STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1

2 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics 4 Monthly and quarterly statistics STANDARDTEGN Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller beregnet tall Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en aerie EXPLANATION OF SYMBOLS Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than half of unit employed Provisional or estimated figure Revised since the previous issue of MB Break in the homeneity of a series

3 L Arbeidsmarked: 1. Sysselsatte etter næring 6 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene 6 2a. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt 7 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art 8 II. Nasjonalregnskap 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser 9 5. Lønn i alt Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser 11 III. 'Utenriksregnskap 7. Driftsregnskap Kapitalregnskap Netto gull- valutabeholdninger 15 IV. Jordbruksproduksjon: 10. Førstegangskontrollerte slakt Forbruk av kraftfôr 16 V. Fiske: 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag Bruken av fangsten 18 VI: Industriproduksjon: 14. Produksjonsindeks Produksjonsindeks. Sesongkorrigert Produksjon av visse varer Produksjon av petroleumsprodukter Produksjon av viktige energibærere Meieridrift 32 VII. Ordrer: 20. Indeks over ordretilgang ordrereserve 33 VIII. Investering : 21. Utført antatt investering 35 IX. Byggevirksomhet : 22. Bygg satt i gang Bygg under arbeid Bygg fullført 38 X. Utenrikshandel 25. Innførsel. Verditall Utførsel. Verditall Innførselsoverskott i alt Innførsel. Verdi-, pris- volumindekser Utførsel. Verdi-, pris- volumindekser Bytteforhold uten skip Innførsel (uten skip) til konsum, investering vareinnsats 47 XI. Innenlandsk handel: 32. Verdiindeks for detaljomsetningen Omsetning av visse nytelsesmidler Innenlandsk salg av petroleumsprodukter 50 XII. Lager : 35. Volumindeks over lagerhold 51 XIII. Samferdsel 36. Sivil luftfart Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Sjøfart Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verksteder Norges statsbaner 55 XXI. Befolkning : 90. Folkemengdens bevegelse XXII. Arbeidstid: 91. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i bergverksdrift industri Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri Register for måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall, eide 4-5. B. Faete tabeller. Side C. Periodiske tabeller. Side 41. Førstegangsregistrerte motorvner tilhengere Reiseliv Televerket Postverket 58 XIV. Offentlige finanser 45. Statens bevilgningsregnskap. Inntekter utgifter Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter Skatteinnbetalinger Folketrygdfondet 62 XV. Penger kreditt: 49. Likviditetstilførsel (-inndragning) Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Forretnings- sparebanker Utlån fra Norges Bank, Postg., Postspareb., statsb, forretningsb., spareb Registrerte beløp på skattekonti Postgiro Norges Postsparebank Sparing med skattefradrag Statsbanker Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Kredittforeninger o Utlån fra norske banker andre norske finansinstitusjoner Private finansieringsselskaper Emisjoner Omsetning av verdipapirer Statsobligasjoner Aksjekursindeks Betalingsforhold Valutakurser på Oslo Børs 76 XVI. Priser : 72. Engrosprisindeks Konsumprisindeks. Varer tjenester etter konsumgruppe Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Indekstall for byggekostnader 87 XVII. Lønninger : 77. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i bergverksdrift industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- anleggsvirksomhet 92 XVIII. Sosiale forhold: 80. Folketrygden. Stønadsmottakere registrert i det sentrale pensjonsregister 93 XIX. Rettsforhold: 81. Forbrytelser etterforsket Personer registrert for drukkenskap 94 XX. Utland: 83. Danmark Sverige Storbritannia Frankrike Vest-Tyskland Belgia 89. Sambandsstatene XXIII. Lager : 93. Lager av viktige varer XXIV. Sjøfart: 94. Tilgang avgang i handelsflåten XXV. Priser : 95. Indekstall for priser på viktigere konsumvarer tjenester

4 Pag e I. Labour market: 1. Employed persons by industry 6 2. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices 6 2a. Non-employed persons seeking work 7 3. Curtailment of operations registered at the Employment office, by type of curtailment 8 II. National accounts: 4. Gross domestic product by category of expenditure Current prices 9 5. Total wages and salaries Gross domestic product by category of expenditure. At constant prices 11 III. Balance of payments: 7. Current account Capital account Net gold and foreign exchange reserves 15 IV. Agricultural production: 10. First time controlled slaughtering Consumption of concentrated feeds 16 V. Fishing : 12. Landings of principal species Disposition of landings 18 VI. Industrial production: 14. Index of industrial production Index of industrial production. Seasonally adjusted Production of principal commodities Production of petroleum products Production of energy commodities Dairying 32 VII. Orders : 20. Index numbers of new and unfilled orders 33 VIII. Investments : 21. Index numbers of realized and planned acquisition of fixed assets 35 IX. Building statistics : 22. Building work started Buildings under construction Buildings completed 38 X. External trade : 25. Imports. Value Exports. Value Import surplus, total. Value Imports. Index numbers of value, unit value and volume Exports. Index numbers of value, unit value and volume Terms of trade excl. ships Imports (excl. ships) for consumption, fixed capital formation and input 47 XI. Internal trade : 32. Index numbers of value of retail sales Sales of beverages and tobacco Deliveries of petroleum products 50 XII. Stocks: 35. Index numbers of volume of stocks 51 XIII. Transport and communications 36. Civil aviation Persons killed or injured in road traffic accidents Shipping Tonnage contracted at foreign shipyards Norwegian State Railways New registrations of motor vehicles and trailers 66 3 Index of monthly and quarterly statistics. A. Current economic indicators, page 4-5. B. Monthly table Travel 43. Telecommunications 44. Postal service Page XIV. Public finance: 45. Revenue and expenditure of the central government budget account Principal central government revenue items Revenue from taxation National Insurance Fund 62 XV. Money and credit : 49. Liquidity supply (withdrawal-) from the Treasury and Bank of Norway Bank of Norway Commercial banks Savings banks Commercial banks and savings banks Loans from Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, state banks, commercial banks and savings banks Tax accounts with private banks and Postal Giro Postal Giro Post Office Savings Bank Deposits with tax-free allowance State banks Loans for hire purchase contracts Life insurance companies Non-life insurance companies Loan associations etc Loans from banks and other financial institutions than the Treasury and financial inst Private financial institutions Issues of bearer bonds and shares Securities transactions Central Government bonds Index of share prices Bankruptcies, compositions etc Foreign exchange rates 76 XVI. Prices: 72. Wholesale price index Consumer price index for consumption groups and for delivery sectors Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Index numbers of building costs 87 XVII. Wages: 77. Average hourly earnings in mining and manufacturing. Adult male workers Average hourly earnings in manufacturing. Adult female workers Average hourly earnings in private construction. Adult male workers 92 XVIII. Social conditions : 80. National insurance. Allowance recipients registered in the Central pension register 93 XIX. Justice and crime : 81. Crimes investigated Persons registered for drunkenness 94 XX. Foreign countries : 83. Denmark Sweden United Kingdom France Western Germany Belgium 89. United States C. Tables published quarterly or semi-annually. XXI. Population: X XIII. Stocks: 90. Vital statistics and migration statistics 93. Stocks of principal commodities XXII. Hours of work: 91. Weekly working hours in mining and manufacturing. Male workers Weekly working hours in manufacturing. Female workers 103 XXIV. Shipping: 94. Increase and decrease in the merchant fleet XXV. Prices: 95. Index numbers of retail prices of principal consumer goods and services

5 4 Måneds- kvartalsstatistikk. 1 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisir C. Måneds- gien- nom- snitt 19 5 Prosentvis endring fra 1 samme periode ett Ar tidligere Nov.- Feb..- I Maiapril I jail. juli Prosentvis endring fra samme mined ett Ar tidligere Mai 1 Juni 1 Juli 1975/ Norge. Arbejdsmarkedet: Arbeidsløyse i alt pers. 19, Av dette: Industri, bygge- anleggsvirksomhet pers. 9, Ledige plasser , Stramhetsindikators Industriproduksjon: Industri 14 C =,1-3,6-0,1-0,2 3,4-1,4-3,7 Bergverk, industri kraftforsyning 14 A 127,8 8,1 7,4 3,9 4,2 3,2 4,7 Produksjon etter anvendelse : Eksport 14 E 1970 = ,5 6,6 8,4 5,0 3,5 5,1 7,0 Konsum 14 E =,1-3,4 1,4 3,3 4,6 2,1 3,4 Investering 14 E c) 1970 == 127,1-0,2-2,1-3,5 0,9-5,8-6,9 Vareinnsats i bygg anlegg 14 E d) 1970 =,9 2,1-1,0-0,34,8-1,8-6,E Vareinnsats ellers 14 E e) 1970 =,2-1,7 2,8 1,0 3,6-0,1-1,2 Byggevirksomhet: Bygg satt i gang, boliger 22 A Leiligheter n Bygg satt i gang, industri- Golvflate bygg 22 B 0m Bygg under arb., boliger 23 A Leiligheter E Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 23 B 0m Detaljomsetning: 32 A 1970 = Utenrikshandel: Eksp. verdi, inkl. nye skip4 26 C + 26 Ba Mill.kr Imp.verdi, uten skip C Mill.kr Innf. overskott, i alt Mill.kr Eksp.volum, uten skip'.. 29 C (iii) 1970 = Imp.volum, uten skip.. 28 C (iii) 1970 = Sjøfart : 1965/ Turfrakter, tørrlastskip. 38 A 1) Turfrakter, tankskip A Worldscale ---= Skip i opplag 38 B 0 br '7 1 reg.tonn Penger kreditt': Forretningsb., utlå,n A d) 1) Mill.kr Forr.banker, likvide be- 53 A - holdninger 52 C Mill.kr Priser: Eksportpriser,uten skip'. 29 C (ii) 1970 = Importpriser uten skip'. 28 C (ii) 1970 = Bytteforhold, 9 uten skip' = Konsumprisindeks4 73 A 1974 = /1 1972= Aksjeindeks4 69 A Tallene blir ajourført fra uke til uke i Statistisk ukehefte. Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. Innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner. Gjelder periodene des.-feb., mars-mat, juni-aug. 1975/76. Gjelder periodene okt.-des., jan.-mars, april-juni 1975/76.

6 5 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisir C. Månedsgien" nomsnitt 1975 Prosentvis endring fra samme periode ett år tidligere Nov. Feb. Mai jan. april juli Prosentvis endring fra samme mined ett år tidligere Mai 1975/ Juni I Juli Sverige. Arbeidsløyse 84 A 0 pers Industriproduksjoni 84 B 1970 =-- 2 ' Detaljomsetning Utenrikshandel: Eksportverdi 84 C Mill.kr Importverdi 84 C Mill.kr Konsumprisindeks 84 H 1970 = Storbritannia. Sysselsetting, i alt2 85 A 0 pers Arbeidsløyse 85 B 0 pers Industriproduksjon' 85 C 1970 = Detaljomsetning" 85 D 1970 = Utenrikshandell : Eksportverdi 85 E Mill. E Importverdi 85 E Mill. E Priser: Reuter's rå,vareindeks I = Bytteforhold' 85 G 1970 = 80 ' Konsumprisindeks 85 K 1970 = Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 87 B 0 pers Industriproduksjon4 87 C 1970 = 3 5 ' Detaljomsetning5 87 D 1970 == Utenrikshandel: Eksportver0' 87 E Mill. D.M Importverdi 87 E Mill. D.M Priser: Bytteforhold' 87 G Konsumprisindeks 87 I 1970 = Frankrike. Arbeidsløyse' 86 A 0 pers Industriproduksjon" 86 B 1970 = Detaljomsetning = Utenrikshande1 4 : Eksportverdi 86 C Mill.fr Importverdi 86 C Mill.fr Konsumprisindeks' 86 E 1970 = Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt 89 B 0 pers Arbeidsløyse 89 C 0 pers Industriproduksjon' 89 D 1970 = Stålproduksjon4 89 D Mill.tonn 8, '7 24 Detaljomsetning 89 E Milliard. $ 48, Utenrikshandel: Eksportverdi 89 F Mill. $ Importverdi 89 F Mill. $ Priser: Moody's rivareindeks I 1970 = Konsumprisindeks 89 K 1970 = Gjelder periodene okt. des., jan. mars, april juni 1975/76. Gjelder periodene juli sept., okt. des., jan. mars 1975/76. Gjelder periodene des. feb., mars mai, juni aug. 1975/76. 4 Gjelder periodene sept. nov., des. feb., mars mai 1975/76. Gjelder periodene aug. okt., nov. jan., feb. april 1975/76.

7 Ar Undersøkelsesuke Relative tall Treforedling, grafisk produksjon forlagsvirksomhet Absolutte tall 6 B. Faste tabeller. I. Arbeidsmarked Jordbruk Flake sk- fangst bruk 1. Sysselsatte' etter næring' Produksjon av nærings-, 32 drikke- varer tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, her lærvarer Industri Av dette i: Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi plastprodukter Produksjon av metaller 381 Produksjon av metallvarer , , , , /2-2/3 26/5-1/6 18/8-24/8 24/11-30/11, , , , /2-22/ /5-6/6 Av dette: Jordbruks-, sk- 1,3 bruks- fiskearbeid 1,3 Industriarbeid 2,7 2,5 Bygge- anleggsarbeid 5,4 4,8, , I 2. Registrerte arbeidsløses ved arbeids- sjømannskontorene ,5 13,4 11,9 11,4 16,5 15,6 41,6 1,4 1,7 1,5 46,9 6,3 9,4 8,6 Mars Januar Februar April Mai Juni 18,3 19,4 18,9 18,0 13,6 11,9 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid 1,2 1,3 1,6 1,0 0,5 1,0 Industri-, bygge- anleggsarbeid... 9,0 10,0 10,6 9,5 7,3 5,8 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid AMI11. 29,6 26,6 1,7 1,5 14,0 12,7 22,5 21,4 16,5 14,9 1,4 10,7 1,5 1,2 1,2 10,4 7,5 6,2 Statistikken bygger på oppgaver fra undersøkelser foretatt blant et tilfeldig utvalg av personer i alderen ir Som sysselsatte (lønnstakere, selvstendige yrkesutøvere familiearbeidskraft) er regnet: personer som utførte inntektsnomsnitt av månedstallene. Ny yrkesgruppering fra januar Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere givende arbeid av minst en times varighet i undersøkelsesuken, eller personer som oppgav at de hadde inntektsgivende arbeid, men som var midlertidig fraværende fra arbeidet p. g. a. ferie, sykdom etc. Årstallene er gjennomsnitt av tallene fra de enkelte undersøkelsene. I samsvar med Standard for næringsgruppering. * Helt arbeidsløse. Arstallene er gjen- ir.

8 Byggevirksomhet 7 I. Arbeidsmarked. 1 (forts.). Sysselsattel etter ntering A 11 - legge virksombet Industri (forts.). Av Ar dette Undersøkelses- (forts.). uke 384 Produksjon av transportmidler Transport lagring, post telekommunikasjoner Av dette i: 712 Engros-, agentur detaljhandel Sjøtransport , Bank finansieringsvirksomhet, forsikringsvirks., eiendomsdrift forretn.- messig tjenesteyting Offentlig ad- visning. Under- ministra- sjon, andre forsvar, sosialnestetje rettsvesen 11-96, ikke spesifisert foran 2a. Arbeidssøkere* uten arbeidsinntekt alt Av dette: Under 80 år /2-2/ /5-1/ /8-24/ /11-30/ /2-22/ /5-6/ I 2 (forts.). Registrerte arbeidsløse4 ved arbeids- sjømannskontorene ,5 12,2 14,8 12,8 10,7 19,6 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid 1,0 Industri-, bygge- anleggsarbeid 7,2 1,0 1,3 6,8 7,7 1,0 6,1 0,7 1,1 4,5 9,5 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid..... Juli 14,6 0,5 7,3 14,1 0,2 5,8 August September 17,5 20,4 0,5 0,6 6,8 7,8 Oktober 22,1 0,9 8,7 November Desember 24,1 35,96 1,5 2,2 10,1 20,6.... Be note 1 side 6. ' Be note 2 side 6. Arbeidasekere uten arbeidsinntekt er personer som verken utførte eller var lertidig fravrerende fra inntektsaivende arbeid undersøkelsesuken. glen sow sakte inltekisgivelde arbeid. Se Lete 8 side 6. Av dette var ca permitterte.

9 8 1. Arbeidsmarked. 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art. 1 irikvartal A. Driftsinnskrenkninger B. Oppsigelser C. Permisjoner D. Innskrenkning av arbeidstiden Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer ' ' kvartal i kvartal i kvartal * * kvartal It s * kvartal * kvartal »...., Kilda: Arbeidsdirektoratet. " Av dette sysselsatte I et offentlig foretak permittert 4 arbeidsdager ved glutton av året.

10 9 A. H. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser. Mill. kri Bruttonasjonalprodukt* Matvarer c) Drikkevarer tobakk B. Privat konsum C. d) e) f) g) h) Bolig, Møbler Offentlig lys hus- Klan* Reiser bold- i sk tø no. Konsum konsum -..- brensel g nngsartikler transport ellers I kv * * * kv * * * I.kv, * * s , 1. kv * * ts * * * * * * * * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. Sum av postene B F. * For itrene er nasjonalregnsk 'met revi. dert. Tallene kan ikke sammenliknes med tidligere år. De reviderte tall er ikke kvartalsfordelt.

11 10 II. Nasjonalregnskap 4 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter any. i løpende priser. Mill. kr D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import' c) d) e) f) Oljebore c) BYgninger Lager" Skip Annet 31askiner, plattformer trans- redskap '' Eksport- ' endring g anlegg båter port- materiell inventar oljeut! over- skott vinningsanlegg m. v. Eksport Import 5. Lønr i alt. Mill. kr C C kv * # # kv * * # kv # # # kv # * # * * * * * * * * '7 Se tabell III. 7. for reviderte tall for året 1967, 1975 kvartalsfordeling for årene 1969-

12 A. 6. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priserl B. Privat konsum c. c) d) e) f) g) h) Drikke- Bolig, Møbler varer lys hus- Sher Reiser hold- Konsum tobakk brensel nings- artikler skotøy transport ellers Bruttonasjonalprodukt. Matvarer 11 u. Nasjonalregnskap. Offent konsum Mill kr kv s I. kv * I. kv e kv * * Milt 1970 kr 1968* 1969* 1970* ' ' * * * * , * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. Sum 87 postene B-

13 12 II. Nasjonalregnskap. 6 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import e) d) e) f) e) Oljeboreplatt- Lager- Bygfinger Skip Annet Maskiner, former, endring Eksport- trans- redskap oljeut- over- Eksport Import båter port- materiell Inventar anlegg vinnings- skott anlegg m. v. Mill kr kv * * * kv * * e kv * * * kv * * * Mill kr 1968* 1969* 1970* ' ' * * * * *

14 13 HI. Utenriksregnskap. 7. Driftsregnskap. Mill. kr A. Vareri IL Skip C. Skipsfart. D. Andre tjenest.' E. F. U. = , E. -4- F. Endring I G. + H totale netto Rente- gull- Ned- Eks- sta- Over- valuta- gang port- nads- skott behold- (opp- Utf orsel forge) fit- Inn- Brutto- U t- Inn- Ut- over- over- (under- ninger Inn- fob. off. torso] forsel frakter gifter tekter gifter (usknodtetr_ (usknodtetr. skpotitt-) gau Ill:geld i Lotrtgr) 1 skott -) skott -) drifts- forår- gjeld regn" saket til utskapet av landet transaksjoner Z E * " Jan.- juni i kv * $ 3. * E 4. e E kv ( 2. * i * H kv * i C 4. * t kv * t 3. i i H * 1. kv ' B. i * I. i I. kv * ( 3. * t L i ( * L. kv.' ' E?,.» e Omfatter så varer utenom handelsstatistikken (handelsstatistikkens tall, se tabell )- s Omfatter så reisetrafikk. Tallene er rettet.

15 * 1975* 3 Jan.-juni kv * 3.» kv. 2. * kv. 2. * 3. i 4. i kv i. 4.».... * 1. kv i. 3. i. 4. i.... 1" 1. kv i 4. * 1. kv.3 2.» 1) Offentlig forvaltning a. Opptak lån b. Avdrag ån a. Opptak lån , III. Utenriksregnskap. 8. Kapitalregnskap. Mill. kr A. Langsiktige kapitaltransaksjoner Lin fra utlandet Direkte Direkte investeringer I ringer i investe- Norge utlandet netto netto (inn (utgang 4-, gang utgang-) inngang-) 2) Finansinstitusjoner b. Avdrag lån ) Rederier a. Opptak lån b. Avdrag lån ) a. Opp,ok Andre' b. Avdrag lån '7 558 c) d) Lin til utlandet' Medregnet offentlige foretaks lån. Rederier, verfter andre (ekskl. offentlig forvaltning finansinstitusjoner). Tallene er rettet. 1) Utlån ) Avdrag utlån e) Andre langsiktige kapitaltransaksjoner netto (inngang + utgang-)

16 * 1975* 4... Jan.-juni kv. 2. * * kv *. 3. * 4. * kv. 2. n 3. * 4. e kv *.. 3. * 4. e.. * 1. kv * 3. * 4, * III. Utenriksregnskap. 8 (forts.). Kapitalregnskap. Mill. kr 9. Netto gull- valutabeholdninger. Mill. kr' B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto' C D. E. A. B. C. D... A. + B. c) d) Netto C. 4- D. A. + B. a Fingnsinstitusjoner end-i +0. 1) 2) 3) ringer Andre Forretgang Norges nings- Andre I ford- Oppkort- ringer siktige (ned- Banks sek - Totale gjeld gang-) Offentlig for- Andre kapital- netto spare- forer» kapitaltrans- forår-j Totale gull- bankers netto netto Forrettransaksjoner av saket gull- valt- ning Bank Norges nings- Andre innenlandskaksjoner netto- behold- valuta- behold- valuta- Norges valuta- netto va,uta finans-. sparebanker institusjoner sektorers netto" valuta-behold- gjeld ninger flinger statistiske til ut- ninger flinger kursendfell landet ringer m. v.' * 4 1. kv. 2. *. 3. * 4. e.. * 1. kv. 4 2.» Ved utgangen av kr periode. 2 Inngang -I-, Utgang Se note 1, Bide 14. Tallene er rettet

17 16 Svin v. Jordbruksproduksjon m. v. 10. Forstegangskontrollerte slakt 11. Forbrukl A. Antall. 0 B. Vekt. Tonn av kraftfôr tonn Storfe c) Kalv d) Sau Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest A. 1 B. Protein. kraftfor ,6 283,2,7 532, ,6 306, ,5 260,9,8 556, ,1 323, ,6 250,5 94,8 516, ,0 322, ,1 278,7 87,5 515, ,0 301, ,5 264,5 91,1 481, ,4 278, ,4 248,3 85,8 424, ,8 260, ,3 238,2 75,9 402, ,4 267, ,6 257,1 64,8 430, ,7 234, ,3 292,4 71,3 575, r 1 300,6 213,6 1975* 898,1 300,2 68,7 631, ,7 208,2 Jan.- alai ,8 123,3 38,4 31, ,9 98, ,1 98,1 25,9 29, ,7,5 Tan.. 63,8 19,3 4,3 8, ,7 18,5 Feb.. 66,3 18,6 5,2 6, ,3 18,9 Mars 86,3 25,1 10,2 3, ,8 20,9 april. 97,6 21,2 10,1 3, ,5 22,0 Nlai. 77,9 21,9 6,7 3, ,1 21,5 Juni. 65,8 14,6 4,5 1, ,9 23,2 Tull. 70,9 16,7 3,9 1, ,7 10,6 sug.. 61,8 22,5 4,1 17, ,0 9,7 Sept.. 36,5 10,8 1,6 31, ,1 12,8 ()kt.. 87,3 42,3 6,9 298, ,8 17,5 Rov. 96,9 45,5 7,1 177, ,6 18,0 Des..,2 33,9 6,7 21, r,1 20,0 L975.* Tan.. 66,3 22,7 5,1 9, ,4 17,9 Feb.. 66,5 26,3 6,3 8, ,0 16,8 liars. 79,7 25,2 9,6 4, ,9 18,4 april.,3 28,6 11,3 5, ,3 21,7 klai.. 75,0 20,5 6,1 4, ,3 23,9 Tuni. 68,1 14,1 4,0 1, ,7 9,5 Tull. 64,8 21,5 4,1 2, ,6 12,0 aug.. 57,9 20,4 3,7 16, ,5 12,4 Sept.. 67,0 36,1 5,7 106, ,1 15,3 )11t.. 62,6 34,2 5,0 311, ,4 19,7 goy.. 76,2 30,6 4,3 143, ,1 18,0 Des..,7 20,0 3,5 18, ,4 22, * Tan.. 54,4 17,5 2,9 8, ,5 19,4 Feb.. 62,2 20,8 3,9 8, ,4 18,9 Vlars. 82,0 24,7 8,1 4, ,4 22,8 april. 83,8 18,5 7,0 4, ,6 31,1 qai.. 66,7 16,6 4,0 3, ,8 13,3 Juni Juli Sept ' Omsetning fra engrosforhandlere, bygdemøller m. v. til detaljister, innkjøpslag forbruker*.

18 17 A. B. Lodde Jan.-april Jan Feb Mars April Mai. 096 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des v. Fiske. 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag.' Tonn C. Kveite, flyndre o. l. D. Torsk, sei o. 1. Korreksj '76. Jan Feb Mars April Mai Juni R E. Sild, brisling F. Makrell, hestmakrell, størje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) ' a Mengden av hoder av fisk som omsettes i hodekappet vekt, er ikke tatt med H. Hai, skate , Krepsdyr 107' , J. Annet biprodukter n n MINNIP b

19 Ising fersk Frysing 18 v. Fiske. 13. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling c) Hengininmaling d) Salt- e) Opp- Ising Frys- c) Salting fersk ing d) -- Hennetisering e) Oppmaling S Jan.-april Jan Feb Mars April Mai _ Juni Juli Aug Sept Okt 1x Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni

20 A. Bergverksdrift m. v., industri kraftforsyning i alt Vekt i %, * * * * 1971* 1972* 1973* 1974* 1975* 128 Jan.-juli * Januar Februar 129 Mars 130 April 107 Mai Juni 127 Juli 74 August 122 September 129 Oktober 134 November 138 Desember * Januar Februar 134 Mars April 136 Mai Juni 137 Juli 85 August 129 September 142 Oktober 144 November 146 Desember 122 Januar 134 Februar 147 Mars 148 April Mai Juni 141 Juli 89 August September ' 3, VI. Industriproduksion, 14. Produksjonsindeks' (Bruttoprodukt) 1970 B. Bergverksdrift m. v. c) d) Bryting av kull 0, Bryting utvinning av malm 1, Bergverksdrift ellers 1, alt 84, ) C. industri Produksjon av nun. drikkevarer tobakk 12, ) Produksjon av næringsmidler 6, ) Produksjon av drikkevarer 3, ) Produksjon av tobakksvarer For å få samsvar mellom produksjonsindeksen nasjonalregnskapet nyttes de enkelte industrigruppers bidrag bruttonasjonalproduktet (vurdert til markedspris dvs. inklusive avgifter eksklusive tilskott) som vekter ved sammenveining av undergruppeindeksene. Ved beregning av produksjon etter anvendelse nyttes bruttoproduksjonsverdien som vekter. ' Fra 1971 inkl. utvinning av råolje naturgass. 2,

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997 Oktober 1997 85. årgang ail Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai Nr. 27/82 7. juli 1982 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai 1982 Produksjonen i oljeutvinning,

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Energibruk i norsk industri

Energibruk i norsk industri 2001/14 Rapporter Reports Trygve Martinsen Energibruk i norsk industri Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS S TATIS TISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 4 2 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0897-1

Detaljer

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang Mars 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/99 M ars 87.

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Januar 1999 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 119 9

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember Nr. 44/78 1. november 1978 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall Utenrikshandelen i september og januarseptember 1978 Innførsel og utførsel av viktige varer. Januar-september

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AUGUST 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY hnlei Contant Innfør utforsel Innfør,t,

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer