Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning"

Transkript

1 Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning Revidert november

2 2

3 1. Innledning Kommunestyret er forvaltningsmyndighet etter bl.a. Kommunehelsetjenesteloven (KHL) kap. 4a om Miljørettet helsevern, og skal føre tilsyn med og dels godkjenne virksomheter og eiendommer som omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i KHL. Kommunestyret er også tilsynsmyndighet etter deler av Tobakksskadeloven, sist endret 1.juni 2004 og Lov om vern mot forurensning. Myndighet etter deler av disse lovverk er delegert til Miljødirektøren og kommuneoverlegen i Trondheim kommune. Oversikt over hvilke bestemmelser som er delegert til Miljødirektøren finnes i kommunens delegeringsreglement. Kommunens tilsynsaktivitet med hjemmel i kommunehelsetjenestelovens kap. 4a. er å anse som en del av kommunens helsetjeneste. Tilsyn med hjemmel i forurensningsloven kommer inn under kommunens plikter som forurensningsmyndighet. Foreliggende retningslinjer for tilsyn beskriver den del av Miljøenhetens tilsynsansvar som ivaretas av Faggruppe miljørettet helsevern og forurensning. Etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 (tilsynsloven), 3 og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20 desember 2002, har kommunen plikt til å opprette internkontrollsystem for sin helsetjeneste. Dette innebærer at kommunen som en del av sitt internkontrollsystem også skal etablere dokumenterte prosedyrer for systematisk tilsyn med virksomheter som omfattes av KHL 4a-4. Tilsyn innebærer 2 hovedoppgaver: Å tilse at krav i lover og forskrifter overholdes Å bidra til kvalitetsforbedring og utvikling av internkontrollsystemer i virksomhetene. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) regulerer plikten til å etablere internkontroll. Av forskriften fremgår at Miljøenheten har plikt til å føre tilsyn med at virksomheter som omfattes av forurensningsloven og strålevernloven har etablert internkontrollsystem. Etter endringen av KHL juni 1994 er det gitt regler om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes for en rekke virksomheter, (jf. KHL 4a-1). Pr. 1. januar 2008 gjelder plikt til internkontroll blant annet for: vannforsyningssystem som leverer vann til drikke, andre næringsmiddelformål eller hygienisk bruk, jf Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. av 4.desember barnehager, grunnskoler og videregående skoler m.v. jf. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember restauranter og andre serveringssteder jf. Lov om vern mot tobakkskader. badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. som er tilgjengelig for allmennheten, jf. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. av 13. juni skadedyrbekjempere jf Forskrift om skadedyrbekjempelse av solarier, frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter jf Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter m.v av 6. mai 1998 og Forskrift om strålevern og bruk av stråling og Strålevernloven virksomheter som omfattes av forurensningsloven dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker jf Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 3

4 virksomheter som omfattes av Forskrift om Miljørettet helsevern av 1.juli 2003(krav om Internkontroll gjelder kun virksomheter og ikke boliger/fritidsboliger). Miljøenheten fører også tilsyn med virksomheter som ikke har plikt til å føre internkontroll etter lov og forskrift, men som likevel kan ha helsemessig betydning, eksempelvis friluftsbad. Miljøenheten har myndighet etter annet lovverk som medfører ulike former for tilsyn uten at tilsynsansvaret er detaljert beskrevet i lovteksten. Tidligere forskrifter om utstedelse av rottesertifikat for skip er nå erstattet av Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). I henhold til denne forskriften kan kommunelegen utstede hygienesertifikat for skip i internasjonal trafikk. Miljøenheten vil i løpet av 2008 avklare med Helsedepartementet hvilke ressurser dette arbeidet vil kreve. Miljøenheten har som målsetting å samordne sitt tilsyn med andre myndigheters tilsyn i de tilfellene dette er hensiktsmessig. I tilfeller der flere myndigheter har tilsynsansvar men det ikke er hensiktsmessig med felles tilsyn, tas det sikte på å orientere andre myndigheter om Miljøenhetens tilsyn, slik at man unngår at samme virksomhet får flere tilsynsbesøk samme år. Rådmannen har utarbeidet et web-basert rapporteringssystem for barnehager med fokus på Lov om barnehager og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle barnehager blir bedt om en egenrapportering hvert 3.år. Oppfølging av denne rapporteringen vil gjennomføres av Oppvekstkontoret og Miljøenheten i fellesskap, og det tas sikte på å gjennomføre felles tilsyn ved enkelte barnehager. Miljøenheten utfører ulike oppgaver for å ivareta den myndighet som er delegert enheten, og foreliggende retningslinjer viser kun det arbeidet som er knyttet til planlagte tilsynsoppgaver. Retningslinjene viser et minimumsnivå basert på en helse- og miljøfaglig vurdering. Oppgaver knyttet til planbehandling, prosjektstyring, generell veiledning og informasjon, godkjenninger osv er ikke synliggjort i dokumentet, men vises i enhetens årlige handlingsplan. Når det gjelder oppdaterte lover og forskrifter vises det til lovdata, 2. DELEGASJONER Rådmannen i Trondheim kommune har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter følgende lovverk med de til enhver tid gjeldende forskrifter til leder for Miljøenheten og kommuneoverlegen: Forpaktningsloven, Forurensningsloven, Friluftsloven, Kommunehelsetjenesteloven, Jordloven, Konsesjonsloven, Laksefisk og innlandsfisk, Matloven, Motorferdsel i utmark og vassdrag, Odelsloven, Skogbruksloven, Strålevern og bruk av stråling, Tobakkskadeloven og Viltloven. Foreliggende retningslinjer for tilsyn omhandler det lovverk som kommer inn under Faggruppe miljørettet helsevern og forurensning sitt arbeidsområde. Faggruppen er delegert tilsynsmyndighet etter følgende lovverk: 1. Forurensningsloven 18, 37, kapittel 7,9 og Forurensningsforskriften kapittel 2,4 og 7 3. Forskrift om gjødselsvarer m.v. av organisk opphav 4. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 4

5 5. Kommunehelsetjenesteloven kapittel 4A (unntatt 4a-4 fjerde ledd, 4a-10 og 4a-11 tredje ledd) med tilhørende forskrifter 6. Strålevernforskriften 42 tredje ledd jf lov om strålevern og bruk av stråling Tobakkskadeloven 6 femte og tiende ledd jf tobakkskadeloven 6 femte ledd andre punktum Det vises til Trondheim kommunes delegeringsreglement punkt 21 samt til vedlegg I. 3. TILSYNSKRITERIER Tilsynet skal være risikobasert, dvs at tilsyn i de virksomheter hvor det er størst mulighet for at det kan oppstå en helse- og/eller miljøskade skal prioriteres. Miljøenheten har delt tilsynsobjektene inn i tre klasser, A, B og. Klasse A omfatter tilsynsobjekter hvor krav til tilsynfrekvens er fastsatt i lov/forskrift. Klasse B omfatter tilsynsobjekter inndelt i fire nivåer avhengig av antatt risiko; det vil si : Hvor sannsynlig er helseskade, hvor alvorlig kan helseskaden bli og hvor stort omfang ( antall personer/ størrelse på område etc.) kan helseskaden få? Klasse omfatter objekter der tilsyn foretas kun etter klage. I kap.6 er det gitt kortfattet vurdering og begrunnelse for plassering av virksomheter i tilsynsklasser. Listen omfatter de viktigste virksomheter som omfattes av Miljøenhetens tilsyn. Tilsynsklasse Kriterier Tilsynsfrekvens A B 1 Virksomheter med tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift Betydelig risiko for helseskade/miljøskade meget sannsynlig og/eller konsekvensen er alvorlig helse-/miljøskade og/eller omfanget er stort Årlig B 2 (stor effekt av forebyggende tiltak) Middels risiko for helseskade/miljøskade ganske sannsynlig og/eller konsekvensen er moderat helse-/miljøskade og/eller omfanget er middels (god effekt av forebyggende tiltak) 2. hvert år 5

6 Tilsynsklasse Kriterier Tilsynsfrekvens B 3/ B4 Middels til lav risiko for helseskade/miljøskade 3. hvert år/ 4.hvert år mindre sannsynlig og/eller konsekvensen er noe helse-/miljøulempe og/eller omfanget er middels Ubetydelig risiko for helseskade/miljøskade lite sannsynlig og konsekvensene og omfanget er lite ved klage 4. TILSYNSFORMER Tilsyn kan utøves etter forskjellige metoder og er avhengig av hvilke objekter det føres tilsyn med og hvilket lovverk man fører tilsyn etter. Metodene som benyttes er dokumenttilsyn/ egenkontroll, hendelsesbasert tilsyn/inspeksjonstilsyn, tematilsyn, driftsgodkjenninger og systemrevisjon. De ulike tilsynsformer krever forskjellig ressursinnsats. Det er ønskelig å legge tilsynsarbeidet på et nivå som sikrer en kostnadseffektiv utnyttelse av tilsynsressursene kommunen har til rådighet. Miljøenheten benytter følgende former for tilsyn: 4.1. Dokumenttilsyn/egenkontroll Tilsynet består av årsrapportering og andre former for regelmessig rapportering fra Miljøenheten og virksomheter vi fører tilsyn med. Dette omfatter for eksempel rapportering av badevannskvalitet, løpende overvåking av luftforurensningssituasjonen og periodisk rapportering av luftkvalitet. Tilsynsformen omfatter også vurdering av sluttrapport for terrenginngrep i forurenset grunn. Tilsynsformen brukes ofte i kombinasjon med andre former for tilsyn. En web-basert tilsynsform til bruk for barnehager er under utredning av rådmannens fagstab. Ressursbruken varierer avhengig av objekt; de enkleste dokumenttilsyn fra virksomheter som barnehager og skoler anslås til 1 dagsverk per objekt, mens løpende overvåkingsoppgaver går over lengre perioder Hendelsesbasert tilsyn/inspeksjonstilsyn/tilsyn etter klage Består av tilsynsbesøk ved virksomheten, enten anmeldt eller uanmeldt, og kan være rettet mot svakheter som avtegner seg i virksomhetens egen rapportering eller et hendelsesbasert tilsyn ut fra rapportert avvik. Tilsynsformen brukes stort sett for virksomheter som kommer inn under klasse (tilsyn etter klage), og kan omfatte klager på støyforhold, luftforurensning, grunnforurensning etc. Ressursbruken varierer mye fra sak til sak, enkelte saker avsluttes i løpet av 1 dagsverk mens andre saker kan bli svært omfattende. Ressursbruk: 1-2 dagsverk per objekt Tematilsyn Tilsynet er et meldt tilsyn der tema for tilsynet fastsettes på forhånd. Brukes ved f.eks tilsyn av skoler og barnehager for å øke kunnskapen og bevisstheten omkring ulike tema i forskriften. 6

7 Miljøenheten ber før tilsynsbesøket om å få tilsendt virksomhetens dokumentasjon på de fastsatte tilsynstema. Ressursbruk: 4-5 dagsverk per objekt 4.4. Driftsgodkjenninger Nybygde og ombygde barnehager og skoler gis plangodkjenning før byggestart. Etter at virksomheten er kommet i drift foretas det et tilsynsbesøk der man går igjennom virksomhetens internkontrollsystem og de krav til rutiner og dokumentasjon som stilles i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler m.v. Miljøenheten vektlegger sin veilederrolle ved disse besøkene, og alle driftsgodkjenninger konkluderes i vedtak med frist for lukking av spesifiserte avvik. Ressursbruk: 2 dagsverk per objekt 4.5. Systemrevisjon. Består i gjennomgang av bedriftens internkontrollsystem holdt opp mot årsrapport og annen skriftlig dokumentasjon, samt intervjuer med ledelse, ansatte og verneombud og i nødvendig utstrekning inspeksjoner og verifikasjoner. Ressursbruk: 3-7 dagsverk per objekt Dokumentasjon og ressursbehov De ulike tilsynsformene og objektene stiller ulike krav til dokumentasjon og skriftlige rapporter. Mal for gjennomføring av de ulike tilsyn utarbeides i forbindelse med Miljøenhetens kvalitetssystem MEKS. 5. OVERSIKT OVER TILSYNSOBJEKTER, TILSYNSKLASSE OG RESSURSBEHOV Listen er ikke uttømmende da virksomheter etableres og legges ned fortløpende. I det daglige tilsynsarbeidet forholder Miljøenheten seg til de oversikter som finnes på kommunens nettsider og på Telefonkatalogens gule sider m.v. Regelverk Virksomhetstype Antall virksomheter (per ) Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.m. Tilsynsklasse Årlig tilsynsomfang / Årlig ressursbehov Grunnskoler 64 B4 16 skoler / 72 dagsverk Videregående skoler 14 B4 3 skoler/ 13 dagsverk Barnehager kommunale underenheter private 102 B4 46 barnehager/ 115 dagsverk 82 Familiebarnehager 125 B4 31 barnehager/ 62 dagsverk 7

8 Regelverk Virksomhetstype Antall virksomheter (per ) Tilsynsklasse Årlig tilsynsomfang / Årlig ressursbehov Lov om vern mot tobakkskader Restaurant- og serveringssteder ca 300 Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu Boblebad 4 B1 4 boblebad/ 6 dagsverk Basseng/svømmeanlegg 13 B2 6 basseng/ 6 dagsverk Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om skadedyrbekjempelse Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om vannforsyning og drikkevann Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om strålevern og bruk av stråling ( 42) Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoveringsog hulltakingsvirksomhet m.v. Skadedyrbekjempere 5 B4 1 virksomhet/ 1-2 dagsverk Vannverk 3 A Solarier 59 B4 14 solarier/ 14 dagsverk Hudpleie Frisører Tatovering/piercing 5 B2 2 tatoveringsstudio/ 4 dagsverk Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om miljørettet helsevern Kjøletårn 7 (per ) B4 2 virksomheter/ 8 dagsverk Asylmottak 1 B2 1 asylmottak/ 6 dagsverk Fengsel 1 B4 1 fengsel/ 10 dagsverk Andre virksomheter og eiendommer med risiko for helse-/miljøskade: ampingplasser, sykehjem, barnevernsinstitusjoner, krisesenter, hospits, avløpsanlegg Varierende antall B4/ 8

9 Regelverk Smittevernloven og Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Forurensingsloven 28 og 37, Forskrift om begrensning av forurensning Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om begrensning av forurensning Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om begrensning av forurensning Plan- og bygningsloven Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om miljørettet helsevern, Forurensningsloven 37 Forurensningsloven, Forskrift om åpen brenning Kommunehelsetjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav Virksomhetstype Skip Forsøpling Terrenginngrep i forurenset grunn Antall virksomheter (per ) skip årlig 100 saker årlig 20 saker årlig Tilsynsklasse A A Årlig tilsynsomfang / Årlig ressursbehov 17 skip/ 12 dagsverk* ca 100 saker/ 150 dagsverk 20 saker/15 dagsverk Luftforurensning A 60 dagsverk Trafikkstøy Bygge- og anleggsvirksomhet Åpen brenning Restauranter (støy naboer og gjester) Støy fra utendørs arrangementer Lagring/spredning av slam *Tidligere lovverk medførte ressursbehov 17 dagsverk ressursbehov i forhold til ny forskrift avklares i løpet av Lister over tilsynsobjekter må hele tiden oppdateres av saksbehandlere. Ressursbehov for klagesaker (klasse ) varierer mye fra år til år, men anslås samlet til ca. 11 ukeverk. Det er ikke tatt høyde for langvarige og ressurskrevende klagesaker. Samlet årlig ressursbehov etter foreliggende retningslinjer er 3 årsverk.. 9

10 6. PLASSERING AV VIRKSOMHETER I TILSYNSKLASSER BEGRUNNELSE Klasse A: Lovbestemt frekvens, Klasse B1: Tilsyn hvert år, Klasse B2: Tilsyn hvert 2.år, Klasse B3: Tilsyn hvert 3.år, Klasse B4: Tilsyn hvert 4.år, : Tilsyn etter klage Objekt Lovverk Luftforurensning (vegnett, mindre utslipp som ikke krever konsesjon) *Kommunehelsetjenesteloven. *Forurensningsforskriften Klasse Begrunnelse A Sannsynlighet for helse-/miljøskade: Bidrar til generell luftforurensning som er ugunstig for personer med luftveisproblemer. Gir dårlig bomiljø. Alvorlighet: Kan være alvorlig for enkeltpersoner med luftveisproblemer/ hjerte-/karsykdommer, helseeffekter økes i kombinasjon med røyking, kan gi langtidseffekter for barn. Omfang: Stort pga stort vegnett og mange mindre utslipp, nasjonale mål overskrides for minst 25% av befolkningen i Trondheim. Ressursbehov: 60 dagsverk årlig Merknad Kontinuerlig tilsyn av forurensningssituasjonen med rapportering og varsling. Dokumenttilsyn i forbindelse med planer. Klagesaksbehandling Terrenginngrep i forurenset grunn *Forurensningsloven 28 og 37 *Forskrift om begrensning av forurensning. A Tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift. Tiltaksplan skal godkjennes av forurensningsmyndighet før terrenginngrep. Tiltakshaver skal melde oppstart til myndigheten slik at tilsyn kan foretas. Godkjenning av tiltaksplan og dokumenttilsyn av sluttrapport finansieres med saksbehandlingsgebyr. Ressursbehov: 1-2 dagsverk per sluttrapport, ½-1 dagsverk per tilsyn. Dokumenttilsyn av sluttrapport. Tilsyn på anlegg. Tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift. 10

11 Objekt Lovverk Vannverk *Kommunehelsetjenesteloven *Forskrift om vannforsyning og drikkevann Klasse Begrunnelse A Sannsynlighet for helseskade: Svært liten når internkontroll og kvalitetssikring fungerer. Sannsynligheten for hendelser hvor helseskade kan oppstå øker jo lenger perifert i nettet man kommer. Alvorlighet: Vanligvis liten, dvs mage-tarm-sykdommer og dårlig lukt/smak, men kan være svært alvorlig ved forurensning med farlig agens. Omfang: Svært stort ved skade på eller nær vannkilde, mindre jo lenger ut i nettet man kommer. Ressursbehov : 25 dagsverk årlig for vannsprøver Merknad Jevnlige dypvannsprøver av kvaliteten på drikkevannskilden. Overvåking av tilsig. Mattilsynet har hovedansvaret for tilsyn (Miljøenheten deltar på tilsyn ved behov.) Skip *Smittevernloven *Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) A Tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift. Fartøy i utenriksfart skal ha gyldig sertifikat ( Sertifikat for hygienekontroll på skip eller Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip ). Miljøenhetens tilsynsansvar etter ny forskrift avklares i løpet av Ressursbehov: avklares i løpet av 2008 (tidligere regelverk medførte ½-1 dagsverk per tilsynsobjekt). Tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift. 11

12 Objekt Lovverk Boblebad *Kommunehelsetjenesteloven *Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu Klasse Begrunnelse B1 Sannsynlighet for helseskade: Infeksjonssykdommer oppstår relativt ofte og skyldes oftest systemsvikt. Skader forekommer relativt sjelden. Alvorlighet: Sjelden alvorlig. Pseudomonas er vanligste infeksjonsårsak., og kan gi smertefulle og plagsomme infeksjoner. Boblebad kan også være smittekilde for legionella, som kan gi alvorlige infeksjoner. Omfang: Moderat, et relativt lite antall mennesker rammes. Ressursbehov: 1-2 dagsverk per tilsynsobjekt. Merknad Basseng/ svømmeanlegg *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu B2 Betydelig risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Større og mindre skader oppstår relativt hyppig, ubeskyttede barn og ungdom i høy fysisk aktivitet dominerer bassengbadene. Sannsynligheten for infeksjonssykdommer er liten. Alvorlighet: Livstruende ulykkesskader (fall, drukning) kan forekomme. Basseng/svømmeanlegg kan være smittekilde for legionella som kan gi alvorlige infeksjoner. Omfang: Både skader og infeksjoner kan få et visst omfang ved systemsvikt. Ressursbehov: 1 dagsverk per tilsynsobjekt. Middels risiko for helseskade. 12

13 Objekt Lovverk Tatovering/ piercing *Kommunehelsetjenesteloven *Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Klasse Begrunnelse B2 Sannsynlighet for helseskade: Innebærer hudskade og infeksjoner er hyppig. Alvorlighet: Mindre skader og begrensede infeksjoner hører til regelen. Alvorlige infeksjoner er sjeldne. Omfang: Begrenset omfang ved riktig framgangsmåte, men kan være en potensiell smittevei for eksempelvis hepatitt ved dårlig hygiene. Siden tatovering er stadig mer populært spesielt blant unge, er det viktig å prioritere tilsyn av slike virksomheter. Ressursbehov: 2 dagsverk per tilsynsobjekt. Middels risiko for helseskade. Merknad Asylmottak *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern B2 Sannsynlighet for helseskade: Liten, hvis bygninger og hygieniske forhold av normal standard. Psykososiale problemer og høyt konfliktnivå kan oppstå pga beboernes bakgrunn og trangboddhet. Alvorlighet: Liten i de fleste tilfelle, importsykdommer må tas med i vurderingen. Omfang: Lite til moderat Ressursbehov: 6 dagsverk per tilsynsobjekt. Overlappende ansvar med andre myndigheter, samordnet tilsyn med Flyktningehelseteamet Kjøletårn *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern B4 Middels risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Svært liten, helseskade opptrer sjelden (legionellainfeksjoner) Alvorlighet: Moderat til stor for enkeltindivid Omfang: Begrenset, men kan ramme grupper på opptil flere hundre i svært sjeldne tilfelle. Ressursbehov: 3-4 dagsverk per tilsynsobjekt. Middels til lav risiko for helseskade. 13

14 Objekt Lovverk Skadedyrbekjempere *Kommunehelsetjenesteloven *Forskrift om skadedyrbekjempelse Klasse Begrunnelse B4 Sannsynlighet for helseskade: Svært liten ved riktig drift, man kan tenke seg gass-forgiftning og skade ved inntak av gift. Alvorlighet: Liten, men kan i sjeldne tilfelle være alvorlig for enkeltpersoner. Omfang: Lite Ressursbehov: 1-2 dagsverk per tilsynsobjekt Merknad Grunnskoler Videregående skoler Barnehager Familiebarnehager *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v. B4 Middels til lav risiko for helseskade/miljøskade. Sannsynlighet for helseskade: Store og mindre skader i forbindelse med ulykker. Sykdom spres lett pga tett kontakt mellom barn, inneklima har betydning for utvikling av f.eks astma og allergi. Alvorlighet: Vanligvis mindre alvorlige skader og sykdommer. Livstruende skader/sykdommer oppstår relativt sjelden, men skole/barnehage (og hjemmet) er pga lang oppholdstid mest sannsynlig sted for slike situasjoner. Omfang: P.g.a. antallet barn samlet på et lite område, vil systematisk svikt kunne bidra til sykdomsutvikling (f.eks vil dårlig ventilasjon kunne føre til økt forekomst/ forverring av luftveissykdommer). Ressursbehov: 4-5 dagsverk per skole, 2-3 dagsverk per barnehage Middels til lav risiko for helseskade/miljøskade. 14

15 Objekt Lovverk Fengsel (Tunga, Leira, Kongensgt.) *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern Klasse Begrunnelse B4 Sannsynlighet for helseskade: Liten, hvis bygninger og hygieniske forhold av normal standard. Kan ha tilfeller med smittsomme sykdommer/ importsykdommer, smitte via sprøyter/ narkotikabruk (hepatitt osv), vold mellom innsatte. Alvorlighet: Kan i enkelte tilfeller være alvorlig Omfang: Individer Ressursbehov: 10 dagsverk per tilsynsobjekt. Merknad Institusjon med liten grad av innsyn fra andre Barnevernsinstitusjoner, krisesenter *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern B4 Middels til lav risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Risiko for feilmedisinering, infeksjoner, smittsomme sykdommer og ulykker er tilstede. Alvorlighet: Liten i de fleste tilfeller. Omfang: Enkeltindivid og små grupper Ressursbehov: Ikke aktuelt å føre tilsyn andre etater fører tilsyn med slike institusjoner ampingplasser *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern B4 Middels til lav risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Mindre problemer oppstår relativt ofte pga hyppig utskifting av beboere og høy belastning på område/bygninger. Små skade, fare for forurensning. Alvorlighet: Liten i de fleste tilfeller Omfang: Enkeltindivid og små grupper Ressursbehov: 1 dagsverk per tilsynsobjekt. Middels til lav risiko for helseskade/miljøskade 15

16 Objekt Lovverk Solarier *Kommunehelsetjenesteloven *Strålevernloven *Forskrift om strålevern og bruk av stråling ( 42). *Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Hospits *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern Klasse Begrunnelse B4 Sannsynlighet for helseskade: Stor sannsynlighet for mindre helseskader (forbrenninger), relativt liten for større skader (hudkreft) Alvorlighet: Alvorlig for de som får kreft, ellers lite alvorlig Omfang: Mange får mindre hudskader, med moderne rør lite omfang ved riktig bruk Ressursbehov: 1 dagsverk per tilsynsobjekt. Middels til lav risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Liten, hvis bygninger og hygieniske forhold av normal standard. Alvorlighet: Liten. Skader og infeksjonssykdommer kan oppstå, tilleggsmomenter som beboernes tilstand må tas i betraktning. Omfang:Enkeltindivid og små grupper. Ressursbehov: Ubetydelig risiko for helseskade. Merknad Ingen regulære hospits i Trondheim per jan Sykehjem *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern Sannsynlighet for helseskade: Risiko for feilmedisinering, infeksjoner, smittsomme sykdommer og ulykker er tilstede. Alvorlighet: Kan være alvorlig for enkeltindivider pga svekket funksjonsnivå. Omfang: En del fallulykker og tilfeller av smittsomme infeksjoner forekommer på sykehjem. Ressursbehov: Overlappende ansvar mot Fylkeslegen og Smittevernoverlegen. Eget politisk oppnevnt tilsyns-organ i Trondheim kommune. Andre virksomheter og eiendommer med risiko for helse-/miljøskade *Kommunehelsetjenesteloven. Ubetydelig risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade/miljøskade: Vurderes i hvert enkelt tilfelle Alvorlighet: Vurderes i hvert enkelt tilfelle Omfang: Vurderes i hvert enkelt tilfelle Omfanget av slik klagesaksbehandling er vanskelig å anslå. 16

17 Objekt Lovverk *Forskrift om miljørettet helsevern *Forurensningsloven Klasse Begrunnelse Omfatter for eksempel sykehus, anlegg for avfall og gjenvinning, avløpsanlegg, ekspedisjons-lokaler, forsamlingslokaler, hoteller, idrettsanlegg, kontorer, serveringsbedrifter, transportmidler, bygge- og anleggsplasser. Ressursbehov: 1-2 dagsverk (varierer fra sak til sak) Merknad Trafikkstøy *Kommunehelsetjenesteloven. *Forurensnings-forskriften *Plan- og bygningsloven Risiko for helseskade/miljøskade vurderes i hvert enkelt tilfelle. Sannsynlighet for helseskade: Flere tusen innbyggere i Trondheim er sterkt plaget av vegtrafikkstøy. Kan gi søvnproblemer, økt stress og irritasjon, konsentrasjonsproblemer for naboer. Gir dårlig bomiljø og redusert kvalitet på friluftsområder. Alvorlighet: Alvorlig for enkeltpersoner dersom nattesøvnen forstyrres. Omfang: Stort omfang pga stort vegnett/mye trafikk.. Ressursbehov: 40 dagsverk årlig. Restauranter (støy - naboer og gjester) *Kommunehelsetjenesteloven. Ubetydelig risiko for helseskade. Sannsynlighet for helseskade: Kan gi søvnproblemer og økt stress for naboer. Kan gi hørselsskader hos gjester/ansatte. Alvorlighet: Forstyrret nattesøvn gir stress, psykiske problemer og økt risiko for hjerte/karlidelser. Omfang: Økende omfang i forbindelse med fortetting. Ressursbehov: varierer fra sak til sak Rådgivning i forbindelse med planer Ubetydelig risiko for helseskade. 17

18 Objekt Lovverk Utendørs arrangementer (støy) *Kommunehelsetjenesteloven. Klasse Begrunnelse Sannsynlighet for helseskade: Kan gi søvnproblemer og økt stress for naboer. Søvnproblemer er vist å øke risiko for hjertekarsykdommer. Alvorlighet: Kan gi økt irritasjon og stress. Omfang: Varierende antall konserter, men med ønske om økt konsertaktivitet og bosetting i Midtbyen vil dette berøre mange personer. Ressursbehov: varierer fra sak til sak Merknad Gir godkjenning etter søknad Ubetydelig risiko for helseskade. Bygge- og anleggsvirksomhet *Kommunehelsetjenesteloven. *Forskrift om miljørettet helsevern. *Forurensningsloven 37. Sannsynlighet for helse/miljøskade: Støy fra spunting, transport og generell byggeaktivitet kan gi søvnproblemer og økt stress for naboer, utrygghet, luftforurensning fra massetransport og riving kan gi problemer for personer med luftveissykdommer, miljøproblem fra ulovlig avfallsbrenning, lukt fra byggeområdet, sikkerhetsproblemer (trafikk og sikring av byggeplass). Alvorlighet: Liten, siden dette ofte er et tidsavgrenset problem. Omfang: Stort pga høy byggeaktivitet og fortetting. Ressursbehov: varierer fra sak til sak Omfatter også veiledning/rådgivning overfor Byplan og Byggesak. Dokumenttilsyn av planer. Ubetydelig risiko for helseskade/miljøskade. 18

19 Objekt Lovverk Forsøpling *Forurensningsloven 28 og 37 *Forskrift om begrensning av forurensning. Klasse Begrunnelse Sannsynlighet for helse/miljøskade: Liten helseskade(trivsel), mulig begrenset forurensning Alvorlighet: Vanligvis liten Omfang: Stort omfang (ca 100 henvendelser per år) Ressursbehov: 1 dagsverk per sak Ubetydelig risiko for helseskade/miljøskade. Merknad Hudpleie, frisører, *Kommunehelsetjenesteloven *Strålevernloven *Forskrift om strålevern og bruk av stråling ( 42). *Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Lagring/spredning av slam *Kommunehelsetjenesteloven *Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Sannsynlighet for helseskade: Skade og sykdom er lite sannsynlig, men kan tenke seg lus, hepatitt og andre agens som overføres via sakser o.l men svært få tilfelle kjent. Alvorlighet: I de alle fleste tilfeller er skaden minimal Omfang: Lite, gjelder helst enkeltindivider. Ressursbehov: 1 dagsverk per tilsynsobjekt. Ubetydelig risiko for helseskade. Sannsynlighet for helse-/miljøskade: Mulig forurensning ved avrenning til vassdrag. Kan ha effekter på dyreliv i vassdrag. Luktproblem for naboer. Liten sannsynlighet for smittespredning. Alvorlighet: Varierer fra sak til sak. Omfang: Lite omfang Ressursbehov: ivaretas av Faggruppe landbruk, uavklart ressursbehov ved tilsyn Faggruppe landbruk og medisinskfaglig rådgiver foretar vurdering av meldinger. MHF foretar tilsyn ved mistanke om forurensning til vassdrag. Ubetydelig risiko for miljøskade 19

20 Objekt Lovverk Klasse Begrunnelse Merknad Åpen brenning Sannsynlighet for helse-/miljøskade: Avhengig av hva som brennes vil det kunne gi problemer for naboer samt skade på *Forurensningsloven. miljø. *Forskrift om åpen brenning Alvorlighet: Fra luftveisproblemer til alvorlig forgiftning. Omfang: Liten Ressursbehov: 5 dagsverk årlig. Ubetydelig risiko for helseskade/miljøskade. Restauranter og serveringssteder *Lov om vern mot tobakkskader Sannsynlighet for helseskade: Helseplager og skader der passiv røyking er en bidragende årsak oppstår med ganske stor sannsynlighet blant personalet, i mye mindre grad blant gjestene. Alvorlighet: Skade og sykdom som følge av aktiv røyking er ofte alvorlig, mens det ved passiv røyking mer sjelden oppstår alvorlig sykdom, mens helseplager er vanlig. Omfang: Ganske lite ved dagens røykelov. Ressursbehov: 1-2 dagsverk per tilsynsobjekt. 20

21 Vedlegg I Formål og virkeområde for kommunehelsetjenesteloven og forurensningsloven med forskrifter der Miljøenheten har myndighet. Lov om helsetjenesten i kommunene 4a-1. (Definisjon og forskrifter) Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. I samsvar med de formål for kommunehelsetjenesten som nevnt i 1-2, kan departementet gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder drikkevann og hygieniske forhold i bygninger, boliger, lokaler, innretninger og enhver form for virksomhet. Det kan også gis regler om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes. I samsvar med lov om vern mot smittsomme sykdommer jfr. kommunehelsetjenesteloven 1-2, kan departementet gi forskrifter om at den som vil drive visse slag virksomheter som kan medføre fare for overføring av smittsomme sykdommer, må søke om tillatelse. I forskriftene kan det bl.a. fastsettes kvalitetskrav/grenseverdier til anlegg, utstyr og virksomhet og kvalifikasjonskrav til personell knyttet til slik virksomhet. Tilføyd ved lov 12 juni 1987 nr. 67, endret ved lover 15 juli 1994 nr. 53 (i kraft 1 jan 1995), 5 aug 1994 nr. 55 (i kraft 1 jan 1995). 4a-2. (Kommunestyrets oppgaver) Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Virksomheten og avgjørelsene, herunder enkeltvedtak, skal være i samsvar med helsetjenestens formål, jfr Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.m 1. Formål Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 2. Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av: 1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når: a) virksomheten er regelmessig, og b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere 2. grunnskoler 3. videregående skoler. 21

22 25. Tilsyn. Kommunestyret fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Lov om vern mot tobakkskader 6. I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eieren eller den som disponerer lokalene eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. For å sikre at forbudet mot røyking på serveringssteder etterleves, skal serveringssteder føre internkontroll og etablere et internkontrollsystem. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet. Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen her overholdes. Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et organ i kommunen eller til et fellesorgan for flere kommuner. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet. Reglene vedrørende kommunestyrets og Arbeidstilsynets virksomhet som tilsynsorgan etter henholdsvis 4a-7 til 4a-9 og 4a-12 i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og 18-4 til 18-8 i arbeidsmiljøloven får tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter paragrafen her. Oljedirektoratet fører tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen overholdes innen det ansvarsområde Oljedirektoratet har i petroleumsvirksomheten i henhold til arbeidsmiljøloven. Sjøfartsmyndighetene fører tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen overholdes på skip samt fartøyer og innretninger for øvrig. I sin tilsynsmyndighet kan nevnte myndigheter bruke tilsvarende virkemidler som de har etter gjeldende regler om helseforhold og arbeidsmiljø på skip og innretninger innen petroleumsvirksomheten. Forsvarets overkommando fører tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen overholdes på Forsvarets fartøyer. Sysselmannen fører tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen overholdes på Svalbard. Sysselmannen kan overlate til Longyearbyen lokalstyre å føre tilsyn for Longyearbyen. Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av paragrafen og sette vilkår for eventuell dispensasjon. På arbeidsplasser med arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra utvalget legges ved søknaden. På arbeidsplasser uten arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra verneombud legges ved. 22

23 Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu 1. Formål Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. 2. Virkeområde Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten. 3. Definisjoner I denne forskrift forstås med: a) Badeanlegg: Bassengbad eller badstu, samt tilhørende anlegg som har en relevant funksjon i forhold til virksomheten. b) Bassengbad: Ethvert utendørs- og innendørs basseng med tilhørende tekniske anlegg og tilbehør som er beregnet på bading, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad m.v. c) Badstu: Adskilt rom, avlukke eller lignende som er innrettet i den hensikt å gi brukerne svettebad. d) Desinfeksjon: Destruering av sykdomsfremkallende mikroorganismer som medfører eller kan medføre helsefare for de badende. e) Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. f) Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteter utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. g) Instruks: Nedskrevne bestemmelser som er ment å skulle følges av dem de retter seg mot. h) Renseanlegg: Den del av sirkulasjonssystemet der urenheter fjernes fra vannet, vannet tilsettes desinfeksjonsmiddel og vannkvaliteten eventuelt justeres med hensyn til surhetsgrad, korrosivitet o.l. i) Sanitæranlegg: Toaletter, dusjanlegg o.l. samt tilhørende funksjoner som er tilknyttet badeanlegget. j) Sirkulasjonsmengde: Den mengde vann som skiftes ut pr. tidsenhet (f.eks. time) pr. badende i bassengbadet. k) Sirkulasjonssystemet: Det samlede system av bassenger, rørledninger, bunn- og undervannsavløp, overløpsrenner, kanaler, utjevningsbassenger og renseanlegg, hvor vannet sirkulerer eller kan sirkulere. 19. Tilsyn. Kommunestyret fører tilsyn med at denne forskrift overholdes. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). ( 42) 1. Formål 23

24 Formålet med denne forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. 2. Saklig virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. Forskriften kommer også til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene. Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke overstiger 1 μsv/t fra tilgjengelige overflater, eller at maksimal energi på den strålingen som produseres, ikke overstiger 5 kev. Bruk av forbrukerartikler inneholdende svake ikke-ioniserende strålekilder er unntatt fra forskriften, med mindre disse, slik som laser og solarier, er spesielt nevnt i kapittel VI. Forskriften kapittel III - V gjelder kun ioniserende stråling, mens kapittel VI gjelder kun for ikke-ioniserende strålekilder. Kapitlene I, II, VIII og IX gjelder både ioniserende og ikkeioniserende strålekilder. Kapittel VII regulerer medisinsk bruk av stråling til undersøkelse eller behandling av pasient. 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger Statens strålevern fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes, og kan for dette formål fatte de nødvendige enkeltvedtak. Kongen kan for nærmere avgrensede områder i forskrift fastsette at andre statlige tilsynsorganer eller kommuner skal føre tilsyn og treffe de nødvendige enkeltvedtak i medhold av denne loven. Offentlige organer som er tildelt myndighet i medhold av første punktum, kan anvende lovens håndhevingsbestemmelser på de vilkår som fremgår i den enkelte bestemmelse. Tilsynsmyndigheten skal gis fri adgang til å foreta tilsyn, og skal gis de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne ivareta sine gjøremål etter denne loven. Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Virksomheten skal avstå prøver til tilsynsformål vederlagsfritt. Dersom det påvises overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan virksomheten pålegges å dekke utgifter til tilsynsoppgaver som følger av overtredelsen. Departementet kan i forskrift fastsette avgifter til dekning av bestemte tilsynsoppgaver. 42. Tilsyn Statens strålevern fører tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i denne forskriften overholdes, og kan for dette formål fatte de nødvendige enkeltvedtak. Statens strålevern skal gis fri adgang til å foreta tilsyn, og skal gis de opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre tilsyn og oppfølging av vedtak fattet i medhold av forskriften. Videre skal Statens strålevern gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Statens stråleverns tilsynsmyndighet for solarier, og dermed myndighet til å treffe de nødvendige enkeltvedtak, delegeres til kommunene, jf. lov om strålevern og bruk av stråling 18. Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 1. Formål 24

25 Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomhet som omfattes av Virkeområde Forskriften gjelder for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre. Forskriften gjelder også for annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av hud som for eksempel svimerking og arring. Virksomhet som drives i medisinsk øyemed, herunder akupunktur, omfattes ikke. 3. Definisjoner Med følgende uttrykk i denne forskriften forstås: Frisørvirksomhet: All behandling og pleie av hår, også barbering. Hudpleie: Behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, samt hårfjerning og massasje. Tatovering: Med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag. Hulltaking: Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing). Desinfeksjon: Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sterilisering: Fullstendig utrydding av alle mikroorganismer på en gjenstand, inklusive sporeformer fra bakterier. Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. 8. Tilsyn og virkemidler Kommunestyret fører tilsyn med at forskriften overholdes. Kommunestyret kan foreta granskning, retting, stansning og ilegge tvangsmulkt i samsvar med lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 4a-7 til 4a-10. Dersom vilkårene i 5 ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 1. Formål Denne forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 2. Virkeområde Forskriften omfatter alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres forbruker gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Forskriften omfatter videre ethvert vannforsyningssystem og internt fordelingsnett som skal levere drikkevann, og ethvert forhold som kan medføre forurensning av råvann og drikkevann i vannforsyningssystem eller internt fordelingsnett. Forskriften omfatter ikke vann omfattet av legemiddellovgivningen eller naturlig mineralvann og kildevann. 25

26 Forskriften gjelder også for innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk. 16. Tilsyn og vedtak Det lokale Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak etter matloven for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter 24 om særskilt smittesanering, 25 om stenging og virksomhetskarantene og 26 om tvangsmulkt. Kommunen fører tilsyn og fatter vedtak etter kommunehelsetjenesteloven for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med kommunehelsetjenesteloven 4a-1, 4a-2, 4a-8, 4a-9 og 4a-10. For innretninger til sjøs som omfattes av petroleumsloven, gjelder tilsynsordningene i 55 i forskrift av 31. august 2001 nr om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Forskrift om skadedyrbekjempelse 1-1. Formål Formålet med forskriften er å forebygge at skadedyr 1) overfører smittsomme sykdommer til mennesker, 2) blir årsak til sykdommer hos mennesker eller 3) blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker. Forskriften skal sikre at det ved skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker, og som ikke medfører helseskade eller miljøskadelige virkninger. Forskriften skal sikre at skadedyrbekjempelse blir foretatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade Virkeområde Forskriften gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, som foretas privat eller ervervsmessig, i bygninger og innretninger mv., herunder: - alle bygg mv. som omfattes av plan- og bygningsloven, herunder boliger, drifts- og næringsbygg med tilhørende tomteområder, kornsiloer, - transportmidler til lands, til sjøs og i luften, faste og flytende installasjoner til sjøs, - inventar, utstyr, maskiner, produkter og annet løsøre i bygninger, - tunneler, kloakker, avfallsplasser, kaianlegg, leirplasser, friluftsområder, flyplasser, - lukkede rom beregnet på skadedyrutryddelse, herunder telt, overdekninger med mer. Forskriften fritar ikke fra forbud eller krav som følger av annet regelverk. Forskriften gjelder ikke desinfeksjonstiltak i helsetjenesten, farmasøytisk virksomhet eller lignende virksomhet. Forskriften gjelder ikke skadedyrbekjempelse etter lov av 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. samt forskrift av 23. februar 1999 nr. 166 om plantevernmidler. For innretninger og anlegg på kontinentalsokkelen gjelder de administrative bestemmelser som følger av forskrift av 31. august 2001 nr om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Forskriften gjelder med de tilpasninger som måtte følge av internasjonale avtaler som Norge har tiltrådt. 26

27 5-2. Tilsyn Kommunen skal føre systematisk tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Forskrift om miljørettet helsevern 1. Formål Forskriftens formål er: a) å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forskriften gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. Forskriften gjelder for innretninger til sjøs, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk. Forskriften regulerer også kommunens arbeid og virkemidler innen miljørettet helsevern, jf. forskriften 4 til Forholdet til annet regelverk Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede krav eller normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av hvorvidt forskriftens krav til helsemessig tilfredsstillende drift, jf. kapittel 3, er oppfylt. Til 2 Virkeområde Forskriften har to målgrupper; kapittel 2 retter seg spesielt mot kommunen og dens arbeid med miljørettet helsevern, mens kapitlene 3 og 4 retter seg spesielt mot virksomheter og eiendommer. Det følger av første ledd første punktum at forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Bestemmelsen er vidt formulert og omfatter virksomheter av ulik karakter. Nedenfor gis en liste over eksempler på virksomheter og eiendommer som omfattes av forskriften. Listen er ikke uttømmende. - anlegg for avfall og gjenvinning, - avløpsanlegg, - bygge- og anleggsplasser, - ekspedisjonslokaler, for eksempel butikker, - enkelttiltak/enkeltarrangementer som etter sin art åpenbart kan medføre helsemessig ulempe eller helseskade for omgivelsene, - forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker, for eksempel kino, diskotek, kirke, - hoteller, pensjonater og lignende lokaler som mot godtgjørelse tilbyr overnatting, - idretts-, fritids- og underholdningsanlegg, for eksempel treningsstudio, 27

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V.

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. Lathari- området sett fra en campingplass 23.05.14 / KRTO 1 Innholdsfortegnelse: Innhold 1. Innledning... 3 2. Lovverk og delegasjoner...

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. (Omfatter alle virksomheter som tilbyr perforering/hulltaking i hud, dvs. piercing, tatovering, "hull i ørene"

Detaljer

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Hva er miljørettet helsevern? Hvorfor behov for å systematisere arbeidsoppgavene? Stor

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:.. Adresse:. Kontaktperson:.. Telefon nr.: Faks:.

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V.

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. (Gjeld for verksemder som ikkje utfører holtaking/perforering av hud, osv) Verksemda sitt navn:... Adresse:...... Kontaktperson:... Telefonnr:... E-post

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk Lysbilde 1 Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre

Detaljer

Kommunen som tilsynsmyndighet

Kommunen som tilsynsmyndighet Fagtreff Norsk vannforening 20.09.10: Kommunen som tilsynsmyndighet Erfaringer fra kommunalt helsetilsyn Miljøhygienisk avdeling interkommunalt samarbeid (vertskommunemodellen) mellom Notodden, Hjartdal,

Detaljer

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: krto@alta.kommune.no

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Folkehelseloven Hva

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om skadedyrbekjempelse v/førstekonsulent Mona Keiko Løken Presentasjon v/ Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet Forskrift om skadedyrbekjempelse (Fastsatt 21. desember 2000, i kraft 1. januar

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Sonja M. Skotheim Avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten sonja.skotheim@bergen.kommune.no Folkehelsedagane i Sogn og Fjordane 8.-9. november 2011 Helsevernetaten Strategisk

Detaljer

til S. Land kommunestyre

til S. Land kommunestyre Informasjon til S. Land kommunestyre 13.02.17 Interkommunalt selskap for: Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Gran kommune fra 01.01.13 - overgangsordning

Detaljer

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: MELDESKJEMA for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Spira kulturhus Flekkefjord

Spira kulturhus Flekkefjord 12.01.2016 Spira kulturhus Flekkefjord Folkehelseloven: 8: MHV omfatter de faktorer som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske,

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.0.2015 15/12188 1 Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg bistand og omsorg

Detaljer

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe.

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. 280915 Stillingsbeskrivelse Stillingens profil Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". KOL organiserer selv sitt fagsamarbeid med

Detaljer

Type verksemd: Org.nr.: Gateadresse:

Type verksemd: Org.nr.: Gateadresse: Askvoll Bremanger Fjaler Flora Førde Gaular Høyanger Jølster Naustdal Solund SKJEMA FOR MELDING OM VERKSEMD OG SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER iht. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-

Detaljer

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt.

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt. 1 Kartlegging av utføringen av tilsynsoppgaver 2012 Miljørettet i Kristiansand kommune (sist oppdatert 26.09.12) I merknadene til forskrift om 6 om tilsyn og virkemidler, står dette om tilsynsrollen: Kommunen

Detaljer

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes.

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes. Landets serveringssteder Deres ref: Saksbehandler: vev Vår ref: 04/4688 Arkivkode: Dato: 09.03.2005 Røykfrie serveringssteder (Tobakksskadeloven 6) Virkeområde Som kjent trådte lovendringen av 23. mai

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Luft og fornuft i barnehagen avdelingsleder Randi Helland Stråtveit Organisasjonskart Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Avdelingsleder Miljørettet helsevern 10

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

MELDESKJEMA FOR BASSENG OG ANDRE BADEANLEGG iht. forskrift nr. 592 av 13.06.1996 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) 6.

MELDESKJEMA FOR BASSENG OG ANDRE BADEANLEGG iht. forskrift nr. 592 av 13.06.1996 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) 6. MELDESKJEMA FOR BASSENG OG ANDRE BADEANLEGG iht. forskrift nr. 592 av 13.06.1996 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) 6. Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Organisering Skadedyrforskriften

Organisering Skadedyrforskriften Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern Fredrikstad kommune Kjenne litt til Fredrikstad Vite hva miljørettet helsevern er Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 02.11.2009 Forslag til endringer i alkoholloven, alkoholforskriften (midlertidig), forskrift om skadedyrbekjempelse, forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-,

Detaljer

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside:

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95

Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95 Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95 Rundskriv I-48/95 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post.

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post. SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER Etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. av 6. mai 1998 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene, 4a-a,

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

SKJEMA FOR MELDING OM ANLEGG ELLER VIRKSOMHET iht. forskrift nr. 486. av 25.04.2003 om miljørettet helsevern 14. Tlfnr.: Faksnr.: E-postadr.

SKJEMA FOR MELDING OM ANLEGG ELLER VIRKSOMHET iht. forskrift nr. 486. av 25.04.2003 om miljørettet helsevern 14. Tlfnr.: Faksnr.: E-postadr. SKJEMA FOR MELDING OM ANLEGG ELLER VIRKSOMHET iht. forskrift nr. 486. av 25.04.2003 om miljørettet helsevern 14. 1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN: Virksomhetens navn: Besøksadr.: Postadr.: Tlfnr.: Faksnr.:

Detaljer

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme.

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme. Legionella Generelt Fagområde Helse HelseMiljø og helse Beskrivelse Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND ÅRSRAPPORT PR. 3..08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND Bjørntvedt steinbrudd i Porsgrunn Miljørettet helsevern i Grenland: Rapport nr. /009. Innhold Innledning Medisinsk faglig rådgiver Målsetning Utfordringer

Detaljer

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse Denne oversikten omfatter primært helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Legionellaseminaret i Kristiansund 30.05.2012 Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Avdeling for miljørettet helsevern Kystlab har i dag 2 rådgivere på fagområdet Miljørettet helsevern

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern LEGIONELLA Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern HVOR FINNES LEGIONELLA? Vanlig forekommende i naturen, i lav konsentrasjon Finnes både i overflatevann og i jordsmonn Aerosoler

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Norsk Vannforening 5. mai 2008 1 Dato Erfaringer og tiltak etter utbrudd - 1 Kjøletårn fikk meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern i 2003

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 of 11 8/6/2014 2:27 PM Dato LOV-1973-03-09-14 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2013-05-24-17 fra 01.07.2014, LOV-2013-06-14-32 fra 01.01.2014 Publisert ISBN 82-504-1467-5 Ikrafttredelse

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted,

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Definisjon Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Detaljer

Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato:

Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/8910-6 Dato: 24.03.2011 HØRING - FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLEVERN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune

Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune Kort beskrivelse av tjenesten: Miljørettet helsevern er en avdeling innen Service og forvaltning i Helse- og sosialsektoren.

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE etter FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Veileder for barnehage www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG ANLEGGETS NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: UNDERSKRIFT: Sted, dato Eier/driver Skjemaet returneres til Fredrikstad Kommune, Miljø og samfunnsutvikling

Detaljer

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknadsskjemaet er til bruk ved etablering, utvidelse eller endring

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Konferanse IK bygg Tromsø 23.-24. november 2017 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Miljørettet helsevern

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m. v.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m. v. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m. v. Rundskriv I-0862 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: 13. 6.1996 Merknader til forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m. v. Merknadene er

Detaljer

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Helsemyndighetenes bidrag i byggforvaltningen Lovgivningen

Detaljer

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon:

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon: Notat Til: Fra: Dato: 31. oktober 2013 Telefon: Vår ref: Beslutningsnotat om vannbehandling og kildebeskyttelse i revidert drikkevannsforskrift Hvordan vannbehandling og kildebeskyttelse reguleres i dag

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

TILSYN MED FRISØRSALONGER FOSEN Tittel: Tilsyn med frisørsalonger i Fosen

TILSYN MED FRISØRSALONGER FOSEN Tittel: Tilsyn med frisørsalonger i Fosen TILSYN MED FRISØRSALONGER FOSEN 2013-2015 Folkehelse Fosen er et interkommunalt samarbeid som består av kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord. Tittel: Tilsyn med frisørsalonger i Fosen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern - Fredrikstad kommune - Innhold Litt om Fredrikstad Litt om miljørettet helsevern Litt om kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Tilsyn med besitter av næringsavfall delegering av myndighet etter forurensningsloven

Tilsyn med besitter av næringsavfall delegering av myndighet etter forurensningsloven Alle landets kommuner Deres ref Vår ref Dato 1997/3200-163 05.12.2003 Tilsyn med besitter av næringsavfall delegering av myndighet etter forurensningsloven 1. Bakgrunn 11. april 2003 vedtok Stortinget

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 11070/16 J70 16/1333-12/KRTO ALTA 25.05.2016 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Page 1 of 10 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) DATO: LOV-2011-06-24-29 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2012-01-01

Detaljer

Miljø- og helsedagene 2009

Miljø- og helsedagene 2009 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i sonja.skotheim@bergen.kommune.no Forskrift om

Detaljer

Nasjonalt regelverk om radon

Nasjonalt regelverk om radon Nasjonalt regelverk om radon v/juridisk fagdirektør Mette Seyersted, Statens strålevern Ullensvang, 25.04.2012 Hvorfor en samlet fremstilling av regelverket om radon? Dagens regelverk om radon er fragmentert

Detaljer