NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TIL POLITISK UTVALG"

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Utvalg oppvekst, omsorg og kultur, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fra: rådmannen Saksbehandler: Maria Nordlander Flatøy Dato: Årsmelding Frivilligsentralen Årsmeldingen er vedtatt i årsmøte 26. mars 2015 og legges frem til orientering. Vår ref.: 14/ Side 1 av 16

2 ÅRSMELDING 2014 Vår ref.: 14/ Side 2 av 16

3 Drift Frogn Frivilligsentral er organisert under Enhet for helse og koordinering i Frogn kommune. Daglig leder har kontoradresse Storgt 3, 2 etg, Drøbak kino. Daglig leder er ansatt i 100 % stilling. I 2014 administrerte sentralen over 140 frivillige, i alder 14 til 94 år. Sentralen skal være et ubyråkratisk sted, med lavterskeltilbud for folk flest. Med våre forskjellige oppdrag, alt fra en-til-en hjelp til undervisning, grupper og prosjekter, er det nedlagt over 4700 frivillige arbeidstimer, noe som tilsvarer i underkant av 3 årsverk. Hvor mange personer vi har nådd/berørt er det vanskelig å finne et eksakt antall på, men vi ha estimert det til ca.5000 personer. Økonomi Frivilligsentralens totale utgiftene til lønn og daglig drift var i 2014 på kr ,-. Det statlige tilskuddet utgjorde kr ,- Det kostet kr ,- å drifte sentralen i Styret Styrets sammensetning: Styreleder; Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy Kommunalsjef; Inger K. Skarpholt Fjeld Kultur og fritid; Pål Andresen Pleie og omsorg; Mona Hansen Skole; Jon Grønli Sekretær for styret; daglig leder av Frivilligsentralen Gro Paulsen Vår ref.: 14/ Side 3 av 16

4 Fokus og målsettinger 2014 Overordnet mål For Norges Frivilligsentraler Frivilligsentralenes overordnede mål er å formidle, hjelpe og avlaste den som har behov for det, uten å tilby lønnskompensasjon til den som utfører oppgaven. Frivilligsentralen er tilgjengelig for alle som har lyst til å bidra med frivillig arbeid uansett alder, kjønn, nasjonalitet og samfunnslag. Sentralen utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen, og er et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Hovedmål Frogn Frivilligsentral I Frogn kommune sin kommuneplan for ønsket vi å støtte opp under samfunnsutvikling, et av satsningsområdene for HP. S1: En levende by og attraktivt lokalsentra. Vi ønsket å bidra under stedsutvikling med å lage en møteplass. Nye aktiviteter 2014 Aktivitet Ballroom dance Bridge Spansk undervisning Møteplassen Selvhjelpsgruppe Yoga Økonomi kurs for ungdom status Startet Overført til Seniorsenteret Overført til Seniorsenteret Stoppet Vurderes Startet Vurderes Vår ref.: 14/ Side 4 av 16

5 Daglig leders oppgaver Administrasjon Facebook Innkjøp Markedsføring Møteromsbooking Nettside Rapportering Strategi Styremøter Virksomhetsplan og årsmelding Drift av sentralen Besvare telefon og andre henvendelser Løpende evaluering Oppfølging av aktiviteter og grupper Organisere oppdrag Tilstedeværelse Utvikle nye aktiviteter ved behov Personaloppfølging Nyrekruttering Oppfølging av frivillige Oppfølging av gruppeledere Nettverk Andre frivilligsentraler Interkommunalt i Follo Internt i kommunen Lokale lag og foreninger Kompetanse Intern og ekstern kursvirksomhet Samfunnsutvikling og trender Virkemidler Lyst Den viktigste skaperkraften i alle mennesker er våre egne ønsker. Derfor tar Frogn Frivilligsentralen tak i enkeltpersoners lyst til å skape, og forsøker å lage rom for og støtte opp om dette i felleskapet. Vi er vår egen ambassadør Vi frivillige kjenner hverandre og Frivilligsentralen. Vi forteller gledelig bort hva vi holder på med. Vi bruker jungeltelegrafen. Jungeltelegrafen Vi snakker om frivillighet og hverandre. Hvem kan gi noe uten å få noe tilbake? Aktiv bruk av sosiale medier Det er viktig at Frogn Frivilligsentralen er synlige. Vår lokalavis AMTA, Frogn kommunes aktivitetskalender, vår egen hjemmeside og facebook er viktige virkemidler når vi skal få frem vårt budskap. Nyhetsbrev til frivillige og samarbeidspartnere blir sendt ut ca. 1 gang pr. måned. Vår ref.: 14/ Side 5 av 16

6 SAMARBEIDSPARTNERE Aktivitetssenteret Avistegnernes hus Bolig for mindreårige flyktninger Båtforeningen Drøbak Frogn skolekorps Flyktningkonsulentene Follo Demensforening Follo Kvalifiseringssenter Frogn bygdekvinnelag Frogn Næringsråd Frognmarkas venner Grande og Ullerud sykehjem Heer aktivitetsklubb Hjemmebaserte tjenester Kompetansehjulet i Follo Kreft koordinatoren Kriminalomsorgen i frihet (KiF) Kultur og fritid Mental helse Frogn Nasjonalforeningen Follo Demensforening Vår ref.: 14/ Side 6 av 16

7 NAV Pensjonistforeningen Ressurssenteret for psykisk helse Røde kors Seniorkontakt Seniorsenteret Skoler, barnehager og SFO Teknisk drift og forvaltning (TDF) Underhuset Utekontaktene Vår ref.: 14/ Side 7 av 16

8 De frivillige Frogn Frivilligsentral hadde i utgangen av 2014, 143 registrerte frivillige i alder 16 til 95år. 69 % av disse er kvinner. De frivillige er ikke bare pensjonister, vi ser et sterkere ønske om å jobbe som frivillig også i de lavere aldersgruppene uføre 13 % ungdom 15 % arbeidere 21 % arbeidsledig 4 % pensjonist 47 % Nyrekruttering: Frivilligmassen er konstant med jevn inn- og utskiftninger. Frogn Frivilligsentral hadde en jevn rekruttering i alle kategorier i 2013 denne trenden ser vi også i 2014, med noe økning i rekruttering blant de arbeidsløse. Kjønnsmessig gjenspeiler nyrekruttering frivilligmassen med 71 % kvinner og 29 % menn. Til sammenligning med andre frivilligsentraler har vi generelt lavere gjennomsnittsalder og jevnere kjønnsfordeling enn blant Frivillig sentralene på landsbasis. Vår ref.: 14/ Side 8 av 16

9 Aktiviteter Aktivitetene i Frivilligsentralen er delt inn følgende hovedkategorier. Faste avtaler en til en Oppdrag og en- til- en hjelp Undervisning Grupper Samarbeidsprosjekter Faste avtaler en til en Med utgangspunkt i vennskap. Vi har frivillige som har ønsket å bruke 2 timer hver 14 dag i 1 år på å være noe for noen. Men vennskap kan ikke alltid måles i tid og mange finner andre treff tider som passer dem. Jevnt over ligger vi på rundt 1700 frivilligtimer i året. Oppdrag og en til en hjelp Vi har mottatt forespørsel på 152 oppdrag, noe økning fra i fjor. Dette utgjør rundt 1500 timer. Oppdragene er delt inn i følgende hovedkategorier. Hage/snø 11 % Følgehjelp 13 % Handling 4 % Undervisning 6 % Frivillige til arrangementer 16 % Alt muligmann 17 % Div 8 % Besøksvenn 16 % Barnepass 9 % Vår ref.: 14/ Side 9 av 16

10 Altmuligmann Hjelp i hverdagen med opphenging av bilder, montering av røykvarslere, pakke ut flyttelass, henting av ved og oppheng av gardiner. Frivillige til arrangementer I år har det vært mye frivillighet rundt tentamen og eksamenstider på våre ungdomskoler. De frivillige er gjerne med på arrangementer som gir dem mening. Besøksvenner Det er fortsatt mange som ønsker et menneske som har tid til en kopp kaffe og en prat. Vi har formidlet 13 nye besøksvenner i år. Av disse har det vært 9 norske og 4 flyktninger. Følgehjelp Vi følger brukere trygt til fastleger, tannleger, sykehus og andre helsetjenester. Våre oppdrag har hovedsakelig kommet fra hjemmebaserte tjenester, men også blitt formidlet via fastlege. Dette er et tilbud til alle som har behov for følge. Hagearbeid/snømåking Igjen har vi hatt en vinter uten alt for mye snø. Frivilligsentralen har derfor klart å dekke etterspørselen etter snø måkere. Snø er kritisk, at hagen gror litt igjen er ikke like viktig. Vi har likevel klart å hjelpe alle dem som har ønsket gressklipping og «vår rengjøring» Det er viktig å merke seg at Frivilligsentralen stiller ikke med eget utstyr. Har du en plen forventer vi også at du har egen gressklipper. Diverse Her kommer alt som er vanskelig å definere. Her har vi hjulpet til med alt fra kakespising og til å vente hos en hjemme beboer til ambulansen kommer. Barnepass Vi formidler fortsatt barnevakter av1996 årgangen, de sier sjelden nei til oppdrag. De har fått noen års erfaring, er stødig og pliktoppfyllende. Barnevaktene som er registrert hos oss har i sin tid gått et barnevaktkurs i regi av helsestasjonen. De fleste som har kommet i kontakt med barnevakter har valgt å benytte seg av disse jevnlig og har gitt dem gode skussmål. Vår ref.: 14/ Side 10 av 16

11 Undervisning Utgjør til sammen rundt 808 timer Dataundervisning for nybegynnere Datakurs med vekt på billedbehandling Norskundervisning for au pair Norskundervisning for fremmedspråklige Spansk undervisning Yoga undervisning Dataundervisning for nybegynnere Frivilligsentralen har hatt dataundervisning 2 timer pr uke for dem som ønsker hjelp med data, IPhone og nettbrett. Det har vært 2 datalærere i aksjon hver torsdag fra kl til kl Det er i snitt vært 4 personer hver gang på disse dagene. Det er nedlagt rundt 82 arbeidstimer x 2 = 164 frivillig timer på dataundervisning. Dette er et veldig populært tilbud som hovedsakelig retter seg mot pensjonister. Datakurs med vekt på billedbehandling En lærer har brukt 16 timer på opplæring i billedbehandling til 10 personer. Norskundervisning for au pair En pensjonert norsklærer og en assistent har gjennomført norskundervisning for 10 au pairer 2 timer i uka med unntak av skoleferien. Til sammen utgjør dette 82 arbeidstimer x 2 = 164 frivillige timer. Norskundervisning for fremmedspråklige I 2013 har Frivilligsentralen hatt 6 norsklærere, som har undervist 2 timer 3 dager i uken. Kursene har vært fulltallig med mellom 10 og 12 elever pr gruppe. Hver frivillig har nedlagt rundt 82 arbeidstimer x 4 = 328 frivillige timer. Spanskundervisning. Startet høsten 2014 og har medført 32 frivilligtimer Yoga undervisning Hver onsdag hele året har det vært tilbud om yoga på dagtid. 1 lærer har vært i aktivitet og har brukt 104 frivilligtimer Vår ref.: 14/ Side 11 av 16

12 Grupper utgjør til sammen rundt 684 timer med frivillig innsats. Ved mange henvendelser av samme type kan Frivilligsentralen se behov for å starte grupper. I 2013 hadde Frivilligsentralen fokus på fysisk form. Turgruppene våre er et svar på dette. Ballroom dance Blomsterpatruljen Bridge Internasjonal kvinnegruppe Malergruppa Møteplassen Strikkecafe Turgruppa Tur for de som liker en utfordring Ballroom dance, ble startet opp i oktober, men god tilslutning. Danselæreren har hatt 8 samlinger, med mellom 10 og 18 deltagere. Totalt 16 timer Blomsterpatruljen, 17 blomsterglade menn og kvinner har i samarbeid med båtforeningen i perioden fra begynnelsen av juni til slutten av september sørget for at Båthavna og Drøbak sentrum alltid har friske og ny-stelte blomsterbed og krukker. Langs Aage Hansens promenade i Båthavna, videre til Molo B, Rudi Kreuls havnehage, De maritime samlinger, Torget, Sjøtorget og andre steder med offentlig blomsterprakt nedlegger de til sammen rundt 315 timer frivillige timer til glede for fastboende i Drøbak og ikke minst turistene. Bridge ble forsøkt startet uten stor suksess. 1 kursleder og 3 deltagere holdt på over 5 uker. Avrundet. 15 timer ble investert i dette prosjektet. Internasjonal kvinnegruppe møtes hver andre og siste tirsdag i måneden på Hospitalet. Oppmøtet har vært varierende med et oppmøte i snitt på 12 kvinner pr møte. Det var deltagere fra 13 forskjellige land som har benyttet seg av tilbudet. For gruppeleder utgjør dette rundt 36 frivillige timer i året. Malergruppa, vår malelærer har nedlagt i underkant av 100 timer med å tilrettelegge og stille opp hver andre onsdags kveld med pensler og lerret. Det er 17 registrerte deltagere med varierende deltakelse som benytter seg av dette tilbudet. Vår ref.: 14/ Side 12 av 16

13 Møteplassen Frogn Frivilligsentral sitt hovedmål for 2014 var å skape en møteplass for alle. Et sted hvor man kunne være sosial uten konkurranse, forventinger eller press. Vi ville skape et sted for de som har lyst til å møte andre mennesker for en uhøytidelig prat eller kanskje spille kort, brettspill, felles matlaging, leksehjelp eller bare sitte et sted å lese avisen. Møteplassen skulle leve og utvikles av de menneskene som benyttet seg av tilbudet. Årets satsing ble ingen suksess. Avviklet fra midten av oktober. Møteleder brukte rundt 60 timer før prosjektet ble skrinlagt. God tanke, ikke like lett i praksis. Strikkecafe Vår elleville strikkegjeng på rundt 18 personer møtes hver annen mandag. En frivillig har organisert og lagt ned 72 frivillige timer til felles glede for denne gruppa. Turgruppa Hver tirsdag og torsdag kl.11.00, uansett hver og vind, har en frivillig trosset værgudene for å legge ut på timesturen. Tilbudet er fortsatt populært med snitt på syv turgåere hver gang. De 4 turvertene har lagt ned 40 timers gange. Tur for de som liker en utfordring Dette er et samarbeidsprosjekt med Frognmarkas venner. Hver 14 dag har to turverter tatt med turglade mennesker på spennende turer på kryss og tvers i Frogn. Turene har variert fra 2 til 5 timer, og krever god fysisk form. Turvertene har lagt ned over 30 timer i ulendt terreng for å gi Frognbeboerne et spennende turtilbud Vår ref.: 14/ Side 13 av 16

14 Prosjekter Totalt har våre prosjekter har en rekkevidde på over 4388 mennesker. Drøbaksvenn cafe Inspirasjons seminar Matfestivalen Sandutkjøring Verdensdagen for psykisk helse Drøbaksvenn cafe 20 flyktninger kom i 2014 til Frogn kommune. Gjennom Drøbaksvenn cafe ønsker vi å gi innbyggerne i Frogn muligheten til å bli kjent med disse. I 2014 har flyktninger fra Tibet og Somalia fått presentert seg og sitt land med spennende matkvelder. Det har også blitt arrangert Drøbaksvenn kurs (som er bygd på samme prinsipp som røde kors flyktninger guide) Dette er et samarbeidsprosjekt med Flyktningkonsulenten i NAV Inspirasjons seminar Det årlig inspirasjons seminar gikk av stabelen fredag 28.februar i Ås kulturhuset. Årets tema var Tilstede i en travel hverdag. Om nærvær og hverdagslykke. Et interkommunalt samarbeid for Follo regionen, myntet på helse og omsorgspersonell, kulturarbeidere, pårørende, brukere, beslutningstagere og andre interesserte. Prosjektdriver er kompetansehjulet i Follo. Representanter fra follokommunene Ski, Ås, Vestby, Oppegård og Frogn. Matfestival Matfestivalen var et fint bidrag til å synliggjøre at vi er en del av et flerkulturelt samfunn. I 2014 ble det servert 3500 porsjoner med mat fra 17 forskjellige nasjoner ble servert og spist i løpet av noen hektiske timer på Drøbak torg lørdag 31. mai. Dette ble gjort i samarbeid med Enhet for kultur og fritid. Vi blir større og større fra år til år og håper dette er et arrangement som har kommet for å bli. Sandutkjøring, Vi har ikke kjørt ut mange bøttene i 2014 totalt har det blitt 8 bøtter sand, inkludert påfyll. Vi ser at det vi fokuserer på får vi mer av. Dette må vurderes neste år. Fint tiltak sammen med seniorkontaktene og en billig investering for kommunen. Vår ref.: 14/ Side 14 av 16

15 Verdensdagen Psykisk helse Årets tema var for verdensdagen for psykisk helse: «Se hverandre og senk skuldrene i hverdagen». I år fikk vi med oss Eli Rygg til Drøbak kino med tema Stress ned! Et samarbeidsprosjekt mellom ressurssenteret for psykisk helse, utekontaktene, Helsesøstrene, Mental helse Frogn, brukerrådet ved ressurssenteret for psykisk helse, Frogn Frivilligsentral, Drøbak kino og psykisk helsetjeneste. For de frivillige Ivaretakelse av de frivillige På grunn av møteplassen har det ikke vært så mye plass til frivilligtreff. Ut på blåturen i år ble også avlyst, men julebord fikk vi til! Det ble avholdt på Hospitalet i starten av desember. Oppsummering og veien videre Frogn Frivilligsentral er en av de sentralene på landsbasis som har lyktes i størst spredning av kjønn og alder. Konseptet vårt er tuftet på åpenhet. Her skal alle kun gjøre det de har lyst til. At vi har lykkes så godt tar vi som et signal på at vi har den bredden i våre aktiviteter som gjør at Frogn Frivilligsentralen omfavner de som har ønsker og behov for frivillighet. Vårt motto: «Frivillighet er ikke et sted, men en tilstand», lever fortsatt videre. Dagens utfordringer i forhold til det som utpeker seg i folkehelserapporten for Frogn Kommune i rapporten fra 2014 er noe vi ser på med nysgjerrighet. Jeg avslutter som med et dikt av Astrid Nøklebye Heiberg, spesialist i psykiatri. «Det som virkelig betyr noe i livet når andre grunnleggende behov er dekket, det er å høre til. Høre til hos noen. Høre til et sted» Drøbak Maria Nordlander Flatøy Styreleder Gro Paulsen Daglig leder Vår ref.: 14/ Side 15 av 16

16 Vår ref.: 14/ Side 16 av 16

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer.

Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer. ÅRSMELDING 2012 Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer. Frivilligsentralen har blitt to år, og 2012 har vært

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 Frivilligmelding for Gjøvik kommune Utvalg for Kultur og Idrett oppnevnte i september 2013 en administrativ arbeidsgruppe

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer