Vedtekter for forbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for forbundet"

Transkript

1 Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer omfatter vi alle under utdanningen innen vårt område. nr. 2 Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, studenter og elever under.. Vi har studentmedlemskap (student- og elevmedlemskap er to forskjellige medlemskap), slik at vi må ha dette med i denne paragrafen. nr. 3 Region Nord-Norge Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, lærlinger, studenter og elever under utdanning... Presisering av gjeldende praksis. nr. 4 Region Vest Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, studenter, elever og lærlinger under utdanning innenfor forbundets virkeområde og å opprette avdelinger (foreninger) av forbundet for disse. Det er flere og flere av våre medlemmer som er under utdanning. Det ville være rimelig arrogant å ikke innlemme disse i formålsparagrafen. nr. 5 Region Øst Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og lærlinger innenfor forbundets virkeområde.. til vedtektsendringer Side 3

2 TIL FORSLAGEN E NR. 1 5 Punkt 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. nr. 6 Pkt. 2, 1. setning endres til: Å påse at de tilsluttede avdelinger blir ledet etter felles retningslinjer. Forbundet skal gjennom gjensidig solidarisk samvirke mellom avdelingene skape enhet og kraft i arbeidet. For å fremme og samordne medlemmenes organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, skal forbundet: Språklig forbedring, uten innholdsforandringer et tiltres. nr. 7 Region Østlandet Sør Pkt. c) tilføyes: slik at arbeidsplassene bevares. De ansatte er mer positive til endringer når en er sikret at arbeidsplassen bevares. Dette vil også ivareta og videreutvikle bedriftens økonomi. et avvises. Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger nr. 8 Pkt. 2 d) Arbeide for at det er tilfredsstillende åpningstids- og arbeidstidsbestemmelser for de ansatte i tråd med faglige og politiske mål. et tiltres. nr. 9 Pkt. 2 g) tilføyes: Som hovedregel kreves det sammenhengende medlemskap på ett år før det ytes rettshjelp. Side 4 til vedtektsendringer

3 Av rettferdighetshensyn ønsker vi å unngå at arbeidstakere melder seg inn etter at det har oppstått problemer i deres arbeidsforhold, og at de da forventer at vi skal forfølge saken til rettskraftig dom foreligger for så å melde seg ut igjen når saken er løst. Praksis har vært at dette stort sett har vært fulgt i dag, men i enkelte saker har vi savnet vedtektsbestemmelser å vise til. LOs juridiske regionkontor i Midt-Norge har også anbefalt å få dette vedtektsfestet. et anses dekket gjennom nåværende tekst. nr. 10 Region Nord-Norge Pkt. 2 h) endres til: Yte medlemmene stønad under karensdager ved oppsigelse/permittering. Retting av skrivefeil. et tiltres. 3 Medlemskap A. OPPTAK AV MEDLEMMER nr. 11 Region Indre Østland Pkt. 1, 1. setning endres til: Alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet. Dette for å ivareta alle grupper. Med ordet personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. nr. 12 Punkt 1 endres til: Alle lønnstakere som har arbeid, studenter og elever under utdanning.. Samme begrunnelse som ved 2, pkt. 1. Vi har studentmedlemskap (student- og elevmedlemskap er to forskjellige medlemskap), slik at vi må ha dette med i denne paragrafen. til vedtektsendringer Side 5

4 Region Vest nr. 13 Punkt 1: Alle lønnstakere som har arbeid og studenter, elever og lærlinger under utdanning i det vikeområdet som er bestemt Det er flere og flere av våre medlemmer som er under utdanning. Det ville være rimelig arrogant å ikke innlemme disse i formålsparagrafen. nr. 14 Region Øst Pkt. 1 endres til Alle lønnstakere som har arbeid og lærlinger innenfor det virkeområdet. TIL FORSLAGEN E NR Pkt. 1, 1. setning endres til: Alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet. nr. 15 Nytt pkt. B (Medfører at gammelt pkt. B blir nytt pkt. C, gammelt pkt. C blir nytt pkt. D) B. UTMERKELSER Medlemmer med 25 års medlemskap mottar sølvnål med diplom. Medlemmer med 40 års medlemskap mottar gullnål med diplom. Vi kan ikke finne at dette står noe sted. Det bør stå i vedtektene. et avvises. nr. 16 Pkt. 3 Utgår B. OPPTAK AV AVDELINGER OG GRUPPER et avvises. Side 6 til vedtektsendringer

5 5 Ungdomsgrupper nr. 17 Region Vest 1. avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. Det må sterk lut til i noen avdelinger kan det virke som for å få i gang ungdomsarbeidet. Vi i fagbevegelsen er i utgangspunktet ikke glad i paragrafer der ordet bør er med. Derfor mener vi at avdelingene må presses til å opprette egne ungdomsgrupper. nr. 18 Region Øst 1. avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig og hensiktsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. TIL FORSLAGEN E NR. 17 OG avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. 6 Forbundets organer, administrasjon og oppbygging nr. 19 Landsomfattende avdelinger legges ned. Medlemmer overføres til de respektive HKavdelinger og regioner. Vi ønsker ikke at det skal være særbehandling av enkelte medlemmer i vårt forbund. Alt om landsomfattende avdelinger tas ut av vedtektene og legges ned. Disse vil vi legge under avdelingene og regionene slik det er for resten av medlemmene i Handel og Kontor. I dagens vedtekter har forbundsstyret myndighet til å etablere bransjegrupper og råd. mener at det ikke er noe i veien for at det kan opprettes nye bransjegrupper og -råd der det er nødvendig. Der det allerede er opprettet bransjegrupper og -råd som ivaretar medlemmenes interesser, kan medlemmer som tidligere har vært landsomfattende, tiltre disse. et avvises. til vedtektsendringer Side 7

6 B. FORBUNDETS RÅD nr. 20 Region Agder og Rogaland 6 FORBUNDETS ORGANER B. Forbundets råd endres til: Disse er: Bransjeråd og ungdomsråd Faglig forum og Organisasjonsrådet nedlegges/strykes fra vedtektene. Oppgavene overføres til representantskapet (kfr. 11, pkt. 1, 2, 3 og 4). Øvrige bestemmelser bringes i samsvar med dette). et avvises. nr. 21 BRANSJERÅD I første setning utgår ordene de landsomfattende avdelinger et avvises. nr. 22 ORGANISASJONSRÅD I første setning utgår ordene og leder av Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) et avvises. nr. 23 UNGDOMSRÅD 1. avsnitt, 2. setning Utgår et avvises. nr. 24 Region Indre Østland UNGDOMSRÅD 1. avsnitt, siste setning endres til: Valg av leder foretas etter at det er avholdt to møter slik at rådsmedlemmene har blitt tilstrekkelig kjent med hverandre. Side 8 til vedtektsendringer

7 Hensikten er at rådsmedlemmene skal ha mulighet til å bli tilstrekkelig kjent med hverandre for så å kunne velge en best mulig leder. et avvises. nr. 25 Region Indre Østland UNGDOMSRÅD 2. avsnitt endres til: Den av forbundets sekretærer som har ansvar for ungdomsarbeidet, skal være sekretær for Ungdomsrådet. Hensikten er å sikre at sekretærfunksjonen for Ungdomsrådet blir ivaretatt av en bestemt person. Dette vil bidra til å ivareta og videreutvikle et godt ungdomsarbeid. et avvises. 7 Landsmøte nr. 26 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 1. avsnitt endres til: Landsmøtet skal bestå av 150 representanter,.. et avvises. nr. 27 I pkt. 2, 1. avsnitt utgår ordene og de landsomfattende avdelingene et avvises. nr. 28 Pkt. 2, 2. avsnitt Utgår et avvises. til vedtektsendringer Side 9

8 nr. 29 Pkt. 2, 3. avsnitt Utgår et avvises. nr. 30 Pkt. 2, D Utgår et avvises. nr. 31 Forbundsstyret Pkt. 3 endres til: Skjemaer for fullmakter sendes fra forbundsstyret. De må være fylt ut og sendt inn til forbundet som e-post innen den frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal i tillegg bekreftes pr. e-post av regionkontorleder samt en av regionstyrets medlemmer. nr. 32 Region Indre Østland Pkt. 5, 3. avsnitt endres til: Medlemmer, klubber og avdelinger som ønsker å fremme forslag til landsmøtet, sender disse til regionorganisasjonen innen den frist den enkelte region fastsetter. Avstanden føles for stor for de lokale tillitsvalgte. Ved å bekjentgjøre frister for forslag i medlemsbladet vil alle kunne ha en mulighet til å fremme forslag. et tiltres. nr. 33 Forbundsstyret I pkt, 8 utgår ordene: og regnskap LANDSMØTE SKAL: nr Landsmøtets myndighetsområde Region Østlandet Sør Pkt. 2, 1. setning endres til: Velge forbundsleder, nestleder og hovedkasserer. Side 10 til vedtektsendringer

9 Vi mener det er viktig at jobben som hovedkasserer endres fra å være administrativ til å bli et politisk valgt verv. et avvises. nr. 35 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 2. avsnitt endres til: Medlemmer av forbundets arbeidsutvalg fratrer ved oppnådd og gjeldende pensjonsalder. et avvises. nr. 36 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 3. avsnitt Utgår et avvises. nr. 37 Region Indre Østland Pkt. 3 endres til: Velge ytterligere 9 medlemmer til forbundsstyret, hvorav 1 fra hver region og en fra de landsomfattende avdelingene. I tillegg velges 1 ungdomsrepresentant. Til forbundsstyret velges 2 varamedlemmer for hvert forbundsstyremedlem i numerisk rekkefølge. Hensikten er å sikre at ungdommen blir representert. et avvises mot 1 stemme. nr. 38 I pkt. 3, 1. avsnitt utgår ordene: 1 fra de landsomfattende avdelingene og et avvises. til vedtektsendringer Side 11

10 nr. 39 Region Nord-Norge Pkt. 3 tilføyes: Alle regionene skal være representert. Presisering av gjeldende praksis. et tiltres. nr. 40 Region Vest Pkt. 3, nytt 2. avsnitt Blant disse 9 skal det velges 1 person med personlig vara som skal tre inn i arbeidsutvalget ved langvarig sykdomsfravær, fratredelse eller lignende blant de tre øverste valgte. Sikre kontinuitet og bedre fordeling av arbeidsbyrder. et avvises. Region Vest nr. 41 Nytt pkt. 4 Velge en ungdomsrepresentant til forbundsstyret. Ansettelsen av en ungdomssekretær har ført til en klar bedring av ungdomsarbeidet i Handel og Kontor. Tidligere erfaring har vist at en delt løsning der en av forbundets ansatte har hatt ungdomsansvar i tillegg til vanlige oppgaver, har vært en dårlig løsning. Forbundet viser en klar prioritering overfor de drøyt medlemmene under 30 år at ungdom er et satsningsområde. Ungdom kommuniserer best med ungdom. Av ungdom, med ungdom og for ungdom. et avvises mot 2 stemmer. 9 Ekstraordinært landsmøte nr. 42 I pkt. 1 utgår ordene (sammenslutningen av de av landsomfattende avdelingene (SLA) defineres her som en region). Side 12 til vedtektsendringer

11 et avvises. nr. 43 Forbundsstyret Pkt. 1, 1. setning endres til: Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av representantskapet når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner. 10 Representantskapet nr. 44 I pkt. 1, 2. avsnitt utgår ordene /leder fra SLA: og 8 medlemmer endres til 7 medlemmer et avvises. nr. 45 Region Agder og Rogaland Pkt. 1, 3. avsnitt, 1. setning endres til: Utover dette velger Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) 1 medlem, hver region ett medlem, bortsett fra region Øst som velger to medlemmer. et avvises. nr. 46 I pkt. 1, 3. avsnitt utgår ordene: Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) 1 medlem, et avvises. nr. 47 I pkt. 6, siste avsnitt utgår ordene: Landsomfattende avdelinger og et avvises. til vedtektsendringer Side 13

12 nr. 48 Nytt pkt. 5 (gammelt punkt 5 blir nytt punkt 6) Kontrollkomiteen, 3 valgte representanter, innkalles til representantskapet, med tale- og forslagsrett. Viktig at kontrollkomiteen har kontakt med folkevalgte organer mellom landsmøtene og da er representantskapet det mest naturlige forum. et tiltres mot 4 stemmer. 11 Representantskapets myndighetsområde nr. 49 I pkt. 6, 1. avsnitt utgår ordene: samt en fra de landsomfattende avdelinger. et avvises. Region Nord-Norge nr. 50 Pkt. 4 Utgår Intensjonen tas opp i Region Indre Østland nr. 51 Pkt. 4 Utgår Den samme ordlyden finnes i punkt 3. TIL FORSLAGENE NR. 50 OG 51 ene tiltres. Side 14 til vedtektsendringer

13 12 Forbundsstyret Region Vest nr. 52 Nytt pkt. 2: Ungdommen skal representeres i forbundsstyret ved at en person under 30 år til enhver tid er styremedlem. Skal HK som organisasjon bevise at de tar ungdom på alvor, må ungdom tas med der beslutningene fattes. De vedtak som forbundsstyret fatter, har innvirkning for de ungdommene som kommer etter og skal ta over HK om noen år. For ungdom er fremtiden, og må derfor gis mulighet til å forme sin egen framtid. Forbundsstyret skal også reflektere organisasjonens medlemsmasse og en stor del av medlemmene våre er under 30 år. Dette vil også kunne brukes som et salgsargument overfor nye unge medlemmer. Ungdom er med hele veien. et avvises mot 2 stemmer. 13 Forbundsstyrets myndighetsområde nr. 53 Region Agder og Rogaland Pkt. 6 endres til: Godkjenne retningslinjer for forbundets bransjeråd og ungdomsråd. et avvises. 16 Regionorganisasjonen nr. 54 Region Indre Østland Hele paragrafen endres og omarbeides redaksjonelt: A. REGIONORGANISASJONEN REGIONORGANISASJONEN Forbundet er inndelt i 7 regioner. Det er forbundsstyret som beslutter regionenes geografiske område. FORMÅL Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. til vedtektsendringer Side 15

14 B. REGIONORGANISASJONENS BESLUTTENDE ORGANER Disse er: 1. Representantskapet 2. Regionstyret 3. Regionens arbeidsutvalg Disse er: 1. Faglig utvalg 2. Bransjegrupper 3. Ungdomsutvalg C. REGIONENS RÅD FAGLIG UTVALG Regionstyret kan etablere et faglig utvalg som skal ha en rådgivende funksjon overfor regionstyret i tariff- og næringspolitiske spørsmål. Regionstyret innkaller faglig utvalg til møter etter behov. Faglig utvalg består av representanter fra de regionale bransjegrupper og avdelingene. BRANSJEGRUPPER Regionen skal opprette bransjegrupper i henhold til de bransjegrupperinger forbundsstyret har vedtatt, dersom det er grunnlag for det. Bransjegruppene konstituerer seg selv med leder. Bransjegruppene arbeider med tariff- og næringspolitiske saker samt andre aktuelle saker innen sine bransjer. UNGDOMSUTVALG Regionene skal opprette ungdomsutvalg. Valg av ungdomsutvalg skjer på en årlig ungdomskonferanse for medlemmer under 30 år. Ungdomsutvalget utarbeider selv sine retningslinjer og handlingsplaner som godkjennes av regionstyret. D. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING REGIONENES REPRESENTANTSKAP I hver av forbundets regioner skal det være et representantskap. Størrelsen fastsettes av det enkelte representantskap. Avdelingene skal på sine årsmøter velge representant(er) til regionenes representantskap. Regionenes representantskap fastsetter sine retningslinjer etter vedtak med absolutt flertall, og disse skal godkjennes av forbundsstyret. Regionenes representantskap velger medlemmer til forbundets representantskap og forbundets ungdomsråd med varamedlemmer i numerisk rekkefølge. REGIONSTYRE Representantskapets årsmøte velger et styre. Styrets størrelse avgjøres av representantskapet. Forbundsstyre- og ungdomsrådsmedlemmer skal være en del av styret. De ansatte ved regionkontoret velger en representant til styret. Side 16 til vedtektsendringer

15 Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. ARBEIDSUTVALGET Representantskapet velger leder, 1. nestleder og 2. nestleder. Disse, pluss ungdomsutvalgets leder, er selvskrevne medlemmer av regionstyret og utgjør arbeidsutvalget. E. REGIONENES BUDSJETT OG REGNSKAPER REGIONENES BUDSJETT Regionene skal behandle forslag til budsjett med den ramme som framkommer av regionenes forventede kontingentandel. Budsjettet skal godkjennes av forbundsstyret i forbindelse med forbundets budsjettbehandling. REGIONENES REGNSKAPER Regionene skal behandle regnskapet. Regnskapet skal innsendes for godkjennelse av forbundsstyret i henhold til de frister forbundet setter. B. REGIONENS RÅD nr. 55 Region Agder og Rogaland 1. avsnitt endres til: Disse er: 1. Bransjegrupper 2. Ungdomsutvalg Avsnittet om Faglig utvalg utgår. nr. 56 Region Vest UNGDOMSUTVALG endres til: Regionene skal opprette ungdomsutvalg. Valg av ungdomsutvalg skjer på en årlig regional ungdomskonferanse for medlemmer under 30 år. Ungdomsutvalget lager selv sine handlingsplaner og budsjetter som godkjennes av regionstyret. nr. 57 Region Øst UNGDOMSUTVALG endres til: Regionen skal opprette ungdomsutvalg der det er medlemsmessig og hensiktsmessig grunnlag for det. nr. 58 C. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING Region Vest REGIONSTYRE 1. avsnitt, 2. setning endres til: Hvis ønskelig fra de ansatte kan de ansatte ved regionkontoret velge en representant til styret. til vedtektsendringer Side 17

16 TIL FORSLAGEN E NR A. REGIONORGANISASJONEN REGIONORGANISASJONEN Forbundet er inndelt i 7 regioner. Det er forbundsstyret som beslutter regionenes geografiske område. FORMÅL Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. B. REGIONORGANISASJONENS BESLUTTENDE ORGANER Disse er: 1. Representantskapet 2. Regionstyret 3. Regionens arbeidsutvalg Disse er: 1. Faglig utvalg 2. Bransjegrupper 3. Ungdomsutvalg C. REGIONENS RÅD FAGLIG UTVALG Regionstyret kan etablere et faglig utvalg som skal ha en rådgivende funksjon overfor regionstyret i tariff- og næringspolitiske spørsmål. Regionstyret innkaller faglig utvalg til møter etter behov. Faglig utvalg består av representanter fra de regionale bransjegrupper og avdelingene. BRANSJEGRUPPER Regione n skal opprette bransjegrupper i henhold til de bransjegrupperinger forbundsstyret har vedtatt, dersom det er grunnlag for det. Bransjegruppene konstituerer seg selv med leder. UNGDOMSUTVALG Regionene skal opprette ungdomsutvalg. D. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING REGIONENES REPRESENTANTSKAP I hver av forbundets regioner skal det være et representantskap. Størrelsen fastsettes av det enkelte representantskap. Avdelingene skal på sine årsmøter velge representant(er) til regionenes representantskap. Side 18 til vedtektsendringer

17 Regionenes representantskap fastsetter sine retningslinjer etter vedtak med absolutt flertall, og disse skal godkjennes av forbundsstyret. Regionenes representantskap velger medlemmer til forbundets representantskap og forbundets ungdomsråd med varamedlemmer i numerisk rekkefølge. REGIONSTYRE Representantskapets årsmøte velger et styre. Styrets størrelse avgjøres av representantskapet. Forbundsstyre- og ungdomsrådsmedlemmer skal være en del av styret. De ansatte ved regionkontoret velger en representant til styret. Innen styret skal det velges et arbeidsutvalg. Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. E. REGIONENES BUDSJETT OG REGNSKAPER REGIONENES BUDSJETT Regionene skal behandle forslag til budsjett med den ramme som framkommer av regionenes forventede kontingentandel. Budsjettet skal godkjennes av forbundsstyret i forbindelse med forbundets budsjettbehandling. REGIONENES REGNSKAPER Regionene skal behandle regnskapet. Regnskapet skal innsendes for godkjennelse av forbundsstyret i henhold til de frister forbundet setter. 17 Hovedkontor, firmategning og forvaltning Forbundsstyret nr. 59 Nytt pkt. 6: Forbundets investeringsutvalg består av arbeidsutvalgets medlemmer. 18 Revisjon og kontroll nr. 60 Pkt. 3. tilføyes: og legges fram for representantskapet til orientering. Dette gjøres i dag. Men det er få som har kjennskap til at det er slik. Derfor mener vi at det er viktig at det står i vedtektene. et tiltres og hele punktet tas inn som nytt pkt. 2 i 11. til vedtektsendringer Side 19

18 19 Kontrollkomiteen Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger nr. 61 Nytt pkt. 7: Mellom landsmøtene har kontrollkomiteen øverste myndighet i tolking av vedtektene. Dens avgjørelser kan ankes til landsmøtet. et avvises. 21 Avstemning over tarifforslag nr. 62 Forbundsstyret I pkt. 5 endres 15 til Arbeidsstans nr. 63 I pkt. 1 utgår ordene: /landsomfattende avdelinger et avvises. nr. 64 I pkt. 3 utgår ordene: /den landsomfattende avdeling og Den landsomfattende avdelingen/ et avvises. 25 Kontingent og forsikringsandel nr. 65 Region Indre Østland Pkt. 2 endres til: I henhold til avdelingsvedtektene 5 vedtar avdelingens/regionens årsmøte selv størrelsen Det er viktig å presisere årsmøte slik at det er avdelingens/regionens høyeste organ som fatter slike vedtak. Side 20 til vedtektsendringer

19 et anses ivaretatt gjennom forbundsstyrets innstilling til forslag nr. 88. nr. 66 Region Nord-Norge Pkt. 4, siste setning tilføyes: men skal minst tilsvare forsikringsandelen. et avvises. nr. 67 Region Agder og Rogaland Bestemmelsen endres til: Medlemskontingenten fordeles mellom forbund og regionorganisasjon. et avvises. nr. 68 Region Nord-Norge Det bør være felles økonomi mellom regionene og avdelingene i alle de 7 regionene i Handel og Kontor. I dag har noen regioner en fordeling av kontingent slik at regionen får en prosentvis andel og hver avdeling får en prosentvis andel av kontingenten. Dette kan medføre at avdelinger som har liten eller ingen aktivitet, allikevel får midler som blir stående ubrukte. Noe som vi anser for å være lite effektivt. Dersom en har felles økonomi mellom region og avdeling, vil en ha bedre styring på økonomien og således kunne bruke midlene til beste for medlemmene og arbeide aktivt med medlemspleie samt verving av nye medlemmer. Region Nord-Norge har felles økonomi. Dette fungerer slik: Regionen setter opp et budsjett, sender dette til forbundsstyret som behandler dette i den ordinære budsjettprosessen. Det er deretter regionstyret som fordeler pengene videre til avdelingene ut fra innsendte budsjetter og aktivitetsplaner sendt inn av den enkelte avdeling. Regionen har laget kriterier for hva det kan budsjetteres med, eksempelvis antall møter med en kostnad pr. medlem, porto med portotakst *2* antall medlemmer, etc. Kostnader som avdelingen har som ikke står i regionens kriterier, må brukes av avdelingens egenkapital. Dette gjøres fordi når vi gikk over til felles økonomi vedtok vi at oppsparte midler i avdelingen var avdelingens egenkapital til disposisjon for avdelingen. Avdelingen kan også søke om ekstra midler dersom det skulle være tiltak som en ikke tok høyde for i budsjettprosessen. For eksempel at en ønsker å holde flere medlemsmøter enn først antatt. Region Nord-Norge er klar over at vi får tilført ekstra midler ut over den fastsatte prosentandelen (gjennom det tidligere utjamningsfondet) slik at noen kan mene at det er enkelt for oss å foreslå en felles økonomi. Imidlertid vil vi peke på at felles- til vedtektsendringer Side 21

20 økonomi med kriterier for budsjettering har over de siste årene redusert overføringene fra sentralt hold fra tidligere ca. 1,9 mill til i dag ca tusen. Gjennom kvalitetssikring av regnskapsføringen som ligger på regionkontoret, har vi innarbeidet rutiner som gjør at avdelingenes egenkapital blir belastet dersom avdelingen ønsker å bruke midler ut over tildelt budsjett eller til andre ting som det ikke kan budsjetteres for, men som avdelingen ønsker å bruke penger på. En felles økonomi kan også være drivende for at avdelinger lager gode aktivitetsplaner og gjennomfører disse. Våre kriterier for budsjettering og utgiftsføring er innrettet slik at ubrukte midler tilbakeføres regionen dersom avdelingen ikke har søkt om omdisponering til andre tiltak. et avvises. nr. 69 Region Øst Det fleste av regionene har i dag felles økonomi med avdelingene, dvs. at avdelingenes andel av kontingenten blir tilført regionen. Avdelingene og andre organisasjonsledd gis deretter midler fra regionen etter budsjett- og virksomhetsplaner. Det er avdelingene som eier regionen og som gjennom regionstyret og regionrepresentantskap utøver eierskapet. Ved å samordne regionens og avdelingenes økonomi, blir det lettere å prioritere tiltak og driften blir mer rasjonell. Det foreslås derfor at den praksis de fleste regioner har, blir innarbeidet i forbundets vedtekter og at ordningen blir obligatorisk. et avvises. 26 Innbetaling av kontingent for forsikringsandel Region Nord-Norge nr. 70 Pkt. 1 Utgår B. AVDELINGENES/REGIONENES INNBETALING AV KONTINGENT OG FORSIKRINGSANDEL Kontingentbehandlingen er sentralisert. Region Nord-Norge nr. 71 Pkt. 3 Utgår Side 22 til vedtektsendringer

21 Kontingentbehandlingen er sentralisert. TIL FORSLAGEN E NR. 70 OG 71 Paragrafen endres til: 26 Innbetaling av kontingent og forsikringsandel 1. Medlemmene skal betale kontingent og forsikringsandel innen utgangen av hver løpende måned. 2. Medlemmer som skylder for mer enn 1 måned utover betalingsmåneden (se punkt 1), har tapt de medlemsrettigheter som er fastsatt i forbundets og avdelingenes vedtekter inntil restansen er dekket. Om det i spesielle tilfeller inngås avtale om betalingen av restanse, trer rettighetene først i kraft igjen når innbetalingen er á jour (se Normalvedtekter for avdelingene 5). 3. Forbundet inngår trekkavtale med medlemmers arbeidsgivere om at trukket fagforeningskontingent skal sendes direkte til forbundet som forestår fordelingen. Dette er en del av tariffavtalene. 4. Kontingent betales for årets 12 måneder. 5. Ekstrakontingent skal innbetales til de tider som er fastsatt av forbundsstyret. 27 Fritak for kontingent og forsikringsandel nr. 72 Region Nord-Norge Bestemmelsen foreslås omarbeidet slik at den gis lik ordlyd som i vedtektene frem til et avvises. A. KONTINGENT nr. 73 Pkt. 3 endres til: Medlemmer med 30 års medlemskap som ikke er i lønnet arbeid, gis kontingentfritak. I dag brukes det lengre tid på utdanning. Det gjør at det blir vanskeligere å oppnå 40 års medlemskap. Sammenlignet med andre LO-forbund er HK streng her. til vedtektsendringer Side 23

22 et avvises. nr. 74 Punkt 4 endres til: Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige, gis fritak for kontingent dersom vedkommende har sammenhengende medlemskap på minimum 3 år. Det er et medlemsgode som bør tilfalle de medlemmene med en viss lengde på medlemskapet. Før landsmøtet 2000 hadde denne gruppen ingen fritak for kontingent. I ettertid ser vi at bestemmelsen kan virke urettferdig overfor deltidsansatte, og vi mener det bør kreves tre års medlemskap før det utløser kontingentfritak. Dette vil også påvirke forbundets økonomi i positiv retning og vil være med på å forhindre en eventuell generell kontingentøkning. et tiltres sålydende: Medlemmer som er permittert, arbeidsledige eller er under rehabilitering og attføring, gis fritak for kontingent dersom vedkommende har sammenhengende medlemskap på minimum 3 år. Region Agder og Rogaland nr. 75 Nytt pkt. 5: Alle medlemmer skal betale forsikringskontingent. et avvises. B. FORSIKRINGSANDEL nr. 76 Region Agder og Rogaland Punktet utgår. et avvises. 28 Overflytting av medlemskap nr. 77 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til: Fra annet forbund må medlemsbevis i det gamle forbundet i frameldt stand sendes regionen sammen med meldingen. Side 24 til vedtektsendringer

23 Som praksis er. et tiltres. 31 Reservefondet nr. 78 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Forbundet har plikt til å opparbeide et reservefond (kampfond) som tilsvarer minst 1.750,- pr. yrkesaktiv medlem omfattet av tariffavtale. Reservefondet justeres årlig tilsvarende lønnsveksten i forbundets tariffområder. Kampfondet bør økes i tråd med lønnsutviklingen i perioden mellom landsmøtene slik at dekningen pr. medlem opprettholdes. et avvises. 32 Uravstemning over forslag som ikke gjelder tarifforslag nr. 79 Region Nord-Norge Pkt. 5 endres til: Avdelingen/regionen sender inn avstemningsresultatet. Stemmesedlene oppbevares i avdelingen/regionen i to måneder etter stemmefristens utløp. I samsvar med praksis. et tiltres. 34 Utmelding og oppløsning av avdeling nr. 80 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til: Om en avdeling oppløses, avsettes dens midler på egen konto i regionen, og disse midler tilfaller regionen hvis det ikke stiftes avdeling igjen på stedet innen 3 år. til vedtektsendringer Side 25

24 Oppsparte midler bør tilfalle den regionen som får ansvaret for å yte medlemmene service. et avvises. 39 Ikrafttreden nr. 81 Forbundsstyret Ikrafttredelsesdatoen endres til 15. september 2004 Side 26 til vedtektsendringer

25 Normalvedtekter for avdelingene 1 Oppgaver nr. 82 Region Indre Østland Pkt. 2 endres til: Å søke å organisere alle lønnstakere og personer under utdanning som kommer inn under forbundets organisasjonsområde på stedet. Med personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. nr. 83 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til Å søke å organisere alle lønnstakere, lærlinger, studenter og elever under utdanning (Elev- og studentmedlemskap) Jfr. forbundets vedtekter 2. TIL FORSLAGEN E NR. 82 OG 83 Pkt. 2 endres til Å søke å organisere alle lønnstakere og personer under utdanning som kommer inn under forbundets organisasjonsområde på stedet. 3 Medlemskap Region Indre Østland nr. 84 Pkt. 1 og elever under utdanning endres til personer under utdanning med personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. et tiltres. Region Indre Østland nr. 85 Pkt. 6 flyttes i sin helhet til paragraf 4 og blir der nytt punkt 2. til vedtektsendringer Side 27

26 et avvises. 4 Innmelding nr. 86 Region Indre Østland Headingen endres til: 4 Innmelding/utmelding Nåværende avsnitt blir nytt punkt 1. Nytt pkt. 2. (Tidligere 3, punkt 6): Utmelding må være skriftlig og grunngitt. Et medlem plikter å betale skyldig kontingent inntil skriftlig utmelding foreligger. Når tariffkrav for et personale er reist og saken er under arbeid, kan utmelding fra medlemmer som omfattes av kravet, ikke godkjennes. Det samme gjelder når anmodning om sympatistreik foreligger eller er besluttet. Hensikten er bl.a. å synliggjøre medlemmets økonomiske ansvar i forhold til medlemskapet. et avvises. 5 Medlemskontingent nr. 87 Region Agder og Rogaland Paragrafen justeres i tråd med regionens forslag nr. 60 om at medlemskontingenten skal fordeles mellom forbund og regionorganisasjon. et avvises. nr. 88 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Avdelingens/regionens årsmøte vedtar selv størrelsen av den kontingent.. Det er viktig å presisere årsmøtet slik at det er avdelings/regionens høyeste myndighet som fatter slike vedtak. et tiltres. Side 28 til vedtektsendringer

27 nr. 89 Region Østlandet Sør I pkt. 2, 2 setning utgår ordene: Avdelingskasserere og Avdelingen har ikke lenger ansvar for kontingentinnkrevingen. et avvises mot 1 stemme. 6 Årsmøte og medlemsmøter nr. 90 Region Nord-Norge Pkt. 1, siste setning endres til: Årsberetning og regnskap skal sendes regionkontoret umiddelbart etter Unødvendig å sende det til forbundet og regionleder ivaretas av regionkontoret. et tiltres sålydende: Virksomhetsrapport og regnskap skal sendes regionkontoret umiddelbart etter.. nr. 91 Region Vest Pkt. 2, 4. linje, ny 6. setning inntas: Årsmøtet velger 2 regnskapskyndige revisorer til å føre kontroll med avdelingens regnskap. Funksjonstiden er 2 år, likevel slik at 1 står for valg ved hvert årsmøte. Ved dødsfall eller annen avgang velges ny revisor for resten av funksjonstiden. Regionsstyret kan imidlertid, hvis de finner dette nødvendig, bestemme at avdelingsregnskapet skal kontrolleres av regionens revisorpartner. Avdelingen må i slike tilfelle bære kostnadene selv. Ordningen med bruk av statsautorisert revisor ved revisjon av avdelingenes regnskaper har medført at store deler av avdelingens midler blir brukt til å betale dette. Dette er penger som kunne vært vel anvendt på andre måter. FORBUNDSSTYR ETS INNSTILLING et anses ivaretatt gjennom forbundsstyrets forslag til punkt 3. nr. 92 Forbundsstyret Pkt. 3 endres til: Årsmøtet velger 2 regnskapskyndige som revisorer til å føre kontroll med avdelingens regnskap. Funksjonstiden er 2 år, likevel slik at 1 står for valg ved hvert årsmøte. Ved dødsfall eller annen avgang velges ny revisor for resten av valg- til vedtektsendringer Side 29

28 perioden. Valget foregår på første medlemsmøte. Dersom avdelingen ikke har regnskapskyndige medlemmer som kan velges til revisor, eller avdelingens medlemstall er over 1000, skal det engasjeres registrert revisor. nr. 93 Pkt. 3 Utgår et avvises. 7 Styret nr. 94 Region Indre Østland Pkt. 7 endres til: Avdelingenes regnskap føres av forbundet. Regnskapsføreren skal ha minst et møte i året med avdelingskassereren. Alle regnskap skal revideres av det revisjonsfirma forbundet til enhver tid har bestemt, og kostnaden til dette belastes forbundet. Ved omlegging av regnskapsføringen fra regionkontorene til forbundet må dette endres. Det bør også gis åpning for at forbundet som regnskapsfører bestemmer hvem som reviderer regnskapet. Det er da også naturlig at denne kostnad belastes regnskapsfører. Pkt. 7 endres til: Regionkontorene har ansvar for regnskapsføring for avdelingene i regionen. nr. 95 Region Nord-Norge Pkt. 7, siste setning endres til: Alle avdelingsregnskap skal revideres av den revisor regionen til enhver tid har bestemt. Avdelingsregnskapet bør kunne revideres av en revisor valgt av regionen. et anses ivaretatt av forbundsstyrets forslag nr. 92 til 6, pkt. 3. Side 30 til vedtektsendringer

29 17 Ikrafttreden nr. 96 Forbundsstyret Ikrafttredelsesdatoen endres til 15. september 2004 nr. 97 Region Indre Østland Ny Kollektiv uføreforsikring Forbundet utreder en innføring av Kollektiv Uføreforsikring f.o.m Kollektiv uføreforsikring skal være obligatorisk for alle medlemmer av Handel og Kontor og inngår som en del av medlemskapet på lik linje med Kollektiv Hjem, Grunnforsikringen og Fritids-/ulykkeforsikring. De ansattes kår blir stadig tøffere. Med lengre åpningstider, færre folk på jobb samtidig, vanskeligere å få fast ansettelse, rasering av AFP osv. blir hverdagen svært utrygg. Uføreforsikring vil være et betryggende og positivt tilbud i medlemskapet selv om det medfører en forhøyelse av kontingenten. Det vil også innebære et gode kun for medlemmer ikke noe som gratispassasjerene kan oppnå gjennom en tariffavtale. et oversendes forbundsstyret. til vedtektsendringer Side 31

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 4 4 HK-klubber... 5 5 Ungdomsgrupper...5 6 Forbundets organer, administrasjon og oppbygging... 6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet Vedtekter Forbundets vedtekter Normalvedtekter for avdelingene Vedtatt av Landsmøtet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 4 4 HK-klubber...

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Vedtekter Forbundets vedtekter Normalvedtekter for avdelingene Vedtatt av Landsmøtet 2016

Vedtekter Forbundets vedtekter Normalvedtekter for avdelingene Vedtatt av Landsmøtet 2016 Vedtekter Forbundets vedtekter Normalvedtekter for avdelingene Vedtatt av Landsmøtet 2016 1 Vedtekter for forbundet Innholdsfortegnelse 1 Forbundets virkeområde 4 2 Formål 4 3 Medlemskap 6 4 HK-klubber

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

LANDSMØTE 2016 FORBUNDETS VEDTEKTER. Mottatte endringsforslag med forbundsstyrets innstillinger

LANDSMØTE 2016 FORBUNDETS VEDTEKTER. Mottatte endringsforslag med forbundsstyrets innstillinger FORBUNDETS VEDTEKTER Mottatte endringsforslag med forbundsstyrets innstillinger LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER INNHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDETS VEDTEKTER 2 FORMÅL...

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

ORGANISASJONSDEBATTEN

ORGANISASJONSDEBATTEN ORGANISASJONSDEBATTEN Forbundsstyrets innstilling Korrigert versjon per september LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER ORGANISASJONSDEBATTEN Forbundsstyrets innstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN Vedtekter for Oslo og Akershus NNN A. Formål og oppgaver 1 Organisasjonsområde 1. Oslo og Akershus NNN er en felles fagforening for klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings-

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer