Vedtekter for forbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for forbundet"

Transkript

1 Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer omfatter vi alle under utdanningen innen vårt område. nr. 2 Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, studenter og elever under.. Vi har studentmedlemskap (student- og elevmedlemskap er to forskjellige medlemskap), slik at vi må ha dette med i denne paragrafen. nr. 3 Region Nord-Norge Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, lærlinger, studenter og elever under utdanning... Presisering av gjeldende praksis. nr. 4 Region Vest Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere, studenter, elever og lærlinger under utdanning innenfor forbundets virkeområde og å opprette avdelinger (foreninger) av forbundet for disse. Det er flere og flere av våre medlemmer som er under utdanning. Det ville være rimelig arrogant å ikke innlemme disse i formålsparagrafen. nr. 5 Region Øst Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og lærlinger innenfor forbundets virkeområde.. til vedtektsendringer Side 3

2 TIL FORSLAGEN E NR. 1 5 Punkt 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. nr. 6 Pkt. 2, 1. setning endres til: Å påse at de tilsluttede avdelinger blir ledet etter felles retningslinjer. Forbundet skal gjennom gjensidig solidarisk samvirke mellom avdelingene skape enhet og kraft i arbeidet. For å fremme og samordne medlemmenes organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, skal forbundet: Språklig forbedring, uten innholdsforandringer et tiltres. nr. 7 Region Østlandet Sør Pkt. c) tilføyes: slik at arbeidsplassene bevares. De ansatte er mer positive til endringer når en er sikret at arbeidsplassen bevares. Dette vil også ivareta og videreutvikle bedriftens økonomi. et avvises. Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger nr. 8 Pkt. 2 d) Arbeide for at det er tilfredsstillende åpningstids- og arbeidstidsbestemmelser for de ansatte i tråd med faglige og politiske mål. et tiltres. nr. 9 Pkt. 2 g) tilføyes: Som hovedregel kreves det sammenhengende medlemskap på ett år før det ytes rettshjelp. Side 4 til vedtektsendringer

3 Av rettferdighetshensyn ønsker vi å unngå at arbeidstakere melder seg inn etter at det har oppstått problemer i deres arbeidsforhold, og at de da forventer at vi skal forfølge saken til rettskraftig dom foreligger for så å melde seg ut igjen når saken er løst. Praksis har vært at dette stort sett har vært fulgt i dag, men i enkelte saker har vi savnet vedtektsbestemmelser å vise til. LOs juridiske regionkontor i Midt-Norge har også anbefalt å få dette vedtektsfestet. et anses dekket gjennom nåværende tekst. nr. 10 Region Nord-Norge Pkt. 2 h) endres til: Yte medlemmene stønad under karensdager ved oppsigelse/permittering. Retting av skrivefeil. et tiltres. 3 Medlemskap A. OPPTAK AV MEDLEMMER nr. 11 Region Indre Østland Pkt. 1, 1. setning endres til: Alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet. Dette for å ivareta alle grupper. Med ordet personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. nr. 12 Punkt 1 endres til: Alle lønnstakere som har arbeid, studenter og elever under utdanning.. Samme begrunnelse som ved 2, pkt. 1. Vi har studentmedlemskap (student- og elevmedlemskap er to forskjellige medlemskap), slik at vi må ha dette med i denne paragrafen. til vedtektsendringer Side 5

4 Region Vest nr. 13 Punkt 1: Alle lønnstakere som har arbeid og studenter, elever og lærlinger under utdanning i det vikeområdet som er bestemt Det er flere og flere av våre medlemmer som er under utdanning. Det ville være rimelig arrogant å ikke innlemme disse i formålsparagrafen. nr. 14 Region Øst Pkt. 1 endres til Alle lønnstakere som har arbeid og lærlinger innenfor det virkeområdet. TIL FORSLAGEN E NR Pkt. 1, 1. setning endres til: Alle lønnstakere som har arbeid og personer under utdanning i det virkeområdet. nr. 15 Nytt pkt. B (Medfører at gammelt pkt. B blir nytt pkt. C, gammelt pkt. C blir nytt pkt. D) B. UTMERKELSER Medlemmer med 25 års medlemskap mottar sølvnål med diplom. Medlemmer med 40 års medlemskap mottar gullnål med diplom. Vi kan ikke finne at dette står noe sted. Det bør stå i vedtektene. et avvises. nr. 16 Pkt. 3 Utgår B. OPPTAK AV AVDELINGER OG GRUPPER et avvises. Side 6 til vedtektsendringer

5 5 Ungdomsgrupper nr. 17 Region Vest 1. avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. Det må sterk lut til i noen avdelinger kan det virke som for å få i gang ungdomsarbeidet. Vi i fagbevegelsen er i utgangspunktet ikke glad i paragrafer der ordet bør er med. Derfor mener vi at avdelingene må presses til å opprette egne ungdomsgrupper. nr. 18 Region Øst 1. avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig og hensiktsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. TIL FORSLAGEN E NR. 17 OG avsnitt endres til: Innenfor den enkelte avdeling, der det er medlemsmessig grunnlag for det, skal det opprettes ungdomsgruppe. 6 Forbundets organer, administrasjon og oppbygging nr. 19 Landsomfattende avdelinger legges ned. Medlemmer overføres til de respektive HKavdelinger og regioner. Vi ønsker ikke at det skal være særbehandling av enkelte medlemmer i vårt forbund. Alt om landsomfattende avdelinger tas ut av vedtektene og legges ned. Disse vil vi legge under avdelingene og regionene slik det er for resten av medlemmene i Handel og Kontor. I dagens vedtekter har forbundsstyret myndighet til å etablere bransjegrupper og råd. mener at det ikke er noe i veien for at det kan opprettes nye bransjegrupper og -råd der det er nødvendig. Der det allerede er opprettet bransjegrupper og -råd som ivaretar medlemmenes interesser, kan medlemmer som tidligere har vært landsomfattende, tiltre disse. et avvises. til vedtektsendringer Side 7

6 B. FORBUNDETS RÅD nr. 20 Region Agder og Rogaland 6 FORBUNDETS ORGANER B. Forbundets råd endres til: Disse er: Bransjeråd og ungdomsråd Faglig forum og Organisasjonsrådet nedlegges/strykes fra vedtektene. Oppgavene overføres til representantskapet (kfr. 11, pkt. 1, 2, 3 og 4). Øvrige bestemmelser bringes i samsvar med dette). et avvises. nr. 21 BRANSJERÅD I første setning utgår ordene de landsomfattende avdelinger et avvises. nr. 22 ORGANISASJONSRÅD I første setning utgår ordene og leder av Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) et avvises. nr. 23 UNGDOMSRÅD 1. avsnitt, 2. setning Utgår et avvises. nr. 24 Region Indre Østland UNGDOMSRÅD 1. avsnitt, siste setning endres til: Valg av leder foretas etter at det er avholdt to møter slik at rådsmedlemmene har blitt tilstrekkelig kjent med hverandre. Side 8 til vedtektsendringer

7 Hensikten er at rådsmedlemmene skal ha mulighet til å bli tilstrekkelig kjent med hverandre for så å kunne velge en best mulig leder. et avvises. nr. 25 Region Indre Østland UNGDOMSRÅD 2. avsnitt endres til: Den av forbundets sekretærer som har ansvar for ungdomsarbeidet, skal være sekretær for Ungdomsrådet. Hensikten er å sikre at sekretærfunksjonen for Ungdomsrådet blir ivaretatt av en bestemt person. Dette vil bidra til å ivareta og videreutvikle et godt ungdomsarbeid. et avvises. 7 Landsmøte nr. 26 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 1. avsnitt endres til: Landsmøtet skal bestå av 150 representanter,.. et avvises. nr. 27 I pkt. 2, 1. avsnitt utgår ordene og de landsomfattende avdelingene et avvises. nr. 28 Pkt. 2, 2. avsnitt Utgår et avvises. til vedtektsendringer Side 9

8 nr. 29 Pkt. 2, 3. avsnitt Utgår et avvises. nr. 30 Pkt. 2, D Utgår et avvises. nr. 31 Forbundsstyret Pkt. 3 endres til: Skjemaer for fullmakter sendes fra forbundsstyret. De må være fylt ut og sendt inn til forbundet som e-post innen den frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal i tillegg bekreftes pr. e-post av regionkontorleder samt en av regionstyrets medlemmer. nr. 32 Region Indre Østland Pkt. 5, 3. avsnitt endres til: Medlemmer, klubber og avdelinger som ønsker å fremme forslag til landsmøtet, sender disse til regionorganisasjonen innen den frist den enkelte region fastsetter. Avstanden føles for stor for de lokale tillitsvalgte. Ved å bekjentgjøre frister for forslag i medlemsbladet vil alle kunne ha en mulighet til å fremme forslag. et tiltres. nr. 33 Forbundsstyret I pkt, 8 utgår ordene: og regnskap LANDSMØTE SKAL: nr Landsmøtets myndighetsområde Region Østlandet Sør Pkt. 2, 1. setning endres til: Velge forbundsleder, nestleder og hovedkasserer. Side 10 til vedtektsendringer

9 Vi mener det er viktig at jobben som hovedkasserer endres fra å være administrativ til å bli et politisk valgt verv. et avvises. nr. 35 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 2. avsnitt endres til: Medlemmer av forbundets arbeidsutvalg fratrer ved oppnådd og gjeldende pensjonsalder. et avvises. nr. 36 Region Agder og Rogaland Pkt. 2, 3. avsnitt Utgår et avvises. nr. 37 Region Indre Østland Pkt. 3 endres til: Velge ytterligere 9 medlemmer til forbundsstyret, hvorav 1 fra hver region og en fra de landsomfattende avdelingene. I tillegg velges 1 ungdomsrepresentant. Til forbundsstyret velges 2 varamedlemmer for hvert forbundsstyremedlem i numerisk rekkefølge. Hensikten er å sikre at ungdommen blir representert. et avvises mot 1 stemme. nr. 38 I pkt. 3, 1. avsnitt utgår ordene: 1 fra de landsomfattende avdelingene og et avvises. til vedtektsendringer Side 11

10 nr. 39 Region Nord-Norge Pkt. 3 tilføyes: Alle regionene skal være representert. Presisering av gjeldende praksis. et tiltres. nr. 40 Region Vest Pkt. 3, nytt 2. avsnitt Blant disse 9 skal det velges 1 person med personlig vara som skal tre inn i arbeidsutvalget ved langvarig sykdomsfravær, fratredelse eller lignende blant de tre øverste valgte. Sikre kontinuitet og bedre fordeling av arbeidsbyrder. et avvises. Region Vest nr. 41 Nytt pkt. 4 Velge en ungdomsrepresentant til forbundsstyret. Ansettelsen av en ungdomssekretær har ført til en klar bedring av ungdomsarbeidet i Handel og Kontor. Tidligere erfaring har vist at en delt løsning der en av forbundets ansatte har hatt ungdomsansvar i tillegg til vanlige oppgaver, har vært en dårlig løsning. Forbundet viser en klar prioritering overfor de drøyt medlemmene under 30 år at ungdom er et satsningsområde. Ungdom kommuniserer best med ungdom. Av ungdom, med ungdom og for ungdom. et avvises mot 2 stemmer. 9 Ekstraordinært landsmøte nr. 42 I pkt. 1 utgår ordene (sammenslutningen av de av landsomfattende avdelingene (SLA) defineres her som en region). Side 12 til vedtektsendringer

11 et avvises. nr. 43 Forbundsstyret Pkt. 1, 1. setning endres til: Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av representantskapet når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner. 10 Representantskapet nr. 44 I pkt. 1, 2. avsnitt utgår ordene /leder fra SLA: og 8 medlemmer endres til 7 medlemmer et avvises. nr. 45 Region Agder og Rogaland Pkt. 1, 3. avsnitt, 1. setning endres til: Utover dette velger Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) 1 medlem, hver region ett medlem, bortsett fra region Øst som velger to medlemmer. et avvises. nr. 46 I pkt. 1, 3. avsnitt utgår ordene: Sammenslutningen av de landsomfattende avdelinger (SLA) 1 medlem, et avvises. nr. 47 I pkt. 6, siste avsnitt utgår ordene: Landsomfattende avdelinger og et avvises. til vedtektsendringer Side 13

12 nr. 48 Nytt pkt. 5 (gammelt punkt 5 blir nytt punkt 6) Kontrollkomiteen, 3 valgte representanter, innkalles til representantskapet, med tale- og forslagsrett. Viktig at kontrollkomiteen har kontakt med folkevalgte organer mellom landsmøtene og da er representantskapet det mest naturlige forum. et tiltres mot 4 stemmer. 11 Representantskapets myndighetsområde nr. 49 I pkt. 6, 1. avsnitt utgår ordene: samt en fra de landsomfattende avdelinger. et avvises. Region Nord-Norge nr. 50 Pkt. 4 Utgår Intensjonen tas opp i Region Indre Østland nr. 51 Pkt. 4 Utgår Den samme ordlyden finnes i punkt 3. TIL FORSLAGENE NR. 50 OG 51 ene tiltres. Side 14 til vedtektsendringer

13 12 Forbundsstyret Region Vest nr. 52 Nytt pkt. 2: Ungdommen skal representeres i forbundsstyret ved at en person under 30 år til enhver tid er styremedlem. Skal HK som organisasjon bevise at de tar ungdom på alvor, må ungdom tas med der beslutningene fattes. De vedtak som forbundsstyret fatter, har innvirkning for de ungdommene som kommer etter og skal ta over HK om noen år. For ungdom er fremtiden, og må derfor gis mulighet til å forme sin egen framtid. Forbundsstyret skal også reflektere organisasjonens medlemsmasse og en stor del av medlemmene våre er under 30 år. Dette vil også kunne brukes som et salgsargument overfor nye unge medlemmer. Ungdom er med hele veien. et avvises mot 2 stemmer. 13 Forbundsstyrets myndighetsområde nr. 53 Region Agder og Rogaland Pkt. 6 endres til: Godkjenne retningslinjer for forbundets bransjeråd og ungdomsråd. et avvises. 16 Regionorganisasjonen nr. 54 Region Indre Østland Hele paragrafen endres og omarbeides redaksjonelt: A. REGIONORGANISASJONEN REGIONORGANISASJONEN Forbundet er inndelt i 7 regioner. Det er forbundsstyret som beslutter regionenes geografiske område. FORMÅL Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. til vedtektsendringer Side 15

14 B. REGIONORGANISASJONENS BESLUTTENDE ORGANER Disse er: 1. Representantskapet 2. Regionstyret 3. Regionens arbeidsutvalg Disse er: 1. Faglig utvalg 2. Bransjegrupper 3. Ungdomsutvalg C. REGIONENS RÅD FAGLIG UTVALG Regionstyret kan etablere et faglig utvalg som skal ha en rådgivende funksjon overfor regionstyret i tariff- og næringspolitiske spørsmål. Regionstyret innkaller faglig utvalg til møter etter behov. Faglig utvalg består av representanter fra de regionale bransjegrupper og avdelingene. BRANSJEGRUPPER Regionen skal opprette bransjegrupper i henhold til de bransjegrupperinger forbundsstyret har vedtatt, dersom det er grunnlag for det. Bransjegruppene konstituerer seg selv med leder. Bransjegruppene arbeider med tariff- og næringspolitiske saker samt andre aktuelle saker innen sine bransjer. UNGDOMSUTVALG Regionene skal opprette ungdomsutvalg. Valg av ungdomsutvalg skjer på en årlig ungdomskonferanse for medlemmer under 30 år. Ungdomsutvalget utarbeider selv sine retningslinjer og handlingsplaner som godkjennes av regionstyret. D. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING REGIONENES REPRESENTANTSKAP I hver av forbundets regioner skal det være et representantskap. Størrelsen fastsettes av det enkelte representantskap. Avdelingene skal på sine årsmøter velge representant(er) til regionenes representantskap. Regionenes representantskap fastsetter sine retningslinjer etter vedtak med absolutt flertall, og disse skal godkjennes av forbundsstyret. Regionenes representantskap velger medlemmer til forbundets representantskap og forbundets ungdomsråd med varamedlemmer i numerisk rekkefølge. REGIONSTYRE Representantskapets årsmøte velger et styre. Styrets størrelse avgjøres av representantskapet. Forbundsstyre- og ungdomsrådsmedlemmer skal være en del av styret. De ansatte ved regionkontoret velger en representant til styret. Side 16 til vedtektsendringer

15 Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. ARBEIDSUTVALGET Representantskapet velger leder, 1. nestleder og 2. nestleder. Disse, pluss ungdomsutvalgets leder, er selvskrevne medlemmer av regionstyret og utgjør arbeidsutvalget. E. REGIONENES BUDSJETT OG REGNSKAPER REGIONENES BUDSJETT Regionene skal behandle forslag til budsjett med den ramme som framkommer av regionenes forventede kontingentandel. Budsjettet skal godkjennes av forbundsstyret i forbindelse med forbundets budsjettbehandling. REGIONENES REGNSKAPER Regionene skal behandle regnskapet. Regnskapet skal innsendes for godkjennelse av forbundsstyret i henhold til de frister forbundet setter. B. REGIONENS RÅD nr. 55 Region Agder og Rogaland 1. avsnitt endres til: Disse er: 1. Bransjegrupper 2. Ungdomsutvalg Avsnittet om Faglig utvalg utgår. nr. 56 Region Vest UNGDOMSUTVALG endres til: Regionene skal opprette ungdomsutvalg. Valg av ungdomsutvalg skjer på en årlig regional ungdomskonferanse for medlemmer under 30 år. Ungdomsutvalget lager selv sine handlingsplaner og budsjetter som godkjennes av regionstyret. nr. 57 Region Øst UNGDOMSUTVALG endres til: Regionen skal opprette ungdomsutvalg der det er medlemsmessig og hensiktsmessig grunnlag for det. nr. 58 C. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING Region Vest REGIONSTYRE 1. avsnitt, 2. setning endres til: Hvis ønskelig fra de ansatte kan de ansatte ved regionkontoret velge en representant til styret. til vedtektsendringer Side 17

16 TIL FORSLAGEN E NR A. REGIONORGANISASJONEN REGIONORGANISASJONEN Forbundet er inndelt i 7 regioner. Det er forbundsstyret som beslutter regionenes geografiske område. FORMÅL Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, yte bistand og service overfor medlemmer, klubber, avdelinger og regionale bransjegrupper. B. REGIONORGANISASJONENS BESLUTTENDE ORGANER Disse er: 1. Representantskapet 2. Regionstyret 3. Regionens arbeidsutvalg Disse er: 1. Faglig utvalg 2. Bransjegrupper 3. Ungdomsutvalg C. REGIONENS RÅD FAGLIG UTVALG Regionstyret kan etablere et faglig utvalg som skal ha en rådgivende funksjon overfor regionstyret i tariff- og næringspolitiske spørsmål. Regionstyret innkaller faglig utvalg til møter etter behov. Faglig utvalg består av representanter fra de regionale bransjegrupper og avdelingene. BRANSJEGRUPPER Regione n skal opprette bransjegrupper i henhold til de bransjegrupperinger forbundsstyret har vedtatt, dersom det er grunnlag for det. Bransjegruppene konstituerer seg selv med leder. UNGDOMSUTVALG Regionene skal opprette ungdomsutvalg. D. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING REGIONENES REPRESENTANTSKAP I hver av forbundets regioner skal det være et representantskap. Størrelsen fastsettes av det enkelte representantskap. Avdelingene skal på sine årsmøter velge representant(er) til regionenes representantskap. Side 18 til vedtektsendringer

17 Regionenes representantskap fastsetter sine retningslinjer etter vedtak med absolutt flertall, og disse skal godkjennes av forbundsstyret. Regionenes representantskap velger medlemmer til forbundets representantskap og forbundets ungdomsråd med varamedlemmer i numerisk rekkefølge. REGIONSTYRE Representantskapets årsmøte velger et styre. Styrets størrelse avgjøres av representantskapet. Forbundsstyre- og ungdomsrådsmedlemmer skal være en del av styret. De ansatte ved regionkontoret velger en representant til styret. Innen styret skal det velges et arbeidsutvalg. Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. E. REGIONENES BUDSJETT OG REGNSKAPER REGIONENES BUDSJETT Regionene skal behandle forslag til budsjett med den ramme som framkommer av regionenes forventede kontingentandel. Budsjettet skal godkjennes av forbundsstyret i forbindelse med forbundets budsjettbehandling. REGIONENES REGNSKAPER Regionene skal behandle regnskapet. Regnskapet skal innsendes for godkjennelse av forbundsstyret i henhold til de frister forbundet setter. 17 Hovedkontor, firmategning og forvaltning Forbundsstyret nr. 59 Nytt pkt. 6: Forbundets investeringsutvalg består av arbeidsutvalgets medlemmer. 18 Revisjon og kontroll nr. 60 Pkt. 3. tilføyes: og legges fram for representantskapet til orientering. Dette gjøres i dag. Men det er få som har kjennskap til at det er slik. Derfor mener vi at det er viktig at det står i vedtektene. et tiltres og hele punktet tas inn som nytt pkt. 2 i 11. til vedtektsendringer Side 19

18 19 Kontrollkomiteen Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger nr. 61 Nytt pkt. 7: Mellom landsmøtene har kontrollkomiteen øverste myndighet i tolking av vedtektene. Dens avgjørelser kan ankes til landsmøtet. et avvises. 21 Avstemning over tarifforslag nr. 62 Forbundsstyret I pkt. 5 endres 15 til Arbeidsstans nr. 63 I pkt. 1 utgår ordene: /landsomfattende avdelinger et avvises. nr. 64 I pkt. 3 utgår ordene: /den landsomfattende avdeling og Den landsomfattende avdelingen/ et avvises. 25 Kontingent og forsikringsandel nr. 65 Region Indre Østland Pkt. 2 endres til: I henhold til avdelingsvedtektene 5 vedtar avdelingens/regionens årsmøte selv størrelsen Det er viktig å presisere årsmøte slik at det er avdelingens/regionens høyeste organ som fatter slike vedtak. Side 20 til vedtektsendringer

19 et anses ivaretatt gjennom forbundsstyrets innstilling til forslag nr. 88. nr. 66 Region Nord-Norge Pkt. 4, siste setning tilføyes: men skal minst tilsvare forsikringsandelen. et avvises. nr. 67 Region Agder og Rogaland Bestemmelsen endres til: Medlemskontingenten fordeles mellom forbund og regionorganisasjon. et avvises. nr. 68 Region Nord-Norge Det bør være felles økonomi mellom regionene og avdelingene i alle de 7 regionene i Handel og Kontor. I dag har noen regioner en fordeling av kontingent slik at regionen får en prosentvis andel og hver avdeling får en prosentvis andel av kontingenten. Dette kan medføre at avdelinger som har liten eller ingen aktivitet, allikevel får midler som blir stående ubrukte. Noe som vi anser for å være lite effektivt. Dersom en har felles økonomi mellom region og avdeling, vil en ha bedre styring på økonomien og således kunne bruke midlene til beste for medlemmene og arbeide aktivt med medlemspleie samt verving av nye medlemmer. Region Nord-Norge har felles økonomi. Dette fungerer slik: Regionen setter opp et budsjett, sender dette til forbundsstyret som behandler dette i den ordinære budsjettprosessen. Det er deretter regionstyret som fordeler pengene videre til avdelingene ut fra innsendte budsjetter og aktivitetsplaner sendt inn av den enkelte avdeling. Regionen har laget kriterier for hva det kan budsjetteres med, eksempelvis antall møter med en kostnad pr. medlem, porto med portotakst *2* antall medlemmer, etc. Kostnader som avdelingen har som ikke står i regionens kriterier, må brukes av avdelingens egenkapital. Dette gjøres fordi når vi gikk over til felles økonomi vedtok vi at oppsparte midler i avdelingen var avdelingens egenkapital til disposisjon for avdelingen. Avdelingen kan også søke om ekstra midler dersom det skulle være tiltak som en ikke tok høyde for i budsjettprosessen. For eksempel at en ønsker å holde flere medlemsmøter enn først antatt. Region Nord-Norge er klar over at vi får tilført ekstra midler ut over den fastsatte prosentandelen (gjennom det tidligere utjamningsfondet) slik at noen kan mene at det er enkelt for oss å foreslå en felles økonomi. Imidlertid vil vi peke på at felles- til vedtektsendringer Side 21

20 økonomi med kriterier for budsjettering har over de siste årene redusert overføringene fra sentralt hold fra tidligere ca. 1,9 mill til i dag ca tusen. Gjennom kvalitetssikring av regnskapsføringen som ligger på regionkontoret, har vi innarbeidet rutiner som gjør at avdelingenes egenkapital blir belastet dersom avdelingen ønsker å bruke midler ut over tildelt budsjett eller til andre ting som det ikke kan budsjetteres for, men som avdelingen ønsker å bruke penger på. En felles økonomi kan også være drivende for at avdelinger lager gode aktivitetsplaner og gjennomfører disse. Våre kriterier for budsjettering og utgiftsføring er innrettet slik at ubrukte midler tilbakeføres regionen dersom avdelingen ikke har søkt om omdisponering til andre tiltak. et avvises. nr. 69 Region Øst Det fleste av regionene har i dag felles økonomi med avdelingene, dvs. at avdelingenes andel av kontingenten blir tilført regionen. Avdelingene og andre organisasjonsledd gis deretter midler fra regionen etter budsjett- og virksomhetsplaner. Det er avdelingene som eier regionen og som gjennom regionstyret og regionrepresentantskap utøver eierskapet. Ved å samordne regionens og avdelingenes økonomi, blir det lettere å prioritere tiltak og driften blir mer rasjonell. Det foreslås derfor at den praksis de fleste regioner har, blir innarbeidet i forbundets vedtekter og at ordningen blir obligatorisk. et avvises. 26 Innbetaling av kontingent for forsikringsandel Region Nord-Norge nr. 70 Pkt. 1 Utgår B. AVDELINGENES/REGIONENES INNBETALING AV KONTINGENT OG FORSIKRINGSANDEL Kontingentbehandlingen er sentralisert. Region Nord-Norge nr. 71 Pkt. 3 Utgår Side 22 til vedtektsendringer

21 Kontingentbehandlingen er sentralisert. TIL FORSLAGEN E NR. 70 OG 71 Paragrafen endres til: 26 Innbetaling av kontingent og forsikringsandel 1. Medlemmene skal betale kontingent og forsikringsandel innen utgangen av hver løpende måned. 2. Medlemmer som skylder for mer enn 1 måned utover betalingsmåneden (se punkt 1), har tapt de medlemsrettigheter som er fastsatt i forbundets og avdelingenes vedtekter inntil restansen er dekket. Om det i spesielle tilfeller inngås avtale om betalingen av restanse, trer rettighetene først i kraft igjen når innbetalingen er á jour (se Normalvedtekter for avdelingene 5). 3. Forbundet inngår trekkavtale med medlemmers arbeidsgivere om at trukket fagforeningskontingent skal sendes direkte til forbundet som forestår fordelingen. Dette er en del av tariffavtalene. 4. Kontingent betales for årets 12 måneder. 5. Ekstrakontingent skal innbetales til de tider som er fastsatt av forbundsstyret. 27 Fritak for kontingent og forsikringsandel nr. 72 Region Nord-Norge Bestemmelsen foreslås omarbeidet slik at den gis lik ordlyd som i vedtektene frem til et avvises. A. KONTINGENT nr. 73 Pkt. 3 endres til: Medlemmer med 30 års medlemskap som ikke er i lønnet arbeid, gis kontingentfritak. I dag brukes det lengre tid på utdanning. Det gjør at det blir vanskeligere å oppnå 40 års medlemskap. Sammenlignet med andre LO-forbund er HK streng her. til vedtektsendringer Side 23

22 et avvises. nr. 74 Punkt 4 endres til: Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige, gis fritak for kontingent dersom vedkommende har sammenhengende medlemskap på minimum 3 år. Det er et medlemsgode som bør tilfalle de medlemmene med en viss lengde på medlemskapet. Før landsmøtet 2000 hadde denne gruppen ingen fritak for kontingent. I ettertid ser vi at bestemmelsen kan virke urettferdig overfor deltidsansatte, og vi mener det bør kreves tre års medlemskap før det utløser kontingentfritak. Dette vil også påvirke forbundets økonomi i positiv retning og vil være med på å forhindre en eventuell generell kontingentøkning. et tiltres sålydende: Medlemmer som er permittert, arbeidsledige eller er under rehabilitering og attføring, gis fritak for kontingent dersom vedkommende har sammenhengende medlemskap på minimum 3 år. Region Agder og Rogaland nr. 75 Nytt pkt. 5: Alle medlemmer skal betale forsikringskontingent. et avvises. B. FORSIKRINGSANDEL nr. 76 Region Agder og Rogaland Punktet utgår. et avvises. 28 Overflytting av medlemskap nr. 77 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til: Fra annet forbund må medlemsbevis i det gamle forbundet i frameldt stand sendes regionen sammen med meldingen. Side 24 til vedtektsendringer

23 Som praksis er. et tiltres. 31 Reservefondet nr. 78 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Forbundet har plikt til å opparbeide et reservefond (kampfond) som tilsvarer minst 1.750,- pr. yrkesaktiv medlem omfattet av tariffavtale. Reservefondet justeres årlig tilsvarende lønnsveksten i forbundets tariffområder. Kampfondet bør økes i tråd med lønnsutviklingen i perioden mellom landsmøtene slik at dekningen pr. medlem opprettholdes. et avvises. 32 Uravstemning over forslag som ikke gjelder tarifforslag nr. 79 Region Nord-Norge Pkt. 5 endres til: Avdelingen/regionen sender inn avstemningsresultatet. Stemmesedlene oppbevares i avdelingen/regionen i to måneder etter stemmefristens utløp. I samsvar med praksis. et tiltres. 34 Utmelding og oppløsning av avdeling nr. 80 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til: Om en avdeling oppløses, avsettes dens midler på egen konto i regionen, og disse midler tilfaller regionen hvis det ikke stiftes avdeling igjen på stedet innen 3 år. til vedtektsendringer Side 25

24 Oppsparte midler bør tilfalle den regionen som får ansvaret for å yte medlemmene service. et avvises. 39 Ikrafttreden nr. 81 Forbundsstyret Ikrafttredelsesdatoen endres til 15. september 2004 Side 26 til vedtektsendringer

25 Normalvedtekter for avdelingene 1 Oppgaver nr. 82 Region Indre Østland Pkt. 2 endres til: Å søke å organisere alle lønnstakere og personer under utdanning som kommer inn under forbundets organisasjonsområde på stedet. Med personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. nr. 83 Region Nord-Norge Pkt. 2 endres til Å søke å organisere alle lønnstakere, lærlinger, studenter og elever under utdanning (Elev- og studentmedlemskap) Jfr. forbundets vedtekter 2. TIL FORSLAGEN E NR. 82 OG 83 Pkt. 2 endres til Å søke å organisere alle lønnstakere og personer under utdanning som kommer inn under forbundets organisasjonsområde på stedet. 3 Medlemskap Region Indre Østland nr. 84 Pkt. 1 og elever under utdanning endres til personer under utdanning med personer omfatter vi alle under utdanning innen vårt område. et tiltres. Region Indre Østland nr. 85 Pkt. 6 flyttes i sin helhet til paragraf 4 og blir der nytt punkt 2. til vedtektsendringer Side 27

26 et avvises. 4 Innmelding nr. 86 Region Indre Østland Headingen endres til: 4 Innmelding/utmelding Nåværende avsnitt blir nytt punkt 1. Nytt pkt. 2. (Tidligere 3, punkt 6): Utmelding må være skriftlig og grunngitt. Et medlem plikter å betale skyldig kontingent inntil skriftlig utmelding foreligger. Når tariffkrav for et personale er reist og saken er under arbeid, kan utmelding fra medlemmer som omfattes av kravet, ikke godkjennes. Det samme gjelder når anmodning om sympatistreik foreligger eller er besluttet. Hensikten er bl.a. å synliggjøre medlemmets økonomiske ansvar i forhold til medlemskapet. et avvises. 5 Medlemskontingent nr. 87 Region Agder og Rogaland Paragrafen justeres i tråd med regionens forslag nr. 60 om at medlemskontingenten skal fordeles mellom forbund og regionorganisasjon. et avvises. nr. 88 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Avdelingens/regionens årsmøte vedtar selv størrelsen av den kontingent.. Det er viktig å presisere årsmøtet slik at det er avdelings/regionens høyeste myndighet som fatter slike vedtak. et tiltres. Side 28 til vedtektsendringer

27 nr. 89 Region Østlandet Sør I pkt. 2, 2 setning utgår ordene: Avdelingskasserere og Avdelingen har ikke lenger ansvar for kontingentinnkrevingen. et avvises mot 1 stemme. 6 Årsmøte og medlemsmøter nr. 90 Region Nord-Norge Pkt. 1, siste setning endres til: Årsberetning og regnskap skal sendes regionkontoret umiddelbart etter Unødvendig å sende det til forbundet og regionleder ivaretas av regionkontoret. et tiltres sålydende: Virksomhetsrapport og regnskap skal sendes regionkontoret umiddelbart etter.. nr. 91 Region Vest Pkt. 2, 4. linje, ny 6. setning inntas: Årsmøtet velger 2 regnskapskyndige revisorer til å føre kontroll med avdelingens regnskap. Funksjonstiden er 2 år, likevel slik at 1 står for valg ved hvert årsmøte. Ved dødsfall eller annen avgang velges ny revisor for resten av funksjonstiden. Regionsstyret kan imidlertid, hvis de finner dette nødvendig, bestemme at avdelingsregnskapet skal kontrolleres av regionens revisorpartner. Avdelingen må i slike tilfelle bære kostnadene selv. Ordningen med bruk av statsautorisert revisor ved revisjon av avdelingenes regnskaper har medført at store deler av avdelingens midler blir brukt til å betale dette. Dette er penger som kunne vært vel anvendt på andre måter. FORBUNDSSTYR ETS INNSTILLING et anses ivaretatt gjennom forbundsstyrets forslag til punkt 3. nr. 92 Forbundsstyret Pkt. 3 endres til: Årsmøtet velger 2 regnskapskyndige som revisorer til å føre kontroll med avdelingens regnskap. Funksjonstiden er 2 år, likevel slik at 1 står for valg ved hvert årsmøte. Ved dødsfall eller annen avgang velges ny revisor for resten av valg- til vedtektsendringer Side 29

28 perioden. Valget foregår på første medlemsmøte. Dersom avdelingen ikke har regnskapskyndige medlemmer som kan velges til revisor, eller avdelingens medlemstall er over 1000, skal det engasjeres registrert revisor. nr. 93 Pkt. 3 Utgår et avvises. 7 Styret nr. 94 Region Indre Østland Pkt. 7 endres til: Avdelingenes regnskap føres av forbundet. Regnskapsføreren skal ha minst et møte i året med avdelingskassereren. Alle regnskap skal revideres av det revisjonsfirma forbundet til enhver tid har bestemt, og kostnaden til dette belastes forbundet. Ved omlegging av regnskapsføringen fra regionkontorene til forbundet må dette endres. Det bør også gis åpning for at forbundet som regnskapsfører bestemmer hvem som reviderer regnskapet. Det er da også naturlig at denne kostnad belastes regnskapsfører. Pkt. 7 endres til: Regionkontorene har ansvar for regnskapsføring for avdelingene i regionen. nr. 95 Region Nord-Norge Pkt. 7, siste setning endres til: Alle avdelingsregnskap skal revideres av den revisor regionen til enhver tid har bestemt. Avdelingsregnskapet bør kunne revideres av en revisor valgt av regionen. et anses ivaretatt av forbundsstyrets forslag nr. 92 til 6, pkt. 3. Side 30 til vedtektsendringer

29 17 Ikrafttreden nr. 96 Forbundsstyret Ikrafttredelsesdatoen endres til 15. september 2004 nr. 97 Region Indre Østland Ny Kollektiv uføreforsikring Forbundet utreder en innføring av Kollektiv Uføreforsikring f.o.m Kollektiv uføreforsikring skal være obligatorisk for alle medlemmer av Handel og Kontor og inngår som en del av medlemskapet på lik linje med Kollektiv Hjem, Grunnforsikringen og Fritids-/ulykkeforsikring. De ansattes kår blir stadig tøffere. Med lengre åpningstider, færre folk på jobb samtidig, vanskeligere å få fast ansettelse, rasering av AFP osv. blir hverdagen svært utrygg. Uføreforsikring vil være et betryggende og positivt tilbud i medlemskapet selv om det medfører en forhøyelse av kontingenten. Det vil også innebære et gode kun for medlemmer ikke noe som gratispassasjerene kan oppnå gjennom en tariffavtale. et oversendes forbundsstyret. til vedtektsendringer Side 31

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV Forslagene med landsstyrets innstillinger Vedtekter Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordin ære landsmøte 10.-14. mai 2011 Vedtektene Del I Forbundets vedtekter Teksten i gjeldende vedtekter

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur

Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur Andre forslag Forbundets virksomhet/struktur nr. 203 Forbundets møtevirksomhet Forbundsstyret bør se på møtevirksomheten og se om det er innsparing å hente på: - Landsmøtet. Programmet på landsmøtet reduseres

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer