MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for"

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes AP Medlem FO Beate Aronsen AP Medlem Ole Halvor Grøtta AP Medlem FO Ann Rita Hammer AP Medlem Siri Ramberg AP Medlem FO Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Ruth Åse Jankila AP Medlem Rolf Arne Hanssen SV Medlem Anne-Elisabeth J Moen SV Medlem FO Hjalmar Olav Steinnes SV Medlem FO Eva Lill Margit SV Medlem FO Ester N. Rystrøm SV Medlem Anne Grete Ittelin SV Medlem FO Ingen varamedlem kan møte Trond Skorstad SV Medlem Bjørn Pedersen H Nestleder Tom Are Rosanoff H Medlem Lise Svenning H Medlem Hans Robert Gærne H Medlem FO Hans- Jakob Bønå H Medlem Eva Johansen FRP Medlem Reidar Furu FRP Medlem Sten-Arild Johnsen NKP Medlem FO Karl Johan Harila KRF Medlem FO Asle Persen SP Medlem FO Bjørn Albert Dahl AP Varamedlem Svein Dragnes Bjørn Arne Pedersen AP Varamedlem Siri Ramberg Mette K. Pedersen AP Varamedlem Ole Halvor Grøtta Tord Skardal SV Varamedlem Anne-Elisabeth J Moen Randi Loe SV Varamedlem Eva Lill Margit Aud Dolonen SV Varamedlem Hjalmar Olav Steinnes Turid S. Bedi H Varamedlem Hans Robert Gærne Randi Berit Sjølie NKP Varamedlem Sten-Arild Johnsen Siren-Merete H Jankila KRF Varamedlem Karl Johan Harila Roald Bønå SP Varamedlem Asle Persen

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år Fra og med sak 0028/06 til og med sak 0049/06 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Beate Aronsen (AP) Hauk Johnsen (AP) Eva Johansen (FRP) ordfører Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter Kulturinnslag: Følgende kulturskoleelever Silje Andreassen, klarinett, Katrine Roska Nymoen, klarinett, Maria Jørstad, klarinett, Benedicte H. Betsi, klarinett og Hanne Cathrine Tran, klarinett. Lærer Anna Rostrup. Ingen merknader til innkalling Ordfører Hauk Johnsen tok opp følgende vedr. sakslista: Sak nr. 28/06 trekkes, da revisjonsberetningen ikke foreligger Sak nr. 47/06 trekkes. Ny sak fremmes i senere møte Sak nr. 49/06 behandles som første sak. Sak nr. 30/06 behandles etter sak nr. 41/06. Repr. Rolf Dikkanen tok opp følgende vedr. sakslista: Sak nr. 0045/06 behandles også før budsjettreguleringssaken nr. 30/06 Sakslista godkjent med nevnte endringer. Side 2 av 19

3 0049/06 SAMARBEID OM ARKIVDEPOT 1.Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommunes representant i IKAFs generalforsamling opprettholder støtten til generalformalingen i IKAFs vedtak av Vadsø bystyre viser lov om offentlige anskaffelser og forutsetter at disse overholdes ved anskaffelser av depotlokaler til IKAF 3.Vadsø bystyre delegerer til Vadsø kommunes representant i IKAFs generalforsamling å meddele dette til generalforsamlingen på møte SV v/ repr. Ester Niemi Rystrøm satte fram følgende forslag til vedtak: Punkt 2 og 3 i administrasjonens forslag til innstilling strykes. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling og SVs forslag Administrasjonens forslag til innstilling ble vedtatt med 21 stemmer SVs forslag fikk 3 stemmer 1.Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommunes representant i IKAFs generalforsamling opprettholder støtten til generalformalingen i IKAFs vedtak av Vadsø bystyre viser lov om offentlige anskaffelser og forutsetter at disse overholdes ved anskaffelser av depotlokaler til IKAF 3.Vadsø bystyre delegerer til Vadsø kommunes representant i IKAFs generalforsamling å meddele dette til generalforsamlingen på møte /06 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP 2005 Bystyret tar årsberetning 2005 for Vadsø havn KF til etterretning. Regnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04. Med forbehold om at revisor ikke har noen anmerkninger, godkjenner bystyret vedlagte årsregnskap som Vadsø Havn KF s endelige for Side 3 av 19

4 Det regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,04 dekkes inn av bystyret gjennom økte overføringer til Vadsø Havn KF. Saken trekkes. Saken trekkes /06 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2005 Vadsø bystyre tar årsberetning 2005 for Vadsø kommune til etterretning. Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2005 som kommunens endelige årsregnskap. Resultatet avsettes til disposisjonsfond. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre tar årsberetning 2005 for Vadsø kommune til etterretning. Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2005 som kommunens endelige årsregnskap. Resultatet avsettes til disposisjonsfond. 0031/06 MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER 1. I første omgang forsøkes en løsning med leie av privat bolig. Dersom en ikke finner en tilfredsstillende løsning innenfor dette alternativet innen 1 måned, velges en løsning med bruk av østfløyen i det gamle Vadsø sykehjem. 2. Det iverksettes umiddelbart arbeid med rekruttering av personale og utarbeidelse av bemanningsplan for tiltaket. 3. Dersom tiltaket finner sin løsning ved bruk av ordinære bolighus, legges ansvaret for iverksetting og drift til den virksomhet innen hjemmebasert omsorg som har sitt dekningsområde der boligen(e) ligger. Dersom løsningen faller på Nyborgveien, ses Side 4 av 19

5 dette som en midlertidig utvidelse av sykehjemsavdelingen og ansvaret tillegges denne virksomheten. 4. Ved valg av Nyborgveien iverksetter rådmannen umiddelbart arbeidet med å finne nye lokaler for kulturskolen, i samarbeid med virksomhetsleder. 5. Det tas sikte på at et midlertidig tilbud som beskrevet står klart innen 1.september. 6. Investerings- og driftskostnader legges fram for bystyret så snart dette er utredet. FRP v/ repr. Eva Johansen satte fram følgende forslag: 1. Vadsø bystyre ber administrasjonen tilrettelegge for inntil 12 plasser, som et midlertidig tiltak lokalisert i Nyborgveien. 2. Vadsø bystyre ber om at bemanning tilpasses behovet ut i fra brukergruppen. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende presisering av punkt 1 fra formannskapet - skal ikke være i tidligere Vadsø Sykehjem. Lokalitetene er nå tilpasset bl.a. Vadsø kulturskole og Psykiatrisk enhet. NKP v/ repr. Randi Sjølie satte fram følgende tilleggsforslag: Vadsø bystyre beklager at vi i dag ikke har tilstrekkelig antall omsorgsboliger/sykehjemsplasser for våre innbyggere. Det ble votert over FRPs forslag punkt 1, som fikk 2 stemmer 22 stemte imot. Det ble votert over Aps forslag presisering som ble vedtatt med 22 stemmer 2 stemte imot Det ble votert over NKPs forslag som fikk 8 stemmer 14 stemte imot Det ble votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 22 stemmer 2 stemte imot. 1. Vadsø bystyre ber administrasjon tilrettelegge for inntil 8 plasser, som et midlertidig tiltak - skal ikke være i tidligere Vadsø Sykehjem. Lokalitetene er nå tilpasset bl.a. Vadsø kulturskole og Psykiatrisk enhet. 2. Det innhentes tilbud på midlertidige lokaliteter. 3. Vadsø bystyre ber om at bemanning tilpasses behovet ut i fra brukergruppa. 0032/06 FRAMTIDIG BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER I VADSØ KOMMUNE Side 5 av 19

6 Vadsø bystyre vedtar følgende utbyggingsplan for heldøgns omsorgsplasser/-boliger i Vadsø kommune: boenheter for langtidsopphold med heldøgns omsorg og stasjonær grunnbemanning. De første boligene bør stå ferdige i løpet av Boligene bør lokaliseres ved Vadsø bo- og omsorgssenter og helsesenteret, blant annet for å kunne dra nytte av felles drift av ulike tjenester, og nærhet til lege- og andre helsetjenester avlastningsplasser i tilknytning til utbygging av nye boenheter for heldøgns omsorg. Dette vil være et nytting supplement til langtidsboliger og korttidsplasser, men plangruppa presiserer at boliger for varig opphold må prioriteres. 3. Den planlagte omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser ved nåværende sykehjems-avdeling videreføres i et forsvarlig tempo, der det tas hensyn til nåværende beboere. 4. Administrasjonen iverksetter umiddelbart en byggesaksprosess i tråd med arbeidsgruppens forslag til framdriftsplan og det byggesaksreglement som gjelder for Vadsø kommune. AP v/ repr. Ruth Åse Jankila satte fram følgende forslag punkt 1 (tillegg/endring): Boligene skal lokaliseres i/ved Vadsø bo og omsorgssenter/helsesenteret. Nytt punkt 5. Det utredes muligheter for nye lokaliteter for administrasjon Nytt punkt 6. Det vurderes tilretteleggelse for en dement-avdeling NKP v/ repr. Randi Sjølie satte fram følgende forslag til nytt punkt 7: Boenhetene bør være en fordeling på omsorgsboliger og sykehjemsplasser tilpasset demente. Det ble votert over formannskapets innstilling pkt 1 med APS endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 2, som ble enstemmig vedtatt Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 3, som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 4, som ble enstemmig vedtatt.. Det ble votert over Aps forslag - punkt 5 - som ble vedtatt med 22 stemmer 2 stemte imot Det ble votert over Aps forslag - punkt 6 - som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over NKPs forslag - punkt 7 - som fikk 9 stemmer 15 stemte imot. Vadsø bystyre vedtar følgende utbyggingsplan for heldøgns omsorgsplasser/-boliger i Vadsø kommune: Side 6 av 19

7 1. 16 boenheter for langtidsopphold med heldøgns omsorg og stasjonær grunnbemanning. Boligene skal lokaliseres i/ved Vadsø bo- og omsorgssenter/helsesenteret, blant annet for å kunne dra nytte av felles drift av ulike tjenester, og nærhet til lege- og andre helsetjenester avlastningsplasser i tilknytning til utbygging av nye boenheter for heldøgns omsorg. Dette vil være et nytting supplement til langtidsboliger og korttidsplasser, men plangruppa presiserer at boliger for varig opphold må prioriteres. 3. Den planlagte omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser ved nåværende sykehjems-avdeling videreføres i et forsvarlig tempo, der det tas hensyn til nåværende beboere. 4. Administrasjonen iverksetter umiddelbart en byggesaksprosess i tråd med arbeidsgruppens forslag til framdriftsplan og det byggesaksreglement som gjelder for Vadsø kommune. 5. Det utredes muligheter for nye lokaliteter for administrasjon 6. Det vurderes tilretteleggelse for en dement-avdeling 0033/06 VARANGER PANORAMA- ETABLERE NØDVENDIG INFRASTRULKTUR - TURISTANLEGG Varanger Panorama innvilges støtte til anleggsbidrag til strømforsyning, samt dekning av kostnadene ved opparbeiding av avkjørsel og parkeringsplass begrenset oppad til kr Anleggsbidraget skal være en avtale mellom Varanger Kraft og kommunen. Bruk av avkjørsel og opparbeidet parkeringsplass skal være gratis for allmennheten. Beløpet dekkes av Vadsø kommunes ubundne disposisjonsfond. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Varanger Panorama innvilges støtte til anleggsbidrag til strømforsyning, samt dekning av kostnadene ved opparbeiding av avkjørsel og parkeringsplass begrenset oppad til kr Anleggsbidraget skal være en avtale mellom Varanger Kraft og kommunen. Bruk av avkjørsel og opparbeidet parkeringsplass skal være gratis for allmennheten. Beløpet dekkes av Vadsø kommunes ubundne disposisjonsfond. 0034/06 POLAR SPECTACLE AS - FESTILVALSTØTTE Side 7 av 19

8 Vadsø bystyre innvilger et årlig tilskudd på kr til Polar Spectacle. Tilskuddet skal brukes til å dekke produksjonskostnader i forbindelse med Polar Spectacle Festival. Kr vedtas regulert inn i budsjettet for Høyre v/ repr. Tom Rosanoff satte fram følgende forslag: Bystyret opprettholder gitt bevilgning på kr ,-. Søknad om utvidet bevilgning med ytterligere kr ,- avslås. AP v/ repr. Bjørn Arne Pedersen satte fram følgende forslag: Det gis kr ,- til festivalen. Med eventuelle fremtidige søknader må regnskap vedlegges. Fremtidige søknader må rettes til festivalfondet. Det ble votert over Høyres forslag som ble vedtatt med 13 stemmer 11 stemte imot. Bystyret opprettholder gitt bevilgning på kr ,-. Søknad om utvidet bevilgning med ytterligere kr ,- avslås. 0035/06 FOR JAZZ I VADSØ Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommune inngår avtale med Nordnorsk jazzsenter om å være fylkescene for jazz i Finnmark. Vadsø bystyre vedtar at kontingenten på kr ,- pr. år finansieres gjennom budsjettregulering i 2006, og gjennom faste tilskudd på budsjettet fra Høyre v/ repr. Tom Rosanoff satte fram følgende forslag: Saken avlås p.t. Kan eventuelt tas opp når et bedre vurderingsgrunnlag foreligger. Det ble votert over formannskapets innstilling og Høyres forslag Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 stemmer Høyres forslag fikk 9 stemmer Side 8 av 19

9 Vadsø bystyre vedtar at Vadsø kommune inngår avtale med Nordnorsk jazzsenter om å være fylkescene for jazz i Finnmark. Vadsø bystyre vedtar at kontingenten på kr ,- pr. år finansieres gjennom budsjettregulering i 2006, og gjennom faste tilskudd på budsjettet fra Repr. Tord Skardal har søkt om permisjon fra kl Permisjonen innvilges. Ordfører Hauk Johnsen ba om permisjon fra kl Permisjon innvilges. Ordfører Hauk Johnsen foreslo repr. Beate Aronsen som settevaraordfører under ordførerens permisjon. Beate Aronsen ble enstemmig valgt som settevaraordfører. 0036/06 ØST-FINNMARK LABORATORIETJENESTE TILBAKEBETALING LÅN Vadsø kommune innvilger Øst-Finnmark lab tjenester AS et langsiktig lån, begrenset oppad til en løpetid på 5 år. Lånet gis rentefritt. Lånet tilbakebetales med 2 årlige terminer, til sammen kr ,- pr. år. Første termin den Lånet vil være innfridd i sin helhet den Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø kommune innvilger Øst-Finnmark lab tjenester AS et langsiktig lån på kr , begrenset oppad til en løpetid på 5 år. Lånet gis rentefritt. Lånet tilbakebetales med 2 årlige terminer, til sammen kr ,- pr. år. Første termin den Lånet vil være innfridd i sin helhet den /06 SAMARBEIDSPROSJEKT OM E-HANDEL Vadsø bystyre vedtar å øke investeringsbudsjettet med kr ,- for 2006 til implementering av e-handel. Side 9 av 19

10 Vadsø bystyre vedtar å budsjettregulere kr ,- for 2006 til implementering av e-handel. SV v/ repr. Ester Niemi Rystrøm satte fram følgende forslag: Saken utsettes til bystyrets behandling av budsjett Det ble votert over formannskapets innstilling og SVs forslag SVs forslag ble vedtatt med 15 stemmer Formannskapets innstilling fikk 9 stemmer Saken utsettes til bystyrets behandling av budsjett /06 INNKJØP AV NY SLUKKEVANNSPUMPE TIL VADSØ BRANNVESEN Vadsø bystyre vedtar en investeringsbevilgning på inntil kr ,- til ny slukkevannspumpe. Investeringsbudsjett 2006 revideres. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar en investeringsbevilgning på inntil kr ,- til ny slukkevannspumpe. Investeringsbudsjett 2006 revideres. 0039/06 UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSER 1. Vadsø bystyre vedtar å utvide Vestre Jakobselv med inntil 5 barnehageplasser i 2006 ved å øke personalressurs og tilpasse lokalene til formålet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette ytterligere midlertidige tiltak dersom det viser nødvendig. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag til nytt punkt 3: Fra barnehageåret 2007 skal det være full barnehagedekning. Side 10 av 19

11 Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over APS tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 1. Vadsø bystyre vedtar å utvide Vestre Jakobselv med inntil 5 barnehageplasser i 2006 ved å øke personalressurs og tilpasse lokalene til formålet. 2.Rådmannen gis fullmakt til å iverksette ytterligere midlertidige tiltak dersom det viser nødvendig. 3. Fra barnehageåret 2007 skal det være full barnehagedekning. Repr. Tord Skardal fikk permisjon kl Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. 0040/06 UNGDOMMENS HUS 1. Vadsø bystyre vedtar at Samfunnshuset oppgraderes til Ungdommens hus og allaktivitetshus. Det legges frem en detaljert kostnads- og framdriftsplan for bystyret i løpet av Vadsø bystyre vedtar at ytterligere 2 millioner bevilges til innledende soppsanering og akutt utbedring av samfunnshuset. Midlene innarbeides i økonomiplanen for Vadsø bystyre vedtar å opprette en prosjektstilling for utvikling av innholdet i Ungdommens hus. Lønnsmidler for 2006 på ,- innarbeides i budsjettregulering, og legges inn i budsjett på fast basis fra Det ble votert over formannskapets innstilling og administrasjonens forslag Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer Administrasjonens forslag fikk 1 stemme 1.Vadsø kommune utlyser prospekt Ungdommens Hus. Det delegeres til administrasjon å utforme prospektutlysning. Saka legges fram for formannskapet medio august Vadsø bystyre ber om at Vadsø Samfunnshus utredes videre for drift for et allaktivitetshus. Side 11 av 19

12 3. Vadsø bystyre vedtar å opprette en prosjektstilling for utvikling av innholdet i Ungdommens hus. Lønnsmidler for 2006 på ,- innarbeides i budsjettregulering, og legges inn i budsjett på fast basis fra Ordfører Hauk Johnsen fikk permisjon kl Repr. Hans Stapnes tiltrådte Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. Varaordfører Bjørn Pedersen overtok møteledelsen. 0041/06 KOMMUNALE BYGNINGER RENOVERING OG INVESTERINGSBEHOV Vadsø bystyre vedtar å utbedre alle tiltak, jfr. vedlikeholdsplanen, med prioritet 1 og 2. Det investeres kr ,- i 2006 og kr ,- i Investeringsbudsjett for 2006 og 2007 revideres for dette. Vadsø bystyre vil i tilknytning til driftsbudsjett 2007 for PFB vurdere endret vedlikeholdspost. Det bes om at virksomheten PFB ved fremleggelse av driftsbudsjett 2007 angir vedlikeholdsbehovet. AP v/ repr. Rolf Dikkanen satte fram følgende tilleggsforslag: Vestre Jakobselv svømmebasseng med utbedringer av garderober, sauna etc. medtas som prioritet nr. 2. NKP v/ repr. Randi Sjølie satte fram følgende tilleggsforslag: 1. Vadsø kommune skal ha en rullerende vedlikeholdsplan for sine bygninger. 2. Kostnadene til vedlikehold innarbeides i budsjettene for de forskjellige virksomhetene. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over APs tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over NKPs tilleggsforslag punkt 1 som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over NKPs tilleggsforslag punkt 2 som fikk 4 stemmer 19 stemte imot. Vadsø bystyre vedtar renovering og investeringsbehov, jfr. vedlegg, med prioritet 1 og 2. Det investeres kr ,- i 2006 og kr ,- i Investeringsbudsjett for 2006 og 2007 revideres for dette. Side 12 av 19

13 I tillegg vedtas: Vestre Jakobselv svømmebasseng med utbedringer av garderober, sauna etc. medtas som prioritet nr. 2. Vadsø bystyre vil i tilknytning til driftsbudsjett 2007 for PFB vurdere endret vedlikeholdspost. Det bes om at virksomheten PFB ved fremleggelse av driftsbudsjett 2007 angir vedlikeholdsbehovet. Vadsø kommune skal ha en rullerende vedlikeholdsplan for sine bygninger. 0045/06 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER FOR ÅRET 2006 Bystyret vedtar følgende støtte til politiske partier for året 2006: Parti Representantstøtte Gruppestøtte Sum Arbeiderpartiet 8 x 1 115, ,- kr ,- Sosialistisk Venstreparti 7 x 1 115, ,- kr ,- Høyre 5 x 1 115, ,- kr ,- Fremskrittspartiet 2 x 1 115, ,- kr ,- Vadsø lag av NKP 1 x 1 115, ,- kr ,- Kristelig Folkeparti 1 x 1 115, ,- kr ,- Senterpartiet 1 x 1 115, ,- kr ,- Beløpet kr ,- dekkes over konto Partistøtte. AP v/ repr. Rolf Dikkanen satte fram følgende forslag: Det settes av kr i støtte til politiske partier for Det ble votert over formannskapets innstilling og Aps forslag Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 16 stemmer 7 stemte imot. Det settes av kr i støtte til politiske partier for /06 BUDSJETTREGULERING 2006 Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr mill. for budsjettet Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr ,- - finansiert fra virksomhetenes budsjett. Side 13 av 19

14 Følgende notat fra økonomiavdelingen datert ble utdelt til bystyrets medlemmer Viser til sak 0030/06 Budsjettregulering Punkt 21 i saksfremlegget er feil og riktige priser for rabattkort vil være som følgende: Barn Voksne kr 200 (12 bad) kr 450 (12 bad). AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: 1. Planutvalget for PFB (plan, forebyggende og beredskap) kr ,- fra disposisjonsfondet. Planutvalget lager plan over prosjekter, som delegeres til formannskapet for avgjørelse. Planutvalget disponerer midlene til bl.a.: Forskjønning av friområder. Opprydding av diverse og lignende. 2. Dagsenter kr ,- Utredes videre i egen sak, delegeres til formannskapet i neste møte mht. oppstart i Sommerjobb ungdom kr Kr SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende tilleggsforslag: Det avsettes kr til formannskapets disposisjon. Beløpet tas fra ubundet disposisjonsfond. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over SVs tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over Aps forslag sommerjobb kr ,- som ble enstemmig vedtatt Det ble votert over Aps forslag Dagsenter kr ,- Utredes videre i egen sak, delegeres til formannskapet i neste møte mht. oppstart i 2006, som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over Aps forslag - Planutvalget for PFB (plan, forebyggende og beredskap) kr ,- fra disposisjonsfondet. Planutvalget lager plan over prosjekter, som delegeres til formannskapet for avgjørelse. Planutvalget disponerer midlene til bl.a.: Forskjønning av friområder, opprydding av diverse og lignende, som ble enstemmig vedtatt. Side 14 av 19

15 Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr mill. for budsjettet Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr ,- - finansiert fra virksomhetenes budsjett. I tillegg vedtas følgende: Det avsettes kr til formannskapets disposisjon. Beløpet tas fra ubundet disposisjonsfond. Planutvalget for PFB (plan, forebyggende og beredskap) kr ,- fra disposisjonsfondet. Planutvalget lager plan over prosjekter, som delegeres til formannskapet for avgjørelse. Planutvalget disponerer midlene til bl.a.: Forskjønning av friområder, opprydding av diverse og lignende. Dagsenter kr ,- Utredes videre i egen sak, delegeres til formannskapet i neste møte mht. oppstart i Sommerjobb ungdom kr Kr /06 TJENESTESTANDARDER FOR PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Vadsø bystyre vedtar tjenestestandard datert for Pedagogisk psykologisk tjeneste. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar tjenestestandard datert for Pedagogisk psykologisk tjeneste. 0043/06 UNGDOM OG DEMOKRATI - TILTAK FOR ØKT UNGDOMSDELTAKELSE I VADSØ Side 15 av 19

16 1. Vadsø Bystyre vedtar å søke Kommunal- og regionaldepartementet om deltakelse i en forsøksordning som kan bidra til økt demokratitiltak for ungdom som i dag ikke innehar stemmerett. Vadsø bystyre søker om deltakelse i en forsøksordning der en for kommunens innbyggere fra fylte 16 år, gis stemmerett ved kommunevalg. Forsøksordningen bør gjelde for kommunevalgperioden Vadsø Bystyre gir møte-, tale- og forslagsrett til Vadsø Bystyre, for 2 av Vadsø ungdomstings medlemmer. Denne rett gis med virkning fra kommende kommunevalgsperiode. Vadsø ungdomsting bes forberede denne retten, slik at en sikrer interne rutiner, deltakelse, informasjonsflyt og at reel samfunnspolitisk engasjement for kommunens ungdom oppleves. Repr. Roald Bønå fikk permisjon kl Tilstede i alt 22 representanter og vararepresentanter Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 1 som ble vedtatt med 14 stemmer - 8 stemte imot Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 2 som ble vedtatt ned 15 stemmer 7 stemte imot. 1. Vadsø Bystyre vedtar å søke Kommunal- og regionaldepartementet om deltakelse i en forsøksordning som kan bidra til økt demokratitiltak for ungdom som i dag ikke innehar stemmerett. Vadsø bystyre søker om deltakelse i en forsøksordning der en for kommunens innbyggere fra fylte 16 år, gis stemmerett ved kommunevalg. Forsøksordningen bør gjelde for kommunevalgperioden Vadsø Bystyre gir møte-, tale- og forslagsrett til Vadsø Bystyre, for 2 av Vadsø ungdomstings medlemmer. Denne rett gis med virkning fra kommende kommunevalgsperiode. Vadsø ungdomsting bes forberede denne retten, slik at en sikrer interne rutiner, deltakelse, informasjonsflyt og at reel samfunnspolitisk engasjement for kommunens ungdom oppleves. Repr. Bjørn Dahl fikk permisjon fra kl.1615 Side 16 av 19

17 Ordfører Hauk Johnsen tiltrådte kl Tilstede i alt 22 representanter og vararepresentanter 0044/06 HØRING - REORGANISERING AV SKATTEETATEN Vadsø bystyre viser til vurderinger overfor og ber om at følgende blir tatt hensyn til i det videre arbeidet med reorganiseringen av skatteetaten: 1) Vadsø bystyre anser Vadsø som et godt og naturlig alternativ for lokalisering av regionledelsen i Region Nord. Dette både av kommunikasjonsmessige og kompetansemessige hensyn. 2) Vadsø bystyre er av den oppfatning at Vadsømiljøet ut fra et kompetansemessig hensyn må sikres landsdekkende oppgaver, samt oppgaver som planlegges flyttet ut fra Oslo og Akershus. AP v/ repr. Ann Rita Hammer satte fram følgende forslag til endring av pkt 1 Ny siste setning: Vadsø bystyre kan ikke se at skattedirektoratet i sitt forslag har fremført noen faglige argumenter som skulle tilsi en lokalisering til Tromsø framfor Vadsø. Høyre v/ repr. Turid Strand Bedi satte fram følgende tilleggsforslag: 2. Vadsø bystyre er av den oppfatning at Vadsømiljøet ut fra et kompetansemessig hensyn også må sikres landsdekkende oppgaver, samt oppgaver som planlegges flyttet fra Oslo og Akershus. Vadsø bystyre henviser til de gode erfaringer som allerede er gjort med Vadsø som lokaliseringssted for behandling av selvangivelser fra Oslo/Akershus. 3. I likhet med Finnmark fylkesutvalg forlanger Vadsø kommune at Finnmark/Vadsø blir tilført flere arbeidsoppgaver og nye arbeidsplasser som et resultat av reformen og utflytting av oppgaver fra Oslo og Akershus. Det ble votert over formannskapets innstilling med framsatte forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre som ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre viser til vurderinger overfor og ber om at følgende blir tatt hensyn til i det videre arbeidet med reorganiseringen av skatteetaten: 1)Vadsø bystyre anser Vadsø som et godt og naturlig alternativ for lokalisering av regionledelsen i Region Nord. Dette både av kommunikasjonsmessige og kompetansemessige hensyn. Side 17 av 19

18 Vadsø bystyre kan ikke se at skattedirektoratet i sitt forslag har fremført noen faglige argumenter som skulle tilsi en lokalisering til Tromsø framfor Vadsø. 2)Vadsø bystyre er av den oppfatning at Vadsømiljøet ut fra et kompetansemessig hensyn også må sikres landsdekkende oppgaver, samt oppgaver som planlegges flyttet ut fra Oslo og Akershus. Vadsø bystyre henviser til de gode erfaringer som allerede er gjort med Vadsø som lokaliseringssted for behandling av selvangivelser fra Oslo/Akershus. 3. I likhet med Finnmark fylkesutvalg forlanger Vadsø kommune at Finnmark/Vadsø blir tilført flere arbeidsoppgaver og nye arbeidsplasser som et resultat av reformen og utflytting av oppgaver fra Oslo og Akershus. 0046/06 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGVALGET 2007-FASTSETTING AV VALGDAG Vadsø bystyre vedtar at det skal holdes kommunestyrevalg og fylkestingsvalg søndag 9. september og mandag 10. september Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar at det skal holdes kommunestyrevalg og fylkestingsvalg søndag 9. september og mandag 10. september /06 KOMMUNEPLAN Vadsø bystyre vedtar Vadsø kommuneplan med foreliggende hovedmål, visjon, strategier og tiltak, jfr. det som fremgår i vedlegget, og med de endringer utviklingsutvalget har foreslått. Saken trekkes. Ny sak fremmes i senere møte Saken trekkes. Ny sak fremmes i senere møte 0048/06 ETABLERING AV LOKALE FOR MULTIFUNKSJONSHEMMET ELEV VED FOSSEN Side 18 av 19

19 SKOLE - TILLEGGSBEVILGNING Vadsø bystyre vedtar å øke investeringsrammen i 2006 for planlegging utbygging Melkevarden Fossen 1-7 skole fra 1 mill kr til 2 mill kr. Repr. Hans Jacob Bønå ba om å bli fritatt fra behandling under denne sak, da hans firma har gitt anbud i saken. Repr. Hans Jacob Bønå ble enstemmig fritatt fra behandling under denne sak, med den begrunnelse han oppgir. Tilstede i alt 21 representanter og vararepresentanter. Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar å øke investeringsrammen i 2006 for planlegging utbygging Melkevarden Fossen 1-7 skole fra 1 mill kr til 2 mill kr. Repr. Hans J. Bønå tiltrådte. Tilstede i alt 22 representanter og vararepresentanter Ordføreren opplyste følgende: - Det avvikles formannskapsmøte 26. juni - Det avvikles økonomiutvalgsmøte 27. og 28. juni i Vestre Jakobselv Ordføreren ønsket samtlige en god ferie Side 19 av 19

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.05.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.08.2006 Fra kl. 1200 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2007 Fra kl. 2235 Til kl. 2240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 17.02.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 03.09.2009 Fra kl. 1700 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte.

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 25.01.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1510 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1005 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Fra kl. 1440 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først.

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 15.04.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 15.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2005 Fra kl. 1835 Til kl. 2150 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 24.09.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK STYRE, RÅD, UTVALG M.V. BYSTYRET MØTESTED: VÅRBRUDD MØTEDATO: FRA KL. TIL KL. 16.11.2005 1600 2125 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 19.10.2006 Fra kl. 1800 Til kl. 2350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.03.2006 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 2205 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.01.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1255 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.02.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1635 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 13.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 09.04.2008 Fra kl. 1000 Til kl. 1535 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.02.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.25 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.12.2004 Fra kl. 1115 Til kl. 1525 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.06.2010 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Inger Anita Markussen, rådgiver OSU Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Inger Anita Markussen, rådgiver OSU Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 19.08.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 01.09.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 22.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, Virksomhetsleder FDV. Behandlede saker: Sak nr./år 0007/05, 0008/05, 0009/05, 0010/05, 0011/05 og 0012/05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, Virksomhetsleder FDV. Behandlede saker: Sak nr./år 0007/05, 0008/05, 0009/05, 0010/05, 0011/05 og 0012/05 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested Møterom, Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.04.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 1100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 27.01.2006 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder Hans

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 30.03.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 09.10.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Medlem Beate Aronsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11 MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Fra kl. 1230 Til kl. 1245 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 15.10.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1230 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes

Detaljer

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker . MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 28.01.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 13.00 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2008 Fra kl. kl.12.00 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Arne Pedersen AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 29.09.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 09.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. kl.17.00 Til kl. 21.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 29.04.2010 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.09.2008 Fra kl. 1800 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 22.09.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 1940 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1215 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 27.05.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 14.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 26.01.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: 24.01.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1340 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0028/ /05. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0028/ /05. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 16.06.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 1615 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.11.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Fra kl. 1035 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.01.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 1310 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 26.09.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent.

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.08.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.05 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 14.05.2013 Fra kl. 13.00 Til kl. 15.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEbok. Til stede på møtet:

MØTEbok. Til stede på møtet: Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 12.11.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 21.30 Til stede på møtet: MØTEbok Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Varamedlem Varamedlem Varamedlem Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.02.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 21.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Vårbrudd Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0008/04 0016/04

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0008/04 0016/04 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested Bystyresalen Møtedato: 05.03.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1140 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Trond Skorstad SV Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Trond Skorstad SV Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 27.05.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.09.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 11.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer