Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar"

Transkript

1 Møtetype: Informasjonsmøte Møtedato: 3. november 2104 Sted: Samlingssalen på Lutvann skole Møtearrangør: Forsvarsbygg Referent: Hjellnes Consult Prosjekt: Detaljreguleringsplan Lutvann leir Emne: Sammenstilling av kommentarer, spørsmål og svar Innledning Informasjonsmøtet ble avholdt i samlingssalen på Lutvann skole mandag 3. november Møtet varte fra kl. 18:00 til kl. 19:30. Om lag 110 personer hadde møtt fram. Innledningsvis ble det gav representanter fra prosjektorganisasjonen en orientering om prosjektet. Presentasjonen tok for seg bakgrunn og hensikt med møtet, informasjon om dagens aktivitet, gjeldende planstatus, pågående planprosess, innkomne høringsuttalelser og forslag til planprogram. Presentasjonen som ble brukt i møtet følger som vedlegg til referatet. Etter den innledende orienteringen ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Spørsmål, kommentarer og svar er gjengitt i kronologisk rekkefølge. Det gjøres oppmerksom på at de enkelte utsagn ikke nødvendigvis er referert fullstendig ordrett. Det tas derfor forbehold om mulige feiltolkninger og mangler. Hovedinnholdet i det som ble sagt i spørsmåls- og kommentarrunden skal forhåpentligvis fremgå av dokumentet. Bakgrunn Forsvaret er i dag spredt rundt på flere lokaliteter i Oslo hvor de leier kontorplass. Det er ønskelig å samle disse på noen få steder, blant annet på Lutvann leir. Eksisterende bygningsmasse har også fornyelsesbehov. Dette medfører behov for en betydelig utvidelse samt rehabilitering av bygg innenfor planområdet. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for videreutvikling av Lutvann leir for å dekke Forsvarets behov de neste 20 årene. Dagens reguleringsplan for leiren setter begrensninger på utvikling av området, spesielt til kontorformål. Møtet ble avholdt for å orientere om status i planarbeidet, orientere om videre planprosess og åpne for spørsmål og innspill fra publikum. Steinar Saghaug, Bosatt i nærområdet siden Har vært engasjert i Østmarkas Venner og tidl. medl. av kontaktutvalget for Lutvann leir Nærhet til Marka og Lutvann: I forbindelse med byggingen av E-tjenestens bygg på 1990-tallet forelå det planer om å bruke vann fra Lutvann som kjølevann for nedkjøling av tekniske installasjoner kunne Saghaug fortelle. Et sterkt, lokalt engasjement lyktes den gang med å stoppe dette, ettersom kjølevannet som skulle slippes ut igjen til Lutvann var ventet å ha høyere temperatur enn vannet som skulle hentes. Geologi: I forbindelse med byggingen av Romeriksporten opplyste Saghaug at det på det verste lakk liter / døgn ned i tunellen. Lekkasjene skyldtes geologiske forhold. På bakgrunn av dette ønsket Saghaug en bekreftelse på at de geologiske forholdene innen planområdet skulle utredes i konsekvensutredningen. Side 1 av 8

2 Friluftsliv: På bakgrunn av at planområdet grenser til Marka stilte Saghaug spørsmål om det var helt sikkert at fagtema friluftsliv også ville bli utredet i konsekvensutredningen? Svar: Planprogrammet er ennå ikke fastsatt. Det kan dermed ikke sies med 100% sikkerhet at friluftsliv og geologi blir utredet. Men mest sannsynlig ligger det an til at de to aktuelle utredningstemaene bli tatt med i konsekvensutredningen. Marit Holøien, Leder av FAU Lutvann skole Trafikk/skolevei: Holøien poengterte at mange hundre barn har sin skolevei i nærområdet. Hun mente at trafikkforholdene for skolebarna allerede i dag var utfordrende og uttrykte skepsis til hva som vil skje med barnas skolevei når utbyggingen starter. Holøien etterlyste mer konkret info om hva som er tenkt om skolevei i forbindelse med prosjektet. Gangbro over vei og tunell ble trukket fram som mulig tiltak. Svar: Det kan ikke gis noe konkret svar på dette ennå, men forholdet til skolebarn, myke trafikanter generelt og eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert i trafikkanalysen. Dag Tveit Bråthen, Groruddalen Miljøforum Utbyggingsalternativer: Tveit Bråthen opplyste at han hadde vært tilstede på informasjonsmøtet for reguleringsplanarbeidet på Linderud leir, (avholdt på Tonsenhagen skole). Han gav uttrykk for at han så en klar forskjell på planene for Linderud leir og Lutvann leir når det gjelder detaljeringsgraden i omtalen av aktuelle utbyggingsalternativ. Han mente det også for Lutvann leir burde vært presentert et alternativ 2, tilsvarende hva Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt til i planprogrammet for Linderud leir. Trafikk og reisemiddelfordeling: Tveit Bråthen stilte spørsmål om hvor mange inn- og utkjøringer det kunne forventes per døgn for Lutvann etter fremtidig utbygging? Han poengterte videre at Oslo kommune og Staten har uttrykt målsetninger om at økning av trafikk skal skje med kollektivtransport og gjennom gange og sykkel, og lurte på hvordan dette var tenkt løst i forhold til de veiene som eksisterer i området? Forholdet til overordnede planer og mål: Det ble poengtert at det i forbindelse med Groruddalssatsningen er nedfelt et formål om at utbygging skal skje slik at det er til en forbedring av bo- og arbeidsforhold for folk som bor i Groruddalen. Tveit Bråthen lurte på hva forslagsstiller kunne tenke seg å «gi tilbake» til nærmiljøet for å imøtekomme denne føringen? Muligheter for besøkende til turområdet til å bruke noe av anlegget til parkering ble nevnt som et mulig eksempel. Svar: Alternativ 2 i planprogrammet for Linderud leir er i motsetning til alternativ 1 et utbyggingsalternativ som PBE har skrevet inn i planprogrammet. Planprogrammet for Lutvann er ennå ikke fastsatt, men for Lutvann leir er det så langt kun foreslått ett utbyggingsalternativ. Ettersom planprogrammet for Linderud leir er fastsatt, har man også kommet noe lenger med planarbeidet der. Forsvarsbygg føler likevel at dette er riktig tidspunkt å ha et informasjonsmøte i Lutvanns-prosjektet, da det i forbindelse med varsel om oppstart har kommet inn mange høringsinnspill, i tillegg til at det har vært tydelige tegn til interesse for planarbeidet også utenom høringsperioden. Til de trafikkrelaterte spørsmålene ble det replisert at svar for disse foreløpig ikke foreligger, men at problemstillingene vil bli tatt i betraktning når trafikkanalysen skal utarbeides. Finn Paulsrud, Styremedlem i Lutvann boligsameie Trafikk/atkomst: Paulsrud gav sterkt uttrykk for at å basere tilkomsten til anlegget på dagens atkomsttrasé ville være et dårlig alternativ for Forsvaret. Han fremholdt at to busser på samme sted i Lutvannsveien, i Dr. Dedichens vei eller Tvetenveien kunne være nok til blokkere all trafikk Side 2 av 8

3 inn og ut av området, og at en ny, stor utbygging av leiren ikke burde basere seg på den atkomstløsningen som eksisterer per i dag. Paulsrud var i sitt innlegg tydelig på at nye, alternative atkomstveier burde utredes. Opparbeidelse av ny atkomst med påkobling til Lindebergåsen ble lansert som et alternativ. I tillegg ble det tatt til orde for at Grandhagen (sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, red. anm.) og Forsvarsledelsen for øvrig burde ta tak i problemstillingen. Svar: Innspillet tas med og vurderes i det videre planarbeidet. Helge Sørlie, Bosatt i nærområdet Kapasitet: I sitt innlegg etterspurte Sørli informasjon om hvor mange personer det legges opp til at skal ha sitt daglige virke i leiren i fremtidig situasjon? Svar: Forholdet er foreløpig ikke avklart. Aktuelle utbyggingsformål ventes i hovedsak å være kontor, forlegninger, (bl.a. for ukependlere), samt kapasiteter for depot/lager/vedlikeholdshaller. Så langt i prosessen er det ikke besluttet hvor mye nytt kontorareal som skal bygges ut. Trafikkanalysen vil være med på å gi føringer for hvor stor en maksimal utbygging vil kunne bli. Arve Hoff, Representant for Arbeidsgruppe for beboerforeningene langs Dr. Dedichens vei Trafikk: Innledningsvis orienterte Hoff om innbyggertall og antall borettslag i nærområdet. Hvilken funksjon Dr. Dedichens vei / Lutvannsveien / Ole Messelts vei har i boligområdet ble også omtalt. I følge Arbeidsgruppen syntes det fremlagte planprogrammet å vise manglende detaljkjennskap til lokale forhold. Videre ble det bemerket at uttalelsen fra Undervisningsbygg i forbindelse med varsel om oppstart ikke dekket alle skolene i nærområdet og at Omsorgsbygg ikke hadde kommet med uttalelse. På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen utarbeidet en registrering av forholdene langs Dr. Dedichens vei. Funn gjort gjennom registreringsarbeidet ble presentert i møtet. Registreringsmaterialet gjør blant annet rede for skoler og barnehager i området; antall utkjøringer, gangfelt og busstopp, samt det arbeidsgruppen vurderer som utsatte områder langs veien opp til leiren. I tillegg er det foretatt to trafikktellinger. Til slutt i sitt innlegg rettet Hoff oppmerksomheten mot omtalen av trafikkanalysen gitt i forsalget til planprogram. Spørsmål ble reist om hva som lå i formuleringene om at fremstillingen i analysen skulle utformes som en «tekstlig vurdering». Bekymring ble uttrykt for at det ville være vanskelig å vurdere eller etterprøve trafikkanalysen. Kopi av innlegget og registeringsmaterialet ble overlevert forslagsstiller ved innleggets slutt. Svar: Forslagsstiller takker for utført kartleggingsarbeid. Materialet er verdifullt for utredningsarbeidet som skal gjennomføres. Forslagsstiller vil betrygge med at forholdenes som nevnes vil bli tatt alvorlig og poengterte at det er meningen trafikkanalysen skal inneholde tall i tillegg til de tekstlige vurderingene. Statens vegvesens håndbok 146 (V173 - ny) vil bli lagt til grunn i analysearbeidet. Kvinne, Bosatt i nærområdet. (Navn ikke presentert) Trafikk/atkomst: I sitt innlegg oppfordret hun til å vurdere om hovedatkomst til leiren kunne legges via Lindebergåsen. Frode Myklebostad, Leder i Øvre Haukåsen velforening Infrastruktur (vann, avløp og energi): Er infrastrukturen på stedet dimensjonert for den utbyggingen som planlegges? Hvis ikke antas det at utbyggingen vil medføre omfattende gravearbeid for opparbeide nødvendig kapasitet. Svar: Forsvaret er allerede i gang med å se på disse forholdene. Eventuelt behov for å øke vannog avløpskapasiteten er foreløpig ikke tilstrekkelig kartlagt. Med hensyn til energi vurderes det å Side 3 av 8

4 være god nok kapasitet for de nærmeste 5-10 årene og kanskje enda lenger. Forholdene vil bli nærmere undersøkt og vurdert i den videre prosessen. Kristin Bråten, Bosatt i nærområdet, medlem av FAU på Lutvann skole Kollektiv: Hva er det tenkt om utvikling av kollektivtrafikk i relasjon til utbyggingen? Nærmiljø: Hva vil det være aktuelt å «gi tilbake» til lokalmiljøet? Svar: Kollektivtrafikk skal utredes i forbindelse med konsekvensutredningen. Forholdet til overordnede planer og mål skal utredes i konsekvensutredningen. Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) er en av planene som vil bli nærmere belyst i den forbindelse. Når omfang og innhold i den fremtidige utbyggingen blir mer spesifikt definert, vil man være bedre i stand til å ta stilling til hva det eventuelt vil være aktuelt å «gi tilbake» til nærmiljøet. Forslagsstiller har per i dag ikke svar på hvilke tiltak som eventuelt vil kunne være aktuelle. Laila Høyvik, Bosatt i nærområdet (Ole Reistads vei) Landskap/synlighet: Vil landskapsutredningen inkludere visualiseringer som belyser siktlinjer og synlighet? Ikke tilhenger av innkjøring fra Lindebergåsen. Svar: Det stilles krav til illustrasjoner i utredningen av fagtema landskap. Illustrasjonene vil belyse forholdet til omkringliggende bebyggelse. Steinar Saghaug, Bosatt i nærområdet siden Har vært engasjert i Østmarkas Venner og tidl. medl. av kontaktutvalget for Lutvann leir Sivilt sambruk: Sivilt sambruk i historisk sammenheng har ikke vært særlig aktuelt for dette leirområdet, men var aktuelt fra 1945 til 1975 da leiren ikke var inngjerdet. Denne perioden var det fri adgang til å gå turvei gjennom leiren. Vil oppfordre til at det tas en runde med oppdragsgiver om det kan være mulig å rigge denne leiren slik at det sivile samfunn kan gis adgang til bruk av deler av dagens leirområde, for eksempel til idrett, lek eller parkering? Er det aktuelt å utrede en alternativ atkomstvei til anlegget? Svar: Brukerne av Lutvann leir er opptatt av sikkerhet. På bakgrunn av dette vurderes det som nødvendig å være nokså restriktiv når det gjelder sivilt sambruk av anlegget. Forsvaret vurderer det som en utfordring at det kun er en atkomst til leiren. Innspillet vil bli bragt videre for ytterligere vurdering. Kommentar fra Arve Hoff Sivil sambruk (idrett): Så lenge Trosterud IL var operativt fungere grusbanen inne i leiren som treningsbane og konkurransearena for idrettslaget. Banen ble også brukt som markedsarena. Lokal bruk av banen opplyses å ha pågått langt opp mot år Etter at idrettslaget ble nedlagt og behovet for bruk av forsvant, ble arenaen stengt. Per Løken, Representant for Haugerud og Trosterud vel. Bosatt i nærområdet siden 1943 Sivil sambruk (historisk): Lutvann leir opplyses å ha vært en åpen leir i hans oppvekst og frem til 1980-åra. Løken kunne berette om sivil bruk av mange av leirens anlegg den gang. Videre ble det fortalt at Forsvaret tidligere har gjort bruk av en del av idrettsanlegget på Furuset. Dette samvirket mellom Forsvar og lokalsamfunn tjente etter Løkens vurdering lokalsamfunnet godt. Reaksjon på trafikk/antall ansatte: Løken kunne forklare at mange av reaksjonene som hadde kommet omkring trafikk og antatt antall ansatte i det nye anlegget skyldtes måten planarbeidet hadde blitt kunngjort på i mai. I varslingsdokumentene hadde det blitt opplyst at Forsvaret var organisert med kontorer flere steder i byen, og at det nå var ønskelig å samlokalisere mye kontorvirksomheten. Med utgangspunkt i at dagens bygningsmasse ble opplyst å være om lag m 2, utbygging kunne bety etablering av nye m 2, og forutsatt 25 m 2 bruttoareal per Side 4 av 8

5 kontorplass, har nærmiljøet fryktet at utbyggingen kunne medføre etablering av 3000 nye kontorarbeidsplasser innen leiren. På bakgrunn av kveldens spørsmålsrunde var det ifølge Løken i ferd med å etableres en forståelse for at økningen av kontorandelen ikke kom til å bli like omfattende som først antatt. Med bakgrunn i lokalt utført trafikkartlegging ble det likevel bemerket at man ser alvorlig på den trafikkøkningen utbyggingen vil generere. Løken gav uttrykk for at han forventet skikkelige svar rundt dette. Interessemotsetninger: Nærmere opplysninger om hvilke motsetninger som skal belyses i utredningsarbeidet ble etterlyst. Friluftsliv/inngjerding: Løken refererte til at forslaget til planprogram omtaler at grensen og gjerdet rundt leiren ikke stemmer helt overens alle steder rundt leiren. Dette skyldes i noen grad topografi fremholdt Løken. Ham bekjent finnes det to porter til i gjerdet rundt leiren i tillegg til hovedatkomsten, en til Lutvann og en som leder direkte inn i hagen til en av de andre fremmøtte. Spørsmål ble reist om hva det var tenkt at denne porten skal brukes til? Det ble også spurt om det ble ansett som aktuelt å videreføre dagens porter i fremtidig situasjon, og hvilke konsekvenser vil dette i så fall ha for naboer, turveier og bruken av marka? Svar: Det vil ikke være aktuelt å utvide leiren med m 2 nye kontorlokaler. Det er dermed urealistisk at utbyggingen vil generere en trafikkøkning på kjøretøy per døgn. Planleggingen av Lutvann leir ses i sammenheng med planprosessen som parallelt pågår for Linderud leir. Total kapasitet som Forsvaret trenger vil bli sett i lys av dette når ulike funksjoner skal lokaliseres. Hvilke byggehøyder som kan tillates innen ulike deler av leiren vil bli belyst i det videre arbeidet. Maria? Virtanen?, Bosatt i nærområdet (Usikker på hva som er korrekt gjengivelse av navnet) Trafikk/reisemiddelfordeling: Hvor stor andel av de som jobber i leiren reiser kollektivt og hvor stor andel bruker privatbil? Nærmiljø: Med hensyn til hva det kunne være aktuelt å «gi tilbake» ble det spilt inn at antallet parkeringsplasser i fremtidig anlegg burde begrenses for å bidra til økt kollektivandel. Svar: Forslagsstiller takker for innspillet og vil ta det med seg i den videre prosessen. Forsvaret ønsker i utgangspunktet ikke å tilrettelegge for noen økning av prosentandelen som bruker privatbil til og fra det nye anlegget. Roar Lykke, Bosatt i nærområdet Trafikkavvikling: Støtter alt som har vært stilt spørsmål om rundt trafikk og avvikling av den. Helikoptertrafikk: Hvor stort omfang av helikoptertrafikk forventes etter utbygging? Svar: Det er ikke mye helikoptertrafikk til leiren i dag. I planen kan det bli aktuelt å tilrettelegge for en helikopterlandingsplass for å sikre trygge omgivelser for fremtidig lufttransport til og fra leiren. Det forventes imidlertid ikke at omfanget av helikoptertrafikk kommer til å bli særlig større etter utbygging. Mann, Bosatt i nærområdet med barn. (Navn uklart / ikke oppfattet) Helikoptertrafikk: Det ble uttrykt bekymring for at eventuell økning av helikoptertrafikk kunne forstyrre undervisningen på skolene i nærområdet. Svar: Det blir ingen vesentlig endring fra dagens situasjon når det gjelder helikoptertrafikk. Bente Lise Dagenborg, Bosatt i nærområdet Utbyggingsprinsipp: Er det risiko for at utbyggingsperioden vil strekke seg over mange år? Hvem skal bevilge penger til de ulike utbyggingsprosjektene? Vil finansiering organiseres som en stor bevilgning eller flere mindre? Side 5 av 8

6 Svar: Alle midler Forsvarsbygg disponerer for investeringsprosjekter kommer fra Forsvarsdepartementet. Praksis er at midler tildeles for hvert enkeltprosjekt. Det er foreløpig ikke avklart hvor lang utbyggingsperioden vil bli, men det må forventes at utbyggingen vil gå over tid. Ivar Leverås, Tidligere direktør i arbeidstilsynet. Har bakgrunn som befal i Hæren. Framkommelighet for redningskjøretøy: Går ut fra at dette momentet vil bli behandlet i en utredning? Trafikk/atkomst: Ytret synspunkt om at leiren burde utvikles med kjøreatkomst fra to hold. Svar: Innspillene tas med i den videre prosessen. Kommentar fra Arve Hoff Forslag til alternativ atkomsttrasé: Lindebergåsen avstikker etter 50 m langs Ole Reistads vei 70 m i friluft og 350 m i tunell militært parkeringsanlegg. Nærmiljøet / «gi noe tilbake»: Hoff kunne melde om at det eksisterer et stort behov for utfartsparkering i tilknytning til friluftsområdene ved Lutvann. Han tok til orde for å åpne for sivil sambruk av parkeringsplasser som ligger rett innenfor leirgjerdet, særlig i helger. Det ble rapportert om at turgjengere per i dag bl.a. parkerer i Ole Messelts vei og at dette er en håpløs situasjon. Anne Katrine Halvorsen, Bosatt i nærområdet siden midten av 1970-tallet Nærmiljøulemper / militær øvingsaktivitet: Det ble rapportert om enkelttilfeller av ikke varslet militær øvingsaktivitet (med våpen) på utsiden av leirgjerdet, samt episoder med flystøy/ lavtflyging. Det ble stilt spørsmål om tilsvarende aktivitet måtte påregnes i fremtiden? Videre ble det ytret ønske om åpning for at personer med funksjonshemninger kunne kjøres gjennom leiren og parkere i tilknytning til porten ned mot Lutvann i forbindelse med bading. Svar: Heimevernet driver med vakthold og sikring og må nødvendigvis også trene på det. Imidlertid er det krav til at slik treningsaktivitet skal varsles. Heimevernet vil også i fremtiden ha behov for å trene på vakthold og sikring av Lutvann leir, slik at omfanget av denne type aktivitet må forventes å bli omtrent som i dag. Hans Amberg, Bosatt på Lindeberg Trafikk/atkomst: Mente at det ikke ville være heldig å flytte innkjøringen til trasé fra Lindebergåsen, da denne veistrekningen forløper gjennom et område med boligbebyggelse, skoler, sykehjem og kjøpesenter. Etablering av ny atkomst via Lindebergåsen ville etter hans mening være å flytte problemet. Oppfordret i stedet til å tenke alternativt med f.eks. tunnelløsning eller flere innkjøringer. Dag Tveit Bråthen, Groruddalen Miljøforum Utbyggingsalternativer: Tveit Bråthen gjentok at han mente det var stor forskjell på varslet planprogram for Lutvann og Linderud leir. Han oppfattet utbyggingsalternativ 1, både på Lutvann og Linderud, som nokså avvisende, mens alternativ 2 på Linderud etter hans vurdering var «noe helt annet». Tveit Bråthen oppfordret til at det ble jobbet videre med de tingene som hadde kommet frem i møtet. Videre medvirkning: Tveit Bråthen lanserte forslag om at det etter hvert burde arrangeres et nytt møte for å sikre ytterligere medvirkning fra publikum; gjerne før planprogrammet blir fastsatt. Bente Lise Dagenborg, Nabo Kulturminner: I sitt innlegg oppfordret Dagenborg til at publikum gis adgang til å komme inn i leiren for å besiktige hyttene og det historiske bygningsmiljøet som ble etablert av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Side 6 av 8

7 Sambruk: Dagenborg formidlet også ønske om at nye lokaler som kan egne seg som selskapslokaler kunne gjøres tilgjengelig for utleie til lokalbefolkningen. Mariann Bergseter, Nestleder i Boligsameiet Haukåsen IV. Bosatt i nærområdet siden Trafikk og støy: Kan støy og trafikkmengde nattestid forventes å øke som følge av planlagt utbygging? Bergseter fortalte hun var redd det ikke kom til å bli like attraktivt å bo i området dersom utbyggingen medfører at stedet blir mer støyutsatt enn tidligere. Er etablering av støyskjermer mot bebyggelse langs atkomstvei utredet? Svar: Forsvarets kontorvirksomheten i Osloområdet er i all hovedsak normal kontorvirksomhet med normal arbeidstid. Støyforhold er et av temaene som vil bli omtalt i planbeskrivelsen. Bente Lise Dagenborg, Nabo Medvirkning: Kan referat fra møtet gjøres tilgjengelig for de fremmøtte? Svar: Referat vil bli vurdert gjort tilgjengelig via Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider. Finn Paulsrud, Styremedlem i Lutvann boligsameie Høringsparter: Får nødetatene mulighet til å uttale seg? Svar: Ja. Eilif Andreassen, Bosatt i nærområdet Funksjoner i framtidig leir / helikoptertrafikk: Andreassen fortalte at det har versert rykter om at Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å legge politiets alarmsentral med helikopterplass til Lutvann leir. Han sa videre at det ut presentasjonen gitt i møtet ikke virket som at dette var aktuelt og lurte på om dette kunne bekreftes? Svar: Det kan bekreftes. Utbyggingen er tiltenkt forsvarssektoren og politiet ligger ikke innenfor dette. Oppsummering ved Øystein Janssen, Forsvarsbygg Forsvarsbygg takker for oppmøtet og innspill. Innspill og spørsmål fra salen er notert underveis og det vil bli utarbeidet et referat som legges ut på Saksinnsyn på PBEs sider. Dersom de fremmøtte har ytterlige spørsmål eller kommentarer kan dette sendes på e-post til oystein.janssen[at]forsvarsbygg.no. Det understrekes at planarbeidet er i en tidlig fase. Forsvarsbygg registrerer at det råder mye interesse om saken og dette er bakgrunnen for at dagens informasjonsmøte er lagt såpas tidlig i planprosessen. Side 7 av 8

8 Spørsmål og kommentarer mottatt fra møtedeltakere like etter at møtet ble hevet Friluftsliv/sikkerhet: En person kom med tips om at en del trær innenfor leirområdet, nært turstien inn mot Lutvannet, så ut for å være råtne. Forsvarsbygg vil se nærmere på saken og vurdere om tiltak er nødvendig. Trafikksikkerhet: Observasjon fra en av de fremmøtte om en del trafikk langt over fartsgrensen ut fra leiren og inn på Lutvannsveien. Innspillet meldes videre til brukerne av leiren. Utfartsparkering: Oppfordring om å vurdere om det er mulig å «gi noe tilbake» til lokalsamfunnet i form av økt kapasitet på utfartsparkering. For øvrig et moment som også ble nevnt av flere underveis i møtet. Terrorfare: En person nevnte at hun synes samlokalisering av Forsvaret var en dårlig ide med hensyn til terrorfare, da det etter hennes syn ville være lettere å ta ut funksjoner når mye virksomhet lå samlet på ett sted. Vedlegg: - Presentasjon vist i møtet Side 8 av 8

1 Bydel Alna Forslagsstillers tilsvar: Uttalelsen tas til orientering.

1 Bydel Alna Forslagsstillers tilsvar: Uttalelsen tas til orientering. Lutvann leir. Saksnummer 201303917. Forslagsstillers kommentarer til uttalelser etter kunngjøring av oppstart av planarbeid med offentlig ettersyn av forslag til planprogram (Utarbeidet av fagkyndig planrådgiver

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir, Oslo - Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn.

Lutvannsveien 60, Lutvann leir, Oslo - Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn. Øvre Haukåsen Velforening 20. august 2014 v/ Frode Myklebostad Ole Messeltsvei 192 0676 Oslo Likelydende brev til: Hjellnes Consult, v/kristoffer Rein Forsvarsbygg Oslo kommune, Plan- og bygg Lutvannsveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA ÅPENT MØTE Sundvollen oppvekstsenter 16.01.2018 HENSIKT MED MØTET Gi informasjon Gi gode forutsetninger for å komme med innspill Svare

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 02. desember 2013 kl. 18.00 19.00

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Den gode samtale. -Oppstartsmøter i private plansaker. Mona Hermansen, Bergen kommune, Planmottaket, seksjon byggesak og private planer

Den gode samtale. -Oppstartsmøter i private plansaker. Mona Hermansen, Bergen kommune, Planmottaket, seksjon byggesak og private planer Den gode samtale -Oppstartsmøter i private plansaker Mona Hermansen, Bergen kommune, Planmottaket, seksjon byggesak og private planer Tema for innlegget Vår fremgangsmåte: Bakgrunn Bestilling av oppstartsmøte

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 08/2589-41 17677/11 L12 25.07.2011 TILLEGGSNOTAT TIL BEHANDLING

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 11784/2017 Arkivnr.: 20170002/L12 Saksnr.: 2017/408 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Utfartsveien 1 A, Linderud leir Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Utfartsveien 1 A, Linderud leir Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Utfartsveien 1 A, Linderud leir Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Forslagsstiller er Forsvarsbygg, fagkyndig/konsulent er Hjellnes Consult as. Forslaget

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer