Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde"

Transkript

1 Nr Et kundemagasin fra YIT AS Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde

2 Leder Innhold BI Gjesteskribent Utvikling av flerfaglig kompetanse V i har gjennom mange år satset på team med flerfaglig kompetanse for å løse våre kunders utfordringer på en helhetlig måte. Det kommer våre kunder til gode at vi kan planlegge, koordinere og gjennomføre våre oppdrag på en effektiv måte, og med et entydig og klart plassert ansvar. Det å arbeide på tvers av fagområder er spennende, men utfordrende. For å sikre gode leveranser, kreves det blant annet at de involverte i teamet viser entusiasme og nysgjerrighet for andre fagområder enn sine egne. Deling av kompetanse og erfaringer blir et viktig suksesskriterium. Det å våge og tenke nytt, og på tvers av fagområder, gir også grobunn for innovasjon og nyskapning. Skal man lykkes med å gjennomføre komplekse tekniske totalentrepriser (TTE) eller håndtere flerfaglige serviceavtaler, må det derfor jobbes strukturert med bevisstgjøring av ledere og hele teamet. Noen av prosjektene som beskrives i dette nummeret av Partner er et Det å våge og tenke nytt, og på tvers av fagområder, gir også grobunn for innovasjon og nyskapning. Trygve B. Thøgersen Adm. direktør YIT AS direkte resultat av at vi har lykkes med en flerfaglig leveranse innenfor en gitt kostnadsramme og tidsperiode. Som den desidert største aktøren innen våre fagområder, og som en av de største lærlingebedriftene i Norge, tar vi også et samfunnsansvar og viser at det å satse på en fagutdanning har en fremtid. Vår strategi om lønnsom vekst innebærer at vi også i fremtiden vil trenge et stort antall høyt kvalifiserte medarbeidere til å planlegge og installere gode, energieffektive løsninger. Utover rekruttering er fagkurs, grundig opplæring samt jobbrotasjon virkemidler vi bruker for å oppnå vår ønskede flerfaglighet. God lesning! Trygve B. Thøgersen Adm. direktør YIT AS Innhold Gjesteskribent...3 Kompetanseutvikling...5 Norsk mattradisjon...6 Norsk Tipping... 7 Nytt forskningsbygg...8 Aktuelt...12 Teknologisiden...14 Aktuelt...15 Mer enn lyset i tunnelen...16 Full kontroll fra fjellanlegg...20 Bybanen i Bergen Service på NTNU...22 Nye Drammen...23 Bærumstunnelen side 16 Nytt forskningsbygg side 8 EN HØYKOMPETENT BYGGENÆRING B yggenæringen er inne i en stille kompetanserevolusjon som vi bare så vidt har begynt å se resultatene av. Hvilke drivkrefter ligger bak denne kraftige omstillingen til kompetansenæring? Den kraftige markedsveksten i byggenæringen er over. Det betyr at priskonkurransen skjerpes, og at produktivitetskravene øker. Løsningen ligger ikke lenger i billig østeuropeisk arbeidskraft. En må ganske enkelt arbeide smartere og med høyere kompetanseinnhold. Samtidig ser vi at kvalitets- og miljøkravene til både boliger og næringsbygg øker. Det er nok å GJESTESKRIBENT peke på klimautfordringen og behovet for mer energiøkonomiske bygg. Krav om energimerking og utviklingen av passivhus er bare begynnelsen. Det vil bare bli nye og skjerpede myndighetskrav på miljøområdet. Husk at det er energibruk i bygg som er den største klimatyven, ikke transportsektoren som vi alle først tenker på. Hvordan svarer byggenæringen? Med kompetanseutvikling, innovasjon og ledelse. Det er noe paradoksalt i at byggenæringen som tradisjonelt har definert kompetanse som ren fagkompetanse innen bygghåndverkene, Professor plutselig skal begynne å Torger Reve se på seg selv som en Handelshøyskolen BI kompetansenæring. I byggenæringen er det praktikerne som regjerer. Helst skal du ha fagbrev og lang praktisk erfaring fra byggeplass. Til nød kan du være ingeniør og være god til å regne, men da må du først demonstrere at du duger i praksis. Skepsisen til arkitekter og konsulenter er betydelig, og økonomer er nærmest en fremmed rase i byggenæringen. Ved BIs Senter for Byggenæringen har vi gjennomført en rekke studier av byggenæringen, og bedriftene rapporterer gjennomgående økende vekt på kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. I undersøkelser sier mange av bedriftene i byggenæringen at kompetanse er bedriftens viktigste konkurransefaktor, selv om dette ikke alltid reflekteres i bedriftenes rekrutteringspolitikk. Mest interessant var det som kom frem da vi kartla hvordan bedrifter i byggenæringen møtte nedgangen i markedet som rammet byggenæringen i I stedet for å nedbemanne på bred front, slik næringen hadde gjort tidligere, har bedriftene i byggenæringen begynt å beskytte bedriftens nøkkelkompetanser. Faktisk observerer vi at bedrifter i byggenæringen brukte de svakere markedene til økt satsing på kompetanse-utvikling. Og det er ikke bare de tradisjonelle byggfagene bedriftene har satset på. Sentrale bedrifter i næringen har Nummer Opplag Kundemagasin for YIT AS Ole Deviks vei 10, Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo Tlf: Ansvarlig redaktør: Knut Gaaserud I redaksjonen: Marit Gann, Magne Skåltveit Redaksjonen avsluttet 15. september 2010 Forside: Lys i tunnelen Foto: Jan Indrehus, Magne Skåltveit, Synøve Dreyer (Opplysningskontoret for kjøtt), Trond Isaksen/Statoil, Simen Flygind (Norsk Tipping) Produksjon, layout og design: voice reklame 2 Nr PARTNER Nr PARTNER 3

3 BI Gjesteskribent YIT Skolen Utdannelse Kompetanseutvikling som satsningsområde utviklet systematiske kompetanseprogrammer innen strategi, lederutvikling, prosjektstyring, kvalitetsarbeid, IT, innkjøp, logistikk, salg og markedsføring. Noen bedrifter opererer med egne bedriftsuniversitet, mens mange sender nøkkelmedarbeidere på deltidsstudier i strategi, økonomi og ledelse, for eksempel på Handelshøyskolen BI hvor næringen har utviklet et eget Masterprogram for byggenæringen med god deltakelse. Læringen på tvers av bedrifter og deling av beste praksis er kanskje vel så viktig som selve klasseromslæringen. En annen observasjon fra de som følger byggenæringen tett, er at det er i ferd med å skje en todeling i næringen når det gjelder kompetanseutvikling. Det er de store, de profesjonelle og de internasjonale byggefirmaene som driver systematisk kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid, mens de små og mellomstore stort sett fortsetter uten noen form for systematisk kompetanseutvikling. De samme bedriftene tilbyr karriereutvikling som til nå har vært ukjent i byggenæringen. Bedrifter som Multiconsult, Rambøll og AF-gruppen har nettopp inngått FoU samarbeid med NTNU, i likhet med flere av de andre store entreprenørbedriftene. Et konsortium av bedrifter fra byggenæringen har finansiert en ny stor studie av byggenæringen, En kunnskapsbasert byggenæring, som del av det store nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI med undertegnede som prosjektleder. Her vil byggenæringen bli målt mot 13 andre næringer mht kunnskapsdynamikk, verdiskaping og innovasjon. Det er kanskje ikke overraskende at det er de store og de profesjonelle byggefirmaene som vinner de største og de mest krevende oppdragene og som inntar førersetet i de store byggeprosjektene. De andre bedriftene henvises gjerne til underentrepriser og underleveranser, uten sentralt prosjektansvar. Det er altså en kombinasjon av pris, kvalitet og kompetanse som vektlegges hos de store byggherrene, slik vi har sett det innenfor andre næringer, ikke minst innen offshore. Livssykluskostnader, kvalitet og energieffektivitet ser ut til å få større vekt, selv om byggeoppdrag fortsatt hovedsakelig gis etter priskonkurranse. En spesiell utfordring i byggenæringen er å få de ulike fagkompetanser til å spille bedre sammen. Tidligere var et bygg et sekvensielt prosjekt hvor de ulike byggfagene kom inn ett og ett, og uten å ta særlig hensyn til hverandre. I dag er et bygg et tverrfaglig prosjekt hvor de ulike fag og disipliner må spille tett sammen. Dette har betydning for hvordan prosjekter planlegges, ledes og gjennomføres. Bygget må fungere som et system hvor alle deler er samkjørte og i balanse. Et bygg skal være med på å heve kvaliteten av de aktivitetene som foregår i bygget, og derigjennom gi et direkte bidrag til verdiskapingen i neste ledd. Den nye BI campusen i Nydalen er et godt eksempel på dette. Her ble bygget utviklet i tett samspill mellom brukere, arkitekt, utbygger og entreprenører for å øke læringskvaliteten og studenttrivselen, samtidig som det ble lagt vekt på å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Behovet for tett tverrfaglig samspill er særlig tydelig innenfor de tekniske byggfagene. Tekniske entreprenører som YIT og andre har vært foregangsbedrifter i å utvikle tekniske totalentrepriser. Dette høres enkelt ut på papiret, men de ulike fagdisiplinene som rør, elektro, ventilasjon og automasjon har tradisjonelt ikke arbeidet på tvers, de har arbeidet innenfor hvert sitt fag. Fagdelingen i byggenæringen går helt tilbake til det gamle laugsvesenet, og utdanningen innen byggfag reflekterer stort sett det samme. Moderne bygg krever integrasjon på tvers av de ulike fagene, samtidig som nye fag vokser frem. Det er nødvendig med en helt annen systemintegrasjon enn det vi tradisjonelt har sett innen byggenæringen. Her har vi faktisk mye å lære fra offshorenæringen, hvor norske bedrifter vinner krevende oppdrag i skarp internasjonal konkurranse ut fra at de er best i verden i systemintegrasjon. Og her snakker vi om prosjekter som har langt høyere kompleksitet enn det vi finner innen bygg og anlegg. Operaen i Bjørvika er et godt eksempel på et vellykket, men krevende bygg hvor de ulike fagdisiplinene klarte å arbeide på tvers, samtidig som de leverte kvalitet innen hvert av sine områder. Resultatet kan de mange besøkende bekrefte. Jeg begynte med å forespeile en stille kompetanserevolusjon innen byggenæringen. Jeg tror dette vil tvinge seg frem i den omstillingen næringen i dag er midt inne i. Kompetansekravene i næringen vil øke. Det samme gjelder teknologiinnholdet. God fagkompetanse må suppleres med nye former for tverrfaglig samspill. Og det hele må leveres med god ledelse og gode kunderelasjoner. Resultatet vil bli en byggenæring som har lettere for å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft. En byggenæring som har høyere innovasjonskraft enn den byggenæringen vi kjenner i dag. Og en byggenæring som fortjener betegnelsen en høykompetent byggenæring. F I alle deler av samfunnet er kompetanse nødvendig for utvikling og fremskritt. For YIT som en ledende leverandør av tekniske prosjekter, systemer, produkter samt service forventes det spesiell og høy kompetanse. Derfor ble YIT Skolen etablert. or å kunne tilby høy kompetanse til krevende kunder og samarbeidspartnere startet YIT i 2007 en mer strukturell opplæring av sine medarbeidere. YIT Skolen ble etablert for å bedre forutsetningene til ansatte som ressurspersoner og kompetente partnere. Krav fra kunder, ønske blant ansatte Enten det dreier seg om selskapets linjeledere, prosjektledere, baser, administrasjon eller de ulike fagmiljøene vil det foreligge et tilbud, og for noen et krav om deltakelse i selskapets satsning på kompetanse. Skolens leder, Atle Mørch Sjølie, sier at skolen er godt forankret i bedriftens ledelse, og har som oppgave å støtte selskapets strategi og leveranseområder. Skolen har et omfattende tilbud med en rekke kurs på ulike nivåer. - Gjennom den årlige medarbeidersamtalen fremkommer den enkeltes ønske og ambisjon om personlig utvikling. Den utdanning og de kurs som tilbys kommer fra behov som avdekkes av våre fagmiljøer. Samfunnets krav og våre kunders behov er også viktige rammer for YIT Skolens utvikling av kurs. Skolens oppgave er å tilrettelegge kurskonseptene etter ovennevnte, sier Mørch Sjølie. Studiekompetanse Både eksterne og interne krefter benyttes ved skolen. Opplæringsprogrammet for eksempelvis prosjektledere og tekniske byggeledere er tilknyttet Høgskolen i Oslo og gir studiepoeng. En kombinasjon med bruk av internett, samlinger og selvstudier benyttes. - Det er krevende for de som gjennomgår utdanning og kursing. Spesielt med tanke på at undervisningen kommer i tillegg til en full dags jobb. Da er det hyggelig å kunne vise til at nær 1500 ansatte gjennomgikk et av våre 134 interne kurs i året som gikk. Av disse tok 107 ekstern eksamen ved Høgskolen i Oslo, kan Mørch Sjølie fortelle. Viktig for mange - En avgjørende grunn til at jeg søkte stillingen som prosjektleder i YIT var nettopp muligheten til utvikling innen mitt fag og i ledelse, hevder Magnus Bjørndal Jacobsen. Han er i gang med prosjektledelse for viderekommende og vil fortsette for å bli sertifisert prosjektleder. - En slik utdannelse tar tid, men organiseringen er god og systematisk. Dessuten leser og jobber jeg godt sammen med kollegaer som har valgt samme studieretning. Økt kompetanse vil utvilsomt også øke min trivsel i jobben. Dette vil være til fordel for arbeidsgiver og ikke minst våre kunder som jeg selvsagt håper vil møte en mer profesjonell og dyktigere partner, kommenterer Jacobsen. Magnus Bjørndal Jacobsen (t.v.) mener utdannelsen på YIT Skolen vil gjøre han bedre i stand til å betjene sine kunder som prosjektleder. Her med Atle Mørch Sjølie som er opplæringsleder og administrativt ansvarlig for skolen. FAKTA YIT Skolens hovedområder Lederutvikling Prosjektledelse Prosjektgjennomføring Kvalitetssikring Fagkurs i våre ulike leveranseområder HMS-opplæring Salgsopplæring 4 Nr PARTNER Nr PARTNER 5

4 Askim Buer AS Norsk Tipping Hamar Norsk mattradisjon hvor kvalitet betyr alt Norsk Tipping gambler ikke i eget hus / Blant matvareprodusenter er konkurransen hard. Det kreves spesielle kunnskaper, ofte kombinert med bedriftshemmeligheter for å lykkes. En bedrift i denne kategorien er Buer AS i Askim, landets største produsent av lomper og lefser. Vi gir drømmen en sjanse, er Norsk Tippings visjon. Da henvender de seg til hundretusener av kunder. Mottoet kunne like gjerne gjelde den siste bygningsmessige utvidelsen av bedriften på Hamar. D aglig leder og majoritetseier Bjørn Olav Drabløs i Buer AS i Askim har tatt frem kalkulatoren. - Denne uken vil vi produsere 3 millioner lomper. Det er leveranser vi har forpliktet oss å levere til alt fra enkeltbutikker til landsomfattende matvarekjeder. Da er vi helt avhengig av at produksjonsutstyret ikke svikter, forklarer han. Vi er avhengig av YIT, et selskap vi har opparbeidet et meget godt forhold til Bjørn Olav Drabløs, daglig leder og majoritetseier i Buer AS Skjæringspunktet kvalitet kontra kostnad Fra en spe start i et kjellerrom har Buer vokst til dagens nivå. Drabløs mener at når det gjelder produksjon av ferskvarer må man være tett på produksjonen for å oppnå bedriftens avgjørende konkurransefortrinn, - kvalitet. - Samtidig må vi ha et sterkt fokus på produksjonskostnadene og dessuten skape trygghet blant våre kunder for sikre leveranser. Her er vi avhengig av YIT, et selskap vi har opparbeidet et meget godt forhold til, kommenterer Drabløs. Han understreker at kvalitet og produksjonskostnader er betinget av et godt samspill mellom fag som automasjon, elektro og ventilasjon. YIT har derfor vært tungt involvert ikke bare i leveransene, men også i samarbeid med Buer for å komme frem til optimale løsninger. Gjensidig tillit Richard Lien og Tollef Østbye, henholdsvis avdelingsleder service og serviceingeniør i YIT, mener de har fått en god forståelse av hvordan Buer ønsker at samarbeidet skal være. De mener YIT blir oppfattet som løsningsorienterte, noe de selvsagt setter pris på. - Vi vet at ulike deler av produksjonen har ulike krav til tekniske installasjoner og regulering. Grundig kontroll, overvåking og vedlikehold er derfor helt nødvendig, sier Østbye. Drabløs legger til at YIT må være der når behovet melder seg, - da spiller det liten rolle om det er lørdag eller søndag. - Og de stiller, med all sin kompetanse og meget god kjennskap til bedriften gjennom mange år. Slikt skaper tillit, kommenterer Drabløs. ServiFlex I perioden mellom nyinvesteringer og ombygginger er det service og vedlikehold som gjelder, - etter YITs konsept ServiFlex. - Egentlig hadde jeg ikke tanker om en sterk binding til én leverandør, men jeg ser nå klare fordeler med en ServiFlex-avtale. Uten å bli for personlig ligger mye av grunnen i den jobben serviceelektriker Espen Orderud utfører, mener Drabløs, som forklarer at Orderud er uunnværlig og selvgående gjennom å se helheten i anlegget og ha kunnskap om flere fag. Et team som skaper kvalitet på norske matfat. Fra venstre Richard Lien, Tollef Østbye og Espen Orderud, alle fra YIT i Askim. De samarbeider med Bjørn Olav Drabløs i Buer AS. - Lang erfaring med Buer gjør at jeg kan hjelpe av en situasjon raskt, noe som kreves av oss. Det er selvsagt en spennende bedrift å arbeide for, så her trives jeg av flere grunner enn at jeg er glad i gode lefser, spøker Orderud. S elskapet Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 1948 med det formål å gi overskuddet fra driften til idrett og kultur. Omsetningen det første spilleåret var på ,50 kroner. Siste år nådde man 10 milliarder kroner. Da er det lett å forstå at jevnlig behov for mer plass og oppdatering av utstyr er en kontinuerlig prosess. Nye datahaller - Utvidelsen vi nå har satt i gang er den største siden vi ble etablert på Hamar, sier prosjektansvarlig for nybygget, Gustav Thorsrud i Norsk Tipping. - Og for oss er dette vårt største prosjekt noensinne, er Helge Svanøs kommentar. Han leder prosjektet for YITs leveranser fra avdelingen på Hamar. Norsk Tipping er godt i gang med en utvidelse som vil huse selskapets IKT-senter, det vil si det nye dataanlegget. Og ambisjonene er på topp. - Vi tar sikte på å skape Norges beste datahall, uttaler en engasjert Thorsrud. Topp sikkerhet Norsk Tipping er et av landets mest profilerte selskaper, og en feil i deres datatekniske systemer vil få store negative konsekvenser for både bedriften og kundene. - Vi sikrer oss med et anlegg bestående av to identiske haller med samme type utstyr som kjører parallelt. Det betyr 100 % oppetid, men krever mye av den totale tekniske pakken YIT leverer, enten det dreier seg om elektro, generatorer, UPSer, rør eller kjøling. - Installasjonene må ikke svikte, sier Thorsrud. Til det svarer Svanø at de selvsagt har påtatt seg et stort ansvar, men lover samtidig at de nødvendige ressurser er satt inn. Thorsrud mener at kombinasjonen av Norsk Tipping og YITs unike kompetanse vil utfylle hverandre og skape et anlegg i henhold til bedriftens målsetting. Grønn profil Datahallene krever stor kjølekapasitet, noe som bidrar til å skape Grønn IT. Svanø forklarer: - Vi leverer utstyr som gjenvinner 100 % av varmen som genereres av dataanlegget. I så Norsk Tipping har vurdert at YITs tilbud gir den mest optimale løsningen Gustav Thorsrud, prosjektleder Norsk Tipping AS måte er det i tillegg til anleggets driftssikkerhet også tatt hensyn til tidens krav til energibesparelser og miljø. - YIT hadde den beste tekniske løsningen som utgjorde 50 % av utvelgelseskriteriene, mens eksempelvis pris utgjorde 30 %. Vi ser fram til at våre to selskaper vil skape et referanseanlegg vi skal vise fram med stolthet, avslutter Thorsrud. Fra høyre YITs prosjektleder Helge Svanø sammen med Norsk Tippings Gustav Thorsrud. Kobling av kompetanse gir gode resultater mener de to. 6 Nr PARTNER Nr PARTNER 7

5 Oslo Radiumhospitalet Radiumhospitalet med nytt forskningsbygg Radiumhospitalet i Oslo har behandlet kreftsyke siden trettiårene. Sykehuset er blitt et internasjonalt senter innen kreftforskning og har nylig tatt i bruk sitt nye Forskningsbygg. B eregninger viser at fra 1995 til 2020 vil antall krefttilfeller øke med 40 %. Kreftgåten er på ingen måte løst og behandlingen er ofte komplisert og langvarig. Derfor er kreft den sykdommen det forskes mest på internasjonalt, og hvor Norge er langt fremme. Forutsetninger til å drive denne forskningen er blitt vesentlig forbedret ved at et nytt og funksjonelt forskningsbygg er reist i Oslo til en totalkostnad på 1,2 milliarder kroner. Nok et stort oppdrag for YIT YIT har deltatt i flere utbygginger ved Radiumhospitalet, som er en del av Oslo Universitetssykehus. I 2005 sto det nye Stråleterapibygget ferdig og siden 2007 har YIT arbeidet med den omfattende tekniske entreprisen på Forskningsbygget. - Det har vært et byggeprosjekt som har gitt alle involverte aktører store utfordringer med krevende oppgaver hvor kompetanse og kunnskap har vært en klar forutsetning for å bli valgt som leverandør, sier fagsjef Per Nes i Byggeprosjektene; et selskap som står for utbyggingen av både Stråleterapibygget og Forskningsbygget og som har inngående kjennskap til YIT som samarbeidspartner. Valg av teknisk entreprenør Etter prekvalifisering og offentlig anbudsrunde fikk YIT ansvaret som totalentreprenør for byggets tekniske installasjoner innen VVS og elektro. YIT ble tildelt to kontrakter som i sum er i størrelsesorden en kvart milliard kroner. Med andre ord en omfattende jobb for YIT som på det meste hadde 135 ansatte på prosjektet. - Det er ikke mange selskaper som har kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre en slik oppgave. Den gjensidige erfaring våre to selskaper hadde fra tidligere samarbeid ga et godt beslutningsgrunnlag for valget av YIT. Etter at bygget nå har vært i drift en periode mener vi at å sette YIT i førersetet, med sin kapasitet og tverrfaglige tekniske kyndighet, var en riktig avgjørelse, sier Nes. 8 Nr PARTNER Nr PARTNER 9

6 Oslo Radiumhospitalet Det danske arkitektkontoret Henning Larsens Tegnestue AS vant arkitektkonkurransen for det nye forskningsbygget med sitt utkast A room with a view. YIT har hatt den tekniske totalentreprisen. FAKTA Eksempel på fremtidig byggeprosjekt Valg av totalentreprise for teknikk medførte at noe av ansvaret for tverrfaglige løsninger ble flyttet fra byggherre over til YIT. Prosjektleder for YIT har vært avdelingssjef Erik Backe Hansen som forklarer at det ble fokusert spesielt på grensesnittene, både under prosjektering og bygging. Kompetanse og kunnskap har vært en klar forutsetning for å bli valgt som leverandør Per Nes, Byggeprosjektene, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF - Vi påtok oss et stort ansvar for en utbygging som går langt utover det som kreves i eksempelvis et ordinært næringsbygg. Helt fra oppgaven med detaljprosjektering til installasjon og implementering av state of the art produkter og systemer har vårt engasjement bidratt til å styrke egen kompetanse og muligheter til å løse store og kompliserte byggeprosjekter. At man påtar seg ansvar skaper muligheter, mener Backe Hansen. Samspillet Byggeprosjektene hadde klare krav når det gjaldt tekniske løsninger. Enten det dreide seg om stabilt inneklima, energigjenvinning eller styring og regulering. - Utover riktige og gode løsninger kommer viktige oppgaver med teknisk integrasjon og håndtering av grensesnitt. Det er den samlede leveransen med kombinasjon av fagkunnskap og organisatorisk struktur YIT blir vurdert ut fra, understreker Nes. Dette er noe Backe Hansen til fulle har registrert og legger til at integratorrollen er komplisert og krever et godt samspill mellom byggherre og entreprenør. Rene rom I enkelte av Forskningsbyggets laboratorier kreves det 100 % sterilt miljø. Renromsteknikk er et spesialområde og ble derfor lagt ut som en egen entreprise. Gjennom årene har YIT satset og opparbeidet en unik kompetanse innen dette området. - Dessuten er forskriftene strenge med hensyn til validering og dokumentasjon av renrommenes beskaffenhet til enhver tid. Alle prosesser og parametere må følges intenst opp gjennom kontroll, service og dokumentasjon til enhver tid. Dette er oppgaver vi utfører på en rekke sykehus og laboratorier, forteller Backe Hansen. Lærerik prosess - I et så krevende prosjekt er det naturlig at byggherre og leverandør kan ha ulikt syn på løsninger og samarbeid. Det blir til at vi som byggherre går noen runder med våre samarbeidspartnere, noe som kan være en læreprosess for begge parter, sier Nes. Han nevner eksempelvis at i et eventuelt neste prosjekt med YIT vil det vært ønskelig at YITs prosjekteringsgruppe blir aktivt involvert frem til anleggsperiodens avslutning, spesielt ved tverrfaglige integrasjonstester. - Der har vi høstet en lærdom som vi selvsagt tar med oss, bekrefter Backe Hansen som også har merket seg byggherrens uttalelse om at YIT var det riktige valget som teknisk entreprenør. Kostnadsramme: 1,25 milliarder kroner To fløyer, seks etasjer Areal kvm, med parkeringshus Byggeperiode: Glassfasade 7000 kvm Teknisk totalentreprise fra YIT Totalentreprise CGT fra YIT Fra venstre fagsjef Per Nes i Byggeprosjektene sammen med teknisk byggeleder Atle Stømner og avdelingssjef Erik Backe Hansen i YIT. De har vært med på å skape det som betegnes som et forskningsbygg for fremtiden. 10 Nr PARTNER Nr PARTNER 11

7 Aktuelt Arve Kristensen i YIT (t.h.) og Jo Røed ved Rikshospitalet sørger for at de tekniske installasjonene blir godt ivaretatt. Aldri så nytt at det ikke er behov for service Selv kort tid etter at et sykehus er ferdigstilt er det behov for service og vedlikehold. En vegg må flyttes eller et rom skal endres og nye installasjoner må til. Oppgradering, endring og fornyelse av tekniske installasjoner utgjør en stor del av YITs virksomhet. Rikshospitalet i Oslo er et godt eksempel på dette. - I øyeblikket arbeider vi mest med Rikshospitalet som er et av flere sykehus underlagt Oslo Universitetssykehus HF. Service på en helseinstitusjon er på mange måter et spesielt fag og vi kurser derfor våre ansatte slik at de innehar den nødvendige kompetansen. Teknisk service på et sykehus utføres best ved å kjenne til forskrifter og spesielle krav, og derfor benyttes egne og eksterne foredragsholdere for å gi kurs innen teknisk drift på sykehuset, sier prosjektleder Arve Kristensen i YIT. Jo Røed som er prosjektleder ved Rikshospitalets eiendomsavdeling sier det er viktig for sykehuset at YITs engasjement til enhver tid er tilpasset deres behov. YITs bemanning innen service vil derfor variere. - Vi er nå inne i andre året av avtalen og mitt inntrykk er at YIT har den nødvendige kompetansen, viser yrkesstolthet og har god arbeidsmoral, sier Røed. Han understreker at Oslo Universitetssykehus har et stort servicebehov som tilsier at et selskap som YIT vil kunne ha mulighet for et mer omfattende engasjement. Det er noe Kristensen er fullt klar over og uttrykker at YIT har et sterkt fokus på å tilrettelegge servicen på sykehuset. - Vi vil stå på for å legge grunnlaget for videre samarbeid. Serviceinnstilling, riktig pris, leveranser til avtalt tid samt god kommunikasjon er noe av det vi mener vil kunne skape et godt og varig samarbeid, mener Kristensen. Lyd og bilde av høy kvalitet Ved en omfattende modernisering og rehabilitering av hovedkontoret til Eidsiva Energi på Hamar ble de audiovisuelle installasjonene en del av helheten. Det meste av tidligere AV-utstyr ble byttet ut med tidsriktige installasjoner av YIT. - Vi ønsket å presentere bilde og lyd med høy kvalitet i alle våre møterom, plenumssaler og på informasjonsskjermer. Det nære samarbeidet med YIT har så absolutt gitt resultater i henhold til forventningene, sier Nina Utkilen som har vært sentral i den totale moderniseringsprosessen av hovedkontoret. Hennes brukserfaringer er positive, både når det gjelder anvendelse og kvalitet. Imidlertid har hun følgende refleksjon: - Vi har installert utstyr for fremtiden. Det vil si at det dreier seg om avansert teknologi med mange valgmuligheter og variert funksjonalitet som vi brukere må sette oss inn i. Det kan være en utfordring for ansatte som benytter utstyret, mener Utkilen. Leveransen av AV-utstyret er et samarbeid innen YIT mellom avdelingen på Hamar og sentrale enheter i selskapet. - Vi på Hamar har tidligere foretatt AV-installasjoner til eksempelvis forsvarsanlegg som Rena og Hovemoen. Med leveransene til Eidsiva Energi har vi hevet vår kompetanse ytterligere. Installasjon av audiovisuelt utstyr er et eget fag og vi har derfor hatt ansatte på opplæring for å ta disse oppgavene, uttaler prosjektansvarlig Gunnar Nordsveen i YIT på Hamar. Han poengterer at forskjellen er stor mellom elektro- og AV-installasjoner hvor sistnevnte har en større variasjon i utstyr og materiell samt at det ofte er mer komplisert kabling. - Det vi nå har levert er det siste på markedet, og det krever ikke bare noe av oss som leverandør, men også som Utkilen nevner noe av brukeren for å få maksimalt utnyttelse av teknologien. Brukeropplæring er derfor spesielt viktig ved enhver AV-installasjon, mener Nordsveen. Leveransen av AVutstyret er et samarbeid mellom avdelingen på Hamar og sentrale enheter i selskapet. ServiFlex for total service Deltagruppen as er en attføringsbedrift og primæroppgaven er å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening. Hovedmålsettingen er formidling til ordinært arbeid eller utdanning. Deltagruppen har en betydelig eiendomsmasse med hovedkontor i Askim og avdelinger i både Sarpsborg og Mysen. - Vi besitter en variert bygningsmasse på over m². Når det gjelder teknisk service finner vi det fordelaktig at en leverandør Statoil satser nok en gang på YIT dekker alle de tekniske fagene. Vi valgte YIT og en ServiFlex-avtale ut fra hensynet til effektivitet og rask service, og hvor de kunne tilby mer enn konkurrentene, sier Stian Jenssen som er eiendomsansvarlig i Deltagruppen. ServiFlex er konseptet som YIT gjennom flere år har brukt i sine servicekontrakter. Servicesjef Richard Lien i YIT mener kontraktsformen forenkler samarbeidet for begge parter. - Med ServiFlex har Deltagruppen en kontaktperson i YIT. Denne koordinerer alle fag, enten det er elektro, ventilasjon, data eller alarmer. Dessuten får vi tilbakemeldinger på at den geografiske nærhet til Deltagruppen kombinert Mer enn kvadratmeter bestående av Statoils bygningsmasse vil nå YIT drifte og vedlikeholde etter en ny rammeavtale. Avtalen gjelder for 3 år med opsjon for ytterligere et år og omfatter alle Statoils kontorbygg i Norge. Statoil har som målsetting med sine kontorbygg å fremme effektivitet, trivsel og god helse. Samtidig skal byggene kunne vise til en bærekraftig utvikling gjennom energi- og miljøeffektive løsninger, med et konkurransedyktig kostnadsnivå. Med andre ord står YIT foran krevende oppgaver som tilsier løsninger i takt med morgendagens krav. I fjor fornyet Statoil kontrakten for håndtering og drift av konsernets IKT brukerutstyr med YIT, en kontrakt vi har hatt siden Den nye driftskontrakten for bygningsmassen er betydelig større og av stor strategisk viktighet for vårt konsern, både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i YIT, Trygve B. Thøgersen. Han oppfatter avtalen som en anerkjennelse og bekreftelse på at YIT har levert i henhold til Statoils ønsker og krav gjennom årene. Statoil har som målsetting med sine kontorbygg å fremme effektivitet, trivsel og god helse. med vårt flerfaglige tilbud veier tungt. Til sammen utgjør dette en helhet vi kan tilby kunden, avslutter Lien. 12 Nr PARTNER Nr PARTNER 13

8 Teknologisiden Aktuelt Kompetansekrav for energimerking og energivurdering F orskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg er trådt i kraft, og mange byggeiere er i gang eller forbereder merking og energivurdering av sine bygg. Det er viktig å være klar over at det stilles kompetansekrav til den som skal utføre energimerking for yrkesbygg og nye boliger, samt for å foreta energivurdering av tekniske anlegg i eksisterende bygg. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) anbefaler byggeiere å etterspørre dokumentasjon på kompetanse. Kompetansen skal kunne dokumenteres på forespørsel fra NVE. Målsetningen med ordningene er å få ned energibruken i norske bygg. Hensikten med kompetansekravene er å sikre god kvalitet på energiattester og energivurderinger som foretas. Det er dessuten et krav om at forbedringstiltak skal angis både ved energimerking og energivurdering. For å sikre tiltakslister med høy kvalitet og relevans er det viktig at vurderinger og beregninger er foretatt av personell med god kompetanse. Ved energivurdering benytter YIT personell med lang erfaring. Det er mange fordeler ved å bruke YIT siden vi har flere års erfaring med installasjon, drift, og vedlikehold av alle typer tekniske anlegg. Vi har også flerfaglig kompetanse som gjør at vi kan foreslå realistiske og lønnsomme tiltak, samt gjennomføre disse i forbindelse med utført energimerking/ inspeksjon. Vi har et praktisk og realistisk syn på hvilke tiltak som er lønnsomme og mulige å gjennomføre. Målsetningen med ordningene er å få ned energibruken i norske bygg. Det er først når man begynner å gjennomføre tiltak at det skjer noe med energibruken. YITs erfaring er at byggeiere viser stor interesse for tiltakslistene. Energimerking av yrkesbygg og nye boliger For energimerking av yrkesbygg kreves det ingeniørkompetanse på bachelornivå (ingeniørnivå) med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger. For energimerking av nye boliger og bygninger kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til enhver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse og godkjenningsområde. Energivurdering av tekniske anlegg For energivurdering av tekniske anlegg er kompetansekrav avhengig av type anlegg som skal vurderes. For kjel med fossilt brensel: Kreves fyringsteknisk kompetanse og yrkeserfaring fra ettersyn eller drift av kjelanlegg. Varighet for yrkeserfaring avhenger av oppvarmet bruksareal for bygget. Minimum 2 år for oppvarmet bruksareal på over 400 kvm og minimum 5 år for oppvarmet bruksareal på over 2000 kvm. For varmeanlegg: Kreves ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års yrkeserfaring fra energiberegninger for bygninger, eller to års godkjent yrkesfaglig utdanning i relevant fagretning med to års yrkeserfaring fra energiberegning for bygninger. Den delen av vurderingen som omfatter kjelen skal utføres av en person med fyringsteknisk kompetanse som beskrevet ovenfor. For klimaanlegg: Kreves bygningsteknisk og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års yrkeserfaring fra installasjon eller vurdering av slike anlegg i bygninger, eller to års godkjent yrkesfaglig utdanning i relevant fagretning med to års yrkeserfaring fra energiberegning i bygninger. YIT og videreutvikling av kompetanse I YIT er vi meget bevisst kravet om flerfaglig kompetanse (teknisk og bygg) for å levere tjenester med høy kvalitet innen energimerking og energivurdering. YIT har flerfaglig teknisk kompetanse og vi tilknytter oss bygningsteknisk kompetanse gjennom samarbeid med byggrådgivere der dette er påkrevet. Dette sikrer en korrekt energifaglig vurdering av bygget for alle fagområder. Gjennom YIT Skolen satser vi ytterligere på videreutdanning av vårt eget personell for å heve energikompetansen i organisasjonen. Norge står foran et fremtidig grønt marked hvor YIT vil være en betydelig aktør. Denne spennende utviklingen vil YIT møte ved å kontinuerlig utvikle sin kompetanse og sine løsninger slik at vi også i fremtiden vil være det beste valget for våre kunder. Ålesund får nytt hotell bygger nytt og bevarer det gamle Med en sjelden fin beliggenhet helt i vannkanten på Strandgaten Brygge i Ålesund reises et flott hotell samt kontorer og leiligheter. Det hele i en kombinasjon med et ærverdig jugendhus. YIT er valgt som totalteknisk entreprenør. - Vi har anstrengt oss for å levere det beste av utstyr og systemer, hvor det meste er egenutviklet. Med den oppmerksomhet og krav som stilles til energiforbruk og miljø har vi hatt et spesielt fokus på energieffektive løsninger. Her kan nevnes styring og kontroll av lys og inneklima, varmegjenvinning og bruk av varmepumper, sier prosjektleder Kåre Veddeng i YIT. Kjeden Comfort Hotels skal drifte hotellet som retter seg mot forretningsmarkedet. Det er lagt spesiell vekt på høy bygningsmessig og interiørmessig standard. - I de omgivelser vi bygger har arkitekten hatt stor respekt for den eksisterende og bevaringsverdige jugendbebyggelsen vi finner i Ålesund. Det er vist respekt for denne fantastiske rammen som omgir det nye bygningskomplekset, uttaler Thomas Westergaard som er direktør i Comfort Hotels. Han tilføyer at hotellet vil få treningsstudio, møterom- og konferansefasiliteter, restaurant og en bar nærmest på bryggekanten. Wenaas Kapital, med hovedkontor i Måndalen i Møre og Romsdal, representerer byggeherren som har stått for flere større prosjekter rundt om i landet, og som også tidligere har samarbeidet med YIT. - Vår erfaring er at YIT leverer, og vi har også denne gangen tro på deres løsninger. En entreprenør som tar alle de tekniske installasjonene gjør det enklere og mer effektivt for oss som byggherre, uttaler Erland Reite som er prosjektleder for Strandgaten Brygge. 14 Nr PARTNER Nr PARTNER 15

9 Leder Bærum/Oslo Innhold Jernbaneverket MER ENN LYSET I TUNNELEN Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. De utfører en flerfaglig entreprise av tekniske installasjoner i den nye Bærumstunnelen mellom stasjonene Sandvika i Bærum og Skøyen i Oslo. Jernbaneverket er oppdragsgiver. 16 Nr PARTNER Nr PARTNER 17

10 Bærum/Oslo Jernbaneverket S atsningen på fire spor mellom Asker og Oslo er for de reisende, og samfunnet generelt, svært etterlenget. Strekningen er landets mest trafikkerte både med bane og bil. Bedret kapasitet med fire spor vil gi flere tog med høyere hastighet og færre forsinkelser. Det vil igjen avlaste trafikken med biler, busser og lastebiler. Her er både de reisende og miljøet vinnere. Mitt inntrykk er at YIT har ansatte som innehar en stor grad av yrkesstolthet Jarle Tømmervik, Byggeleder Jernbaneverket. Oppdrag gir erfaring Det er Jernbaneverket Utbygging som er ansvarlig for dette prosjektet som på mange måter representerer fremtiden. De har landets beste kompetanse innen sitt område, og samtidig er de med på å heve sine leverandørers kunnskap og ekspertise. Det kan prosjektleder Per Morten Rostille si noe om. - Vi har fått anledning til å være med på mange og varierte jernbaneprosjekter her i landet, - slik som Gardermobanen, Ofotbanen, Alna godsterminal og nå traséen mellom Asker og Skøyen. Det har tilført oss mye verdifull kunnskap om prosjektgjennomføring og installasjon innen dette området, noe som utvilsomt har hevet vår kompetanse, sier Rostille. Valget av YIT Knut-Erik Gudem og Jarle Tømmervik i Jernbaneverket er henholdsvis prosjektleder og byggeleder ved Bærumstunnelen. De uttrykker at valget av YIT som teknisk entreprenør var mye basert på hva Rostille sier; kompetansen gjennom mange tidligere jernbaneprosjekter og den erfaring Jernbaneverket har hatt med gjennomføringsevnen til YIT. - I et offentlig prosjekt som dette blir pris en viktig faktor. YIT klarer å møte det vi mener er et riktig nivå, og har samtidig kapasitet og evne til å løse problemer med en stab av dyktige fagfolk, fastslår Gudem, mens Tømmervik legger til: - Arbeidet er utført med høy kvalitet og mitt inntrykk er at YIT har ansatte som innehar en stor grad av yrkesstolthet. Mange gode grunner til at man blir flinkere De rutiner og arbeidsmetoder Jernbaneverket følger i sine prosjekter oppfattes i bransjen som meget profesjonelle. Rostille kan fortelle at de krav som stilles gjør at nivået på prosjektene generelt heves i takt med Jernbaneverkets ambisjoner, - som kan være forskjellig fra prosjekt til prosjekt. - Selv om noe er gjenkjennelig i våre ulike oppdrag er ingen helt like. Derfor vil hvert nytt anlegg gi oss lærdom. Bærumstunnelen er ikke noe unntak i så måte med uvanlige leveranser av 22 kv høyspenning samt 400 og 690 V lavspenning. I tillegg til installasjonene kommer utfordrende beregninger, forklarer Rostille. Han legger til at forutsigbarheten til Jernbaneverket gjør arbeidet enklere, enten det dreier seg om tunnelventilasjon, nødlys eller elforsyning til kontaktledninger. Viser bredden YITs bas på anlegget er Stig-Jarle Østgaard. Kanskje den største utfordringen slik han ser det er logistikken. Lageret med mye tungt utstyr og materiell ligger nemlig på Fornebu, mange kilometer unna. - En tunnel er en trang og vanskelig arbeidsplass, så her gjelder det å planlegge transport og arbeidsoppgaver. Da er det betryggende å se den satsningen Jernbaneverket har på HMS, den er imponerende, kommenterer Østgaard. En annen YIT-ansatt på prosjektet er prosjekteringsleder Geir Malerstuen. Tidligere hadde han oppgaver på Radiumhospitalet. - På Radiumhospitalet dreide det seg om installasjoner for kreftbehandling i et sterilt helsemiljø. Nå er det røft anleggsarbeid i en tunnel med 22 kv høyspenning. Det viser til fulle YITs bredde og variasjon, mener Malerstuen. FAKTA Lengde: 6,7 km Ca. 5,5 km tunnel i fjell Ca m³ masse tatt ut Kostnad: 2,7 milliarder kroner (2007-kroner) Byggestart våren 2007 Åpnes for trafikk i Nr PARTNER Nr PARTNER 19

11 Reitan Forsvarsbygg Bergen Ny Bybane Full kontroll fra fjellanlegg Militært er nordområdene landets viktigste strategiske satsingsområde. Det ble derfor hevdet at det var god forsvarspolitikk å flytte FOH til Reitan. FOH står for Forsvarets operative hovedkvarter, og er vår sentrale fellesoperative kommando med ansvaret for å planlegge og lede Forsvarets operasjoner i fred, krise og krig. Nå går det på skinner i Bergen J ohanne Sørensen er prosjektleder for YITs omfattende engasjement i forbindelse med den totale moderniseringen av FOH på Reitan utenfor Bodø. Hun har i en årrekke arbeidet med Forsvaret, men denne oppgaven er til nå den mest omfattende. - Mitt ansvar er den komplette elektrotekniske pakken, men vi leverer også ventilasjon, adgangskontroll og tyverisikring, forteller Sørensen. YIT har erfarne fjellfolk, og de skal man som kjent lytte til Magne Pettersen, Byggeleder Forsvarsbygg Arbeidet i fjellanlegget med store avstander krever at logistikken er på plass. Det er imidlertid mer enn materiell man må ha kontroll over. Sørensen sier at det administrative arbeidet rundt sikkerhetsklarering, autorisasjonssamtaler og sikkerhetsbriefing er veldig forskjellig fra hva man møter i et sivilt oppdrag. Sammenfallende bedriftskultur Byggeleder Magne Pettersen i Forsvarsbygg sier gjerne noe om samarbeidet med YIT. Han mener begge parter har mye av samme grunnleggende bedriftskultur og på mange måter en enhetlig forståelse rundt løsninger, fremdrift og sikkerhet. - YIT kjennetegnes ved at de er utover gjennomsnittet løsningsorientert. Mitt inntrykk er at de tar oppgavene som utfordringer og håndterer de med serviceevne og -vilje, kommenterer Pettersen. Forsvarsbygg er en krevende oppdragsgiver mener Pettersen, samtidig blir de av YIT Johanne Sørensen og Bjørn Furnes i YIT arbeider sammen med Magne Pettersen i Forsvarsbygg (midten) for å etablere et nytt og avansert operativt hovedkvarter for Forsvaret. oppfattet som fair og strukturert. God kjennskap til Forsvarsbyggs måte å gjennomføre prosjekter på er dessuten til god hjelp for YIT. - YIT har erfarne fjellfolk og de skal man som kjent lytte til, fastslår Pettersen. Ingen røde flagg I det absolutt bombesikre fjellanlegget er operasjonsrommet med sine store skjermer og et stort antall operatører selve hjertet. Nytt og dublert utstyr monteres i det totalt ombygde anlegget som skal stå ferdig i november. Da er tid en knapp faktor, noe YITs bas, Bjørn Furnes, er fullt klar over. - Det arbeides under press med en omfattende jobb hvor sikkerhet har høy prioritet, både når det gjelder teknikk og HMS. Derfor krever det noe ekstra av oss alle. Hyggelig er det da med tilbakemeldinger fra Forsvarsbygg om at det ikke har vært nødvendig å heise rødt flagg, slik de uttrykker det, sier Furnes. Aldri for sent Etter avsluttede intervjuer kommer samtalen inn på kompetanse og faglig utvikling av personell som Forsvarsbygg kan ha glede av. Her blir Johanne Sørensen fremhevet. Som ung mor begynte hun på grunnkurs og VK 1 elektro og startet som lærling i Etter fagbrev som elektriker 1992 tok hun også fagbrev som svakstrømsmontør. Noen år senere fikk hun installasjonspapirer etter avsluttet teknisk fagskole, - med full jobb ved siden av. Med andre ord fra lærling til prosjektleder. Nylig har hun også gjennomført prosjektlederutdanning ved YIT Skolen. - Det meste er jo mulig når man har interesse for et fag, og et ønske om større ansvar og mer varierte og spennende arbeidsoppgaver, er Sørensens klare oppfatning og oppfordring. B ybanen er både en betydelig satsning innen kollektivtransport og samtidig et prestisjeprosjekt for utbyggeren Bergen kommune. For øvrig en oppdragsgiver som YIT kjenner godt gjennom årelangt samarbeid. Til Bybanen har det multinasjonale selskapet Thales, sammen med blant annet YIT, levert en total styre-, signal- og sikkerhetspakke. Med YITs faglige basis og raske forståelse er våre felles oppgaver gjort enklere Bruno Schemoul, Thales Security Solutions and Services Nå kan vi mer - Her har vi opplevd et skikkelig kompetanseløft. Vi påstår at vi vet noe om telekommunikasjon, signalsystemer, overvåking og automasjon. Denne kunnskapen brukt utstrakt i en baneutbygging var noe vi her i Bergen ikke hadde prøvd tidligere, forteller Svein-Arvid Oppedal, YITs prosjektleder på oppdraget. Det er ikke bare tekniske utfordringer YIT har møtt. Samarbeidet med Thales har hatt et internasjonalt preg hvor språket er engelsk og samarbeidsmiljøet fransk i henhold til Oppedal. - Thales har gitt oss svært mye verdifull kunnskap som vi selvsagt håper å få nyttegjort oss senere når banen etter planen skal forlenges. I henhold til tidens trend om satsning på kollektiv transport ble den nye Bybanen i Bergen endelig vedtatt bygget i Nå i juni, fem år senere, åpnet den nærmere 10 km lange banen med stor festivitas. YIT har vært en aktiv aktør under byggingen. Uansett har vi nå høstet erfaring som andre YIT-avdelinger ellers i landet også kan nyttiggjøre seg. Tilpasning til norske forhold Selv om YITs kontrakt er med Thales Norway, samarbeides det utstrakt med Thales Security Solutions and Services basert i Frankrike. Deres prosjektansvarlige for Bybanen er Bruno Schemoul som sier at hvert land har sin egen nasjonale bedriftskultur som vil prege et hvert prosjekt. - Vår oppgave som et internasjonalt selskap er å tilpasse oss landets forhold, kultur og normer. Da er det positivt å oppleve det gode samarbeidsklimaet som er skapt etter en kort periode med gjensidig tilpasning. Bane er som Oppedal nevner nytt for YIT i Bergen, men med deres faglige basis og raske forståelse er våre felles oppgaver gjort enklere, påstår Schemoul. Ansvar for passasjerer og materiell Salgssjef Ove Kjelby uttrykker at dette er et prosjekt som innebærer et stort ansvar når det gjelder trafikksikkerhet og informasjon til de reisende. - Vi må garantere for en høy grad av oppetid utover at banemateriellet må sikres, men aller viktigst: at passasjerene ikke utsettes for fare. Dessuten er det selvsagt hyggelig å få delta i et prosjekt som kan gjøre at byen vår blir grønnere med redusert biltrafikk, sier Kjelby. Gunnar Hølleland er en av YITs elektrikere som er i full gang på Nesttun stasjon hvor avsluttende installasjoner utføres. - Dette er jo noe spesielt, med nytt og annerledes utstyr. Men jeg føler at vi som monterer fort får taket på arbeidsoppgavene med den rette veiledningen. Lærerikt, mener Hølleland. ØVERST: Elektriker Gunnar Hølland (t.v.) og prosjektleder Svein-Arvid Oppedal i YIT er klare for nye oppdrag på bane etter erfaringen med Bybanen. NEDERST: Bruno Schemoul er prosjektansvarlig for Thales Security Solutions and Services som har et omfattende engasjement på Bybanen. De har valgt YIT som samarbeidspartner. 20 Nr PARTNER Nr PARTNER 21

12 Trondheim NTNU Parkkvartalet Drammen To kompetansesentra møtes NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er et kompetansesenter på høyt nivå i fag som YIT tilbyr sine kunder. I så måte er det to tekniske miljøer som møtes når bygningsmassen som huser studenter samt ansatte skal betjenes med service, vedlikehold og ombygginger. Det bygges mye med stil i Drammen. Parkkvartalet representerer moderne arkitektur med dagens tekniske løsninger. H undretusener av kvadratmeter Den første bygningen sto ferdig i 1918 og er som flere av universitetets eldre bygninger fredet. I dag dreier det seg om m², - et areal få andre institusjoner her i landet kan vise til. - For å løse alle de daglige oppgavene, og prosjekter på noe lengre sikt, legger vi stor vekt på god arbeidsfordeling og godt samarbeid mellom YIT og våre egne fagfolk. Vi er på Nye Drammen med nok et prestisjebygg Med vår språkbruk på NTNU kan man si at YIT er skoleflinke Trygve M. Foss, Avdelingsingeniør/mester NTNU mange måter avhengig av deres kompetanse og mannskapsstyrke. YIT har den nødvendige kapasiteten når vi har belastningstopper, men stiller ikke med flere enn nødvendig når arbeidsmengden er på et lavere nivå. Kostnadseffektivt og rasjonelt, mener Trygve M. Foss som leder elektroseksjonen for teknisk vedlikehold. Trygve M. Foss ved NTNU (t.v.) og Erik Busch representerer begge tekniske miljøer hvor logistikk og strukturert samarbeid er dominerende. Avhengig av tverrfaglig kompetanse Prosjektleder Erik Busch i YIT har elektro som sitt ansvarsområde, men YIT arbeider også med andre fag innen teknisk vedlikehold på universitetet. - Koordinering mellom fagene og melding om behov for assistanse tilbake i eget firma blir også en del av min jobb, forteller Busch. Han mener universitetet er en spesielt interessant arbeidsplass med svært ulike arbeidsoppgaver. - For det første varierer bygningsmassen fra bevaringsverdige bygninger til topp moderne bygningsmasse. Service og installasjon utføres i undervisningsrom, laboratorier og forskningssentra hvor man kan få oppgaver i alt fra automasjon, brannalarmanlegg, nødstrøm, sterkstrøm, svakstrøm og EIB-anlegg. Det er ikke bare studentene som får økt sin kompetanse her. Vi i YIT får vår del, hevder Busch. Logistikk og struktur Arbeid som ofte må utføres med undervisning eller forskning på gang krever god planlegging. Både Foss og Busch gir hverandre gjensidig skryt for god planlegging og logistikk. - Vi opplever at materiell, mannskap, rapporter og dokumentasjon er på plass fra YIT. Vi kan nok være bestemte og ha klare krav, men det takler YIT bra. Med vår språkbruk på NTNU kan man si at YIT er skoleflinke, spøker Foss. Busch kommenterer at YIT må vise fleksibilitet og ha tilpasningsevne. - NTNU har en struktur og ryddighet i sin organisasjon som gjør at man må være på tå hev. Det tror jeg gjør oss bedre til å løse våre mange spesielle oppgaver, sier Busch. Nye kontrakter på gang Innen kort tid skal rammeavtalen mellom NTNU og YIT opp til reforhandling. - Vi håper at YIT kan komme med et tilbud som betyr en fortsettelse av samarbeidet, sier Foss. - Noe vi selvsagt skal gjøre alt vi kan for å få til, er Busch sitt raske svar. T ett inntil Drammen Park ligger Parkkvartalet som nå har hevet bysenterets profil enda et par hakk. Nå har Skatt Sør og Kemnerkontoret fått moderne og tidsriktige lokaler. En oppgave arkitekt Nils Bjarte Ågedal har løst på en glimrende måte i samarbeid med blant annet YIT. Med YITs faglige basis og raske forståelse er våre felles oppgaver gjort enklere Arkitekt Bjarte Ågedal, Arkitektkompaniet. Bevaring og nytt - Vårt firma Arkitektkompaniet AS hadde flere bevaringskriterier som måtte følges, mens vi i andre deler av bygningskomplekset kunne utfolde oss mer fritt. Blant annet med å lage en ny glassfasade integrert i den eksisterende bygningen, sier Ågedal som både er arkitekt og byggherre. Ingen annen by i landet har de siste årene satset som Drammen for å skape et nytt bymiljø. Endret infrastruktur, oppgraderte sentrums- og boligområder, festivaler og ikke minst fornyet bygningsmasse. Her er Parkkvartalet sist ut. Prosjektgruppen for utbyggingen, som bl.a. besto av YITs leder for Drammensregionen, Ivar Hartz, hadde full konsentrasjon rundt tidsforbruk og fremdrift. - I likhet med vårt eget selskap hadde YIT en tett oppfølging av de tekniske fagene. Erfaringsmessig kan det glippe i koordineringen av disse, men her var YIT kontinuerlig på hugget, noe som ga rask fremdrift og mindre tidsforbruk for å finne de beste løsningene. Det var en klar fordel at vi kun hadde YIT å forholde oss til, sier Ågedal. Begrensninger med modernisering Tekniske installasjoner i et bygg som skal rehabiliteres må tilpasses eksisterende bygningsstruktur. Hartz forklarer: - Takhøyde, dragere, kanaler og føringer i den opprinnelige bygningen gjør at man må være kreativ med løsninger. God planlegging i forkant er avgjørende for et godt resultat, sier Hartz som syntes prosjektgjennomføringen gikk etter forventningene. Det mener han, i likhet med Ågedal, beror mye på at YIT alene kunne planlegge og gjennomføre hele prosjektet som leverandør av den totaltekniske pakken. - Dette var vår første større totaltekniske entreprise hvor vi også fikk med oss rørleggere, - det siste faget som er integrert i vår avdeling. Nå leverer vi full pakke og det er slik vi ønsker å gjennomføre våre prosjekter, poengterer Hartz. Spennende arbeidsplass Siste arbeidsoppgave i Parkkvartalet for YITs Svein Rune Rype og Håkon Christoffersen var alarminstallasjoner. De forteller at i et bygg som huser så sentrale offentlige enheter som kemnerog skattekontor er sikkerheten høyt prioritert. - Vi har levert dagens løsninger i et gammelt bygg, og det med en tett fremdriftsplan. Da er det hyggelig å tenke tilbake på at vi har hatt få problemer underveis. Dette til tross for varierte og avanserte tekniske installasjoner. Absolutt et spennende prosjekt, og vi håper på flere av samme slag, konkluderer de begge. YITs elektriker Håkon Kristoffersen er i ferd med å avslutte de viktige sikkerhetsinstallasjonene. 22 Nr PARTNER Nr PARTNER 23

13 ALTERNATIV bruk av gammel teknologi Det er mye man kan bruke utgåtte pærer til når man har gått over til kostnadsbesparende LED lys. Enten du er eiendomsforvalter eller leietaker ønsker du sikkert å redusere dine årlige driftskostnader. Ved bruk av ny teknologi kan du redusere driftskostnadene med % på årsbasis, og vi i YIT er en aktiv bidragsyter i utvikling av nye og bedre energibesparende løsninger. Vi har flyttet styringen av lys og temperatur til der arbeidsplassen er, og ved bruk av følere og sensorer slipper dine medarbeidere å tenke over dette selv - lys og temperatur reguleres automatisk. Fra 1. juli 2010 må alle bygg som skal selges eller leies ut energimerkes, og de som kommer dårligst ut vil bli vanskeligere å selge eller leie ut. Vi kan hjelpe deg med energibesparende løsninger - både i eksisterende bygg og ved prosjektering av nye bygg.

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Agenda 1. Lovverket rundt energimerking 2. Ressursbehov for gårdeier ved merking 3. Kostnader for gjennomføring 4. Merverdi og nyttefunksjon

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Helga Nes Utbyggingsdirektør RIFs årsmøte 27. april 2017 Agenda for presentasjonen Innledning Noen fakta om jernbane Erfaringer fra samarbeid

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvem kan utføre den lovpålagte energimerkingen av kommunale bygg? Knut E. Bøhagen Senioringeniør Seksjon for energbruk Disposisjon Energimerkeordningen for bygninger

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften)

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 29.6.2010 i medhold av lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg - Status for de nye nasjonale ordningene

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg - Status for de nye nasjonale ordningene Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg - Status for de nye nasjonale ordningene Olav K. Isachsen NVE Fortsatt mye uavklart - men vi ser konturene av hvordan de nye ordningene

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen

Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen Siri Hustad, Senter for kompetanseutvikling Statens vegvesen Kunnskap og kompetanse Kompetanse = (kunnskap +

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Follobanen. Frokostseminar Faveo 26.2.2015. Erik Smith Prosjektdirektør Jernbaneverket

Follobanen. Frokostseminar Faveo 26.2.2015. Erik Smith Prosjektdirektør Jernbaneverket Follobanen Frokostseminar Faveo 26.2.2015 Erik Smith Prosjektdirektør Jernbaneverket FOLLO LINE PROJECT Connection Oslo S ~20 km tunnel Ski Area Follobanen gir mulighet for 11 min mellom Oslo og Ski Samspill

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Tekst: Jarle Eknes, je@sorpost.no På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole

Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole Innhold Norsk jernbaneskole... 2 Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Måloppnåelse i henhold til skolens virksomhetsplan... 4 Organisasjon... 5 Lokomotivførerutdanningen...

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Din lokale innovative elektro partner Oversikt internkontrollen Trygg med PG 1. Avtalen settes opp og legges inn i Norik WEB.

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013 Hvem er vi? Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN Rørleggermester - Jan Vidar Bergersen

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Læring og samarbeid i byggenæringen

Læring og samarbeid i byggenæringen Læring og samarbeid i byggenæringen Prosjekt i regi Senter for byggenæringen om læring og samarbeid på tvers av aktører og prosjekter i byggenæringen Gjennomført i perioden 2007-2009 med støtte fra blant

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm

NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt 450805 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg-

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER VA-konferansen 2017 Molde, 10. mai Ida Gram, Rambøll Management Consulting 1 UTGANGSPUNKT Klimautfordringer Kommunereform Energiomlegging og energibruk

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm Olav K. Isachsen Energimerking av bygninger Lillestrøm 03.09.2009 Er nye bygg energieffektive? Mulige årsaker Økt komfort økt bruk av kjøling Økt arealeffektivitet "flere enheter / m 2 Mer utstyr økt energibruk

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse 2 External / Internal / Confidential / Author Innovasjonskonkurransen Bakgrunnen for prosjektet Hvorfor innovasjonskonkurranse? o o o o Ventilasjonsprosjekter

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer