Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?"

Transkript

1 Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 -

2 Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat Utfordringer Ny organisasjonsstruktur Medlemmer Medlemstilknytning Klubber Avdeling Landsomfattende avdelinger Regionorganisasjonen Bransjeorganisering Bransjegrupper Bransjeråd Faglig Forum Ungdomsarbeidet i HK Organisasjonsrådet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Representantskapet Landsmøtet

3 1. Bakgrunn og mandat Bakgrunnen for prosjektet Forbund1-prosessen ga mange synspunkter og forslag til en ny organisering av arbeidet i Handel og Kontor i Norge. Som kjent klarte man ikke å få til en sammenslåing av de involverte forbundene. Med bakgrunn i forslagene og innspillene fra HKs organisasjonsledd, mente forbundsstyret at det er viktig å vurdere disse for HKs del. Prosjekt HK 06 blir dermed en form for evaluering etter det omfattende engasjementet Forbund1-prosessen skapte i HKs organisasjon. Prosjektets formål og mål De overordnede mål i HK, som er fastlagt i forbundets faglige og politiske mål, ble vedtatt på landsmøtet i HK skal være en organisasjon som sikrer medlemmene trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjennom aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet. I tillegg skal HK være en attraktiv og utviklende arbeidsplass for de ansatte i forbundet. HK skal bli en bedre og mer tilrettelagt organisasjon for medlemmene, med større slagkraft mer rasjonell organisasjon økt service til medlemmene flere medlemmer Prosjektets mandat Prosjektet skal foreslå tiltak som setter HK som organisasjon i bedre stand til å møte utfordringene slik de ble definert i Forbund1-prosessen. Forslag til tiltak kan omfatte både den organisatoriske og administrative virksomhet og struktur. Prosjektgruppas sammensetning Regionskontorleder Per Klausen (leder), regionskontorleder Jan Torkehagen, forbundsstyremedlem Sonja Hjelvik, regionleder Heidi Larsen, regionleder Rune Kristiansen, forbundsstyremedlem Knut Bekkevold, Lena Reitan, ungdomsrådet, Kirsti Knudsen, HK Fagbevegelse, Bente Wik, HK-klubben, Siri Rønning Fossum, Sekretærgruppa og Bjørn Mietinen (sekretær). Prosjektets omfang og framdrift Det er vedtatt at prosjektet skal avgi innstilling til forbundsstyret innen utgangen av 1. halvår Det ble avholdt ti møter i prosjektgruppa fram til 30. juni Forbundsstyret har senere etter forslag fra prosjektgruppa vedtatt at gruppa skal fortsette sitt arbeid, og blant annet ha ansvaret for et debattopplegg som skal sendes til regionene, ungdomsrådet og SLA før endelig innstilling. Gruppa vil derfor avslutte sitt arbeide med et endelig forslag våren

4 2. Utfordringer Fagbevegelsen står overfor store oppgaver i årene som kommer. Næringslivet endrer seg raskt, og kravet til arbeidstakerne øker. Endringsevne og etter- og videreutdanning vil bli viktigere. Bedriftssammenslåinger, store konserner, internasjonalisering og konkurranseutsetting er med på å øke kravene til oss som fagforbund. Arbeidsgivernes krav til økt fleksibilitet og til omstillinger, stiller oss overfor nye utfordringer. Et aktivt og handlekraftig fagforbund må i framtida være lett på foten og kraftig i skytset, det vil si kunne endre seg med det landskapet vi til enhver tid befinner oss i. Svarene på debattopplegget i Forbund1-prosessen var entydige på at et moderne forbund må baseres på lokal tilhørighet og at arbeidsplassen er selve fundamentet. På den enkelte arbeidsplass reguleres lønns- og arbeidsvilkårene av overenskomsten, det vil si tariffavtalen. Det er gjennom tariffavtalen at forhandlingene føres lokalt og sentralt og det er her mulighetene gis for de fagorganisertes sterkeste våpen streik. Det viktigste grunnlaget for fagforeningsaktivitetene er derfor tariffavtalene; dette må også gjenspeiles i organisasjonsaktivitetene. Fagligpolitisk er bransjene et viktig organisasjonsområde. Fellesskap i bransje, fag og yrke er derfor en viktig parole og en rettesnor for fagforeningsarbeidet også i dag. Lokalorganisasjonen, det vi i dag kjenner som fagforeningen eller avdelingen, må være bindeleddet mellom HK-medlemmer i våre bransjer og yrkesgrupper. Dette er viktig også fordi det gir muligheter for politisk innflytelse lokalt og regionalt. På noe lengre sikt ser det ut til at fylkeskommunene vil bortfalle og at Norge vil bli regionalisert. Så langt etter en inndeling som er ganske lik HKs inndeling i regioner, men muligens opp til ti regioner mot de syv HK har i dag. Andre organisasjoner, som for eksempel Fellesforbundet, har også blitt regionalisert. Den samme diskusjonen skjer nå i idretts Norge, forslaget er å inndele landet i syv regioner, men uenigheten går på om regionene skal være styrt lokalt eller om vedtakene skal sentraliseres. Et nytt HK bør ha en regionalinndeling eksempelvis som i dag, men samtidig ha en organisasjonsoppbygging som gir tariffområder, yrker og bransjer en viktig plass blant annet i forhold til tariffoppgjør og bransjemessige forhold. En organisasjon må være bygget på det som tjener medlemmene best, det vil si ha en høy grad av endringsevne, være fleksibel, ha meningers mot og kunne stille opp raskt når medlemmene trenger det. Organisasjonen må kunne gjennomføre aksjoner, være sterke i streikesituasjoner, og gi god service til enkeltmedlemmene og medlemsgrupperingene. Organisasjonen må også være et sterkt og godt talerør overfor lokale og sentrale myndigheter. Et nytt HK må også i fortsettelsen arbeide i solidarisk samvirke i LO-fellesskapet for på denne måten å være en sterk politisk kraft for positive endringer for folk flest. En annen entydig tilbakemelding fra Forbund1-debattoppleggene var at regionskontorene fungerte godt og måtte opprettholdes. Diskusjonen bør derfor gå på om regionskontorene, som i dag, også skal ha sekretariatsfunksjonen for regionorganisasjonen

5 3. Ny organisasjonsstruktur Forslag til en ny organisasjonsstruktur for HK vil kreve behandling og vedtak på landsmøtet i Utvalget ønsker derfor at hele HK, enkeltmedlemmer og organisasjonsledd benytter anledningen til å sette søkelyset på egen organisasjon og komme med forslag til et nytt HK. Under hvert punkt har prosjektgruppa kommet med sine kommentarer og synspunkter, i tillegg har vi lagt inn noen spørsmål til diskusjon. Disse spørsmålene er ment som en veiledning og en start på diskusjonen og debatten om en ny organisasjonsstruktur i Handel og Kontor og ikke at de skal besvares. Det kan være andre spørsmål, innspill, vurderinger etc. som prosjektgruppa ikke har berørt og som kommer opp i diskusjonen i de enkelte organisasjonsleddene, og da er det bare å spille inn disse. Velkommen til diskusjon! - 5 -

6 4. Medlemmer I henhold til Handel og Kontors vedtekter kan alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet som er bestemt i 1 og som godkjenner forbundets vedtekter, opptas som medlemmer av forbundets avdelinger. Det samme gjelder arbeidsledige innenfor forbundets virkeområde. Arbeidslediges medlemsrettigheter reguleres av representantskapet. Alle medlemmer med tariffavtale bør ha en HK-klubb, som har et styre. For medlemmer uten tariffavtale og HK-klubb, velges/oppnevnes en kontaktperson på bedriften som har kontakten med forbundet. Medlemmer som tilhører en bedrift som er i et konsern, bør ha en konsernklubb. Hvilken region som har ansvaret for denne konsernklubben, bør hele tiden vurderes, for eksempel med utgangspunkt i hvilken region den konserntillitsvalgte tilhører. Alle medlemmer tilhører en regional avdeling. 4.1 Skal arbeidsledige kunne bli medlemmer? 4.2 Bør medlemmer med tariffavtale være tilknyttet en klubb? 4.3 Skal man ha kontaktpersoner på bedrifter uten tariffavtale? 4.4 Hvordan skal konsernarbeidet organiseres? 4.1 Medlemstilknytning Alle enkeltmedlemmer er i dag medlemmer av Handel og Kontor gjennom sin fagforening. Det er dermed fagforeningene som eier forbundet. Bør alle Handel og Kontor medlemmene i stedet ha sitt medlemskap direkte til forbundet? I så fall vil fagforeningene/avdelingene bli forbundets avdelinger, men fortsatt være organisasjonsledd for medlemmene. 4.5 Hva mener dere? - 6 -

7 5. Klubber I henhold til Handel og Kontors vedtekter skal man på alle arbeidsplasser med flere medlemmer etablere en HK-klubb. Klubben skal være organisasjonens instans på arbeidsplassene. HK-klubbene skal i samarbeid med avdelingens organer medvirke til at det drives en aktiv faglig og organisasjonsmessig virksomhet på arbeidsplassene. Det er HKklubbenes oppgave å påse at tariffavtale er opprettet på arbeidsplassen og å ta seg av og søke løst innenfor avtalenes rammer, de tvister som måtte oppstå mellom klubbens medlemmer og bedriften om nødvendig med assistanse fra avdelingen eller forbundet. HK-klubbene skal bidra til et godt samarbeid med andre LO-organiserte på arbeidsplassen med sikte på å løse felles problemer og skape et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. HK-klubber, konsernklubber og tillitsvalgte skal tilknyttes en av de regionale bransjegruppene. 5.1 Hvordan bør klubbarbeidet drives? 5.2 Hva er HK-klubbenes rolle? 5.3 Trenger vi HK-klubber? 5.4 Hvordan få opp aktiviteten i HK-klubben? - 7 -

8 6. Avdeling I henhold til Handel og Kontors vedtekter skal avdelingene ved koordinering og aktivitetsskaping fremme og samordne medlemmenes organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Det optimale er en avdeling i hvert fylke/region. Målsettingen for framtida bør være at avdelingen og regionen blir samme organisasjonsledd, som for eksempel i Agder og Rogaland og i Vest. 6.1 Trenger vi avdelinger? 6.2 Hva skal avdelingenes rolle være? 6.3 Hvordan få opp aktiviteten i avdelingene? 6.4 Hvordan bør de geografiske områder for avdelingene inndeles? Som regionsområdene i dag, etter fylkesgrensene eller som en kombinasjon? 6.1 Landsomfattende avdelinger Handel og Kontor er i hovedsak bygget opp av avdelinger/fagforeninger som er lokalt og regionalt forankret. Det finnes imidlertid noen fagforeninger som har sitt utspring fra bedrift eller bransje. De fleste av disse er landsomfattende og får faglig bistand fra forbundet sentralt. Bør en ny organisasjonsform i Handel og Kontor gi også disse en lokal og regional forankring med de mulighetene dette gir for aktivitet og servise nærmere jobb og bosted. Landsomfattende avdelinger bør knyttes til den lokale og regionale strukturen i Handel og Kontor Trenger vi landsomfattende avdelinger? 6.6 Hvilken rolle og plassering i organisasjonen skal landsomfattende avdelinger ha? - 8 -

9 7. Regionorganisasjonen I henhold til Handel og Kontors vedtekter er forbundet inndelt i syv regioner. Det er forbundsstyret som fastsetter regionenes geografiske område. Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, og yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. Hvis en region har flere avdelinger, bør det velges et regionsstyre. Dersom en region har en avdeling, er dette styret også regionens styre. 7.1 Trenger vi regionorganisasjoner og i så fall hvorfor? 7.2 Hva er regionorganisasjonens rolle? 7.3 Hvordan få opp aktiviteten i regionen? 7.4 Hvordan bør sammensetningen av regionens styre være? - 9 -

10 8. Bransjeorganisering Handel og Kontor har en bransjeorganisering med bransjeråd sentralt og bransjegrupper regionalt. Forbundet er i dag delt opp i mange bransjeråd som sikrer bransjeidentiteten og innflytelsen over tariffpolitikken til medlemmenes egne bransjer. Et bransjeråd kan dekke flere avtaleområder, men ivaretar allikevel interessene til en bestemt yrkesgruppe på tvers av disse avtaleområdene. Forbundsstyret vedtar eventuelle utvidelser og endringer av bransjerådene. 8.1 Bør vi ha en bransjeorganisering? 8.2 Hvordan skal bransjene inndeles? 8.3 Finnes det andre eller nye bransjer? 8.4 Skal bransjenes rolle i HK bare være rådgivende? 8.1 Bransjegrupper Regionene oppnevner bransjegrupper i henhold til den bransjeorganiseringen som fastsettes av forbundet. Bransjegrupper består av representanter fra bedrifter innenfor bransjen, og skal være opprettet regionalt med direkte representasjon inn i sine respektive bransjeråd sentralt. Antall bransjegrupper kan variere fra region til region. I dag drifter bransjegruppene seg selv med hjelp og støtte fra regionskontorene. Bransjegruppene driver blant annet med medlemspleie innenfor egen bransje, og utarbeider forslag til tariffoppgjørene innenfor egen bransje. Det skal velges et styre i alle bransjegrupper. Dersom det er bransjegrupper som slår seg sammen, skal det sitte representanter fra begge bransjene i styret. 8.5 Trenger vi bransjegrupper? 8.6 Hva er bransjegruppenes rolle? 8.7 Hvordan bør bransjegruppene arbeide? 8.8 Hvordan bør sammensetningen av bransjegruppene være? 8.9 På hvilken måte kan bransjegruppene fungere som et nettverk for tillitsvalgte i små og store bedrifter? 8.2 Bransjeråd Bransjerådene skal spille en aktiv rolle i utformingen av den overordnede tariff- og næringspolitikken. I tillegg er det viktig å ha fokus på kompetanseutviklingen i bransjen. Det er viktig at de tillitsvalgte er drivkrefter for aktiviteten. Forbundsstyret kan vurdere å etablere særegne organisasjonsformer for enkelte grupper. Men det bør legges sterke begrensninger på dette, for at ikke disse skal bli "konkurrenter" til bransjerådene og bidra til en uønsket

11 oppsplitting av vårt faglige arbeid. Bransjerådene består av representanter fra konsernklubbene og regionale bransjegrupper. Bransjerådene konstituerer seg selv med leder. Inndeling av bransjeråd bør gjennomgås/evalueres i forhold til hvor mange og hvilke bransjer man skal ha. Det bør her diskuteres hvilke bransjer som naturlig kan slås sammen eller som bør deles. Vi tenker oss for eksempel: Coop, industri, bank/forsikring, fagbevegelse, reiseliv, advokatansatte, medier, samferdsel, organisasjoner, engros og varehandel. Bransjerådet består som en hovedregel av medlemmer fra hver regionale bransjegruppe. Rådet består av et arbeidsutvalg, med en leder som blir valgt på årsmøtet. Det må lages klare retningslinjer for hvem som har ansvaret for de forskjellige bransjerådene og oversikt over deres arbeidsoppgaver Trenger vi bransjeråd? 8.11 Hva er bransjerådenes rolle? 8.12 Hvordan bør bransjerådene arbeide? 8.13 Hvordan bør sammensetningen av bransjerådet være? 8.3 Faglig Forum Faglig Forum skal ha en rådgivende funksjon overfor forbundsstyret i forbindelse med forbundets tariff- og næringspolitikk, samt verve- og agitasjonsarbeidet, og i spørsmål som angår alliansebygging i fagbevegelsen. Faglig Forum skal bestå av ledere og nestleder fra bransjerådene, regionstyrene oppnevner en representant hver og en representant er oppnevnt av Ungdomsrådet. Forbundsstyret avgjør når og på hvilken måte Faglig Forum skal sammenkalles, og antall representanter som skal møte. Dersom lederen og/eller nestlederen av et bransjeråd sitter i forbundsstyret, oppnevner bransjerådet et nytt medlem som går inn i Faglig Forum Trenger vi Faglig Forum? 8.15 Hva er Faglig Forums rolle? 8.16 Hvordan bør Faglig Forum arbeide? 8.17 Hvordan bør sammensetningen av Faglig Forum være?

12 9. Ungdomsarbeidet i HK Ungdomsrådet Forbundets ungdomsråd består av ett medlem fra hver region pluss ett medlem fra Sammenslutningen av de Landsomfattende Avdelinger. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge. Lederen velges av og blant ungdomsrådets medlemmer. HK har i dag et godt og velfungerende ungdomsarbeid. Det vi ser av utfordringer, er på lokalt plan i enkelte regioner og avdelinger. HK ungdom har i mange år jobbet hardt for å bli tatt på alvor, og dette har resultert i en vedtektsfestet ungdomsorganisering. Ungdommen har faste valgte plasser helt fra lokalt plan som ungdomskontakter, til ungdomsrådet sentralt, og en plass i forbundsstyret hvor ungdommen har tale- og forslagsrett. I HK er man ungdom til man fyller 30 år. Mange mener man heller bør definere ungdom ut fra interesseområder og behov enn alder, fordi en på 21 år som er etablert med jobb, hus og barn ikke har så mye til felles med en som er 30 år og studerer. Men ungdom under 30 år har faktisk mer til felles enn man skulle tro, uavhengig av sivilstatus, jobbsituasjon osv. Siden ungdom er en stor del av medlemsmassen 13 prosent i dag bør forbundet ha ungdomsarbeid hvor ungdom kan være ungdom. Det er ofte vanskelig å rekruttere ungdommer. Skal vi bedre dette, trenger vi et ungdomsarbeid som virker lokkende på potensielle medlemmer. I dag har forbundet ansatt en ungdomssekretær på heltid, som fungerer som saksbehandler sentralt. Denne har ansvaret for å koordinere ungdomsarbeidet i hele landet, være sekretær for ungdomsrådet, og iverksette tiltak som er blitt vedtatt, samt for rådgiving overfor elev- /studentmedlemmer og unge medlemmer. Ungdomssekretæren er forbundets representant i LOs sentrale ungdomsutvalg, representere HK-ungdommen utad, og skal alltid være oppdatert på ungdomspolitiske saker. 9.1 Skal vi ha et eget ungdomsarbeid? Hvis ja: 9.2 Skal man ha en aldersgrense på hva som er en ungdom? 9.3 Hvordan kan man på best mulig måte organisere ungdomsvirksomheten for å skape mest mulig engasjement blant ungdom? 9.4 Hvilken struktur skal man ha på ungdomsorganiseringen?

13 10. Organisasjonsrådet I henhold Handel og Kontors vedtekter utgjør regionlederne og leder av Sammenslutningen av de Landsomfattende Avdelinger forbundets organisasjonsråd. Organisasjonsrådet skal være rådgivende organ i organisasjonspolitiske saker for forbundets beslutningsorganer. Rådet må selv utarbeide retningslinjer som godkjennes av forbundsstyret. Rådet konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget har møterett; øvrige personer fra staben innkalles etter behov. I de tilfellene hvor regionlederen sitter i forbundsstyret, tiltrer nestlederen i regionen organisasjonsrådet Bør vi ha et organisasjonsråd som i dag? 10.2 Kan spørsmål om forbundets organisasjonsmessige utvikling behandles på annen måte? 10.3 Hvem bør sitte i organisasjonsrådet? 10.4 Hvilke fullmakter skal organisasjonsrådet ha?

14 11. Forbundsstyret I henhold til Handel og Kontors vedtekter er forbundsstyret forbundets øverste ledelse i landsmøteperioden og blir valgt på landsmøtet. I forbundsstyret, som har møte en gang i måneden, sitter ett medlem fra hver region (bortsett fra Region Øst som har to medlemmer), ett fra SLA, ett fra HK-klubben i forbundet og arbeidsutvalget, totalt 13 medlemmer. I tillegg møter leder av ungdomsrådet med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet og forvalte forbundets midler, samt lede tariffarbeidet Hva bør være forbundsstyrets rolle? 11.2 Hvordan bør sammensetningen av forbundsstyret være?

15 12. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder. Deres oppgaver er blant annet å påse at forbundets administrasjon: bistår avdelingene, HK-klubbene og arbeidsplassene ved forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår; gir råd i organisasjonsarbeidet; og behandler søknader om opprettelse av bransjegrupper og konsernklubber. Forbundslederen og de to nestlederne har ansvaret for forbundets daglige ledelse. Forbundsstyret og arbeidsutvalgets sammensetning og arbeidsoppgaver bør drøftes Hva bør være arbeidsutvalgets rolle? 12.2 Hvordan bør sammensetningen av arbeidsutvalget være?

16 13. Representantskapet I henhold til Handel og Kontors vedtekter består representantskapet i dag av 45 medlemmer inklusive forbundsstyret. Av representantskapets medlemmer velger landsmøtet bare forbundsstyret. De øvrige velges av andre organer omfattet av forbundets vedtekter. Representantskapet har møte én gang i året. Representantskapet skal blant annet behandle forbundets virksomhet, utarbeide hovedretningslinjer for forbundets tariffpolitikk og samfunnspolitiske spørsmål, og fastsette kontingentens størrelse. Det er viktig å ha et organ i HK som kan gjøre raske vedtak om blant annet nødvendige organisasjonsmessige endringer. Det er landsmøtet som per i dag har denne fullmakten. Etter utvalgets mening bør representantskapet, som møtes hvert år, gis større fullmakter slik at HK til enhver tid vil ha en hensiktsmessig organisasjonsstruktur Hva bør være representantskapets rolle? 13.2 Hvor stort, i antall representanter, bør representantskapet være? 13.3 Hvor ofte skal representantskapet møtes? 13.4 Hvilke fullmakter skal representantskapet ha? 13.5 Hvordan bør sammensetningen av representantskapet være?

17 14. Landsmøtet Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Det består av 250 representanter, inklusive representantskapets medlemmer. Regionene og de landsomfattende avdelingene velger de øvrige representantene til landsmøtet. Landsmøtets myndighetsområde består blant annet i å behandle og gjøre vedtak i saker som er ført opp på den vedtatte dagsordenen, samt behandle beretninger og regnskaper for landsmøteperioden, velge representanter til de ulike beslutningsorganer, og foreta endringer i vedtektene. Gruppa har diskutert hvordan man skal avholde landsmøtene dersom flere fullmakter blir gitt til representantskapet. Gruppa kom frem til at man fortsatt skal avholde landsmøte hvert fjerde år slik som i dag, og at landsmøtet skal fatte vedtak om den langsiktige kursen for forbundet. Her foretas valgene av leder, nestledere og forbundsstyre Hva bør være landsmøtets funksjon? 14.2 Hvor stort, i antall representanter, bør landsmøte være? 14.3 Hvor ofte skal landsmøte avholdes? 14.4 Hvem skal være representert på landsmøtet? 14.5 Diskuterer landsmøtet for mange detaljspørsmål og for lite overordnede målsetninger og rammevilkår? 14.6 Hvilken rolle bør landsmøtet ha i fremtiden; slik vi kjenner det i dag, eller kan man se en annen rolle?

Vedtekter for forbundet

Vedtekter for forbundet Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV Forslagene med landsstyrets innstillinger Vedtekter Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordin ære landsmøte 10.-14. mai 2011 Vedtektene Del I Forbundets vedtekter Teksten i gjeldende vedtekter

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Espen Løken. Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse

Espen Løken. Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse Espen Løken Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse Espen Løken Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ

Detaljer

Vedtekter 2015-2019 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

Vedtekter 2015-2019 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Vedtekter 2015-2019 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND VEDTATT PÅ DET 38. LANDSMØTE 27. 31. MAI 2015 Innhold Del 1 Forbundets vedtekter... 3 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Forbundets

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer