Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?"

Transkript

1 Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 -

2 Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat Utfordringer Ny organisasjonsstruktur Medlemmer Medlemstilknytning Klubber Avdeling Landsomfattende avdelinger Regionorganisasjonen Bransjeorganisering Bransjegrupper Bransjeråd Faglig Forum Ungdomsarbeidet i HK Organisasjonsrådet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Representantskapet Landsmøtet

3 1. Bakgrunn og mandat Bakgrunnen for prosjektet Forbund1-prosessen ga mange synspunkter og forslag til en ny organisering av arbeidet i Handel og Kontor i Norge. Som kjent klarte man ikke å få til en sammenslåing av de involverte forbundene. Med bakgrunn i forslagene og innspillene fra HKs organisasjonsledd, mente forbundsstyret at det er viktig å vurdere disse for HKs del. Prosjekt HK 06 blir dermed en form for evaluering etter det omfattende engasjementet Forbund1-prosessen skapte i HKs organisasjon. Prosjektets formål og mål De overordnede mål i HK, som er fastlagt i forbundets faglige og politiske mål, ble vedtatt på landsmøtet i HK skal være en organisasjon som sikrer medlemmene trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjennom aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet. I tillegg skal HK være en attraktiv og utviklende arbeidsplass for de ansatte i forbundet. HK skal bli en bedre og mer tilrettelagt organisasjon for medlemmene, med større slagkraft mer rasjonell organisasjon økt service til medlemmene flere medlemmer Prosjektets mandat Prosjektet skal foreslå tiltak som setter HK som organisasjon i bedre stand til å møte utfordringene slik de ble definert i Forbund1-prosessen. Forslag til tiltak kan omfatte både den organisatoriske og administrative virksomhet og struktur. Prosjektgruppas sammensetning Regionskontorleder Per Klausen (leder), regionskontorleder Jan Torkehagen, forbundsstyremedlem Sonja Hjelvik, regionleder Heidi Larsen, regionleder Rune Kristiansen, forbundsstyremedlem Knut Bekkevold, Lena Reitan, ungdomsrådet, Kirsti Knudsen, HK Fagbevegelse, Bente Wik, HK-klubben, Siri Rønning Fossum, Sekretærgruppa og Bjørn Mietinen (sekretær). Prosjektets omfang og framdrift Det er vedtatt at prosjektet skal avgi innstilling til forbundsstyret innen utgangen av 1. halvår Det ble avholdt ti møter i prosjektgruppa fram til 30. juni Forbundsstyret har senere etter forslag fra prosjektgruppa vedtatt at gruppa skal fortsette sitt arbeid, og blant annet ha ansvaret for et debattopplegg som skal sendes til regionene, ungdomsrådet og SLA før endelig innstilling. Gruppa vil derfor avslutte sitt arbeide med et endelig forslag våren

4 2. Utfordringer Fagbevegelsen står overfor store oppgaver i årene som kommer. Næringslivet endrer seg raskt, og kravet til arbeidstakerne øker. Endringsevne og etter- og videreutdanning vil bli viktigere. Bedriftssammenslåinger, store konserner, internasjonalisering og konkurranseutsetting er med på å øke kravene til oss som fagforbund. Arbeidsgivernes krav til økt fleksibilitet og til omstillinger, stiller oss overfor nye utfordringer. Et aktivt og handlekraftig fagforbund må i framtida være lett på foten og kraftig i skytset, det vil si kunne endre seg med det landskapet vi til enhver tid befinner oss i. Svarene på debattopplegget i Forbund1-prosessen var entydige på at et moderne forbund må baseres på lokal tilhørighet og at arbeidsplassen er selve fundamentet. På den enkelte arbeidsplass reguleres lønns- og arbeidsvilkårene av overenskomsten, det vil si tariffavtalen. Det er gjennom tariffavtalen at forhandlingene føres lokalt og sentralt og det er her mulighetene gis for de fagorganisertes sterkeste våpen streik. Det viktigste grunnlaget for fagforeningsaktivitetene er derfor tariffavtalene; dette må også gjenspeiles i organisasjonsaktivitetene. Fagligpolitisk er bransjene et viktig organisasjonsområde. Fellesskap i bransje, fag og yrke er derfor en viktig parole og en rettesnor for fagforeningsarbeidet også i dag. Lokalorganisasjonen, det vi i dag kjenner som fagforeningen eller avdelingen, må være bindeleddet mellom HK-medlemmer i våre bransjer og yrkesgrupper. Dette er viktig også fordi det gir muligheter for politisk innflytelse lokalt og regionalt. På noe lengre sikt ser det ut til at fylkeskommunene vil bortfalle og at Norge vil bli regionalisert. Så langt etter en inndeling som er ganske lik HKs inndeling i regioner, men muligens opp til ti regioner mot de syv HK har i dag. Andre organisasjoner, som for eksempel Fellesforbundet, har også blitt regionalisert. Den samme diskusjonen skjer nå i idretts Norge, forslaget er å inndele landet i syv regioner, men uenigheten går på om regionene skal være styrt lokalt eller om vedtakene skal sentraliseres. Et nytt HK bør ha en regionalinndeling eksempelvis som i dag, men samtidig ha en organisasjonsoppbygging som gir tariffområder, yrker og bransjer en viktig plass blant annet i forhold til tariffoppgjør og bransjemessige forhold. En organisasjon må være bygget på det som tjener medlemmene best, det vil si ha en høy grad av endringsevne, være fleksibel, ha meningers mot og kunne stille opp raskt når medlemmene trenger det. Organisasjonen må kunne gjennomføre aksjoner, være sterke i streikesituasjoner, og gi god service til enkeltmedlemmene og medlemsgrupperingene. Organisasjonen må også være et sterkt og godt talerør overfor lokale og sentrale myndigheter. Et nytt HK må også i fortsettelsen arbeide i solidarisk samvirke i LO-fellesskapet for på denne måten å være en sterk politisk kraft for positive endringer for folk flest. En annen entydig tilbakemelding fra Forbund1-debattoppleggene var at regionskontorene fungerte godt og måtte opprettholdes. Diskusjonen bør derfor gå på om regionskontorene, som i dag, også skal ha sekretariatsfunksjonen for regionorganisasjonen

5 3. Ny organisasjonsstruktur Forslag til en ny organisasjonsstruktur for HK vil kreve behandling og vedtak på landsmøtet i Utvalget ønsker derfor at hele HK, enkeltmedlemmer og organisasjonsledd benytter anledningen til å sette søkelyset på egen organisasjon og komme med forslag til et nytt HK. Under hvert punkt har prosjektgruppa kommet med sine kommentarer og synspunkter, i tillegg har vi lagt inn noen spørsmål til diskusjon. Disse spørsmålene er ment som en veiledning og en start på diskusjonen og debatten om en ny organisasjonsstruktur i Handel og Kontor og ikke at de skal besvares. Det kan være andre spørsmål, innspill, vurderinger etc. som prosjektgruppa ikke har berørt og som kommer opp i diskusjonen i de enkelte organisasjonsleddene, og da er det bare å spille inn disse. Velkommen til diskusjon! - 5 -

6 4. Medlemmer I henhold til Handel og Kontors vedtekter kan alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet som er bestemt i 1 og som godkjenner forbundets vedtekter, opptas som medlemmer av forbundets avdelinger. Det samme gjelder arbeidsledige innenfor forbundets virkeområde. Arbeidslediges medlemsrettigheter reguleres av representantskapet. Alle medlemmer med tariffavtale bør ha en HK-klubb, som har et styre. For medlemmer uten tariffavtale og HK-klubb, velges/oppnevnes en kontaktperson på bedriften som har kontakten med forbundet. Medlemmer som tilhører en bedrift som er i et konsern, bør ha en konsernklubb. Hvilken region som har ansvaret for denne konsernklubben, bør hele tiden vurderes, for eksempel med utgangspunkt i hvilken region den konserntillitsvalgte tilhører. Alle medlemmer tilhører en regional avdeling. 4.1 Skal arbeidsledige kunne bli medlemmer? 4.2 Bør medlemmer med tariffavtale være tilknyttet en klubb? 4.3 Skal man ha kontaktpersoner på bedrifter uten tariffavtale? 4.4 Hvordan skal konsernarbeidet organiseres? 4.1 Medlemstilknytning Alle enkeltmedlemmer er i dag medlemmer av Handel og Kontor gjennom sin fagforening. Det er dermed fagforeningene som eier forbundet. Bør alle Handel og Kontor medlemmene i stedet ha sitt medlemskap direkte til forbundet? I så fall vil fagforeningene/avdelingene bli forbundets avdelinger, men fortsatt være organisasjonsledd for medlemmene. 4.5 Hva mener dere? - 6 -

7 5. Klubber I henhold til Handel og Kontors vedtekter skal man på alle arbeidsplasser med flere medlemmer etablere en HK-klubb. Klubben skal være organisasjonens instans på arbeidsplassene. HK-klubbene skal i samarbeid med avdelingens organer medvirke til at det drives en aktiv faglig og organisasjonsmessig virksomhet på arbeidsplassene. Det er HKklubbenes oppgave å påse at tariffavtale er opprettet på arbeidsplassen og å ta seg av og søke løst innenfor avtalenes rammer, de tvister som måtte oppstå mellom klubbens medlemmer og bedriften om nødvendig med assistanse fra avdelingen eller forbundet. HK-klubbene skal bidra til et godt samarbeid med andre LO-organiserte på arbeidsplassen med sikte på å løse felles problemer og skape et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. HK-klubber, konsernklubber og tillitsvalgte skal tilknyttes en av de regionale bransjegruppene. 5.1 Hvordan bør klubbarbeidet drives? 5.2 Hva er HK-klubbenes rolle? 5.3 Trenger vi HK-klubber? 5.4 Hvordan få opp aktiviteten i HK-klubben? - 7 -

8 6. Avdeling I henhold til Handel og Kontors vedtekter skal avdelingene ved koordinering og aktivitetsskaping fremme og samordne medlemmenes organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Det optimale er en avdeling i hvert fylke/region. Målsettingen for framtida bør være at avdelingen og regionen blir samme organisasjonsledd, som for eksempel i Agder og Rogaland og i Vest. 6.1 Trenger vi avdelinger? 6.2 Hva skal avdelingenes rolle være? 6.3 Hvordan få opp aktiviteten i avdelingene? 6.4 Hvordan bør de geografiske områder for avdelingene inndeles? Som regionsområdene i dag, etter fylkesgrensene eller som en kombinasjon? 6.1 Landsomfattende avdelinger Handel og Kontor er i hovedsak bygget opp av avdelinger/fagforeninger som er lokalt og regionalt forankret. Det finnes imidlertid noen fagforeninger som har sitt utspring fra bedrift eller bransje. De fleste av disse er landsomfattende og får faglig bistand fra forbundet sentralt. Bør en ny organisasjonsform i Handel og Kontor gi også disse en lokal og regional forankring med de mulighetene dette gir for aktivitet og servise nærmere jobb og bosted. Landsomfattende avdelinger bør knyttes til den lokale og regionale strukturen i Handel og Kontor Trenger vi landsomfattende avdelinger? 6.6 Hvilken rolle og plassering i organisasjonen skal landsomfattende avdelinger ha? - 8 -

9 7. Regionorganisasjonen I henhold til Handel og Kontors vedtekter er forbundet inndelt i syv regioner. Det er forbundsstyret som fastsetter regionenes geografiske område. Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, og yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. Hvis en region har flere avdelinger, bør det velges et regionsstyre. Dersom en region har en avdeling, er dette styret også regionens styre. 7.1 Trenger vi regionorganisasjoner og i så fall hvorfor? 7.2 Hva er regionorganisasjonens rolle? 7.3 Hvordan få opp aktiviteten i regionen? 7.4 Hvordan bør sammensetningen av regionens styre være? - 9 -

10 8. Bransjeorganisering Handel og Kontor har en bransjeorganisering med bransjeråd sentralt og bransjegrupper regionalt. Forbundet er i dag delt opp i mange bransjeråd som sikrer bransjeidentiteten og innflytelsen over tariffpolitikken til medlemmenes egne bransjer. Et bransjeråd kan dekke flere avtaleområder, men ivaretar allikevel interessene til en bestemt yrkesgruppe på tvers av disse avtaleområdene. Forbundsstyret vedtar eventuelle utvidelser og endringer av bransjerådene. 8.1 Bør vi ha en bransjeorganisering? 8.2 Hvordan skal bransjene inndeles? 8.3 Finnes det andre eller nye bransjer? 8.4 Skal bransjenes rolle i HK bare være rådgivende? 8.1 Bransjegrupper Regionene oppnevner bransjegrupper i henhold til den bransjeorganiseringen som fastsettes av forbundet. Bransjegrupper består av representanter fra bedrifter innenfor bransjen, og skal være opprettet regionalt med direkte representasjon inn i sine respektive bransjeråd sentralt. Antall bransjegrupper kan variere fra region til region. I dag drifter bransjegruppene seg selv med hjelp og støtte fra regionskontorene. Bransjegruppene driver blant annet med medlemspleie innenfor egen bransje, og utarbeider forslag til tariffoppgjørene innenfor egen bransje. Det skal velges et styre i alle bransjegrupper. Dersom det er bransjegrupper som slår seg sammen, skal det sitte representanter fra begge bransjene i styret. 8.5 Trenger vi bransjegrupper? 8.6 Hva er bransjegruppenes rolle? 8.7 Hvordan bør bransjegruppene arbeide? 8.8 Hvordan bør sammensetningen av bransjegruppene være? 8.9 På hvilken måte kan bransjegruppene fungere som et nettverk for tillitsvalgte i små og store bedrifter? 8.2 Bransjeråd Bransjerådene skal spille en aktiv rolle i utformingen av den overordnede tariff- og næringspolitikken. I tillegg er det viktig å ha fokus på kompetanseutviklingen i bransjen. Det er viktig at de tillitsvalgte er drivkrefter for aktiviteten. Forbundsstyret kan vurdere å etablere særegne organisasjonsformer for enkelte grupper. Men det bør legges sterke begrensninger på dette, for at ikke disse skal bli "konkurrenter" til bransjerådene og bidra til en uønsket

11 oppsplitting av vårt faglige arbeid. Bransjerådene består av representanter fra konsernklubbene og regionale bransjegrupper. Bransjerådene konstituerer seg selv med leder. Inndeling av bransjeråd bør gjennomgås/evalueres i forhold til hvor mange og hvilke bransjer man skal ha. Det bør her diskuteres hvilke bransjer som naturlig kan slås sammen eller som bør deles. Vi tenker oss for eksempel: Coop, industri, bank/forsikring, fagbevegelse, reiseliv, advokatansatte, medier, samferdsel, organisasjoner, engros og varehandel. Bransjerådet består som en hovedregel av medlemmer fra hver regionale bransjegruppe. Rådet består av et arbeidsutvalg, med en leder som blir valgt på årsmøtet. Det må lages klare retningslinjer for hvem som har ansvaret for de forskjellige bransjerådene og oversikt over deres arbeidsoppgaver Trenger vi bransjeråd? 8.11 Hva er bransjerådenes rolle? 8.12 Hvordan bør bransjerådene arbeide? 8.13 Hvordan bør sammensetningen av bransjerådet være? 8.3 Faglig Forum Faglig Forum skal ha en rådgivende funksjon overfor forbundsstyret i forbindelse med forbundets tariff- og næringspolitikk, samt verve- og agitasjonsarbeidet, og i spørsmål som angår alliansebygging i fagbevegelsen. Faglig Forum skal bestå av ledere og nestleder fra bransjerådene, regionstyrene oppnevner en representant hver og en representant er oppnevnt av Ungdomsrådet. Forbundsstyret avgjør når og på hvilken måte Faglig Forum skal sammenkalles, og antall representanter som skal møte. Dersom lederen og/eller nestlederen av et bransjeråd sitter i forbundsstyret, oppnevner bransjerådet et nytt medlem som går inn i Faglig Forum Trenger vi Faglig Forum? 8.15 Hva er Faglig Forums rolle? 8.16 Hvordan bør Faglig Forum arbeide? 8.17 Hvordan bør sammensetningen av Faglig Forum være?

12 9. Ungdomsarbeidet i HK Ungdomsrådet Forbundets ungdomsråd består av ett medlem fra hver region pluss ett medlem fra Sammenslutningen av de Landsomfattende Avdelinger. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge. Lederen velges av og blant ungdomsrådets medlemmer. HK har i dag et godt og velfungerende ungdomsarbeid. Det vi ser av utfordringer, er på lokalt plan i enkelte regioner og avdelinger. HK ungdom har i mange år jobbet hardt for å bli tatt på alvor, og dette har resultert i en vedtektsfestet ungdomsorganisering. Ungdommen har faste valgte plasser helt fra lokalt plan som ungdomskontakter, til ungdomsrådet sentralt, og en plass i forbundsstyret hvor ungdommen har tale- og forslagsrett. I HK er man ungdom til man fyller 30 år. Mange mener man heller bør definere ungdom ut fra interesseområder og behov enn alder, fordi en på 21 år som er etablert med jobb, hus og barn ikke har så mye til felles med en som er 30 år og studerer. Men ungdom under 30 år har faktisk mer til felles enn man skulle tro, uavhengig av sivilstatus, jobbsituasjon osv. Siden ungdom er en stor del av medlemsmassen 13 prosent i dag bør forbundet ha ungdomsarbeid hvor ungdom kan være ungdom. Det er ofte vanskelig å rekruttere ungdommer. Skal vi bedre dette, trenger vi et ungdomsarbeid som virker lokkende på potensielle medlemmer. I dag har forbundet ansatt en ungdomssekretær på heltid, som fungerer som saksbehandler sentralt. Denne har ansvaret for å koordinere ungdomsarbeidet i hele landet, være sekretær for ungdomsrådet, og iverksette tiltak som er blitt vedtatt, samt for rådgiving overfor elev- /studentmedlemmer og unge medlemmer. Ungdomssekretæren er forbundets representant i LOs sentrale ungdomsutvalg, representere HK-ungdommen utad, og skal alltid være oppdatert på ungdomspolitiske saker. 9.1 Skal vi ha et eget ungdomsarbeid? Hvis ja: 9.2 Skal man ha en aldersgrense på hva som er en ungdom? 9.3 Hvordan kan man på best mulig måte organisere ungdomsvirksomheten for å skape mest mulig engasjement blant ungdom? 9.4 Hvilken struktur skal man ha på ungdomsorganiseringen?

13 10. Organisasjonsrådet I henhold Handel og Kontors vedtekter utgjør regionlederne og leder av Sammenslutningen av de Landsomfattende Avdelinger forbundets organisasjonsråd. Organisasjonsrådet skal være rådgivende organ i organisasjonspolitiske saker for forbundets beslutningsorganer. Rådet må selv utarbeide retningslinjer som godkjennes av forbundsstyret. Rådet konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget har møterett; øvrige personer fra staben innkalles etter behov. I de tilfellene hvor regionlederen sitter i forbundsstyret, tiltrer nestlederen i regionen organisasjonsrådet Bør vi ha et organisasjonsråd som i dag? 10.2 Kan spørsmål om forbundets organisasjonsmessige utvikling behandles på annen måte? 10.3 Hvem bør sitte i organisasjonsrådet? 10.4 Hvilke fullmakter skal organisasjonsrådet ha?

14 11. Forbundsstyret I henhold til Handel og Kontors vedtekter er forbundsstyret forbundets øverste ledelse i landsmøteperioden og blir valgt på landsmøtet. I forbundsstyret, som har møte en gang i måneden, sitter ett medlem fra hver region (bortsett fra Region Øst som har to medlemmer), ett fra SLA, ett fra HK-klubben i forbundet og arbeidsutvalget, totalt 13 medlemmer. I tillegg møter leder av ungdomsrådet med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet og forvalte forbundets midler, samt lede tariffarbeidet Hva bør være forbundsstyrets rolle? 11.2 Hvordan bør sammensetningen av forbundsstyret være?

15 12. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder. Deres oppgaver er blant annet å påse at forbundets administrasjon: bistår avdelingene, HK-klubbene og arbeidsplassene ved forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår; gir råd i organisasjonsarbeidet; og behandler søknader om opprettelse av bransjegrupper og konsernklubber. Forbundslederen og de to nestlederne har ansvaret for forbundets daglige ledelse. Forbundsstyret og arbeidsutvalgets sammensetning og arbeidsoppgaver bør drøftes Hva bør være arbeidsutvalgets rolle? 12.2 Hvordan bør sammensetningen av arbeidsutvalget være?

16 13. Representantskapet I henhold til Handel og Kontors vedtekter består representantskapet i dag av 45 medlemmer inklusive forbundsstyret. Av representantskapets medlemmer velger landsmøtet bare forbundsstyret. De øvrige velges av andre organer omfattet av forbundets vedtekter. Representantskapet har møte én gang i året. Representantskapet skal blant annet behandle forbundets virksomhet, utarbeide hovedretningslinjer for forbundets tariffpolitikk og samfunnspolitiske spørsmål, og fastsette kontingentens størrelse. Det er viktig å ha et organ i HK som kan gjøre raske vedtak om blant annet nødvendige organisasjonsmessige endringer. Det er landsmøtet som per i dag har denne fullmakten. Etter utvalgets mening bør representantskapet, som møtes hvert år, gis større fullmakter slik at HK til enhver tid vil ha en hensiktsmessig organisasjonsstruktur Hva bør være representantskapets rolle? 13.2 Hvor stort, i antall representanter, bør representantskapet være? 13.3 Hvor ofte skal representantskapet møtes? 13.4 Hvilke fullmakter skal representantskapet ha? 13.5 Hvordan bør sammensetningen av representantskapet være?

17 14. Landsmøtet Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Det består av 250 representanter, inklusive representantskapets medlemmer. Regionene og de landsomfattende avdelingene velger de øvrige representantene til landsmøtet. Landsmøtets myndighetsområde består blant annet i å behandle og gjøre vedtak i saker som er ført opp på den vedtatte dagsordenen, samt behandle beretninger og regnskaper for landsmøteperioden, velge representanter til de ulike beslutningsorganer, og foreta endringer i vedtektene. Gruppa har diskutert hvordan man skal avholde landsmøtene dersom flere fullmakter blir gitt til representantskapet. Gruppa kom frem til at man fortsatt skal avholde landsmøte hvert fjerde år slik som i dag, og at landsmøtet skal fatte vedtak om den langsiktige kursen for forbundet. Her foretas valgene av leder, nestledere og forbundsstyre Hva bør være landsmøtets funksjon? 14.2 Hvor stort, i antall representanter, bør landsmøte være? 14.3 Hvor ofte skal landsmøte avholdes? 14.4 Hvem skal være representert på landsmøtet? 14.5 Diskuterer landsmøtet for mange detaljspørsmål og for lite overordnede målsetninger og rammevilkår? 14.6 Hvilken rolle bør landsmøtet ha i fremtiden; slik vi kjenner det i dag, eller kan man se en annen rolle?

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Vedtekter for forbundet

Vedtekter for forbundet Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 4 4 HK-klubber... 5 5 Ungdomsgrupper...5 6 Forbundets organer, administrasjon og oppbygging... 6

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet Vedtekter Forbundets vedtekter Normalvedtekter for avdelingene Vedtatt av Landsmøtet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 4 4 HK-klubber...

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering Organisasjons- og evalueringsprosjektet Fagforeningens evaluering Rundskriv 11/08 Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden 2005 2009 Fase B Evalueringsfasen EVALUERINGSPROSJEKT Organisasjons-

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

ORGANISASJONSDEBATTEN

ORGANISASJONSDEBATTEN ORGANISASJONSDEBATTEN Forbundsstyrets innstilling Korrigert versjon per september LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER ORGANISASJONSDEBATTEN Forbundsstyrets innstilling

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Forslag til landsmøtet 2015. Vedtektene. Med innstillinger fra Landsstyret

Forslag til landsmøtet 2015. Vedtektene. Med innstillinger fra Landsstyret Forslag til landsmøtet 2015 Vedtektene Med innstillinger fra Landsstyret 1 Del 1 Forbundets vedtekter 2 Formål Forbundet har til formål: 1. å organisere lønnstakere innenfor forbundets virkeområde og opprette

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent

Detaljer

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009 Parats vedtekter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap... 2 4 Æresmedlemskap... 3 5 Kontingent... 3 6 Utmelding... 3 7

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer