Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune"

Transkript

1 Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune Kort beskrivelse av tjenesten: Miljørettet helsevern er en avdeling innen Service og forvaltning i Helse- og sosialsektoren. Virksomhetsleder er Ellen Torgersen. Avdelingen består av tre personer; kommuneoverlegen som er medisinsk-faglig ansvarlig og to medarbeidere med tilsammen to årsverk. Leder av Miljørettet helsevern er Ellen Torgersen. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen (jf. 8 og 9 i Lov om folkehelsearbeid.) Oppgavene til Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune kan deles inn i fire hovedkategorier: Miljørettet helsevern Tilsyn Uttalelser Rådgivning Klagesaker Figur 1 1. TILSYN - lovpålagt tilsynsrolle overfor ulike typer virksomheter 2. UTTALELSER i plan- og byggesaker og andre saker 3. RÅDGIVNING - rådgivning og veiledning til privatpersoner, virksomheter og offentlige etater (inkludert egen organisasjon). Temaer: skadedyr, radon, inneklima, asbest etc. 4. KLAGESAKER - behandling av klagesaker etter forskrift om miljørettet helsevern (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) I tillegg utfører Miljørettet helsevern i dag noen andre oppgaver: - Tar vannprøver på de 14 mest brukte badestedene i Kristiansand om sommeren gjennom et badevannsprogram. Se mappen Andre arbeidsinstrukser. - Utsteder hygienesertifikater på skip i havner i Kristiansand kommune, jmf. skadedyrforskriften. Kommunen er godkjent til dette av Folkehelseinstituttet. Se Se mappen Andre arbeidsinstrukser. - Vurderer søknader om mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall for virksomheter i kommunen iht. bestemmelsene i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. - Vurdere ridesteder som brukes til terapiridning jmf. rundskriv om 5-22 i folketrygdloven. - MHV skal gi godkjenning til etablering av dyrepensjonater iht. forskrift om dyrepensjonater og lignende. Mattilsynet gir endelig godkjenning, men i 4 står det: Dyrepensjonat o.l., nedenfor kalt anlegget, skal tilfredsstille følgende krav: 1. Anlegget, herunder beliggenhet og virksomhet, skal være godkjent av kommunen inkludert helse- og sosialstyret og eventuelle andre myndigheter. Dokumentasjon for dette skal være vedlagt søknaden.

2 Aktuelt lovverk: Folkehelseloven, kap. 3 Miljørettet helsevern Lov om vern mot tobakkskader Forskrifter: Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Oslo kommunes forskrift om støy Tilstøtende lovverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Smittevernloven Forurensningsloven med forskrifter - Plan og bygningsloven med forskrifter - Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) - Forskrift om tatoveringsprodukter - Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Sogndalen, Søgne og Vennesla, Avfall sør. Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) Lov om helligdager og hellidagsfred Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), særlig kap. 9A Arbeidsmiljøloven Barnehageloven Forskrift om familiebarnehager Veiledere: - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern - Miljø og helse en forskningsbasert kunnskapsbase Folkehelseinstituttet (se nett) Barnehager og skoler: - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Utkast til nye veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. - Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr - Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune - Veileder for utforming av barnehagens utearealer Kunnskapsdepartementet - Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager, TA2261/ Veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barenhager og lekeplasser, TA2260/ Støtdempende fallunderlag vurdering av helserisiko ved bruk av støtdempende underlag på lekeplasser i barnehager og skolegårder, TA StrålevernInfo 1:12 Radonmåling i skoler og barnehager

3 - NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lyskultur - Luxtabell - Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner veiledning i beredskapsplanlegging. Utdanningsdirektoratet og Politiet. Sist revidert Lukt: - Veileder om lukt, Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven : Støy: - T-1442/2012 retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (inkl. byggestøy) - Veileder for behandling av støy etter TA NS 8175, lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper - Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg, IS Folkehelseinstituttet: Rapport 2013:1: Nattstøy og søvnforstyrrelser - Musikkanlegg og helse veileder til arrangører og kommuner, IS Verdsetting av helseeffekter av støy kunnskapsoversikt med forslag til oppfølging. Helsedirektoratet. IS Legionella/bassengbad: - Folkehelseinstituttets veileder: Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 3. utgave - - Krav til internkontroll i kommunale dusjanlegg for å forebygge legionella, del av smittevernplanen i Kristiansand kommune. Skadedyrbekjempelse: - Flere aktuelle veiledere her: bl.a. om bekjempelse i skoler og barnehager, tilsyn med skadedyrbekjempere etc. Tobakkskadeloven: - Rundskriv I-15/2003 Røykfrie serveringssteder Inneklima: - Anbefalte faglige normer for inneklima, rapport 2013:7 Folkehelseinstituttet Utleieboliger: - Graverende leieforhold. En utdredning for Husbanken av krav til kvaliteten på leieboliger, og offentlige instansers tilsyns- og sanksjonsmuligheter. Leieboerforeningen. Luftkvalitet: - Luftkvalitetskriterier virkninger av luftforurensning på helse, rapport 2013:9 Folkehelseinstituttet - TA-2842: Lokal luftkvalitet: Veiledning om gjennomføring av tiltak rettet mot luftforurensning - T Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

4 Plansaker: - SMS-prosjektet: Her ligger siste versjon av veileder for beskrivelse av helseeffekter (ennå ikke del av plan- og bygg sitt kvalitetssystem). Den ligger under Sosial konsekvensbeskrivelse. - T-1442/2012 retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - T Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging Radon: - StrålevernInfo 1:12 Radonmåling i skoler og barnehager - Måleprosedyre for radon i boliger Statens strålevern 2013 (utleieboliger) - Friluftsbad: - Vannkvalitetsnormer for friluftsbad - folkehelseinstituttet Faste avdelingsmøter: Vi har avdelingsmøte med kommuneoverlegen hver mandag. Det lages en kombinert agenda/referat til hvert møte, som ligger på R. På første mandagsmøte i måneden ser vi på årshjulet. Dette ligger fast i agendaen til mandagsmøtene. Etablerte samarbeidsarenaer: Forsøpling, avfall og forurensning Miljørettet helsevern har nært samarbeid med gruppa som forvalter forurensningsloven i By- og samfunnsenheten (tidligere miljøvernenheten) gjennom månedlige møter, felles befaringer og lav terskel for å diskutere saker der vi har overlappende lovverk. Ingeniørvesenet og Avfall sør får også innkalling til disse møtene. Det er etablert et årlig møtepunkt med Avfall sør og By- og samfunnsenheten om håndtering av avfallssaker. Barnehager og skoler Miljørettet helsevern gjennomfører felles befaringer ved godkjenning av barnehager med ansatte i Oppvekstdirektørens stab. Vi har etablert et kontaktnett i Oppvekst i saker som gjelder oppfølging av barnehager og skoler i vår rolle som tilsynsmyndighet. Arealplansaker Miljørettet helsevern får innkalling til alle møtene i de tre samarbeidsgruppene i teknisk sektor, hvor alle plansaker blir diskutert. Oppfølging av serveringsnæringen Miljørettet helsevern blir innkalt til månedlig møte i OS-forum med Agder politidistrikt, Arbeidstilsynet, Skatt Sør, Kemnerkontoret, Kontor for skjenkesaker, Tollvesenet, Mattilsynet, NAV kontroll sør og Brannvesenet. Miljørettet helsevern har innledet samarbeid med Arbeidstilsynet om felles tilsyn med serveringsnæringens oppfølging av tobakkskadeloven. Annet kommunalt samarbeid Vi har også jevnlig kontakt med ingeniørvesenet, parkvesenet, plan- og bygg og Kristiansand eiendom i forbindelse med arbeidet vårt, og vi har lav terskel for å ta kontakt. Kompetanseheving:

5 Når vi har vært på seminarer/kurs skal vi skrive en kort rapport og presentere for de andre på mandagsmøte. Se rapportmal her R:\Samfunnsmedisinsk enhet\miljørettet helsevern\administrasjon, internkontroll og kvalitetssikring\deltagelse konferanser og seminarer_rapporter og presentasjoner. Saksbehandling Se eget dokument i internkontrollsystemet med avdelingens saksbehandlingsrutiner. Bestemmelser om miljørettet helsevern finnes i kapittel 3 i folkehelseloven. I 8 står det: Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske eller sosiale miljøfaktorer. Av lovens 9 framgår det at kommunens ansvar og oppgaver etter loven kan delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven. Saksbehandling i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven (fvl). En sak skal være tilstrekkelig opplyst, før avgjørelse fattes (jf. fvl 17). Ved klage skal kommunen vurdere om klagen gir grunnlag for å omgjøre eller oppheve vedtaket (jf. fvl. 33). Etter folkehelselovens 19 er fylkemannen klageinstans for kommunens vedtak vedrørende miljørettet helsevern. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken (fvl. 34); kan stadfeste, oppheve eller omgjøre kommunens vedtak. Virkemidler i miljørettet helsevern: Få partene til å finne en løsning selv («helsediplomati») Orientere om lovverket («slamre» med lovverket) Henvise til andre samfunnssektorers lovverk Folkehelselovens egne virkemidler: 10 Meldeplikt og godkjenning 11 Helsekonsekvensutredning 12 Opplysningsplikt 13 Granskning 14 Retting 15 Tvangsmulkt 16 Stansing 17 Overtredelsesgebyr 18 Straff 19 Klage Nettsider Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene våre på kommunens portal, slik at publikum kan finne svar på flest mulig av sine spørsmål der. Formålet med kvalitets- og internkontrollsystemet: Målet med å etablere et kvalitets- og internkontrollsystem er å sikre at vi utfører våre lovpålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Å ha et internkontrollsystem for tilsynsoppgavene er også et krav i folkehelselovens 30: Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til 9 skal dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene sine iht. 30. Dette systemet vil også være et viktig verktøy for å: gi oss oversikt over oppgavene våre prioritere mellom oppgavene ta vare på kunnskap som vi som avdeling tilegner oss tydeliggjøre felles rutiner for utføringen av arbeidsoppgavene

6 vurdere ressursbehovet i avdelingen Fra rundskriv I-1/2012 Om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern fra Helse- og omsorgsdepartementet: Viktige elementer i internkontrollen for kommunens tilsynsoppgave vil være å kunne dokumentere hvem som har ansvar for å følge opp tilsyn med virksomheter etter miljørettet helsevernregelverket, og at disse er gitt nødvendige forutsetninger for å kunne utføre denne oppgaven, herunder kapasitet og kompetanse. Videre skal kommunen, som en del av internkontrollen, dokumentere at den har tilstrekkelig styring med tilsynsaktiviteten, slik som oversikt over virksomheter som kommunen skal føre tilsyn med (herunder godkjenningsstatus), tilsynsplan og system for etterlevelse av tilsynsplanen... Det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder for tilsynsoppgavene innen miljørettet helsevern generelt, men er spesielt innført med tanke på virksomhetstyper som ofte er kommunale, slik som skoler og barnehager. Oppbygning av kvalitets- og internkontrollsystemet: Systemet vil være delt opp i de fire kategoriene av oppgaver som Miljørettet helsevern har, som nevnt overfor. Vi ønsker å bygge opp et system som gir god visuell oversikt over oppgavene, særlig tilsynsoppgavene, hvor vi kan klikke oss nedover i systemet til den informasjon vi er ute etter. Foreløpig ligger IK-systemet i mapper på R: R:\Samfunnsmedisinsk enhet\miljørettet helsevern\adm_ik-system\ik-system MHV Tilsyn: Når vi klikker på boksen «tilsyn» i Figur 1, vil vi komme til et dokument med oversikt over hvilke typer virksomheter som vi skal ha tilsyn med og hvilke forskrifter/lover som gir oss dette tilsynsansvaret. (Se Figur 2). I hoveddokumentet for tilsyn (sammen med klikkbar figur over tilsynsobjektene) skal det ligge en lenke med risikovurdering av alle tilsynsobjektene. Her skal det også ligge en lenke til en plan for framtidig tilsyn basert på risikovurderingen, med beskrivelse av tilsynsmetode og hyppighet. Dette må ses i sammenheng med årshjulet. Figur 2: oversiktsfigur for tilsynsoppgavene:

7 Tilsyn Sist revidert Barnehager (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) Skoler, barnehager og andre meldepliktige undervisningslokaler Skoler (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager o g skoler) Lokaler for undervisning og forsamlingslokaler (Forskrift om miljørettet helsevern) Badeanlegg Badeanlegg (Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu, forskrift om miljørettet helsevern) Frisører, og hudpleie (Forskrift om hygienekrav for frisører etc.) Frisører, hudpleier, hulltaking, tatovering, solarier Hulltaking og tatovering (Forskrift om hygienekrav for frisør etc.) Solarier (Forskrift om hygienekrav for frisører etc., forksrift om strålevern etc.) Asylmottak og hospits (Forskrift om miljørettet helsevern) Campingplasser (Forskrift om miljørettet helsevern) Andre meldepliktige virksomheter Kjøletårn og luftskrubber (Forskrift om mijløretet helsevern) Virksomheter som har utslipp av avløpsvann (Forskrift om miljørettet helsevern) Skadedyrbekjempelse Skadedyrbekjempere (Forskrift om skadedyrbekjempelse) Serveringsstgeder Serveringssteder (Tobakkskadeloven) Drikkevann Drikkevann (Drikkevannsforskriften)

8 Når vi så f.eks. klikker oss videre til tilsynsobjektet «Skoler», så vil vi komme til et oversiktsdokument for tilsyn med skoler. Disse elementene gjelder uansett tilsynsobjekt. Det skal inneholde: Beskrivelse av hvordan vi utfører tilsynsrollen vår og henvisning til lovverk. Lenke til oversikt over tilsynsobjektene i denne kategorien (alle skolene i kommunen), gjerne i excel fil. Oversikt over annen aktuell informasjon som annet lovverk, ressursdokumenter, samarbeidspersoner/-etater og lignende. Lenker til sjekklister, egenmeldingsskjemaer, intervjuskjemaer og lignende til bruk i forbindelse med tilsyn. Lenker til tekstmaler til brev (f.eks. om vedtak, klageadgang o.l.) Oppbygning for de andre tre delene av kvalitets- og internkontrollsystemet: Uttalelser: En idébank med typiske formuleringer og momenter til uttalelser til reguleringssaker. Vi jobber med å gi innspill til kvalitetssystemet til plan- og bygg, til planbeskrivelsen, ROSsjekkliste og ved å lage en veileder til beskrivelse av helseeffekter, slik at våre typiske innspill blir mer automatisk tatt med. Rådgivning: Vår egen ofte stilte spørsmål for klassiske spørsmål til Miljørettet helsevern, med oversikt over hvor det finnes ytterligere informasjon. Mye tilleggsinformasjon vil ligge i temamapper på fellesområdet. Klagesaker: Felles rutiner for håndtering av klagesaker (f.eks.: når skal vi ha inn skriftlig klage, hvor skal den sendes til, holdning til anonymitet, brev- og vedtaksmaler etc.) Dette er nå i et eget dokument for saksbehandlingsrutiner. Plan for arbeidet med kvalitets-og internkontrollsystem når det er ferdig utarbeidet: Bruke årshjulet vårt til å lage en handlingsplan for året. Kvalitets- og internkontrollsystemet gjennomgås årlig. Nådde vi målene vi satt oss i handlingsplanen/årshjulet? Gjennomgang av registrerte avvik, for å lære av våre feil og justere rutinene våre. 4-årsplan Årshjul Detaljplaner for tilsynsobjekter Mandagsmøter Agenda/referat

9 Figur 3: Oversikt over planarbeidet. Plan for utarbeidelsen av kvalitets-og internkontrollsystemet: For tilsynsoppgavene: Kartlegge utføringen av tilsynsoppgaver vi gjør i dag beskrive tilsynsobjekter, metode og hyppighet. Dette arbeidet er utført. Gjennomføre en risikovurdering av tilsynsobjektene. Dette arbeidet er utført. Basert på risikovurderingen - hvordan bør framtidige tilsyn foregå (metode og hyppighet). Dette arbeidet er utført. Lage en plan for framtidige tilsyn. Vurdering av ressurser. Dette er vi i gang med. Dette må ses på som en løpende oppgave. Utarbeide et system for registrering og håndtering av avvik. Vi må definere hva som er avvik for oss. Saksbehandlingsfeil, brudd på forvaltningsloven etc. Avvikene må gjennomgås med jevne mellomrom. Dette arbeidet gjenstår det mye på, men avviksgjennomgang er lagt inn i årshjul. For uttalelser, rådgivning og klagesaker: Se under overskriften «Oppbygning for de andre tre delene av kvalitets- og internkontrollsystemet». Avvik Vi har lagt avviksgjennomgang inn i årshjulet. Tanker rundt avvik og korrigerende tiltak (klippet inn fra IK-systemet til Arendal): Dersom intensjonene i planen ikke blir fulgt eller det oppstår andre utilsiktede brudd på rutiner eller faglig utøvelse skal dette forklares skriftlig i et eget avviksdokument hvor det også bør formuleres et forslag til hvordan dette avviket kan unngås i fremtiden. Eksempler på avvik: - Skoler og barnehager som ikke blir forhåndsgodkjent. - Badevannsprøver som ikke blir tatt. - Informasjon om endringer i lovverk ikke blir mottatt. Avvikene kan enten rettes opp med en gang de oppdages, eller de kan ha strukturelle og sammensatte årsaker. I noen tilfeller kan også små avvik medføre at store forbedringer i organisasjonen kan gjennomføres. Korrigerende tiltak skal beskrive hvordan liknende avvik skal unngås i fremtiden De korrigerende tiltakene skal tas hensyn til i neste års handlingsplan / årshjul. Avviksgjennomgang. (Hva innebærer det for oss?) Evaluering av rutiner, arbeidsmåter og arbeidsform. Har vi per i dag rutiner og arbeidsmåter som er gode nok? Oppfyller vi våre lovpålagte oppgaver? Avvik er situasjoner der vi ikke følger lovverk eller våre egne internkontrollsystemrutiner. Avvik er når vi har brutt med kravene til egen virksomhet. - saksbehandlingsfeil i forvaltningsloven

10 feil ved saksbehandlingen kan f.eks. være: o når saksbehandler har vært inhabil o når en har latt være å sende forhåndsvarsel o når feil myndighet har fattet vedtak eller behandlet klagen o når det er gitt mangelfull begrunnelse i vedtaket - feil i oppfølging av særlov/forskrift Avvik pga. ressursmangel (bevisste og systematiske) (til årsmelding) eller arbeidsmåte/-metode. Hensikten med avvikssystem er å ha et system for å ta i mot meldinger om avvik (punkt på mandagsmøtene f.eks.), ha oversikt over avvik og bli bedre på det. AVVIK

Spira kulturhus Flekkefjord

Spira kulturhus Flekkefjord 12.01.2016 Spira kulturhus Flekkefjord Folkehelseloven: 8: MHV omfatter de faktorer som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske,

Detaljer

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Hva er miljørettet helsevern? Hvorfor behov for å systematisere arbeidsoppgavene? Stor

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Folkehelseloven Hva

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt.

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt. 1 Kartlegging av utføringen av tilsynsoppgaver 2012 Miljørettet i Kristiansand kommune (sist oppdatert 26.09.12) I merknadene til forskrift om 6 om tilsyn og virkemidler, står dette om tilsynsrollen: Kommunen

Detaljer

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: krto@alta.kommune.no

Detaljer

til S. Land kommunestyre

til S. Land kommunestyre Informasjon til S. Land kommunestyre 13.02.17 Interkommunalt selskap for: Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Gran kommune fra 01.01.13 - overgangsordning

Detaljer

Kommunen som tilsynsmyndighet

Kommunen som tilsynsmyndighet Fagtreff Norsk vannforening 20.09.10: Kommunen som tilsynsmyndighet Erfaringer fra kommunalt helsetilsyn Miljøhygienisk avdeling interkommunalt samarbeid (vertskommunemodellen) mellom Notodden, Hjartdal,

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk Lysbilde 1 Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V.

RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. Lathari- området sett fra en campingplass 23.05.14 / KRTO 1 Innholdsfortegnelse: Innhold 1. Innledning... 3 2. Lovverk og delegasjoner...

Detaljer

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe.

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. 280915 Stillingsbeskrivelse Stillingens profil Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". KOL organiserer selv sitt fagsamarbeid med

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.0.2015 15/12188 1 Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg bistand og omsorg

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Sonja M. Skotheim Avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten sonja.skotheim@bergen.kommune.no Folkehelsedagane i Sogn og Fjordane 8.-9. november 2011 Helsevernetaten Strategisk

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL Lovforankring Mål Oppgaver Når Oppnådd? Årsak til avvik: Lover og Forskrifter for miljørettet helsevern Internkontrollforskriften Lage tilsynsplan Avklaring

Detaljer

Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken

Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken 1 Sundhetsloven av 1860 Sundhetsloven var et fremsynt storverk i norsk folkehelsearbeid Den formaliserte

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND ÅRSRAPPORT PR. 3..08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND Bjørntvedt steinbrudd i Porsgrunn Miljørettet helsevern i Grenland: Rapport nr. /009. Innhold Innledning Medisinsk faglig rådgiver Målsetning Utfordringer

Detaljer

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Legionellaseminaret i Kristiansund 30.05.2012 Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Avdeling for miljørettet helsevern Kystlab har i dag 2 rådgivere på fagområdet Miljørettet helsevern

Detaljer

Organisering Skadedyrforskriften

Organisering Skadedyrforskriften Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern Fredrikstad kommune Kjenne litt til Fredrikstad Vite hva miljørettet helsevern er Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse Denne oversikten omfatter primært helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet NEMFOs årskonferanse 2. mai 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Aktuelt arbeid og regelverksendringer Barnas arbeidsmiljø Program

Detaljer

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Definisjon Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Helsemyndighetenes bidrag i byggforvaltningen Lovgivningen

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN

MILJØRETTET HELSEVERN MILJØRETTET HELSEVERN Viktig for folkehelsearbeidet, men noe stemoderlig behandlet i kommunene Av Marie Christine F. Calisch Seniorrådgiver folkehelse Oversikt Miljørettet helsevern i folkehelsearbeidet

Detaljer

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler!

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Hvordan kan dette ivaretas gjennom regelverket for miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Kommune: -10.000 innb. - 80 legebesøk

Detaljer

Godkjenning av skoler og barnehager

Godkjenning av skoler og barnehager Godkjenning av skoler og barnehager Ragnhild Spigseth seniorrådgiver Rom for oppvekst 2012 Kristiansand Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 12/282 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.05.2014 Kommunestyret 10.06.2014 ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme.

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme. Legionella Generelt Fagområde Helse HelseMiljø og helse Beskrivelse Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer,

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess,

Detaljer

Nøkternt, men forsvarlig? - Om tilsyn med asylmottakene i Gjøvikregionen. Skadeforebyggende forum

Nøkternt, men forsvarlig? - Om tilsyn med asylmottakene i Gjøvikregionen. Skadeforebyggende forum Nøkternt, men forsvarlig? - Om tilsyn med asylmottakene i Gjøvikregionen Skadeforebyggende forum 26.04.17 Agenda Presentasjon av GHMT Regelverk Tilsyn ved asylmottak Hvorfor tilsyn? Våre erfaringer Gjøvikregionen

Detaljer

Kunnskap og oversikt over lokale forhold i et systematisk miljørettet folkehelsearbeid, hva og hvordan?

Kunnskap og oversikt over lokale forhold i et systematisk miljørettet folkehelsearbeid, hva og hvordan? Kunnskap og oversikt over lokale forhold i et systematisk miljørettet folkehelsearbeid, hva og hvordan? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Tradisjonelt miljørettet helsevern ...dette er også miljørettet

Detaljer

Etat for helsetjenester. Undervisning for komiteen Etatsjef Brita Øygard

Etat for helsetjenester. Undervisning for komiteen Etatsjef Brita Øygard Etat for helsetjenester Undervisning for komiteen 27.01.16 Etatsjef Brita Øygard Etat for helsetjenester Etatsjef Kontorsjef 3 ansatte Rådgiverstab Ergo-fysio/legetjeneste 4 ansatte 10 turnusleger 225

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Konferanse IK bygg Tromsø 23.-24. november 2017 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Miljørettet helsevern

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Miljø- og helsedagene 2009

Miljø- og helsedagene 2009 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i sonja.skotheim@bergen.kommune.no Forskrift om

Detaljer

Miljøretta helsevern. Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing. Evalueringsseminar Lofthus

Miljøretta helsevern. Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing. Evalueringsseminar Lofthus Miljøretta helsevern Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing MHV, arbeidsgruppe 8 Miljøretta helsevern er ei lovpålagt oppgåve heimla i Folkehelseloven, kap. 3 «Miljørettet helsevern

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Meldeskjema for solarievirksomhet

Meldeskjema for solarievirksomhet Meldeskjema for solarievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted, dato Eier/driver

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering

Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering i Bergen kommune Haldis Haukås Lillefosse Haldis.Haukaslillefosse@Bergen.Kommune.no Avdeling for Miljørettet helsevern, Helsevernenheten, Etat for helsetjenester

Detaljer

Hvem skal kontaktes for spørsmål innen miljørettet helsevern?

Hvem skal kontaktes for spørsmål innen miljørettet helsevern? Hvem skal kontaktes for spørsmål innen miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling lokalt folkehelsearbeid Kompetansebehov og tilbud ift gamle og nye oppgaver Forum for miljø og helse: Årskonferansen

Detaljer

Endringer i forskrifter om miljørettet helsevern. v/ass.fylkeslege Kristine Asmervik

Endringer i forskrifter om miljørettet helsevern. v/ass.fylkeslege Kristine Asmervik Endringer i forskrifter om miljørettet helsevern v/ass.fylkeslege Kristine Asmervik Oppdrag 2017 å bidra til implementere tilsynsveilederen, følge opp kommuner med skoler og barnehager som ikke er godkjente

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Luft og fornuft i barnehagen avdelingsleder Randi Helland Stråtveit Organisasjonskart Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Avdelingsleder Miljørettet helsevern 10

Detaljer

Miljøretta helsevern verktøy og arbeidsmåte

Miljøretta helsevern verktøy og arbeidsmåte Miljøretta helsevern verktøy og arbeidsmåte Kurs 7 i samfunnsmedisin, Fevik 13.09.10 Fylkeslege Kristian Hagestad Det var ein gong ---- Helserådsordførerens forslag ble vedtatt med helserådsordførerens

Detaljer

Veiledning for et bedre miljø i skolen og barnehagen

Veiledning for et bedre miljø i skolen og barnehagen - Regelverket - Veiledning, rundskriv, faglige normer - Rådgivning og tilsyn Veiledning for et bedre miljø i skolen og barnehagen Finn Martinsen, avdeling miljø og helse 1 IK- 2619 fra 1998: var god å

Detaljer

Virkemiddel for et bedre skolemiljø. - Regelverket - Veiledning, rundskriv, faglige normer - Rådgivning og tilsyn

Virkemiddel for et bedre skolemiljø. - Regelverket - Veiledning, rundskriv, faglige normer - Rådgivning og tilsyn Virkemiddel for et bedre skolemiljø - Regelverket - Veiledning, rundskriv, faglige normer - Rådgivning og tilsyn 1 Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven Forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tillermyra barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Porsmyra barnehage - rapport

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr.

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. 4/14 Behandling: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern - Fredrikstad kommune - Innhold Litt om Fredrikstad Litt om miljørettet helsevern Litt om kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Samhandlingsministeren Norsk Tannvern 12. mars 2013 2 Siden begynnelsen av 1970-årene har vi snakket

Detaljer

Plan for miljørettet helsevern

Plan for miljørettet helsevern 2017-2019 Plan for miljørettet helsevern Plan for miljørettet helsevern 2017-2019 - Program for miljørettet helseverntilsyn 2017-2019 - Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2017-2019 - Plan for miljørettet

Detaljer

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted,

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk

Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Legionelladagen 2014 Regelverk per 2014 Forskrift om miljørettet helsevern Bassengbadforskriften

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis status 2013 Oversikt Tilstand Oversikt Tilstand % Hedmark

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-

Detaljer

Plan for miljørettet helsevern Hoveddokument

Plan for miljørettet helsevern Hoveddokument 2014-2016 Plan Hoveddokument Kommuneoverlegen Ringerike kommune 2014-2016 Plan FORORD Miljørettet omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 11070/16 J70 16/1333-12/KRTO ALTA 25.05.2016 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Miljøretta helsevern: - verktøy og arbeidsmåtar - klagesaksbehandling

Miljøretta helsevern: - verktøy og arbeidsmåtar - klagesaksbehandling Miljøretta helsevern: - verktøy og arbeidsmåtar - klagesaksbehandling Samfunnsmedisinkurs B, 12.09.16 Kristian Hagestad Det var ein gong ---- (før forvatningslov, offentleglov, helsejuristar, kritisk journalistikk

Detaljer

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Innledning til diskusjon Regionrådet i Orkdalsregionen 13.12.2013 Hvorfor samarbeid om samfunnsmedisiner? Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN:

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN: Side 1 av 6 Fylles ut av skolen eller barnehagen ved virksomhetsleder (rektor eller styrer) Sendes godkjenningsmyndigheten før oppstart. Søknaden skal dokumentere at krav i forskriften overholdes. Forskriftens

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi

Langtidsplan strategi og økonomi Langtidsplan strategi og økonomi 2017 2020 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 14.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301689-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingrid Strand Heiberg Arkivkode: 531 Byggeplass: HASLEVEIEN

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi

Langtidsplan strategi og økonomi Langtidsplan strategi og økonomi 2018 2021 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Stormyrveien 25, 8008 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Retting av støyplage - folkehelseloven - v/ advokat Jan Arhaug

Retting av støyplage - folkehelseloven - v/ advokat Jan Arhaug Retting av støyplage - folkehelseloven - v/ advokat Jan Arhaug To veier til retting Grannelova 10 Tilstand eller tilhøve som strider mot nokor føresegn i 2-5, har grannen krav på vert retta. Der retting

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene?

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? v /Tone P. Torgersen, Hdir Disposisjon: 1. Hva er viktig for de som jobber med mhv i kommunene MHV

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95

Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95 Rundskriv vedrørende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. I-48/95 Rundskriv I-48/95 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger

Detaljer

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside:

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer