Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere"

Transkript

1 Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

2 Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.» (Finanstilsynsloven 3) Særlovgivning på de ulike tilsynsområdene Utgiftene til tilsyn utliknes på de vi fører tilsyn med 2 NHH, Bergen 8. april 2013

3 Tilsynsenheter Banker Finansieringsforetak E-pengeforetak Betalingsforetak Forsikringsselskaper Forsikringsformidlere Pensjonskasser Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Infrastrukturforetak (børser mv.) i verdipapirmarkedet Revisorer og revisjonsselskaper (siden 1992) Regnskapsførere og regnskapsførerselskaper (siden 1999) Eiendomsmegling Inkassovirksomhet 3 NHH, Bergen 8. april 2013

4 Andre tilsynsoppgaver og målgrupper Oppfølging av de alminnelige atferdsreglene i verdipapirmarkedet (innsidehandel, markedsmanipulasjon, løpende informasjonsplikt etc). Regnskapstilsyn noterte foretak -kontroll av at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Siden Prospektkontroll operativ kontroll av prospekter ved offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer (aksjer og obligasjoner). Siden NHH, Bergen 8. april 2013

5 Hovedmål - virkemidler Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Bak hovedmålene ligger det viktige samfunnsøkonomiske hensyn. Et stabilt og velfungerende finansielt system er nødvendig for å sikre en stabil økonomisk utvikling. Er utdypet i åtte delmål. (Gjengitt i årsmeldingen) Virkemidler: Tilsyn og overvåkning Forvaltning Regelverksutvikling Informasjon og kommunikasjon 5 NHH, Bergen 8. april 2013

6 Finanstilsynets organisasjon STYRET Endre Skjørestad Leder FINANSTILSYNSDIREKTØR Morten Baltzersen DIREKTØRENS STAB Cecilie Ask Juridisk direktør Lisbeth Strand Internasjonal koordinator Anders N. Kvam Forbrukerkoordinator Kommunikasjonsenheten Kjetil Karsrud Kommunikasjonsdirektør ADMINISTRASJONS- AVDELING Gun Margareth Moy AVDELING FOR FINANS- AVDELING FOR REGNSKAPS- AVDELING FOR OG FORSIKRINGSTILSYN OG REVISORTILSYN MARKEDSTILSYN Stab Emil R. Steffensen Stab Anne Merethe Bellamy Stab Anne Merethe Bellamy (fung.) Stab HR Tone Lise Bjørvik Risan Forvaltning og utredning Ole-Jørgen Karlsen (fung.) IT og system for betalingstjenester Frank Robert Berg Verdipapirinstitusjoner Britt Hjellegjerde Økonomi og drift Maj Kristin Sæther Analyse og rapportering Anne Stine Aakvaag Regnskapstilsyn Gaute S. Gravir Verdipapirtilsyn Geir Holen IKT (internt) Stig Syversen Banktilsyn Per Jostein Brekke Prospektkontroll Andreas Belsvik Tørnquist Eiendomsmegling og inkasso Wilhelm Mohn Grøstad Arkiv og dokumentforvaltning Lone Tudborg Lakhan Forsikringstilsyn Runa K. Sæther Revisorer og regnskapsførere Kjersti Elvestad Soliditetsregulering og risikomodeller Bjørn Andersen Makroovervåking 6 Harald Johansen NHH, Bergen 8. april 2013

7 Nærmere om avdelingen for Regnskaps- og revisortilsyn Kontroll av prospekter Kontroll med børsnoterte foretaks regnskapsrapportering Tilsyn med regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper 7 NHH, Bergen 8. april 2013

8 Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig. Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon til markedet Løpende rapportering Prospekt Regnskaps rapportering Investeringsbeslutning Investor Grunnlag for investeringsbeslutninger/analyse Råd Rådgiver Kredittbeslutning Banker/ finansieringsforetak Grunnlag for kredittgivning 8 NHH, Bergen 8. april 2013

9 Om prospektkontrollen 9 NHH, Bergen 8. april 2013

10 Prospekter (Vphl. kap. 7) EØS-prospekter: Felles for hele EØS. Godkjente prospekter kan benyttes grensekryssende Tilbud om kjøp eller tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til minst 150 personer og gjelder beløp på minst 5 mill EUR. (Både noterte og unoterte). Unntak blant annet for verdipapirer med pålydende eller samlet krav på vederlag på over EUR (selv om det rettes til mer enn 150 personer). Opptak til notering på regulert marked (f.eks. Oslo Børs). Ingen person eller beløpsbegrensning, og også der foretaket allerede har noterte papirer. Unntak blant annet for kapitalforhøyelser der antall aksjer utgjør min 10% av antall aksjer som allerede er notert. Nasjonale prospekter: Minst 150 personer og minst 1 mill EUR (opp til 5 mill EUR). Godkjennes ikke av Finanstilsynet, men registreres i Foretaksregisteret. 10 NHH, Bergen 8. april 2013

11 Kontroll av innholdskravene Prospektet skal inneholde de opplysninger som kreves etter lov/forskrift. Utstrakt dialog med tilrettelegger pr e-post eller telefon om mangler og behov for tillegg/klargjøringer. Lovbestemte tidsfrist for noterte papirer på 5 arbeidsdager etter komplett prospekt er mottatt. I praksis 5 arbeidsdager på førsteutkast. Ca 2 uker totalt. Tilsvarende for unoterte papirer er 10 arbeidsdager og ca 3-4 uker totalt. Skal være godkjent før offentliggjøring. 11 NHH, Bergen 8. april 2013

12 Arbeidsoppgaver Utarbeide generell informasjon om prospekter Veiledning i enkeltsaker (prospektplikt, innholdskrav mv.) Kontroll av innholdskravene Løpende offentliggjøring av godkjente prospekter, herunder prospekter godkjent i annet EØS-land Behandle dispensasjoner fra prospektplikten Sanksjonering - kritikk, overtredelsesgebyr eller daglig løpende mulkt. Overtredelse er også straffbart Rundt 200 godkjente prospekter pr. år (omfatter både aksjer og obligasjoner). 12 NHH, Bergen 8. april 2013

13 Revisors oppgaver Ved utarbeidelse av proforma finansiell informasjon skal revisor avgi rapport om: (ISAE 3420) at proforma finansiell informasjon er riktig utarbeidet på det angitte grunnlag at grunnlaget er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. Forholdet til ISA 720 som gjelder revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet. Forslag om egen standard for prospekter. 13 NHH, Bergen 8. april 2013

14 Om regnskapstilsynet 14 NHH, Bergen 8. april 2013

15 Regnskapskontroll (vphl 15-1 tredje ledd) Periodisk finansiell rapportering (årsregnskap og delårsregnskap) fra norske foretak som er notert på regulert marked i EØS, samt tredjelandsforetak som har valgt Norge som noteringssted. Regnskaper hentes fra OAM (som administreres av Oslo Børs) Egenoppgave fra foretakene (innsending via Altinn) Utvalg for kontroll bygger på: Risikomodell (betydningen for investorer og marked, høy vesentlighetsgrense for å gripe inn, men grundig kontroll) Signaler (media, eksternt og internt fra andre seksjoner) Rotasjon 15 NHH, Bergen 8. april 2013

16 Antall Kontrollerte foretak Antall leste Antall tilskrevet NHH, Bergen 8. april 2013

17 Gjennomføring av kontrollen Kontrollen bygger på tilsynsstandarder fra ESMA ESMA database European Enforcer Coordination Sessions Ekspertutvalg på vanskelige og prinsipielle saker Endelige merknader offentliggjøres på Finanstilsynets nettsted og som børsmelding på Newsweb. Årlig rundskriv om resultatene av regnskapskontrollen 17 NHH, Bergen 8. april 2013

18 Finanstilsynets reaksjoner Gir uttrykk for vårt syn Pålegg om endring av regnskapspraksis fremover Pålegg om å korrigere feil i neste rapportering, evt. gi noteopplysning Pålegg om å gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen Pålegg om å avlegge nytt regnskap Overtredelsesgebyr, for uriktig rapportering (vurderer politianmeldelse) for forsinket offentliggjøring (praktiseres strengt) Suspensjon fra notering 18 NHH, Bergen 8. april 2013

19 Regnskapstilsynet noen utfordringer Oversikt og kunnskap om alle noterte foretak, herunder selskapsstruktur og virksomhet IAS/IFRS bygger på en annen regnskapsmodell enn regnskapsloven omfattende, komplisert, i stadig utvikling og økende (3500 sider) valgmuligheter for regnskapsmessig behandling innenfor standardene. Valgt prinsipp skal normalt følges over tid. gjennomført som forskrift i norsk rett Utstrakt saksbehandling og samordning innenfor ESMA 19 NHH, Bergen 8. april 2013

20 Forholdet til revisor Finanstilsynet forholder seg til utstederforetaket i regnskapskontrollen. (Eventuelt tilsyn med revisjonen er en annen sak, og utføres av revisortilsynet.) Foretaket velger selv hvordan revisor skal bringes inn, herunder være med på møte med tilsynet. Finanstilsynet kan be om en særskilt uttalelse fra revisor på spørsmål som er stillet til foretaket. Ber om at revisor får kopi av alle brev, men siste brev går alltid i kopi til revisor. 20 NHH, Bergen 8. april 2013

21 Tilsynet med regnskapsførere/ regnskapsførerselskaper 21 NHH, Bergen 8. april 2013

22 Regnskapsførers oppgaver Utfører oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen. («A til Å», med eller uten utarbeidelse av årsregnskap, eller bare for deler av regnskapet). Utarbeider oppgaver og opplysninger som oppdragsgiver er forpliktet til å sende til myndighetene. Andre avtalte oppgaver: rådgivning regnskapsførererklæringen 22 NHH, Bergen 8. april 2013

23 Regnskapsførerbransjen Regnskapsførerbransjen utfører tjenester for over bedrifter og virksomheter Utvikling mot en strukturell todeling: Noen store aktører (oppkjøp og kjededannelser) Mange til dels veldig små virksomheter Pr : Regnskapsførere (2211 er også revisor) Regnskapsførerselskaper (262 er også revisjonsselskap og noen er eiet av slike) 23 NHH, Bergen 8. april 2013

24 Krav til autorisasjon og etterutdanning Utdanning: Bachelor i økonomi/administrasjon Praksis: Nå: 180 studiepoeng med fastsatt fordeling på ulike fag. Snart: særskilt rammeplan, jf. forskriftsendring 2 års relevant regnskapspraksis eller revisjonspraksis, hvorav minst ett år i et regnskapsførerselskap. (Det siste er nytt). Krav til vandel og økonomisk vederheftighet Etterutdanningskrav på 77 timer siste tre år NB! Gjelder også for de som ikke er i bransjen og for revisorer. 24 NHH, Bergen 8. april 2013

25 Krav til virksomheten og oppdragsutførelsen Regnskapsførerselskaper skal som hovedregel ha daglig leder som er autorisert. Risikostyringsforskriften gjelder for regnskapsførerselskaper. Merk kravet om uttalelse fra revisor. Krav til oppdragsutførelsen, herunder «god regnskapsføringsskikk». Bransjefastsatte standarder. 25 NHH, Bergen 8. april 2013

26 Tilsyn Ca stedlige tilsyn hvert år. Dokumentbasert tilsyn med 2-3 års mellomrom. Tilsynsvirksomheten gjennomføres etter samme prinsipper som for revisorer og revisjonsselskaper, herunder utvelgelsesprosessen. Samarbeid med NARF og DnR om kvalitetskontroll. Regnskapsførerloven og revisorloven er langt på vei «harmonisert». 26 NHH, Bergen 8. april 2013

27 Tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper 27 NHH, Bergen 8. april 2013

28 Revisjonsbransjen Strukturell todeling - «Big 5» (mer enn 60 % av markedet + de fleste børsnoterte foretak) - Stort antall mindre virksomheter i SMB-segmentet. Påvirket av endringene i revisjonsplikten. Pr Statsautoriserte revisorer Registrerte revisorer Herav ansvarlige revisorer Revisjonsselskaper NHH, Bergen 8. april 2013

29 Revisorloven Revisorloven med forskrifter regulerer blant annet: Godkjenning av revisorer og etterutdanning Revisors rolle. Uavhengighet, objektivitet og etikk Krav til revisjonsutøvelsen, herunder god revisjonsskikk og dokumentasjonskravet Revisjonsselskapets plikter Finanstilsynet har foreslått et lovutvalg endringer som følge av nye EU-regler fra 2015 (eller 2016) generell modernisering, herunder vurdere en samordning med regnskapsførerloven «Pågående» lovendringer 29 NHH, Bergen 8. april 2013

30 Godkjenning av revisorer Personlig godkjenning (registrert/statsautorisert): utdanning relevant praksis praktisk prøve økonomisk vederheftighet skikkethet Ansvarlige revisorer: revisorregisternummer etterutdanning sikkerhetsstillelse 30 NHH, Bergen 8. april 2013

31 Særlig om etterutdanning forskriften kap. 2 og Finanstilsynets rundskriv 10/ timer siste tre år innenfor angitte fagområder. Plikten påhviler den enkelte revisor. Revisor har selv ansvar for å kunne dokumentere sin etterutdanning med kursbevis. Krav til kursbevisets innhold. Gjelder alle kurs som benyttes til å oppfylle etterutdanningskravet, også interne kurs. Ikke blandes sammen med revisjonsselskapets plikt til å sikre at de som utpekes som oppdragsansvarlige revisorer har etterutdanning. 31 NHH, Bergen 8. april 2013

32 «Tilsynsforpliktelser» - revisjon Lovkrav: Krav om kvalitetskontroll minst hvert 6. år Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal kontrolleres av Finanstilsynet minst hvert 3. år. Samarbeid med DnR om kvalitetskontroll av revisorer som ikke har allmenninteresseforetak Innrapporteringer, herunder utmeldinger før kontroll Ikke-medlemmer Finanstilsynets strategi og årlige virksomhetsplan Departementets årlige «tildelingsbrev» 32 NHH, Bergen 8. april 2013

33 Ulike «tilsynsmetoder» Stedlig tilsyn Oppdragsansvarlig revisor Selskapstilsyn Kontorbasert tilsyn «Vi vet om»-brev Dokumentbasert tilsyn Tematilsyn Årlige kontaktmøter med ledelsen («Big 5») 33 NHH, Bergen 8. april 2013

34 Reaksjonsformer «Finanstilsynet har ingen merknader...» Merknader der mangler påpekes Pålegg om tiltak/retting av forholdet Tilbakekall av godkjenning Suspensjon av godkjenning (hvis det er tatt ut siktelse) Egen klagenemnd for vedtak (dvs. ikke Finansdepartementet) 34 NHH, Bergen 8. april 2013

35 Utvalgskriterier for stedlig tilsyn Periodisk kontroll av «allmenninteresserevisorer» Periodisk kontroll av ikke-medlemmer (av DnR) Innrapporteringer fra DnR i fbm. kvalitetskontrollen Innrapportering fra andre vurderes: hvem er det som rapporterer (f.eks. skatt, politiet, bostyrere) «kvaliteten» på innrapporteringen alvorlighetsgraden om det er en allmenninteresserevisor Opplysninger fra andre seksjoner i Finanstilsynet Media 35 NHH, Bergen 8. april 2013

36 Stedlig tilsyn - prosess Varsel Gjennomføring Rapport med foreløpige merknader eller varsel om vedtak Tilsvar fra revisor på faktum og/eller vurderinger Merknader eller sanksjonering. Offentlige brev som publiseres på nettstedet. 36 NHH, Bergen 8. april 2013

37 Stedlig tilsyn hva kontrolleres? Blant annet: Formelle forhold revisorloven (etterutdanning) Forhold vedrørende egen virksomhet (særlig rettidig levering av regnskap og selvangivelse) Revisors uavhengighet Aksept og fortsettelsesvurderinger Revisjonsutførelsen (normalt 2 til 3 oppdrag, men avdekkes det svakheter kan flere oppdrag bli kontrollert) 37 NHH, Bergen 8. april 2013

38 Særlig om selskapstilsyn Særlig innrettet mot revisjonsselskaper som har foretak av allmenn interesse og slike revisjonsoppdrag. Gjennomføres minimum hvert 3. år Samarbeid med amerikanske tilsynsmyndigheter (PCAOB) - fellestilsyn 38 NHH, Bergen 8. april 2013

39 Selskapstilsyn viktige vurderingstemaer Revisorlovens krav til revisjonsselskaper Ledelse, strategi og kultur Retningslinjer og rutiner, blant andre: partneropptak, evaluering, avlønning, ansvar m.v. uavhengighet og etikk aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag utpeking av oppdragsansvarlig revisor Revisjonsmetodikk, veiledning og opplæring Intern kvalitetskontroll (revl 5b-1, jf. ISQC1) Hvitvaskingsregelverket 39 NHH, Bergen 8. april 2013

40 Kontorbaserte tilsyn Enkeltoppdrag Ber revisor om en redegjørelse og dokumentasjon Foreløpige merknader Tilsvar fra revisor Merknadsbrev Eventuelt oppfølgning med stedlig tilsyn 40 NHH, Bergen 8. april 2013

41 «Vi vet om»-brev Brev der revisor gjøres oppmerksom på opplysninger Finanstilsynet har mottatt. Revisor skal ikke svare, men vurdere forholdet og eventuelt rette opp. Vurderingen skal dokumenteres og forholdet kan bli gjenstand for oppfølgning på et senere tidspunkt. 41 NHH, Bergen 8. april 2013

42 Dokumentbasert tilsyn Gjennomføres med 2 til 3 års mellomrom. Samtlige godkjente revisorer og revisjonsselskaper må svare. Skjer via Altinn. Benyttes som grunnlag for kunnskap om revisjonsbransjen statistikk. «Kontroll» av lovkrav bl.a. etterutdanning. Spørsmål «til ettertanke». 42 NHH, Bergen 8. april 2013

43 Tematilsyn (publisert samlet på nettstedet) Generell revisjonsutførelse/metodikk (1997/1998) Revisjon av konsern (2001/2002) Rådgivning til revisjonsklienter (2002/2003) Revisjon av helseforetak (2004/2005) Revisjon av bank (2006) Revisjon av selskaper underlagt særlovgiving (2007) Revisjon av stiftelser (2008) Innholdet i oppdragsansvaret (2009) 43 NHH, Bergen 8. april 2013

44 Tematilsyn forts. Aksept og fortsettelse av oppdraget (2010) Rådgivning til revisjonsklienter (2011) Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse (2012): Revisor har ikke sett revisjonshandlingene i de ulike fasene i sammenheng mangler i «den røde tråden». Ofte har mangler ved revisors virksomhetsforståelse ført til mangelfull risikovurdering og dermed sviktende grunnlag for fastsettelse av etterfølgende revisjonshandlinger. Derfor ikke alltid tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Revisjon av klientmidler. Eiendomsmeglere. (2013) Selskapenes kvalitetssikringssystemer (2013) 44 NHH, Bergen 8. april 2013

45 6. Hvordan er revisortilsynet innrettet? 45 NHH, Bergen 8. april 2013

46 Grunnlaget for vurderingen av revisjonsutførelsen Revisor er allmennhetens tillitsperson i utøvelsen av revisjonsvirksomhet. (Lovfestet for årsregnskapsrevisjon, jf. revl 1-2) Revisor må være uavhengig og også fremstå som det Revisor må «gjøre jobben» og si i fra når det er behov for det Rådgivning er en trussel mot uavhengighet 46 NHH, Bergen 8. april 2013

47 Revisorloven «ruler» Det er revisorloven med forskrifter som gjelder, og som også ligger til grunn for Finanstilsynets vurderinger «God revisjonsskikk» og revisjonsstandardene Ulike kilder for tolkningsmomenter Side 47 NHH, Bergen 8. april 2013

48 God dokumentasjon bidrar til å sikre revisjonskvalitet En vurdering blir ofte bedre nå den skrives ned. Revisor vil lettere se en evnt. manglende sammenheng mellom vurderinger og revisjonshandlinger. Dokumentasjon er nødvendig for å kunne kvalitetssikre revisjonen før revisjonsberetning avgis. Tilsvarende gjelder selskapets kvalitetskontrollsystem. Andre kontrollører, herunder DnR og Finanstilsynet, må kunne bygge på det dokumentasjonen viser. Dokumentasjonen kan «redde» revisor ved prøving i rettsapparatet (erstatningskrav eller straff). 48 NHH, Bergen 8. april 2013

49 Hva er «god» dokumentasjon? «Revisor skal kunne dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på en måte som er tilstrekkelig til å underbygge og etterprøve revisors konklusjoner.» «Verdiløs» dokumentasjon Må vise hvilke revisjonshandlinger revisor har utført basert på den informasjonen som ligger i «mappen» Må være «samlet». Henvisninger til der relevant dokumentasjon befinner seg. Revisors tanker lar seg ikke etterprøve 49 NHH, Bergen 8. april 2013

50 Typiske funn Mangelfull virksomhetsforståelse, herunder kunnskap om særlovgivning (tematilsyn 2012 og flere av de tidligere) Manglende profesjonell skepsis For stor tillit til ledelsen manglende etterprøving Svak dokumentasjon Svikt i oppdragsvurderingen (tematilsynet i 2010) Manglende oppdragsstyring (tematilsynet 2009) Vesentlig svikt skyldes ofte private problemer 50 NHH, Bergen 8. april 2013

51 Noen sentrale saker de siste årene Revisor har overtrådt sin taushetsplikt etter hvitvaskingsloven. Vedtak om tilbakekall. (Sak 12/3346) På forespørsel fra en klient bekreftet revisor at tidligere revisor hadde rapportert klienten til Økokrim Er et klart brudd på revisors taushetsplikt etter hvitvaskingslovgivningen FT anser dette som et grovt brudd på revisors plikter. Også øvrige vilkår for tilbakekall ble ansett oppfylt. Vedtaket er «endelig». 51 NHH, Bergen 8. april 2013

52 Sentrale saker forts. Virksomheten i revisjonsselskapet «ute av kontroll» feil og mangler i revisjonen. Vedtak om tilbakekall. Påklaget. (10/9659) Bare en oppdragsansvarlig revisor, som var sykemeldt i lengre perioder. Manglende involvering - revisjonsutførelsen var ikke underlagt betryggende kontroll fra oppdragsansvarlig revisor. Samme presiseringer og forbehold gjentatt i revisjonsberetningene flere år på rad. Revisor hadde ikke oppfylt sin plikt til å fratre. Av 468 oppdrag var 128 ikke avsluttet innen Ikke akseptabelt. I syv oppdrag var revisjonsberetningen avgitt før revisjonen var avsluttet. Uakseptabelt. Revisor bekreftet at det ville bli iverksatt tiltak for å sikre at FTs pålegg om enten å redusere oppdragsmengden eller utpeke flere oppdragsvarlige revisorer var utarbeidet. Ingen ting ble gjort. Porteføljen ble redusert som følge av fravalg. Manglende oppfølgning av FTs pålegg og uriktige opplysninger til FT. 52 NHH, Bergen 8. april 2013

53 Sentrale saker forts Revisjonsklienten ble etablert i 2006 med formål å investere i kommersiell luftfart. I etableringsåret investerte selskapet i passasjerfly som skulle leies ut. FT vurderte revisjonen for de to første årene. Skatteetaten avdekket blant annet ufullstendighet ved revisjonsklientens inntektsførte beløp knyttet omsetning til nærstående. Det var avlagt normalberetninger for årsregnskap i perioden Merknad. (Sak 11/1337) FT fant at revisor ikke i tilstrekkelig grad hadde dokumentert de konkrete risikoforhold som påvirker selskapet, og som er relevante for å forstå virksomheten. Ulike investeringsobjekter kan reise ulike problemstillinger. Selskapet hadde ikke bokført omsetning første året, men det hadde vært utført tjenester til nærstående. Dette fortsatte i 2007, selv om noe da ble fakturert. FT fant at revisor for 2007 ikke hadde gjort nok for å kunne legge til grunn at registrerte inntekter var fullstendige. Revisor som hadde ikke gjort nok for å kontrollere prinsippet om «armlengdes avstand» da var klar over at det også var fakturert til nærstående. Feilene i regnskapet var vesentlige, dvs. normalberetninger er ikke riktig. 53 NHH, Bergen 8. april 2013

54 Sentrale saker forts Tilsynet etter signal fra seksjon for eiendomsmegling og fra politiet til revisjonen av et eiendomsmeglerselskap og et boligentreprenørselskap. (Sak 11/259) Revisor hadde definert fortsatt drift og klientmidler som særskilte risikoområder. Det fremgår ikke av revisjonsdokumentasjonen hvordan revisor har behandlet den særlige risikoen. Ingen dokumentasjon som viser utførte kontrollhandlinger knyttet til lovkrav etter eiendomsmeglerloven og forskrift. Det var ulovlig lån til daglig leder, skyldig skattetrekk og utilstrekkelig egenkapital. Ingen nummererte brev om dette. Normalberetning. Gjennomgående mangelfull dokumentasjon for tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis. Særskilt oppfølgning av oppdragsansvarlig revisor fra revisjonsselskapet. 54 NHH, Bergen 8. april 2013

55 Sentrale saker forts Revisjon av foretak som har drevet utleie av betalingsterminaler og hatt kontroll på betalingsstrømmen. (Kontorbasert) Et foretak hadde rapportert soliditet (konsoliderte tall) etter gammelt regelverk. Revisor hadde ikke oppdaget det. Kritikk både mot revisor og foretak. (Kontorbasert) Om lag 15 regnskapsførerselskaper har gått konkurs de siste to årene. Hvor er meldingene fra revisorene, jf. tilsynsloven 3a? 55 NHH, Bergen 8. april 2013

56 Revisjon av betalingsforetak (og regnskapsføringen for slike) 30 foretak har fått begrenset tillatelse til å drive pengeoverføringsvirksomhet («hawala») Flere foretak oppfyller ikke konsesjonskrav eller rapporteringsplikt Flere eksterne regnskapsførere og revisorer har trukket seg Tilsyn (kontorbasert) med revisorer og regnskapsførere for betalingsforetak. Ikke avsluttet. 56 NHH, Bergen 8. april 2013

57 Revisors attestasjoner og uttalelser Opprydding i rutinemessige attestasjoner og uttalelser etter regelverk på FTs område. Samarbeid med DnR. Publiseres på FTs og DnRs nettsteder. Likelydende brev til 21 revisjonsselskaper om revisors attestasjon av ligningsoppgaver. Ikke samsvar mellom revisjonsberetningen og attestasjon av ligningsoppgavene. Revisor hadde bekreftet etter risikostyringsforskriften. Ikke krav om at revisor vurderer kvaliteten, men det var ikke grunnlag for å si at det forelå en gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder. 57 NHH, Bergen 8. april 2013

58 Spesielle uttalelser fra revisor: Ofte bestilling fra offentlig myndighet Bestilling normalt via foretaket Revisor må bringe klarhet i hva uttalelsen skal dekke. Må tenke: Hva er formålet med den? 58 NHH, Bergen 8. april 2013

59 Utdrag fra tilsynsmerknad (sak 11/9312) «På generelt grunnlag bemerkes at der det ikke er klart hva som er forventet at revisor skal uttale seg om, på hvilket grunnlag og på hvilket sikkerhetsnivå, må revisor gjøre en vurdering av formålet med uttalelsen, og på best mulig måte søke å ivareta dette. Revisor kan ikke forvente at mottaker og andre brukere av uttalelsen kjenner de bransjefastsatte standardene for revisjon og andre tjenester, og hva disse innebærer. Dersom det ikke oppnås en klar forståelse av de avtalte kontrollhandlingene, må revisor avstå fra å avgi en uttalelse. Disse forhold må være ivaretatt for at uttalelsen kan anses å være avgitt i samsvar med god revisjonsskikk». 59 NHH, Bergen 8. april 2013

60 Revisors uavhengighet Rapport fra revisors svenske «søster» grunnlag for bankens vurdering av låneengasjement Oppfølging og kritikk også fra tilsynsmyndigheten i Sverige Bank og partnere i revisjonsselskapet med økonomiske interesser i samme eiendomsselskap. Revisor bygget i for stor grad på internrevisjonens arbeid i en bank. Revisjonsselskap er valgt revisor for enkelte banker i en allianse og internrevisor for andre deler av alliansen. 60 NHH, Bergen 8. april 2013

61 Internasjonalt Revisortilsynsmyndighetssamarbeid: Nordisk nivå Europeisk nivå i regi av Kommisjonen (EGAOB og AuRC) Europeisk nivå på tilsynsmyndighetenes eget initiativ: Inspeksjonsgruppe (EAIG) Tilsynskolleger for E&Y og KPMG Globalt (IFIAR) Bilateralt, særlig med PCAOB. Japan? 61 NHH, Bergen 8. april 2013

62 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer Fortsatt stor økonomisk usikkerhet Behov for å sikre solide finansinstitusjoner Ny

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn. Direktør Anne Merethe Bellamy

Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn. Direktør Anne Merethe Bellamy Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn Direktør Anne Merethe Bellamy Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig. Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Finanstilsynets organisasjon

Finanstilsynets organisasjon STYRET Finanstilsynets Endre Skjørestad Leder Morten Baltzersen DIREKTØRENS Eirik Bunæs Cecilie Ask Juridisk direktør Gun Margareth Moy Administrasjonsdirektør Lisbeth Strand Internasjonal koordinator

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015

Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015 Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015 Finanstilsynets mål Hovedmål: Finansiell stabilitet og velfungerende markeder Delmål:

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak nye regler SUNDVOLDEN 11.-12. november 2010

Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak nye regler SUNDVOLDEN 11.-12. november 2010 Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak nye regler SUNDVOLDEN 11.-12. november 2010 Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Agenda Nytt navn og ny adresse Krav til konsesjon for

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Revisortilsyn Formål og Funn

Revisortilsyn Formål og Funn Revisortilsyn Formål og Funn Brynjar Gilberg - Spesialrådgiver Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn 4. april 2011 Forelesning for MRR-studentene ved Norges Handelshøyskole Temaer som gjennomgås 1.

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold FATF

Nasjonale og internasjonale forhold FATF Nasjonale og internasjonale forhold FATF Spesialrådgiver Rune Grundekjøn SUNDVOLDEN 10.-11. november 2011 Agenda Innledning, informasjon FATF revisjon; hva, når og hvordan? FATFs typologirapporter EUs

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Høringsnotat - utlikning av Finanstilsynets utgifter, lovendring og forslag til forskrifter

Høringsnotat - utlikning av Finanstilsynets utgifter, lovendring og forslag til forskrifter FINANST1LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY VAR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12.11.2013 Høringsnotat - utlikning av Finanstilsynets utgifter, lovendring og forslag til forskrifter 1.

Detaljer

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler KREDIT ILSYNET The Financial Supervisory Authority of Norway Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Dato: 21.01.2009 Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1 Veiledning Prospektkontroll DATO: 12.08.2015 versjon1.1 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Innsendelse av prospekt til kontroll 4 2.1 Forhåndsuttalelser 4 2.2 Førsteutkast til prospekt mv. 4 2.3

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

Revisortilsyn Formål og Funn

Revisortilsyn Formål og Funn Revisortilsyn Formål og Funn Brynjar Gilberg - Spesialrådgiver Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn 7. mai 2013 Forelesning for MRR-studentene ved Handelshøyskolen BI Temaer som gjennomgås 1. Hvorfor

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 01.10.2014 HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 1. Innledning Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om utkontraktering.

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Vurdering av egnethetskrav

Vurdering av egnethetskrav Rundskriv Vurdering av egnethetskrav RUNDSKRIV: 5/2012 DATO: 13.02.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Betalingsforetak E-pengeforetak Forsikringsselskaper Forsikringsformidlingsforetak

Detaljer

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Rolla og oppgåvene til Finanstilsynet Finanstilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget,

Detaljer

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011 Finanstilsynets årsmelding 2010 Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 2010 Norge har så langt kommet bedre fra finanskrisen enn de fleste andre land. I 2010 førte heller ikke ettervirkningene av

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynets erfaringer Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynet Kredittilsynet fører kontroll med periodisk finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Lovvedtak 50. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 247 L (2009 2010), jf. Prop. 84 L (2009 2010)

Lovvedtak 50. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 247 L (2009 2010), jf. Prop. 84 L (2009 2010) Lovvedtak 50 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 247 L (2009 2010), jf. Prop. 84 L (2009 2010) I Stortingets møte 25. mai 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet Direktør Anne Merethe Bellamy Regnskap 2 16. september 2011 Endres i topp-/bunntekst Gjeldende tapsregler

Detaljer

Vurdering av egnethetskrav

Vurdering av egnethetskrav Rundskriv Vurdering av egnethetskrav RUNDSKRIV: 14/2015 DATO: 03.12.2015 MOTTAKERE: Banker Kredittforetak Finansieringsforetak Betalingsforetak E-pengeforetak Forsikringsforetak Forsikringsformidlingsforetak

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Lovvedtak 84. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012)

Lovvedtak 84. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012) Lovvedtak 84 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012) I Stortingets møte 12. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000 Nr. 47/215 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/47/28 av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union(*) [meddelt under nummer K(2000) 3304] (2001/256/EF)

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer knyttet til 2-1 om misbruk av presise og fortrolige opplysninger, 2-2 om taushetsplikt og rådgivnings-forbud, 2-3 om forbud mot handel i visse perioder og

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Kontrollfunksjonen er et viktig prioriteringsområde ved stedlige

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg - Tiltrådt av Kredittilsynet 1 Oversikt over regelverket

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer