STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1

2 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics 4 Monthly and quarterly statistics STANDARDTEGN Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller beregnet tall Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en aerie EXPLANATION OF SYMBOLS Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than half of unit employed Provisional or estimated figure Revised since the previous issue of MB Break in the homeneity of a series

3 L Arbeidsmarked: 1. Sysselsatte etter næring 6 2. Registrerte arbeidsløse ved arbeids- sjømannskontorene 6 2a. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt 7 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art 8 II. Nasjonalregnskap 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser 9 5. Lønn i alt Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser 11 III. 'Utenriksregnskap 7. Driftsregnskap Kapitalregnskap Netto gull- valutabeholdninger 15 IV. Jordbruksproduksjon: 10. Førstegangskontrollerte slakt Forbruk av kraftfôr 16 V. Fiske: 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag Bruken av fangsten 18 VI: Industriproduksjon: 14. Produksjonsindeks Produksjonsindeks. Sesongkorrigert Produksjon av visse varer Produksjon av petroleumsprodukter Produksjon av viktige energibærere Meieridrift 32 VII. Ordrer: 20. Indeks over ordretilgang ordrereserve 33 VIII. Investering : 21. Utført antatt investering 35 IX. Byggevirksomhet : 22. Bygg satt i gang Bygg under arbeid Bygg fullført 38 X. Utenrikshandel 25. Innførsel. Verditall Utførsel. Verditall Innførselsoverskott i alt Innførsel. Verdi-, pris- volumindekser Utførsel. Verdi-, pris- volumindekser Bytteforhold uten skip Innførsel (uten skip) til konsum, investering vareinnsats 47 XI. Innenlandsk handel: 32. Verdiindeks for detaljomsetningen Omsetning av visse nytelsesmidler Innenlandsk salg av petroleumsprodukter 50 XII. Lager : 35. Volumindeks over lagerhold 51 XIII. Samferdsel 36. Sivil luftfart Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Sjøfart Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verksteder Norges statsbaner 55 XXI. Befolkning : 90. Folkemengdens bevegelse XXII. Arbeidstid: 91. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i bergverksdrift industri Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri Register for måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall, eide 4-5. B. Faete tabeller. Side C. Periodiske tabeller. Side 41. Førstegangsregistrerte motorvner tilhengere Reiseliv Televerket Postverket 58 XIV. Offentlige finanser 45. Statens bevilgningsregnskap. Inntekter utgifter Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter Skatteinnbetalinger Folketrygdfondet 62 XV. Penger kreditt: 49. Likviditetstilførsel (-inndragning) Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Forretnings- sparebanker Utlån fra Norges Bank, Postg., Postspareb., statsb, forretningsb., spareb Registrerte beløp på skattekonti Postgiro Norges Postsparebank Sparing med skattefradrag Statsbanker Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Kredittforeninger o Utlån fra norske banker andre norske finansinstitusjoner Private finansieringsselskaper Emisjoner Omsetning av verdipapirer Statsobligasjoner Aksjekursindeks Betalingsforhold Valutakurser på Oslo Børs 76 XVI. Priser : 72. Engrosprisindeks Konsumprisindeks. Varer tjenester etter konsumgruppe Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Indekstall for byggekostnader 87 XVII. Lønninger : 77. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i bergverksdrift industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- anleggsvirksomhet 92 XVIII. Sosiale forhold: 80. Folketrygden. Stønadsmottakere registrert i det sentrale pensjonsregister 93 XIX. Rettsforhold: 81. Forbrytelser etterforsket Personer registrert for drukkenskap 94 XX. Utland: 83. Danmark Sverige Storbritannia Frankrike Vest-Tyskland Belgia 89. Sambandsstatene XXIII. Lager : 93. Lager av viktige varer XXIV. Sjøfart: 94. Tilgang avgang i handelsflåten XXV. Priser : 95. Indekstall for priser på viktigere konsumvarer tjenester

4 Pag e I. Labour market: 1. Employed persons by industry 6 2. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices 6 2a. Non-employed persons seeking work 7 3. Curtailment of operations registered at the Employment office, by type of curtailment 8 II. National accounts: 4. Gross domestic product by category of expenditure Current prices 9 5. Total wages and salaries Gross domestic product by category of expenditure. At constant prices 11 III. Balance of payments: 7. Current account Capital account Net gold and foreign exchange reserves 15 IV. Agricultural production: 10. First time controlled slaughtering Consumption of concentrated feeds 16 V. Fishing : 12. Landings of principal species Disposition of landings 18 VI. Industrial production: 14. Index of industrial production Index of industrial production. Seasonally adjusted Production of principal commodities Production of petroleum products Production of energy commodities Dairying 32 VII. Orders : 20. Index numbers of new and unfilled orders 33 VIII. Investments : 21. Index numbers of realized and planned acquisition of fixed assets 35 IX. Building statistics : 22. Building work started Buildings under construction Buildings completed 38 X. External trade : 25. Imports. Value Exports. Value Import surplus, total. Value Imports. Index numbers of value, unit value and volume Exports. Index numbers of value, unit value and volume Terms of trade excl. ships Imports (excl. ships) for consumption, fixed capital formation and input 47 XI. Internal trade : 32. Index numbers of value of retail sales Sales of beverages and tobacco Deliveries of petroleum products 50 XII. Stocks: 35. Index numbers of volume of stocks 51 XIII. Transport and communications 36. Civil aviation Persons killed or injured in road traffic accidents Shipping Tonnage contracted at foreign shipyards Norwegian State Railways New registrations of motor vehicles and trailers 66 3 Index of monthly and quarterly statistics. A. Current economic indicators, page 4-5. B. Monthly table Travel 43. Telecommunications 44. Postal service Page XIV. Public finance: 45. Revenue and expenditure of the central government budget account Principal central government revenue items Revenue from taxation National Insurance Fund 62 XV. Money and credit : 49. Liquidity supply (withdrawal-) from the Treasury and Bank of Norway Bank of Norway Commercial banks Savings banks Commercial banks and savings banks Loans from Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, state banks, commercial banks and savings banks Tax accounts with private banks and Postal Giro Postal Giro Post Office Savings Bank Deposits with tax-free allowance State banks Loans for hire purchase contracts Life insurance companies Non-life insurance companies Loan associations etc Loans from banks and other financial institutions than the Treasury and financial inst Private financial institutions Issues of bearer bonds and shares Securities transactions Central Government bonds Index of share prices Bankruptcies, compositions etc Foreign exchange rates 76 XVI. Prices: 72. Wholesale price index Consumer price index for consumption groups and for delivery sectors Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Index numbers of building costs 87 XVII. Wages: 77. Average hourly earnings in mining and manufacturing. Adult male workers Average hourly earnings in manufacturing. Adult female workers Average hourly earnings in private construction. Adult male workers 92 XVIII. Social conditions : 80. National insurance. Allowance recipients registered in the Central pension register 93 XIX. Justice and crime : 81. Crimes investigated Persons registered for drunkenness 94 XX. Foreign countries : 83. Denmark Sweden United Kingdom France Western Germany Belgium 89. United States C. Tables published quarterly or semi-annually. XXI. Population: X XIII. Stocks: 90. Vital statistics and migration statistics 93. Stocks of principal commodities XXII. Hours of work: 91. Weekly working hours in mining and manufacturing. Male workers Weekly working hours in manufacturing. Female workers 103 XXIV. Shipping: 94. Increase and decrease in the merchant fleet XXV. Prices: 95. Index numbers of retail prices of principal consumer goods and services

5 4 Måneds- kvartalsstatistikk. 1 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisir C. Måneds- gien- nom- snitt 19 5 Prosentvis endring fra 1 samme periode ett Ar tidligere Nov.- Feb..- I Maiapril I jail. juli Prosentvis endring fra samme mined ett Ar tidligere Mai 1 Juni 1 Juli 1975/ Norge. Arbejdsmarkedet: Arbeidsløyse i alt pers. 19, Av dette: Industri, bygge- anleggsvirksomhet pers. 9, Ledige plasser , Stramhetsindikators Industriproduksjon: Industri 14 C =,1-3,6-0,1-0,2 3,4-1,4-3,7 Bergverk, industri kraftforsyning 14 A 127,8 8,1 7,4 3,9 4,2 3,2 4,7 Produksjon etter anvendelse : Eksport 14 E 1970 = ,5 6,6 8,4 5,0 3,5 5,1 7,0 Konsum 14 E =,1-3,4 1,4 3,3 4,6 2,1 3,4 Investering 14 E c) 1970 == 127,1-0,2-2,1-3,5 0,9-5,8-6,9 Vareinnsats i bygg anlegg 14 E d) 1970 =,9 2,1-1,0-0,34,8-1,8-6,E Vareinnsats ellers 14 E e) 1970 =,2-1,7 2,8 1,0 3,6-0,1-1,2 Byggevirksomhet: Bygg satt i gang, boliger 22 A Leiligheter n Bygg satt i gang, industri- Golvflate bygg 22 B 0m Bygg under arb., boliger 23 A Leiligheter E Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 23 B 0m Detaljomsetning: 32 A 1970 = Utenrikshandel: Eksp. verdi, inkl. nye skip4 26 C + 26 Ba Mill.kr Imp.verdi, uten skip C Mill.kr Innf. overskott, i alt Mill.kr Eksp.volum, uten skip'.. 29 C (iii) 1970 = Imp.volum, uten skip.. 28 C (iii) 1970 = Sjøfart : 1965/ Turfrakter, tørrlastskip. 38 A 1) Turfrakter, tankskip A Worldscale ---= Skip i opplag 38 B 0 br '7 1 reg.tonn Penger kreditt': Forretningsb., utlå,n A d) 1) Mill.kr Forr.banker, likvide be- 53 A - holdninger 52 C Mill.kr Priser: Eksportpriser,uten skip'. 29 C (ii) 1970 = Importpriser uten skip'. 28 C (ii) 1970 = Bytteforhold, 9 uten skip' = Konsumprisindeks4 73 A 1974 = /1 1972= Aksjeindeks4 69 A Tallene blir ajourført fra uke til uke i Statistisk ukehefte. Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. Innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner. Gjelder periodene des.-feb., mars-mat, juni-aug. 1975/76. Gjelder periodene okt.-des., jan.-mars, april-juni 1975/76.

6 5 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisir C. Månedsgien" nomsnitt 1975 Prosentvis endring fra samme periode ett år tidligere Nov. Feb. Mai jan. april juli Prosentvis endring fra samme mined ett år tidligere Mai 1975/ Juni I Juli Sverige. Arbeidsløyse 84 A 0 pers Industriproduksjoni 84 B 1970 =-- 2 ' Detaljomsetning Utenrikshandel: Eksportverdi 84 C Mill.kr Importverdi 84 C Mill.kr Konsumprisindeks 84 H 1970 = Storbritannia. Sysselsetting, i alt2 85 A 0 pers Arbeidsløyse 85 B 0 pers Industriproduksjon' 85 C 1970 = Detaljomsetning" 85 D 1970 = Utenrikshandell : Eksportverdi 85 E Mill. E Importverdi 85 E Mill. E Priser: Reuter's rå,vareindeks I = Bytteforhold' 85 G 1970 = 80 ' Konsumprisindeks 85 K 1970 = Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 87 B 0 pers Industriproduksjon4 87 C 1970 = 3 5 ' Detaljomsetning5 87 D 1970 == Utenrikshandel: Eksportver0' 87 E Mill. D.M Importverdi 87 E Mill. D.M Priser: Bytteforhold' 87 G Konsumprisindeks 87 I 1970 = Frankrike. Arbeidsløyse' 86 A 0 pers Industriproduksjon" 86 B 1970 = Detaljomsetning = Utenrikshande1 4 : Eksportverdi 86 C Mill.fr Importverdi 86 C Mill.fr Konsumprisindeks' 86 E 1970 = Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt 89 B 0 pers Arbeidsløyse 89 C 0 pers Industriproduksjon' 89 D 1970 = Stålproduksjon4 89 D Mill.tonn 8, '7 24 Detaljomsetning 89 E Milliard. $ 48, Utenrikshandel: Eksportverdi 89 F Mill. $ Importverdi 89 F Mill. $ Priser: Moody's rivareindeks I 1970 = Konsumprisindeks 89 K 1970 = Gjelder periodene okt. des., jan. mars, april juni 1975/76. Gjelder periodene juli sept., okt. des., jan. mars 1975/76. Gjelder periodene des. feb., mars mai, juni aug. 1975/76. 4 Gjelder periodene sept. nov., des. feb., mars mai 1975/76. Gjelder periodene aug. okt., nov. jan., feb. april 1975/76.

7 Ar Undersøkelsesuke Relative tall Treforedling, grafisk produksjon forlagsvirksomhet Absolutte tall 6 B. Faste tabeller. I. Arbeidsmarked Jordbruk Flake sk- fangst bruk 1. Sysselsatte' etter næring' Produksjon av nærings-, 32 drikke- varer tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, her lærvarer Industri Av dette i: Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi plastprodukter Produksjon av metaller 381 Produksjon av metallvarer , , , , /2-2/3 26/5-1/6 18/8-24/8 24/11-30/11, , , , /2-22/ /5-6/6 Av dette: Jordbruks-, sk- 1,3 bruks- fiskearbeid 1,3 Industriarbeid 2,7 2,5 Bygge- anleggsarbeid 5,4 4,8, , I 2. Registrerte arbeidsløses ved arbeids- sjømannskontorene ,5 13,4 11,9 11,4 16,5 15,6 41,6 1,4 1,7 1,5 46,9 6,3 9,4 8,6 Mars Januar Februar April Mai Juni 18,3 19,4 18,9 18,0 13,6 11,9 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid 1,2 1,3 1,6 1,0 0,5 1,0 Industri-, bygge- anleggsarbeid... 9,0 10,0 10,6 9,5 7,3 5,8 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid AMI11. 29,6 26,6 1,7 1,5 14,0 12,7 22,5 21,4 16,5 14,9 1,4 10,7 1,5 1,2 1,2 10,4 7,5 6,2 Statistikken bygger på oppgaver fra undersøkelser foretatt blant et tilfeldig utvalg av personer i alderen ir Som sysselsatte (lønnstakere, selvstendige yrkesutøvere familiearbeidskraft) er regnet: personer som utførte inntektsnomsnitt av månedstallene. Ny yrkesgruppering fra januar Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere givende arbeid av minst en times varighet i undersøkelsesuken, eller personer som oppgav at de hadde inntektsgivende arbeid, men som var midlertidig fraværende fra arbeidet p. g. a. ferie, sykdom etc. Årstallene er gjennomsnitt av tallene fra de enkelte undersøkelsene. I samsvar med Standard for næringsgruppering. * Helt arbeidsløse. Arstallene er gjen- ir.

8 Byggevirksomhet 7 I. Arbeidsmarked. 1 (forts.). Sysselsattel etter ntering A 11 - legge virksombet Industri (forts.). Av Ar dette Undersøkelses- (forts.). uke 384 Produksjon av transportmidler Transport lagring, post telekommunikasjoner Av dette i: 712 Engros-, agentur detaljhandel Sjøtransport , Bank finansieringsvirksomhet, forsikringsvirks., eiendomsdrift forretn.- messig tjenesteyting Offentlig ad- visning. Under- ministra- sjon, andre forsvar, sosialnestetje rettsvesen 11-96, ikke spesifisert foran 2a. Arbeidssøkere* uten arbeidsinntekt alt Av dette: Under 80 år /2-2/ /5-1/ /8-24/ /11-30/ /2-22/ /5-6/ I 2 (forts.). Registrerte arbeidsløse4 ved arbeids- sjømannskontorene ,5 12,2 14,8 12,8 10,7 19,6 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid 1,0 Industri-, bygge- anleggsarbeid 7,2 1,0 1,3 6,8 7,7 1,0 6,1 0,7 1,1 4,5 9,5 Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid Av dette: Jordbruks-, skbruks- fiskearbeid Industri-, bygge- anleggsarbeid..... Juli 14,6 0,5 7,3 14,1 0,2 5,8 August September 17,5 20,4 0,5 0,6 6,8 7,8 Oktober 22,1 0,9 8,7 November Desember 24,1 35,96 1,5 2,2 10,1 20,6.... Be note 1 side 6. ' Be note 2 side 6. Arbeidasekere uten arbeidsinntekt er personer som verken utførte eller var lertidig fravrerende fra inntektsaivende arbeid undersøkelsesuken. glen sow sakte inltekisgivelde arbeid. Se Lete 8 side 6. Av dette var ca permitterte.

9 8 1. Arbeidsmarked. 3. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene, etter innskrenkningens art. 1 irikvartal A. Driftsinnskrenkninger B. Oppsigelser C. Permisjoner D. Innskrenkning av arbeidstiden Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer Bedrifter Personer ' ' kvartal i kvartal i kvartal * * kvartal It s * kvartal * kvartal »...., Kilda: Arbeidsdirektoratet. " Av dette sysselsatte I et offentlig foretak permittert 4 arbeidsdager ved glutton av året.

10 9 A. H. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i løpende priser. Mill. kri Bruttonasjonalprodukt* Matvarer c) Drikkevarer tobakk B. Privat konsum C. d) e) f) g) h) Bolig, Møbler Offentlig lys hus- Klan* Reiser bold- i sk tø no. Konsum konsum -..- brensel g nngsartikler transport ellers I kv * * * kv * * * I.kv, * * s , 1. kv * * ts * * * * * * * * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. Sum av postene B F. * For itrene er nasjonalregnsk 'met revi. dert. Tallene kan ikke sammenliknes med tidligere år. De reviderte tall er ikke kvartalsfordelt.

11 10 II. Nasjonalregnskap 4 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter any. i løpende priser. Mill. kr D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import' c) d) e) f) Oljebore c) BYgninger Lager" Skip Annet 31askiner, plattformer trans- redskap '' Eksport- ' endring g anlegg båter port- materiell inventar oljeut! over- skott vinningsanlegg m. v. Eksport Import 5. Lønr i alt. Mill. kr C C kv * # # kv * * # kv # # # kv # * # * * * * * * * * '7 Se tabell III. 7. for reviderte tall for året 1967, 1975 kvartalsfordeling for årene 1969-

12 A. 6. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priserl B. Privat konsum c. c) d) e) f) g) h) Drikke- Bolig, Møbler varer lys hus- Sher Reiser hold- Konsum tobakk brensel nings- artikler skotøy transport ellers Bruttonasjonalprodukt. Matvarer 11 u. Nasjonalregnskap. Offent konsum Mill kr kv s I. kv * I. kv e kv * * Milt 1970 kr 1968* 1969* 1970* ' ' * * * * , * Ikke korrigert for sesongvariasjoner. Sum 87 postene B-

13 12 II. Nasjonalregnskap. 6 (forts.). Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste priser D. Bruttoinvestering i fast kapital E. F. Eksport import e) d) e) f) e) Oljeboreplatt- Lager- Bygfinger Skip Annet Maskiner, former, endring Eksport- trans- redskap oljeut- over- Eksport Import båter port- materiell Inventar anlegg vinnings- skott anlegg m. v. Mill kr kv * * * kv * * e kv * * * kv * * * Mill kr 1968* 1969* 1970* ' ' * * * * *

14 13 HI. Utenriksregnskap. 7. Driftsregnskap. Mill. kr A. Vareri IL Skip C. Skipsfart. D. Andre tjenest.' E. F. U. = , E. -4- F. Endring I G. + H totale netto Rente- gull- Ned- Eks- sta- Over- valuta- gang port- nads- skott behold- (opp- Utf orsel forge) fit- Inn- Brutto- U t- Inn- Ut- over- over- (under- ninger Inn- fob. off. torso] forsel frakter gifter tekter gifter (usknodtetr_ (usknodtetr. skpotitt-) gau Ill:geld i Lotrtgr) 1 skott -) skott -) drifts- forår- gjeld regn" saket til utskapet av landet transaksjoner Z E * " Jan.- juni i kv * $ 3. * E 4. e E kv ( 2. * i * H kv * i C 4. * t kv * t 3. i i H * 1. kv ' B. i * I. i I. kv * ( 3. * t L i ( * L. kv.' ' E?,.» e Omfatter så varer utenom handelsstatistikken (handelsstatistikkens tall, se tabell )- s Omfatter så reisetrafikk. Tallene er rettet.

15 * 1975* 3 Jan.-juni kv * 3.» kv. 2. * kv. 2. * 3. i 4. i kv i. 4.».... * 1. kv i. 3. i. 4. i.... 1" 1. kv i 4. * 1. kv.3 2.» 1) Offentlig forvaltning a. Opptak lån b. Avdrag ån a. Opptak lån , III. Utenriksregnskap. 8. Kapitalregnskap. Mill. kr A. Langsiktige kapitaltransaksjoner Lin fra utlandet Direkte Direkte investeringer I ringer i investe- Norge utlandet netto netto (inn (utgang 4-, gang utgang-) inngang-) 2) Finansinstitusjoner b. Avdrag lån ) Rederier a. Opptak lån b. Avdrag lån ) a. Opp,ok Andre' b. Avdrag lån '7 558 c) d) Lin til utlandet' Medregnet offentlige foretaks lån. Rederier, verfter andre (ekskl. offentlig forvaltning finansinstitusjoner). Tallene er rettet. 1) Utlån ) Avdrag utlån e) Andre langsiktige kapitaltransaksjoner netto (inngang + utgang-)

16 * 1975* 4... Jan.-juni kv. 2. * * kv *. 3. * 4. * kv. 2. n 3. * 4. e kv *.. 3. * 4. e.. * 1. kv * 3. * 4, * III. Utenriksregnskap. 8 (forts.). Kapitalregnskap. Mill. kr 9. Netto gull- valutabeholdninger. Mill. kr' B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto' C D. E. A. B. C. D... A. + B. c) d) Netto C. 4- D. A. + B. a Fingnsinstitusjoner end-i +0. 1) 2) 3) ringer Andre Forretgang Norges nings- Andre I ford- Oppkort- ringer siktige (ned- Banks sek - Totale gjeld gang-) Offentlig for- Andre kapital- netto spare- forer» kapitaltrans- forår-j Totale gull- bankers netto netto Forrettransaksjoner av saket gull- valt- ning Bank Norges nings- Andre innenlandskaksjoner netto- behold- valuta- behold- valuta- Norges valuta- netto va,uta finans-. sparebanker institusjoner sektorers netto" valuta-behold- gjeld ninger flinger statistiske til ut- ninger flinger kursendfell landet ringer m. v.' * 4 1. kv. 2. *. 3. * 4. e.. * 1. kv. 4 2.» Ved utgangen av kr periode. 2 Inngang -I-, Utgang Se note 1, Bide 14. Tallene er rettet

17 16 Svin v. Jordbruksproduksjon m. v. 10. Forstegangskontrollerte slakt 11. Forbrukl A. Antall. 0 B. Vekt. Tonn av kraftfôr tonn Storfe c) Kalv d) Sau Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest A. 1 B. Protein. kraftfor ,6 283,2,7 532, ,6 306, ,5 260,9,8 556, ,1 323, ,6 250,5 94,8 516, ,0 322, ,1 278,7 87,5 515, ,0 301, ,5 264,5 91,1 481, ,4 278, ,4 248,3 85,8 424, ,8 260, ,3 238,2 75,9 402, ,4 267, ,6 257,1 64,8 430, ,7 234, ,3 292,4 71,3 575, r 1 300,6 213,6 1975* 898,1 300,2 68,7 631, ,7 208,2 Jan.- alai ,8 123,3 38,4 31, ,9 98, ,1 98,1 25,9 29, ,7,5 Tan.. 63,8 19,3 4,3 8, ,7 18,5 Feb.. 66,3 18,6 5,2 6, ,3 18,9 Mars 86,3 25,1 10,2 3, ,8 20,9 april. 97,6 21,2 10,1 3, ,5 22,0 Nlai. 77,9 21,9 6,7 3, ,1 21,5 Juni. 65,8 14,6 4,5 1, ,9 23,2 Tull. 70,9 16,7 3,9 1, ,7 10,6 sug.. 61,8 22,5 4,1 17, ,0 9,7 Sept.. 36,5 10,8 1,6 31, ,1 12,8 ()kt.. 87,3 42,3 6,9 298, ,8 17,5 Rov. 96,9 45,5 7,1 177, ,6 18,0 Des..,2 33,9 6,7 21, r,1 20,0 L975.* Tan.. 66,3 22,7 5,1 9, ,4 17,9 Feb.. 66,5 26,3 6,3 8, ,0 16,8 liars. 79,7 25,2 9,6 4, ,9 18,4 april.,3 28,6 11,3 5, ,3 21,7 klai.. 75,0 20,5 6,1 4, ,3 23,9 Tuni. 68,1 14,1 4,0 1, ,7 9,5 Tull. 64,8 21,5 4,1 2, ,6 12,0 aug.. 57,9 20,4 3,7 16, ,5 12,4 Sept.. 67,0 36,1 5,7 106, ,1 15,3 )11t.. 62,6 34,2 5,0 311, ,4 19,7 goy.. 76,2 30,6 4,3 143, ,1 18,0 Des..,7 20,0 3,5 18, ,4 22, * Tan.. 54,4 17,5 2,9 8, ,5 19,4 Feb.. 62,2 20,8 3,9 8, ,4 18,9 Vlars. 82,0 24,7 8,1 4, ,4 22,8 april. 83,8 18,5 7,0 4, ,6 31,1 qai.. 66,7 16,6 4,0 3, ,8 13,3 Juni Juli Sept ' Omsetning fra engrosforhandlere, bygdemøller m. v. til detaljister, innkjøpslag forbruker*.

18 17 A. B. Lodde Jan.-april Jan Feb Mars April Mai. 096 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des v. Fiske. 12. Ilandbrakt mengde av de viktigste fiskeslag.' Tonn C. Kveite, flyndre o. l. D. Torsk, sei o. 1. Korreksj '76. Jan Feb Mars April Mai Juni R E. Sild, brisling F. Makrell, hestmakrell, størje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) ' a Mengden av hoder av fisk som omsettes i hodekappet vekt, er ikke tatt med H. Hai, skate , Krepsdyr 107' , J. Annet biprodukter n n MINNIP b

19 Ising fersk Frysing 18 v. Fiske. 13. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling c) Hengininmaling d) Salt- e) Opp- Ising Frys- c) Salting fersk ing d) -- Hennetisering e) Oppmaling S Jan.-april Jan Feb Mars April Mai _ Juni Juli Aug Sept Okt 1x Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj Jan Feb Mars April Mai Juni

20 A. Bergverksdrift m. v., industri kraftforsyning i alt Vekt i %, * * * * 1971* 1972* 1973* 1974* 1975* 128 Jan.-juli * Januar Februar 129 Mars 130 April 107 Mai Juni 127 Juli 74 August 122 September 129 Oktober 134 November 138 Desember * Januar Februar 134 Mars April 136 Mai Juni 137 Juli 85 August 129 September 142 Oktober 144 November 146 Desember 122 Januar 134 Februar 147 Mars 148 April Mai Juni 141 Juli 89 August September ' 3, VI. Industriproduksion, 14. Produksjonsindeks' (Bruttoprodukt) 1970 B. Bergverksdrift m. v. c) d) Bryting av kull 0, Bryting utvinning av malm 1, Bergverksdrift ellers 1, alt 84, ) C. industri Produksjon av nun. drikkevarer tobakk 12, ) Produksjon av næringsmidler 6, ) Produksjon av drikkevarer 3, ) Produksjon av tobakksvarer For å få samsvar mellom produksjonsindeksen nasjonalregnskapet nyttes de enkelte industrigruppers bidrag bruttonasjonalproduktet (vurdert til markedspris dvs. inklusive avgifter eksklusive tilskott) som vekter ved sammenveining av undergruppeindeksene. Ved beregning av produksjon etter anvendelse nyttes bruttoproduksjonsverdien som vekter. ' Fra 1971 inkl. utvinning av råolje naturgass. 2,

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget 99/25 Rapporter Reports Steinar Todsen Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet 2003/73 Notater 2003 Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo Notater Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2014 Status og utvikling i norsk matindustri U tgit t av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: nho mat og landbruk norsk nærings-

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

SOSIALOKONOMEN INNTEKTSOPPGJØRET

SOSIALOKONOMEN INNTEKTSOPPGJØRET SOSIALOKONOMEN INNTEKTSOPPGJØRET Det er en fast foreteelse dette at vi hvert a nnet år sammen med våre alminnelige vårfornemmelser lever i angst for hvordan det skal gå med lønnsforhandlingene. Dette er

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/5 BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE EN METODESTUDIE AV GRETE DAHL OSLO 1979 ISBN 82-537-0971-4 FORORD Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

e et alternativ, men et nødvendig grunnlag.

e et alternativ, men et nødvendig grunnlag. 10 67 SOSIALØKONOMEN DESEMBER Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen Bjørnulf Sandberg Age R. Sorsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjørnland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen. av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD

MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen. av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD 10 77/18 2. mai 1917 MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD Side 1. Innledning......... 1 2. En økonometrisk analyse av kapitaltransaksjoner

Detaljer

Onnold: Arne Lie (c. o. 1951), kontorsjef i Norges Bank. Johan Frøland (c. o. 1955), konsulent i Norges Bank.

Onnold: Arne Lie (c. o. 1951), kontorsjef i Norges Bank. Johan Frøland (c. o. 1955), konsulent i Norges Bank. gmlbrashh J dette nummer: ybpagbgbgbiblb vil Redaksjonen feire et lite jubileum som hittil har gått temmelig upåaktet hen. For tyve år siden, i juli 1944, satt økonomer fra de allierte nasjoner samlet

Detaljer