dkt.. 68,1 31,7 3,6 339, ,9 19,4 gov.. 86,1 29,3 3,2 146, ,1 20,7 Des.. 112,8 20,5 2,9 16, ,0 24,9 Omsetning fra engrosforhandlere, bygdemøller m. v. til detaljister, innkjøpslag forbrukere.

18 17 A. B. Lodde V. Fiske. 12 Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag.i Tonn C. Kveite, flyndre o. 1. i D. E. Torsk, Sild, sei o. 1. brisling F. Makrell, hestmakrell, størje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) H. Hai, skate I. Krepsdyr J. Annet biprodukter t RR ' Jan rov Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj S 6R ' Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug ' Sept Okt Nov Des Mengden av hoder av fisk som omsettes i hodekappet vekt, er ikke tatt med

19 1 8 v. Fisk Bruken ay fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Hermetisering e) Oppmaling Jan.-nov Juli Aug Sept Okt 1S Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni 'Tull Aug Sept Okt Nov Des Korreksj ' '76. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des...

20 19 VI. Industriproduksjon 14. Produksjonsindeksi (Bruttoprodukt) 1970 = A. B. Bergverksdrift m. v. C. Industri c) d) Bryting av kull Bryting utvinning av malm Produksjon av næringsmidler, drikkevarer tobakk 6,34 Vekt i % 100,00 3,30 I 0,19 I 1,47 1,64 84,98 12,18 3,45 2, * 1968* 1969* 1970* 1971* 1972* * 1974* 1975* 1976* Berg- verksdrift m. v., Industri kraft- ' forsyning * Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 139 ' * Januar Februar Mars Bergverksdrift ellers I 121 1) ) Produksjon av nearingsmidler 3) Produksjon av drikkevarer 4) Produksjon av tobakksvarer ' For å få samsvar mellom produksjonsindeksen nasjonalregnskapet nyttes de enkelte industrigruppers bidrag til bruttonasjonalproduktet (vurdert til markedspris dvs. inklusive avgifter eksklusive tilskott) som vekter ved sammenveining av undergruppeindeksene. Ved beregning av produksjon etter anvendelse nyttes bruttoproduksjonsverdien som vekter. I Fra 1971 inkl utvinning av råolje naturgass.

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 12, 19 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO- NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 19 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang N r. 6, 1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO-NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1969 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk...

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE STATISTISK MÅN EDSHEFTE Nr. 9, 1981 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1981 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1982 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1982 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1985 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1985 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 10, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1972 INNHOLDCONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5-8, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5-8, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 4, 1979 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1979 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Mineds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 7, 1980 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 7, 1980 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Mineds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1980 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1980 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 86. årgang Nr. 4, 1968 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *1 Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 7, 1989 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 7. 1989 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. STANDARDTEGN Oppgave mangler Null. Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 1, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 1, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... Engelsk oversettelse av tabellhodene CONTENTS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE STATISTISK MÅN EDSHEFTE Nr. 11, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 11, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 1, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 1, 1978 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk 2 Måneds- kvartalsstatistikk.. 4 Engelsk oversettelse av tabellhodene 102 CONTENTS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3. 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 01 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE STATISTISK MAN EDSHEFTE Nr. 11, 1979 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 11, 1979 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 6, 1967 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 2,1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 11, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 11, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk...

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95 C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 8/95 Monthly Bulletin of Statistics 8/95 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn i

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Statistisk månedshefte 1/97

Statistisk månedshefte 1/97 C 374 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 1/97 Monthly Bulletin of Statistics 1/97 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:1 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:1 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang STATISTISK MANEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 108. årgang 1990:1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1990 Emnegruppe 00 Generelle emner, nasjonalt Andre emneord Måneds- og kvartalsstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:6 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:6 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang STATISTISK MANEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 08. årgang 990:6 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 990 Emnegruppe 00 Generelle emner, nasjonalt Andre emneord Måneds og kvartalsstatistikk Økonomiske

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 11, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *l Index of monthly

Detaljer