Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn. Direktør Anne Merethe Bellamy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn. Direktør Anne Merethe Bellamy"

Transkript

1 Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn Direktør Anne Merethe Bellamy

2 Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig. Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon til markedet Løpende rapportering Prospekt Periodisk rapportering Investeringsbeslutning Investor Grunnlag for investeringsbeslutninger/analyse Råd Rådgiver Kredittbeslutning 2 Banker/ finansieringsforetak Grunnlag for kredittgivning

3 3 GODKJENNING AV PROSPEKTER

4 Prospekter Grunnleggende informasjon for å foreta investeringsbeslutninger Skal utarbeides ved Tilbud om kjøp eller tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til min 100 personer og gjelder beløp på minst EUR 2,5 mill Opptak til notering på børs eller regulert marked Kapitalforhøyelser der antall aksjer utgjør min 10% av antall aksjer som allerede er notert (Flere unntaksbestemmelser) Skal være godkjent før offentliggjøring Reguleringen felles for hele EØS og godkjente prospekter kan benyttes grensekryssende 4

5 Prospektkontrollen Prospektet skal inneholde de opplysninger som kreves etter lov/forskrift Kontroll starter når første utkast foreligger Løpende dialog med tilrettelegger pr e-post eller telefon om mangler og behov for tillegg/klargjøringer Korte og absolutte tidsfrister prospekter hvert år(?) 5

6 Tidsfrister Lovbestemte tidsfrister: 5 arbeidsdager etter komplett prospekt er mottatt for noterte 10 arbeidsdager etter komplett prospekt er mottatt for unoterte Vår praktisering (jf Oslo Børs)): Tilbakemelding på førsteutkast innen 5 arbeidsdager for noterte. 2 uker totalt Tilbakemelding på førsteutkast innen 10 arbeidsdager for unoterte. 3-4 uker total 6

7 Arbeidsoppgaver Kontroll av innholdskrav Rådgivning/veiledning (prospektplikt, innholdskrav mv..) Grensekryssende prospekt - passporting Behandle unntak og dispensasjoner Offentliggjøring Håndhevelse av prospektplikten Registrere profesjonelle investorer Oversikt over godkjente prospekter siste 12 mndr Fakturering av gebyr Sanksjonering - overtredelsesgebyr 7

8 Tilsyn og kontroll med finansiell informasjon Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

9 Regnskapskontrollen Gjelder delårs- og årsregnskaper noterte foretak Kontrollen bygger på standarder fra CESR Regnskaper hentes fra OAM + foretakene utarbeider egenoppgave med innsending via Altinn Utvalg basert på en risikomodell fungerer bra Forhold av betydning for investorer og markedet Høye vesentlighetsgrenser Når feil/problemer er identifisert: grundig gjennomgang Side

10 Kontrollens gjennomføring CESR database Ekspertutvalg European Enforcer Coordination Sessions Side

11 Finanstilsynets reaksjoner Gir uttrykk for vårt syn Pålegg om endring regnskapspraksis fremover Pålegg om å korrigere feil i neste rapportering, evt. gi noteopplysning Pålegg om å gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen Pålegg om å avlegge nytt regnskap Overtredelsesgebyr Suspensjon fra notering Side

12 Regnskapstilsynet noen utfordringer Oversikt og kunnskap om alle noterte foretak, herunder virksomhet og selskapsstruktur IAS/IFRS bygger på en annen regnskapsmodell enn regnskapsloven omfattende, komplisert, i stadig utvikling og økende (1500 s) valgmuligheter for regnskapsmessig behandling ikke laget som lov/forskriftsregler tildels uklarheter Utstrakt saksbehandling og samordning innenfor CESR Side

13 Korrekt, dekkende og tidsriktig Tilsynets fokus er at informasjonen er tilgjengelig til rett tid og ikke inneholder vesentlig feil/mangler som vil påvirke en investors/fremtidig investors beslutning Offentliggjøring, lagring, regnskapskontroll, prospektkontroll, adferdsregler og løpende rapportering, revisortilsyn Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

14 Offentliggjøring Egenkapitalinstrument Gjeldsinstrumenter Periode Kritikk Gebyr Klage Kritikk Gebyr Klage Q Q År Q2 2009/Halvår Q Q Q År Q2 2010/halvår Minst 3 0 Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

15 Offentliggjøring og lagring 4 mnd frist for offentliggjøring av årsregnskapet (vphl 5-5) Gjelder både aksjeutstedere og obligasjonsutstedere Innsendelse og lagring er to separate plikter!! Årsregnskapet må lagres i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) Link ikke tilstrekkelig Hele årsregnskapet Her syndes det en del! Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

16 Korrekt/dekkende Vesentlighet, hvor er foretakets risiko, lite sjekklistebasert Kontrollere regnskap til institusjoner under tilsyn investeringseiendom, Unison forsikring Gjennomgå periodisk informasjon i enkelte prospekt Kontrollere regnskap til børsnoterte foretak Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

17 Korrekt/dekkende Forbehold og presiseringer Vphl 5-5 femte ledd meldeplikt Periode f/p m Årsregnskapet for Årsregnskapet for Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

18 Korrekt/dekkende 2008 regnskapene Lest hele eller deler av 25 regnskap Igangsatt 9 saker, hvorav 4 ikke avsluttet 2009 regnskapene Lest hele eller deler av over 30 regnskap Igangsatt 4 saker Tid til tematilsyn Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

19 Enkeltsaker Cecon ASA klarte ikke å betale renter ved forfall på obligasjonslånet i november Mottok betalingshenstand (waiver) først til 19. desember, senere fornyet flere ganger. Sist i mars 09 hvor det ble gitt en måneds ytterligere henstand. Lånet ble klassifisert som langsiktig i delårsregnskap for 4. kvartal Finanstilsynet konkluderte med at lånet skulle vært klassifisert som kortsiktig Foretaket rettet presentasjonen ved avleggelse av årsregnskapet for 2008 Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

20 Enkeltsaker Hjellegjerde ASA hadde innregnet en eiendel ved utsatt skatt i årsregnskapet for 2008 Revisor hadde tatt forbehold knyttet til verdien av eiendelen Finanstilsynet stilte spørsmål ved om balanseført verdi kunne forsvares Foretaket valgte å nedskrive eiendelen til null i 2008 og innarbeide endringen i årsregnskapet for 2009 som en feil Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

21 Enkeltsaker Kongsberg Automotive Holding ASAs nedskrivningstest for balanseført goodwill. GW knyttet seg til oppkjøpet av Global Motion Systems 27. desember 2007 Finanstilsynet konkluderte med at flere av forutsetningene som inngår i diskonteringsrenten ikke var fastsatt i samsvar med kravene i IAS 36 Fikk ikke betydning for nedskrivningsvurderingen For øvrig ikke gitt tilstrekkelige noteopplysninger på en rekke områder Er i det vesentligste utbedret i årsregnskapet for 2009 Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

22 Enkeltsaker Oceanteam ASAs årsregnskap for 2008 inneholdte ikke tilstrekkelig informasjon om likviditetsrisiko, innregning av inntekter og presentasjon og verdsettelse av skip Foretaket innarbeidet de fleste av Finanstilsynets kommentarer i årsregnskapet for 2009 Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

23 Generelle observasjoner Regnskapsprinsipper for generelle Må tilpasses foretaket Bedre fokus på vesentlige transaksjoner og prinsipper Skrive mer om det som er vesentlig (og mindre om det som ikke er vesentlig) Bedre informasjon i andre informasjonskilder? Info i presentasjoner, børsmeldinger, prospekt mv fritar ikke for noteopplysningsplikt Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

24 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Eksp. Utv. EECS, IFIRC Fred Olsen Energy ASA Virkelig verdi som estimert anskaffelseskost IFRS 1 N J Office Line Konsolidering IAS27 J J Steen & Strøm ASA Opplysninger knyttet til overgang til IFRS IFRS 1 N N Imarex ASA Finansielle eiendeler IAS39 N N TFDS ASA Manglende konsolidering etter ngaap; feil i tidligere perioder og ikke overgangseffekt IAS27 IFRS1 N N Ementor ASA Eiendeler ved utsatt skatt IAS12 N N Pan Fish ASA Verdsettelse av levende oppdrettsfisk IAS41 J J Fjord Seafood -//- IAS41 J J LerøySeafood -//- IAS41 J J Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

25 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Eksp Utv. EECS, IFRIC Norsk Vekst Eiendeler ved utsatt skatt IAS 12 N N Nutri Pharma Virksomhetssammenslutning IFRS 3 N J Fast ASA Investering i TS, kundekontrakter og kundeforhold IAS 28 IAS 38 J N Kverneland Segmentrapportering, noter IAS 14 J N Fosen Trafikklag Noter Flere N N Orkla ASA Noter Flere N N Norske Skog ASA Noter Flere N N Data Respons ASA Noter Flere N N Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

26 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD EkspUt v. Goodtech ASA Allokering av kostpris ved oppkjøp og noter IFRS 3 Powel ASA Sandnes Sparebank Simrad Optronics GGS ASA Sparebank Nordvest Synnøve Finden ASA DNO ASA Side 26 Immaterielle eiendeler og noter Segmentrapportering, noter IAS 28 N EECS, IFRIC N IAS 38 N N IAS 14 N N Inntektsføringsprinsipp IAS 11 J J Reversering av nedskrivning og fornyet vurdering av nedskrivnings behov Konsolidering IAS 27, 7D IAS 36 J J Avsetning (eiendel) IAS 37 J N Noteopplysninger om estimering av oljereserver N IAS 1 J J Brev EU 24. mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

27 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Ekp. Utv. Stavanger Aftenblad EK avstemming, regnskapsprinsipper mv IAS1,8,1 9 mv Akva Group Pres av EK, regnskapsprinsipper mv IAS1,8,1 9 mv Telenor ASA Avskrivning av kunderelasjoner IAS j j Sandnes Sparebank Melhus Spareban Sammensatte produkter IAS 32, 39 Noteoppl. Om off balance sheet finansielle eiendeler IFRS 7 n n j EECS, IFRIC n n j ia FAST ASA Inntektsføring mv IAS 18 j j AGR Group ASA Teekay Petrojarl ASA Side 27 Virksomhetssammenslutning, aksjebasert betaling mv IFRS 3,2 mv Beregning av resultat per aksje mv IAS 33 ia j j 24. mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

28 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Ekp. Utv. EECS, IFRIC Borgestad ASA Eiendom, oppstillinger, noter div n n Det norske Oljeselskap ASA Allokering av merverdier og tilordning av goodwill på kontantgenerende enheter IFRS 3, IAS 36 n n Storebrand ASA Noteopplysninger div n n Blom ASA Avvikling, kontanstrømoppstill mm IFRS 5 IAS 7 n n Navamedic ASA Inntektsføring IAS 18 j n Grieg Seafood ASA Oppstillinger noter mv div n n Wega Mining ASA Kjøp av eiendeler el virskomhet IAS 8 IFRS 3 j j Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

29 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Ekp. Utv. Cecon ASA (2) Betalingshenstand, skip under bygging IAS1 IAS 36 GGS ASA Aksjebasert betaling IFRS 2 n n 24Seven Office ASA Obligasjonsforetaket V Inntektsføring og nærstående IAS 18 og 24 Finansielle instrumenter Ngaap j j Hjellegjerdet ASA Fremføring av utsatt skattefordel IAS 12 n n n j EECS, IFRIC n n Aker Biomarine ASA Nedskrivning av goodwill IAS 36 n n Oceanteam ASA Noteopplysninger mv div n n Kongsberg Automotive ASA Side 29 Nedskrivning av goodwill IAS 36 N n 24. mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

30 Enkeltsaker Foretak Saksforhold STD Ekp. Utv. EECS, IFRIC DnB ASA Eiendom IAS 40 n n Spb 1 gruppen Eiendom IAS 40 n n Storebrand ASA Eiendom IAS 40 n n Lighthouse Caledonia ASA Se foretakets børsmelding, ikke sluttført fra FTs side IAS 8, IFRS 3, j j (SSC Ltd) Eitzen Chemical ASA Akva group ASA Faktor eiendom ASA Bank2 Verdsetting av obligasjoner Ngaap n n Side mai 2011 Endres i topp-/bunntekst

31 TILSYN MED REVISORER OG REVISJONSSELSKAPER 31

32 Revisors rolle Revisors rolle som tillitsperson for kapitalmarkedet, eiere, ansatte, offentlige myndigheter og kreditorer er fundamentalt, også fra tilsynsperspektiv. Revisorloven 1-2: Revisor er allmennhetens tillitsperson 32 Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

33 Revisors rolle styrkes Noen lovendringer i 2010: Nummererte brev om ansvar til styremedlemmer (revl. 5-4, jf. 5-2) Krav om årlig møte mellom styret og revisor (revl. 2-3) Revisors bekreftelse redegjørelse om foretaksstyring (revl. 5-1 og 5-6) Høyesterettsdom 2. november 2010 Om revisors rolle 33 Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

34 Revisors oppgaver: Vurdere og uttale seg om årsregnskapet, herunder forutsetningen om fortsatt drift Vurdere og uttale seg om ledelsens plikt til å sørge for ordentlig regnskapsføring Se etter at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil Norge har inntil nå hatt ca revisjonspliktige virksomheter OBS! endringer i revisjonsplikten behandles nå av Stortinget (fremover: ?) Side

35 Revisorer og revisjonsselskaper Strukturell todeling - Big 4 (ca. 50 % av markedet + de fleste børsnoterte foretak) - Stort antall mindre virksomheter som i hovedsak har SMBsegmentet Pr Statsautoriserte revisorer Registrerte revisorer Revisjonsselskaper 776 Side

36 Tilsyn Alle revisorer skal kontrolleres hvert 6 år Alle revisorer med foretak av allmenn interesse skal kontrolleres hvert 3 år Samarbeid om kvalitetskontroll med DnR og NARF Må ellers opprettholde en tilfredsstillende tilsynsstandard for begge grupper 36

37 Systemet for tilsyn med revisorer og regnskapsførere Konkursbo Skatteetaten DnR/NARF Øvrige saker i FT ØKOKRIM Andre signaler/ media Klienter Risikovurdering Årlig virksomhetsplan Risikovurdering Årlig virksomhetsplan Ordinære stedlige tilsyn Selskapstilsyn Tematilsyn Side 37 Rettsapparatet Dokumentbasert tilsyn

38 Reaksjonsformer Finanstilsynets offentlige merknader Pålegg om tiltak/retting av forholdet Formell advarsel Tilbakekalling av godkjenning Side

39 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 28. OG 29. JANUAR 2008. Vedtak og uttalelser 2007

BØRSRETTSDAGENE 28. OG 29. JANUAR 2008. Vedtak og uttalelser 2007 BØRSRETTSDAGENE 28. OG 29. JANUAR 2008 Vedtak og uttalelser 2007 Juridisk direktør Atle Degré Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 6 1.3 OVERSIKT

Detaljer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer som gjelder for større virksomheter. Mars 2011 2 Pit Stop en nyhet fra

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK

UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK Kredittilsynet 28.11.08 KREDITTILSYNET side 1 av 64 0 Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.2 Arbeidsgruppens mandat...10

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Innhold Side Noter til regnskapet Side Banken bekrefter sin posisjon 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA Konsern 5 Resultatregnskap 14 Oppstilling

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011 RUNDSKRIV: 31/2011 DATO: 21.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen.

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen. Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2011 FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består av utdrag fra de vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern Årsrapport 2012 Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Innhold Side innhold Årsberetning for Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding 3 Resultatregnskap 8 Andre resultatkomponenter

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007 45 Rederiet

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer?

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Handelshøgskolen Delårsregnskapers pålitelighet Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Runar Hermo Odd Martin

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer