Fylkesrådet Protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Protokoll"

Transkript

1 Protokoll Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 111/16 FT 15/10070 Årsregnskap 2015 for Hedmark fylkeskommune 112/16 FT 16/11938 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsberetning /16 FT 16/12471 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.tertial /16 FT 16/2038 Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for /16 FT 16/1915 Økonomiplan /Årsbudsjett Strategier og økonomiske rammer 116/16 FT 16/11991 Regionreformen - videre prosess 117/16 FT 16/1329 Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst- Rammeavtale /16 FT 16/458 Skyssreglement for elever i grunnskolen i Hedmark 119/16 FT 16/1605 Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark

3 120/16 FT 16/11317 Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring 121/16 FT 16/12060 Ny organisering av bompengebransjen 122/16 FT 16/8546 Hedmark fylkeskraft AS - valg av styremedlemmer og varamedlem 123/16 FT 16/11281 Skatt Øst - oppnevning av medlemmer og varamedlem til skatteutvalg for perioden

4 SAK 111/16 Årsregnskap 2015 for Hedmark fylkeskommune s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Hedmark fylkeskommune for Det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) i driftsregnskapet på kr ,37 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering foretas i egen sak. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Hedmark fylkeskommune for Det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) i driftsregnskapet på kr ,37 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering foretas i egen sak. SAK 112/16 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsberetning 2015

5 s innstilling til vedtak: legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2015 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i foretakets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr Årsberetning 2015 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2015 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i foretakets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr Årsberetning 2015 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. SAK 113/16 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.tertial 2016 s innstilling til vedtak:

6 legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 1.tertial 2016 til etterretning. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 1.tertial 2016 til etterretning.

7 SAK 114/16 Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015 s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1) Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunens utgifter og inntekter i fylkeskommunens driftsbudsjett for 2016 økes med kr som følge av oppgaveendringer (lærlingtilskudd, veibruksavgift, infrastrukturtiltak) etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 og disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett Fylkeskommunens mindreforbruk i Til dekning av resultatordningen Utsatte tiltak fra Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd Disponering av restoverskudd Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) Sum netto endringer Nærmere detaljer fremgår av saksfremlegget og samleoversikt i kapittel 5. 2) Fylkestinget har merket seg at øvrige endringer i frie inntekter som følge av vedtatt statsbudsjett 2016 (endringer i skatteanslag, tapskompensasjon) vil bli lagt frem i ny sak om budsjettjusteringer til fylkestinget i oktober sammen med konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1) Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunens utgifter og inntekter i fylkeskommunens driftsbudsjett for 2016 økes med kr som følge av oppgaveendringer (lærlingtilskudd, veibruksavgift, infrastrukturtiltak) etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 og disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for 2015.

8 Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett Fylkeskommunens mindreforbruk i Til dekning av resultatordningen Utsatte tiltak fra Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd Disponering av restoverskudd Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) Sum netto endringer Nærmere detaljer fremgår av saksfremlegget og samleoversikt i kapittel 5. 2) Fylkestinget har merket seg at øvrige endringer i frie inntekter som følge av vedtatt statsbudsjett 2016 (endringer i skatteanslag, tapskompensasjon) vil bli lagt frem i ny sak om budsjettjusteringer til fylkestinget i oktober sammen med konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen 2017.

9 SAK 115/16 Økonomiplan /Årsbudsjett Strategier og økonomiske rammer s innstilling til vedtak: legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: De økonomiske rammebetingelsene og strategier/tiltak som beskrives i saken brukes som grunnlag for det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: De økonomiske rammebetingelsene og strategier/tiltak som beskrives i saken brukes som grunnlag for det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett 2017.

10 SAK 116/16 Regionreformen - videre prosess s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestingets samling i desember 2016, legges fram et beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet bestående av dagens Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. Beslutningsunderlaget bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik modell sammenholdt med dagens modell. I beslutningsgrunnlaget skal det vurderes hvilke politikkområder som utredes. Utredningen må også si noe om økonomiske forhold, og konsekvenser for fremtidige inntekter knyttet en til sammenslåing. Beslutningsunderlaget bør gi en oversikt over spørsmål av formell, juridisk og organisatorisk art, som må avklares senere dersom det fattes positivt vedtak om å etablere en ny region. Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for fylkestinget i Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om sammenslåing, eller videreføre dagens fylkeskommuner. Samarbeidet med andre tilgrensende fylkeskommuner videreutvikles. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestingets samling i desember 2016, legges fram et beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet bestående av dagens Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. Beslutningsunderlaget bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik modell sammenholdt med dagens modell.

11 I beslutningsgrunnlaget skal det vurderes hvilke politikkområder som utredes. Utredningen må også si noe om økonomiske forhold, og konsekvenser for fremtidige inntekter knyttet en til sammenslåing. Beslutningsunderlaget bør gi en oversikt over spørsmål av formell, juridisk og organisatorisk art, som må avklares senere dersom det fattes positivt vedtak om å etablere en ny region. Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for fylkestinget i Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om sammenslåing, eller videreføre dagens fylkeskommuner. Samarbeidet med andre tilgrensende fylkeskommuner videreutvikles.

12 SAK 117/16 Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst- Rammeavtale s innstilling til vedtak: leger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar Rammeavtale mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst vedrørende fylkeskommunens forvaltning av fylkesvegnettet i Hedmark. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: leger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar Rammeavtale mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst vedrørende fylkeskommunens forvaltning av fylkesvegnettet i Hedmark.

13 SAK 118/16 Skyssreglement for elever i grunnskolen i Hedmark s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: «Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til skyssreglement for elever i grunnskolen i Hedmark. Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding når det er gjort erfaringer med det nye reglementet.» Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: «Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til skyssreglement for elever i grunnskolen i Hedmark. Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding når det er gjort erfaringer med det nye reglementet.»

14 SAK 119/16 Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark. Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding når det er gjort erfaringer med det nye reglementet. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark. Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding når det er gjort erfaringer med det nye reglementet.

15 SAK 120/16 Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring s innstilling til vedtak: legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hovedbudskap Fylkestingene understreker at de største behovene i Hedmark og Oppland gjelder veg- og jernbaneprosjekter som binder sammen landsdeler og regioner. Fylkestingene krever at Stortinget legger høy ramme til grunn i arbeidet med utforming av NTP Fylkestingene ber om at det legges opp til videre utbygging av dobbeltspor på IC strekningen på Dovrebanen fram til og gjennom Hamar i 2024 og til Lillehammer i Fylkestingene ber om at følgende riksvegprosjekter i Innlandet - E6, E16, Rv 3, Rv 3/25 og Rv 4 - ferdigstilles i løpet av planperioden. Fylkestingene er tilfreds med at Nye Veier AS legger opp til å starte utbygging av 4- feltsveg på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv i 2017 og videre utbygging til Ensby (Øyer) med ferdigstillelse i Fylkestingene mener at E16 vestover og østover må prioriteres som en hovedvegforbindelse, da vegen har stor betydning for regional- og internasjonal transport gjennom Innlandet. Den statlige andelen i bompengeprosjekt må være på minst 50 %, og ved kostnadsøkninger må statens forholdsmessige andel av finansieringen opprettholdes. Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet, slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima, herunder at det etableres tiltakspakke/bruprogram for utbedring av bruer på fylkesvegnettet. Mjøsbyene med ca innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen og få økte ressurser til kollektivsatsing.

16 2. Jernbane Fylkestingene ber om at Kongsvinger- og Gjøvikbanen må bygges ut med dobbeltsporparseller/kryssingsspor slik at kapasiteten på banene bedres. Fylkestingene ber om at det igangsettes planlegging for bygging av dobbeltspor på Gjøvikbanen fra Oslo til Roa/Hadeland for å få reduserte kjøretid og økt frekvens for persontog Oslo - Hadeland-Gjøvik, og kapasitet for godstransport Oslo-Bergen. Fylkestingene påpeker at jernbaneforbindelsen Oslo-Kongsvinger-Stockholm er viktig for regional utvikling i grenseregionen og for internasjonal transport. Fylkestingene er tilfreds med etatenes forslag om at Røros- og Solørbanen (Hamar- Elverum-Kongsvinger) elektrifiseres, slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. Det er viktig at det dessuten bygges tilsvinger på jernbanen både i Hamar, Elverum og Kongsvinger og at det etableres godsterminal i Kongsvingerområdet for å forbedre mulighetene for godstransport på strekningene. Fylkestingene mener at også Rørosbanens strekning mellom Elverum og Støren må elektrifiseres, da det vil være av stor betydning for framføringssikkerheten av både person- og godstransport mellom nord og sør i landet. Fylkestingene ber om at sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. 3. Riksvegene Fylkestingene forutsetter at det må legges opp til at: -igangsatte vegprosjekt utbygges kontinuerlig -tidligere vedtatte vegprosjekt i gjeldende NTP prioriteres -planleggingen av nye vegprosjekt starter opp raskt Flom- og skredsikring Fylkestingene krever at fylkeskommunene må få full statlig kompensasjon ved flom og skred. Fylkestingene viser til Nasjonal rassikringsgruppe sitt krav om at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030, og støtter dette kravet.

17 Hedmark E6 Fylkestinget er tilfreds med at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 i regi av Nye Veier AS fra Kolomoen til Moelv prioriteres med oppstart i 2017 for raskest mulig utbygging. E16 Fylkestinget forutsetter at utbygging av 4-feltsveg på E16 Kløfta-Kongsvinger skjer kontinuerlig dvs. at strekningen Slomarka-Herbergåsen utbygges etter at strekningen Nybakk-Herbergåsen er ferdig. Rv2 Fylkestinget ber om at det blir avsatt midler til videre planlegging og utbygging av Rv 2 strekningen Kongsvinger-svenskegrensen som 4-feltsveg og at opprustingen av Rv 2 strekningen Kongsvinger-Elverum fortsetter. Rv 3/Rv 25 Fylkestinget forutsetter at planleggingen av 4-feltsveg på Rv 3 strekningen Ommangsvollen- Grundset som OPS prosjekt intensiveres slik at utbyggingen får oppstart i 2016/2017. Fylkestinget forutsetter at det avsettes planleggingsmidler for utbygging av Rv 25 Løten- Hamar slik at vegstrekningen blir tatt inn ved neste rullering av NTP. Fylkestinget mener at det må framlegges en finansieringsmodell som tar hensyn til at hele Rv. 25/ Rv. 3 strekningen Hamar-Elverum bygges ut kontinuerlig, og slik at samlede bompengeavgifter for strekningen holdes på et akseptabelt nivå for næringslivets transporter og arbeidspendlerne. Rv 3 Fylkestinget forutsetter at arbeidet med breddeutvidelse av Rv 3 gjennom Østerdalen fortsetter og at det gjennomføres større utbedringer på strekninger nord for Tynset. Rv 2 og Rv 25 Fylkestinget vil understreke betydningen av at det avsettes statlige midler til utbedring av de grenseoverskridende riksvegene. Dette er spesielt viktig for næringstransporten i Glåmdalen og for turistnæringen i Trysil. Oppland E6 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 fra Kolomoen til Moelv prioriteres ferdig utbygd i 2018, og at videre utbygging fra Moelv til Ensby (Øyer) legger til grunn ferdigstillelse i Fylkestinget forutsetter at det skjer en kontinuerlig utbygging av E6 i Gudbrandsdalen og at 2. byggetrinn på strekningen Ringebu Otta blir fullt ut statlig finansiert med oppstart i 2018/2019.

18 Fylkestinget er tilfreds med at E6 Otta- Dombås - skredsikring i Rosten - er prioritert i kommende planperiode. Fylkestinget er tilfreds med at tunnelløp nr. 2 i Øyertunnelen er prioritert i kommende planperiode. E16 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av strekningen Bagn - Bjørgo starter i 2016, og at Fagernes-Hande, som ble vedtatt i NTP , blir startet opp i første 4-årsperiode ( ). Fylkestinget er tilfreds med at E16 Kvamskleiva er prioritert i kommende planperiode, men må startes tidlig i perioden Rv 4 Fylkestinget er godt tilfreds med arbeidet som nå pågår med utbygging av Rv 4 i Gran og at videre utbygging av prosjektet «Roa Gran grense inklusiv Jaren Amundrud» ligger inne som bundet prosjekt i forslag til NTP. Fylkestinget forutsetter at planleggingen av utbygging av 4-feltsveg mellom Gjøvik og Biri intensiveres, da det er spesielt viktig for næringslivet i transportkorridoren Raufoss-Gjøvik- Moelv-Hamar-Elverum. Rv 15 Fylkestinget krever at nye tunnelløsninger på Strynefjellet - R15 - med tunnelarm til Geiranger må inn i perioden Andre vesentlige tema Klima- og miljøutfordringene Fylkestingene ber om at klimahensyn må ivaretas i samferdselspolitikken. Det innebærer at tilpasningstiltak for klimaendringer må innarbeides innen all planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Fylkestingene ber om at nasjonale myndigheter legger opp til belønningsordninger for å få til økt kollektivtrafikk og redusert biltrafikk i byområder. Dessuten bør det legges opp en nasjonal politikk for utbygging av infrastruktur til klimavennlig drivstoff, spesielt gjelder dette ladeinfrastruktur for elektriske biler og hybridbiler. Fylkestingene ber om at nasjonale myndigheter legger til rette for overføring av gods fra veg til bane gjennom økt satsing på infrastruktur og bedre rammebetingelser for godstransportører på bane. Digital infrastruktur

19 Fylkestingene understreker betydningen av utbygging av digital infrastruktur. Dette er viktig for etablering av intelligent transportsystemer og tjenester (ITS) som vil gi økt måloppnåelse i forhold til fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet. Kollektivtrafikk Fylkestingene understreker betydningen av at det i kollektivtrafikken settes økt fokus på arbeidet med universell utforming av alle ledd i transportkjeden, slik at målet om økt tilgjengeligheten til transportmateriell, holdeplasser og kollektivknutepunkt nås i Trafikksikkerhet Fylkestingene krever økt fokus på trafikksikkerhet og raskest mulig utbygging av de sterkest ulykkesbelastede vegstrekningene gjennom Innlandet. 5. Østlandssamarbeidets uttalelse Fylkestinget slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse som behandles i kontaktutvalget Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hovedbudskap Fylkestingene understreker at de største behovene i Hedmark og Oppland gjelder veg- og jernbaneprosjekter som binder sammen landsdeler og regioner. Fylkestingene krever at Stortinget legger høy ramme til grunn i arbeidet med utforming av NTP Fylkestingene ber om at det legges opp til videre utbygging av dobbeltspor på IC strekningen på Dovrebanen fram til og gjennom Hamar i 2024 og til Lillehammer i Fylkestingene ber om at følgende riksvegprosjekter i Innlandet - E6, E16, Rv 3, Rv 3/25 og Rv 4 - ferdigstilles i løpet av planperioden.

20 Fylkestingene er tilfreds med at Nye Veier AS legger opp til å starte utbygging av 4- feltsveg på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv i 2017 og videre utbygging til Ensby (Øyer) med ferdigstillelse i Fylkestingene mener at E16 vestover og østover må prioriteres som en hovedvegforbindelse, da vegen har stor betydning for regional- og internasjonal transport gjennom Innlandet. Den statlige andelen i bompengeprosjekt må være på minst 50 %, og ved kostnadsøkninger må statens forholdsmessige andel av finansieringen opprettholdes. Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet, slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima, herunder at det etableres tiltakspakke/bruprogram for utbedring av bruer på fylkesvegnettet. Mjøsbyene med ca innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen og få økte ressurser til kollektivsatsing. 2. Jernbane Fylkestingene ber om at Kongsvinger- og Gjøvikbanen må bygges ut med dobbeltsporparseller/kryssingsspor slik at kapasiteten på banene bedres. Fylkestingene ber om at det igangsettes planlegging for bygging av dobbeltspor på Gjøvikbanen fra Oslo til Roa/Hadeland for å få reduserte kjøretid og økt frekvens for persontog Oslo - Hadeland-Gjøvik, og kapasitet for godstransport Oslo-Bergen. Fylkestingene påpeker at jernbaneforbindelsen Oslo-Kongsvinger-Stockholm er viktig for regional utvikling i grenseregionen og for internasjonal transport. Fylkestingene er tilfreds med etatenes forslag om at Røros- og Solørbanen (Hamar- Elverum-Kongsvinger) elektrifiseres, slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. Det er viktig at det dessuten bygges tilsvinger på jernbanen både i Hamar, Elverum og Kongsvinger og at det etableres godsterminal i Kongsvingerområdet for å forbedre mulighetene for godstransport på strekningene. Fylkestingene mener at også Rørosbanens strekning mellom Elverum og Støren må elektrifiseres, da det vil være av stor betydning for framføringssikkerheten av både person- og godstransport mellom nord og sør i landet.

21 Fylkestingene ber om at sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. 3. Riksvegene Fylkestingene forutsetter at det må legges opp til at: -igangsatte vegprosjekt utbygges kontinuerlig -tidligere vedtatte vegprosjekt i gjeldende NTP prioriteres -planleggingen av nye vegprosjekt starter opp raskt Flom- og skredsikring Fylkestingene krever at fylkeskommunene må få full statlig kompensasjon ved flom og skred. Fylkestingene viser til Nasjonal rassikringsgruppe sitt krav om at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030, og støtter dette kravet. Hedmark E6 Fylkestinget er tilfreds med at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 i regi av Nye Veier AS fra Kolomoen til Moelv prioriteres med oppstart i 2017 for raskest mulig utbygging. E16 Fylkestinget forutsetter at utbygging av 4-feltsveg på E16 Kløfta-Kongsvinger skjer kontinuerlig dvs. at strekningen Slomarka-Herbergåsen utbygges etter at strekningen Nybakk-Herbergåsen er ferdig. Rv2 Fylkestinget ber om at det blir avsatt midler til videre planlegging og utbygging av Rv 2 strekningen Kongsvinger-svenskegrensen som 4-feltsveg og at opprustingen av Rv 2 strekningen Kongsvinger-Elverum fortsetter. Rv 3/Rv 25 Fylkestinget forutsetter at planleggingen av 4-feltsveg på Rv 3 strekningen Ommangsvollen- Grundset som OPS prosjekt intensiveres slik at utbyggingen får oppstart i 2016/2017. Fylkestinget forutsetter at det avsettes planleggingsmidler for utbygging av Rv 25 Løten- Hamar slik at vegstrekningen blir tatt inn ved neste rullering av NTP. Fylkestinget mener at det må framlegges en finansieringsmodell som tar hensyn til at hele Rv. 25/ Rv. 3 strekningen Hamar-Elverum bygges ut kontinuerlig, og slik at samlede bompengeavgifter for strekningen holdes på et akseptabelt nivå for næringslivets transporter og arbeidspendlerne.

22 Rv 3 Fylkestinget forutsetter at arbeidet med breddeutvidelse av Rv 3 gjennom Østerdalen fortsetter og at det gjennomføres større utbedringer på strekninger nord for Tynset. Rv 2 og Rv 25 Fylkestinget vil understreke betydningen av at det avsettes statlige midler til utbedring av de grenseoverskridende riksvegene. Dette er spesielt viktig for næringstransporten i Glåmdalen og for turistnæringen i Trysil. Oppland E6 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 fra Kolomoen til Moelv prioriteres ferdig utbygd i 2018, og at videre utbygging fra Moelv til Ensby (Øyer) legger til grunn ferdigstillelse i Fylkestinget forutsetter at det skjer en kontinuerlig utbygging av E6 i Gudbrandsdalen og at 2. byggetrinn på strekningen Ringebu Otta blir fullt ut statlig finansiert med oppstart i 2018/2019. Fylkestinget er tilfreds med at E6 Otta- Dombås - skredsikring i Rosten - er prioritert i kommende planperiode. Fylkestinget er tilfreds med at tunnelløp nr. 2 i Øyertunnelen er prioritert i kommende planperiode. E16 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av strekningen Bagn - Bjørgo starter i 2016, og at Fagernes-Hande, som ble vedtatt i NTP , blir startet opp i første 4-årsperiode ( ). Fylkestinget er tilfreds med at E16 Kvamskleiva er prioritert i kommende planperiode, men må startes tidlig i perioden Rv 4 Fylkestinget er godt tilfreds med arbeidet som nå pågår med utbygging av Rv 4 i Gran og at videre utbygging av prosjektet «Roa Gran grense inklusiv Jaren Amundrud» ligger inne som bundet prosjekt i forslag til NTP. Fylkestinget forutsetter at planleggingen av utbygging av 4-feltsveg mellom Gjøvik og Biri intensiveres, da det er spesielt viktig for næringslivet i transportkorridoren Raufoss-Gjøvik- Moelv-Hamar-Elverum.

23 Rv 15 Fylkestinget krever at nye tunnelløsninger på Strynefjellet - R15 - med tunnelarm til Geiranger må inn i perioden Andre vesentlige tema Klima- og miljøutfordringene Fylkestingene ber om at klimahensyn må ivaretas i samferdselspolitikken. Det innebærer at tilpasningstiltak for klimaendringer må innarbeides innen all planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Fylkestingene ber om at nasjonale myndigheter legger opp til belønningsordninger for å få til økt kollektivtrafikk og redusert biltrafikk i byområder. Dessuten bør det legges opp en nasjonal politikk for utbygging av infrastruktur til klimavennlig drivstoff, spesielt gjelder dette ladeinfrastruktur for elektriske biler og hybridbiler. Fylkestingene ber om at nasjonale myndigheter legger til rette for overføring av gods fra veg til bane gjennom økt satsing på infrastruktur og bedre rammebetingelser for godstransportører på bane. Digital infrastruktur Fylkestingene understreker betydningen av utbygging av digital infrastruktur. Dette er viktig for etablering av intelligent transportsystemer og tjenester (ITS) som vil gi økt måloppnåelse i forhold til fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet. Kollektivtrafikk Fylkestingene understreker betydningen av at det i kollektivtrafikken settes økt fokus på arbeidet med universell utforming av alle ledd i transportkjeden, slik at målet om økt tilgjengeligheten til transportmateriell, holdeplasser og kollektivknutepunkt nås i Trafikksikkerhet Fylkestingene krever økt fokus på trafikksikkerhet og raskest mulig utbygging av de sterkest ulykkesbelastede vegstrekningene gjennom Innlandet. 5. Østlandssamarbeidets uttalelse Fylkestinget slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse som behandles i kontaktutvalget

24 SAK 121/16 Ny organisering av bompengebransjen s innstilling til vedtak: legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker at det etableres ny Region Øst bompengeselskap med følgende eiere: Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Alle med lik eierandel på 14,28 %. 2. Region Øst bompengeselskap etableres som en konsernmodell med utgangspunkt i Vegfinans AS 3. Østfold fylkeskommune tas opp på eiersiden med lik eierandel som de andre eierne 4. Det forutsettes at nødvendige endringer av vedtekter utformes 5. Utstederrollen holdes innenfor konsernet inntil det finnes nok grunnlag til å evaluere hvorvidt reformen er riktig 6. Det forutsettes at fylkene Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark og Akershus gjør tilsvarende vedtak som punktene 1 til og med 4. Behandling: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen er styreleder i Vegfinans AS. har på denne bakgrunn erklært ham inhabil i saken jf. fvl. 6 første ledd bokstav e. Votering: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker at det etableres ny Region Øst bompengeselskap med følgende eiere: Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Alle med lik eierandel på 14,28 %.

25 2. Region Øst bompengeselskap etableres som en konsernmodell med utgangspunkt i Vegfinans AS 3. Østfold fylkeskommune tas opp på eiersiden med lik eierandel som de andre eierne 4. Det forutsettes at nødvendige endringer av vedtekter utformes 5. Utstederrollen holdes innenfor konsernet inntil det finnes nok grunnlag til å evaluere hvorvidt reformen er riktig 6. Det forutsettes at fylkene Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark og Akershus gjør tilsvarende vedtak som punktene 1 til og med 4.

26 SAK 122/16 Hedmark fylkeskraft AS - valg av styremedlemmer og varamedlem s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer av styret for Hedmark Fylkeskraft AS velges: Medlem. Medlem. Medlem. Varamedlem Valget gjelder for perioden juni , dvs. for resten av inneværende valgperiode. Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer av styret for Hedmark Fylkeskraft AS velges: Medlem. Medlem.

27 Medlem. Varamedlem Valget gjelder for perioden juni , dvs. for resten av inneværende valgperiode.

28 SAK 123/16 Skatt Øst - oppnevning av medlemmer og varamedlem til skatteutvalg for perioden s innstilling til vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer og varamedlem i Skatteutvalget velges: Rolle Navn Adresse E-postadr. Medlem Medlem Varamedlem Valgperiode Behandling: s innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer og varamedlem i Skatteutvalget velges: Rolle Navn Adresse E-postadr. Medlem Medlem Varamedlem Valgperiode

29 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 124/16 FT 125/16 FT 15/8014 Reglement for delegert myndighet i Hedmark

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/1284-10 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat:

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12 Resultat: Arkivsak: 12/4502-4 Tittel: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Vedtak: Hamar kommune slutter

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp. Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRING Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.no

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling 240 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: 05. 06.2012 Kl 12.00 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/898 Lnr.: 7874/16 Ark.: 113 N00 Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029 Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

VEDLEGG til revidert Østlandspakke. Fylkeskommunenes uttalelser til foreløpig versjon av revidert Østlandspakke

VEDLEGG til revidert Østlandspakke. Fylkeskommunenes uttalelser til foreløpig versjon av revidert Østlandspakke VEDLEGG til revidert Østlandspakke Fylkeskommunenes uttalelser til foreløpig versjon av revidert Østlandspakke juni 2011 Fylkeskommunenes uttalelser til foreløpig versjon av Revidert Østlandspakke Akershus

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte

Detaljer

Logistikkdagen 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014. Samferdselsdepartementet

Logistikkdagen 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014. Samferdselsdepartementet Logistikkdagen 2014 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014 Samferdsel 2015: 54,6 mrd. kr Økning fra 2014: 14,1 % (sammenlignet med forrige regjerings forslag) Bytte ut

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 28. Oktober 2014 Komité for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Hovedmålene Skape større bolig-, arbeids- og

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås FO Roy Sverre Hagen

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kristiansund. 6.september 2010

Kristiansund. 6.september 2010 Kristiansund. 6.september 2010 Antall prosjekter og selskaper vokser Vi blir målt på kostnader Til nå har det vært stor oppmerksomhet knyttet til spørsmål og utfordring mht. hvor mye kostnader det Til

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Solsida Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall fra og med sak 15/08

Detaljer