Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar"

Transkript

1 Møtetype: Informasjonsmøte Møtedato: 3. november 2104 Sted: Samlingssalen på Lutvann skole Møtearrangør: Forsvarsbygg Referent: Hjellnes Consult Prosjekt: Detaljreguleringsplan Lutvann leir Emne: Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar Innledning Informasjonsmøtet ble avholdt i samlingssalen på Lutvann skole mandag 3. november Møtet varte fra kl. 18:00 til kl. 19:30. Om lag 110 personer hadde møtt fram. Innledningsvis ble det gav representanter fra prosjektorganisasjonen en orientering om prosjektet. Presentasjonen tok for seg bakgrunn og hensikt med møtet, informasjon om dagens aktivitet, gjeldende planstatus, pågående planprosess, innkomne høringsuttalelser og forslag til planprogram. Presentasjonen som ble brukt i møtet følger som vedlegg til referatet. Etter den innledende orienteringen ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Spørsmål, kommentarer og svar er gjengitt i kronologisk rekkefølge. Det gjøres oppmerksom på at de enkelte utsagn ikke nødvendigvis er referert fullstendig ordrett. Det tas derfor forbehold om mulige feiltolkninger og mangler. Hovedinnholdet i det som ble sagt i spørsmåls- og kommentarrunden skal forhåpentligvis fremgå av dokumentet. Bakgrunn Forsvaret er i dag spredt rundt på flere lokaliteter i Oslo hvor de leier kontorplass. Det er ønskelig å samle disse på noen få steder, blant annet på Lutvann leir. Eksisterende bygningsmasse har også fornyelsesbehov. Dette medfører behov for en betydelig utvidelse samt rehabilitering av bygg innenfor planområdet. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for videreutvikling av Lutvann leir for å dekke Forsvarets behov de neste 20 årene. Dagens reguleringsplan for leiren setter begrensninger på utvikling av området, spesielt til kontorformål. Møtet ble avholdt for å orientere om status i planarbeidet, orientere om videre planprosess og åpne for spørsmål og innspill fra publikum. Steinar Saghaug, Bosatt i nærområdet siden Har vært engasjert i Østmarkas Venner og tidl. medl. av kontaktutvalget for Lutvann leir Nærhet til Marka og Lutvann: I forbindelse med byggingen av E-tjenestens bygg på 1990-tallet forelå det planer om å bruke vann fra Lutvann som kjølevann for nedkjøling av tekniske installasjoner kunne Saghaug fortelle. Et sterkt, lokalt engasjement lyktes den gang med å stoppe dette, ettersom kjølevannet som skulle slippes ut igjen til Lutvann var ventet å ha høyere temperatur enn vannet som skulle hentes. Geologi: I forbindelse med byggingen av Romeriksporten opplyste Saghaug at det på det verste lakk liter / døgn ned i tunellen. Lekkasjene skyldtes geologiske forhold. På bakgrunn av dette ønsket Saghaug en bekreftelse på at de geologiske forholdene innen planområdet skulle utredes i konsekvensutredningen. Side 1 av 8

2 Friluftsliv: På bakgrunn av at planområdet grenser til Marka stilte Saghaug spørsmål om det var helt sikkert at fagtema friluftsliv også ville bli utredet i konsekvensutredningen? Svar: Planprogrammet er ennå ikke fastsatt. Det kan dermed ikke sies med 100% sikkerhet at friluftsliv og geologi blir utredet. Men mest sannsynlig ligger det an til at de to aktuelle utredningstemaene bli tatt med i konsekvensutredningen. Marit Holøien, Leder av FAU Lutvann skole Trafikk/skolevei: Holøien poengterte at mange hundre barn har sin skolevei i nærområdet. Hun mente at trafikkforholdene for skolebarna allerede i dag var utfordrende og uttrykte skepsis til hva som vil skje med barnas skolevei når utbyggingen starter. Holøien etterlyste mer konkret info om hva som er tenkt om skolevei i forbindelse med prosjektet. Gangbro over vei og tunell ble trukket fram som mulig tiltak. Svar: Det kan ikke gis noe konkret svar på dette ennå, men forholdet til skolebarn, myke trafikanter generelt og eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert i trafikkanalysen. Dag Tveit Bråthen, Groruddalen Miljøforum Utbyggingsalternativer: Tveit Bråthen opplyste at han hadde vært tilstede på informasjonsmøtet for reguleringsplanarbeidet på Linderud leir, (avholdt på Tonsenhagen skole). Han gav uttrykk for at han så en klar forskjell på planene for Linderud leir og Lutvann leir når det gjelder detaljeringsgraden i omtalen av aktuelle utbyggingsalternativ. Han mente det også for Lutvann leir burde vært presentert et alternativ 2, tilsvarende hva Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt til i planprogrammet for Linderud leir. Trafikk og reisemiddelfordeling: Tveit Bråthen stilte spørsmål om hvor mange inn- og utkjøringer det kunne forventes per døgn for Lutvann etter fremtidig utbygging? Han poengterte videre at Oslo kommune og Staten har uttrykt målsetninger om at økning av trafikk skal skje med kollektivtransport og gjennom gange og sykkel, og lurte på hvordan dette var tenkt løst i forhold til de veiene som eksisterer i området? Forholdet til overordnede planer og mål: Det ble poengtert at det i forbindelse med Groruddalssatsningen er nedfelt et formål om at utbygging skal skje slik at det er til en forbedring av bo- og arbeidsforhold for folk som bor i Groruddalen. Tveit Bråthen lurte på hva forslagsstiller kunne tenke seg å «gi tilbake» til nærmiljøet for å imøtekomme denne føringen? Muligheter for besøkende til turområdet til å bruke noe av anlegget til parkering ble nevnt som et mulig eksempel. Svar: Alternativ 2 i planprogrammet for Linderud leir er i motsetning til alternativ 1 et utbyggingsalternativ som PBE har skrevet inn i planprogrammet. Planprogrammet for Lutvann er ennå ikke fastsatt, men for Lutvann leir er det så langt kun foreslått ett utbyggingsalternativ. Ettersom planprogrammet for Linderud leir er fastsatt, har man også kommet noe lenger med planarbeidet der. Forsvarsbygg føler likevel at dette er riktig tidspunkt å ha et informasjonsmøte i Lutvanns-prosjektet, da det i forbindelse med varsel om oppstart har kommet inn mange høringsinnspill, i tillegg til at det har vært tydelige tegn til interesse for planarbeidet også utenom høringsperioden. Til de trafikkrelaterte spørsmålene ble det replisert at svar for disse foreløpig ikke foreligger, men at problemstillingene vil bli tatt i betraktning når trafikkanalysen skal utarbeides. Finn Paulsrud, Styremedlem i Lutvann boligsameie Trafikk/atkomst: Paulsrud gav sterkt uttrykk for at å basere tilkomsten til anlegget på dagens atkomsttrasé ville være et dårlig alternativ for Forsvaret. Han fremholdt at to busser på samme sted i Lutvannsveien, i Dr. Dedichens vei eller Tvetenveien kunne være nok til blokkere all trafikk Side 2 av 8

3 inn og ut av området, og at en ny, stor utbygging av leiren ikke burde basere seg på den atkomstløsningen som eksisterer per i dag. Paulsrud var i sitt innlegg tydelig på at nye, alternative atkomstveier burde utredes. Opparbeidelse av ny atkomst med påkobling til Lindebergåsen ble lansert som et alternativ. I tillegg ble det tatt til orde for at Grandhagen (sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, red. anm.) og Forsvarsledelsen for øvrig burde ta tak i problemstillingen. Svar: Innspillet tas med og vurderes i det videre planarbeidet. Helge Sørlie, Bosatt i nærområdet Kapasitet: I sitt innlegg etterspurte Sørli informasjon om hvor mange personer det legges opp til at skal ha sitt daglige virke i leiren i fremtidig situasjon? Svar: Forholdet er foreløpig ikke avklart. Aktuelle utbyggingsformål ventes i hovedsak å være kontor, forlegninger, (bl.a. for ukependlere), samt kapasiteter for depot/lager/vedlikeholdshaller. Så langt i prosessen er det ikke besluttet hvor mye nytt kontorareal som skal bygges ut. Trafikkanalysen vil være med på å gi føringer for hvor stor en maksimal utbygging vil kunne bli. Arve Hoff, Representant for Arbeidsgruppe for beboerforeningene langs Dr. Dedichens vei Trafikk: Innledningsvis orienterte Hoff om innbyggertall og antall borettslag i nærområdet. Hvilken funksjon Dr. Dedichens vei / Lutvannsveien / Ole Messelts vei har i boligområdet ble også omtalt. I følge Arbeidsgruppen syntes det fremlagte planprogrammet å vise manglende detaljkjennskap til lokale forhold. Videre ble det bemerket at uttalelsen fra Undervisningsbygg i forbindelse med varsel om oppstart ikke dekket alle skolene i nærområdet og at Omsorgsbygg ikke hadde kommet med uttalelse. På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen utarbeidet en registrering av forholdene langs Dr. Dedichens vei. Funn gjort gjennom registreringsarbeidet ble presentert i møtet. Registreringsmaterialet gjør blant annet rede for skoler og barnehager i området; antall utkjøringer, gangfelt og busstopp, samt det arbeidsgruppen vurderer som utsatte områder langs veien opp til leiren. I tillegg er det foretatt to trafikktellinger. Til slutt i sitt innlegg rettet Hoff oppmerksomheten mot omtalen av trafikkanalysen gitt i forsalget til planprogram. Spørsmål ble reist om hva som lå i formuleringene om at fremstillingen i analysen skulle utformes som en «tekstlig vurdering». Bekymring ble uttrykt for at det ville være vanskelig å vurdere eller etterprøve trafikkanalysen. Kopi av innlegget og registeringsmaterialet ble overlevert forslagsstiller ved innleggets slutt. Svar: Forslagsstiller takker for utført kartleggingsarbeid. Materialet er verdifullt for utredningsarbeidet som skal gjennomføres. Forslagsstiller vil betrygge med at forholdenes som nevnes vil bli tatt alvorlig og poengterte at det er meningen trafikkanalysen skal inneholde tall i tillegg til de tekstlige vurderingene. Statens vegvesens håndbok 146 (V173 - ny) vil bli lagt til grunn i analysearbeidet. Kvinne, Bosatt i nærområdet. (Navn ikke presentert) Trafikk/atkomst: I sitt innlegg oppfordret hun til å vurdere om hovedatkomst til leiren kunne legges via Lindebergåsen. Frode Myklebostad, Leder i Øvre Haukåsen velforening Infrastruktur (vann, avløp og energi): Er infrastrukturen på stedet dimensjonert for den utbyggingen som planlegges? Hvis ikke antas det at utbyggingen vil medføre omfattende gravearbeid for opparbeide nødvendig kapasitet. Svar: Forsvaret er allerede i gang med å se på disse forholdene. Eventuelt behov for å øke vannog avløpskapasiteten er foreløpig ikke tilstrekkelig kartlagt. Med hensyn til energi vurderes det å Side 3 av 8

4 være god nok kapasitet for de nærmeste 5-10 årene og kanskje enda lenger. Forholdene vil bli nærmere undersøkt og vurdert i den videre prosessen. Kristin Bråten, Bosatt i nærområdet, medlem av FAU på Lutvann skole Kollektiv: Hva er det tenkt om utvikling av kollektivtrafikk i relasjon til utbyggingen? Nærmiljø: Hva vil det være aktuelt å «gi tilbake» til lokalmiljøet? Svar: Kollektivtrafikk skal utredes i forbindelse med konsekvensutredningen. Forholdet til overordnede planer og mål skal utredes i konsekvensutredningen. Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) er en av planene som vil bli nærmere belyst i den forbindelse. Når omfang og innhold i den fremtidige utbyggingen blir mer spesifikt definert, vil man være bedre i stand til å ta stilling til hva det eventuelt vil være aktuelt å «gi tilbake» til nærmiljøet. Forslagsstiller har per i dag ikke svar på hvilke tiltak som eventuelt vil kunne være aktuelle. Laila Høyvik, Bosatt i nærområdet (Ole Reistads vei) Landskap/synlighet: Vil landskapsutredningen inkludere visualiseringer som belyser siktlinjer og synlighet? Ikke tilhenger av innkjøring fra Lindebergåsen. Svar: Det stilles krav til illustrasjoner i utredningen av fagtema landskap. Illustrasjonene vil belyse forholdet til omkringliggende bebyggelse. Steinar Saghaug, Bosatt i nærområdet siden Har vært engasjert i Østmarkas Venner og tidl. medl. av kontaktutvalget for Lutvann leir Sivilt sambruk: Sivilt sambruk i historisk sammenheng har ikke vært særlig aktuelt for dette leirområdet, men var aktuelt fra 1945 til 1975 da leiren ikke var inngjerdet. Denne perioden var det fri adgang til å gå turvei gjennom leiren. Vil oppfordre til at det tas en runde med oppdragsgiver om det kan være mulig å rigge denne leiren slik at det sivile samfunn kan gis adgang til bruk av deler av dagens leirområde, for eksempel til idrett, lek eller parkering? Er det aktuelt å utrede en alternativ atkomstvei til anlegget? Svar: Brukerne av Lutvann leir er opptatt av sikkerhet. På bakgrunn av dette vurderes det som nødvendig å være nokså restriktiv når det gjelder sivilt sambruk av anlegget. Forsvaret vurderer det som en utfordring at det kun er en atkomst til leiren. Innspillet vil bli bragt videre for ytterligere vurdering. Kommentar fra Arve Hoff Sivil sambruk (idrett): Så lenge Trosterud IL var operativt fungere grusbanen inne i leiren som treningsbane og konkurransearena for idrettslaget. Banen ble også brukt som markedsarena. Lokal bruk av banen opplyses å ha pågått langt opp mot år Etter at idrettslaget ble nedlagt og behovet for bruk av forsvant, ble arenaen stengt. Per Løken, Representant for Haugerud og Trosterud vel. Bosatt i nærområdet siden 1943 Sivil sambruk (historisk): Lutvann leir opplyses å ha vært en åpen leir i hans oppvekst og frem til 1980-åra. Løken kunne berette om sivil bruk av mange av leirens anlegg den gang. Videre ble det fortalt at Forsvaret tidligere har gjort bruk av en del av idrettsanlegget på Furuset. Dette samvirket mellom Forsvar og lokalsamfunn tjente etter Løkens vurdering lokalsamfunnet godt. Reaksjon på trafikk/antall ansatte: Løken kunne forklare at mange av reaksjonene som hadde kommet omkring trafikk og antatt antall ansatte i det nye anlegget skyldtes måten planarbeidet hadde blitt kunngjort på i mai. I varslingsdokumentene hadde det blitt opplyst at Forsvaret var organisert med kontorer flere steder i byen, og at det nå var ønskelig å samlokalisere mye kontorvirksomheten. Med utgangspunkt i at dagens bygningsmasse ble opplyst å være om lag m 2, utbygging kunne bety etablering av nye m 2, og forutsatt 25 m 2 bruttoareal per Side 4 av 8

5 kontorplass, har nærmiljøet fryktet at utbyggingen kunne medføre etablering av 3000 nye kontorarbeidsplasser innen leiren. På bakgrunn av kveldens spørsmålsrunde var det ifølge Løken i ferd med å etableres en forståelse for at økningen av kontorandelen ikke kom til å bli like omfattende som først antatt. Med bakgrunn i lokalt utført trafikkartlegging ble det likevel bemerket at man ser alvorlig på den trafikkøkningen utbyggingen vil generere. Løken gav uttrykk for at han forventet skikkelige svar rundt dette. Interessemotsetninger: Nærmere opplysninger om hvilke motsetninger som skal belyses i utredningsarbeidet ble etterlyst. Friluftsliv/inngjerding: Løken refererte til at forslaget til planprogram omtaler at grensen og gjerdet rundt leiren ikke stemmer helt overens alle steder rundt leiren. Dette skyldes i noen grad topografi fremholdt Løken. Ham bekjent finnes det to porter til i gjerdet rundt leiren i tillegg til hovedatkomsten, en til Lutvann og en som leder direkte inn i hagen til en av de andre fremmøtte. Spørsmål ble reist om hva det var tenkt at denne porten skal brukes til? Det ble også spurt om det ble ansett som aktuelt å videreføre dagens porter i fremtidig situasjon, og hvilke konsekvenser vil dette i så fall ha for naboer, turveier og bruken av marka? Svar: Det vil ikke være aktuelt å utvide leiren med m 2 nye kontorlokaler. Det er dermed urealistisk at utbyggingen vil generere en trafikkøkning på kjøretøy per døgn. Planleggingen av Lutvann leir ses i sammenheng med planprosessen som parallelt pågår for Linderud leir. Total kapasitet som Forsvaret trenger vil bli sett i lys av dette når ulike funksjoner skal lokaliseres. Hvilke byggehøyder som kan tillates innen ulike deler av leiren vil bli belyst i det videre arbeidet. Maria? Virtanen?, Bosatt i nærområdet (Usikker på hva som er korrekt gjengivelse av navnet) Trafikk/reisemiddelfordeling: Hvor stor andel av de som jobber i leiren reiser kollektivt og hvor stor andel bruker privatbil? Nærmiljø: Med hensyn til hva det kunne være aktuelt å «gi tilbake» ble det spilt inn at antallet parkeringsplasser i fremtidig anlegg burde begrenses for å bidra til økt kollektivandel. Svar: Forslagsstiller takker for innspillet og vil ta det med seg i den videre prosessen. Forsvaret ønsker i utgangspunktet ikke å tilrettelegge for noen økning av prosentandelen som bruker privatbil til og fra det nye anlegget. Roar Lykke, Bosatt i nærområdet Trafikkavvikling: Støtter alt som har vært stilt spørsmål om rundt trafikk og avvikling av den. Helikoptertrafikk: Hvor stort omfang av helikoptertrafikk forventes etter utbygging? Svar: Det er ikke mye helikoptertrafikk til leiren i dag. I planen kan det bli aktuelt å tilrettelegge for en helikopterlandingsplass for å sikre trygge omgivelser for fremtidig lufttransport til og fra leiren. Det forventes imidlertid ikke at omfanget av helikoptertrafikk kommer til å bli særlig større etter utbygging. Mann, Bosatt i nærområdet med barn. (Navn uklart / ikke oppfattet) Helikoptertrafikk: Det ble uttrykt bekymring for at eventuell økning av helikoptertrafikk kunne forstyrre undervisningen på skolene i nærområdet. Svar: Det blir ingen vesentlig endring fra dagens situasjon når det gjelder helikoptertrafikk. Bente Lise Dagenborg, Bosatt i nærområdet Utbyggingsprinsipp: Er det risiko for at utbyggingsperioden vil strekke seg over mange år? Hvem skal bevilge penger til de ulike utbyggingsprosjektene? Vil finansiering organiseres som en stor bevilgning eller flere mindre? Side 5 av 8

6 Svar: Alle midler Forsvarsbygg disponerer for investeringsprosjekter kommer fra Forsvarsdepartementet. Praksis er at midler tildeles for hvert enkeltprosjekt. Det er foreløpig ikke avklart hvor lang utbyggingsperioden vil bli, men det må forventes at utbyggingen vil gå over tid. Ivar Leverås, Tidligere direktør i arbeidstilsynet. Har bakgrunn som befal i Hæren. Framkommelighet for redningskjøretøy: Går ut fra at dette momentet vil bli behandlet i en utredning? Trafikk/atkomst: Ytret synspunkt om at leiren burde utvikles med kjøreatkomst fra to hold. Svar: Innspillene tas med i den videre prosessen. Kommentar fra Arve Hoff Forslag til alternativ atkomsttrasé: Lindebergåsen avstikker etter 50 m langs Ole Reistads vei 70 m i friluft og 350 m i tunell militært parkeringsanlegg. Nærmiljøet / «gi noe tilbake»: Hoff kunne melde om at det eksisterer et stort behov for utfartsparkering i tilknytning til friluftsområdene ved Lutvann. Han tok til orde for å åpne for sivil sambruk av parkeringsplasser som ligger rett innenfor leirgjerdet, særlig i helger. Det ble rapportert om at turgjengere per i dag bl.a. parkerer i Ole Messelts vei og at dette er en håpløs situasjon. Anne Katrine Halvorsen, Bosatt i nærområdet siden midten av 1970-tallet Nærmiljøulemper / militær øvingsaktivitet: Det ble rapportert om enkelttilfeller av ikke varslet militær øvingsaktivitet (med våpen) på utsiden av leirgjerdet, samt episoder med flystøy/ lavtflyging. Det ble stilt spørsmål om tilsvarende aktivitet måtte påregnes i fremtiden? Videre ble det ytret ønske om åpning for at personer med funksjonshemninger kunne kjøres gjennom leiren og parkere i tilknytning til porten ned mot Lutvann i forbindelse med bading. Svar: Heimevernet driver med vakthold og sikring og må nødvendigvis også trene på det. Imidlertid er det krav til at slik treningsaktivitet skal varsles. Heimevernet vil også i fremtiden ha behov for å trene på vakthold og sikring av Lutvann leir, slik at omfanget av denne type aktivitet må forventes å bli omtrent som i dag. Hans Amberg, Bosatt på Lindeberg Trafikk/atkomst: Mente at det ikke ville være heldig å flytte innkjøringen til trasé fra Lindebergåsen, da denne veistrekningen forløper gjennom et område med boligbebyggelse, skoler, sykehjem og kjøpesenter. Etablering av ny atkomst via Lindebergåsen ville etter hans mening være å flytte problemet. Oppfordret i stedet til å tenke alternativt med f.eks. tunnelløsning eller flere innkjøringer. Dag Tveit Bråthen, Groruddalen Miljøforum Utbyggingsalternativer: Tveit Bråthen gjentok at han mente det var stor forskjell på varslet planprogram for Lutvann og Linderud leir. Han oppfattet utbyggingsalternativ 1, både på Lutvann og Linderud, som nokså avvisende, mens alternativ 2 på Linderud etter hans vurdering var «noe helt annet». Tveit Bråthen oppfordret til at det ble jobbet videre med de tingene som hadde kommet frem i møtet. Videre medvirkning: Tveit Bråthen lanserte forslag om at det etter hvert burde arrangeres et nytt møte for å sikre ytterligere medvirkning fra publikum; gjerne før planprogrammet blir fastsatt. Bente Lise Dagenborg, Nabo Kulturminner: I sitt innlegg oppfordret Dagenborg til at publikum gis adgang til å komme inn i leiren for å besiktige hyttene og det historiske bygningsmiljøet som ble etablert av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Side 6 av 8

7 Sambruk: Dagenborg formidlet også ønske om at nye lokaler som kan egne seg som selskapslokaler kunne gjøres tilgjengelig for utleie til lokalbefolkningen. Mariann Bergseter, Nestleder i Boligsameiet Haukåsen IV. Bosatt i nærområdet siden Trafikk og støy: Kan støy og trafikkmengde nattestid forventes å øke som følge av planlagt utbygging? Bergseter fortalte hun var redd det ikke kom til å bli like attraktivt å bo i området dersom utbyggingen medfører at stedet blir mer støyutsatt enn tidligere. Er etablering av støyskjermer mot bebyggelse langs atkomstvei utredet? Svar: Forsvarets kontorvirksomheten i Osloområdet er i all hovedsak normal kontorvirksomhet med normal arbeidstid. Støyforhold er et av temaene som vil bli omtalt i planbeskrivelsen. Bente Lise Dagenborg, Nabo Medvirkning: Kan referat fra møtet gjøres tilgjengelig for de fremmøtte? Svar: Referat vil bli vurdert gjort tilgjengelig via Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider. Finn Paulsrud, Styremedlem i Lutvann boligsameie Høringsparter: Får nødetatene mulighet til å uttale seg? Svar: Ja. Eilif Andreassen, Bosatt i nærområdet Funksjoner i framtidig leir / helikoptertrafikk: Andreassen fortalte at det har versert rykter om at Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å legge politiets alarmsentral med helikopterplass til Lutvann leir. Han sa videre at det ut presentasjonen gitt i møtet ikke virket som at dette var aktuelt og lurte på om dette kunne bekreftes? Svar: Det kan bekreftes. Utbyggingen er tiltenkt forsvarssektoren og politiet ligger ikke innenfor dette. Oppsummering ved Øystein Janssen, Forsvarsbygg Forsvarsbygg takker for oppmøtet og innspill. Innspill og spørsmål fra salen er notert underveis og det vil bli utarbeidet et referat som legges ut på Saksinnsyn på PBEs sider. Dersom de fremmøtte har ytterlige spørsmål eller kommentarer kan dette sendes på e-post til oystein.janssen[at]forsvarsbygg.no. Det understrekes at planarbeidet er i en tidlig fase. Forsvarsbygg registrerer at det råder mye interesse om saken og dette er bakgrunnen for at dagens informasjonsmøte er lagt såpas tidlig i planprosessen. Side 7 av 8

8 Spørsmål og kommentarer mottatt fra møtedeltakere like etter at møtet ble hevet Friluftsliv/sikkerhet: En person kom med tips om at en del trær innenfor leirområdet, nært turstien inn mot Lutvannet, så ut for å være råtne. Forsvarsbygg vil se nærmere på saken og vurdere om tiltak er nødvendig. Trafikksikkerhet: Observasjon fra en av de fremmøtte om en del trafikk langt over fartsgrensen ut fra leiren og inn på Lutvannsveien. Innspillet meldes videre til brukerne av leiren. Utfartsparkering: Oppfordring om å vurdere om det er mulig å «gi noe tilbake» til lokalsamfunnet i form av økt kapasitet på utfartsparkering. For øvrig et moment som også ble nevnt av flere underveis i møtet. Terrorfare: En person nevnte at hun synes samlokalisering av Forsvaret var en dårlig ide med hensyn til terrorfare, da det etter hennes syn ville være lettere å ta ut funksjoner når mye virksomhet lå samlet på ett sted. Vedlegg: - Presentasjon vist i møtet Side 8 av 8

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Nullen og nye gågater

Nullen og nye gågater Nullen og nye gågater Stavanger kommune 09.11.2012 Side 1 av 38 Forord Med tilskudd fra den statlige støtteordningen Transnova har Stavanger kommune gjennomført et forsøk med gratis ringbuss og utvidelse

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

MEDVIRKNING VIRKER DET?

MEDVIRKNING VIRKER DET? Nr. 1, mars 2014 Svetter n lokalet til Grefsen og Disen vel. Årsmøtet til KUV skjer her tirsdag 25. mars. Les om... Årsmøte i KUV Medvirkning Barnehage på Ola Narr Rekruttering av borettslag Skolebehovsplan

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer