MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø"

Transkript

1 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 10. desember 2015 kl Møtested: MH U9.123 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse /728 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte / Møteplan for 2016 (B) / Informasjon om Budsjettfordeling IHO 2016 (O) / Informasjon om fusjonen med HiH og HiN og utvidelse av instituttstyret f.o.m 2016 (O) / Lederstrukturevalueringen ved IHO (O) / Orientering om avslag på opprettelse av masterutdanninger for ABIKO (O) / Orientering om permanent videreføring av HelPed (O) / Kartlegging av forskningsgruppene ved Helsefak (O) /3653 Budsjett IHO 2016 og opptakstall for 2016/2017 (B) Eventuelt B: Beslutningssak, O: Orienteringssak Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO Nina Emaus / Anders Aarbø Fra styret: Nina Emaus, instituttleder; Nils Henriksen, fast vit. repr.; Bodil Hansen Blix, fast vit. repr.; Gudrun Nilsen, fast vit. repr.; Arne Eek, fast adm. repr.; Ragnhild Hellesø, ekstern repr.; Kim-Remi Sandvær, fast student repr. Fra studieledelsen: Toril Hansen, assisterende instituttleder; Vibeke Guddingsmo, kontorsjef Ole Petter Rekvig, ekstern repr.; Øyvind Benjaminsen, fast student repr. SAK Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte (ref. 2015/728) Innstilling til vedtak: Instituttstyret godkjenner møteinnkallingen og referatet fra forrige møte. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret godkjenner møteinnkallingen og referatet fra forrige møte. SAK Søknad om forarbeid for etablering av mastergradsprogram i jordmorfag (ref. 2015/1012) Innstilling til vedtak: Instituttstyret godkjenner søknaden om forarbeid for oppretting av Mastergradsprogram i jordmorfag, og ber om at det opprettes intern arbeidsgruppe og referansegruppe for å utarbeide ny studieplan. Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret godkjenner søknaden om forarbeid for oppretting av et mastergradsstudium i jordmorfag, og ber om at det opprettes intern arbeidsgruppe og referansegruppe for å utarbeide ny studieplan. Instituttstyret ber om at arbeidsgruppen skal se særskilt på hvordan utdanningen kan organiseres for å best mulig utnytte synergieffekter med de øvrige masterutdanningene ved instituttet. Instituttstyret ber om at arbeidsgruppen også skal konkretisere hvordan det skal jobbes med å tilfredsstille NOKUTs krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøet. Avstemming: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

3 Endelig vedtak: Instituttstyret godkjenner søknaden om forarbeid for oppretting av et mastergradsstudium i jordmorfag, og ber om at det opprettes intern arbeidsgruppe og referansegruppe for å utarbeide ny studieplan. Instituttstyret ber om at arbeidsgruppen skal se særskilt på hvordan utdanningen kan organiseres, for å best mulig utnytte synergieffekter med de øvrige masterutdanningene ved instituttet. Instituttstyret ber om at arbeidsgruppen også skal konkretisere hvordan det skal jobbes med å tilfredsstille NOKUTs krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøet. SAK Oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen på ABIKO (ref. 2015/1516) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Nye fagplaner for Master i sykepleie (ABIKO) - Vedtak fra fakultetsstyret ved Helsefak (ref. 2015/3832) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om fusjonsarbeidet (ref. 2015/2954) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Utvidelse av instituttstyret f.o.m (ref. 2009/7467) Innstilling til vedtak: Instituttstyret vedtar å utvide instituttstyret med 2 vitenskapelige representanter og 2 vararepresentanter fra henholdsvis Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt 1 ny UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

4 studentrepresentant med vara fra og med til Instituttstyret ber om at en representant fra Høgskolen i Harstad og en fra Høgskolen i Narvik deltar som observatører på instituttstyremøtet i desember Forslag til vedtak fremmet i møte: Instituttstyret ber om at instituttstyret ved IHO utvides med 2 vitenskapelige representanter og 2 vararepresentanter fra henholdsvis Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt 1 ny studentrepresentant med vara fra og med til Instituttstyret ber om at en representant fra Høgskolen i Harstad og en fra Høgskolen i Narvik deltar som observatører på instituttstyremøtet i desember Instituttstyret ber om at det i utformingen av nytt valgreglement åpnes for geografisk representasjon. Instituttstyret ber om at det avklares hvorvidt representanten Gudrun Nilsen kan fortsette i instituttstyret etter at hennes stilling ved IHO blir redusert til 20%. Dersom hun ikke kan fortsatte ber instituttstyret om at det også velges én fast vitenskapelig representant og én vararepresentant fra campus Hammerfest til fra og med til Instituttstyret ved IHO vil da få totalt 13 medlemmer. Saken sendes til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for endelig avgjørelse. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret ber om at instituttstyret ved IHO utvides med 2 vitenskapelige representanter og 2 vararepresentanter fra henholdsvis Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt 1 ny studentrepresentant med vara fra og med til Instituttstyret ber om at en representant fra Høgskolen i Harstad og en fra Høgskolen i Narvik deltar som observatører på instituttstyremøtet i desember Instituttstyret ber om at det i utformingen av nytt valgreglement åpnes for geografisk representasjon. Instituttstyret ber om at det avklares hvorvidt representanten Gudrun Nilsen kan fortsette i instituttstyret etter at hennes stilling ved IHO blir redusert til 20%. Dersom hun ikke kan fortsatte ber instituttstyret om at det også velges én fast vitenskapelig representant og én vararepresentant fra campus Hammerfest til fra og med til Instituttstyret ved IHO vil da få totalt 13 medlemmer. Saken sendes til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for avgjørelse. SAK Orientering om lederstrukturevalueringen ved IHO (ref. 2015/1818) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

5 Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Orientering om gjennomgang av studieprogramporteføljen (ref. 2015/2084) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering. SAK Behov for oppgradering og nyinnkjøp av IKT-utstyr ved IHO (ref. 2015/4634) Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering og ber om at administrasjonen videreformidler behovet til Det helsevitenskapelige fakultet og IT-avdelingen ved UiT. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar saken til orientering og ber om at administrasjonen videreformidler behovet til Det helsevitenskapelige fakultet og IT-avdelingen ved UiT. EVENTUELT Instituttledelsen orienterte muntlig om fremgangen i følgende saker: Oppfølgingen av evalueringen av Radiografutdanningen Instituttleder leder en nasjonal arbeidsgruppe for innpassing av rammeplanstyrte videreutdanninger i masterløp. Gruppen skal levere sin rapport i begynnelsen av november. Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar sakene til orientering. Avstemming: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Instituttstyret tar sakene til orientering. Nina Emaus Vibeke Guddingsmo UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

6 instituttleder kontorsjef Referent: førstekonsulent Anders Aarbø UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

7 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/5569 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Møteplan for Instituttstyret ved institutt for helse- og omsorgsfag Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved IHO vedtar følgende møteplan for 2016l kl Tromsø kl Narvik kl Harstad kl Hammerfest kl Tromsø kl Tromsø Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

8 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/3653 VGU001 Dato: Sak IS IHO SAK IS IHO Til: Instituttstyret IHO Møtedato: 10.desember 2015 SAK IS IHO Informasjon om budsjettfordeling IHO 2016 samt opptakstall for 2016/2017 Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultetet vedtok budsjett for 2016 i møte IHO ble tildelt kr. Fakultetsstyret ba budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme og at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. IHO leverte inn et budsjettforslag til Helsefak som var 2,2 mill kr over foreløpig ramme på kr fra Det helsevitenskapelige fakultet, se vedlegg med budsjett og begrunnelse for å budsjettere over rammen. Fakultetsadministrasjonen har vurdert IHOs foreløpige budsjett, men det ble ikke lagt fram forslag om å styrke IHOs ramme da saken ble fremmet i fakultetsstyret. Instituttleder og kontorsjef skal ha dialogmøte med fakultetsledelsen , og vil da ta opp med dekan og fakultetsdirektør hvordan vi skal arbeide videre med våre budsjettmessige utfordringer for å komme i økonomisk balanse. Vi må imidlertid rette oss etter fakultetsstyrets vedtak om tildelt ramme og et budsjett i balanse, så kontorsjef og seniorkonsulent på økonomi går nå i gang med å lage et revidert budsjett. Vi planlegger å sende dette ut senest tirsdag slik at instituttstyret kan vedta endelig budsjett for IHO på styremøte I saksframlegget vil det stå forslag til vedtak for budsjett 2016 for IHO samt opptak til nye studieplasser for studieåret 2015/2016. Vi legger ved det forslag vi har sendt til UTA om opptak av nye studieplasser for neste studieår. Vibeke Guddingsmo kontorsjef Vedlegg: 1 Svar fra IHO - studieprogramportefølje fastsetting av opptaksrammer og søknadsfrister for studieåret 2016/ Budsjett fra IHO Budsjett fra IHO excel Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

9 Vedlegg 2: Opplysninger som bes rapportert inn fra fakultetene for studieåret 2016/2017. Tabellen kan utvides etter eget ønske og behov. Forklaring til hva som skal fylles inn tabellen: Felt Studieprogramnavn Studiested Forslag til opptakskapasitet 2016/2017 Ønskes adgangsregulert? Skal programmet også ha oppstart vårsemesteret 2017? Forklaring Fyll inn navn på studiet, og nivå (årsstudium, bachelor eller master). Dersom studiet skal tilbys på deltid og/-eller samlingsbasert/nettbasert, må dere gi beskjed om det Oppgi hvilket studiested studiet skal tilbys ved Fakultetets forslag til samlet opptakskapasitet/budsjetterte plasser for opptak til studiet i 2016/2017 Dersom studiet ønskes adgangsregulert, skriv ja i denne kolonnen. Forslag til opptaksramme 16/17 vil angi nivået på adgangsreguleringen. Hvis studiet ikke ønskes adgangsregulert, er det tilstrekkelig å skrive nei i denne kolonnen. Dersom studiet også skal ha oppstart vårsemesteret 2017 (lokalt opptak), skriv «ja» i dette feltet. Studieprogramnavn Studiested Forslag til opptakskapasitet 2016/2017 Ønskes adgangsregulert 2016/2017? Oppstart vårsemesteret 2017? Bachelor i sykepleie heltid Tromsø 120 Ja Nei Bachelor i sykepleie heltid Hammerfest 80 Ja Nei Bachelor i sykepleie - heltid Harstad 50 Ja Nei Bachelor i sykepleie heltid Narvik 45 Ja Nei Bachelor i sykepleie deltid Harstad 50 Ja Ja Bachelor i sykepleie desentralisert kull/deltid Tromsø Bardufoss/Finnsnes/Storslett 70 Ja Ja /Tromsø Bachelor i ergoterapi Tromsø 24 Ja Nei Bachelor i radiografi Tromsø 25 Ja Nei Bachelor i fysioterapi Tromsø 36 Ja Nei Master i helsefag studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi Tromsø 20 Ja Nei Master i helsefag studieretning flerfaglig Tromsø 20 Ja Nei Master i helsefag studieretning aldring og eldreomsorg Tromsø 10 Ja Nei Master i sykepleie anestesisykepleie* Tromsø 13 Ja Nei

10 Master i sykepleie barnesykepleie* Tromsø 13 Ja Nei Master i sykepleie intensivsykepleie* Tromsø 28 Ja Nei Master i sykepleie kreftsykepleie* Tromsø 16 Ja Nei Master i sykepleie operasjonssykepleie* Tromsø 14 Ja Nei Master i sykepleie fordypning infeksjons-/kardiologisk sykepleie** Tromsø 20 Ja Nei Videreutdanning i jordmorfag Tromsø 25 Ja Nei Videreutdanning i rus og psykiske lidelser med praktisk bruk av Narvik 10 Ja Nei kognitive samtaleteknikker (60 stp) Videreutdanning i aldring og eldreomsorg (60 stp) Harstad 30 Ja Nei Videreutdanning i psykisk helsearbeid (60 stp) Harstad 40 Ja Nei * ABIKO- vi har søkt om å få omgjøre videreutdanningene ABIKO til studieretninger under master i sykepleie. Saken skal behandles av Universitetsstyret 8.des Dersom vi ikke får gjennomslag for dette, så vil vi starte opp ABIKO fra høsten 2016 som videreutdanninger i stedet. ** Studieplan for Master i sykepleie- retning kardiologi og infeksjonssykepleie ble godkjent som studieretning av Universitetsstyret i sak S40-12, ephorte 2012/3372. Denne studieretningen har ikke tidligere vært utlyst, men vi vurderer nå å ta opp studenter fra høsten Det er ikke avklart om vi får det til når det gjelder finansiering av bemanning. Vi tar forbehold om oppstart på studier for master i helsefag, flerfaglig studieretning og master i sykepleie, fordypning infeksjons- /kardiologisk sykepleie. Vi må ha minst 20 ja-svar på hvert av studieprogrammet før vi starter studiet i august. Vi har erfaring med stort frafall tidlig i prosessen, og vil ikke starte opp studiet dersom det er mindre enn 10 studenter i hvert kull. For videreutdanning i rus og psykiske lidelse med praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker i Narvik har vi satt opp 10 studenter fordi dette kombineres med opptak på enkeltemner på 30 studiepoeng. Bachelor i sykepleie, desentralisert og deltid Tromsø Vi må gjøre ei vurdering av om vi skal ha studiet på fire steder i Troms slik vi har per i dag. Ei arbeidsgruppe nedsatt av instituttleder på IHO har som mandat å gå gjennom vårt tilbud på desentralisert sykepleie. De leverer sin innstilling i juni Studiet har oppstart i januar 2017, og vi vil i god tid før utlysning melde inn om vi skal ha opptak alle plasser vi har pleid å ha studenter i distriktet.

11

12 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.: 2015/3653 Dato: Det helsevitenskapelige fakultet Budsjett fra IHO 2016 Vi viser til bestilling på budsjett i brev datert Vedlagt følger budsjett fra IHO. Fra nyttår får vi to nye enheter inn på grunn av fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. De nye enhetene er ikke tatt med i dette budsjettet. Vi avventer melding fra nivået over oss dersom vi skal gjøre noe i forhold til å budsjettere kostnader for de nye enhetene. Ettersom vi har skjønt på økonomidirektør Eli Pedersen skal det opprettes nye kostnadssteder og vi får budsjettdekningsmyndighet for de enhetene som skal flyttes til IHO allerede fra nyttår. Foreløpig tildeling til IHO viser at vi får kr over budsjettrammen til KD. På protype 10 har vi budsjettert med inntekter på kr, mens utgiftene er budsjettert til kr. Budsjettet viser per i dag et merforbruk/underskudd på kr. Nedenfor vil vi forklare hvorfor det er endring på enkelte poster i budsjettet. Fysioterapeututdanningen fikk 10 nye studieplasser tildelt ved revidert nasjonalbudsjett i Midlene som ble tildelt i 2015 er satt av som pro 12-midler, og vi skal ansette i to 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/lektor ved utdanningen i Det er budsjettert med tilsatte i stillingen fra og med mars Administrasjonen sparte inn 1,5 stilling i 2015 ved å unngå å ansette etter at studiekonsulent Vera Svenning gikk av med pensjon og forskningsadministrativ konsulent Berit Bendiksen ble overført til annen enhet ved Helsefak. Sykepleierutdanningen ved IHO har i mange år søkt og fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms fra tiltaket «Kompetanseløftet». Midlene har blitt brukt til å dekke lønn ved desentralisert sykepleierutdanning. Fra 2015 endret søknadsprosedyrene seg, og UiT kan ikke lengre søke direkte om å få midlene. To kommuner i Troms søkte for oss, og fikk tildelt midler, men vi har fortsatt ikke fått midlene til IHO. For 2016 har vi foreløpig valgt å ikke legge inn inntekt for dette i budsjettet siden det er usikkert om vi får penger framover. De siste årene har inntekten vært på ca kr. Dermed har vi budsjettert mindre i inntekter på pro 10 i 2016 enn før. Campus Hammerfest Som vi har meldt fra om de siste to årene regnet vi med utfordringer for IHO Campus Hammerfest sin finansiering fra De ekstra midlene på 4 mill kr som vi fikk over 2 år i forbindelse med regnskapsavslutningen for HiF er nå brukt opp. Beløpet på kr som ble kalt startbevilgning HiF er kommet inn i 2016 også, og det ser ut til at det er midler som fra 2017 vil inngå i rammen på permanent basis, jfr telefonsamtale med Steinar Johansen på regnskapsavdelingen. Campus Hammerfest har produsert færre studiepoeng i 2014, og dermed får de redusert tildeling for resultatkomponenten. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

13 Campus Hammerfest - midler tildelt Komponenter Utdanning Rekrutteringsstilling Spesiell startbevilgning Bokkjøp IHO Hammerfest Basis (2013) Pris og lønnskompensasjon basis Ekstraordinær tildeling regnskapsavslutning HiF relativ andel av korrigering basis Finansiering Hel-fel reduksjon i tildeling fra fakultetet Samarbeidsmidler overført Helsefak IT-utgifter overført avd for IT Husleie Kirkenes overført Bygg og eiendom Total I 2015 kuttet vi driftsbudsjettet til Campus Hammerfest, og vi ser av forbruket deres i år at det ikke vil være realistisk å kutte det ytterligere i Dermed har vi holdt driftsbudsjettet for 2016 på samme nivå som i fjor. ÅR ÅR ÅR Lønnsbudsjett Hammerfest Årsverk vitenskapelige 21,6 21,3 22,8 Lønn vitenskapelige Lønn 1 ass instituttleder Lønn adm 3,75 stillinger SUM lønn adm og vitenskapelige Lønnskostnader stipendiater Drift stipendiat SUM lønnsbudsjett alle (inkl drift stipendiat) Driftskostnader Hammerfest Timelærer (150) + timelønn sensorer (280) Reiser eksamen Annen drift, undervisningsmatr, husleie, tlf mv Annen personalkostnad Faglige reisemidler Reiser desentr(200) adm (123,6) Praksis studenter (400) og lærere (100) Forskningsgruppe Tilskudd studentarrangement Bokskap - tidl bet av biblioteket Hammerfest Spesiell startbevilgning UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

14 Sum driftskostnader Hammerfest Totale kostnader Hammerfest lønn og drift Avvik mellom tildeling og kostnader IHOs ramme Lønnsbudsjettet er også på sammen nivå som i fjor. Totalt sett viser Campus Hammerfest sitt budsjett inntekter på og kostnader på kr. Dermed ligger de an til et underskudd/merforbruk på kr. Studiepoengproduksjonen for Campus Hammerfest var 190,9 poeng i 2012, 153,5 i 2013 og 157,7 i I budsjettsplitt for fusjon mellom UiT og HiF fikk Institutt for helsefag fra HiF med seg følgende inn til Helsefak/IHO for budsjettåret Tabellen nedenfor står i skrivet utarbeidet av fakultetsdirektør ved Helsefak om fakta om økonomi og ferdig uteksaminerte studenter ved Campus Hammerfest Nullpunkt basis 2013 Finansiering i hele kroner Generell basis Spesiell basis 25% restkomponent Spes basis bøker bibliotek Resultat studiepoengproduksjon Resultat forskning 217 SUM Studiepoengproduksjonen i denne tabellen ble opptjent to år før, dvs i Siden IHOs totale budsjettoverskridelse er på , og Campus Hammerfest alene har en overskridelse på kr betyr det at resten av IHO har bidratt til å dekke opp overskridelse ved Campus Hammerfest. Vi ser at det ikke kan fortsette, og er nå i dialog med Campus Hammerfest om hvordan vi kan gå fram for å øke inntjening og kutte faste kostnader. Vi ønsker en dialog med dekan og fakultetsdirektør om dette på dialogmøte. Vennlig hilsen Vibeke Guddingsmo kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

15 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

16

17 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2009/7467 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyre ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Informasjon om fusjonen med HiH og HiN og utvidelse av instituttstyret f.o.m 2016 Instituttledelsen informerer styret om de siste utviklingene i fusjonsprosessen med HiH og HiN. Instituttstyret ved IHO vedtok i sak IS IHO å utvide styret med representanter fra HiH og HiN, i tillegg til én ytterligere studentrepresentant. IHO har bedt Helsefak om å godkjenne utvidelsen av instituttstyret fra og med , samt avklare spørsmålet rundt geografisk representasjon fra Hammerfest i forbindelse. Henvendelsen til fakultetet er vedlagt, svaret fra fakultetet er ikke klart i skrivende stund, men vil bli fremlagt på møtet. Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved IHO tar saken til orientering. Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: Anders Aarbø Vedlegg: 1 Utvidelse av instituttstyret ved IHO i forbindelse med fusjonen mellom UiT, HIH og HIN 2 Stillingsbeskrivelse ass instituttleder studieleder avdelingsleder_ v Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

18 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.: 2009/7467 Dato: Det helsevitenskapelige fakultet Utvidelse av instituttstyret ved IHO i forbindelse med fusjonen mellom UiT, HIH og HIN Faggruppe for helse- og omsorgsfag som ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom UiT, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik foreslo at IHOs instituttstyret burde utvides med flere medlemmer fra Harstad og Narvik. Saken ble fremmet i instituttstyret i SAK IS IHO 45-15, se vedlagt saksfremlegg med endelig vedtak. I vedtaket fra instituttstyret bes det om 3 nye medlemmer fra og med til Instituttstyret ber om 2 vitenskapelige representanter og 2 vararepresentanter fra henholdsvis Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt 1 ny studentrepresentant med vara. Det bør være opp til studentene selv å velge hvor hovedrepresentant og vararepresentant bør være fra. Instituttstyrets forslag er slik: Totalt 12 faste medlemmer og følgende sammensetning: 1 styreleder (instituttleder) 5 vitenskapelige representanter (Campus Tromsø: 2, Hammerfest: 1, Narvik: 1, Harstad: 1) 5 vararepresentanter 1 Teknisk/administrativ representant 1 vararepresentant 2 eksterne medlemmer 3 studentrepresentanter (25 % av styrets medlemmer vil være studentrepresentanter) 3 vararepresentanter Representant Gudrun Nilsen som ble valgt inn i styret som vitenskapelig ansatt har redusert sitt ansettelsesforhold, og har 20 % stilling fra oktober. I følge UiTs valgreglement må man ha minst 50 % stilling for å kunne være valgbar til styret. Gudrun Nilsen har sitt arbeidssted i Hammerfest, og det har blitt oppfattet slik at Hammerfest har hatt geografisk representasjon i styret siden hun er derfra. Spørsmålet nå er om man kan velge en ny representant fra Hammerfest, eller om vi må forholde oss til at en av de som ble valgt som vara i forrige runde går inn for Gudrun Nilsen. Ingen av dagens vararepresentanter har kontorsted i Hammerfest. Instituttstyret foreslår at det velges ny representant fra Hammerfest. Det er fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet som har myndighet til å endre instituttstyret. Vi ber om at administrasjonen legger saken fram for fakultetsstyret på møtet i desember, og sørger for at prosessen med å utlyse valg starter så tidlig som mulig etter endelig vedtak. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

19 Vennlig hilsen Vibeke Guddingsmo kontorsjef Anders Aarbø førstekonsulent Vedlegg: 1 SAK IS IHO Utvidelse av instituttstyret f.o.m UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

20 Stilling/oppgaver Assisterende instituttleder Avdelingsleder Studieleder med personalansvar Studieleder uten personalansvar Type stilling Faglig administrativ mellomlederstilling Faglig administrativ mellomlederstilling Faglig administrativ mellomlederstilling Faglig administrativ mellomlederstilling Underlagt Stillingen er underlagt instituttleder Stillingen er underlagt instituttleder Stillingen er underlagt avdelingsleder Stillingen er underlagt assisterende instituttleder Inngår i flg team Instituttleders lederteam Instituttleders lederteam Instituttleders utvidete lederteam + lederteam på egen fagenhet Instituttleders utvidete lederteam + lederteam på egen fagenhet Stillingsandel ledelse % etter avtale % etter avtale % etter avtale inntil 50% etter avtale Stillingskode Statens personalhåndbok etter kvalifikasjoner, førsteam, førstelektor, univer etter kvalifikasjoner studieleder 1473 studieleder 1473 eller faglig kode etter kvalifikasjoner Forslag avlønning 3-5 ltr påslag i forhold til lønn i fagstilling 3-5 ltr påslag i forhold til lønn i fagstilling, annen stilling normalspenn ltr 65-72, alt 3-5 ltr påslag fra lønn i 3-5 ltr påslag i forhold til lønn i fagstilling fagstilling Rekrutteringsmetode Intern eller ekstern utlysning Intern eller ekstern utlysning Intern eller ekstern utlysning - omfang under 50 % Intern utlysning settes som en funksjon Tilsettingsperiode Åremål 4 år Åremål 4 år Åremål 4 år Åremål 4 år Personalansvar for Faglige ansatte ved IHO knyttet til sitt campus Studielederne som er underordnet avdelingslederne Faglige ansatte ved egen enhet Har ikke personalansvar Oppgaver utad Representere instituttet i organer (som FUU - felles utdanningsutvalg) og ved representasjonsoppgaver som innbefatter sitt campus Ass instituttleder skal samarbeide med ledere ved sitt campus i saker som angår hele campus. Instituttleder og kontorsjef involveres i spørsmål som angår økonomi/disponering av ressurser. Avdelingsleder for profesjonsutdanninger representerer selv eller delegerer til studieleder å delta i i nasjonale råd og utvalg Studieleder for profesjonsutdanninger representerer sitt studie i nasjonale råd og utvalg Faglige oppgaver Avdelingsleder er ansvarlig for at det opprettes rådgivende organ og avholdes møter 2-4 ganger per år mellom studenter, fagmiljøet og eksterne representanter fra praksisfeltet Studieleder er ansvarlig for at planlegging, Studieleder er ansvarlig for at planlegging, gjennomføring og evaluering av studiene innenfor gjennomføring og evaluering av studiene innenfor sitt sitt ansvarsområde skjer i samsvar med vedtatte ansvarsområde skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner, studieplaner eller andre retningslinjer. rammeplaner, studieplaner eller andre retningslinjer. Ass instituttleder har ansvar for å følge opp studiekvaliteten innenfor eget studiemiljø og arbeider i tråd med vedtatte rammer for budsjett og kvalitetssystem Ass instituttleder skal i samarbeid med ledelsen og administrasjonen bidra til markedsføring av studietilbudet ved campus Avdelingsleder har ansvar for å følge opp studiekvaliteten innenfor sin avdeling og arbeider i tråd med vedtatte rammer for budsjett og kvalitetssystem Avdelingsleder skal i samarbeid med ledelsen og administrasjonen bidra til markedsføring av studietilbudene Studieleder har ansvar for å følge opp studiekvaliteten innenfor eget studiemiljø og arbeider i tråd med vedtatte rammer for budsjett og kvalitetssystem Studieleder er ansvarlig for at praksisdelen av utdanningen gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Det inkluderer også kontakt med praksisveiledere og praksissteder. Studieleder er ansvarlig for at praksisdelen av utdanningen gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Det inkluderer også kontakt med praksisveiledere og praksissteder. Avdelingsleder skal sørge for at studietilbudene videreutvikles og ta initiativ til utredning av nye studietilbud innenfor eget fagområde Studieleder er ansvarlig for oppfølging av studenter i forhold til skikkethet Studieleder er ansvarlig for oppfølging av studenter i forhold til skikkethet Ass instituttleder er ansvarlig for å sikre helhet i studieprogrammene gjennom koordingering av emner som inngår i studieprogrammene og som tilbys av campus. Det skal arbeides for å få en helhetlig utdanning på tvers av campusene. Avdelingsleder er ansvarlig for å sikre helhet i studieprogrammene gjennom koordingering av emner som inngår i studieprogrammene. Det skal arbeides for å få en helhetlig utdanning på tvers av campusene.

21 Ledelse/informasjon HMS-ansvar Ass instituttleder er ansvarlig for å gjennomføre møter som inkluderer alle ansatte ved sitt campus. Det skal legges til rette for at informasjon gis til ansatte, og informasjon fra campusmiljøet skal formidles til instituttledelsen Ass instituttleder er ansvarlig for å ha kontakt med studenttillitsvalgte på campusnivå HMS-ansvar for ansatte ved sin enhet, og er den som følger opp sykefravær og evt konflikter ved sin enhet i samråd med kontorsjef/instituttleder Avdelingsleder er ansvarlig for å gjennomføre møter som inkluderer alle ansatte ved sin enhet. Det skal legges til rette for at informasjon gis til ansatte, og informasjon fra enheten skal formidles til instituttledelsen HMS-ansvar for ansatte ved sin enhet, og er den som følger opp sykefravær og evt konflikter ved sin enhet i samråd med kontorsjef/instituttleder Studieleder er ansvarlig for å gjennomføre møter som inkluderer alle ansatte ved sin enhet. Det skal legges til rette for at informasjon gis til ansatte, og informasjon fra fagmiljøet skal formidles til nærmeste leder/instituttledelsen Studieleder er ansvarlig for å ha kontakt med studenttillitsvalgte på sin enhet HMS-ansvar for ansatte ved sin enhet Studieleder er ansvarlig for å gjennomføre møter som inkluderer alle ansatte ved sin enhet. Det skal legges til rette for at informasjon gis til ansatte, og informasjon fra fagmiljøet skal formidles til nærmeste leder/instituttledelsen Har ikke HMS-ansvar som leder Ass instituttleder har ansvar for å lage arbeidsplaner til de vitenskapelige ansatte ved sin enhet, og skal være involvert i alle forespørsler fra andre enheter om utlån av undervisningspersonell. Ass instituttleder uttaler seg om permisjoner og annet fravær. Ass instituttleder koordinerer ressursbruk på tvers av enhetene for sine ansatte. Studieleder har ansvar for å lage og følge opp arbeidsplaner til de vitenskapelige ansatte ved sin enhet, og skal være involvert i alle forespørsler fra andre enheter om utlån av undervisningspersonell. Studieleder uttaler seg om permisjoner og annet fravær. Studieleder koordinerer ressursbruk på tvers av enhetene for sine ansatte. Økonomi Ass instituttleder deltar aktivt i personalplanleggig for sin enhet og ressursutnyttelse på tvers av instituttet. Ass instituttleder deltar i rekruttering av nyansatte etter avtale med instituttleder. Ass instituttleder avgjør om det skal leies inn timelærere og vikarer innenfor enhetens tildelte budsjettramme. Ass instituttleder skal bidra til koordinering av FOU-virksomheten til de ansatte som ikke er medlem i forskningsgrupper. Ass instituttleder gir innspill til ledelsen over budsjettbehov, har ansvar for at tildelt budsjett overholdes, og attesterer på fakturaer og reiseregninger Avdelingsleder skal bidra til koordinering av FOUvirksomheten til de ansatte som ikke er medlem i forskningsgrupper. Avdelingsleder gir innspill til ledelsen over budsjettbehov, har ansvar for at tildelt budsjett overholdes, og attesterer på fakturaer og reiseregninger Studieleder deltar aktivt i personalplanleggig for sin enhet og ressursutnyttelse på tvers av instituttet. Studieleder deltar i rekruttering av nyansatte etter avtale med instituttleder. Studieleder avgjør om det skal leies inn timelærere og vikarer innenfor enhetens tildelte budsjettramme. Studieleder attesterer på fakturaer og reiseregninger

22 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/1818 VGU001 Dato: Sak IS IHO SAK IS IHO Til: Instituttstyret IHO Møtedato: 10.desember 2015 SAK IS IHO Orientering om lederstrukturevalueringen ved IHO På forrige instituttstyremøte ble det orientert om at planen var å legge fram et forslag til lederstruktur for IHO på dagens møte. Instituttleder har blitt enig med dekan Arnfinn Sundsfjord om at saken skal fremmes til første styremøte hvor de valgte representantene fra Harstad og Narvik er tilstede i instituttstyret. Det blir straks satt i gang en valgprosess på dette, og vi regner med å kunne ha første styremøte i februar 2016 med det nye utvidete styret til IHO med geografisk representasjon. Instituttleder ved IHO vil legge fram sak med forslag til beslutning til dette møtet. Etter avtale med dekan og fakultetsdirektør skal saken sendes til fakultetet som vil legge den fram for fakultetsstyret som skal behandle saken i mars De tillitsvalgte ved fakultetet har regelmessige møter med fakultetsledelsen i forkant av alle fakultetsstyremøter, og vil få anledning til å uttale seg om saken i et slikt informasjons- og drøftingsmøte. For å få en bredest mulig prosess har vi bedt om å få innspill fra ansatte på IHO om lederstrukturevalueringen, og satt fristen Det har kommet to innspill, og de er lagt ved denne saken. Etter avtale med dekan er det etablert overgangsordninger for ledelse av instituttet inntil ny lederstruktur er besluttet. Det er lyst ut 5 studielederstillinger med søknadsfrist Det må oppnevnes assisterende instituttledere ved campus utenfor Tromsø allerede fra for å ha en fungerende organisasjon på plass. Det vil også bli utnevnt studieledere uten personalansvar ved campus utenfor Tromsø. Vi regner med å ha en midlertidig lederstruktur i 6 måneder for å sikre drift, og at vi etter fakultetsstyrets vedtak i mars etter hvert kan ta fatt på implementering av lederstrukturen ved IHO slik den besluttes i møtet. Instituttleder vil orientere om oppgavefordelingen slik den er planlagt i midlertidig organisasjon under sak Instituttleder orienterer punkt om fusjon. Vibeke Guddingsmo kontorsjef Vedlegg: 1 Innspill til lederstrukturevalueringen ved IHO 2 Tilbakemelding på forslag til ledelsesmodell for IHO med bakgrunn i instituttleders fremlegg i ulike fora.docx Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

23 file://ad.uit.no/uit/adb/ephorteconfig/pdfconv/ephorte/539933_fix.html Page 1 of Fra: Bratland Randi Dato: :02:08 Til: Postmottak IHO Kopi: Kvalsvik Kjetil Tittel: VS: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Hei, dette er et innspill til lederstrukturen ved IHO, Vi i Hammerfest ønsker fortsatt denne funksjonsbeskrivelsen som er vedlagt( som ble brukt i 2014). I tillegg ønsker vi noen formuleringer om ass. Instituttleders lokale oppgaver, det vil si ansvar for å vurdere lokale forhold og de konsekvensene disse kan ha for organisasjonens virke. Samt ha et helhetsperspektiv på faglig og merkantil virksomhet slik at arbeidsflyten blir best mulig i organisasjonen. Til slutt mener vi at ass instituttleder må være med å drøfte endringer i organisasjonen og komme med forslag til hvordan disse kan gjennomføres. Hilsen Randi C Bratland Tillitsvalgt NSF Campus Hammerfest -----Opprinnelig melding----- Fra: Sendt: 28. september :57 Til: Bratland Randi Caspersen Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra Xerox. Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders Plassering av flerfunksjonsmaskin: Enhetsnavn: hfest Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til

24

25

26 Tilbakemelding på forslag til ledelsesmodell for IHO med bakgrunn i instituttleders fremlegg i ulike fora. På bakgrunn av det arbeidet som ble gjort i vår med forslag til ledelsesmodell ønsker vi å uttale oss om forslag til ledelsesmodeller. 1) IHO er stort og det overmodent for å deles i flere institutt. Vi ønsker et eget sykepleieinstitutt og mener at det ikke er vår bekymring at en ikke finner en institutt tilhørighet som passer for REF-utdanningene. Begrunnelsen for å få et eget sykepleieinstitutt er at 70% av studentmassen og ansatte kommer fra sykepleiemiljøene. Gjennom etablering av et eget institutt kan instituttleder fokusere på fag- og personalledelse i en fagretning og bygge en fag søyle med helhetlig forløp gjennom gradsnivåene. Slik IHO er organisert nå er det en uoverkommelig arbeidsmengde for enhver instituttleder, uansett om underenhetene er selvgående eller har store interne problemer. Hvis Helsefak vil beholde 8 institutt må styret se på hvordan man kan omrokkere instituttene innenfor rammen av det etablerte. Til nå er det kun IHO på helsefakultetet som har kjent virkningen av fusjoner. Det får implikasjoner for flere på fakultetet ved å splitte og slå sammen institutter. 2) Når det gjelder ledelsesmodellene som er fremlagt har vi kommentarer og spørsmål som retter seg mot innhold og struktur i modell på bilde 13, Power Point fra instituttleder Seks assisterende instituttledere er presentert i en modell, under instituttleder i linje og med kontorsjef i stab. Hovedinnholdet i stillingene er definert med personalansvar, der studieledere har programansvar med operativ gjennomføring av studieprogrammene. Tre ass.instituttledere sitter i hhv. Hammerfest, Harstad og Narvik, noe som innfrir krav i fusjonsdokumentene. Mens de tre andre er i Tromsø (Bachelor spl, REF, master/fou). Denne modellen er demokratisk og bør defineres likt på alle campus. Ass. Instituttledere bør også ha et overordnet faglig ansvar i fht å rapportere og diskutere mulighetene for utvikling og samarbeid lokalt på campus og på tvers av campusene. Organiseringen av forskning kan trekkes ut av ass. Instituttleder for master og organiseres i et løsrevet FOU råd som FG lederne rapportere til og som instituttleder har ansvar for. Hvordan kan man ha personalansvar plassert på ass. instituttledere og ikke budsjettansvar? Disse to ansvarsområdene burde følge hverandre.

27 3) Instituttleder har lagt frem en PP i Hammerfest og på fusjonsgruppe-møter i Harstad ( ) der det presenteres en alternativ modell med avdelingsledere i Tromsø og ass. instituttledere utenfor Tromsø. Det har vi noen spørsmål til: I SPH (Statens personalhåndbok) er avdelingsledere definert i stillingskode Hvilket ansvarsområde har en slik stilling i følge SPH? Hvilket ansvar har en i IHO tiltenkt disse stillingene i fht det som SPH definerer? Det er sagt at disse ikke skal ha personalansvar slik ass. instituttledere skal ha? Er de da rene administrativ stillinger? Har de budsjettansvar? Hvor og hva rapportere den i fht ass. instituttledere? Hvorfor opprette noe annet i Tromsø enn på de andre campusene? Er det en styrking av ledergruppen på campus Tromsø eller en nedbygging av utvanning av lederansvar i Tromsø? Hva blir posisjonen til avdelingsledere kontra ass. instituttledere, på kort og lang sikt? Hvem sitter i lederfora og hvilken formell og reell innflytelse vil de to ulike stillingskategoriene ha i fht instituttleder? Med hilsen Grete Mehus og Gunn Hågensen

28 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/3832 ANA026 Dato: Sak SAK IS IHO Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: SAK IS IHO Orientering om foreløpig avslag på opprettelse av masterutdanninger for ABIKO Avdeling for utdanning ved UiT har informert Det helsevitenskapelige fakultet og Institutt for helse- og omsorgsfag om at søknaden om opprettelse av ABIKO som studieretninger under master i sykepleie ikke vil bli fremmet for universitetsstyret på møtet i desember. Bakgrunnen for dette er først og fremst at fagmiljøet ikke oppfyller NOKUTs krav til førstestillingskompetanse. I lys av dette har instituttledelsen i dialog med Avdeling for utdanning skissert følgende fremdriftsplan: 1. Det lyses ut opptak til nytt kull på de eksisterende videreutdanningene med oppstart høsten 2016, med forutsetning om at utdanningsplanene kan innpasses i et fremtidig masterløp. 2. Utdanningsplanene for kull 2016 høst oppdateres med nye emner på videreutdanningsnivå, som ellers er i tråd med emnebeskrivelsene i forslagene til nye studieplaner. 3. Det lyses ut opptak til nytt kull på Master i sykepleie med oppstart høsten 2016 som skal gå parallelt med de nye ABIKO videreutdanningene. 4. Institutt for helse og omsorgsfag arbeider videre med å oppfylle NOKUTs kompetansekrav, samt revidering av læringsutbyttebeskrivelsene for å unngå doble læringsutbytter med master i sykepleie. Det tas sikte på å få opprett masterutdanninger for ABIKO innen utlysning til opptak på kull 2018 høst. Korrespondansen mellom Avdeling for utdanning og instituttleder er vedlagt. Dersom brevet som UTA referer til i korrespondansen kommer før vil det bli lagt frem for styret på møtet. Innstilling til vedtak: Instituttstyret tar saken om foreløpig avslag på opprettelse av masterutdanninger for ABIKO til orientering. Nina Emaus instituttleder Vibeke Guddingsmo kontorsjef Saksbehandler: Anders Aarbø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

29 Vedlegg: 1 FW Vedr søknad om oppretting ABIKO som studieretninger under master i sykepleie 2 FW ABIKO-masteren til info UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

30 Aarbø Anders From: Emaus Nina Sent: 1. desember :16 To: Aarbø Anders Cc: Guddingsmo Vibeke Subject: FW: Vedr. søknad om oppretting ABIKO som studieretninger under master i sykepleie Hei Anders, mailvekslingen som du ser her kan også legges ved styrepapirene om dere synes det, du og Vibeke. Hilsen Nina From: Svendsen Hege Sent: 26. november :34 To: Emaus Nina Cc: Adolfsen Heidi Hansen Toril Kvalsvik Kjetil Guddingsmo Vibeke Skog Elin Subject: SV: Vedr. søknad om oppretting ABIKO som studieretninger under master i sykepleie Hei Nina, Vi har forståelse for at dette var en skuffelse. Hvis det er sånn at førstestillingskompetansen som tilføres gjennom fusjonen har betydning for oppfylling av krav til fagmiljø allerede fra neste høst, kan vi vurdere å fremme saken for styret i februar og få til en etablering fra høsten 2016 likevel. Vi får snakkes nærmere om dette i neste uke. Det er greit å vente til mandag med tilbakemelding på de to spørsmålene. Vi må ferdigstille styresakene mandag ettermiddag, så vi bør får det så tidlig som mulig på dagen. Ta kontakt hvis det blir problematisk å få gjort de nødvendige avklaringene til da så blir vi enige om hva vi tar med i saken og hva som ev. kan vente. Hege Fra: Emaus Nina Sendt: 26. november :33 Til: Svendsen Hege Kvalsvik Kjetil Guddingsmo Vibeke Skog Elin Kopi: Adolfsen Heidi Hansen Toril Emne: RE: Vedr. søknad om oppretting ABIKO som studieretninger under master i sykepleie Kjære Hege, Takk for melding selv om det var en stor skuffelse. Men, vi får jobbe videre og fusjonen bringer inn (som vi prøvde å redegjøre for) betydelig førstestillingskompetanse. IHO har imidlertid ikke fordelingen av personalressursene mellom bachelor og EVU/masterprogrammene klare riktig ennå. Både jeg og kontorsjef Vibeke Guddingsmo er på reise denne uke. Er det mulig å besvare spørsmålene dine førstkommende mandag? Jeg ønsker ikke at master sykepleie skal stå helt uten opptak høsten Hilsen Nina Instituttleder IHO From: Svendsen Hege Sent: 26. november :06 To: Kvalsvik Kjetil Emaus Nina Guddingsmo Vibeke Skog Elin 1

31 Cc: Adolfsen Heidi Subject: Vedr. søknad om oppretting ABIKO som studieretninger under master i sykepleie Hei, Viser til søknad fra Helsefak om oppretting av ABIKO som studieretninger under master i sykepleie. Universitetsdirektøren har besluttet at søknaden ikke fremmes for universitetsstyret i møte nå i desember. Bakgrunnen for dette er først og fremst at fagmiljøet, i følge dokumentene vi har fått oversendt og ellers er kjent med i saken, ikke oppfyller NOKUTs krav og ikke vil gjøre det til en eventuell oppstart høsten Det kommer tilbakemelding i eget brev med nærmere begrunnelse og oversikt over forhold som må utbedres før saken eventuelt kan fremmes for styret, men vi vil orientere dere om dette nå siden vi ikke rekker å sende brevet før styresakene legges ut. Det kan være aktuelt å åpne for at saken legges fram for styret i februar dersom fakultetet kan dokumentere at fagmiljøet likevel oppfyller kravene eller i alle fall vil gjøre det senest ved oppstart høsten 2016, mette må vi i så fall komme nærmere tilbake til. Vi har i tillegg noen spørsmål knyttet til studieporteføljen som skal behandles av styret i desember og lyses ut for neste studieår. 1. I saken om gjennomgang av studieprogram med få studenter melder Helsefak om at master i sykepleie videreføres under forutsetning av at de nye studieretningene blir godkjent (ephorte 2015/ ). Betyr det at dere ikke ønsker programmet lyst ut slik det foreligger i dag siden studieretningene pr nå ikke er godkjent? 2. I oversikten over studietilbud og opptaksrammer fra Helsefak står Master i sykepleie fordypning i infeksjons /kardiologisk sykepleie oppført med en opptaksramme på 20 plasser (ephorte 2015/ ). Vi er usikker på om det er riktig at denne retningen skal lyses ut. Den ble godkjent opprettet da master i sykepleie ble etablert, men det har så vidt vi vet ikke vært tatt opp studenter til akkurat denne retningen tidligere. Vi kan ikke se at master i sykepleie har vært lyst ut med noen studieretninger tidligere. Vi kan heller ikke se at infeksjon/kardiologi står nevnt i saken som gjelder oppretting av ABIKO retningene og er derfor usikker på om dette er riktig. Vi ber om tilbakemelding på de to spørsmålene senest i løpet av morgendagen. Ta kontakt dersom dere har spørsmål rundt noe av dette. Vi håper å få sendt dere det nevnte brevet i løpet av neste uke. Vennlig hilsen Hege Svendsen fungerende seksjonsleder Avdeling for utdanning UiT Norges arktiske universitet 9019 Tromsø Telefon:

32 Aarbø Anders From: Emaus Nina Sent: 30. november :00 To: Aarbø Anders; Eek Arne Subject: FW: ABIKO-masteren til info From: Emaus Nina Sent: 30. november :58 To: Bogstrand Martha Elvebu Anne Grete Lilletun Enger Ronny Ervik Bente Fagerjord Britt Hansen Else Kristine Berg Hauan Turi Igesund Unni Jacobsen Olaf Lockertsen Jan Thore Stenseth Rita Tunby Jorunn Skaalvik Mari Wolff Holm Inger Marie Moholt Jill Marit Thomassen Sylvin Elstad Ingunn Storli Sissel Lisa Nicolaisen Ragnhild Danielsen Inger Jorun Kvande Monica Cc: Hansen Toril Guddingsmo Vibeke Skog Elin Blix Siw Mehus Grete Subject: ABIKO masteren til info Kjære alle sammen, Vi fikk torsdag 26. november mail fra Avdeling for utdanning (UTA) som varsler oss om at søknaden fra Helsefak om å opprette ABIKO som studieretninger under master i sykepleie ikke blir fremmet som sak for universitetsstyret nå til desembermøtet. Dette var selvfølgelig en stor skuffelse. Avslaget var hovedsakelig begrunnet i manglende full førstestillingskompetanse. I dag har Toril og jeg hatt telefonmøte med saksbehandler Hege Svendsen på UTA. Det var et veldig konstruktivt møte og vi vil få et detaljert skriv om punktene som vi må arbeide videre med. Følgende plan er nå lagt: 1. Vi lyser ut studieretningene som videreutdanninger men får inn at innpasning i masterløp vil være mulig 2. Vi arbeider nå videre og planlegger høstens emner ut fra det «nye» alternativet (det vil gjøre innpasning lettere) 3. Vi skal beskrive personellressursene og omdisponering som vi har muligheter til å gjøre nå i forbindelse med fusjonen på en tydeligere måte. OG vi satser sterkt på at vi også får noen doktorgrader avholdt ila Vi må «gå en runde til» i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Selv om vi har gjort et grundig og godt arbeid, har vi fortsatt et «dobbelt sett» utbyttebeskrivelser mellom programmet master i sykepleie og studieretningene. Her kommer vi til å stå i tett dialog med UTA. 5. Vi lyser ut opptak på masterprogram i sykepleie høsten 2016, slik at dette kan gå parallelt med de nye emnene til ABIKO videreutdanningene. De studentene fra distriktsykepleie som ønsker å gå videre, har vi da et tilbud til, og infeksjon/kardiologi kan vi tilby som fordypningsemner tilsvarende distriktsykepleie, om vi har ressurser til det. Alt i alt, er vi egentlig godt fornøyde. Vi kommer til å få full støtte fremover og kan forberede oss nå steg for steg og få saken opp til universitetsstyret når den er klar. Masse hilsen fra Nina og Toril 1

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 25.06.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef

Detaljer

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2015/1505 Dato: 14.10.2015 Universitetsdirektøren Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Innenfor gjeldende tidsfrister er det ikke mulig for Helsefak å gjennomføre

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK IS IHO 7-16 Styring og ledelse av Institutt for helse- og omsorgsfag

SAK IS IHO 7-16 Styring og ledelse av Institutt for helse- og omsorgsfag Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2160 ANA026 Dato: 28.01.2016 Sak IS IHO 7-16 SAK IS IHO 7-16 Til: Instituttstyret ved IHO Møtedato: 10.02.2016 SAK IS IHO 7-16 Styring og ledelse av Institutt

Detaljer

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 28.08.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 28.08.2015 Til stede: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 17.12.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for mastere i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 20.02.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10.30-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon 14.10.2015 Høringsuttalelse Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon Hege Olsen Richardsen NARVIK UNIVERSITY COLLEGE Innholdsfortegnelse 1.0 Campusråd s. 2 2.0 Lokal faglig stedlig ledelse med personalansvar

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Rapport fra undergruppe (UG) for helse- og omsorgsfag

Rapport fra undergruppe (UG) for helse- og omsorgsfag UiT Side 1 03.04.2013 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR HELSE OG OMSORGSFAG NOTAT Til: Arbeidsgruppe for integrering Fra: Undergruppe for helse- og omsorgsfag Arkivref.: Rapport fra undergruppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon.

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon. DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møteleder/referent: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 24. oktober 2011 Arkivref.: 2011/3

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Fusjonsrapport fra faggruppe helse- og omsorgsfag

Fusjonsrapport fra faggruppe helse- og omsorgsfag Levert 09.10.2015 ephorte UiT 2015/2954 Fusjonsrapport fra faggruppe helse- og omsorgsfag 1 INNHOLD 2 Innledning... 1 3 Mandat... 3 4 Beskrivelse av dagens enheter... 4 5 Rammer og avgrensninger... 11

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Malangen Brygger Møtedato: 23.09.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

SAK FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 28. AUGUST 2015

SAK FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 28. AUGUST 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 16.10.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møtedato: 27. oktober 2015 Til stede:

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 29.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 07.10.2015 Møtested: MH U7.220 Rådsrom Saksliste Saksnr Arkivref. U.off.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 Dato: 10.12.2013 MØTEINNKALLING Møtetid: 17.12.13 kl. 12.00 Møtested: Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 NB! Før møtet starter, vil det bli servert julelunsj. Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 ARA000 Dato: 04.09.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås / Arvid Aanstad

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Deltakere: se deltakerliste Møteleder: Marit Kirkevold Velkommen. Praktisk informasjon vedr. betaling og deltakerliste. Innkalling og saksliste

Detaljer

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Referat og meldinger U T. Til: Fakultetsstyret Motedato:

Referat og meldinger U T. Til: Fakultetsstyret Motedato: U T NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Imrerutdanning Arkivref: 2015/261 JF0001 Dato: 26.11.2015 Til: Fakultetsstyret Motedato: 02.12.2015 Referat og meldinger 1.

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2015/286 IHJ024 Dato: 02.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møte i instituttstyret ved ILP Møteleder/referent: Møtedato: Tirsdag 27. januar

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer