Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere"

Transkript

1 Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

2 Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.» (Finanstilsynsloven 3) Særlovgivning på de ulike tilsynsområdene Utgiftene til tilsyn utliknes på de vi fører tilsyn med 2 NHH, Bergen 8. april 2013

3 Tilsynsenheter Banker Finansieringsforetak E-pengeforetak Betalingsforetak Forsikringsselskaper Forsikringsformidlere Pensjonskasser Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Infrastrukturforetak (børser mv.) i verdipapirmarkedet Revisorer og revisjonsselskaper (siden 1992) Regnskapsførere og regnskapsførerselskaper (siden 1999) Eiendomsmegling Inkassovirksomhet 3 NHH, Bergen 8. april 2013

4 Andre tilsynsoppgaver og målgrupper Oppfølging av de alminnelige atferdsreglene i verdipapirmarkedet (innsidehandel, markedsmanipulasjon, løpende informasjonsplikt etc). Regnskapstilsyn noterte foretak -kontroll av at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Siden Prospektkontroll operativ kontroll av prospekter ved offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer (aksjer og obligasjoner). Siden NHH, Bergen 8. april 2013

5 Hovedmål - virkemidler Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Bak hovedmålene ligger det viktige samfunnsøkonomiske hensyn. Et stabilt og velfungerende finansielt system er nødvendig for å sikre en stabil økonomisk utvikling. Er utdypet i åtte delmål. (Gjengitt i årsmeldingen) Virkemidler: Tilsyn og overvåkning Forvaltning Regelverksutvikling Informasjon og kommunikasjon 5 NHH, Bergen 8. april 2013

6 Finanstilsynets organisasjon STYRET Endre Skjørestad Leder FINANSTILSYNSDIREKTØR Morten Baltzersen DIREKTØRENS STAB Cecilie Ask Juridisk direktør Lisbeth Strand Internasjonal koordinator Anders N. Kvam Forbrukerkoordinator Kommunikasjonsenheten Kjetil Karsrud Kommunikasjonsdirektør ADMINISTRASJONS- AVDELING Gun Margareth Moy AVDELING FOR FINANS- AVDELING FOR REGNSKAPS- AVDELING FOR OG FORSIKRINGSTILSYN OG REVISORTILSYN MARKEDSTILSYN Stab Emil R. Steffensen Stab Anne Merethe Bellamy Stab Anne Merethe Bellamy (fung.) Stab HR Tone Lise Bjørvik Risan Forvaltning og utredning Ole-Jørgen Karlsen (fung.) IT og system for betalingstjenester Frank Robert Berg Verdipapirinstitusjoner Britt Hjellegjerde Økonomi og drift Maj Kristin Sæther Analyse og rapportering Anne Stine Aakvaag Regnskapstilsyn Gaute S. Gravir Verdipapirtilsyn Geir Holen IKT (internt) Stig Syversen Banktilsyn Per Jostein Brekke Prospektkontroll Andreas Belsvik Tørnquist Eiendomsmegling og inkasso Wilhelm Mohn Grøstad Arkiv og dokumentforvaltning Lone Tudborg Lakhan Forsikringstilsyn Runa K. Sæther Revisorer og regnskapsførere Kjersti Elvestad Soliditetsregulering og risikomodeller Bjørn Andersen Makroovervåking 6 Harald Johansen NHH, Bergen 8. april 2013

7 Nærmere om avdelingen for Regnskaps- og revisortilsyn Kontroll av prospekter Kontroll med børsnoterte foretaks regnskapsrapportering Tilsyn med regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper 7 NHH, Bergen 8. april 2013

8 Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig. Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon til markedet Løpende rapportering Prospekt Regnskaps rapportering Investeringsbeslutning Investor Grunnlag for investeringsbeslutninger/analyse Råd Rådgiver Kredittbeslutning Banker/ finansieringsforetak Grunnlag for kredittgivning 8 NHH, Bergen 8. april 2013

9 Om prospektkontrollen 9 NHH, Bergen 8. april 2013

10 Prospekter (Vphl. kap. 7) EØS-prospekter: Felles for hele EØS. Godkjente prospekter kan benyttes grensekryssende Tilbud om kjøp eller tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til minst 150 personer og gjelder beløp på minst 5 mill EUR. (Både noterte og unoterte). Unntak blant annet for verdipapirer med pålydende eller samlet krav på vederlag på over EUR (selv om det rettes til mer enn 150 personer). Opptak til notering på regulert marked (f.eks. Oslo Børs). Ingen person eller beløpsbegrensning, og også der foretaket allerede har noterte papirer. Unntak blant annet for kapitalforhøyelser der antall aksjer utgjør min 10% av antall aksjer som allerede er notert. Nasjonale prospekter: Minst 150 personer og minst 1 mill EUR (opp til 5 mill EUR). Godkjennes ikke av Finanstilsynet, men registreres i Foretaksregisteret. 10 NHH, Bergen 8. april 2013

11 Kontroll av innholdskravene Prospektet skal inneholde de opplysninger som kreves etter lov/forskrift. Utstrakt dialog med tilrettelegger pr e-post eller telefon om mangler og behov for tillegg/klargjøringer. Lovbestemte tidsfrist for noterte papirer på 5 arbeidsdager etter komplett prospekt er mottatt. I praksis 5 arbeidsdager på førsteutkast. Ca 2 uker totalt. Tilsvarende for unoterte papirer er 10 arbeidsdager og ca 3-4 uker totalt. Skal være godkjent før offentliggjøring. 11 NHH, Bergen 8. april 2013

12 Arbeidsoppgaver Utarbeide generell informasjon om prospekter Veiledning i enkeltsaker (prospektplikt, innholdskrav mv.) Kontroll av innholdskravene Løpende offentliggjøring av godkjente prospekter, herunder prospekter godkjent i annet EØS-land Behandle dispensasjoner fra prospektplikten Sanksjonering - kritikk, overtredelsesgebyr eller daglig løpende mulkt. Overtredelse er også straffbart Rundt 200 godkjente prospekter pr. år (omfatter både aksjer og obligasjoner). 12 NHH, Bergen 8. april 2013

13 Revisors oppgaver Ved utarbeidelse av proforma finansiell informasjon skal revisor avgi rapport om: (ISAE 3420) at proforma finansiell informasjon er riktig utarbeidet på det angitte grunnlag at grunnlaget er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. Forholdet til ISA 720 som gjelder revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet. Forslag om egen standard for prospekter. 13 NHH, Bergen 8. april 2013

14 Om regnskapstilsynet 14 NHH, Bergen 8. april 2013

15 Regnskapskontroll (vphl 15-1 tredje ledd) Periodisk finansiell rapportering (årsregnskap og delårsregnskap) fra norske foretak som er notert på regulert marked i EØS, samt tredjelandsforetak som har valgt Norge som noteringssted. Regnskaper hentes fra OAM (som administreres av Oslo Børs) Egenoppgave fra foretakene (innsending via Altinn) Utvalg for kontroll bygger på: Risikomodell (betydningen for investorer og marked, høy vesentlighetsgrense for å gripe inn, men grundig kontroll) Signaler (media, eksternt og internt fra andre seksjoner) Rotasjon 15 NHH, Bergen 8. april 2013

16 Antall Kontrollerte foretak Antall leste Antall tilskrevet NHH, Bergen 8. april 2013

17 Gjennomføring av kontrollen Kontrollen bygger på tilsynsstandarder fra ESMA ESMA database European Enforcer Coordination Sessions Ekspertutvalg på vanskelige og prinsipielle saker Endelige merknader offentliggjøres på Finanstilsynets nettsted og som børsmelding på Newsweb. Årlig rundskriv om resultatene av regnskapskontrollen 17 NHH, Bergen 8. april 2013

18 Finanstilsynets reaksjoner Gir uttrykk for vårt syn Pålegg om endring av regnskapspraksis fremover Pålegg om å korrigere feil i neste rapportering, evt. gi noteopplysning Pålegg om å gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen Pålegg om å avlegge nytt regnskap Overtredelsesgebyr, for uriktig rapportering (vurderer politianmeldelse) for forsinket offentliggjøring (praktiseres strengt) Suspensjon fra notering 18 NHH, Bergen 8. april 2013

19 Regnskapstilsynet noen utfordringer Oversikt og kunnskap om alle noterte foretak, herunder selskapsstruktur og virksomhet IAS/IFRS bygger på en annen regnskapsmodell enn regnskapsloven omfattende, komplisert, i stadig utvikling og økende (3500 sider) valgmuligheter for regnskapsmessig behandling innenfor standardene. Valgt prinsipp skal normalt følges over tid. gjennomført som forskrift i norsk rett Utstrakt saksbehandling og samordning innenfor ESMA 19 NHH, Bergen 8. april 2013

20 Forholdet til revisor Finanstilsynet forholder seg til utstederforetaket i regnskapskontrollen. (Eventuelt tilsyn med revisjonen er en annen sak, og utføres av revisortilsynet.) Foretaket velger selv hvordan revisor skal bringes inn, herunder være med på møte med tilsynet. Finanstilsynet kan be om en særskilt uttalelse fra revisor på spørsmål som er stillet til foretaket. Ber om at revisor får kopi av alle brev, men siste brev går alltid i kopi til revisor. 20 NHH, Bergen 8. april 2013

21 Tilsynet med regnskapsførere/ regnskapsførerselskaper 21 NHH, Bergen 8. april 2013

22 Regnskapsførers oppgaver Utfører oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen. («A til Å», med eller uten utarbeidelse av årsregnskap, eller bare for deler av regnskapet). Utarbeider oppgaver og opplysninger som oppdragsgiver er forpliktet til å sende til myndighetene. Andre avtalte oppgaver: rådgivning regnskapsførererklæringen 22 NHH, Bergen 8. april 2013

23 Regnskapsførerbransjen Regnskapsførerbransjen utfører tjenester for over bedrifter og virksomheter Utvikling mot en strukturell todeling: Noen store aktører (oppkjøp og kjededannelser) Mange til dels veldig små virksomheter Pr : Regnskapsførere (2211 er også revisor) Regnskapsførerselskaper (262 er også revisjonsselskap og noen er eiet av slike) 23 NHH, Bergen 8. april 2013

24 Krav til autorisasjon og etterutdanning Utdanning: Bachelor i økonomi/administrasjon Praksis: Nå: 180 studiepoeng med fastsatt fordeling på ulike fag. Snart: særskilt rammeplan, jf. forskriftsendring 2 års relevant regnskapspraksis eller revisjonspraksis, hvorav minst ett år i et regnskapsførerselskap. (Det siste er nytt). Krav til vandel og økonomisk vederheftighet Etterutdanningskrav på 77 timer siste tre år NB! Gjelder også for de som ikke er i bransjen og for revisorer. 24 NHH, Bergen 8. april 2013

25 Krav til virksomheten og oppdragsutførelsen Regnskapsførerselskaper skal som hovedregel ha daglig leder som er autorisert. Risikostyringsforskriften gjelder for regnskapsførerselskaper. Merk kravet om uttalelse fra revisor. Krav til oppdragsutførelsen, herunder «god regnskapsføringsskikk». Bransjefastsatte standarder. 25 NHH, Bergen 8. april 2013

26 Tilsyn Ca stedlige tilsyn hvert år. Dokumentbasert tilsyn med 2-3 års mellomrom. Tilsynsvirksomheten gjennomføres etter samme prinsipper som for revisorer og revisjonsselskaper, herunder utvelgelsesprosessen. Samarbeid med NARF og DnR om kvalitetskontroll. Regnskapsførerloven og revisorloven er langt på vei «harmonisert». 26 NHH, Bergen 8. april 2013

27 Tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper 27 NHH, Bergen 8. april 2013

28 Revisjonsbransjen Strukturell todeling - «Big 5» (mer enn 60 % av markedet + de fleste børsnoterte foretak) - Stort antall mindre virksomheter i SMB-segmentet. Påvirket av endringene i revisjonsplikten. Pr Statsautoriserte revisorer Registrerte revisorer Herav ansvarlige revisorer Revisjonsselskaper NHH, Bergen 8. april 2013

29 Revisorloven Revisorloven med forskrifter regulerer blant annet: Godkjenning av revisorer og etterutdanning Revisors rolle. Uavhengighet, objektivitet og etikk Krav til revisjonsutøvelsen, herunder god revisjonsskikk og dokumentasjonskravet Revisjonsselskapets plikter Finanstilsynet har foreslått et lovutvalg endringer som følge av nye EU-regler fra 2015 (eller 2016) generell modernisering, herunder vurdere en samordning med regnskapsførerloven «Pågående» lovendringer 29 NHH, Bergen 8. april 2013

30 Godkjenning av revisorer Personlig godkjenning (registrert/statsautorisert): utdanning relevant praksis praktisk prøve økonomisk vederheftighet skikkethet Ansvarlige revisorer: revisorregisternummer etterutdanning sikkerhetsstillelse 30 NHH, Bergen 8. april 2013

31 Særlig om etterutdanning forskriften kap. 2 og Finanstilsynets rundskriv 10/ timer siste tre år innenfor angitte fagområder. Plikten påhviler den enkelte revisor. Revisor har selv ansvar for å kunne dokumentere sin etterutdanning med kursbevis. Krav til kursbevisets innhold. Gjelder alle kurs som benyttes til å oppfylle etterutdanningskravet, også interne kurs. Ikke blandes sammen med revisjonsselskapets plikt til å sikre at de som utpekes som oppdragsansvarlige revisorer har etterutdanning. 31 NHH, Bergen 8. april 2013

32 «Tilsynsforpliktelser» - revisjon Lovkrav: Krav om kvalitetskontroll minst hvert 6. år Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal kontrolleres av Finanstilsynet minst hvert 3. år. Samarbeid med DnR om kvalitetskontroll av revisorer som ikke har allmenninteresseforetak Innrapporteringer, herunder utmeldinger før kontroll Ikke-medlemmer Finanstilsynets strategi og årlige virksomhetsplan Departementets årlige «tildelingsbrev» 32 NHH, Bergen 8. april 2013

33 Ulike «tilsynsmetoder» Stedlig tilsyn Oppdragsansvarlig revisor Selskapstilsyn Kontorbasert tilsyn «Vi vet om»-brev Dokumentbasert tilsyn Tematilsyn Årlige kontaktmøter med ledelsen («Big 5») 33 NHH, Bergen 8. april 2013

34 Reaksjonsformer «Finanstilsynet har ingen merknader...» Merknader der mangler påpekes Pålegg om tiltak/retting av forholdet Tilbakekall av godkjenning Suspensjon av godkjenning (hvis det er tatt ut siktelse) Egen klagenemnd for vedtak (dvs. ikke Finansdepartementet) 34 NHH, Bergen 8. april 2013

35 Utvalgskriterier for stedlig tilsyn Periodisk kontroll av «allmenninteresserevisorer» Periodisk kontroll av ikke-medlemmer (av DnR) Innrapporteringer fra DnR i fbm. kvalitetskontrollen Innrapportering fra andre vurderes: hvem er det som rapporterer (f.eks. skatt, politiet, bostyrere) «kvaliteten» på innrapporteringen alvorlighetsgraden om det er en allmenninteresserevisor Opplysninger fra andre seksjoner i Finanstilsynet Media 35 NHH, Bergen 8. april 2013

36 Stedlig tilsyn - prosess Varsel Gjennomføring Rapport med foreløpige merknader eller varsel om vedtak Tilsvar fra revisor på faktum og/eller vurderinger Merknader eller sanksjonering. Offentlige brev som publiseres på nettstedet. 36 NHH, Bergen 8. april 2013

37 Stedlig tilsyn hva kontrolleres? Blant annet: Formelle forhold revisorloven (etterutdanning) Forhold vedrørende egen virksomhet (særlig rettidig levering av regnskap og selvangivelse) Revisors uavhengighet Aksept og fortsettelsesvurderinger Revisjonsutførelsen (normalt 2 til 3 oppdrag, men avdekkes det svakheter kan flere oppdrag bli kontrollert) 37 NHH, Bergen 8. april 2013

38 Særlig om selskapstilsyn Særlig innrettet mot revisjonsselskaper som har foretak av allmenn interesse og slike revisjonsoppdrag. Gjennomføres minimum hvert 3. år Samarbeid med amerikanske tilsynsmyndigheter (PCAOB) - fellestilsyn 38 NHH, Bergen 8. april 2013

39 Selskapstilsyn viktige vurderingstemaer Revisorlovens krav til revisjonsselskaper Ledelse, strategi og kultur Retningslinjer og rutiner, blant andre: partneropptak, evaluering, avlønning, ansvar m.v. uavhengighet og etikk aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag utpeking av oppdragsansvarlig revisor Revisjonsmetodikk, veiledning og opplæring Intern kvalitetskontroll (revl 5b-1, jf. ISQC1) Hvitvaskingsregelverket 39 NHH, Bergen 8. april 2013

40 Kontorbaserte tilsyn Enkeltoppdrag Ber revisor om en redegjørelse og dokumentasjon Foreløpige merknader Tilsvar fra revisor Merknadsbrev Eventuelt oppfølgning med stedlig tilsyn 40 NHH, Bergen 8. april 2013

41 «Vi vet om»-brev Brev der revisor gjøres oppmerksom på opplysninger Finanstilsynet har mottatt. Revisor skal ikke svare, men vurdere forholdet og eventuelt rette opp. Vurderingen skal dokumenteres og forholdet kan bli gjenstand for oppfølgning på et senere tidspunkt. 41 NHH, Bergen 8. april 2013

42 Dokumentbasert tilsyn Gjennomføres med 2 til 3 års mellomrom. Samtlige godkjente revisorer og revisjonsselskaper må svare. Skjer via Altinn. Benyttes som grunnlag for kunnskap om revisjonsbransjen statistikk. «Kontroll» av lovkrav bl.a. etterutdanning. Spørsmål «til ettertanke». 42 NHH, Bergen 8. april 2013

43 Tematilsyn (publisert samlet på nettstedet) Generell revisjonsutførelse/metodikk (1997/1998) Revisjon av konsern (2001/2002) Rådgivning til revisjonsklienter (2002/2003) Revisjon av helseforetak (2004/2005) Revisjon av bank (2006) Revisjon av selskaper underlagt særlovgiving (2007) Revisjon av stiftelser (2008) Innholdet i oppdragsansvaret (2009) 43 NHH, Bergen 8. april 2013

44 Tematilsyn forts. Aksept og fortsettelse av oppdraget (2010) Rådgivning til revisjonsklienter (2011) Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse (2012): Revisor har ikke sett revisjonshandlingene i de ulike fasene i sammenheng mangler i «den røde tråden». Ofte har mangler ved revisors virksomhetsforståelse ført til mangelfull risikovurdering og dermed sviktende grunnlag for fastsettelse av etterfølgende revisjonshandlinger. Derfor ikke alltid tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Revisjon av klientmidler. Eiendomsmeglere. (2013) Selskapenes kvalitetssikringssystemer (2013) 44 NHH, Bergen 8. april 2013

45 6. Hvordan er revisortilsynet innrettet? 45 NHH, Bergen 8. april 2013

46 Grunnlaget for vurderingen av revisjonsutførelsen Revisor er allmennhetens tillitsperson i utøvelsen av revisjonsvirksomhet. (Lovfestet for årsregnskapsrevisjon, jf. revl 1-2) Revisor må være uavhengig og også fremstå som det Revisor må «gjøre jobben» og si i fra når det er behov for det Rådgivning er en trussel mot uavhengighet 46 NHH, Bergen 8. april 2013

47 Revisorloven «ruler» Det er revisorloven med forskrifter som gjelder, og som også ligger til grunn for Finanstilsynets vurderinger «God revisjonsskikk» og revisjonsstandardene Ulike kilder for tolkningsmomenter Side 47 NHH, Bergen 8. april 2013

48 God dokumentasjon bidrar til å sikre revisjonskvalitet En vurdering blir ofte bedre nå den skrives ned. Revisor vil lettere se en evnt. manglende sammenheng mellom vurderinger og revisjonshandlinger. Dokumentasjon er nødvendig for å kunne kvalitetssikre revisjonen før revisjonsberetning avgis. Tilsvarende gjelder selskapets kvalitetskontrollsystem. Andre kontrollører, herunder DnR og Finanstilsynet, må kunne bygge på det dokumentasjonen viser. Dokumentasjonen kan «redde» revisor ved prøving i rettsapparatet (erstatningskrav eller straff). 48 NHH, Bergen 8. april 2013

49 Hva er «god» dokumentasjon? «Revisor skal kunne dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på en måte som er tilstrekkelig til å underbygge og etterprøve revisors konklusjoner.» «Verdiløs» dokumentasjon Må vise hvilke revisjonshandlinger revisor har utført basert på den informasjonen som ligger i «mappen» Må være «samlet». Henvisninger til der relevant dokumentasjon befinner seg. Revisors tanker lar seg ikke etterprøve 49 NHH, Bergen 8. april 2013

50 Typiske funn Mangelfull virksomhetsforståelse, herunder kunnskap om særlovgivning (tematilsyn 2012 og flere av de tidligere) Manglende profesjonell skepsis For stor tillit til ledelsen manglende etterprøving Svak dokumentasjon Svikt i oppdragsvurderingen (tematilsynet i 2010) Manglende oppdragsstyring (tematilsynet 2009) Vesentlig svikt skyldes ofte private problemer 50 NHH, Bergen 8. april 2013

51 Noen sentrale saker de siste årene Revisor har overtrådt sin taushetsplikt etter hvitvaskingsloven. Vedtak om tilbakekall. (Sak 12/3346) På forespørsel fra en klient bekreftet revisor at tidligere revisor hadde rapportert klienten til Økokrim Er et klart brudd på revisors taushetsplikt etter hvitvaskingslovgivningen FT anser dette som et grovt brudd på revisors plikter. Også øvrige vilkår for tilbakekall ble ansett oppfylt. Vedtaket er «endelig». 51 NHH, Bergen 8. april 2013

52 Sentrale saker forts. Virksomheten i revisjonsselskapet «ute av kontroll» feil og mangler i revisjonen. Vedtak om tilbakekall. Påklaget. (10/9659) Bare en oppdragsansvarlig revisor, som var sykemeldt i lengre perioder. Manglende involvering - revisjonsutførelsen var ikke underlagt betryggende kontroll fra oppdragsansvarlig revisor. Samme presiseringer og forbehold gjentatt i revisjonsberetningene flere år på rad. Revisor hadde ikke oppfylt sin plikt til å fratre. Av 468 oppdrag var 128 ikke avsluttet innen Ikke akseptabelt. I syv oppdrag var revisjonsberetningen avgitt før revisjonen var avsluttet. Uakseptabelt. Revisor bekreftet at det ville bli iverksatt tiltak for å sikre at FTs pålegg om enten å redusere oppdragsmengden eller utpeke flere oppdragsvarlige revisorer var utarbeidet. Ingen ting ble gjort. Porteføljen ble redusert som følge av fravalg. Manglende oppfølgning av FTs pålegg og uriktige opplysninger til FT. 52 NHH, Bergen 8. april 2013

53 Sentrale saker forts Revisjonsklienten ble etablert i 2006 med formål å investere i kommersiell luftfart. I etableringsåret investerte selskapet i passasjerfly som skulle leies ut. FT vurderte revisjonen for de to første årene. Skatteetaten avdekket blant annet ufullstendighet ved revisjonsklientens inntektsførte beløp knyttet omsetning til nærstående. Det var avlagt normalberetninger for årsregnskap i perioden Merknad. (Sak 11/1337) FT fant at revisor ikke i tilstrekkelig grad hadde dokumentert de konkrete risikoforhold som påvirker selskapet, og som er relevante for å forstå virksomheten. Ulike investeringsobjekter kan reise ulike problemstillinger. Selskapet hadde ikke bokført omsetning første året, men det hadde vært utført tjenester til nærstående. Dette fortsatte i 2007, selv om noe da ble fakturert. FT fant at revisor for 2007 ikke hadde gjort nok for å kunne legge til grunn at registrerte inntekter var fullstendige. Revisor som hadde ikke gjort nok for å kontrollere prinsippet om «armlengdes avstand» da var klar over at det også var fakturert til nærstående. Feilene i regnskapet var vesentlige, dvs. normalberetninger er ikke riktig. 53 NHH, Bergen 8. april 2013

54 Sentrale saker forts Tilsynet etter signal fra seksjon for eiendomsmegling og fra politiet til revisjonen av et eiendomsmeglerselskap og et boligentreprenørselskap. (Sak 11/259) Revisor hadde definert fortsatt drift og klientmidler som særskilte risikoområder. Det fremgår ikke av revisjonsdokumentasjonen hvordan revisor har behandlet den særlige risikoen. Ingen dokumentasjon som viser utførte kontrollhandlinger knyttet til lovkrav etter eiendomsmeglerloven og forskrift. Det var ulovlig lån til daglig leder, skyldig skattetrekk og utilstrekkelig egenkapital. Ingen nummererte brev om dette. Normalberetning. Gjennomgående mangelfull dokumentasjon for tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis. Særskilt oppfølgning av oppdragsansvarlig revisor fra revisjonsselskapet. 54 NHH, Bergen 8. april 2013

55 Sentrale saker forts Revisjon av foretak som har drevet utleie av betalingsterminaler og hatt kontroll på betalingsstrømmen. (Kontorbasert) Et foretak hadde rapportert soliditet (konsoliderte tall) etter gammelt regelverk. Revisor hadde ikke oppdaget det. Kritikk både mot revisor og foretak. (Kontorbasert) Om lag 15 regnskapsførerselskaper har gått konkurs de siste to årene. Hvor er meldingene fra revisorene, jf. tilsynsloven 3a? 55 NHH, Bergen 8. april 2013

56 Revisjon av betalingsforetak (og regnskapsføringen for slike) 30 foretak har fått begrenset tillatelse til å drive pengeoverføringsvirksomhet («hawala») Flere foretak oppfyller ikke konsesjonskrav eller rapporteringsplikt Flere eksterne regnskapsførere og revisorer har trukket seg Tilsyn (kontorbasert) med revisorer og regnskapsførere for betalingsforetak. Ikke avsluttet. 56 NHH, Bergen 8. april 2013

57 Revisors attestasjoner og uttalelser Opprydding i rutinemessige attestasjoner og uttalelser etter regelverk på FTs område. Samarbeid med DnR. Publiseres på FTs og DnRs nettsteder. Likelydende brev til 21 revisjonsselskaper om revisors attestasjon av ligningsoppgaver. Ikke samsvar mellom revisjonsberetningen og attestasjon av ligningsoppgavene. Revisor hadde bekreftet etter risikostyringsforskriften. Ikke krav om at revisor vurderer kvaliteten, men det var ikke grunnlag for å si at det forelå en gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder. 57 NHH, Bergen 8. april 2013

58 Spesielle uttalelser fra revisor: Ofte bestilling fra offentlig myndighet Bestilling normalt via foretaket Revisor må bringe klarhet i hva uttalelsen skal dekke. Må tenke: Hva er formålet med den? 58 NHH, Bergen 8. april 2013

59 Utdrag fra tilsynsmerknad (sak 11/9312) «På generelt grunnlag bemerkes at der det ikke er klart hva som er forventet at revisor skal uttale seg om, på hvilket grunnlag og på hvilket sikkerhetsnivå, må revisor gjøre en vurdering av formålet med uttalelsen, og på best mulig måte søke å ivareta dette. Revisor kan ikke forvente at mottaker og andre brukere av uttalelsen kjenner de bransjefastsatte standardene for revisjon og andre tjenester, og hva disse innebærer. Dersom det ikke oppnås en klar forståelse av de avtalte kontrollhandlingene, må revisor avstå fra å avgi en uttalelse. Disse forhold må være ivaretatt for at uttalelsen kan anses å være avgitt i samsvar med god revisjonsskikk». 59 NHH, Bergen 8. april 2013

60 Revisors uavhengighet Rapport fra revisors svenske «søster» grunnlag for bankens vurdering av låneengasjement Oppfølging og kritikk også fra tilsynsmyndigheten i Sverige Bank og partnere i revisjonsselskapet med økonomiske interesser i samme eiendomsselskap. Revisor bygget i for stor grad på internrevisjonens arbeid i en bank. Revisjonsselskap er valgt revisor for enkelte banker i en allianse og internrevisor for andre deler av alliansen. 60 NHH, Bergen 8. april 2013

61 Internasjonalt Revisortilsynsmyndighetssamarbeid: Nordisk nivå Europeisk nivå i regi av Kommisjonen (EGAOB og AuRC) Europeisk nivå på tilsynsmyndighetenes eget initiativ: Inspeksjonsgruppe (EAIG) Tilsynskolleger for E&Y og KPMG Globalt (IFIAR) Bilateralt, særlig med PCAOB. Japan? 61 NHH, Bergen 8. april 2013

62 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer