Til fakultetsstyret HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 9.oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 21/2013 Journalnr.: 2013/4650 Saksbehandler: Monica Melhus ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I JORDMORFAG (120 SP) FORSLAG TIL VEDTAK «1. Fakultetsstyret anbefaler etablering av masterstudium i jordmorfag, 120 studiepoeng, forutsatt tilsetting i de vakante stillinger slik de fremgår av bemanningsplan. 2. Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av dagens videreutdanning i jordmorfag. Siste opptak til videreutdanningen gjennomføres våren Fakultetsstyret foreslår fastsettelse av følgende overgangsordning for studenter tatt opp på dagens videreutdanning i jordmorfag: a) Studenter som er tatt opp på videreutdanning i jordmorfag kan fram til 1. januar 2018 tildeles vitnemål for videreutdanning i jordmorfag. b) For tildeling av vitnemål for videreutdanning i jordmorfag må alle eksamener som skal fremgå på vitnemålet være bestått og søknad om tildeling av vitnemål være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for helsefag senest 31. desember 2017.» Bakgrunn Dagens jordmorutdanning ved HiOA er en videreutdanning på 120 studiepoeng, heltid over to år, tilknyttet institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) ved studiested Kjeller. Studentrekruttering, finansiering av studentplasser og infrastrukturen er godt etablert. Studiet kvalifiserer for autorisasjon som jordmor. Opptakskrav er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. Jordmorutdanningens innhold og omfang er fastsatt i Rammeplan for jordmorutdanning, 1 som igjen er bundet av EØS-direktiv 2005/36/EF fattet styret ved daværende Høgskolen i Akershus følgende vedtak (sak 37/11): Rektor og ny ledelse ved fakultet for helsefag får styrets godkjenning til å utrede og utarbeide en ferdig søknad i master i jordmorfag for akkreditering hos NOKUT. Finansiering av master i jordmorfag må tas innenfor fakultetets budsjettramme. En arbeidsgruppe bestående av både interne og eksterne medlemmer (representanter fra annen 1 Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning. Utdannings- og forskningsdepartementet, fastsatt 1.desember Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005

2 masterutdanning ved fakultetet, praksisfeltet, studenter, jordmorutdanning ved annen utdanningsinstitusjon) har utarbeidet programplanen. Nasjonal rammeplan og internasjonale rammebetingelser regulerer i stor grad jordmorutdanningens innhold og tyngde, noe som gir liten fleksibilitet i utforming av utdanningen. I forhold til kravene til en masterutdanning, trenger eksisterende videreutdanning primært å styrkes innen vitenskapsteori og -filosofi og forskningsmetoder. Beskrivelse av masterstudiet Mastergradsstudium i jordmorfag er en mastergrad på 120 studiepoeng i henhold til 3 i forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember Bestått studium kvalifiserer for graden master i jordmorfag. For å sikre at en kandidat med fullført mastergrad i jordmorfag oppfyller profesjonskravet som stilles for å arbeide som jordmor, tilfredsstiller masterstudiet nasjonal rammeplan for jordmorutdanning. Studiets innhold er organisert i 10 obligatoriske emner på til sammen 120 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 60 studiepoeng, inkludert masteroppgaven på 30 studiepoeng. Kliniske studier utgjør 60 studiepoeng. Studiet har følgende fordeling av emner gjennom studiet: Studieår Høstsemester Vårsemester MAJO4000 Jordmorfag, fødsel, barsel og familiedannelse 1 (10 sp) MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling (20 sp) MAJO4300 Jordmorfag, fødsel, barsel og familiedannelse 2 (5 sp) 1 MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse (5 sp) MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, del A (5 av 10 sp) MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdomsog kvinnehelsetjeneste (10 sp) MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, del B (5 av 10 sp) (10 sp) 2 MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold (20 sp) MAJO5900 Masteroppgave (30 sp) MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-/barselavdeling (10 sp) Utdanningen går på heltid over to år med opptak hvert år. Dette innebærer at det til enhver tid er to kull under utdanning. Mangel på praksisplasser for kliniske studier har vært en utfordring i mange år, og de tilgjengelige plassene må fordeles i samarbeid med jordmorutdanningen ved Høgskolen i Vestfold og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette innebærer at jordmorstudiet må organiseres slik at det aldri er to kull fra HiOA ute i praksis samtidig. Dette er løst ved at kliniske studier fordeles over hele året, slik at det aldri er overlapping av studenter i klinisk praksis. En konsekvens av denne organiseringen er at det teoretiske emnet MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag gjennomføres delvis før og delvis etter en praksisperiode. Organiseringen av kliniske studier sammen med rammeplanens krav medfører også at studiet får enkelte emner på bare 5 sp, for eksempel emnet MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse. Emnet er imidlertid nært knyttet til MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste (10 sp) som er kliniske studier knyttet til teori i MAJO4100. Totalt sett vil således temaet Kvinners reproduktive og seksuelle helse utgjøre et omfang på 15 sp. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Akkreditering etter 3 i mastergradsforskriften I mastergradsforskriften oppgir departementet 3 muligheter for etablering av mastergradsstudier etter 3, 4 og 5. Mastergradsstudium i jordmorfag søkes akkreditert etter 3 og oppfyller kravene i henhold til denne paragrafen. Selv om det kreves 1 års yrkespraksis for opptak til mastergradsstudiet, som er et krav i henhold til rammeplanen for videreutdanning i jordmorfag, anser vi likevel at det er en 3-master fordi institusjonene selv har anledning til å definere forkrav, som f.eks. praksis, også ved studier akkreditert etter 3. Det at studiet har krav om 1 år yrkeserfaring for opptak, betyr altså ikke at studiet må være en 5 master. Mastergradsstudier etter denne paragrafen skal normalt gi grunnlag for forskerutdanning, noe studier akkreditert etter 5 normalt ikke gir. (NOKUTs analyse- og utredningsrapport «En mastergrad er ikke en mastergrad», desember 2012.) Vi gjør også oppmerksom på at tilsvarende studium ved Høgskolen i Vestfold (masterstudium i jordmorfag) er akkreditert som 3-master. Vurderinger av behov for og etterspørsel etter studiet HiOA har, i likhet med Høgskolen i Bergen, landets største jordmorutdanning, og har et aktivitetskrav fra departementet på å utdanne 40 jordmødre hvert år. En fjerdedel av fødslene i Norge skjer i Oslo og Akershus. Av Helsedirektoratets rapport 02/2012: «Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030» fremgår at «For spesialitetene jordmor og psykiatrisk sykepleier er antall spesialister høyest i de eldste alderskategoriene. Dette indikerer at avgangen for disse spesialiseringene kan bli relativt høy de nærmeste årene.» Dette synliggjør et fortsatt stort behov for å utdanne kompetente jordmødre til helsetjenesten. Kvalitetsreformen av høyere utdanning, St.meld Gjør din plikt Krev din rett, med bakgrunn i Bologna-deklarasjonen av 1999, har medført endringer for utdanninger på universitet- og høyskolenivå. Dette gjelder studieprogram, undervisningsplaner, institusjonssamarbeid, praksistrening og forskning (European higher education area/the Bologna Process from a Norwegian Perspective, 2005). Bolognaprosessens mål om innføring av et sammenliknbart gradssystem med to hovednivåer, bachelorgrad og mastergrad, er en forutsetning for å nå målet om kompatible utdanninger, økt mobilitet for studenter og ansatte, og for å fremme den europeiske dimensjonen og samarbeidet i høyere utdanning. Mastergradstudiet i jordmorfag er utviklet på bakgrunn av dette. Også St. melding 13 Utdanning for velferd legger føringer for omgjøring til masternivå, (kap.9.1.3): «Som nevnt finnes det en rekke kortere videreutdanninger på det helse- og sosialfaglige området, særlig for sykepleiere. Mange av dem er regulert med rammeplan. Disse videreutdanningene gir i dag ikke alltid mulighet for videre påbygning dersom studentene ønsker å ta en mastergrad, slik at et masterstudium eventuelt vil innebære ytterligere to års studium. For å unngå at videreutdanningene blir blindveier i utdanningssystemet, bør det legges til rette for at de kan integreres i eller bygges på til en mastergrad, forutsatt at innholdet reelt sett er på masternivå.» I dag er det svært få jordmødre med doktorgrad i Norge. Med dagens system må jordmødre ta en egen master for å kunne søke opptak på et doktorgradsprogram, selv om de som jordmødre allerede har en utdanning på 120 studiepoeng som bygger på bachelor i sykepleie. Dette er svært ressurskrevende, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte student. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Helsedirektoratet skriver 3 : Forskning er avgjørende for profesjons-, fag- og tjenesteutvikling og kunnskapsbasert praksis. Det er mangel på forsknings og organisert kunnskapsutvikling innen jordmorfaget, særlig i kommune-helsetjenesten. Helsedirektoratet mener det er viktig og nødvendig med en kunnskapsbasert utvikling av jordmortjenestene og jordmorfaget, og at jordmødre bør være en aktiv del av utvikling av eget fag, inkludert forskingsaktivitet. ( ) Uavhengig av hvilken form jordmorutdanningen vil ha i fremtiden, bør det legges til rette for forskning og fagutvikling innenfor jordmorfaget. HiOA bør derfor forplikte seg til at jordmødres kompetanse kan heves til høyest mulig nivå. Dette er nødvendig både for å sikre høy faglig kvalitet på utdannelsen, og for å gjøre det mulig at jordmødre kan søke opptak på doktorgradsprogram på grunnlag av jordmorutdanning uten å måtte ta en ekstra master først. Rekrutteringsgrunnlag og planlagt studenttall HiOA har et aktivitetskrav fra departementet på å utdanne 40 jordmødre hvert år. Det viktigste potensialet for rekruttering til studiet vil være sykepleiere som har tatt sin bachelorutdanning ved HiOA. HiOA er landets største utdanningsinstitusjon innen sykepleie. Det uteksamineres nesten 500 studenter ved høgskolens bachelorprogram i sykepleie hvert år. Man regner også med å rekruttere studenter som har sin bachelorutdanning fra andre høgskoler, og som arbeider i østlandsregionen. I Oslo er det 4 utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorutdanning i sykepleie. Konkurrerende tilbud Det er få direkte konkurrerende studietilbud til det omsøkte masterstudiet. Det er fem studiesteder som tilbyr jordmorutdanning i Norge i dag: Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen i Vestfold har som første studiested fått akkreditert sin master i jordmorfag hos NOKUT, og gjennomførte første opptak høsten Studiet ved Høgskolen i Vestfold kan utgjøre et konkurrerende studietilbud. Vi anser imidlertid at konkurransekraften til HIOA er høy fordi mange studenter foretrekker å studere i Oslo og Akershusregionen. Vi påregner også at høgskolens ambisjon om å bli profesjonsuniversitet, med tilhørende økt forskningsaktivitet og mulighet for videre studier gjennom fakultetets etablerte ph.d. i helsevitenskap, styrker HiOAs konkurransekraft på området. Vurdering av studiet opp mot fakultetets og høgskolens strategiske planer Som landets største statlige høgskole har HiOA et viktig samfunnsoppdrag når det gjelder å bidra til å løse de utfordringene samfunnet står ovenfor, blant annet innen helsesektoren. Fakultet for helsefag anser etablering av mastergradsstudium i jordmorfag for å være et viktig samfunnsoppdrag og mener det er naturlig at landets største høgskole, med ambisjoner om å være ledende på profesjonsutdanninger, påtar seg ansvaret for å styrke kompetansen på området. Fakultetets årsplan Etablering av master i jordmorfag er en oppfølging av fakultetets årsplan , hvor det fremgår følgende: «2. Prioriterte tiltak studieplasser Innenfor rammen: Master i jordmorfag (videreutdanning som konverteres til master)». 3 Rapport IS-1815 Utviklingsstrategi for jordmortjenesten. Tjenestekvalitet og kapasitet. Helsedirektoratet 2010 Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Strategiplan for fakultet for helsefag Av strategiplanen fremgår det at fakultetet skal «utdanne kandidater med høy profesjons- og samhandlingskompetanse» og «bidra til økt kvalitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene». Programplanen som er utarbeidet for mastergradsstudiet viser at disse målene dekkes på en god måte. Det er et klart behov for kandidater med handlingskompetanse som jordmødre. Etablering av masterprogrammet vil sette høgskolen i stand til å tilby en utdanning som møter enda mer omfattende krav til kompetanse på området. En kandidat med fullført masterstudium i jordmorfag vil i tillegg til handlingskompetanse som jordmor også ha kompetanse i å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet. Videre heter det videre at fakultetet skal «tilby god og relevant praksis i samarbeid med arbeidslivet». Kliniske studier utgjør en forholdsvis stor del av studiet (60 sp) og er en avgjørende kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse som jordmor. Det fremgår også at fakultetet skal «tilby internasjonalt etterspurte utdanninger av høy kvalitet som gir studentene mulighet for gjennomgående utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå». Etablering av masterprogrammet vil bidra til dette ved at jordmorutdanning nå inkorporeres i ny gradsstruktur og ikke lenger utgjør såkalt «blindvei» i utdanningssystemet. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Av strategiplanen fremgår det at «HiOA skal utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse». Masterstudiet dekker dette målet, jf. beskrivelse læringsutbyttet for studiet. Det fremgår også at «HIOA skal samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming» samt «utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping». Se redegjørelse for tilsvarende punkter i fakultetets strategiplan. Fagmiljøet og tilknyttet forskningsaktivitet Oversikt over fagmiljøet tilknyttet masterstudiet: Navn Stilling Årsverk i studiet Utlyst (6 søkere, tilsetting februar 14) Professor 1,0 (maternell, reproduktiv og barns helse) Faxelid, Elisabeth Professor II 0,2 Lukasse, Mirjam 1.am. 0,2 (1,0 fra ) Kaasen, Anne 1.am. 1,0 Vakant stilling (utlyses okt 13, planlagt 1.am. 1,0 tiltredelse ) Under tilsetting (senest ) 1.am II 0,2 (obstetrikk og gynekologi) Hilli, Yvonne 1.am. 0,2 Garnweidner, Lisa 1.am./post.doc 0,2 Valle, Ann-Karin 1.lektor 0,6 Dahl, Bente Høgskolelektor 0,25 (1,0 fra ) Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Fylkesnes, Anne Margrethe Høgskolelektor 1,0 Lilleengen, Anne Marie Høgskolelektor 1,0 Negaard, Torill Høgskolelektor 0,6 Mohr, Cecilie Hvinden Høgskolelektor 0,5 Totalt årsverk: 7,95 (9,5 fra ) Det beregnes 9,5 årsverk knyttet til studiet. Fagmiljøet er bredt faglig sammensatt og vil dekke undervisningsområdene i programmet så snart det utlyste professoratet i maternell, reproduktiv og barns helse og førsteamanuensis II-stillingen innen obstetrikk og gynekologi er besatt. Professoratet ble utlyst med søknadsfrist Ved fristens utløp var det 6 søkere. Stillingen beregnes tilsatt i februar 2014 med tiltredelse Førsteamanuensis II-stillingen er under tilsetting, senest For mer detaljert oversikt over fagmiljøet, se vedlegg. Samtlige tilsatte i fagmiljøet driver forskning og faglig utviklingsarbeid knyttet til sentrale emner i masterstudiet. Fagmiljøet har økende vitenskapelig publisering og er aktive innen forskningsformidling, både på forskningskonferanser og konferanser rettet inn mot praksisfeltet, se vedlegg. Det er søkt eksterne midler for forskningsprosjekter som er direkte relevante for masterstudiet, herunder NFR prosjekt innvilget i juni 2013: «Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies and mobile learning devices» (prosjektleder Miriam Lukasse) og NFR prosjekt som avsluttes i 2013: «Samtaler om mat på helsestasjon (SOMAH)», hvor flere spinoff-publikasjoner vil publiseres i 2014 og 2015 med jordmødre som medforfattere/førsteforfattere (Anne Marie Lilleengen og Anne Margethe Fylkesnes). Andre relevante prosjekter er Ekstra stiftelsen: «Mor, medmor og jordmor. Lesbiske kvinners opplevelser i møte med jordmoromsorgen» (Bente Dahl) som avsluttes i 2014, og EUmidler i samarbeid med folkehelseinstitutt i Helix prosjekt: «Miljøpåvirkning hos gravide kvinner» (Anne Marie Lilleengen), hvor jordmorstudenter kan bruke prosjektets datamateriale i sine fordypnings/masteroppgaver. Sistnevnte prosjekt starter Av internt finansierte prosjekter med direkte relevans for jordmormasteren kan nevnes samarbeidsprosjekt med AHUS hvor det utarbeides undervisningsopplegg for suturering med hjelp av GynZone dataprogram (Anne Marie Fylkesnes og Anne Kaasen fra HiOA og Anne Bjoner og Eva Berner fra AHUS, avsluttes 2013) og samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Sør-Trøndelag relatert til jordmorstudentenes refleksjoner over tidlig hjembesøk hos barselkvinnen (Anne Marie Lilleengen fra HiOA og Ingvild Aune fra HiST, avsluttes 2013). En egen forskningsgruppe i jordmorfag er under utvikling, men vil sannsynligvis ikke etableres før den nye professoren i maternell, reproduktiv og barns helse er tilsatt. 50 % av masterstudiet i jordmorfag består av kliniske studier. Det stilles høyere krav for kontaktjordmødres veiledningskompetanse for veiledning av masterstudenter da kliniske studier skal være forskningsbasert. Det er i den forbindelse planlagt at alle involverte kontaktjordmødre må ta obligatorisk kurs i veiledningspedagogikk(praksisveiledningskurs, trinn I-III) og 15-studiepoeng videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Kursingen av kontaktjordmødre skal skje puljevis i 2014 og 2015 i god tid før de kliniske studiene starter. Institutt HEL v/jordmorutdanningen skal dekke alle kursutgifter, mens praksisstedene står for frikjøp av personalet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Bibliotek, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur Masterstudentene vil få tilhold på studiested Kjeller. Bygget har stor kantine, læringssenter og undervisningsrom med auditorier med ulik størrelse, klasserom og grupperom alle rom utstyrt med moderne AV-utstyr. Det er eget informasjonssenter (studentekspedisjon) i bygget. Tekniske og administrative tjenester: Fakultetets Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering på studiested Kjeller vil yte administrative tjenester og bistand til masterstudiet. Det vil ikke være behov for å øke disse ressursene. Studentene vil kunne anvende de samme tjenester innen veiledning og IKT som tilbys andre studenter på høgskolen. Læringssenter og bibliotektjenester: Læringssenteret på Kjeller vil yte støttetjenester til tilsatte og studenter ved studiet på samme måte som det gjøres for studentene på dagens videreutdanning. Læringssenteret har et bredt tilbud av litteratur og tidsskrifter, de er tilknyttet BIBSYS, og studenter og tilsatte har tilgang til sentrale søketjenester og referansedatabaser. Kvalitetssikring av studiet Masterstudiet vil omfattes av System for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA, vedtatt av styret for HiOA Ressursbruk og finansiering Ressursmessig vil endringen fra drift av studiet som videreutdanningsstudium til masterstudium innenfor samme måltall, utgjøres kun av veiledning og sensur på masteroppgavene. Dette utgjør 925 timer for 40 oppgaver. Regnet som årsverk, inkl. gjennomsnittlig andel til FoU og formidling, faglig/pedagogisk fornying og administrasjon og verv, utgjør dette ca 0,5 årsverk ekstra. Med gjennomsnittlig kostnad for et årsverk på ca. kr vil merkostnaden utgjøre ca. kr Ressursberegning foretatt i samråd med økonomiseksjonen ved fakultetet synliggjør at det ved full drift vil medgå timer til undervisning, veiledning, sensur og koordinering. Utover dette vil ikke andel årsverk øke for studiet, men kostnader knyttet til økt kompetansekrav (professorkompetanse) øker ytterligere totalkostnadene for studiet. I den foreslåtte programplanen er det planlagt at MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag skal gjennomføres sammen med master i samfunnsernæring og/eller master i helse og empowerment. Disse ressursene må derfor sees i sammenheng. Fremdriftsplan Første ordinære kull med masterstudenter ønskes tatt opp til vårsemesteret Programplanen ble godkjent i fakultetets studieutvalg (StuHF-sak 36/12). Videre godkjenning av programplan i sentralt studieutvalg planlegges behandlet i desember Endelig sak om etablering av studiet planlegges behandlet i høgskolestyrets møte 11. mars Høgskolen har fått akkreditert og etablert egen ph.d. i helsevitenskap. Dette gir HiOA rett til selv å etablere master i jordmorfag uten akkreditering fra NOKUT. Nina Waaler Kristin Nordseth Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Vedlegg: 1. Utkast til programplan 2. Bemanningsplan 3. CV-samling 4. Publiseringsliste 5. Dokumentasjon på FoU, samarbeid og nettverk 6. Kalkyle kostnadsberegning Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 Masterstudium i jordmorfag Master Programme in Midwifery 120 studiepoeng Heltid Godkjent av: XX Dato: XX.XX.XXXX Gjeldende fra: semester år Endringer godkjent: XX.XX.XXXX Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Programplanen gjelder for kull XXXX-XXXX Master i jordmorfag Side 1

10 Innhold 1. Innledning... 3 Jordmorutdanning... 3 Jordmorfag... 3 Kunnskapsbasert jordmorvirksomhet... 3 Yrkesmuligheter og videre utdanning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte... 4 Kunnskaper... 4 Ferdigheter... 5 Generell kompetanse Studiets innhold og oppbygning... 5 Studiets fagområder... 5 Organisering av studiet Studiets arbeids- og undervisningsformer... 7 Teoretiske studier... 7 Kliniske studier Internasjonalisering Arbeidskrav Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Progresjon Skikkethet Emneplaner MAJO4000 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste MAJO4300 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse MAJOPRA3 Fødsel- og barselomsorg normale og avvikende forhold MAJO5900 Masteroppgave MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-/barselavdeling Tabelloversikt Tabell 1 Fordeling av rammeplanens studiepoeng på de ulike emnene. 6 Tabell 2 Fordeling mellom kliniske og teoretiske studier, samt eksamenstidspunkter. 6 Tabell 3 Organisering av kliniske studier.. 8 Tabell 4 Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger.. 10 Master i jordmorfag Side 2

11 1. Innledning Jordmorutdanning Masterstudiet i jordmorfag (Master Programme in Midwifery) bygger på Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning av 1. desember Studiet tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF som beskriver den utøvende jordmorvirksomhet og kvantitative kliniske krav til jordmorutdanning. Studiet fører kandidaten fram til å kunne søke om autorisasjon som jordmor. Masterstudiet på 120 studiepoeng er forankret i Utdannings- og forskningsdepartementets Forskrift om krav til mastergrad 3, fastsatt 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 første ledd og 3-7 annet ledd. Til sammen oppfylles krav beskrevet i nasjonale retningslinjer og internasjonale konvensjoner med hensyn til både jordmorutdanning og mastergradsutdanning. Jordmorfag Profesjonstittelen jordmor bygger på den internasjonale definisjonen av jordmor som ble vedtatt i 1992 av Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale gynekolog- og obstetrikersammenslutning (FIGO) og Det internasjonale jordmorforbund (ICM). Her heter det: «En jordmor er en person som har fullført og bestått landets offentlige jordmorutdanning og har ervervet seg de foreskrevne kvalifikasjoner for å bli godkjent og/eller autorisert til å utøve jordmorvirksomhet. Hun må være i stand til å yte den nødvendige overvåkning, omsorg og rådgivning til kvinnen i løpet av svangerskapet, fødselen og barseltiden, til å lede fødsler på eget ansvar og til å ha omsorg for det nyfødte barnet og spedbarnet. Denne omsorgen omfatter forebyggende tiltak, observasjon av patologiske tilstander hos mor og barn, tilkalling av nødvendig legehjelp eller i mangel av denne kunne påta seg å gi førstehjelp. Hun har en viktig oppgave i helserådgivning og undervisning, ikke bare for kvinnen, men også for familien og samfunnet. Arbeidet bør omfatte undervisning av gravide og vordende foreldre med forberedelse til fødselen og framtidig foreldrerolle, og kan utvides til visse grener av gynekologi, familieplanlegging og spedbarnspleie. Hun kan praktisere i sykehus, fødestuer, helsesentre, ved hjemmefødsler og i andre former for jordmorvirksomhet». Jordmorfaglige kompetanse omfatter kandidatens forutsetninger for å utøve forsvarlig jordmoromsorg og inkluderer fagkunnskap, ferdigheter, erfaring, holdninger, moral og personlige egenskaper. Kunnskapsområdets kjerne har sine røtter i den enkelte jordmors kunnskap fra sin kliniske praksis og den kollegiale yrkeskunnskap som utvikles gjennom erfarne jordmødres yrkesutøvelse innen fødselsomsorgen. Jordmorfagets lange tradisjoner er klinisk forankret og erfaringskunnskap er overlevert gjennom generasjoner. Som et virkemiddel for å videreutvikle og bevare profesjonens særegenheter, vil masterstudiet i jordmorfag ha som mål å utdanne jordmødre med god klinisk og vitenskapelig kompetanse som utfordrer og utvikler kunnskap og forståelse om kvinnes reproduktive og seksuelle helse i ulike livsfaser. Jordmorens kjerneområder er knyttet reproduktiv og perinatal helse; områder som er knyttet til livets begynnelse og menneskets reproduksjon. Innenfor disse områdene studeres og utvikles kunnskap om normale og avvikende prosesser knyttet til familiedannelse, svangerskap, fødsel, barsel- og nyfødtperiode. Gjennom masterstudiet vil kvinners seksuelle og reproduktive helse studeres i et helsefremmende og forebyggende perspektiv og knyttes til jordmorens profesjonsutøvelse for og med kvinnen, barnet og familien. Kunnskapsbasert jordmorvirksomhet Masterstudiet i jordmorfag vil gi kompetanse i kunnskapsbasert jordmorvirksomhet. Med kunnskapsbasert menes en jordmorvirksomhet som bygger på forsknings- og erfaringsbasert Master i jordmorfag Side 3

12 kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Dette er i tråd med samfunnets krav om kunnskapsbasert praksis. I masterstudiet utvikles studentens profesjonsfaglige og akademiske kompetanse. Dette skjer gradvis gjennom utdanningen ved at det stilles økende krav til refleksjonsnivå og utvikling fra en deskriptiv til en analytisk holdning og vurdering. Studenten utvikler sin forståelse og tilegner seg kompetanse til kritisk å kunne vurdere teoretisk kunnskap, praktiske erfaringer, samt egne holdninger og handlinger. Studiet fremmer på den måten studentens modning, selvstendighet og refleksjon. Yrkesmuligheter og videre utdanning Masterstudiet gir grunnlag for arbeid med å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse gjennom en kunnskaps- og forskningsbasert jordmortjeneste. Mastergrad i jordmorfag gir kompetanse til jordmortjeneste, undervisning, ledelse og utviklingsarbeid. Kompetansen kan benyttes i klientrettet arbeid, i beslutningsprosesser, i policyutforming og i fagutvikling, formidling og forskning. Jordmor med mastergrad skal bidra til å utvikle faget og høyne kvaliteten på jordmortjenesten. Dette vil kunne være vesentlig for kvinners, familiers og nyfødte barns helse nasjonalt og internasjonalt. Avlagt mastergrad kvalifiserer for søknad om opptak til relevante PhD-studier. Masterstudiet fører fram til autorisasjon som jordmor, inkludert autorisasjon til å foreskrive p-piller til ungdom mellom 16 og 20 år. Utdanningen tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF. Dette gir en jordmor automatisk anerkjennelse av sin utdanning og rett til yrkesutøvelse i EU-land. 2. Målgruppe Målgruppen for studiet er sykepleiere som ønsker autorisasjon som jordmor og mastergrad i jordmorfag. 3. Opptakskrav For opptak kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, karakterkrav C eller 2,7 som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier. Det vises til Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 4. Læringsutbytte Gjennom studiet skal studenten vise klar faglig framgang, ta ansvar og i økende grad vise evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelse av jordmorfaget. Etter fullført masterstudie skal kandidaten være i stand til å utføre faglig forsvarlig jordmorvirksomhet, selvstendig kunne fortsette egen kompetanseutvikling og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser. Kandidaten har etter fullført studium følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper Kandidaten har inngående forståelse for de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet har avansert kunnskap om medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og jordmorfaglige tema relatert til kvinners reproduktive og seksuelle helse har avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med ulike vitenskaps- og kunnskapsteoretiske perspektiv Master i jordmorfag Side 4

13 har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder for jordmorfag kan analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv har analytisk kompetanse til å utføre kunnskapsbasert praksis og ser behovet for egen kontinuerlig utvikling og læring kan drøfte helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse Ferdigheter Kandidaten kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmors fag- og funksjonsområde i tråd med juridiske krav og yrkesetiske normer lede eget fag på ulike nivåer, spesielt innen forebyggende og helsefremmende arbeid for kvinner, familier og nyfødte barn arbeide selvstendig med rådgivning, undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, kvinners reproduktive helse, seksualitet og familieplanlegging gjennomføre avgrensede jordmorfaglige forskning- og utviklingsprosjekt i tråd med metodiske og forskningsetiske normer arbeide metodisk for pasientsikkerhet og kvalitet i jordmorfaget Generell kompetanse Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av avanserte jordmorfaglige arbeidsoppgaver i samspill og samarbeid med kvinnen, det nyfødte barnet og familien, samt å videreutvikle dette på nye områder kan utøve faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i sykehus og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten mestrer komplekse jordmorfaglige utfordringer og kan opptre profesjonelt i intime og uforutsette situasjoner i spenningsfeltet mellom liv og død kan analysere etiske dilemmaer innen jordmors fagområder kan forholde seg reflektert og kritisk til egen og aktuelle samarbeidspartneres kunnskapsutvikling og forskning kan initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål, analyser, forskningsresultater og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten kan analysere relevante jordmorfaglige yrkes- og forskningsetiske problemstillinger Operasjonalisering av det totale læringsutbytte er konkretisert under hvert emne. 5. Studiets innhold og oppbygning Studiets fagområder I henhold til Rammeplan for jordmorutdanning skal studiets hovedemner være: Jordmorfag, inkludert veiledet praksis (70 studiepoeng (sp)) Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap med relevans for jordmorfaget (10 sp) Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap med relevans for jordmorfaget (10 sp) Forskning, fagutvikling og grunnlagstenkning, inkludert fordypningsoppgave (30 sp) Studiet er organisert som et heltidsstudium over to år med veksling mellom teoretiske og kliniske studier. Direkte brukerrettede kliniske studier utgjør 60 studiepoeng. Studiet inneholder 10 emner fra de ulike hovedemner fastsatt i rammeplan med forskrift. De 120 studiepoengene er fordelt for å tilfredsstille både rammeplan for jordmorutdanning og forskrift om masterutdanning. Fordeling av faglig Master i jordmorfag Side 5

14 innhold er således justert slik at rammeplanens fordypningsoppgave er erstattet med masteroppgave og er beregnet til 30 sp. Forskning, fagutvikling og grunnlagstenkning inkluderes i de øvrige hovedemnene (tabell 1). Tabell 1: Fordeling av rammeplanens studiepoeng på de ulike emnene Emnekode Emne Sp Jordmorfag, inkludert veiledet klinisk praksis MAJO4000 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 1 MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-barselavdeling MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste MAJO4300 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 2 MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap Forskning, fagutvikling og grunnlagstenkning, inkludert masteroppgave MAJO5900 Masteroppgave MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-barselavdeling Sum Teoretiske studier Kliniske studier Organisering av studiet Studieprogrammets oppbygning med fordeling av teoretiske og kliniske studier er vist i tabell 2. Tabell 2: Fordeling mellom kliniske og teoretiske studier, samt eksamenstidspunkter Studieår Høstsemester Vårsemester MAJO4000 Jordmorfag, fødsel, barsel og familiedannelse 1 (10 sp) MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling (20 sp) MAJO4300 Jordmorfag, fødsel, barsel og familiedannelse 2 (5 sp) 1 MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse (5 sp) MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, del A (5 av 10 sp)* MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdomsog kvinnehelsetjeneste (10 sp) MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, del B (5 av 10 sp) (10 sp*) 2 MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold (20 sp) MAJO5900 Masteroppgave (30 sp) MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-/barselavdeling (10 sp) Teoretiske studier Kliniske studier Eksamen/vurdering * Planlegges i samarbeid med Master i samfunnsernæring og/eller Master i helse og empowerment Master i jordmorfag Side 6

15 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Forskningsbasert kunnskap, kliniske eksempler og etisk refleksjon vil være gjennomgående for å fremme og utvikle klinisk forståelse og kompetanse. Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeidsog undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, gruppearbeid, seminar, skriftlige oppgaver, observasjonspraksis, ferdighetstrening og kunnskapsbasert klinisk praksis er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. En del områder vil ikke bli timebelagt eller gitt forelesning i, og det forventes at studenten tilegner seg denne kunnskapen ved selvstudium. Gjennom de ulike undervisningsformer skal studenten stimuleres til å utvikle kritisk tenkning, personlige ferdigheter, faglig skjønn og å oppnå et godt grunnlag for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis. Det legges vekt på å integrere vitenskapelige arbeidsmetoder og teorier slik at studenten blir i stand til å anvende slike prinsipper i egne arbeidsoppgaver og klinisk praksis, samt å vurdere forskningsresultater. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er integrert i utdanningen. Teoretiske studier Deler av undervisningen i MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, 10 sp planlegges gjennomført i samarbeid med andre masterprogrammer, for eksempel master i samfunnsernæring og master i helse og empowerment. Forelesninger Forelesninger blir i hovedsak benyttet for å introdusere nytt fagstoff, gi en oversikt og trekke fram hovedelementer og synliggjøre sammenhenger mellom ulike tema, og samtidig formidle relevante problemstillinger. Arbeid i studiegrupper Det etableres studiegrupper ved starten av studiet. Disse gruppene opprettholdes gjennom store deler av studiet. Gruppearbeid benyttes som arbeidsform innenfor de fleste emnene. Arbeid med problemstillinger og oppgaver i fellesskap med andre studenter skal understøtte læringen av fagstoff og gi trening i samarbeid og samspill, som er nødvendig kompetanse i yrkesutøvelsen. Seminar Hensikten er å bearbeide fagstoff og tilrettelegge for faglig diskusjon mellom studenter og lærere. Muntlig formidling vektlegges. Studenten skal få mulighet til å oppøve ferdigheter i faglig formulering, og oppfordres til å gi uttrykk for egne meninger og reflektere over egne handlinger og holdninger. Skriftlige oppgaver og masteroppgaven Gjennom skriftlige oppgaver og masteroppgaven skal studenten utarbeide problemstillinger for oppgaver som de arbeider med over tid, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Studenten skal lære teori og opparbeide ferdigheter i kildebruk, analyse, diskusjon samt skriftlig og muntlig formidling. Hovedhensikten er å utvikle evnen til kritisk refleksjon, til å se fagelementer i sammenheng og utvikle dypere forståelse for et emne. Kliniske studier Det skilles mellom ferdighetstrening, prosjektorganiserte kliniske studier og direkte brukerrettede kliniske studier som beskrevet nedenfor. Ferdighetstrening I øvingslaboratoriet skal studenten tilegne seg jordmorfaglige ferdigheter som grunnlag for kliniske studier. Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Dette innebærer at studenten øver på og reflekterer over sentrale ferdigheter for Master i jordmorfag Side 7

16 yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening og øvelser kan gjennomføres i høgskolens simuleringssenter/øvingspost og i samarbeidende foretak i spesialisthelsetjenesten. Prosjektorganiserte kliniske studier Prosjektorganiserte kliniske studier gjøres i løpet av MAJOPRA2 innen ungdoms- eller kvinnehelsetjenesten eller ved klinikk for seksuell helse. Studenten velger et temaområde innen emnet og skal knytte teoretisk kunnskap sammen med sine kliniske erfaringer. Disse studiene er ikke veiledet. Direkte brukerrettede kliniske studier Studenten skal oppøve kliniske ferdigheter og vurderinger i forbindelse med jordmorvirksomhet i svangerskapsomsorgen og ved føde- og barselavdeling. Det legges spesielt vekt på studentens videreutvikling av teori, refleksjon og kliniske vurderinger for å ivareta omsorgen for kvinnen/familien og barnet. Kliniske studier skal gi studenten kompetanse i å integrere forskningsbasert kunnskap i sin profesjonsutøvelse, og tilegne seg erfaringsbasert kunnskap og pasientkunnskap. For å utvikle handlingskompetanse og -beredskap i jordmorfag vil det være en kontinuerlig veksling mellom teoretisk fordypning og kompetanseutvikling i det kliniske felt. De kliniske studiene er organisert perioder på henholdsvis 13 uker i MAJOPRA1, 7 uker i MAJOPRA2, 13 uker i MAJOPRA3 og 7 uker i MAJOPRA4. Veiledning i kliniske studier Studenten vil bli veiledet av et team bestående av høgskolens veileder og en jordmor fra det kliniske felt (klinisk veileder). Disse samarbeider om tilrettelegging av læresituasjoner i de kliniske studiene. Studenten skal sikres veiledere med relevant kompetanse. For hver studieperiode i kliniske studier skal studenten i samråd med høgskolens veileder, klinisk veileder og/eller studentansvarlig ved klinisk studiested sette opp egne læringsmål og ukeplaner. Læringsmål må være i tråd med utdanningens læringsutbytte for hvert og læresituasjoner i den enkelte periode. Studenten utarbeider regelmessig skriftlige logger som synliggjør læringsutbyttet og bevisste valg av læresituasjoner. Studenten har ansvar for aktivt å søke veiledning og møte forberedt til veilednings- og vurderingssamtaler. Tilstedeværelse i kliniske studier skal turnusplanlegges. Studenten går vakter både dag, kveld, natt og helg og følger turnus til sine kliniske veiledere. Tabell 3: Organisering av kliniske studier Emnekode Emne Ferdighetstrening Prosjektorganiserte kliniske studier Direkte brukerrettede kliniske studier MAJO4000 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 1 x MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse x MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-barselavdeling x x MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg x x Ungdoms- og kvinnehelsetjeneste x MAJO4300 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 2 x MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold x MAJO5900 Masteroppgave MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-barselavdeling x Teoretiske studier Kliniske studier Master i jordmorfag Side 8

17 Krav til studiesteder for kliniske studier For å bli godkjent som studiested for kliniske studier kreves følgende: Virksomheten drives i tråd med aktuelle helse- og sosialpolitiske føringer; den har tilfredsstillende faglig nivå og har kvalifiserte veiledere og ønsker å inngå i aktivt samarbeid med høgskolen om kunnskapsutvikling og forskning. Samarbeid mellom høgskole og studiesteder for kliniske studier For å sikre en åpen og jevnlig dialog, det kliniske felt og kandidatene, vil det bli avholdt jevnlige møter hvor utvikling av studiekvalitet stå sentralt, både med hensyn til masterstudiet (innhold, nivå, kontinuitet, progresjon, pedagogiske arbeidsformer, vurderingsordninger) og når det gjelder kandidatenes arbeidssituasjon og studiemiljø. I forbindelse med de kliniske studier og masteroppgaven, blir det arrangert jevnlige seminarer for veiledere og studenter. 7. Internasjonalisering Høgskolen anbefaler at deler av studiet tas i utlandet, gjennom de program og nettverk som Høgskolen deltar i. Utvekslingsopphold gir i tillegg til faglig utbytte viktig tilleggskompetanse for jordmors yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering gjør internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. Følgende emner kan tas enten enkeltvis eller samlet i utlandet: MAJOPRA3, MAJO5900 og MAJOPRA4. Høgskolen har utvekslingsavtaler med partnerinstitusjoner gjennom programmene Nordplus og Erasmus, i tillegg til bilaterale avtaler i andre deler av verden. Oversikt finnes her: Studenter som skal på praksisopphold til land i Sør må delta på et obligatorisk feltforberedende kurs, se Utenlandske studenter kan ta deler av sin utdanning i følgende emner: MAJO4000, MAJO4100, MAJO 4200, MAJOPRA2 og MAJO5900. Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men det tilbys også undervisning på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter til stede. Eksamensbeskrivelser utarbeides på engelsk ved behov. Arbeidskrav, eksamener og masteroppgaven kan skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Det tilrettelegges for lærerutveksling. Dette inkluderes i alle nye utvekslingsavtaler. 8. Arbeidskrav Aktuelle EØS-direktiver og Rammeplan for jordmorutdanning har kvantiseringskrav. Disse er beskrevet under de respektive emnene, men de må sees på dynamisk og arbeides med gjennom hele studiet. Under hvert emne er det i tillegg beskrevet arbeidskrav som er alle former for arbeider og ferdighetsprøving som settes som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre kliniske studier. Formålet med arbeidskravene varierer og er beskrevet under hvert emne. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske tilstedeværelse er ikke definert gjennom masterstudiet, siden de beskrevne detaljerte kvantifiseringskrav, de definerte arbeidskrav og vurderings- og eksamensformer, samt vurdering av klinisk kompetanse etter på forhånd definerte kriterier garanterer at studenten oppnår tilstrekkelig kompetanse innen jordmorfaget. Dersom studenten ikke deltar på gruppepresentasjon som inngår i et arbeidskrav eller eksamen eller ikke er til stede ved medstudenters presentasjoner, må han/hun gjennomføre en individuell presentasjon for faglærer. Skriftlige arbeider som ikke blir godkjent, må forbedres før ny innlevering. Master i jordmorfag Side 9

18 Dersom annen gangs innlevering ikke godkjennes, kan studenten ikke fremstille seg til ordinær eksamen. Studenten har rett til et tredje forsøk før ny/utsatt eksamen. Nærmere bestemmelser om krav til skriftlige arbeider, frister etc. går fram av undervisningsplanen. 9. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Vurdering av eksamener og klinisk praksis gjennomføres etter gjeldende regler i Lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er utarbeidet retningslinjer for alle skriftlige arbeider i masterstudiet. Studenten vil møte ulike vurderingsformer i de ulike emnene avhengig av mål, faglig innhold, organisering og undervisningsformer. Samtidig er det lagt opp til en variasjon i vurderingsformer i de ulike emnene. Læringsutbyttebeskrivelsene for de enkelte emnene er kriteriene for vurderingen. Vurderingsformene er vurdert som egnet til å måle grad av oppnådd læringsutbytte. Vurdering- /eksamensformene som benyttes er: Individuell skriftlig eksamen med tilsyn Individuell hjemme eksamen uten tilsyn Vurdering av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i kliniske studier Masteroppgaven, individuell eller i gruppe med maks to studenter I de teoretiske emnene benyttes bokstavkarakterer fra A til F, der A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at eksamen ikke er bestått. Ved vurdering av klinisk praksis brukes karakteren bestått/ikke bestått. Vurderings-/eksamensformer er beskrevet under hvert emne. Oversikt over vurderings-/eksamensformer, samt sensorordninger og vurderingsuttrykk er beskrevet i tabell 4. Tabell 4: Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Emnekode Emnenavn Sp Vurderings-/eksamensform Sensur Vurderingsuttrykk MAJO4000 MAJO4100 MAJO4200 MAJOPRA1 MAJOPRA2 MAJO4300 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse 1 Kvinners reproduktive og seksuelle helse Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse 2 Studiepoengproduksjon 1. studieår studieår 10 Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 5 Intern + ekstern* A-F timer 5 Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 Intern + ekstern* A-F timer 10 Individuell hjemmeeksamen, 3 dager Intern + ekstern* A-F 20 Vurdering av kliniske ferdigheter Klinisk veileder + høgskolens veileder 10 Individuell hjemmeeksamen gjennom hele To interne emnets varighet 5 Individuell hjemmeeksamen, 3 dager Intern + ekstern* A-F Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold 2. studieår 20 Vurdering av kliniske ferdigheter Klinisk veileder + høgskolens veileder MAJO 5900 Masteroppgave 30 Oppgave individuelt eller i gruppe. Individuell muntlig høring MAJOPRA4 Fødsel og familiedannelse helhetlig, avansert jordmorfag Studiepoengproduksjon 2. studieår 60 Intern og ekstern 10 Vurdering av kliniske ferdigheter Klinisk veileder + høgskolens veileder * Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode Bestått/ikke bestått A-F Bestått/ikke bestått På vitnemålet for master i jordmorfag føres avsluttende vurdering for hvert emne og masteroppgavens tittel. Master i jordmorfag Side 10

19 Progresjon Progresjonskrav for 1. studieår: For opptak til MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling må arbeidskrav i emne MAJO4000 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse 1 og MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse være godkjent For å avlegge eksamen i MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste må eksamen i MAJO4100 Kvinners reproduktive og seksuelle helse være bestått For opptak til MAJO4300 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse 2 må emne MAJO4000 Jordmorfag fødsel, barsel og familiedannelse 1 være bestått Progresjonskrav 2. studieår For opptak til MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold må MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling og MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste være bestått For opptak til MAJO5900 Masteroppgave må MAJO4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag, del A og del B, være bestått. Masteroppgaven kan først leveres til sensurering når alle emner er bestått med unntak av MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde- /barselavdeling For opptak for MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-/barselavdeling må alle emner være bestått med unntak av MAJO5900 Masteroppgave Vurdering i direkte brukerrettede kliniske studier I de direkte brukerrettede studiene ved føde-/barselavdeling er vurderingen knyttet til ulike læringsaktiviteter, forventningssamtalen og midt- og sluttvurderingen. I løpet av de første ukene i perioden for de kliniske studier utarbeider studenten personlig målsetting, basert på læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Målene tas opp til diskusjon med klinisk veileder og veileder fra høgskolen. Studenten forbereder seg til vurderinger ved å gjennomgå dokumenter som synliggjør læringsaktivitet og læringsutbytte (eksempelvis refleksjonsnotater, ukeplaner, målsetting, behandlingsplaner, respons fra medstudenter og veiledere) og vurdere hvordan dette konkretiserer læringsutbyttebeskrivelsene. Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding underveis, slik at han eller hun hele tiden er orientert om hvordan han eller hun fungerer i forhold til læringsutbyttene for emnet. Midtveisvurdering Hensikten med midtveisvurderingen er å gi studenten en oppsummerende tilbakemelding på hvordan han eller hun fungerer i sine kliniske studier så langt. Dette foregår muntlig og skriftlig midt i praksisperioden. Studenten skal delta aktivt i samtalen rundt hva han/hun ønsker og trenger for å kunne oppnå læringsutbyttene innen de emnets slutt. Læringsutbyttebeskrivelsene for emnet er utgangspunktet for denne samtalen. Dersom det på et tidspunkt i en periode i kliniske studier er tvil om studenten vil kunne oppnå læringsutbyttene og bestå praksisperioden, skal studenten få skriftlig informasjon om dette. Studenten kalles inn til et møte hvor student, veileder og representant for høgskolen deltar. Møtet skal avholdes senest tre uker før praksisperiodens avslutning og uansett på et tidspunkt som gir studenten mulighet til å vise tilfredsstillende praksis den siste del av perioden for å bestå. Studenten skal i møtet gis skriftlig melding/varsel om at det er tvil om læringsutbyttene for bestått praksisperiode kan oppnås. Møtet danner også grunnlag for utarbeidelse av en pedagogisk kontrakt for siste del av praksisperioden. Av kontrakten skal det fremgå hvilke forpliktelser student, klinisk veileder og høgskolens veileder har blitt enige om. Høgskolens veileder sender kopi av dokumentene fra møtet til studieadministrasjonen. Master i jordmorfag Side 11

20 Avsluttende vurdering For hver periode med kliniske studier skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til læringsutbyttene for praksisperioden. Vurderingen skal bygge på vurdering gjort gjennom hele praksisperioden. Vurderingsresultatet og beskrivelsen av hva som er vurdert skal være underskrevet av student, klinisk veileder og høgskolens veileder. Studenten skal ha kopi av den skriftlige vurderingen. Får en student vurderingen "ikke godkjent", må praksisperioden eller deler av denne tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Får studenten vurdert samme kliniske praksisperiode til "ikke godkjent" to ganger, må studiet normalt avbrytes. Dersom det etter varslingstidspunktet, (jfr Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av , 8-1, pkt. c) oppstår forhold som er av en slik art at det utvilsomt ville føre til at kliniske studier ble underkjent dersom det hadde oppstått tidligere, skal det likevel kunne føre til at de kliniske studiene blir vurdert til "ikke godkjent". Ved "ikke godkjent" i kliniske studier, sendes kopi av vurderingsskjemaet til studieadministrasjonen. Dersom det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke fakultetets utvalg for studentsaker om å få tilrettelagt en tredje og siste praksisperiode. Studieadministrasjonen gir nærmere opplysninger. Skikkethet Jordmorutdanningen er underlagt skikkethetsvurdering, jfr forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, kollegaers, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Studenter som viser liten evne til å kunne mestre yrket som jordmor, skal så tidlig som mulig i studiet bli informert om dette. De skal få veiledning og råd slik at de kan forbedre seg, eller få råd om å avslutte utdanningen. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, jfr Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 27. mai Master i jordmorfag Side 12

Programplan for jordmorutdanning

Programplan for jordmorutdanning Programplan for jordmorutdanning Further education in Midwifery Education 120 studiepoeng Heltid Godkjent av: Styret for Høgskolen i Akershus Dato: 1.november 2004 Programplan sist godkjent av studieutvalget

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV Kari Glavin Høyskolen Diakonova Fra høsten 2014 tilbyr Høyskolen Diakonova Mastergradsstudie i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 13. februar 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 10/2013 Journalnr.: 2013/379 Saksbehandler: Brit Ingvaldsen ETABLERING AV MASTERGRADSSTUDIUM I INTENSIVSYKEPLEIE (120 SP) FORSLAG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer