MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte."

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/06 06/00700 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP /06 04/00849 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING /06 05/00748 BUDSJETTREGULERING /06 06/00580 MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER 0032/06 06/00580 FRAMTIDIG BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER I VADSØ KOMMUNE 0033/06 06/00684 VARANGER PANORAMA - ETABLERE NØDVENDIG INFRASTRUKTUR - TURISTANLEGG 0034/06 06/00840 POLAR SPECTACLE AS - FESTILVALSTØTTE 0035/06 05/01693

2 FOR JAZZ I VADSØ 0036/06 06/00458 ØST-FINNMARK LABORATORIETJENESTE TILBAKEBETALING LÅN 0037/06 05/00430 SAMARBEIDSPROSJEKT OM E-HANDEL 0038/06 06/00854 INNKJØP AV NY SLUKKEVANNSPUMPE TIL VADSØ BRANNVESEN 0039/06 05/01441 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER 0040/06 04/00693 UNGDOMMENS HUS 0041/06 06/00864 KOMMUNALE BYGNINGER RENOVERING OG INVESTERINGSBEHOV 0042/06 04/01821 TJENESTESTANDARDER FOR PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 0043/06 06/00800 UNGDOM OG DEMOKRATI - TILTAK FOR ØKT UNGDOMSDELTAKELSE I VADSØ 0044/06 06/00519 HØRING - REORGANISERING AV SKATTEETATEN 0045/06 05/02070 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER FOR ÅRET /06 06/00710 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

3 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP 2005 Saksbehandler: Jon Arild Aslaksen Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 06/00700 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret tar årsberetning 2005 for Vadsø havn KF til etterretning. Regnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04. Med forbehold om at revisor ikke har noen anmerkninger, godkjenner bystyret vedlagte årsregnskap som Vadsø Havn KF s endelige for Det regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04 dekkes inn av bystyret gjennom økte overføringer til Vadsø Havn KF. Vedlegg: Årsmelding, revisjonsberetning og regnskap Bakgrunn: Utredning Iht til vedtektene i Vadsø Havn KF, da 19. skal årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning fastsettes av Vadsø Bystyret. Regnskapet for 2005 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04. Se for øvrig vedlagte årsberetning, revisjonsberetning og årsregnskap for Styret i Vadsø Havn K/F har behandlet årsmelding og regnskap for 2005 i møte 28. april 2006 hvor følgende ble vedtatt: Styret i Vadsø Havn KF ber bystyret fatte følgende vedtak: Bystyret tar årsberetning 2005 for Vadsø havn KF til etterretning. Side 3 av 63

4 Sak 0028/06 Regnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04. Med forbehold om at revisor ikke har noen anmerkninger, godkjenner bystyret vedlagte årsregnskap som Vadsø Havn KF s endelige for Det regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04 dekkes inn av bystyret gjennom økte overføringer til Vadsø Havn KF. Vurdering: Jon Arild Aslaksen havnesjef Side 4 av 63

5 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2005 Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 1 Arkivsaksnr.: 04/00849 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0075/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre tar årsberetning 2005 for Vadsø kommune til etterretning. Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2005 som kommunens endelige årsregnskap. Resultatet avsettes til disposisjonsfond. Formannskapets behandling den sak 0075/06: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0075/06: Vadsø bystyre tar årsberetning 2005 for Vadsø kommune til etterretning. Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2005 som kommunens endelige årsregnskap. Resultatet avsettes til disposisjonsfond. Vedlegg: Årsregnskap 2005 Årsberetning for alle virksomhetene 2005 (Formannskapets medlemmer og varamedlemmer har fått vedleggene tidligere - utsendt i forbindelse med formannskapsmøte 23. mai)) Bakgrunn: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48. Årsregnskapet og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Side 5 av 63

6 Sak 0029/06 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Vadsø bystyre gjorde følgende vedtak i møte : For ettertiden ønsker bystyret at årsberetningene inneholder informasjon fra virksomhetene om 1. HMS-arbeid i virksomhetene 2. Kompetanseutviklingsarbeid på alle plan 3. Måloppnåelse sett i forhold til virksomhetsplanene 4. Utfordringer framover 5. Sykefravær oppgis prosentvis. Vedlagte årsberetninger er søkt avlagt i tråd med vedtaket. Vurdering: Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for år Årsregnskapet er godkjent av revisor. For regnskapsåret 2002 ble det innført nye forskrifter på hvordan en i kommunalt regnskap skal føre pensjonsforpliktelser. Det betyr at Vadsø kommune må beregne hva pensjonspremien utgjorde i regnskapsåret og utgiftsføre/inntektsføre premieavviket. Vadsø Bystyre vedtok 12. mai 2003 at Vadsø kommune skal utgiftsføre/inntektsføre eventuelt premieavvik i påfølgende regnskapsår. Premieavvik for 2004 på i overkant av kr. 4,2 mill er utgiftsført i Premieavviket i 2005 utgjorde kr ,-. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 63

7 BUDSJETTREGULERING 2006 Saksbehandler: Jill Hege Ingilæ Arkivkode: Arkivsaksnr.: 05/00748 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr mill. for budsjettet Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr ,- - finansiert fra virksomhetenes budsjett. Formannskapets behandling den sak 0076/06: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i formannskapets foregående behandlinger i samme møte, må imidlertid inndekningssummen korrigeres tilsvarende, derfor: Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr. 1,3 mill. finansiert fra virksomhetenes budsjett. Formannskapets vedtak den sak 0076/06: Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr mill. for budsjettet Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr ,- - finansiert fra virksomhetenes budsjett. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Rådmannen ser det nødvendig at kommunens driftsbudsjett 2006 reguleres i henhold til de kjente endringer som har oppstått etter at budsjettet ble vedtatt i desember Side 7 av 63

8 Sak 0030/06 Budsjettreguleringen bygger på regnskapsrapporten 1. kvartal, innspill fra virksomhetslederne og politiske vedtak. Prosessen i forkant av budsjettreguleringen inviterer til varsling av avvik på virksomhetsnivåene. Budsjettreguleringen er i imidlertid ikke en ny budsjettrunde hvor det kan påregnes ny omgang om midler som ikke ble tildelt ved budsjettprosessen desember året forut. Budsjettreguleringen har som funksjon å ivareta nødvendig reguleringer av økonomiske forhold der hvor det helt klart fremkommer avvik som følge av nye oppgaver som ikke ble forutsett ved budsjettprosessen desember Likeledes har budsjettreguleringen som hensikt å regulere inntektsnivået der hvor det gjennom klare regnskapsmessige indikasjoner eller gjennom statlige endringer, fremkommer mer- eller mindreutgifter. Forhold som er innmeldt som reguleringsbehov og som ikke kommer inn under ovenstående, avvises som budsjettreguleringssak. Vurdering: Vadsø bystyre har vedtatt rammedriftsbudsjettet for 2006 for hver virksomhet, noe som medfører at budsjettet i utgangspunktet reguleres etter de samme forutsetninger. I det følgende presenteres rådmannens vurdering av reguleringsbehov for driftsbudsjett Budsjettendringer oppstått i løpet av 1. halvår investeringer: 1. Vadsø bystyret vedtok i møte , sak nr 0020/06 følgende: Saken utsettes til junimøtet. Administrasjonens innstilling var som følgende: Vadsø bystyre vedtar å øke investeringsbudsjettet med kr ,- for 2006 til implementering av e-handel. Vadsø bystyre vedtar å budsjettregulere driftsbudsjettet med kr ,- for 2006 til implementering av e-handel. Økte kapitalutgifter utgjør kr ,-. Kr ,- reguleres i budsjett for ansvar økonomiavdelingen. Kr ,- reguleres i budsjett 2006 som økte kapitalutgifter. 2. Psykiatrisk virksomhet vil ha behov for å investere i inventar i forbindelse med flytting. Kjøp av inventaret forslåes tatt over kommunens investeringsbudsjett med kr ,-. Investeringen finansieres fra prosjekt 3110 Inventar/opprustning vedtatt i økonomiplanen Side 8 av 63

9 Sak 0030/06 Psykiatrisk virksomhets flytting til Nyborgveien er blitt utsatt, og av den grunn er det nødvendig å budsjettere med fortsatt husleie i nåværende lokaler. Dette utgjør kr ,- for perioden januar tom. august Kr reguleres i budsjettet for ansvar psykiatrisk virksomhet. 3. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0031/06 Administrasjonen får fullmakt til å løse utfordringen vedr. ombygging av resepsjon ved Vadsø Helsesenter innenfor en kostnadsramme på inntil kr ,-. Vadsø Helsesenter, ombygging resepsjon og kostnadene foreslåes tatt over kommunens investeringsbudsjett med kr ,-. Investeringen finansieres fra prosjekt 3110 Inventar/opprustning vedtatt i økonomiplanen Samlet investeringsøkninger for 2006 kr ,-. Budsjettendringer oppstått i løpet av 1. halvår utgiftsøkninger og nye tiltak: 4. Vadsø bystyret vedtok i møte , sak nr 0013/06 følgende: Vadsø bystyre innvilger Tomlebo barnehage kr ,- i 2006 til prosjektet Ytrebyfjæra. Beløpet reguleres inn i forbindelse med budsjettregulering våren Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar Tomlebo barnehage. 5. Det er i januar inngått et skriftlig forlik i et søksmål framført mot kommunen mellom Vadsø kommune ved ordfører og ekstern saksøker på et endelig og samlet beløp på kr ,-. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar sentral styring. 6. MOT var i utgangspunktet vedtatt videreført ut skoleåret 2005/06. I møte den vedtok bystyret (sak 62/05) Plan for forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk, og det forebyggende arbeidet gjennom MOT ble vedtatt videreført. Av budsjettvedtaket i desember fremgår at det er avsatt kr ,- til arbeid gjennom MOT. Dette vil ikke være tilstrekkelig mht et hel årlig engasjement med tilhørende aktiviteter der det i hht. vedtatt plan forutsettes at skolene deltar aktivt. Kontingent til MOT, lønn tilsvarende 80 % stilling, samt driftsutgifter tilsier et behov for kr pr. år Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 1010 sentral styring. 7. Støtte til barn som benytter DOMAN trening. DOMAN metoden er en intensiv motorisk trening og brukes på mennesker som har sterke motoriske vansker, i hovedsak pga. sykdomsdiagnoser som cerebral parese eller lignende. Dette behandlingsopplegget finnes ikke i Norge, og er ikke godkjent for refusjon fra trygd etc. Veiledning, kursing etc skjer fra USA, og treningen utføres av familien selv. Behandlingsopplegget er dyrt. Helseforetakene gir familier økonomisk Side 9 av 63

10 Sak 0030/06 støtte på ,- på bakgrunn av Stortingets anbefalinger. Stortinget har oppfordret kommunene til å være økonomisk bidragsyter. I Vadsø har vi en bruker som har valgt DOMAN metoden, og familien har nå søkt støtte fra kommunen for både 2005 og Treningsopplegget er sagt til å vare til Etter en forholdsvis lang saksbehandlingstid der administrasjonen har søkt råd hos Fylkesmannen, har kommunen administrativt besluttet å støtte familien med til sammen kr ,- i 2005 og Det er ikke avsatt budsjettmidler til dette. Beløp for 2007 søkes innarbeidet i ordinært budsjett dersom familien søker kommunen om støtte. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 1800 organisasjons- og samfunnsutviklingsenheten. 8. Virksomhetene Fossen og Melkevarden vil få ressurskrevende elever høsten 2006 som utløser økt bemanning i skolene og SFO, utover vedtatt budsjett. Melkevarden skole vil trenge 2 lærerstillinger og Fossen skole vil trenge 1 lærerstilling. Når det gjelder SFO vil det være behov for å styrke assistentressurser med 1,5 stilling til sammen i 2006, både i forhold til ressurskrevende barn som allerede er i SFO og nye barn fra høsten Lærerstillinger utgjør ,- i SFO utgjør ,- i 2006 Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 2103 Melkevarden skole. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar Fossen skole. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar organisasjons- og samfunnsutviklingsenheten. 9. Vadsø kommune betaler for skolegang for elever fra Vadsø som bor i andre kommuner som fosterbarn etc. I forhold til betaling til Tromsø kommune er det behov for budsjettregulering fordi Tromsø har økt sitt refusjonskrav på grunn av økt utgifter til spesialundervisning. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar organisasjons- og samfunnsutviklingsenheten. 10. Veiledningsavtale for pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste. Sentralt inngått avtale som gjelder fra og går ut på at pedagogisk psykologisk rådgivere har rett til faglig veiledning minst to timer per uke gjennom to år, til sammen 160 timer. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 2300 pp-tjenesten. 11. Vadsø kommune har en inntektsreduksjon på skoleskyss som følge av at refusjon for skoleskyss fra Finnmark fylkeskommune for enkeltelev er falt bort da eleven er ferdig med grunnskolen. Side 10 av 63

11 Sak 0030/06 Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar organisasjons- og samfunnsutviklingsenheten. 12. Virksomhetene hjemmebasert øst og vest fikk videreført lønnsmidler fra budsjett 2005 fra de tidligere virksomhetene Vadsø sykehjem og hjemmebasert omsorg til budsjett I regnskapsrapport for 1. kvartal 2006 ble det meldt om betydelig avvik på fastlønnsområdet som viser seg å være underbudsjettert. Driften av virksomhetene pr. 1. kvartal framskrevet for året påviser en underdekning på fastlønnsområdet med ca ,- kr. pr. virksomhet. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 3215 Hjemmebasert omsorg øst. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 3216 Hjemmebasert omsorg vest. 13 Hjemmebasert omsorg øst har etter budsjettvedtak 2006 blitt tilført en ekstra ressurskrevende beboer. Økt bemanning tilsvarer 2,6 stillinger pr uke. Beboer er innvilget denne ressursen fra og med desember Vedtaket er fattet i hht. lov om helsetjenester i kommunen 2-1. og lov om sosiale tjenester 4-2. Beboer er over 67 år og omfattes derfor ikke av statens kompensasjonstiltak overfor særlig ressurskrevende brukere. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 3215 Hjemmebasert omsorg øst. 14. Virksomheten sykestue/sykehjem helsesenter melder om økning i kjøp av tjenester fra andre kommuner og institusjoner. Dette på grunn av overbelegg som ikke forventes løst med det første. Vadsø kommune betaler i dag kr ,- pr. døgn pr. pasient som virksomheten ikke kan ta imot. Hittil i år har virksomheten hatt en gjennomsnitt på 2 pasienter. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 3201 Sykestue/sykehjem helsesenter. 15. Sentrum skole melder om behov for midler til innskolingsklasse for minoritetsspråklige elever. Det stipuleres en kostnad på kr ,- i Sentrum skole vil ha behov for midler i forbindelse med oppretting av ny 5.klasse fordi elevtallet overstiger normen på 28 elever pr. klasse. Rommenes størrelse på Sentrum tilsier at elevtallet pr. rom ikke kan økes. Det stipuleres til en kostnad på kr ,-. Kr ,- reguleres i budsjettet for ansvar 2101 Sentrum skole. 16. Skolene har meldt om utgiftsøkning som følge av innføring av Kunnskapsløftet i skolene ved innføring av nye læreverk fra høsten. Det er usikkert hva kostnadene vil bli, fordi læreverk til alle fag og trinn neppe er ferdig fra forlagene på en gang. Kostnaden stipuleres til ,- Kr ,- fordeles og reguleres for ansvar 2101 Sentrum skole, 2102 Fossen skole, 2103 Melkevarden skole og 2104 Vestre Jakobselv skole. 17. Rammeoverføringer Side 11 av 63

12 Sak 0030/06 SSB har publiserte oppdaterte folketall pr Basert på disse har KS utarbeidet en ny prognosemodell pr for kommunenes frie inntekter. Vadsø kommune har hatt en nedgang på 67 innbyggere. Ny prognosemodell tilsier en inntekt for Vadsø kommune på 192,3 mill. kr. Dette er en nedgang på 2,9 mill. kr. fra tidligere anslag. Inntektsreduksjon på kr. 2,9 mill. kr. innarbeides i budsjettreguleringen. Samlet utgiftsøkninger/inntektsreduksjoner utgjør kr ,- Budsjettendringer oppstått i løpet av 1. halvår inntektsøkninger 18. Konsernstyret i Varanger Kraft foreslår å dele ut et utbytte fra morselskapet på 30 millioner kroner. I tillegg har konsernet utbetalt 2,7 millioner kroner i renter på ansvarlige lån til eierne. For Vadsø kommunes del vil dette medføre en merinntekt på kr. 2,4 mill.kr. i budsjett Toppfinansiering ressurskrevende brukere Vadsø kommune har søkt om tilskudd på bakgrunn av ressurskrevende brukere bosatt i Vadsø. Vedtaket foreligger ikke per i dag, men en kan ut i fra tidligere års erfaringer beregne en merinntekt på kr 2,1 mill. 20. Kompensasjonstilskudd i form av renter og avdrag for omsorgsboligene fra Husbanken utgjør for 2006 kr , Økning billettpriser ved Bassendrift Virksomheten bassengdrift foreslår økning av billettprisene med kr 5 fra 1. august. Prisene ble sist justert 1. januar Ut i fra besøksstatistikk fra 2004, vil dette gi en merinntekt på kr ,- i Beløpet vil ikke bli budsjettregulert som følge av forsinket åpning av de nyrenoverte bassenget. Inntekten vil få virkning fra Nye priser vil bli: Barn kr 20 Pensjonister kr 30 Voksne kr 45 Rabattkort: Barn kr 150 ( 12 bad) Voksne kr 400 ( 12 bad) 22. Inntektsføring av utgiftsført premieavvik i 2005 på kr , Vadsø bystyre vedtok i møte i sak 21/06 om virksomhetsrevisjon følgende vedtak: 1. Vadsø bystyre tar til orientering analysen omkring virksomhetsrevisjon. 2. Vadsø bystyre forutsetter at rådmannen gjennomfører nødvendige revisjoner tilpasset den administrative organisering slik at denne til enhver tid fremstår som hensiktsmessig, effektiv og fleksibel. 3. Innsparingspotensialet legges fram for bystyret. Side 12 av 63

13 Sak 0030/06 Med utgangspunkt i rådmannens vurderinger og bystyrets vedtak vil det bli jobbet videre med virksomhetsendringer knyttet til organisering og etablering av en ny virksomhet "Publikumstjenester", etablering av en oppveksttjeneste, samt omorganisering og etablering av kjøkkentjenesten som en fagenhet tilknyttet HBO øst eller vest. Slik det fremgår av saksfremlegget til bystyret 4.5.d.å. er det først og fremst ut fra faglige argumenter at rådmannen tilrår en virksomhetsendring. Innsparingspotensialet ved virksomhetsendringer er generelt sett minimalt så lenge tjenestenivå og antall ansatte skal opprettholdes. Mer presist kan følgende estimeres for hver av de tre områdene: 1. Organisering og etablering av en ny virksomhet "Publikumstjenester". Den umiddelbare økonomiske besparelsen er først og fremst knyttet til reduksjon i antall virksomhetsledere. Det vil imidlertid være behov for fagledere for de ulike fagenhetene og et pålegg om å ha en biblioteksjef slik at innsparingen i dette tilfellet på kort sikt (for 2006) vil være lik null. Ressursbehovet i virksomheten vil være under stadig vurdering, og på lengere sikt kan en mer fleksibel bruk at ressursene også gi en økonomisk gevinst. 2. Etablering av en oppveksttjeneste. Det ligger ingen innsparing i denne etableringen. Tvert i mot er en forutsetning for å etablere en oppveksttjeneste at dagens faglige ressurser ikke reduseres og at virksomheten tilføres en virksomhetsleder. Denne etableringen må derfor skje av faglige grunner og ikke av økonomiske. 3. Omorganisering og etablering av kjøkkentjenesten som en fagenhet tilknyttet HBO. Gevinsten i denne modellen ligger primært i fleksibiliteten og i brukertilpasningen. Den umiddelbare økonomiske gevinsten er minimal men vil vises i omgjøring av stillingen som virksomhetsleder til fagleder. På årsbasis kan dette estimeres til kr ,-. Samlet inntektsøkninger kr ,-. Ufinansiert innreguleringsbehov kr ,-. Rådmannen vil tilrå at Vadsø formannskap delegeres myndighet til å finne inndekning av ufinansiert del kr ,- - finansiert fra virksomhetenes budsjett. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 13 av 63

14 MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER Saksbehandler: Bjørnar Bang Arkivkode: 231 H3 Arkivsaksnr.: 06/00580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0078/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. I første omgang forsøkes en løsning med leie av privat bolig. Dersom en ikke finner en tilfredsstillende løsning innenfor dette alternativet innen 1 måned, velges en løsning med bruk av østfløyen i det gamle Vadsø sykehjem. 2. Det iverksettes umiddelbart arbeid med rekruttering av personale og utarbeidelse av bemanningsplan for tiltaket. 3. Dersom tiltaket finner sin løsning ved bruk av ordinære bolighus, legges ansvaret for iverksetting og drift til den virksomhet innen hjemmebasert omsorg som har sitt dekningsområde der boligen(e) ligger. Dersom løsningen faller på Nyborgveien, ses dette som en midlertidig utvidelse av sykehjemsavdelingen og ansvaret tillegges denne virksomheten. 4. Ved valg av Nyborgveien iverksetter rådmannen umiddelbart arbeidet med å finne nye lokaler for kulturskolen, i samarbeid med virksomhetsleder. 5. Det tas sikte på at et midlertidig tilbud som beskrevet står klart innen 1.september. 6. Investerings- og driftskostnader legges fram for bystyret så snart dette er utredet. Formannskapets behandling den sak 0078/06: Følgende fellesforslag ble femsatt: 1. Vadsø bystyre ber administrasjon tilrettelegge for inntil 8 plasser, som et midlertidig tiltak. 2. Det innhentes tilbud på midlertidige lokaliteter. 3. Vadsø bystyret ber om at bemanning tilpasses behovet ut i fra brukergruppa. Det ble votert over fremsatte fellesforslag og administrasjonens forslag til innstilling Side 14 av 63

15 Sak 0031/06 Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt Formannskapets vedtak den sak 0078/06: 1. Vadsø bystyre ber administrasjon tilrettelegge for inntil 8 plasser, som et midlertidig tiltak. 2. Det innhentes tilbud på midlertidige lokaliteter. 3. Vadsø bystyret ber om at bemanning tilpasses behovet ut i fra brukergruppa. Vedlegg: Bakgrunn I løpet av det siste halve året har det utviklet seg en situasjon med økende overbelegg ved sykestua/sykehjemsavdelingen ved Vadsø helsesenter. Dette har kommet til syne ved at det gjenomgående har vært 1-2 korridorpasienter, og at sykestuesengene i stor grad har vært belagt med ferdigbehandlede pasienter. Årsaken til denne situasjonen er mangel på flyt i systemet ved at pasienter som behandles ved sykestua eller skrives ut fra sykehus ikke raskt nok kan tilbys ordinær sykehjemsplass eller bolig med heldøgns omsorg. Ved siden av at dette er en uverdig situasjon for de pasienter det gjelder, betyr det økt arbeidsbelastning for de ansatte og hindrer full utnyttelse av sykestueplassene til sitt egentlige formål. En slik situasjon kan ikke vedvare, og det er derfor behov for å finne en relativt rask løsning mens man venter på en permanent videre utbygging av heldøgns omsorgsplasser, jfr. formannsskapssak 70/06. I følge virksomhetsleder ved sykestua er det pr. i dag så mange som inntil 8 pasienter som ut fra sitt funksjonsnivå kan overføres til omsorgsbolig med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og heldøgns tilsyn, i form av en fast kjernebemanning og bistand fra hjemmesykepleien. Så lenge det ikke er ledige botilbud av denne typen, må disse pasienten oppholde seg på sykehjemsavdelingen. Siden februar i år har en forsøkt å få til en midlertidig løsning med leie av en privat bolig, som skulle tilbys sykehjemspasienter med relativt små fysiske funksjons-hemninger. Boligen ville ha plass til 3 brukere som etter planen skulle ha en fast kjernebemanning med bistand fra hjemmesykepleier. Så langt har det imidlertid ikke lykkes å rekruttere nødvendig personale til dette tiltaket. Det har etter hvert også blitt klart at det er behov for et botilbud med plass til flere brukere. Etter et nylig avholdt møte mellom ordfører, sentrale politikere, rådmannen, virksomhetsledere og tillitsvalgte har administrasjonen fått i oppdrag å snarest mulig legge fram et forslag til midlertidig løsning av problemstillingen som er skissert foran. Side 15 av 63

16 Sak 0031/06 Beskrivelse av målgruppen og mulige løsninger Nærmere beskrivelse av målgruppen Virksomhetsleder ved sykestua/sykehjemsavdelingen beskriver den aktuelle målgruppen slik: Det er i øyeblikket 8 personer som trenger heldøgns omsorgsplass. Disse har en problematikk som omfatter senil demens, slag og angsttilstander. Halvparten av gruppen er for tiden fysisk friske uten noen form for hjelpemidler, mens de øvrige bruker rullator, i enkelte tilfelle rullestol. Ved å flytte disse brukerne ut av sykestua/sykehjemsavdelingen vil en igjen kunne drive en aktiv sykestue og lindrende enhet slik som forutsatt Administrasjonen har sammen med virksomhetslederne i PRO vurdert ulike alternative løsninger som presenteres i det følgende: - Østfløyen i det gamle Vadsø sykehjem - 2.etasje i administrasjonsfløya ved Vadsø helsesenter - Leie av Ungdomssenteret i Vestre Jakobselv - Leie av rom på Nobile hotell - Leie av private bolighus - Alternativ bruk av Fossesvingen 3 - Innleie/kjøp av ferdighus for plassering i tilknytning til Fossesvingen 3 Alternativ bruk av Fossesvingen 3 synes ikke aktuelt. 4 av de 5 leilighetene her er bebodd av psykiatriske pasienter, en disponering av boligene som er i samsvar med gjeldende psykiatriplan. Ifølge virksomhetsleder vil det være faglig uforsvarlig å flytte beboerne her til andre boliger, etter at en har brukt mye tid og ressurser på å få disse beboerne til å akseptere Fossesvingen som deres hjem. Leie/kjøp av ferdighus/elementhus synes også uaktuelt da undersøkelser i markedet tyder på at leveringstiden på slike boliger er minimum et halvt år. Dessuten vil dette være en relativt kostbar løsning for et tilbud som er ment å være midlertidig. Tilbake står da de fem førstnevnte alternativ. Nynborgveien Østfløyen i det tidligere Vadsø sykehjem er den nyeste delen av bygningen, og den som både er i best stand og i tillegg tilpasset aktuelle brukerbehov og andre krav til denne typen bygg. Romkapasiteten er også mer enn stor nok. I og med at det i hovedsak vil være tilstrekkelig med rengjøring og anskaffelse av inventar, vil dette alternativet kunne tas raskt i bruk. Ulempen er selvsagt at nåværende brukere; kulturskolen; må skaffes nye lokaler. Dette er for øvrig en løsning som har fått støtte fra både Sykepleierforbundet og Fagforbundet, se vedlegg. Side 16 av 63

17 Sak 0031/06 Vadsø helsesenter 2.etasje ved helsesenteret rommer i dag kontorer, arbeidsstasjoner, pause- og møterom for 3 virksomheter; hjemmebasert omsorgs øst/vest og sykestua/sykehjemsavdelingen. I tillegg disponerer helsevirksomheten to kontorer. Etter nylig renovering av lokalene er dette blitt en topp moderne personalbase for hjemmebasert omsorg, som også fungerer utmerket som samlingssted for alle de nevnte virksomheter. Men det er sannsynligvis mulig å finne andre lokaler for dette formålet utenfor helsesenteret. En omgjøring av arealet her til sykehjemsplasser vil i samsvar med tidligere utredninger kreve både utvidelse av korridorbredde og døråpninger, flytting av skillevegger og et omfattende rørleggerarbeid for montering av bad og toaletter. Kostnadene ved dette, ved siden av den nære beliggenheten til sykestua/sykehjemsavdelingen, gir en betydelig sjanse for at denne løsningen i tilfelle blir permanent. Det vil i så fall være et brudd med den linje som nå er valgt ved utbygging av plasser for heldøgns omsorg, nemlig å satse på omsorgsboliger med heldøgns omsorg framfor institusjonsløsninger. Ungdomssenteret i Vestre Jakobselv Virksomhetslederne ved sykestua og Hjemmebasert omsorg Øst har nylig hatt befaring her. Denne bygningen har også tidligere vært vurdering som midlertidig bolig for pleietrengende. Bygningsmassen er noe gammel og slitt, men skal pusses opp. Det er i liten grad tilpasning for rullestolbrukere, noe som normalt vil være et krav til boliger med denne typen formål, uansett brukernes nåværende funksjonsnivå. Videre er det stort sett ikke bad/dusj på rommene det må benyttes fellesbad/toalett i en smal korridor. Det er fin og funksjonell dagligstue og kjøkken, men disse funksjonene er sekundære i forhold til størrelse og funksjonalitet på boligrom og bad. Bygningen er godkjent i hht. brannforskrifter. En ulempe er at beliggenheten gjør det vanskelig å benytte hjemmesykepleien i særlig grad, noe som stiller tilsvarende krav til størrelsen på den faste bemanningen. Nobile hotell Dette har også vært vurdert som et mulig alternativ, men etter befaring her synes dette lite aktuelt. Bygningen har ikke heis, og de aktuelle rommene, som nesten alle ligger i 2.etasje, er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Interiørmessig virker bygningen slitt og umoderne, badene er også trange. Leie av private bolighus Foruten nevnte privatbolig som har vært vurdert tidligere har en pr. i dag ikke oversikt over aktuelle boliger for leie. Det vil i tilfelle være behov for enten et stort bolighus, hus med flere leiligheter eller to boliger som ligger ved siden av hverandre. Dette for å kunne holde personalgruppen samlet. Slike muligheter kan selvsagt dukke opp, men vi vet ikke når. Side 17 av 63

18 Sak 0031/06 Vurdering Følgende forhold synes viktige å vektlegge: Beskrivelsen av målgruppen tilsier at den løsning som velges ikke nødvendigvis må omfatte tung fysisk pleie, men i større grad tilsyn og aktivisering. Et slikt tilbud vil sannsynligvis kunne gis også i en vanlig bolig, forutsatt en viss fysisk tilrettelegging og tilstrekkelig og kvalifisert personale. Det vedvarende og voksende overbelegget ved sykestua krever en rask løsning, noe som må tillegges stor vekt ved valg av løsning. I praksis bør en tilfredsstillende løsning være på plass senest 1.september. Samtidig bør løsningen være fleksibel slik at den kan avvikles relativt raskt dersom beleggsituasjonen ved sykehjemsavdelingen skulle endre seg vesentlig. Så langt det er mulig bør en unngå for kostbare løsninger, etter som dette tilbudet er tenkt å være av midlertidig karakter. Imidlertid må en se for seg en periode på inntil 2 år, noe som krever at de boliger som tilbys må holde en rimelig god standard og være tilpasset aktuelle krav til bevegelighet, sikkerhet og hygiene. Det samme gjelder legitime krav til arbeidsmiljø for de ansatte. Synspunktene fra personalet og deres organisasjoner må tillegges vekt, både fordi de kjenner brukerne og fordi det her som ellers er viktig at personalet og ledelsen har et best mulig samarbeid. Rådmannen vil ut fra en helhetsvurdering foreslå følgende: Svein Tore Dørmænen rådmann Side 18 av 63

19 FRAMTIDIG BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER I VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Bjørnar Bang Arkivkode: 231 H3 Arkivsaksnr.: 06/00580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0070/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende utbyggingsplan for heldøgns omsorgsplasser/-boliger i Vadsø kommune: boenheter for langtidsopphold med heldøgns omsorg og stasjonær grunnbemanning. De første boligene bør stå ferdige i løpet av Boligene bør lokaliseres ved Vadsø bo- og omsorgssenter og helsesenteret, blant annet for å kunne dra nytte av felles drift av ulike tjenester, og nærhet til lege- og andre helsetjenester avlastningsplasser i tilknytning til utbygging av nye boenheter for heldøgns omsorg. Dette vil være et nytting supplement til langtidsboliger og korttidsplasser, men plangruppa presiserer at boliger for varig opphold må prioriteres. 3. Den planlagte omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser ved nåværende sykehjems-avdeling videreføres i et forsvarlig tempo, der det tas hensyn til nåværende beboere. 4. Administrasjonen iverksetter umiddelbart en byggesaksprosess i tråd med arbeidsgruppens forslag til framdriftsplan og det byggesaksreglement som gjelder for Vadsø kommune. Formannskapets behandling den sak 0070/06: SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende endringsforslag. Følgende strykes i punkt 1: De første boligene bør stå ferdig i løpet av Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling med SVs endringeforslag som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0070/06: Vadsø bystyre vedtar følgende utbyggingsplan for heldøgns omsorgsplasser/-boliger i Vadsø kommune: Side 19 av 63

20 Sak 0032/ boenheter for langtidsopphold med heldøgns omsorg og stasjonær grunnbemanning. Boligene bør lokaliseres ved Vadsø bo- og omsorgssenter og helsesenteret, blant annet for å kunne dra nytte av felles drift av ulike tjenester, og nærhet til lege- og andre helsetjenester avlastningsplasser i tilknytning til utbygging av nye boenheter for heldøgns omsorg. Dette vil være et nytting supplement til langtidsboliger og korttidsplasser, men plangruppa presiserer at boliger for varig opphold må prioriteres. 3. Den planlagte omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser ved nåværende sykehjems-avdeling videreføres i et forsvarlig tempo, der det tas hensyn til nåværende beboere. 4. Administrasjonen iverksetter umiddelbart en byggesaksprosess i tråd med arbeidsgruppens forslag til framdriftsplan og det byggesaksreglement som gjelder for Vadsø kommune. Vedlegg: Innstilling fra arbeidsgruppe Bakgrunn: Ved behandling av forslag til rullering av handlingsplanen for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO-planen) vedtok bystyret i møte 15.desember 2005 følgende tillegg til innstillingen (sak 72/05): Det gjøres en ny gjennomgang av behovet for antall sykehjemsplasser og korttidsplasser med tanke på evt. justeringer, som presenteres for bystyret innen utgangen av Rådmannen fulgte dette opp ved å nedsette en arbeidsgruppe under ledelse av OSU og for øvrig bestående av virksomhetslederne innen PRO, samt tillitsvalgte for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Gruppen har vært i virksomhet siden januar i år og leverte sin innstilling 15. mai. Vurdering: Rådmannen viser til vedlagte innstilling, og slutter seg i hovedsak til de vurderinger og forslag som framkommer der. Når det gjelder vurdering av bemanningsbehovet i forhold til den foreslåtte utbygging, må dette som arbeidsgruppen sier utredes nærmere, relatert til en konkret vurdering av tjenestebehovet for de aktuelle brukerne. Side 20 av 63

21 Sak 0032/06 Rådmannen foreslår videre at administrasjonen på grunnlag av bystyrets vedtak umiddelbart igangsetter en byggesaksprosess i tråd med arbeidsgruppens forslag til framdriftsplan og det byggesaksreglement som gjelder for Vadsø kommune. Saken innarbeides i kommunens økonomiplan og investeringsbudsjett. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 21 av 63

22 VARANGER PANORAMA - ETABLERE NØDVENDIG INFRASTRUKTUR - TURISTANLEGG Saksbehandler: Jarkko Autero Arkivkode: FON varanger panorama Arkivsaksnr.: 06/00684 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0064/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Varanger Panorama innvilges støtte til anleggsbidrag til strømforsyning, samt dekning av kostnadene ved opparbeiding av avkjørsel og parkeringsplass begrenset oppad til kr Anleggsbidraget skal være en avtale mellom Varanger Kraft og kommunen. Bruk av avkjørsel og opparbeidet parkeringsplass skal være gratis for allmennheten. Beløpet dekkes av Vadsø kommunes ubundne disposisjonsfond. Formannskapets behandling den sak 0064/06: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0064/06: Varanger Panorama innvilges støtte til anleggsbidrag til strømforsyning, samt dekning av kostnadene ved opparbeiding av avkjørsel og parkeringsplass begrenset oppad til kr Anleggsbidraget skal være en avtale mellom Varanger Kraft og kommunen. Bruk av avkjørsel og opparbeidet parkeringsplass skal være gratis for allmennheten. Beløpet dekkes av Vadsø kommunes ubundne disposisjonsfond. Vedlegg: Sammendrag av forretningsplan, datert Søknad, datert Brev fra Varanger Panorama datert, Endringer i forretningsplanen for Varanger Panorama, datert Brev fra IN, datert Bakgrunn: Side 22 av 63

23 Sak 0033/06 Varanger Panorama er en bedrift under etablering. De skal etablere et helårig turistanlegg på Samuelbyneset like øst for tettstedet Kiby. Turistanlegg Varanger Panorama skal bli et fullservicekonsept som inkluderer flere tjenester og produkter, både egenproduserte og andre reiselivsbedriftenes produkter, hvor hver av disse skal støtte hverandre. Forretningskonseptet, prosjektets kostnadsoverslag og finansieringsplan ble presentert til Vadsø formannskap Saken ble behandlet og formannskapet vedtok følgende: Formannskapet er positiv til å støtte prosjektet med inntil kr Før et endelig vedtak fattes bør utbygger og kommunen gå i dialog for å avklare utbyggingen nærmere. Etter en slik avklaring legges saken fram for endelig behandling. Administrasjon har vært i kontakt med Varanger Panorama for å få avklart prosjektets omfang og detaljer nærmere. I følge forretningsplanen, datert , er de totale investeringskostnader for prosjektet beregnet til kr for første byggetrinn som er tenkt finansiert med 30 % tilskudd fra Innovasjon Norge, 20 % lån fra Innovasjon Norge, 30 % lån fra privat bank og 20 % egenkapital. I følge forretningsplanen er der ikke innkalkulert kommunalt tilskudd. Varanger Panorama har pr i dag fått godkjent reguleringsplan samt lån og tilskudd fra Innovasjon Norge til første byggetrinn. Bedriften har nå søkt om byggetillatelse iht. reguleringsplanen. Varanger Panorama har revidert forretningsplanen i mars Prosjektets omfang er blitt større og den totale kostnadsrammen høyere. I forhold til den opprinnelige forretningsplanen var kostnadene for infrastruktur/grunnlagsinvesteringer underestimert. Byggearbeidene skal starte opp i mai/juni 2006 og det er beregnet en sluttføring av første byggetrinn i september/oktober samme år. Første byggetrinn, ekskludert infrastruktur, er i følge søknad fra Varanger Panorama fullfinansiert uten kommunalt tiskudd. Kostnader for prosjektets første fase er nå beregnet til kr : Totalentreprise bygg kr Inventar kr Næringstomter og grunnvann kr Dette er tenkt finansiert som følger: Egenkapital kr Tilskudd IN kr (innvilget) Lån IN kr (innvilget) Lån privat bank kr (finansiering til infrastruktur er satt som krav) I tillegg er det beregnet kostnader for etablering av nødvendig infrastruktur. Bedriften ber om at kommunen står for dekning av kostnadene til etablering av strømforsyning, avkjørsel og parkeringsplass. Kostnadene for dette er beregnet til kr Vurdering: På Samuelbyneset finnes i dag ingen infrastruktur. Det må derfor etableres strømforsyning, drikkevannsforsyning, avløpssystem, avkjørsel fra hovedvei, parkeringsplass og interne veier på området. Slike grunnlagsinvesteringer er ikke tilskuddsberettiget og må derfor finansieres Side 23 av 63

24 Sak 0033/06 med egenkapital. Varanger Panorama har i 2005 kjøpt næringstomtene og dekket kostnadene som er knyttet til drikkevannsforsyning. Bedriften søker om dekning av grunnlagsinvesteringene da dette vil lette videre utbygging. De totale kostnadene for hele utbyggingen, inkludert fase 2, anslår søker til kr Fase 2 skal realiseres i løpet av en 3-års periode, først etter at virksomheten har vært i drift ett par år. Tiltak Varanger Panorama ber kommunen om å etablere er: Strømtilførsel: Varanger Kraft AS har skissert en løsning for fremføring av strøm til anlegget, noe som må gjøres ved å sette opp en stolperekke fra Kiby. Stolperekken vil også gi mulighet for gatelys, som av sikkerhetsmessige årsaker bør etableres. Avkjørsel: Gjennom den godkjente reguleringsplanen fremkommer de krav som Statens vegvesen har satt til avkjørsel fra hovedvegen. Avkjørselen bør være asfaltert. Parkeringsplass: Som det fremkommer i reguleringsplanen, skal den etableres i tilknytning til avkjøringen. Bør være asfaltert og forbindes med avkjørselen. Bedriften ber om at kommunen står for dekning av kostnadene til etablering av disse. Total kostnadsramme, basert på tilbudene fra Mesta og Varanger Kraft, for dette er beregnet til kr Rådmannen mener at dersom kommunen går inn med 100 % dekning av kostnadene knyttet opp til strøm, parkeringsplass og avkjørsel, bør der stilles som betingelse at strømtilknytningen er en sak direkte mellom Varanger kraft og kommunen. Eventuell tilknytning for andre senere vil da være en sak mellom kommunen, Varanger Kraft og den nye søker. Det kan da være tale om refusjon av anleggsbidraget. Også avkjørselen og parkeringsplassen bør da være åpne for allmennheten, uten krav om parkeringsgebyr. Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte en undersøkelse om opplevelser og vurderinger av norske turistveger på sommeren 2005 på sju strekninger, som enten var etablert eller nominert som nasjonale turistveger. Varangerveien var en av disse. En god del av trafikantene syntes at omfanget av en del fasiliteter ved strekningen var for lavt. Spesielt ble det nevnt mangel på toaletter og mulighet til søppel/avfalls-/toalettømming. I tillegg etterlyste turistene flere serveringssteder og overnattingsmuligheter, spesielt hytter og campingplasser, samt flere stoppmuligheter, aktiviteter og informasjon om turmuligheter. Reiseliv er et definert satsingsområde for Vadsø kommune. Kommunen har i dag en positiv utvikling innenfor turisme med etablering av flere opplevelsesbedrifter, men vi mangler et turistanlegg som kan tilby fasiliteter som vi forventer fra en campingplass, så som caravanplass der en kan få tømt toalett, leie av hytter, få kjøpt mat samt få informasjon om det som skjer i kommunen. Varanger Panorama har alt dette inne i sitt forretningskonsept og skal i tillegg drive med turoperatørvirksomhet, dvs. salg av egne og andre reiselivsbedrifters aktiviteter. Dette kan betegnes som markedstilpasset reiselivsutvikling, hvor tilbudet utvikles etter markedets ønsker. Derfor kan en si at denne type etablering bidrar til at Vadsøs posisjon som reiselivskommune blir betydelig styrket. Bystyret har ikke tidligere behandlet søknad om støtte til slikt økonomisk omfang. Rådmannen vil likevel innstille på at prosjektet støttes. Dette ved at Vadsø kommune dekker kostnader til etablering av nødvendige infrastruktur til turistanlegg Varanger Panorama, begrenset oppad til kr Strømforsyning skal være en sak mellom Varanger Kraft og Vadsø kommune og eventuell senere tilknytning for andre vil være en sak mellom Side 24 av 63

25 Sak 0033/06 kommunen, Varanger Kraft og den nye søker. Avkjørselen og parkeringsplassen skal være åpne for allmennheten, uten krav om parkeringsgebyr. Beløpet dekkes av Vadsø kommunes ubundne disposisjonsfond. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 25 av 63

26 POLAR SPECTACLE AS - FESTILVALSTØTTE Saksbehandler: Jarkko Autero Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 06/00840 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0063/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre innvilger et årlig tilskudd på kr til Polar Spectacle. Tilskuddet skal brukes til å dekke produksjonskostnader i forbindelse med Polar Spectacle Festival. Kr vedtas regulert inn i budsjettet for Formannskapets behandling den sak 0063/06: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling som ble vedtatt med 4 stemmer 3 stemte imot Formannskapets vedtak den sak 0063/06: Vadsø bystyre innvilger et årlig tilskudd på kr til Polar Spectacle. Tilskuddet skal brukes til å dekke produksjonskostnader i forbindelse med Polar Spectacle Festival. Kr vedtas regulert inn i budsjettet for Vedlegg: Søknad om fast festivalstøtte, datert Tilleggsnotat datert Bakgrunn: Polar Spectacle AS søker om en økning på kr i årlig festivalstøtte, slik at kommunens årlig tilskudd til Polar Spectacle -festivalen blir kr Under behandling av Vadsø kommunes budsjett 2006 vedtok Vadsø bystyre etablering av festivalfond. Festivalfondets størrelse ble satt til kr og det ble innvilget et årlig tilskudd til Varangerfestivalen kr , og til Polar Spectacle kr Vadsø bystyre vedtok også retningslinjer for kommunal støtte til festivaler: a. Vadsø kommune bidrar årlig med støtte til festivaler i kommunen. b. Støtten utdeles fra Festivalfondet 1 gang pr. år med søknadsfrist Side 26 av 63

27 Sak 0034/06 c. Festivalfondet størrelse avgjøres av bystyret ved den årlige budsjettbehandlinga. Vurdering: Polar Spectacle er en nærings- og kulturfestival som arrangeres i Vadsø hvert å i oktober. Festivalen arrangeres av Polar Spectacle AS som ble stiftet i Selskapet har en aksjekapital på kr og til sammen 20 aksjeeiere. Ved organisering av Polar Spectacle som et aksjeselskap, ønsket arrangørene å skape permanent struktur rundt festivalen, dette for å skape forutsigbarhet og langsiktighet. Polar Spectacle har delt sitt budsjett i to, driftsbudsjett og festivalbudsjett. Selskapets driftsbudsjett i 2006 er beregnet til kr som gir et driftsresultat på kr Dette finansieres gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge og sponsor/partnerskapsinntekter. I videre skal driften av Polar Spectacle AS være finansiert bare gjennom sponsor/partnerskapsinntekter. Festivalbudsjettet består av produksjonsinntekter (billettinntekter, salgsinntekter og offentlig støtte) og diverse produksjonsutgifter. Festivalbudsjett skal vise 0-resultat. Festivalens formål er ikke å generere maksimal gevinst til Polar Spectacle AS, som arrangerer festivalen. Polar Spectacle-festivalens overordna målsettinger er å styrke lokalkultur, skape nye formidlingsarenaer for lokale kunstnere, bidra til økt interesse for handel og opplevelser i regionen og dermed styrke lokalt næringsliv, utvikle nye metoder for økt samspill mellom kultur og næring, samt utvikle Vadsø som et attraktivt møte- og konferansested. Større arrangementer og festivaler som f.eks Varangerfestivalen og Polar Spectacle bidrar til å skape positiv omdømme og styrke Vadsøs image som en levende kulturby. Disse fungerer også som viktige attraksjoner som tiltrekker turister både fra inn- og utland og bidrar dermed til økning av turisttrafikken til Vadsø. Ved å fokusere på kongekrabben, arktiske opplevelser og lokale tradisjoner har Polar Spectacle gode muligheter til å bli et av de største arrangementene i Varangerregionen, også i internasjonalt. Derfor er det viktig også for Vadsø kommune å være med på å støtte slike arrangement. Rådmannen mener at kommunen bør bidra til å styrke denne type større arrangement. Polar Spectacles målsettinger er i tråd med Vadsøs prioriterte satsingsområder innen næringsutvikling og anbefaler at søknaden taes til følge. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 27 av 63

28 FOR JAZZ I VADSØ Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 223 C3 Arkivsaksnr.: 05/01693 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0061/06 Formannskapet /06 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommune inngår avtale med Nordnorsk jazzsenter om å være fylkescene for jazz i Finnmark. Vadsø bystyre vedtar at kontingenten på ,- pr. år finansieres gjennom budsjettregulering i 2006, og gjennom faste tilskudd på budsjettet fra Formannskapets behandling den sak 0061/06: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling som ble vedtatt med 5 stemmer 2 stemte imot. Formannskapets vedtak den sak 0061/06: Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommune inngår avtale med Nordnorsk jazzsenter om å være fylkescene for jazz i Finnmark. Vadsø bystyre vedtar at kontingenten på ,- pr. år finansieres gjennom budsjettregulering i 2006, og gjennom faste tilskudd på budsjettet fra Vedlegg: Evalueringsrapport Regionale jazzsentre (Formannskapets medlemmer og varamedlemmer har fått vedlegget tidligere - utsendt i forbindelse med formannskapsmøte 23. mai)) Bakgrunn: I siste halvdel av 90-tallet ble det etablert regionale jazzsentra i landet med formål om å styrke denne musikkformen med hensyn til konserttilbud i regionene og bygge opp gode utøvermiljø, samt bidra til turneproduksjoner og formidling av jazz. Regionsentrene driver sin aktivitet gjennom å etablere fylkesscener. Regionsenteret i nord, Nord- norsk jazzsenter Side 28 av 63

MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØRER MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 23.05.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 14.04.2008 Klokkeslett: kl.10.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 14.03.06. Sendt på mail 14.03.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 14.03.06. Sendt på mail 14.03.06. VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: 18.04.2006 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Fra kl. 0900 Til kl. 1640 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0064/05 04/00849 BUDSJETTREGULERING 2005

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0064/05 04/00849 BUDSJETTREGULERING 2005 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN en MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. 08.09.2009 Klokkeslett: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 25.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/06 Sak 8/06 Sak 9/06 Referater eldreråd Årsmelding og regnskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested Helsesenteret - møterom 2. etg. Møtedato: 23.11.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 19.02.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Plankomite for nytt museumsbygg MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordførerens kontor Møtedato: 17.03.2009 Klokkeslett: 1300 Eventuelt forfall meldes på tlf.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 02.06.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer