STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1

2 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.. 4 Monthly and quarterly statistics. 4 STANDARDTEGN Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller beregnet tall Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en aerie EXPLANATION OF SYMBOLS Data not available Data not vet available Not for publication - Nil O Less than half of unit employed Provisional or estimated figure Revised since the previous issue of MB Break in the homeneity of a series

3 Register I. Arbeidsmarked: 1. Sysselsatte etter næring 6 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene 6 2a. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt 7 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art 8 II. Nasjonalregnskap 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser 9 5. Lønn i alt Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser 11 III. Utenriksregnskap 7. Driftsregnskap Kapitalregnskap Netto gull- valutabeholdninger 15 IV. Jordbruksproduksjon: 10. Førstegangskontrollerte slakt Forbruk av kraftfôr 16 V. Fiske: 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag Bruken av fangsten 18 VI: Industriproduksjon: 14. Produksjonsindeks Produksjonsindeks. Sesongkorrigert Produksjon av visse varer Produksjon av petroleumsprodukter Produksjon av viktige energibærere Meieridrift 32 VII. Ordrer: 20. Indeks over ordretilgang ordrereserve 33 VIII. Investering: 21. Utført antatt investering 35 IX. Byggevirksomhet: 22. Bygg satt i gang Bygg under arbeid Bygg fullført 38 X. Utenrikshandel: 25. Innførsel. Verditall Utførsel. Verditall Innførselsoverskott i alt Innførsel. Verdi-, pris- volumindekser Utførsel. Verdi-, pris- volumindekser Bytteforhold uten skip Innførsel (uten skip) til konsum, investering vareinnsats 47 XI. Innenlandsk handel: 32. Verdiindeks for detaljomsetningen Omsetning av visse nytelsesmidler Innenlandsk salg av petroleumsprodukter 50 XII. Lager: 85. Volumindeks over lagerhold 51 XIII. Samferdsel: 36. Sivil luftfart Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Sjøfart Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verksteder Norges statsbaner 55 XXI. Befolkning: 89. Folkemengdens bevegelse 102 XXII. Arbeidstid: 90. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i bergverksdrift industri Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri 103 A. 2 for måneds. kvartalsstatistikk. Aktuelle konjunkturtall, side 4-5. B. Faste tabeller. Side C. Periodiske tabeller. Side 41. Førstegangsregistrerte motorvner tilhengere Reiseliv Televerket Postverket 58 XIV. Offentlige finanser 45. Statens bevilgningsregnskap. Inntekter utgifter Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter Skatteinnbetalinger Folketrygdfondet 62 XV. Penger kreditt: 49. Likviditetstilførsel (-inndragning) 50. Norges Bank 51. Forretningsbanker 52. Sparebanker 53. Utlån fra Norges Bank, Postg., Postspareb., statsb, forretningsb. spareb. 54. Registrerte beløp på skattekonti 55. Postgiro 56. Norges Postsparebank 57. Sparing med skattefradrag 58. Statsbanker 59. Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter 60. Livsforsikringsselskaper 61. Skadeforsikringsselskaper 62. Kredittforeninger o Utlån fra norske banker andre norske finansinstitusjoner 64. Private finansieringsselskaper 65. Emisjoner 66. Omsetning av verdipapirer 67. Statsobligasjoner 68. Aksjekursindeks 69. Betalingsforhold 70. Valutakurser på Oslo Børs XVI. Priser: 71. Engrosprisindeks Konsumprisindeks. Varer tjenester etter konsumgruppe Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Indekstall for byggekostnader 86 XVII. Lønninger: 76. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i bergverksdrift industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- anleggsvirksomhet 92 XVIII. Sosiale forhold: 79. Folketrygden. Stønadsmottakere registrert i det sentrale pensjonsregister 93 XIX. Rettsforhold: 80. Forbrytelser etterforsket Personer registrert for drukkenskap 94 XX. Utland: 82. Danmark Sverige Storbritannia Frankrike Vest-Tyskland Belgia Sambandsstatene 100 XXIII. Lager: 92. Lager av viktige varer 104 XXIV. Sjøfart: 93. Tilgang avgang i handelsflåten 108 X XV. Priser: 94. Indekstall for priser på viktigere konsumvarer tjenester 109

4 I. Labour market: 1. Employed persons by industry 2. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices 2a. Non-employed persons seeking work 3. Curtailment of operations registered at the Employment office, by type of curtailment II. National accounts: 4. Gross domestic product by category of expunditure Current prices 5. Total wages and salaries 6. Gross domestic product by category of expenditure At constant prices III. Bal an ce of payments: 7. Current account Capital account Net gold and foreign exchange reserves 15 IV. Agricultural production: 10. First time controlled slaughtering Consumption of concentrated feeds 16 V. Fishing : 12. Landings of principal species Disposition of landings 18 VI. Industrial production: 14. Index of industrial production Index of industrial production. Seasonally adjusted Production of principal commodities Production of petroleum products Production of energy commodities Dairying 32 VII. Orders: 20. Index numbers of new and unfilled orders 33 VIII. Investments : 21. Index numbers of realized and planned acquisition of fixed assets 35 IX. Building statistics: 22. Building work started Buildings under construction Buildings completed 38 X. External trade : 25. Imports. Value Exports. Value Import surplus, total. Value Imports. Index numbers of value, unit value and volume Exports. Index numbers of value, unit value and volume Terms of trade excl. ships Imports (excl. ships) for consumption, fixed capital formation and input 47 XI. Internal trade : 32. Index numbers of value of retail sales Sales of beverages and tobacco Deliveries of petroleum products 50 XII. Stocks : 35. Index numbers of volume of stocks 51 XIII. Transport and communications: 36. Civil aviation Persons killed or injured in road traffic accidents Shipping Tonnage contracted at foreign shipyards Norwegian State Railways New registrations of motor vehicles and trailers 56 3 Index of monthly and quarterly statistics. A. Current economic indicators, page 4-5. B. Monthly tables. Page 42. Travel 6 43 Telecommunications 44. Postal service C. Tables published quarterly XXI. Population: 89. Vital statistics and migration statistics 102 XXII. Hours of work: 90. Weekly working hours in mining and manufactur- Ing. Male workers Weekly working hours in manufacturing. Female workers 103 Page XIV. Public finance: 45. Revenue and expenditure of the central government budget account Principal central government revenue items Revenue from taxation National Insurance Fund 62 XV. Money and credit: 49. Liquidity supply (withdrawal-) from the Treasury and Bank of Norway Bank of Norway Commercial banks Savings banks Loans from Bank of Norway, Post Giro, Post Office Savings Bank, state banks, commercial banks and savings banks Tax accounts with private banks and Post Giro Post Giro Post Office Savings Bank Deposits with tax-free allowance State banks Loans for hire purchase contracts Life insurance companies Non-life insurance companies Loan associations etc Loans from Norwegian banks and other Norwegian financial institutions Private financial companies Issues of bearer bonds and shares Securities transactions Central government bonds Index of share prices Bankruptcies, compositions etc Foreign exchange rates on Oslo Bourse 76 XVI. Prices: 71. Wholesale price index Consumer price index for consumption groups and for delivery sectors Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Index numbers of building costs 87 XVII. Wages: 76. Average hourly earnings in mining and manufacturing Adult male workers Average hourly earnings in manufacturing. Adult female workers Average hourly earnings in private construction Adult male workers 92 XVIII. Social conditions: 79. National insurance. Allowance recipients registered In the Central pension register 98 XIX. Justice and crime: 80. Crimes investigated Persons registered for drunkenness 94 XX. Foreign countries: 82. Denmark Sweden United Kingdom France We,tern Germany Belgium United States 100 or semi-annually. X XIII. Stocks: 92. Stocks of principal commodities 104 XXIV. Shipping: 93. Increase and decrease in the merchant fleet 108 XXV. Prices: 94. Index numbers of retail prices of principal oonsumer goods and services 109

5 4 Måneds- kvartalsstatistikk.' A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller 'nadir C. Måneds- gien- nom- snitt 1976 Prosentvis endring fra samme periode ett år tidligere Maijuli Aug.- Nov.- okt. jan. Prosentvis endring fra samme mined ett ir tidligere Nov. Des. Jan. 1976/ /77 Norge. Arbejdsmarkedet: Arbeidsløyse i alt pers. 19, Av dette: Industri, bygge- anleggsvirksomhet 4 i 000 pers. 8,6 ' Ledige plasser , Stramhetsindikatora Ind ustriproduksjon : Industri 14 C 1970 = ,2-0,2 4,3 6,9 2,6 10,0 9,0 Bergverk. industri kraftforsyning 14 A 136,9 3,9 8,2 8,8 3,1 13,9 10,4 Produksjon etter anvendelse: Eksport 14 E = ,6 5,0 12,1 14,6 9,5 20,3 14,'7 Konsum 14 E 1970 = ,3 4,2 4,7 1,4 6,4 6,9 Investering 14 E c) 1970 = ,9-3,5 0,1 2,5-1,6 6,2 3,8 Vareinnsats i bygg anlegg 14 E d) 1970 = ,9-0, ,7 1,0 7,5 12,7 Vareinnsats ellers 14 E e) 1970 = ,7 1,0 4,7 4,7 2,2 8,4 4,0 Byggevirksomhet: Bygg satt i gang, boligel 22 A Leiligheter Bygg satt i gang, industri- Golvflate bygg 22 B 1000m Bygg under arb., boliger 23 A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 23 B 1000m Detaljomsetning: 4 32A 1970 = Utenrikshandel: Eksp. verdi, inkl. nye skip 26 C+ 26 Ba Mill.kr Imp.verdi, uten skip C Mill.kr Innf. overskott, i alt Mill.kr Eksp.volum, uten skip4 29 C (iii) 1970 = Imp.volum, uten skip C (iii) 1970 = Sjøfart: 1965/66 = Turfrakter, tørrlastskip. Turfrakter, tankskip A 1) 38 A 100 Worldscale= 100 Skip i opplag 38 B 1000 br. reg.tonn Penger kreditt : 5 Forretningsb., utlåna A d) 1) Mill.kr Forretningsb. beholdn. av primære likvider 51 A f) Mill.kr Priser: Eksportpriser,uten skip 4 29 C (ii) 1970 = Irnportpriser,uten skip4. 28 C (ii) Bytteforhold, uten skip Konsumprisindeks A 1974 = /1 1972= Aksjeindekse 68 A Tallene blir ajourfort fra uke til uke i Statistisk ukehefte. Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. Innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner. 4 Gjelder periodene april-juni, juli--sept., okt.-des. Gjelder periodene mars-mai, juni-aug., sept.-nuv. Gjelder periodene juni--aug., sept.-nov., des.-feb. 1976/77.

6 5 A. Fra tabell nr. A. Aktuelle konjunkturtall. B. Benevning eller basisår C. Mined.- Wen' nomsnitt 1976 Prosentvis eudring fra samme periode ett år tidligere Mai Aug. Nov. juliokt. jan. Prosentvis eudring fra samme mined ett år tidligere Nov. I Des. 1 Jan. 1976/ /77 Sverige. Irbeidsløyse, 83 A 1000 pers :ndustriproduksjon1 83 B 1970 z Detaljomsetning" jtenrikshandel :1 Eksportverdi 83 C Mill.kr Importverdi 83 C Mill.kr ionsumprisindeks 83 H Storbritannia. 3ysselsetting, i alt2 84 A 1000 pers irbeidsløyse 84 B 1000 pers li. :ndustriproduksjon" 84 C Detalj omsetning3 84 D 1970 = jtenrikshandel: Eksportverdi 84 E Mill Importverdi 84 E Mill ?riser: Reuter's rtwareindeks I 1970 = Bytteforhold G = Konsumprisindeks' 84 K Vest-Tyskland..1.13eidsløyse 86 B 1000 pers [ndustriproduksjon1 86 C 1970 = C Detaljomsetning3 86 D 1970 = atenrikshandel : 1 Eksportverdi 86 E Mill. D.M Im portverdi 86 E Mill. D.M Priser: Bytteforhold G f Konsumprisindeks 86 I 1970 = Frankrike. ttrbeidsloysei 85 A 1000 pers f. [ndustriproduksjon3 85 B 1970 = H Detaljomsetning = Utenrikshandel :3 Eksportverdi 85 C Mill.fr. 18 ' r Importverdi 85 C Mill.fr ( Konsumprisindeks' 85 E 1970 = ( Sambandsstatene. sysselsetting, i alt 88 B 1000 pers f. Arbeidsløyse 88 C 1000 pers I industriproduksjon 88 D = Salproduksjon3 88 D Mill.tonn 8, I Detaljomsetning 88 E Milliard. $ 54, ( Utenrikshandel : 1 Eksportverdi 88 F Mill. $ Importverdi 88 F Mill. $ ( Priser: Moody's rivareindeks I = Konsumprisindeks 88 K 1970 = I3 Gjelder periodene april juni, juli sept., okt. des. * Gjelder periodene jan.--mars, april juni, juli sept. 'Gjelder periodene okt. des., mars mai, juni aug., sept. nov. Gjelder periodene juni aug., sept. nov., des. feb. 1976/77.

7 Ar Undersokelessuke B. Faste tabeller. I. Arbeidsmarked. 1. Sysselsattel etter naming' Industri Av dette i $4 35 Produksjon Pro- Pro- Tre- av kje- Jord- duksjon duksjon fored- ling, pro- miske bruk Fiske av av nærings- tekstil- grafisk dukter. Pro- _, 1;_ro: Rela- Abso- sk- fangst midler, varer, pro- mine- duksjon CLUKSJ" tive lutte bruk av tall tall metaller drikkevarer to- bakke- varer bekledningsvarer, her lervarer duksjon forlagsvirksomhet ralolje-, kull-, gummi plastprodukter 11,7 meta"- Wirer , , , , 24/2-2/3 100, /5-1/6 103, /8-24/8 103, /11-30/11 103, /2-22/2 105, /5-6/6 107, /8-29/8 107, /11-28/11 109, Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industriarbeid Bygge- anleggsarbeid 1 alt Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene ,4 11,9 11,4 16,5 15,6 12,5 1,3 2,5 4,8 Januar 29,6 Februar 26,6 1,4 6,3 Mars 22,5 1,7 9,4 April 21,4 1,7 1,5 1,4 1,5 14,0 12,7 10,7 10,4 23,2 20,7 1,4.. 10,4 1,5 1,0 8,6 7,2 Mai 16,5 Juni 14,9 1,2 1,2 7,5 6,2 Statistikken bygger på oppgaver fra undersøkelser foretatt blant et tilfeldig utvalg av personer i alderen år. Som sysselsatte (lønnstakere, selvstendige yrkesutøvere familiearbeidskraft) er regnet: personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet 1 undersøkelsesuken, eller personer som oppgav at de hadde inntektsgivende arbeid, men som var midlertidig fraværende fra arbeidet p. g. a. ferie, sykdom etc. Årstallene er gjennomsnitt av tallene fra de enkelte undersøkelsene. s I samsvar med Standard for næringsgruppering. Helt arbeidsløse. Årstallene er gjennomsnitt av månedstallene. 4. Ny yrkesgruppering fra januar Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere år.

8 7 Ar Undersøkelsesuke I. Arbeidsmarked. Industri (forts.). Av dette i (forts.). An- Engros _ 884 Produksjon av transportmidler Undervisning, helse- Byggevirksomhet leggsvirksom net agentur detaljhandel 1 (forts.). Sysselsatte' etter næring' a. Arbeidssøkeres uten , , - 83 arbeids- Av Bank inntekt dette i Transport lagrking, post telekommunikasjoner 712 Sjøtrans- port f Mansiermgs- virk- somhet, forsik- rings- virke., eien- domsdrift forretn.- messig rettsvesen tjenesteyting Offentlig ad- mini- stra- sjr..., L'.. forsvar, politi andre sosial_ tie_ nes ter ikke epesifisert foran Av datte Under 80 år /2-2/ /5-1/ /8-24/ /11-30/ /2-22/ /5-6/ /8-29/ /11-28/ I 2 (forts.). Registrerte arbeidsløse' ved arbeids- sjømannskontorene Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri- bygge- anleggsarbe id Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid ,2 1,0 6,8 Juli 14,1 0,2 5, ,8 1,3 7,7 August 18,1 0,9 6, ,8 1,0 6,1 September 16,7 0,6 5, ,7 0,7 4,5 Oktober 17,2 0,8 5, ,6 1, 1 9,5 November 18,1 1,6 7, ,9 1,3 8,6 Desember 22,6- Se note 1, side 6. 2 Se note 2, side 6. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er personer som verken utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som søkte inntektsgivende arbeid. Se note 3, side 6. 2,1 10,7

9 8 1. Arbeidsmarked. 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter imiskrenkningens art.' irikvartal A. Driftainnskrenkninger alt B. Oppsigelser C. Permisjoner D. Innskrenkning av arbeidstiden Bedrifter Personer l Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer ' ' kvartal 2. * kvartal kvartal 2. * s. * kvartal kvartal kvartal s Kilde: Arbeidsdirektoratet. 2 Av dette sysselsatte i et offentlig foretak permittert 4 arbeidsdager ved slutten av året.

10 A. 9 iv. Nnsjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser. Mill. kr' Bruttonasjonalproduke Matvarer c) Drikkevarer tobakk B. Privat konsum C. d) e) f) g) h) Bolig, Møbler lys hus- Klan Reiser hold- Konsum. brensel lungs- arti skotøy transport kler Offentlig konsum kv , * i kv i i kv i * * I. kv i * * * * * * * * * * * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F. For årene er nasjonalregnskapet revidert. Tallene kan ikke sammenliknes med tidligere år. De reviderte tall er ikke kvartalsfordelt.

11 'o II. Nasjonalregnskap. 4 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter any. i løpende priser. Mill. kr Armet transportmateriell D. Bruttoinvestering i fast kapital E. c) d) e) f) Oljeboreformerplatt- _ortuntg-s. BYg. ninger anioeggg Ski_ biter Maskiner, redskap inventar "-- anlegg m. v. Lagerendring F. Eksport import' c) 5. Lønn i alt. Mill. Bksportoverskott Eksport Import kr kv * * kv * kv e * kv e * Œ6e * e * '7 1972* * * E 1975* ( 1976* Se tabell III. 7. for reviderte tall for året 1967, kvartalsfordeling for årene 1969-

12 kv * 1969* 1970* 1971* 1972* 1973* 1974* 1975* 1976* kv kv kv * A. a c) Brutto- Drikkenasjonalprodukt' Matvarer varer tobakk B. Privat konsum d) e) Bo Møbler lys hus- hold- brensel nings- artikler Mill kr f) Klan skotøy g) Reiser transport h) Konsum ellers i Ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F Mill kr C. Offentlig konsum

13 12 II. Nasjonalregnskap. 6 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i fute priser D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import o) d) e) f) Oljebore- Bygfinger Skip Annet Maskiner, platt- Lagerendring Eksport- trans- edskap former, r port- oljeut- over- skott Eksport Import anlegg biter materiell Inventar vinnings - anlegg m. v. Mill kr kv kv * * kv * b * kv * b It Mill kr 1968* 1969* 1970* ' ' ' * * M * * * *

14 13 UI. Utenriksregnskap. 7. Driftsregnskap. Mill. kr A. VarerlfB. Skip C. Skipsfart D. Andre tjenest. 2 B. F. G.... li.li. - E. -F F. Bndring i G. + H. totale netto Rente- Igull- I Ned- Eks- I stø- Over- I valuta- I gang port- nads- skott behold- (opp- Ut-Innførel førsel Ut- Inn- Brutto- Ut- Inn- Ut- Oyer- I over- I (under- Ininger l gang-) skott I skott Iskott-) I lånegjeld 1 Norges fob. cif. forge' førsel frakter gifter tekter gitter (under- (underskott -) skott -) I drifts- I forår- I gjeld på ikke nettoregn- I saket I til utskapet av I landet transaksjoner * Jan.- nov kv * » » kv * kv.. 2. *. 3.» kv.. 2. >>. 3.». 4.». 1. kv * 1. kv. 2. * 3. * 4. * * 1. kv.. 2.». 3.. Okt.- nov ) ' ' Omfatter så varer utenom handelsstatistikken (handelsstatistikkens tall, se tabellene 25 26). 2 Omfatter så reisetrafikk.

15 1) Offentlig forvaltning a. Opptak lin b. Avdrag in III. Utenriksregnskap. 8. Kapitalregnskap. Mill. kr * Jan.-nov ' kv. 2. * * kv * 4.» kv * 4. * kv. 2. * * 1. kv. 2. )) * * 1. kv. 2. * 3. * 4. * * 1. kv * Okt.-nov A. Langsiktige kapitaltransaksjoner Lin fra utlandet c) d) e) 2) 3) 4) Lin til utlandet' Andre Finansinstitusjoner Direkte Direkte langinveste- investe- 1) Rederier A.ndrel siktige 2) ringer i ringer i kapital tranb. a. b. Norge utlandet a. b. a. netto netto sak- (inn (ut- Avdrag netto Opptak Avdrag Opptak Avdrag Opptak Avdrag gang+, gang+. Utlån utlån (innlin lin lin lin lån lin ut- inngang-) gang-) gang+ utgang ØP 16] Medregnet offentlige foretaks lin. 2 Rederier, verfter andre (ekskl. offentlig forvaltning finansinstitusjoner) ( 100-9E 90-24] ( t 79-38t ' ( - 92: -122: : - 85( - 72] ( E nn n

16 15 IH. UtenrIksregnskap. 8 (forts.). Kapitalregnskap. Mill. kr D. Netto endringer Andre i fordringer kortsiktige Totale gjeld kapital- kapital- forår transakso, j aksjoner av trans- saket ner netto' valuta- Andre sektorers netto Offent- lig forvaltning B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto" C. A. + B. Finansinstitusjoner e) d) 1) 2) Norges Bank Forret-- 1"-"3" sparer g banke 8) Andre finansinstitu- sjoner Andre inne.n-. land ''' k sek-i torer statistiske feil kursendringer m. v.' B.... C. + D. Norges nettjeld til utlandet 9. Netto gull- valutabeholdninger. Mill. kri A. B. C. D... A. -I- B Norges Banks Forret - nings spare. r - a nn. Oppga (nedgang ) gull- bankers valuta- netto behold- i behold- beho- valuta- nnger ninger valuta _ beholdflinger Totals netto Illy! v Jut behold- flinger * Fan.-nov kv !.» I.» L.» L. kv !.» I.» L * t L. kv !.» I. * L.» L. kv !.» I. e L.» I. kv !.» I.» L. * * L. kv !. * I. * L.» * L. kv !.» I. * At.-nov l Ved utgangen av ir periode. Inngang -F. Utgang. Se note 1, side 14.

17 16 Svin 1Y. Jordbruksproduksjon m. v. 10. Forstegangskontrollerte ilakt 11. Forbruki av kraftf6r. A. Antall B. Vekt. Tonn tonn Storfe e) Kalv d) Sau Svin o) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest A. B. Protein. kraftfôr ,5 260,9 117,8 556, ,1 323, ,6 250,5 94,8 516, ,0 322, ,1 278,7 87,5 515, ,0 301, ,5 264,5 91,1 481, ,4 278, ,4 248,3 85,8 424, ,8 260, ,3 238, , ,4 267, ,6 257,1 64,8 430, ,7 234, ,3 292,4 71,3 575, ,6 213, , ,7 208, * 866,5 273,9 48,6 683, ,1 228,6 April. 97,6 21,2 10,1 3, ,5 22,0 Mai. 77,9 21,9 6,7 3, ,1 21,5 Juni. 65,8 14,6 4,5 1, ,9 23,2 Juli. 70,9 16,7 3,9 1, ,7 10,6 Aug.. 61,8 22,5 4,1 17, ,0 9,7 Sept.. 36,5 10,8 1,6 31, ,1 12,8 Okt.. 87,3 42,3 6,9 298, ,8 17,5 Nov. 96,9 45,5 7,1 177, ,6 18,0 Des.. 126,2 33,9 6,7 21, ,1 20,0 Jan.. 66,3 22,7 5,1 9, ,4 17,9 Feb.. 66,5 26,3 6,3 8, ,0 16,8 Mars. 79,7 25,2 9,6 4, ,9 18,4 April. 102,3 28,6 11,3 5, ,3 21,7 Mai.. 75,0 20,5 6,1 4, ,3 23,9 Juni. 68,1 14,1 4,0 1, ,7 9,5 Juli. 64,9 21,5 4,1 2, ,6 12,0 Aug.. 57,9 20,4 3,7 16, ,5 12,4 Sept.. 67,0 36,1 5,7 106, ,1 15,3 Okt.. 62,6 34,2 5,0 312, ,4 19,7 Nov.. 76,2 30,6 4,3 143, ,1 18,0 Des.. 111,7 20,0 3,5 18, ,4 22,6 L976.* Jan.. 54,4 17,5 2,9 8, ,5 19,4 Feb.. 62,2 20,8 3,9 8,8 9 ' ,4 18,9 Kars. 82,0 24,7 8,1 4, ,4 22,8 April. 83,8 18,5 7,0 4, ,6 31,1 Mai.. 66,7 16,6 4,0 3, ,8 13,3 Juni. 64,7 15,5 3,1 2,2 8 ' ,3 13,6 Juli. 62,5 23,2 3,2 2, ,2 12,7 Aug.. 56,5 18,2 2,4 14, ,7 14,3 sept.. 66,7 37,4 4,3 134, ,2 1'7,5 Dkt.. 68,1 31,7 3,6 339, ,9 19,4 gov.. 86,1 29,3 3,2 146, ,1 20,7 Des.. 112,8 20,5 2,9 16, ,0 24,9 Omsetning fra engrosforhandlere, bygdemøller m. v. til detaljister, innkjøpslag forbrukere.

18 17 A. B. Lodde V. Fiske. 12 Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag.i Tonn C. Kveite, flyndre o. 1. i D. E. Torsk, Sild, sei o. 1. brisling F. Makrell, hestmakrell, størje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) H. Hai, skate I. Krepsdyr J. Annet biprodukter t RR ' Jan rov Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj S 6R ' Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug ' Sept Okt Nov Des Mengden av hoder av fisk som omsettes i hodekappet vekt, er ikke tatt med

19 1 8 v. Fisk Bruken ay fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Hermetisering e) Oppmaling Jan.-nov Juli Aug Sept Okt 1S Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni 'Tull Aug Sept Okt Nov Des Korreksj ' '76. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des...

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer