MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø"

Transkript

1 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: Møtested: MH U7.220 Rådsrom Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse /728 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte /1012 Masterprogram i jordmorfag (O) /1516 Oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen på ABIKO (O) /3832 Nye fagplaner for Master i sykepleie (ABIKO) (O) /7467 Orientering om fusjonsarbeidet (O) /7467 Utvidelse av instituttstyret f.o.m (B) /1818 Lederstrukturevalueringen ved IHO (O) /2084 Gjennomgang av studieprogramporteføljen (O) /4634 Behov for oppgradering av IKT-utstyr ved IHO Eventuelt B: Beslutningssak; D: Diskusjonssak; O: Orienteringssak Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO Nina Emaus / Anders Aarbø Fra Styret: Nina Emaus, instituttleder; Nils Henriksen, fast vit. repr.; Bodil Hansen Blix, fast vit. repr.; Gudrun Nilsen, fast vit. repr.; Arne Eek, fast adm. repr.; Fra instituttledelsen: Toril Hansen, assisterende instituttleder; Vibeke Guddingsmo, kontorsjef Ragnhild Hellesø, ekstern repr.; Ole Petter Rekvig, ekstern repr.; Kim-Remi Sandvær, fast student repr.; Øyvind Benjaminsen, fast student repr. SAK Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte (ref. 2015/728) Innstilling til vedtak: Instituttstyret godkjenner møteinnkallingen og referatet fra forrige møte. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret godkjenner møteinnkallingen og referatet fra forrige møte. SAK Nye fagplaner for Master i sykepleie studieretninger for anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ref. 2015/3832) Innstilling til vedtak: Instituttstyret godkjenner fagplanene for Master i sykepleie - studieretninger for anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret godkjenner studieplanene for Master i sykepleie - studieretninger for anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Instituttstyret uttrykker bekymring over at omfanget av vitenskapsteori og metode er betydelig mindre enn ved de øvrige masterutdanningene på instituttet. Instituttstyret henstiller til at vitenskapsteori og metode integreres i de fagspesifikke emnene der det er hensiktsmessig i operasjonaliseringen av studieplanene. Instituttstyret ber om at spørsmål knyttet til omfanget av vitenskapsteori og metode, samt det akademiske nivået i de fagspesifikke emnene, blir særskilt evaluert etter gjennomføringen av første kull. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

3 Avstemming: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret godkjenner studieplanene for Master i sykepleie - studieretninger for anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Instituttstyret uttrykker bekymring over at omfanget av vitenskapsteori og metode er betydelig mindre enn ved de øvrige masterutdanningene på instituttet. Instituttstyret henstiller til at vitenskapsteori og metode integreres i de fagspesifikke emnene der det er hensiktsmessig i operasjonaliseringen av studieplanene. Instituttstyret ber om at spørsmål knyttet til omfanget av vitenskapsteori og metode, samt det akademiske nivået i de fagspesifikke emnene, blir særskilt evaluert etter gjennomføringen av første kull. SAK Orientering om oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen på ABIKO (ref. 2015/1516) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om gjennomgang av studieprogramporteføljen ved IHO (ref. 2015/2084) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar gjennomgangen av studieprogramporteføljen ved IHO til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar gjennomgangen av studieprogramporteføljen ved IHO til orientering. SAK Orientering om lederstrukturevalueringen ved IHO så langt (ref. 2015/1818) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar orienteringen om saksgang for rapporten til etterretning. Instituttstyrets merknader til selve rapporten tas med i den videre saksbehandling. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar orienteringen om saksgang for rapporten til etterretning. Instituttstyrets merknader til selve rapporten tas med i den videre saksbehandling. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

4 SAK Orientering om fusjonsarbeidet og SAK-midler i forbindelse med fusjonene (ref. 2009/7467) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om arbeidet med samisk sykepleierutdanning (ref. 2015/1907) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om økonomisk status medio august 2015 ved IHO (ref. 2015/345) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om stillingsbetenkninger ved IHO januar til juni 2015 (ref. 2014/2624) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

5 SAK Orientering om semesterstart høst opptaks- og oppmøtetall ved IHO (ref. 2015/3846) Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Eventuelt Oppfølging av internevalueringen av radiografutdanningen Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef referent: Anders Aarbø UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

6 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/1012 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Søknad om forarbeid for etablering av mastergradsprogram i jordmorfag Søknad om forarbeid for oppretting av Mastergradsprogram i jordmorfag legges frem for instituttstyret til godkjenning. Jordmorutdanningen har etter møte med instituttleder fremmet søknad om å etablere et eget 2-årig mastergradsprogram i jordmorfag. Det er satt opp følgende tidsplan for arbeidet: Haust 2015 Jordmorutdanninga sender formell søknad om å starte forarbeid for oppretting av Masterprogram i jordmorfag (aug.) Instituttleiar legg fram sak for instituttstyre (okt.) Godkjenning av etablering av masterprogram i jordmorfag i instituttstyret (okt.). Haust 2015 tom vår 2016 Etablere intern arbeidsgruppe og referansegruppe. Utarbeide studieplan/fagplan for Master i jordmorfag. Haust 2015 til vår 2017 Rekruttere/kvalifisere nødvendig kompetanse, tydeliggjera jordmorfagleg forsking og utvikling, planlegge/etablere tverr- og mono fagleg/- profesjonell samarbeid innan forsking Haust 2016 Godkjenning av studieplan i alle aktuelle instansar Dekan innstiller til fakultetsstyret Sak til behandling i fakultetsstyret (sept.) Sak sendes over til universitetsdirektør ved UTA som forbereder sak til universitetsstyret (okt.) Behandling i universitetsstyret (avklaring i des.) Vår 2017 Emner oppretta i EpN (før 1.april) Utlysning og opptak master i jordmorfag Haust 2017 Studiestart for masterstudentar i jordmorfag Innstilling til vedtak: Instituttstyret godkjenner søknaden om forarbeid for oppretting av Mastergradsprogram i jordmorfag, og ber om at det opprettes intern arbeidsgruppe og referansegruppe for å utarbeide ny studieplan. Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

7 Vedlegg: 1 Søknad om oppretting av Masterprogram i jordmorfag UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

8 HelseFak / IHO / Jordmorutdanning Deres ref.: Vår ref.: Dato: Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Til Institutt for helse- og omsorgsfag v/ instituttleiar Nina Emaus Søknad om oppretting av Masterprogram i jordmorfag Viser til møte mellom instituttleiar og jordmorutdanninga der det var sams einigheit om at det bør søkjast om oppretting av Masterprogram i jordmorfag ved UiT Noregs arktiske universitet. På bakgrunn av møtet søkjer jordmorutdanninga om oppretting av eige masterprogram i jordmorfag. Instituttleiar bes med dette om å ta saka vidare til dei rette instansar. I Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning (2005) i er utdanninga definert som ei profesjonsutdanning på 120 studiepoeng, der 60 studiepoeng er direkte brukaretta kliniske studiar (praksisstudiar). Utdanninga gir grunnlag for autorisasjon som jordmor i Noreg og EU/EØS. Masterprogram i jordmorfag, som gir grunnlag for PhD studiar, vil kunne bidra til modernisering av dagen jordmorutdanning ved UiT, samt styrke jordmorfaglig forsking og fagutvikling på universitetet. Masterprogrammet må ivareta krav og rammer regulert i rammeplanen, Forskrift om krav til mastergrad (2005) ii og EU sitt yrkesdirektiv (Rådsdirektiv 2005/36/EF og Rådsdirektiv 2013/55/EU) iii. Det er oppretta Master i jordmorfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV). Begge har sjølvstendige masterprogram i jordmorfag. Dette med grunngjeving i EU sitt yrkesdirektiv der jordmorfag er definert som sjølvstendig fagområde og jordmoryrket som sjølvstendig profesjon med krav om eigen autorisasjon. Høgskolen i Bergen (HiB) er i søkeprosess med NOKUT for akkreditering av Master i jordmorfag. Ved Høgskulen i Sør-Trøndelag er dei ikkje komen like langt, men jordmorutdanninga håper på fortgang etter fusjon med NTNU. Det er etablert aktiv jordmorfagleg forsking ved høgskulane som utdannar jordmødrer på masternivå. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

9 Masterprogram i jordmorfag UiT Masterprogrammet tek sikte på årleg opptak på rundt heiltidsstudentar, noko som totalt gir studentar i programmet. Føringar frå aktuelle direktiv, rammeplan og forskrifter gir stramme rammer for eit masterprogram i jordmorfag. Som eit eksempel viser vi til Master i jordmorfag ved HiOA der 60 stp er praksis, 20 stp jordmorfag/kvinnehelse og 10 stp vitskapsteori/metode. Masteroppgåva er på 30 stp. Internasjonalt, nasjonalt og tverrprofesjonelt samarbeid vil styrke eit masterprogram i jordmorfag. Aktuelle områder for samarbeid/læring/fellesemner på Helsefak og IHO kan til dømes vurderast i vitskapteori/metode (Master i helsefag/abiko), rekvisisjonsrett/prevensjonsrettleiing (helsesøsterutdanning), pediatriundervisning (barnesykepleieutdanning) og SIM trening (medisinutdanning/barnesykepleieutdanning). Samarbeid med dei andre masterprogramma i jordmorfag i Noreg vil være viktig. Jordmorutdanninga er i dag tilknytt internasjonale samarbeidsnettverk for utveksling av studentar og lærarar, samt utvikling av utdanning og forsking. Dette arbeidet vil bli vidareført i eit masterprogram i jordmorfag ved UiT. Jordmorfagleg forsking er i dag i stor grad tverrprofesjonell og praksisnær. Helse-Nord er ein viktig aktør. Til dømes er Kvinneklinikken ved UNN involvert i fleire prosjekt der jordmødrer med master og PhD kompetanse deltar. Her er det eit potensiale for samarbeid. Det vil derfor vera naturleg å etablere kontakt med forskargrupper til dømes på IKM (Kvinnhelse og perinatologi), i tillegg til aktuelt miljø på IHO. Ressursfordeling jordmorutdanninga Jordmorutdanninga har i dag 4 årsverk som er fordelt slik: Førstelektor 100 % Fast Kari Bjerck Alder 65 år Universitetslektor 100 % Fast Anne-Lise Thoresen Er i førstelektorprogram med 50% FOU tid. Forventa opprykk til 1.lektor i 2016 Universitetslektor 100 % Fast Sigrun Kongslien Universitetslektor 50 % Fast Gry Skogheim 50 % Vakant Høgskolelærer/ Universitetslektor 80 % Midlertidig Heidi Elvemo Mastergrad avlagt juni 2015 Stilling dekker 50 % vakant stilling + 30 % ekstra FOU tid i Anne Lise sitt 1.lektorprogram For å ivareta krav til kompetanse for 2.syklus iht Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 7.3 iv må fordelinga endrast til (minimum) professor /dosent i 0,4 årsverk (=10 % av samla fagmiljø) og 1.kompetanse 1,6 årsverk (=40 % av samla fagmiljø). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

10 Professor/dosent i jordmorfag må rekrutterast eksternt, det er ikkje realistisk med intern kvalifisering dei neste 2-3 åra. Det er eit aktivt jordmorfagleg forskingsmiljø i Noreg, og vi har stor tru på at det innan rimelig tid vil vera tilgang på fleire kvalifiserte norske søkjarar til ei professorstilling i Tromsø. I Norden er det mulig å rekruttere professorkompetanse i jordmorfag pr i dag. Opprykk til nødvendig 1.kompetanse internt er realistisk. Kravet om at minst 50 % av årsverka skal ha si hovudstilling ved institusjonen er oppfylt. Det er fleksibilitet internt i eksisterande årsverk med tanke på kompetansebehov i eit masterprogram. Plan for etablering av masterprogram i jordmorfag Haust 2015 Jordmorutdanninga sender formell søknad om oppretting av Masterprogram i jordmorfag (aug) Instituttleiar legg fram sak for instituttstyre (sept) Godkjenning av etablering av masterprogram i jordmorfag i instituttstyret (sept). Haust 2015 tom Etablere intern arbeidsgruppe og referansegruppe. vår 2016 Utarbeide studieplan/fagplan for Master i jordmorfag. Haust 2015 til Rekruttere/kvalifisere nødvendig kompetanse, tydeliggjera vår 2017 jordmorfagleg forsking og utvikling, planlegge/etablere tverr- og mono fagleg/-profesjonell samarbeid innan forsking Haust 2016 Godkjenning av studieplan i alle aktuelle instansar Dekan innstiller til fakultetsstyret Sak til behandling i fakultetsstyret (sept) Sak sendes over til universitetsdirektør ved UTA som forbereder sak til universitetsstyret (okt) Behandling i universitetsstyret (avklaring i des) Vår 2017 Emner oppretta i Epn på nett (før 1.april) Utlysning og opptak master i jordmorfag Haust 2017 Studiestart for masterstudentar i jordmorfag Vennleg helsing Kari Bjerck Sigrun Kongslien Anne-Lise Thoresen Studieleiar Universitetslektor Universitetslektor Jordmorutdanning, UiT Jordmorutdanning, UiT Jordmorutdanning, UiT UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

11 i Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/ rammeplan_for_jordmorutdanning_05.pdf ii Masterforskrift https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ ?q=master iii EU sitt yrkesdirektiv (Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications) Jordmor er omtalt særskilt under Avd 6 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/eu/uoffisiell_oversettelse_direktiv_305l0036.pdf Revidering 2013, med endring fom Endring for jordmor er omtala mellom anna i pk (31c): (31) in Article 41, paragraph 1 is replaced by the following: 1. The evidence of formal qualifications as a midwife referred to in point of Annex V shall be subject to automatic recognition pursuant to Article 21 in so far as they satisfy one of the following criteria: (a) full-time training of at least three years as a midwife, which may in addition be expressed with the equivalent ECTS credits, consisting of at least hours of theoretical and practical training, with at least one third of the minimum duration representing clinical training; (b) full-time training as a midwife of at least two years, which may in addition be expressed with the equivalent ECTS credits, consisting of at least hours, contingent upon possession of evidence of formal qualifications as a nurse responsible for general care referred to in point of Annex V; (c) full-time training as a midwife of at least 18 months, which may in addition be expressed with the equivalent ECTS credits, consisting of at least hours, contingent upon possession of evidence of formal qualifications as a nurse responsible for general care referred to in point of Annex V, and followed by one year s professional practice for which a certificate has been issued in accordance with paragraph 2. ; iv Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

12 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/1516 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen på ABIKO Instituttledelsen orienterer muntlig om oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen på ABIKO. Forslag til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Nina Emaus institutttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

13 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/3832 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Nye fagplaner for Master i sykepleie (ABIKO) - Vedtak fra fakultetsstyret ved Helsefak Opprettelsen av nye studieretninger i Master i sykepleie (ABIKO) ble behandlet av Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige Fakultetsstyret og godkjente studieplanene under forutsetning av at NOKUTs kompetansekrav om 50% førstestillingskompetanse i det tilhørende fagmiljøet, inkludert 10% professorer, skal oppfylles innen studiestart høsten I forkant av fakultetsstyrebehandlingen ble fagplanene gjennomgått av fakultetsadministrasjonen for å sikre at det nye programmet oppfyller alle NOKUTs krav for masterutdanninger. Instituttet ble i den forbindelse bedt om å gjøre rede for blant annet: NOKUTS kompetansekrav rekrutteringsgrunnlag frafallsproblematikk som følge av muligheten til å avslutte studiet etter oppnådd kompetanse som spesialsykepleier omfanget av vitenskapsteori og metode innhold og størrelse på masteroppgaven. Instituttet svarte på disse punktene i et revidert oversendelsesbrev datert Instituttet svarte på disse punktene m.fl. i et revidert oversendelsesbrev til fakultetet. Oversendelsesbrevet og fakultetsstyresaken er vedlagt. Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Vedlegg: 1 Nytt oversendelsesbrev per om etablering av nye studieretninger ABIKO under Master i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag 2 Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2017 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

14 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.: 2015/3832 Dato: Det helsevitenskapelige fakultet Nytt oversendelsesbrev per om etablering av nye studieretninger ABIKO under Master i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag Institutt for helse og omsorgsfag (IHO) tilbyr gradene bachelor og master for en rekke helsefaglige yrkesgrupper. Ved innføring av Kvalitetsreformen ble videreutdanningenes plass i gradssystemet uklar. Det har vært et uttalt mål å gi innpass for disse i det tredelte gradssystemet. I Strategidokument for Universitetet i Tromsø ble det fremhevet at alle bachelorprogram skal gi grunnlag for videre studier på mastergradsnivå. I Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) fremheves det at fakultetet skal utdanne helsearbeidere som svarer til fremtidas behov til alle deler av tjenesten og i tett samarbeid med praksisfeltet i nord. Bakgrunn, mandat, arbeidsgruppe og referansegruppe Felles utdanningsutvalg (FUU), det rådgivende organet for ledelsene i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helsefak, UiT vedtok i 2013 (Sak FUU 5-13) en utredning av dimensjonering og utvikling av ABIKO utdanningene med mandat og sammensetning av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen «Fremtidig utdanningsmodell» ble ledet av tidligere instituttleder Gyrd Thrane, og arbeidsgruppen leverte sin endelige rapport i august Rapporten ble behandlet på møte (Sak FUU 27-14) og på møte i FUU ble følgende vedtak fattet: «I henhold til konklusjon i saken fra møte var utvalget positiv til et videreutdanningsløp på masternivå med mulighet for spesialistkompetanse etter fullførte 90 stp og påbygging med 30 stp til fullført mastergrad. Utvalget ber om at UiT Helsefak tar initiativ til å starte opp arbeidet med utredning av den foreslåtte modellen, slik at forslaget vil kunne behandles i UiT-styremøte i desember for planlagt oppstart av studiet høst 2016.» Som oppfølging av dette vedtaket ble det bestemt på møte i FUU (SAK FUU 03-15) at det skulle utformes et mandat for en ny arbeidsgruppe for å arbeide videre med de føringene som rapporten konkluderte med. Tidligere instituttleder Gyrd utviklet et forslag til mandat som prodekan Mari Skaalvik bearbeidet og som ble besluttet i dekanatet i januar Mandatet vektlegger følgende (sitat): Med bakgrunn i rapporten fra den tidligere arbeidsgruppen skal en ny arbeidsgruppe utforme studieplan for ABIKO-utdanningene på masternivå (120 stp) som ivaretar rammeplanenes krav til kompetanse som spesialsykepleier (90 stp). Arbeidsgruppen skal vurdere et felles emne for master i sykepleie og distriktsykepleie og ABIKO-utdanningene på 15 stp i metode, vitenskapsteori og Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

15 grunnlagstenkning med hensyn til innhold, læringsutbyttebeskrivelser og tidsplassering for kandidater som ønsker å ta masterutdanning. Vurdere retningslinjer for masteroppgave tilsvarende 30 stp med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for master i sykepleie Arbeidsgruppen skal legge til grunn at rammeplanenes krav til kompetanse som spesialsykepleier nås gjennom 90 stp (1,5 år) og 60 stp for kreftsykepleie Kvalifikasjonsrammeverket skal legges til grunn Progresjon fra BSc-nivå til MSc-nivå skal tydeliggjøres i studieplanen for 90 stp som spesialsykepleier (teori og praksis) Synergi med master i sykepleie og distriktsykepleie skal synliggjøres Arbeidet skal sluttføres slik at plan kan legges frem for fakultetsstyret i desember 2015 og med opptak høsten Arbeidsgruppen skal skissere hvordan kandidater i kreftsykepleie kan ta 15 stp for totalt 120 stp (forutsatt at 15 stp i vitenskapsteori, metode og grunnlagstenkning kommer i tillegg til nåværende 60 stp og masteroppgave tilsvarende 30 stp) Mandatet forslo medlemmer til arbeids- og referansegruppe. Disse ble forespurt, og de fleste takket ja. Instituttleder Nina Emaus har ledet arbeidsgruppen som har bestått av: Jan Thore Lockertsen (PhD-kandidat og operasjonssykepleier) Eva Østvik (kreftsykepleier og lektor ved ABIKO) Bente Ervik (kreftsykepleier, PhD, førsteamanuensis) Inger Danielsen (barnesykepleier, førsteamanuensis) Sylvin Thomassen (anestesisykepleier, MSc) Ingunn Elstad (professor, master i sykepleie) Jill-Marit Moholt (PhD-kandidat og intensivsykepleier) sekretær Referansegruppen har bestått av: Toril Hansen (nestleder IHO) Else Berg Hansen (studieleder ABIKO) Sissel Lisa Storli (fagansvarlig master i sykepleie) Inger Marie Holm (studieleder masterprogrammene ved IHO) Hege Roland Persson (FUU, UNN) Arbeidsprosess Det er nedlagt et stort arbeid på kort tid som har involvert arbeidsgruppens medlemmer, referansegruppen og de faglige ansatte på ABIKO videreutdanningene. Arbeidsgruppas sekretær Jill-Marit Moholt har holdt trådene i prosessen, og professor Ingunn Elstad fra masterprogram i sykepleie har hatt et særlig ansvar i skriveprosessen. Arbeidsprosessen kan kort skisseres som følger: Februar 2015: Oppnevning av arbeids- og referansegruppe Mars 2015: Oppstartsmøte med arbeids- og referansegruppe UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

16 April 2015: Mai 2015: Juni 2015: August 2015: August 2015: Arbeidsgruppen starter arbeidet med definisjon av arbeidsplan, navn, og første forslag til struktur og emner Arbeidsgruppens «Sommarøyseminar»: struktur og emner utarbeides, foreslått struktur presenteres ABIKO lærerlag som gir tilslutning og arbeidet følges opp med møter i «skrivegruppen» Møter arbeidsgruppen og , og møte med referansegruppen , som følges opp med nytt møte med ABIKO lærerlag , og arbeid i «skrivegruppen» som fortsetter i juli måned Nytt «Sommarøyseminar» med arbeidsgruppe og lærerlag hvor innhold i emner defineres og forslag til emnestørrelse fastsettes. «Skrivegruppen» følger opp med konkret utforming av emnebeskrivelsene Studieplanforslag til program- og instituttstyre og Kommentarer som fremkom i disse møtene, samt fra lærerlag tas inn i revidert versjon som oversendes Helsefak. Programstyrets vedtak Det ble avholdt ekstraordinært møte i programstyret for masterutdanningene og følgende vedtak ble fattet: Studieplanene for ABIKO-utdanningen på master i sykepleie godkjennes med de innspill som fremkom i møtet. Innspillene var rettet mot: Vektingen av vitenskapsteori og metode i forhold til et mulig ph.d.-løp Innhold og størrelse på masteroppgaven Yrkestittel etter endt master må komme tydelig frem i utlysning av studietilbud Pasientsikkerhet og eksplisitt om kvalitetsforbedringsarbeid bør innarbeides i studieplanene Avklare forhold rundt veiledet praksis i studieplanene Instituttstyrets vedtak Forslag til studieplaner ble fremlagt som sak (30-15) på ordinært instituttstyremøte og følgende vedtak ble fattet: Instituttstyret godkjenner studieplanene for Master i sykepleie - studieretninger for anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Instituttstyret uttrykker bekymring over at omfanget av vitenskapsteori og metode er betydelig mindre enn ved de øvrige masterutdanningene ved instituttet. Instituttstyret henstiller til at vitenskapsteori og metode integreres i de fagspesifikke emnene der det er hensiktsmessig i operasjonaliseringen av studieplanene. Instituttstyret ber om at spørsmål knyttet til omfanget av vitenskapsteori og metode, samt det akademiske nivået i de fagspesifikke emnene, blir særskilt evaluert etter gjennomføringen av første kull. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

17 Instituttleders kommentar til arbeidsgruppens forslag 1. Oppfølging av program- og instituttstyrets vedtak: Studieplanene som oversendes fakultetet har blitt bearbeidet i henhold til vedtakene fra 19. og 20. august. Kommentarene vedrørende pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid og programstyrets kommentar om veiledet praksis er integrert i de reviderte versjonene. I utlysning av studietilbud vil yrkestittel etter endt master komme tydelig frem. En sikring av oppnådd spesialkompetanse ut fra rammeplanens krav setter betydelige føringer med hensyn til vekting av emner fra masterprogram i sykepleie og masterprogram i helsefag. Til tross for innvendinger fra program- og instituttstyre vedrørende vektingen av vitenskapsteori og metode, har arbeidsgruppen valgt å holde på det opprinnelige forslaget som ble presentert for de interne organene, noe som instituttleder støtter og som begrunnes nedenfor. Arbeidsgruppas anbefaling at de eksisterende videreutdanningene integreres i form av studieretninger i master i sykepleie støttes også. En opprettelse av egne masterprogrammer for hver studieretning anbefales ikke, da de personellmessige kompetansekrav ikke vil kunne bli dekket. Dessuten er det slik at videreutdanningene allerede eksisterer som egne studieretninger som har mye felles innhold og felles struktur, noe som føres videre innenfor masterprogram i sykepleie. 2. Studieplanenes innhold: Arbeidsgruppen har gjennom prosessen jobbet tett opp til det gitte mandatet. Antall studiepoeng i vitenskapsteori og metode er tilpasset imøtekommelse av rammeplanenes krav til spesialkompetanse. Når det gjelder kommentarer fra program og instituttstyre vises det til at det er en etablert praksis i de aktuelle utdanningene at vitenskapsteori og metode integreres i relevante fagspesifikke emner. Metodeemnet på 5 studiepoeng har som mål å gi begrepsforståelse og metodekunnskap for å kunne lese og kritisk vurdere vitenskapelig litteratur fra ulike metodologiske tilnærminger. Fokus legges på kunnskapsbasering av klinisk praksis, som er svært relevant for studier i spesialsykepleie. Emnet tar ikke sikte på å gi studentene øving i innhenting av egen empiri, men gir et metodisk grunnlag for fagutvikling, der systematiske oversikter over relevant forskning brukes til å analysere og vurdere kliniske problemstillinger. Mastergradsoppgaven på 30 studiepoeng skal være et avgrenset forskningsprosjekt. Bruk av oppsummert klinisk forskning og egne praksiserfaringer kan være et utgangspunkt for et arbeid med klar kobling til forskning. Det forventes ikke at studentene innhenter egen empiri. Fokus legges på kunnskaps og forskningsbasering av klinisk praksis som er relevant for spesialsykepleie. Emnet skal gi et metodisk grunnlag for å anvende forskning i analyse og vurdering av klinisk relaterte problemstillinger. Det må også fremheves at forskning er integrert i studieplanene. Pensum i de fagspesifikke emnene i studieretningene inkludert praksisemnene omfatter forskningslitteratur, og studentene må søke, vurdere og anvende forskning for å bestå arbeidskrav og eksamener. At dette holder et tilstrekkelig nivå, begrunnes i NOKUT s veiledning til studietilsynsforskriften for andre syklus (masternivå) av 2013, 2.7: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

18 «Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart». Intensjonen med kriteriet er «å tydeliggjøre universitets- og høyskolelovens krav om at høyere utdanning skal være FOU-basert». Det blir ikke stilt krav om at studenter skal få øving i metodisk innhenting av egen empiri, heller ikke til 3-master. Sykepleiens historie med fagspesifikk fordypning har fått en plass på 3 stp i forslaget. UIT er i forskningsfronten på dette feltet og utvikler for tiden en fleksibel MOOC som vil være internasjonalt tilgjengelig. Det tematiseres på masternivå hvordan sykepleien som har en ung akademisk historie er et gammelt fag med lange tradisjoner. Som beskrevet i mandatet, åpner studieplanene for at studenter kan avslutte studiet uten oppnådd mastergrad med de nødvendige kvalifikasjonene slik rammeplanenes krav er i dag. Vi antar at mange ved oppnådd spesialkompetanse vil gå inn som spesialsykepleiere i klinisk praksis. Med det foreslåtte opplegget skal studentene melde fra om hvilken progresjon de tar sikte på, og søke spesielt om de ønsker å skrive mastergradsoppgaven ved et senere tidspunkt ut fra hensynet til tilgjengelige veiledningsressurser ved programmet. Det må utarbeides egne retningslinjer som bl.a. regulerer hvor lang tid det kan gå før studenten tar opp arbeidet med mastergradsoppgaven. Det foreslås at studentene som avslutter etter 90 stp får rett til å melde seg opp til masteremnet innen 4 år etter avsluttet spesialkompetanse. De fremlagte studieplanene er skrevet etter universitets eksisterende mal for obligatoriske elementer i en studieplan ved UiT, men også i forhold til Kvalifikasjonsrammeverket. Dette gjelder også for praksisemnene, hvor læringsutbytter og vurderingsformer er beskrevet. Forslaget som fremlegges innebærer en nedleggelse av 5 videreutdanninger ved IHO våren 2016, når kullet som ble tatt opp våren 2015 oppnår kompetanse som spesialsykepleiere. For Helsefak medfører opprettelsen av fem nye studieretninger innenfor et eksisterende masterprogram en reduksjon av tilsvarende antall studieprogram (fem videreutdanninger) og disse vil sortere under Programstyret for master i helsefag. Dette vil sikre utnyttelse av eksisterende undervisnings- og administrative ressurser. Koordinering av flere studier som har mye til felles, har flere positive synergieffekter: Flere emner er aktuelle for flere utdanninger. Flere valgfrie emner kan tilbys (spesielt aktuelt for kreftsykepleie). Fremme samarbeid og samhandling internt og eksternt. Fremme gode fagutviklingsprosjekter og forskning. 3. Økonomiske forutsetninger for opprettelsen av studiet er at det ikke skal koste mer å drive masterutdanningen i sykepleie enn det gjør i dag å drive videreutdanningene ABIKO og master i sykepleie med de emnene som tilbys i dag. 4. Undervisningsressursene som skal til for å kunne drive de fem nyopprettede studieretningene, finnes allerede i miljøet ved IHO, ved de eksisterende masterprogrammene og videreutdanningene. Oversikt over dagens personellressurser UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

19 som vil inngå (samlet fra Master i sykepleie og ABIKO-videreutdanningene) vises i tabellen nedenfor: Ansatte som bidrar faglig Ingunn Elstad Geir Lorem Sissel L. Storli Åshild Fause Ranveig Lind Monica Kvande UV/veil - Ekstern område i praksiserfaring studiet Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Faglige årsverk i studiet Årsverk i andre studier Formell pedagogisk komp. Total U&V FOU Annet Antall år Årstall Professor Fast 60% 0,4 50% 0.2 JA Vit teori Flere Flere Historie Professor Fast 100% 0,5 50% 0.5 JA Vit teori Metode Førsteamanu. Fast 100% 1,0 50% JA Intensiv Flere Flere sykepleie Førsteamanu. Fast 20% 0,1 50% 0.8 JA Historie 20 år psykiske 2010 lidelser Førsteamanu. Midl. 20% 0,2 0% JA Intensiv Flere sykepleie år 2008 Lektor Fast 100% 0.2 0% PhD 0 NEI Intensiv Flere PhD stud student sykepleie år 2010 Ragnhild Nicolaisen Rita Stenseth Olaf Jacobsen Anne G. Lilletun Elvebu Unni Igesund Jan-T. Lockertsen Marta Bogstrand Ronny Enger Brit Fagerjord Bente Ervik Jorun Tunby Lektor Fast 50% 0,25 50% 0.25 JA Infeksjonssykepleie Høgskolelærer Midl. 100% 0,8 20% MSc 0 NEI Anestesi student sykepleier Høgskolelærer Fast 20% 0,2 0% 0 NEI Anestesi sykepleier Høgskolelærer Midl. 100% 0,8 20% MSc 0 NEI Operasjons student sykepleier Lektor Fast 100% 0,8 20% 0 NEI Operasjons sykepleier Lektor Fast 20% 0,2 0% PhD 0 NEI Operasjons PhD stud. student sykepleier Høgskolelærer Fast 100% 0,8 20% MSc 0 JA Intensiv student sykepleie Høgskolelærer Midl. 100% 0,8 20% MSc 0 NEI Intensiv student sykepleie Lektor Fast 100% 0,8 20% 0 JA Kreft sykepleie Førsteamanu. Fast 20% 0,2 0% 0 JA Kreft sykepleie Lektor Midl. 20% 0,2 0% 0 JA Barnesykepleier Flere Flere år Flere Flere 12 år Flere Flere Flere 21 år år Flere 1986 d.d. Flere 1980 d.d. 35 år 1979 d.d. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

20 *Stillinger under utlysning: barn- og intensivsykepleie 100% og kreftsykepleie 50% Som det fremkommer av tabellen er spesialsykepleiernes kompetanse på ABIKOvidereutdanningene hovedsakelig på høgskolelærer-, lektor- og førstelektor-nivå. Våre ansatte lærere er i gang med å gjennomføre mastergradsutdanning. Til tross for at den akademiske kompetansen er under oppbygging, vil utvidelsen av faggruppen ved masterprogram i sykepleie med de ansatte ved videreutdanningene, bidra til et større og mer robust fagmiljø som vil gjøre den samlede faggruppen mindre sårbar ovenfor permisjoner, avgang eller endringer i staben. Det vil også gi en bedre utnyttelse av undervisningsressursene. Videreutdanningene vil tilføre fagspesifikk og klinisk rettet kompetanse inn i det flerfaglige miljøet ved masterprogrammet. Dette skaper muligheter for utvikling av studiene videre i retning av både praksis og forskning. Det vises til en oppdatert oversikt over personalressurser fra fakultetet. 5. Rekrutteringsgrunnlag: Flere av ABIKO videreutdanningene har eksistert i mange år. Søkningen til utdanningene er jevnt god og etterspørselen etter spesialsykepleiere er stor. Vi legger med dette forslaget opp til et opptak hvert 2. år og følger studieåret ved UiT for øvrig, og ikke hvert 1,5 år som nåværende praksis innebærer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall søkere frem til antall studenter per studieretning for opptakene i henholdsvis 2013 og Høst (1. Pri) 2015 Vår (1. Pri) Søkere Kvalifiserte Tilbud Ja- Studenter Søkere Kvalifiserte Tilbud Ja- Studenter svar svar Anestesi (71) (51) (97) (26) (19) (75) (18) (12) Barn 43 (27) 29 (19) (11) 17 (8) 12 (8) 8 8 (18) (15) (7) Intensiv 95 (41) 66 (28) (33) 53 (19) (27) (20) (19) (17) Kreft, 51 (27) 35 (20) heltid (18) (12) Kreft, 51 (28) 31 (18) (40) 32 (30) deltid (18) (13) (29) (25) Operasjon 92 (55) 68 (43) (38) 39 (25) (41) (21) (25) (21) *I FS er det bare én student som pr. i dag har permisjon og er overført til neste kull. Det gjelder en student ved operasjon-utdanningen. Studenten har bestått teoriemnet og halve praksisen i første semester. ABIKO- videreutdanningene hadde 105 studenter på kull 2013 og det er nå 77 studenter på kull Den nye foreslåtte utdanningsmodellen vil gi en utvidet effektiv kompetanseheving for spesialsykepleiere. For studenter som ønsker både klinisk kompetanse, kompetanse i fagutvikling og forskningsbasert praksis gjennom en mastergrad, vil dette være et tilbud hvor man i løpet av to år oppnår det hele. Vi mener at arbeidsgruppens forslag, på mandat fra FUU, med heving av videreutdanningene til mastergradsnivå vil gi økt rekrutteringspotensial. Tilbudet vil ikke konkurrere med andre utdanningstilbud som gis ved UiT. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

21 Opptakstall for årskullene framover er planlagt slik: Master i sykepleie Antall studenter Anestesi 13 Barn 13 Intensiv 28 Kreft 16 Operasjon 14 SUM 84 FORSLAG TIL VEDTAK: Det tilrås en godkjenning av studieplaner for anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie som egne studieretninger innenfor masterprogram i sykepleie ved Institutt for helse og omsorgsfag. Kompetanse som spesialsykepleier oppnås etter gjennomførte 90 studiepoeng ved masterprogram i sykepleie (etter 70 studiepoeng for kreftsykepleiere). Det tilrås oppstart av de nevnte studieretningene under mastergradsprogrammet i sykepleie fra høsten Det tilrås at de eksisterende videreutdanningene ABIKO legges ned med kullet som uteksamineres våren Master i sykepleie hvor de tidligere videreutdanningene vil inngå, vil være et utdanningspolitisk initiativ som vil sørge for at utdanning av spesialsykepleiere kommer på linje med andre universitetsutdanninger, det vil bidra til at den nordlige landsdel og distriktene får en styrket helsefaglig kompetanse med stor samfunnsnytte. Studieplanene er ikke endret jfr oversendelsesbrevet datert Se ephorte 2015/ Vennlig hilsen Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

22 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9

23 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/3280/VWO000 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2017 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Helsefak godkjenner studieplan, med merknader, for Mastergradsprogram i sykepleie med 5 nye studieretninger. Studieretning Antall studenter Anestesisykepleie 13 Barnesykepleie 13 Intensivsykepleie 28 Kreftsykepleie 16 Operasjonssykepleie 14 SUM 84 Merknader fremkommet i saksfremlegget eller i møte, må innarbeides studieplanen før oversendelse til universitetsdirektøren. Oppstart av de nye studieretningene settes til høsten 2016, forutsatt godkjenning i Universitetsstyret. 2. Fakultetsstyret ved Helsefak godkjenner studieplan med endringer for følgende studieprogram: Bachelor i psykologi Profesjonsstudium i psykologi Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne opprettelse og nedleggelse av emner i de to studieprogrammene. IPS må innen de to årlige fristene for opprettelse og nedlegge av emner, oversende godkjenningssaker til fakultetet. 3. Fakultetsstyret ved Helsefak godkjenner nedlegging av Mastergradsprogram i molekylær bioteknologi Mastergradsprogram i medisinske laboratoriefag Dette i tråd med vedtakene i FS (ephorte 2015/ ). 4. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet orienteres om at sak om oppretting av bachelorprogram i ernæringsvitenskap sendes på nytt til universitetsdirektøren. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

24 Begrunnelse: Oppretting av nye studieprogram Hvert år i november fastsetter universitetsstyret kommende års studieprogramportefølje. I den forbindelse må også søknader om nye studieprogram og studieretninger behandles. Prosedyrene er beskrevet i UiTs kvalitetssikringssystem. 1 Den totale porteføljen for kommende studieår skal være klar for publisering via Samordna opptak (SO) og på UiTs nettsider 1. desember hvert år. I forvaltningen av studieprogram og emner, er ansvaret delt mellom universitetsstyret, universitetsdirektøren ved Avdeling for utdanning og fakultetene. Universitetsstyret vedtar universitets studieprogramportefølje, samt oppretter og nedlegger studieprogram. Fakultetet har således blant annet ansvar for å: - Kvalitetssikre studieplaner og emnebeskrivelser - Opprette, legge ned og foreta endringer av enkeltemner - Fastsette studieplaner, herunder å se til at alle fakultetets studieprogram har oppdaterte studieplaner som oppfyller gjeldende krav. 1. Master i sykepleie Institutt for helse og omsorg ønsker å innpasse sine videreutdanninger i spesialsykepleie (ABIKO = anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) i det tredelte gradssystemet ved universitetet. Felles utdanningsutvalget (FUU) ved UNN og UiT støtter en slik utvikling og utvalget gav høsten 2014 et tydelig råd om utvikling av et videreutdanningsløp på masternivå med mulighet for spesialistkompetanse etter fullførte 90 stp og påbygging med 30 stp til fullført mastergrad. Programstyret for masterutdanninger ved IHO godkjente studieplan for master i sykepleie (vedlegg 1) og spesifikke beskrivelser for 5 nye studieretninger. Programstyret hadde innspill mht vitenskapsteori og metode, innhold og størrelse på masteroppgaven, yrkestittel, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid, samt veiledet praksis. Forslag til studieplaner ble godkjent i instituttstyret med merknader til omfanget av vitenskapsteori og metode (Se vedlegg 7, Instituttets oversendelsesbrev). Studieplanene er deretter gjennomgått av fakultetsadministrasjonen for å sikre at programmet og tilhørende fagmiljø oppfyller alle NOKUTs krav for masterutdanninger. Fagmiljøets størrelse og samlede kompetanse krav om 40% med førstestillingskompetanse og ytterligere 10% professor: De lærerressurser inngår i master i sykepleie høsten 2016, vil kun ha 34% andel med førstestillingskompetanse inkludert 10% professorer. Ved IHO er to ansatte i kvalifiseringsløp for førstelektoropprykk og 2 personer er i phd løp. IHO beregner derfor at de høsten 2017 vil være oppe i 44% med førstestillingskompetanse. 1 Jf. Kvalitetssystem, del 5: Kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene, punkt 10 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

25 o Helsefak ønsker likevel å starte opp disse nye studieretningene på masternivå, fordi det er et viktig ledd i oppbygging av akademisk kompetanse innen de kliniske fagene. IHO vil fremover jobbe målrettet for å oppnå 50% førstestillingskompetanse i fagmiljøet innenfor etablerte ressursrammer. Frafallsproblematikk: De 5 nye studieretningene skal dekke a) helsetjenestens behov for spesialsykepleiere med masterkompetanse, Helsefaks behov for phd-kandidater, og spesialisthelsetjenestens behov for spesialsykepleiere. Det legges opp til at studenter som kun ønsker kompetansen som spesialsykepleiere slutter etter 3 av totalt 4 semestre. Studieprogrammet vil derfor fremstå med høyt frafall i offentlig statistikk. En løsning der man beholder videreutdanningene som egne program og kjører fellesundervisning med masterretningene, vurderes av IHO ikke som hensiktsmessig da man antar at videreutdanningene vil rekruttere dårlig som «nabo» til masterutdanningen. Administrasjonen har i samråd med IHO vurdert andre løsninger, men ikke kommet til en programoppbygging som kombinerer behovene på en bedre måte. En etablering av disse studieretningene, forutsetter at administrasjonen jobber tett med kontroll og oversikt over kullene, så fakultetet kan gjøre rede for årsaken til antatt frafall. Internasjonalisering: Det er krav om at det skal være tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet for alle studieprogram. Det eksisterer ikke slike tilbud i dag, og IHO må jobbe frem utvekslingsløsninger for master i sykepleie innen våren Instituttets egne innspill om vitenskapsteori og metode: Dette må følges nøye av fagmiljøet som formativ evaluering i løpet av studiet og være gjenstand for inngående summativ evaluering etter første gjennomkjøring av studieretningene. Alle 5 studieretninger gir grunnlag for opptak til senere phd studier. Innhold og størrelse på masteroppgaven: Merknader fra instituttet og prodekan utdanning ved Helsefak forutsetter at studentene gjennomfører individuelle masteroppgaver. Mht yrkestittel, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid: Dette er endret i den versjonen som legges frem for Fakultetsstyret her. Endringer i eksisterende studieprogram I henhold til UiTs kvalitetssystem har fakultetene selv myndighet til å foreta mindre endringer i studieprogram. Universitetsdirektøren ved Avdeling for utdanning skal umiddelbart underrettes om alle endringer. Hva som utgjør mindre endringer, må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. For eksempel er endringer som ikke medfører innskrenking av rettigheter, forlengelse av studietiden, vesentlige endringer av eksamensordningen for studenter som allerede har påbegynt studieprogrammet å anse som mindre endringer. Endringer som kan medføre behov for tildeling av ekstra ressurser, endring av navn og endringer som er av et slikt omfang at studieprogrammet fremstår som et annet enn det som opprinnelig er godkjent, skal alltid godkjennes av universitetsstyret. 2 2 Jf. Kvalitetssystem, del 5: Kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene, punkt 12 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

26 2. Psykologi Ved Institutt for psykologi (IPS) har man gjennom årlige evalueringer sett behov for en større gjennomgang av programmene innen psykologi for å få en mer helhetlig profil. IPS har revidert studieplanene for bachelor og profesjonsstudiet med fokus på NOKUTs krav og med særlig fokus på kvalifikasjonsrammeverket. Studieplanen for Profesjonsstudiet i psykologi ble godkjent av styret ved IPS den (ephortenr: 2012/3249). Instituttstyret godkjente da i sitt vedtak at Programstyret for Psykologi kan godkjenne den endelige reviderte studieplanen før oversendelse til fakultetsstyret. Studieplanen ble endelig godkjent av programstyret den (ephortenr: 2015/3912). Bachelor i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi har begge Årsstudiet i psykologi som første studieår. Videre i studiene, vil bachelor og profesjonsstudiet ha to felles metodekurs og ett emne i kognitiv psykologi. Bachelor i psykologi Studieplanen legges frem i redigert form. Det er i alt 5 nye emner som skal opprettes, hvorav 2 er felles med profesjonsstudiet. Profesjonsstudiet i psykologi Studieplanen har fått 3 tydelige og langsgående tema; metode & statistikk, profesjonsforberedende emner og praksisutdanning. Det er i alt 20 emner som skal opprettes, hvorav 2 er felles med bachelor. Ved IPS skal det de neste 5 årene opprettes og nedlegges en rekke emner, samtidig som studentenes rett til å ta eksamen i gammelt emne skal ivaretas. Man må regne med at nyopprettede emner vil kreve mindre revideringer etter første gjennomkjøring. Det er viktig at instituttet holder oversikt slik at man har kontroll på den samlede emneporteføljen, og at denne over tid ikke øker. 3. Gjennomgang i studieprogram med mindre enn 20 studenter I sak (ephorte 2015/ ) er bestillingen fra universitetsdirektøren om en gjennomgang i studieprogramporteføljen beskrevet. Saken er utredet av prodekan for utdanning og seksjon for utdanningstjenester i samarbeid med respektive institutt. Fakultetet ønsker en videreføring av mastergradsprogrammene i farmasi, sykepleie, telemedisin og e- helse, biomedisin, samt bachelorutdanningen i tannpleie. Fakultetet anbefaler at mastergradsprogrammene i molekylær bioteknologi og medisinske laboratoriefag legges ned. Vedtaket i denne saken videresendes universitetsdirektøren. 4. Ny oversendelse av bachelor i ernæringsvitenskap til UTA I fakultetsstyremøte ble studieplanen til et nytt bachelorstudiet i ernæringsvitenskap godkjent (sak 14/31). Oppstart av studiet ble vedtatt og videresendt til Avdeling for utdanning med forbehold om finansiering. Universitetsdirektøren har ikke lagt saken fram for universitetsstyret på grunn av manglende finansiering. Videre ble Det helsevitenskapelige fakultet bedt om en vurdering av fagmiljøet, synergieffekter, utbygging til et mastergradsprogram, studiestrukturen og en faglig styringsordning. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 17.12.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for mastere i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon.

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon. DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møteleder/referent: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 24. oktober 2011 Arkivref.: 2011/3

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 25.06.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 03.12.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 10. desember 2015 kl. 0915-1500 Møtested: MH U9.123 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Fast vitenskapelig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Program for styreseminaret. Saksliste for instituttstyremøtet

MØTEINNKALLING. Program for styreseminaret. Saksliste for instituttstyremøtet Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 16.10.2014 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: Styreseminar 22.10: 1130-1730, Styremøte 23.10: 0900-1600 Møtested: Styreseminar:

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.03.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018:

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Institutt for språk og kultur Arkivref.:2017/1678 BPA001 Dato: 18.06.2017 MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato:

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Sak S Revisjon av Førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

Sak S Revisjon av Førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsdirektøren Arkivref: 2013/4111-1 Dato: 15.10.2013 Saksnr: Sak S 58-13 SAK S 58-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 24. oktober 2013 Sak S 58-13 Revisjon av Førstelektorprogrammet ved UiT Norges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Ad sak IH 12/08: Revisjon av bachelor i sykepleie : Forkunnskapskrav

Ad sak IH 12/08: Revisjon av bachelor i sykepleie : Forkunnskapskrav Til instituttråd v/institutt for helsefag Fra Anne Helliesen/Arne Endresen, 16.04.08. Ad sak IH 12/08: Revisjon av bachelor i sykepleie 2008-09: Forkunnskapskrav Bakgrunn: I forbindelse med instituttrådets

Detaljer