RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V."

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET HELSEVERN M.V. Lathari- området sett fra en campingplass / KRTO 1

2 Innholdsfortegnelse: Innhold 1. Innledning Lovverk og delegasjoner Krav til tilsyn og internkontroll Arbeid i Alta kommune Tilsynsformer Dokumenttilsyn Løpende overvåking, tilsyn og rapportering Hendelsesbasert tilsyn, tilsyn etter klage Inspeksjonstilsyn Tematilsyn Godkjenning av skoler og barnehager Systemrevisjon Dokumentasjon Tilsynskriterier Oversikt over tilsynsobjekter og tilsynsklasse

3 1. Innledning Kommunene er tildelt ansvar og oppgaver som forvaltningsmyndighet etter en rekke lover. Dette dokumentet omhandler i stor grad fagområdet miljørettet helsevern, og det som er delegert til kommuneoverlege. I tillegg er det gitt en kort omtale av tilsynsoppgaver som er delegert til kommunalleder helse og sosial. Miljørettet helsevern var tidligere en del av kommunehelsetjenesteloven, men inngår nå som et eget kapittel i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Definisjon av miljørettet helsevern, jfr. 8 i folkehelseloven: «Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes» Fagområdet miljørettet helsevern utfører ulike oppgaver for å ivareta den myndighet som er delegert kommuneoverlegen. Disse retningslinjene viser kun det arbeidet som er knyttet til tilsynsoppgaver som skal utføres etter egen plan. Retningslinjene viser et minimumsnivå basert på en helse- og miljøfaglig vurdering. Bruk av ressurser til hvert enkelt tilsyn er ikke vurdert. Det foreligger ingen nasjonal mal for tilsynskriterier innen miljørettet helsevern per nå. Vi har derfor sett litt på hva andre kommuner har gjort. Retningslinjer for risikobasert tilsyn i Alta kommune er i stor grad i samsvar med aktuelle retningslinjer i Trondheim kommune. Trondheim kommune har i tillegg utarbeidet en medisinsk og miljømessig begrunnelse for plassering av virksomheter i tilsynsklasser. Denne er tilpasset arbeidet i Alta kommune. I tillegg til risikobasert tilsyn som gjennomføres etter denne planen vil det kunne gjennomføres tilsyn i forbindelse med søknad om godkjenning, mottak av meldeskjema, avvik og andre hendelser. Dette fremkommer ikke av denne planen. Aktuelle godkjenningspliktige virksomheter, er: skoler, barnehager, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter, vannverk Aktuelle meldepliktige virksomheter, er: basseng/-svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer, badestamper, forsamlingslokaler, lokaler for undervisning, asylmottak, hospitser, campingplasser, solarium, frisørsalonger, institusjoner, avløpsanlegg, virksomheter med kjøletårn eller lignende innretninger Oppgaver knyttet til planbehandling, prosjektstyring, generell veiledning og informasjon etc er ikke synliggjort i dokumentet. 3

4 2. Lovverk og delegasjoner I Alta kommunes delegasjonsreglement, rådmannens administrative delegasjon , gis det oversikt over hva som delegert. Under gis det en oversikt over det lovverket som omtales i dette dokumentet samt hvem som er gitt den aktuelle delegasjonen. Lovverket er med utgangspunkt der kommuneoverlege og kommunalleder helse er tillagt et tilsynsansvar. Kommuneoverlege: Lov om folkehelsearbeid av nr. 29 (folkehelseloven) kap.3, 8-19 (miljørettet helsevern) og kap 6, (samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn m.v) med tilhørende forskrifter o nr 0486: (HOD) o nr 0928: (HOD) i barnehager og skoler m.v. o nr 0592: (HOD) Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. o nr 0581: (HOD) Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. o nr 1406: (HOD) Forskrift om skadedyrbekjempelse o nr 1372: (HOD) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) o nr 0158: (AD) Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) o nr 0692: (HOD) Forskrift om oversikt over folkehelsen o nr 0836: (HOD) Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid Strålevernforskriften 54 om tilsyn av solarier Forurensningsforskriften 13-2, 13-17, 13-18, samt tilsynsmyndighet for kommunens egne anlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften, hjemlet i forurensningsloven. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av , forskriftens del III og I. Ansvar for oppfølging er delt mellom henholdsvis ASU, DU og HS. Vedtak hvor myndighet utøves med hjemmel i folkehelseloven med tilhørende forskrifter delegeres til kommunalleder Helse og sosial. Kommuneoverlegen har tilsvarende myndighet i hastesaker. Dette innebærer oppgaver i forbindelse med forurensning som kan medføre helsemessig skade, for eksempel forurensning av drikkevannskilder. Kommunalleder helse og sosial: Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 (tobakkskadeloven) med forskrifter Alkoholloven av 2. juni 1989, nr, 27. I saker som angår salg og skjenking av alkohol, samt røyking på disse steder, utføres tilsynsoppgaver av innleid firma. I saker som angår røyking generelt vil tilsyn bli utført av helsekonsulent og kommuneoverlege Når det gjelder oppdaterte lover og forskrifter vises det til lovdata, 4

5 3. Krav til tilsyn og internkontroll Tilsyn innebærer 2 hovedoppgaver: Å påse at krav i lover og forskrifter overholdes Å bidra til kvalitetsforbedring og utvikling av internkontrollsystemer i virksomhetene Overordnet ansvar: Etter folkehelseloven 30 har kommunen følgende ansvar: 30.Internkontroll Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven her overholdes. Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til 9 skal dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Kommunen har en plikt til å føre internkontroll. Til sammenlikning er forskriftshjemmel for internkontrollkrav i 7 om miljørettet helsevern en plikt som retter seg mot både offentlig og privat virksomhet og eiendom, og er således en aktørplikt. Aktuelle virksomheter det føres tilsyn med har et særskilt ansvar med å selv påse at man har «orden i eget hus». Kommunenes tilsyn innen miljørettet helsevern vil derfor også omfatte virksomhetenes oppfølging av krav om internkontroll. Det er mange virksomheter som kommunen potensielt kan føre tilsyn med, og det er viktig at det foretas en prioritering med utgangspunkt i det som har størst betydning for befolkningens liv og helse. For eksempel kan innretninger som kan spre legionella, slik som kjøletårn, dusjanlegg mv., potensielt ha stor negativ helsekonsekvens ved svikt. Videre er det av stor betydning at barn og unge har et miljø i skoler og barnehager som ikke er helseskadelig. Tilsyn og godkjenning med skoler og barnehager bør derfor prioriteres. Prioriteringen kan også tas utgangspunkt i at kommunes tilsynsmyndighet vet at enkelte barnehager mv. trenger en tettere oppfølging pga. tidligere erfaringer, dårlig bygningsmasse mv. Dette i henhold til merknader til 30 i folkehelseloven. Det er en målsetting at tilsyn innen miljørettet helsevern samordnes med andre myndigheters tilsyn i de tilfellene dette er hensiktsmessig. I tilfeller der flere myndigheter har tilsynsansvar, men det ikke er hensiktsmessig med felles tilsyn, tas det sikte på å orientere andre myndigheter om tilsyn utført av miljørettet helsevern. 5

6 4. Arbeid i Alta kommune Organisering: Som nevnt over, så er det kommuneoverlegen som er delegert myndighet innen fagområdet miljørettet helsevern. Helsekonsulent utøver det praktiske arbeidet. Begge er samlokalisert i helse- og sosialadministrasjonen, i staben til kommunalleder helse. Denne organisatoriske plasseringen medfører uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Når det gjelder kommunale sykehjem, så er disse samme tjenesteområde/sektor som tilsynsmyndigheten, men har egen virksomhetsleder og avdelingsleder. Det vil derfor være en viss grad av uavhengighet for denne type virksomhet. Internkontroll: Rutiner for internkontroll og kvalitetssikring innen miljørettet helsevern er utarbeidet. Internkontroll og kvalitetsutvikling er i stadig utvikling, rutiner vil derfor bli vedlikeholdt jevnlig. Aktuelle rutiner er tilgjengelig på Alta kommunes fellesområde på Bollo: F:\HELSE&SOS\HS-stab\Miljørettet_helsevern\Internkontroll og kvalitetssikring. Det er blant annet laget et eget dokument om tilsynsplanlegging. Tilsynsarbeid: Bakgrunnen for tilsyn er enten kapittel 7 i dette dokumentet, eller andre grunner for tilsyn. Dette kan blant annet være politiske føringer, en hendelse, avviksmelding, en klage, eller at bransjen/virksomheten er aktuell på annen måte Et tilsyn kan gjennomføres ved ulike typer tilsynsformer (se kap 5) Det utarbeides i tillegg et dokument som viser oversikt over alle virksomheter som vi har tilsyn med. I dokumentet fremkommer informasjon om: o aktuelle tilsynsobjekter / virksomheter o tilsynsfrekvens o informasjon om når det sist er gjennomført tilsyn o årstall for planlagt tilsyn Det utarbeides årlig en tilsynsplan som viser hvilke virksomheter det skal gjennomføres tilsyn med hvert år. Tilsynsplanen utarbeides av helsekonsulent og kommuneoverlege, og godkjennes av kommunalleder. Godkjent tilsynsplan skal foreligge innen 15. februar hvert år. Det gjennomføres en årlig oppsummering og evaluering av forrige års gjennomførte tilsyn. Hovedansvarlig for tilsyn utarbeider rapporten. Oppsummeringen skal foreligge innen 1. mars hvert år. 6

7 5. Tilsynsformer Tilsyn kan utøves etter forskjellige metoder og er avhengig av hvilke objekter det føres tilsyn med og hvilket lovverk man fører tilsyn etter. Under følger en oversikt over ulike tilsynsformer: 5.1. Dokumenttilsyn Kan benyttes ved: Egenmeldingsskjema Legionella Dokumenttilsyn/elektronisk tilsyn skoler og barnehager Hendelsesbaserte aktiviteter ved ulike virksomheter og eiendommer 5.2. Løpende overvåking, tilsyn og rapportering Overvåking badevannskvalitet 5.3. Hendelsesbasert tilsyn, tilsyn etter klage Består av tilsynsbesøk ved virksomheten, enten meldt eller uanmeldt, og kan være rettet mot svakheter som avtegner seg i virksomhetens egen rapportering. Tilsynet kan også være utløst av en hendelse, rapportert avvik eller etter klage/bekymringsmelding. Tilsynsformen brukes ofte for: virksomheter som kommer inn under klasse C (tilsyn etter klage), og kan omfatte klager på støyforhold, luftforurensning, grunnforurensning, inneklima i bolig etc. Klager på barnehager og skoler. Smitteoppsporing ved legionellasykdom 5.4 Inspeksjonstilsyn Planlagte tilsyn som gjennomføres etter oppsatt plan. Enklere form for tilsyn som gjerne begrenses til ett eller få tema. Tilsynsformen brukes bl.a. for: Solarier Basseng, boblebad Skoler og barnehager 5.5. Tematilsyn Tilsynet er et meldt tilsyn der tema for tilsynet fastsettes på forhånd. Brukes for å øke kunnskapen og bevisstheten omkring ulike tema i regelverket. Kan benyttes ved f. eks tilsyn av skoler og barnehager, sykehjem Godkjenning av skoler og barnehager Alle eksisterende skoler og barnehager skal ha godkjenning. I tillegg skal det fremlegges søknad for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Det er krav om både bygningstekniske og driftsmessige bestemmelser. 7

8 For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er det hensiktsmessig å dele godkjenningen i 2 trinn: Trinn 1 eier av virksomheten søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket Trinn 2 Leder for virksomheten søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av skolen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart. Det kan være aktuelt for godkjenningsmyndigheten å be om å få vurdere skolens IK-system igjen etter noen måneders drift da ikke alt vil være helt på plass ved oppstart Systemrevisjon Består i gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem holdt opp mot årsrapport og annen skriftlig dokumentasjon, samt intervjuer med ledelse, ansatte og verneombud og i nødvendig utstrekning inspeksjoner og verifikasjoner. Tilsynsformen kan brukes bl.a. for: Skadedyrfirma Tatovering Skoler Barnehager Institusjoner (sykehjem, omsorgsboliger, boliger til mennesker med bistandsbehov) 5.8. Dokumentasjon De ulike tilsynsformene og tilsynsobjektene stiller ulike krav til dokumentasjon og skriftlige rapporter. Mal for gjennomføring av de ulike tilsyn blir utarbeidet i forbindelse med internkontroll innen miljørettet helsevern. 8

9 6. Tilsynskriterier Tilsynet skal være risikobasert, dvs at tilsyn i de virksomheter hvor det er størst mulighet for at det kan oppstå en helse- og/eller miljøskade skal prioriteres. Vi har delt tilsynsobjektene inn i tre klasser, A, B og C. Klasse A omfatter tilsynsobjekter hvor krav til tilsynsfrekvens er fastsatt i lov/forskrift. Klasse B omfatter tilsynsobjekter inndelt i fire nivåer avhengig av antatt risiko; det vil si: Hvor sannsynlig er helse-/miljøskade, hvor alvorlig kan helse-/miljøskaden bli og hvor stort omfang (antall personer/ størrelse på område etc.) kan skaden få? Klasse C omfatter objekter der tilsyn foretas kun etter hendelser/klage. Tilsyns- Klasse A B1 B2 B3 / B4 C Kriterier Virksomheter med tilsynsfrekvens fastsatt i lov/forskrift Betydelig risiko for helseskade/miljøskade Meget sannsynlig og/eller konsekvensen er alvorlig helse-/miljøskade og/eller omfanget er stort (stor effekt av forebyggende tiltak) Middels risiko for helseskade/miljøskade Ganske sannsynlig og/eller konsekvensen er moderat helse-/miljøskade og/eller omfanget er middels (god effekt av forebyggende tiltak) Middels til lav risiko for helseskade/miljøskade Mindre sannsynlig og/eller konsekvensen er noe helse-/miljøulempe og/eller omfanget er middels Liten eller ukjent risiko for helseskade/miljøskade Tilsyn utløses ved klage eller en hendelse (som: meldt avvik, politiske føringer) Tilsynsfrekvens Årlig 2. hvert år 3. hvert år 4. hvert år Ved klage og hendelser 9

10 7. Oversikt over tilsynsobjekter og tilsynsklasse Listen er ikke uttømmende da virksomheter etableres og legges ned fortløpende. I det daglige tilsynsarbeidet forholder kommunens miljørettet helsevern seg til de oversikter som finnes på kommunens nettsider og nettbaserte opplysningstjenester. Klasse A omfatter tilsynsobjekter hvor krav til tilsynsfrekvens er fastsatt i lov/forskrift. Klasse B omfatter tilsynsobjekter inndelt i fire nivåer avhengig av antatt risiko; det vil si: Hvor sannsynlig er helse-/miljøskade, hvor alvorlig kan helse-/miljøskaden bli og hvor stort omfang (antall personer/ størrelse på område etc.) kan skaden få? Klasse C omfatter objekter der tilsyn foretas kun etter hendelser/klage. Virksomhetstype Kommunale vannverk Private vannverk (godkjenningspliktige) Tilsynsklasse B1 og B3 B3 Antall virksomheter Mai 2014 Ca 20 Ca 5 Asylmottak B2 1, men mange boenheter (totalt 187 beboere) Regelverk Folkehelseloven, Forskrift om vannforsyning og drikkevann Folkehelseloven, Basseng/svømme-anlegg B2 5 Folkehelseloven, Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu Tatovering/piercing Hudpleie med permanent makeup B2 1 tatovering, ellers ukjent antall Folkehelseloven, Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Boblebad / badestampp B3 5 Folkehelseloven, Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu Kommunale avløpsanlegg B4 Ukjent Forurensingsloven Forurensningsforskriften kap 12 Folkehelseloven Solarier B4 7 Folkehelseloven, Forskrift om strålevern og bruk av stråling ( 42) Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Kommunale barnehager Private barnehager Kommunale grunnskoler Private grunnskoler B B Folkehelseloven, i skoler og barnehager m.m. Lov om vern mot tobakkskader Folkehelseloven, i skoler og barnehager m.m. Lov om vern mot tobakkskader Kommentarer Hovedvannverket (Alta by) er gitt tilsynsklasse B1, resterende vannverk B3 10

11 Virksomhetstype Videregående fylkeskommunale skoleanlegg Skoleinternat og elevboliger ved Videregående skole Tilsynsklasse Antall virksomheter Mai 2014 Regelverk B4 1 Folkehelseloven, i skoler og barnehager m.m. Lov om vern mot tobakkskader B4 2 hovedenheter Folkehelseloven, i skoler og barnehager m.m. Sykehjem B4 6 Folkehelseloven, Campingplasser, rorbuer B4 8 Folkehelseloven, Skadedyr-bekjempere C Ukjent Folkehelseloven, Forskrift om skadedyrbekjempelse Husdyrgjødsel og avløpsslam Andre virksomheter og eiendommer med risiko for helse-/miljøskade: barnevernsinstitusjoner, krisesenter, hoteller varmtvannsanlegg, bilvaskeanlegg, avløpsanlegg, utleieboliger m.v Bygge- og anleggsvirksomhet C Ukjent Folkehelseloven,, Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav C Varierende antall Folkehelseloven, C Varierende antall Folkehelseloven,, Forurensningsloven 37 Kommentarer Samarbeid med ASU og DU Frisører C Varierende antall Folkehelseloven, Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Hudpleie C Ca 5 Folkehelseloven, Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Støy fra restauranter, utendørs arrangementer, tekniske installasjoner etc C Ca 5 saker i året Folkehelseloven, Offentlige inngangsparti C Ukjent Lov om vern mot tobakkskader Kjøletårn C Ingen kjente i Alta Folkehelseloven, Salgs- og skjenkesteder B1 Ca 150 Alkoholloven Lov om vern mot tobakkskader Utføres av innleid firma. Det finnes en egen plan for dette Det gjennomføres tilsyn minimum en gang per år 11

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012

Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Kvalitets-og internkontrollsystem for miljørettet helsevern Kristiansand kommune Presentasjon 3. sept. 2012 Hva er miljørettet helsevern? Hvorfor behov for å systematisere arbeidsoppgavene? Stor

Detaljer

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016

Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Miljørettet helsevern Innlegg nettverkssamling folkehelse mai 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Folkehelseloven Hva

Detaljer

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt.

Arbeidsprioritering. Risikovurdering av tilsynsobjekt. 1 Kartlegging av utføringen av tilsynsoppgaver 2012 Miljørettet i Kristiansand kommune (sist oppdatert 26.09.12) I merknadene til forskrift om 6 om tilsyn og virkemidler, står dette om tilsynsrollen: Kommunen

Detaljer

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016

Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Miljørettet helsevern generell informasjon og spesielt om barns miljø i skole og barnehage Vadsø, samling for sjumilsstegkoordinatorer juni 2016 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: krto@alta.kommune.no

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015

Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Kristiansand kommune Presentasjon 8. sept. 2015 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

til S. Land kommunestyre

til S. Land kommunestyre Informasjon til S. Land kommunestyre 13.02.17 Interkommunalt selskap for: Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Gran kommune fra 01.01.13 - overgangsordning

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

Kommunen som tilsynsmyndighet

Kommunen som tilsynsmyndighet Fagtreff Norsk vannforening 20.09.10: Kommunen som tilsynsmyndighet Erfaringer fra kommunalt helsetilsyn Miljøhygienisk avdeling interkommunalt samarbeid (vertskommunemodellen) mellom Notodden, Hjartdal,

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.0.2015 15/12188 1 Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg bistand og omsorg

Detaljer

Spira kulturhus Flekkefjord

Spira kulturhus Flekkefjord 12.01.2016 Spira kulturhus Flekkefjord Folkehelseloven: 8: MHV omfatter de faktorer som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske,

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk Lysbilde 1 Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre

Detaljer

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe.

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. 280915 Stillingsbeskrivelse Stillingens profil Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". KOL organiserer selv sitt fagsamarbeid med

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Sonja M. Skotheim Avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten sonja.skotheim@bergen.kommune.no Folkehelsedagane i Sogn og Fjordane 8.-9. november 2011 Helsevernetaten Strategisk

Detaljer

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Legionellaseminaret i Kristiansund 30.05.2012 Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Avdeling for miljørettet helsevern Kystlab har i dag 2 rådgivere på fagområdet Miljørettet helsevern

Detaljer

Organisering Skadedyrforskriften

Organisering Skadedyrforskriften Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern Fredrikstad kommune Kjenne litt til Fredrikstad Vite hva miljørettet helsevern er Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Konferanse IK bygg Tromsø 23.-24. november 2017 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Miljørettet helsevern

Detaljer

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme.

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme. Legionella Generelt Fagområde Helse HelseMiljø og helse Beskrivelse Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer,

Detaljer

Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning

Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning Revidert november 2008 1 2 1. Innledning Kommunestyret er forvaltningsmyndighet etter bl.a. Kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering

Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Kommunalt ansvar for tilsyn miljørettet helsevern: erfaringer og organisering Definisjon Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Detaljer

Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken

Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken Hva er miljørettet helsevern? Presentasjon for kommunestyret onsdag 15.mai 2013 kommuneoverlege Are Løken 1 Sundhetsloven av 1860 Sundhetsloven var et fremsynt storverk i norsk folkehelsearbeid Den formaliserte

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Luft og fornuft i barnehagen avdelingsleder Randi Helland Stråtveit Organisasjonskart Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Avdelingsleder Miljørettet helsevern 10

Detaljer

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Helsemyndighetenes bidrag i byggforvaltningen Lovgivningen

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 11070/16 J70 16/1333-12/KRTO ALTA 25.05.2016 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND

ÅRSRAPPORT PR. 31.12.08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND ÅRSRAPPORT PR. 3..08 MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND Bjørntvedt steinbrudd i Porsgrunn Miljørettet helsevern i Grenland: Rapport nr. /009. Innhold Innledning Medisinsk faglig rådgiver Målsetning Utfordringer

Detaljer

Meldeskjema for solarievirksomhet

Meldeskjema for solarievirksomhet Meldeskjema for solarievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted, dato Eier/driver

Detaljer

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse Denne oversikten omfatter primært helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Vedlagt følger utkast til tilsynsveileder. Høringsfrist 4. mai 2015. Høringsuttalelser sendes postmottak@helsedir.no

Vedlagt følger utkast til tilsynsveileder. Høringsfrist 4. mai 2015. Høringsuttalelser sendes postmottak@helsedir.no v3.1-16.05.2014 Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1629-4 Saksbehandler: Sølvi Sæle Dato: 04.03.2015 Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern Helse-

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune

Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune Kvalitets- og internkontrollsystem Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune Kort beskrivelse av tjenesten: Miljørettet helsevern er en avdeling innen Service og forvaltning i Helse- og sosialsektoren.

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi

Langtidsplan strategi og økonomi Langtidsplan strategi og økonomi 2017 2020 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern v1.0 Regelverk, metodikk og saksbehandling

Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern v1.0 Regelverk, metodikk og saksbehandling Veileder IS-2288 Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern v1.0 Regelverk, metodikk og saksbehandling Publikasjonens tittel: helsevern Veileder i tilsyn med miljørettet Utgitt: Bestillingsnummer: måned/år,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Innledning til diskusjon Regionrådet i Orkdalsregionen 13.12.2013 Hvorfor samarbeid om samfunnsmedisiner? Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Page 1 of 10 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) DATO: LOV-2011-06-24-29 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2012-01-01

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi

Langtidsplan strategi og økonomi Langtidsplan strategi og økonomi 2018 2021 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Stormyrveien 25, 8008 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Plan for miljørettet helsevern

Plan for miljørettet helsevern 2017-2019 Plan for miljørettet helsevern Plan for miljørettet helsevern 2017-2019 - Program for miljørettet helseverntilsyn 2017-2019 - Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2017-2019 - Plan for miljørettet

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk

Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Forskrift om miljørettet helsevern hvilke krav gjelder? Jens Erik Pettersen Avd. for mat, vann og kosmetikk Legionelladagen 2014 Regelverk per 2014 Forskrift om miljørettet helsevern Bassengbadforskriften

Detaljer

Miljøretta helsevern. Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing. Evalueringsseminar Lofthus

Miljøretta helsevern. Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing. Evalueringsseminar Lofthus Miljøretta helsevern Dokumentert behov for auka innsats og framlegg til løysing MHV, arbeidsgruppe 8 Miljøretta helsevern er ei lovpålagt oppgåve heimla i Folkehelseloven, kap. 3 «Miljørettet helsevern

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Hurum kommune - Klage på støy ved Privaten

Hurum kommune - Klage på støy ved Privaten Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2015/3124 Arkivnr.: 551 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Innvalgstelefon: 32266647 Hurum kommune - Klage

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted,

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern - Fredrikstad kommune - Innhold Litt om Fredrikstad Litt om miljørettet helsevern Litt om kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE etter FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Veileder for barnehage www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen

Detaljer

Gruppearbeid. Basert på retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning

Gruppearbeid. Basert på retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning Gruppearbeid Basert på retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern og forurensning Følgende oppgaver er basert på en forenklet og tilrettelagt del av Trondheim kommunes risikovurdering.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet NEMFOs årskonferanse 2. mai 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Aktuelt arbeid og regelverksendringer Barnas arbeidsmiljø Program

Detaljer

Meldeskjema for solarier

Meldeskjema for solarier Meldeskjema for solarier Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoveringsog hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven).

Detaljer

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Norsk Vannforening 5. mai 2008 1 Dato Erfaringer og tiltak etter utbrudd - 1 Kjøletårn fikk meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern i 2003

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL Lovforankring Mål Oppgaver Når Oppnådd? Årsak til avvik: Lover og Forskrifter for miljørettet helsevern Internkontrollforskriften Lage tilsynsplan Avklaring

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Plan for miljørettet helsevern Hoveddokument

Plan for miljørettet helsevern Hoveddokument 2014-2016 Plan Hoveddokument Kommuneoverlegen Ringerike kommune 2014-2016 Plan FORORD Miljørettet omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET OSLO KOMMUNE- BYDEL NORDSTRAND 2014 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Folkehelse fra plan til handling. Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator

Folkehelse fra plan til handling. Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator Folkehelse fra plan til handling Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator Skal si litt om... Eksempler på folkehelsearbeid i de ulike ansvarsområdene i kommunen. Hvordan gi alle et eierforhold til

Detaljer

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 12/282 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.05.2014 Kommunestyret 10.06.2014 ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Egenvurderingsskjema kommunens folkehelsearbeid

Egenvurderingsskjema kommunens folkehelsearbeid Egenvurderingsskjema kommunens folkehelsearbeid Skjemaet skal returneres i utfylt stand innen 7.november til fmntpost@fylkesmannen.no Arkivnummer: 2014/5106 Utfylling av egenvurderingsskjemaet Ansvarlig

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Undersøking av. Åmli kommune Miljøvernområdet

Undersøking av. Åmli kommune Miljøvernområdet Undersøking av Åmli kommune Miljøvernområdet TIDSROM: 27.08.2013 ARKIVKODE: 13/2141 Åmli kommune Gata 5 4865 Åmli FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Jan Atle Knutsen, miljøverndirektør Lillian Raudsandmoen,

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Regelverk, metodikk og saksbehandling

Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Regelverk, metodikk og saksbehandling Veileder IS-2288 Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Regelverk, metodikk og saksbehandling Publikasjonens tittel: Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Utgitt: 05/2016

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike Arbeidsinstitutt Austjord 3517 HØNEFOSS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/1693-4 3478/15 J44 16.02.2015 Delegasjonssak 12/15 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN

MILJØRETTET HELSEVERN MILJØRETTET HELSEVERN Viktig for folkehelsearbeidet, men noe stemoderlig behandlet i kommunene Av Marie Christine F. Calisch Seniorrådgiver folkehelse Oversikt Miljørettet helsevern i folkehelsearbeidet

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Støy fra tekniske installasjoner

Støy fra tekniske installasjoner Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Støy fra tekniske installasjoner Forum for miljø og helse 27.4.2010 Ole Anton Engen, Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Mest aktuelle lover og forskrifter Plan-

Detaljer

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN:

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN: Side 1 av 6 Fylles ut av skolen eller barnehagen ved virksomhetsleder (rektor eller styrer) Sendes godkjenningsmyndigheten før oppstart. Søknaden skal dokumentere at krav i forskriften overholdes. Forskriftens

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Follafoss Barnehage SA Rønningveien 20 7796 Follafoss Vår ref.: Arkiv: Deres ref. 2015/21 15-29864/2015/AKRA Dato: 05.10.2015 Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Kommuneoverlegen i Verran fører tilsyn

Detaljer