Sluttrapport. for. Kjemikaliekampanjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. for. Kjemikaliekampanjen 2003-2006"

Transkript

1 Sluttrapport for Kjemikaliekampanjen

2 Sluttrapport Kjemikaliekampanjen Kjemisk helsefare Oppsummering etter tilsyn i tre utvalgte bransjer. Saksnummer: 2002/14271 Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppen for Kjemisk helsefare. Denne hadde følgende sammensetning: Uno Abrahamsen Prosjektansvarlig/økonomiansvarlig Direktoratet for arbeidstilsynet Gry E. B. Koller Prosjektleder Arbeidstilsynet Indre Østland Liv Brubakk Overingeniør Arbeidstilsynet Oslo Ingrid Enoksen Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Kjell-Arne Johansen Senioringeniør Arbeidstilsynet Indre Østland Tove Olberg Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Liv Osmundsen Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Marit Bjerknes Overingeniør Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Ellen Lunde Overingeniør Arbeidstilsynet Oslo Valgerd Tobiassen Seniorinspektør Arbeidstilsynet Indre Østland Ingvill Hornkjøl Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør Norge Kampanjen har hatt flere prosjektledere og -ansvarlige. Gry E. B. Koller prosjektleder Arbeidstilsynet Indre Østland Stig Magnar Løvås Prosjektansvarlig (2006) Direktoratet for arbeidstilsynet Uno Abrahamsen Prosjektansvarlig ( ) Direktoratet for arbeidstilsynet Nils-Petter Wedege Prosjektansvarlig (2003) Direktoratet for arbeidstilsynet Gjennomføring av kampanjen i Arbeidstilsynets regioner ledes av regionale kampanjeledere som rapporterer til prosjektleder. Følgende personer er delprosjektledere i Arbeidstilsynet: Bilverksteder Verksted- og mekanisk industri GUP-bransjen Grafisk bransje Substitusjon Gry E. B. Koller Ingvill Hornkjøl og Eva Haug John Jacobsen og Ragnhild Eriksen Ellen Lunde Morten Buhagen Kampanjen som helhet har også hatt Statens forurensningstilsyn (SFT) og Fylkesmannens miljøvernavdeling som medvirkende interessenter. I tillegg har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vært involvert som bidragsyter. Trondheim, 14. juni 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Stig Magnar Løvås Avdelingsdirektør, Dokumentasjon og analyse Telefon:

3 Innhold 1 INNLEDNING SAMMENDRAG BAKGRUNN HVORFOR KJEMIKALIER? VALG AV BRANSJER OG KJEMIKALIER MÅL FOR KAMPANJEN KAMPANJENS HOVEDMÅL ARBEIDSTILSYNETS BIDRAG RESULTATMÅL TILTAK STRATEGI FOR KAMPANJEN RESULTATER FRA BRANSJENE HOVEDRESULTATER BILVERKSTEDER GRAFISK BRANSJE VERKSTED- OG MEKANISK INDUSTRI GUP-BRANSJEN ANDRE RESULTATER OG FUNN BEDRIFTSHELSETJENESTEN ANMELDELSESPRAKSIS FRIVILLIGE AVTALER SUBSTITUSJON KARTLEGGING AV HELSEFARLIGE KJEMIKALIER INFORMASJONSARBEIDET EVALUERING

4 1 Innledning 20. oktober 2003 markerte Europeisk uke oppstarten på Kjemikaliekampanjen, en landsdekkende kampanje med tre års varighet. Ved veis ende har over 1700 virksomheter hatt førstegangs tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Disse befinner seg i bransjer hvor risikoen for å komme i kontakt med helsefarlige kjemikalier er spesielt stor; bilverksteder, verksted- og mekanisk industri, plastbåtindustri og grafisk bransje. Kampanjens hovedmål har vært å øke kunnskapsnivået om kjemisk helsefare, og å redusere sannsynligheten for at arbeidstakere utvikler løsemiddelskader, hud- og luftveislidelser. Strategien har fulgt tre hovedlinjer: Å føre tilsyn for å kontrollere at bedriftene ikke bryter gjeldende lover og forskrifter, å imøtekomme behovet for informasjon og veiledning hos de prioriterte målgruppene, samt å sørge for å ha et nært samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner og bedriftshelsetjenester. 2 Sammendrag Resultatene for de ulike bransjene er nokså like. Rundt 75 prosent har ikke gjennomført en risikovurdering, og har da heller ikke laget noen handlingsplan basert på dette. Godt over halvparten har heller ingen kunnskap om hva slags typer forurensinger de arbeider i, eller hvor omfattende disse er. Dette på grunn av manglende målinger av luften i arbeidslokalene. De ansatte har i 1 av 3 tilfeller ikke fått opplæring i hvordan de kan beskytte seg mot kjemikalier. Dette betyr at arbeidstakerne ikke vet hvilken risiko de utsetter seg for når de håndterer eller puster inn helsefarlige stoffer. Mange tar derfor ikke nødvendige forholdsregler. Bruken av punktavsug og nødvendig verneutstyr er manglende. 1 av 3 virksomheter mangler også god nok ventilasjon. Disse resultatene sier oss at de aller fleste virksomhetene som ble besøkt i Kjemikaliekampanjen mangler den oversikten som er nødvendig for å kunne jobbe systematisk med sikkerheten. De har svært ofte en bedriftshelsetjeneste som kunne ha bistått dem i HMS-arbeidet. Men den benyttes tydeligvis ikke. Kampanjen har fra starten fått mye omtale i media, og det er holdt flere møter med bransjeforeninger og andre interessenter. Det er skrevet flere artikler i fagtidsskrifter både om bakgrunn og resultater, og kampanjen har vært tema for flere innlegg og foredrag i ulike fagfora og i bransjesammenhenger. 3 Bakgrunn 3.1 Hvorfor kjemikalier? Kjemisk helsefare er et alvorlig problem i arbeidslivet, og er utpekt som et satsningsområde både i Norge og EU. Kjemisk helsefare har siden nittitallet vært et hovedsatsningsområden for Arbeidstilsynet. Ifølge Produktregisteret (2002) er det registrert rundt farlige kjemikalier i Norge. De fleste av disse har allergifremkallende, etsende eller irriterende egenskaper, eller er løsemidler som kan føre til skader på sentralnervesystemet. De siste ti årene har det vært en økning i antall registrerte allergi- og kreftfremkallende kjemikalier. Dette viser ikke nødvendigvis en reell økning i bruken, men kan skyldes bedre registrering av helsefarlige kjemikalier. 4

5 Likevel tyder undersøkelser på at det i denne perioden har skjedd en forverring med hensyn til kjemisk eksponering. Statistikk over antall yrkessykdommer som skyldes kjemikaliebruk viser at det er spesielt mange arbeidstakere som pådrar seg hud-, lunge- og/eller luftveislidelser. Verst rammes unge arbeidstakere. I motsetning til andre typer yrkessykdommer, har de en større forekomst av allergi og overfølsomhetsreaksjoner. Symptomene rammer øyne, nese, lunger og hud. I verste fall kan sykdommene være invalidiserende. Mange av disse arbeidsmiljøproblemene er godt kjent i næringen. Siden 1979 er det gjennomført tre tilsvarende kampanjer innen bransjen: 1979: Lansering av et standardisert rammekrav for arbeid med armert polyester. Arbeidstilsynet gjennomførte deretter en grundig kartlegging i de fleste virksomhetene. 1986: Bransjen ble på nytt gjennomgått i forbindelse med løsemiddelkampanjen. Midten av 1990-årene: Bransjen ble på ny gjennomgått. Gjennomgående trekk for hver av disse kampanjene var at standarden i bedriftene ble hevet, men over tid falt det tilbake selv om bransjeorganisasjonene deltok i kampanjenes planleggings- og gjennomføringsfaser. 3.2 Valg av bransjer og kjemikalier Følgende bransjer ble valgt ut i kampanjen: Bilverksteder Verksted- og mekanisk industri GUP-industrien; en del av mekanisk- og verkstedindustri som arbeider med glassfiberarmert umettet polyester (GUP) Grafisk bransje Kjemikalier som var i fokus: Maling og lakk med isocyanater og epoksy Sveiserøyk Oljeprodukter Løsemidler Skjærevæsker Blåsemidler Herdeplaster Organiske peroksider Helseproblemer som bruk av disse kjemikaliene kan forårsake: Hudlidelser (oljeprodukter, epoksy etc.) Luftveislidelser pga. sveising (isocyanater, blåsemidler, skjærevæsker etc.) Løsemiddelskader Kreft pga. sveising o.l. Hudlidelser (etter kontakt med herdeplast) Etseskader (ved kontakt med organiske peroksider) 5

6 4 Mål for kampanjen 4.1 Kampanjens hovedmål Kampanjens hovedmål har vært å øke kunnskapsnivået om kjemisk helsefare, og å redusere sannsynligheten for at ansatte kan utvikle løsemiddelskader, hud- og luftveislidelser ved eksponering for kjemikalier. 4.2 Arbeidstilsynets bidrag Arbeidstilsynet ønsker å bidra til at virksomhetene får et bevisst forhold til sin bruk av kjemikalier. Dette skal skje gjennom kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare i eget arbeidsmiljø. På bakgrunn av dette skal virksomhetene kunne lage en handlingsplan for hvordan risikoen for helseskader kan reduseres. Samtidig må de ansatte gis økt kunnskap om arbeidsoperasjonene de utfører, slik at de blir bedre i stand til å ivareta egen sikkerhet. Kampanjen tar også sikte på å skape økt bevissthet rundt hvilke oppgaver verne- og helsepersonale skal kunne bistå virksomhetene med. 4.3 Resultatmål Prosjektet hadde følgende resultatmål: Resultatmål 1 Alle besøkte virksomheter skal kunne legge frem en risikovurdering for kjemisk helsefare. Resultatmål 2 Alle besøkte virksomheter skal kunne legge frem en tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering. Resultatmål 3 Alle besøkte virksomheter skal ha gjennomført opplæring av de ansatte i kjemisk helserisiko. Resultatmål 4 Resultatmål 5 Resultatmål 6 Alle besøkte virksomheter innen de aktuelle bransjene skal ha knyttet til seg bedriftshelsetjenester (BHT) som har tilgang til relevant yrkeshygienisk kompetanse. Alle besøkte virksomheter skal søke å erstatte helsefarlige kjemikalier med mindre helsefarlige alternativer. Øke Arbeidstilsynets kompetanse innen kjemisk helsefare. 4.4 Tiltak For å oppnå disse målene omfattet kampanjen følgende tiltak: risikovurdering/vurdering av eksponeringsnivå i alle virksomhetene utarbeidelse av tidsberammet handlingsplan i alle virksomhetene, innbefattet reduksjon av eksponering, herunder bruk av åndedrettsvern ved spesielle arbeidsoperasjoner, tiltak for substitusjon av kjemikalier, hudvern med mer opplæring i bruk av kjemikalier i alle virksomhetene etablering av helsetjenester fra verne- og helsepersonale 6

7 4.5 Strategi for kampanjen Strategien innbefattet: Tilsyn: for å kontrollere at plikter etter lover og forskrifter ivaretas. Informasjonsarbeid: for å imøtekomme behov for informasjon og veiledning hos de prioriterte målgruppene. Samarbeid: o med bransjeorganisasjonene og partene i arbeidslivet for å kunne utarbeide et godt grunnlagsmateriale og for å synliggjøre sammenhenger og konsekvenser i henhold til det som avdekkes i kampanjen. o med STAMI og bedriftshelsetjenesten, med særlig vekt på å øke virksomhetenes bevissthet på hva de har krav på av tjenester fra sistnevnte, og hva de kan bruke den til. Vi ønsket også at bedriftshelsetjenesten selv skulle arbeide mer aktivt og målrettet opp mot virksomhetene o med andre tilsynsmyndigheter; Statens forurensningstilsyn/fylkesmannens miljøvernavdeling 7

8 5 Resultater fra bransjene 5.1 Hovedresultater I Kjemikaliekampen ble det ført tilsyn med 1748 virksomheter. Av disse er 347 fulgt opp med andregangs tilsyn. Omregnet utgjør dette nesten 20 prosent av virksomhetene fra førstegangs tilsyn. Totalt er det dermed gjennomført nesten 2100 tilsyn. Kampanjen har vært positivt mottatt i virksomhetene; det har vært et tydelig behov for å ta tak i problematikken. Reaksjonsprosenten har vært høy. Det ble gitt 1255 reaksjoner eller enkeltkrav om forbedringer. Områdene der det er gitt flest pålegg er risikovurdering, handlingsplaner samt vurdering av eksponeringsnivå (yrkeshygieniske målinger). En del pålegg er også gitt på opplæring, periodiske planer/årsrapporter, samt på ventilasjon. Med unntak av i GUPbransjen, ser man en generell forbedring fra første- til andregangs tilsyn. Kampanjens viktigste funn er at det systematiske arbeidet for å bedre arbeidsmiljøet er svært utilfredsstillende. Virksomhetene har generelt lite kunnskap om helsefarer, og mange mangler oversikt over sine kjemikalier. Dette gjelder for alle de undersøkte bransjene. Når tre fjerdedeler av bedriftene som ble inspisert ikke har gjennomført skriftlige risikovurderinger, og heller ikke har utarbeidet handlingsplaner, betyr det at det systematiske HMS-arbeidet ikke tas på alvor: Virksomhetene svikter i kravet om systematisk å forbedre det kjemiske arbeidsmiljøet. Erfaring fra tilsyn har for eksempel vist at bevisstheten rundt farene ved eksponering for sveiserøyk er svært mangelfull, både blant ansatte og ledere i sveisebedrifter. I et arbeidslokale der det sveises eller foregår tilsvarende varmt arbeid, finnes det en rekke helsefarlige stoffer som kan bidra til å utvikle alvorlige sykdommer, for eksempel kroniske lungesykdommer, kreft og nervesykdommer. Uten oversikt over hvor forurenset lufta i arbeidslokalet er, og hva slags forurensninger det er snakk om, kan man ikke gjennomføre forebyggende tiltak slik at ventilasjon og punktavsug får den virkning de skal ha. Riktignok var det i de aller fleste virksomhetene gjort konkrete tekniske tiltak, men uten en forutgående risikovurdering er det ikke mulig å gjøre tiltak i en riktig prioritert rekkefølge (jf. kjemikalieforskriftens 7). De er også ofte tilknyttet bedriftshelsetjenester med yrkeshygienisk kompetanse. På denne måten er kompetansen tilgjengelig for virksomhetene men den benyttes altså ikke. 8

9 5.2 Bilverksteder Førstegangs tilsyn i bilverksteder ble avsluttet i virksomheter ble besøkt i førstegangs tilsyn mot planlagte 673. Reaksjonsfrekvens ble 76,8 prosent, med et snitt på 3,9 påleggspunkter per virksomhet som fikk reaksjon. Arbeidet ble stanset i 6 av virksomhetene. I 28 av påleggene ble det gitt varsel om tvangsmulkt. I andregangs tilsyn ble 149 virksomheter besøkt 19,3 prosent av virksomhetene fra førstegangs tilsyn. Kjemikaliekampanjen Bilverksteder 2.gangs ja % ja % 02 handlingsplan 01 skriftlig risikovurdering 18 vurdert eksponeringsnivået 05 periodisk plan med BHT 03 ansatte fått opplæring 12 tilstrekkelig ventilasjon 04 bedriftshelsetjeneste (BHT) med yrkeshygienisk kompetanse 19 redusert eksponeringsnivået til under norm 13 rutiner for vedlikehold/rengjøring 06 vurdert substitusjon 21 riktig åndedrettsvern ved sprøyting av isocyanater 14 punktavsug 22 eksosavsug 23 riktig hudvern 20 personlig verneutstyr ved lakkering Andel JA-verdier ved første og andre gangs tilsyn (%) Sammenligning av antall virksomheter vist med prosentandel «JA» etter første- og andregangs tilsyn. På bakgrunn av resultatene fra førstegangs tilsyn i bilverkstedene i Kjemikaliekampanjen, innledet Arbeidstilsynet våren 2004 et samarbeid med Norges bilbransjeforbund (NBF) for å følge opp åpenbare svakheter i bransjens overholdelse av kjemikalieregelverket. Det ble gjennom kampanjeperioden holdt flere møter mellom Arbeidstilsynet og NBF, og representanter fra foreningen har også deltatt og holdt innlegg på kampanjeledersamlinger. På det siste møtet i 2005 presenterte NBF en gjennomgang av både tidligere prosjekter og prosjekter det skulle søkes midler til å gjennomføre. I det ene prosjektet, som går på etablering av retningslinjer for forberedelsessoner i bilverksteder, vil Arbeidstilsynet være med å fastsette retningslinjer for hvordan disse skal utformes, slik at både leverandører og kunder har noe å rette seg etter. 9

10 5.3 Grafisk bransje Førstegangs tilsyn i grafisk bransje ble avsluttet i virksomheter ble besøkt, mot planlagte 199. Reaksjonsfrekvensen ble 78,1 prosent, med et snitt på 3,5 påleggspunkter per virksomhet som fikk reaksjon. Arbeidet ble stanset i én virksomhet og i 16 av påleggene ble det gitt varsel om tvangsmulkt. I andregangs tilsyn ble 38 virksomheter besøkt 16,3 prosent av virksomhetene fra førstegangs tilsyn. Kjemikaliekampanjen Grafisk 2.gangs ja % ja % 02 handlingsplan 01 skriftlig risikovurdering 18 vurdert eksponeringsnivået 05 periodisk plan med BHT 03 ansatte fått opplæring redusert eksponeringsnivået til under norm bedriftshelsetjeneste (BHT) med yrkeshygienisk kompetanse 14 punktavsug personlig verneutstyr ved rengjøring av maskiner 13 rutiner for vedlikehold/rengjøring 12 tilstrekkelig ventilasjon 06 vurdert substitusjon Andel JA-verdier ved første og andre gangs tilsyn (%) Sammenligning av antall virksomheter vist med prosentandel «JA» etter første- og andregangs tilsyn. I 2005 hadde Arbeidstilsynet et møte med Viskom, bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter i visualiserings- og grafisk sektor. Viskom forpliktet seg i 2004 til å anbefale sine medlemsbedrifter å velge en annen tilsetningskombinasjon, slik at bruken av løsemiddelet isopropanol kan reduseres. I møtet mellom Viskom og Arbeidstilsynet i år kom det fram at Viskom ikke har drevet noen konkret kampanje når det gjelder utfasing av dette stoffet. Arbeidstilsynet har bedt Viskom redegjøre for hvilke tiltak organisasjonen har planer om å iverksette for å bidra til utfasing av isopropanol. I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå ble det avdekket bruk av anilinfargestoffer som er klassifisert som mulig kreftfremkallende. Arbeidstilsynet har også gjort Viskom og Grafisk forbund oppmerksomme på at det er påvist overhyppighet av blærekreft blant ansatte i grafisk bransje i Norge, og at det er grunn til å undersøke om aromatiske aminer som en finner i trykkfarger kan være en mulig forklaring. Arbeidstilsynet har skriftlig bedt Viskom om å vurdere hvordan de kan bidra til å erstatte disse pigmentene med mindre helsefarlige alternativer. Det er videre skrevet brev til de to norske importørene av anilinfargestoffer og bedt dem vurdere å erstatte disse stoffene med andre og mindre helseskadelige fargestoff. 10

11 5.4 Verksted- og mekanisk industri Kampanjens førstegangstilsyn i verksted- og mekanisk industri ble avsluttet 1. april virksomheter ble besøkt i førstegangs tilsyn, mot planlagte 647. Reaksjonsfrekvensen ble 74,7 prosent, med et snitt på 4,2 påleggspunkter per virksomhet som fikk reaksjon. Det ble gitt varsel om tvangsmulkt i 112 av påleggene. I andregangs tilsyn ble 142 virksomheter besøkt 21,7 prosent av virksomhetene fra førstegangs tilsyn. En del av virksomhetene som skulle vært fulgt opp i 2005 ble ikke fulgt opp før i Årsaken er at mange av virksomhetene har fått tidkrevende pålegg. Kjemikaliekampanjen Verksted og mekanisk 2.gangs ja % ja % 02 handlingsplan 01 skriftlig risikovurdering vurdert eksponeringsnivået periodisk plan med BHT 03 ansatte fått opplæring 12 tilstrekkelig ventilasjon 18 redusert eksponeringsnivået til under norm 04 bedriftshelsetjeneste (BHT) med yrkeshygienisk kompetanse 13 rutiner for vedlikehold/rengjøring 14 punktavsug 35 riktig åndedrettsvern ved sprøyting av isocyanater 06 vurdert substitusjon 19 riktig hudvern Andel JA-verdier ved første og andre gangs tilsyn (%) Sammenligning av antall virksomheter vist med prosentandel «JA» etter første- og andregangs tilsyn. Det har vært registrert en markant økning i målinger og analyser av løsemidler og sveiserøyk utført av, eller sendt til, STAMIs eksponeringsdatabase EXPO, som inneholder alle STAMIs yrkeshygieniske målinger og analyser siden

12 5.5 GUP-bransjen Førstegangs tilsyn i kampanjen ble avsluttet i virksomheter ble besøkt i førstegangs tilsyn mot planlagte 188. Reaksjonsfrekvens ble 82,5 prosent, med et snitt på 4,2 påleggspunkter per virksomhet som fikk reaksjon. Det ble gitt varsel om tvangsmulkt i 10 av påleggene. I andregangs tilsyn ble det besøkt 18 virksomheter 20,5 prosent av virksomhetene besøkt i førstegangs tilsyn. Etter kampanjeplanen skulle det i 2005 gjennomføres førstegangs tilsyn i 188 virksomheter i denne bransjen. Kjemikaliekampanjen Armert herdeplast 02 handlingsplan skriftlig risikovurdering vurdert eksponeringsnivået 05 periodisk plan med BHT redusert eksponeringsnivået til under norm bedriftshelsetjeneste (BHT) med yrkeshygienisk kompetanse 12 tilstrekkelig ventilasjon 03 ansatte fått opplæring 13 rutiner for vedlikehold/rengjøring 14 punktavsug 06 vurdert substitusjon 20 riktig verneutstyr ved sprøyting og ved støvfylte arbeidsoperasjoner Andel JA-verdier ved første og andre gangs tilsyn (%) ja % 2.gangs ja % Sammenligning av antall virksomheter vist med prosentandel «JA» etter første- og andregangs tilsyn. For parameter 18 finnes det ikke opplysninger for andregangs tilsyn. For denne bransjen kan man ikke se noen økning i ja-andelene, som tilfellet er for de andre bransjene. Snarere har det skjedd en økning i andelen av virksomheter som har mangler. Dette kan delvis begrunnes i at det nok er de «dårligste» som har fått oppfølging i et andregangs tilsyn. Like fullt er det klart at denne bransjen trenger ytterligere oppfølging og tilsyn framover. 12

13 6 Andre resultater og funn 6.1 Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten (BHT) har vært holdt løpende informert om kampanjen. Målet har vært å øke bedriftshelsetjenestens fokus på kjemisk helsefare i utvalgte bransjer og at informasjonsmateriell blir distribuert av dem til deres kunder først og fremst kampanjens målgruppe. BHT-sekretariatet kan bidra ved å ta opp erfaringene fra kjemikaliekampanjen i ulike fora. 6.2 Anmeldelsespraksis I de generelle kriteriene Arbeidstilsynet har for anmeldelse, står det blant annet at man skal vurdere anmeldelse når det er overhengende fare for arbeidstakers liv og helse. Tilstanden ute i virksomhetene var slik at inspektørene ikke vurderte anmeldelse som virkemiddel. Alle tilsynene var også varslet, noe som medfører at virksomhetene kan ha gjort tiltak forut for tilsynene. 6.3 Frivillige avtaler Enkelte bedrifter har inngått frivillige avtaler som involver kjemikalier. Dette kan være som miljøfyrtårnbedrifter, miljøgodkjente billakkeringsverksteder eller som EMAS/ISO eller svanemerkede bedrifter. I løpet av Kjemikaliekampanjen ble det drøftet om disse må forventes å ha bedre arbeidsmiljøstandard enn gjennomsnittet. Under oppsummeringen av kampanjen ble det likevel tydelig at en ikke så synlig effekt av å ha slike avtaler. Kampanjeledelsen har et klart inntrykk av at bedriftene med slike avtaler i hovedsak ikke er noe bedre enn øvrige bedrifter. Når det gjelder de miljøgodkjente billakkerings_verkstedene var tallmaterialet såpass stort og systematisk at dette er uomtvistelig. Dette ble tatt opp med Teknologisk institutt som administrerer ordningen. Men for de andre bransjene mangler Arbeidstilsynet dokumentasjon på om de skiller seg ut på den ene eller andre måten. Per 28. september 2004 fantes det 39 svanemerkede grafiske virksomheter i Norge, og 14 av disse ble besøkt. Hovedinntrykket er at de svanemerkede virksomhetene ikke skiller seg ut på noen måte. De som likevel har god oversikt i eget hus har ikke dette fordi de er svanemerket, men fordi de har ledere og ansatte som er interesserte i arbeidsmiljøet. Det ble ikke ført tilsyn hos noen EMAS-virksomheter, så her har Arbeidstilsynet ingen bakgrunn for å si om de er bedre enn andre eller ikke. Når det gjelder de andre ordningene, er det satt i gang et arbeid for å identifisere dem og skille dem ut fra de andre virksomhetene, for på denne måten å kunne gi en mer objektiv beskrivelse av tilstanden. Resultatet vil være interessant i forhold til etatens tilsynsstrategi og i forholdet til de organisasjonene som organiserer de ulike frivillige ordningene og eventuell oppfølging av disse. 6.4 Substitusjon Substitusjon innebærer en overgang til kjemikalier med samme nyttefunksjon, men uten de samme helseskadelige implikasjonene. I denne kampanjen ble virksomhetene spurt om de hadde vurdert dette, og om de faktisk hadde byttet ut spesielt helseskadelige kjemikalier. I tillegg var det et løpende samarbeid med bransjeorganisasjoner og forhandlere på dette området. 13

14 Det bør i denne sammenheng nevnes at det ikke er mulig å bytte ut alle helseskadelige stoffer, siden erstatningsstoffene ikke nødvendigvis har gode nok egenskaper. 6.5 Kartlegging av helsefarlige kjemikalier I løpet av Kjemikaliekampanjen startet også tankene om utvikling av kjemikaliestatistikk. Denne kan bli et verktøy for kartlegging av bruk og eksponering av kjemikalier. Med utgangspunkt i dette, kom det i 2004 i gang et samarbeid mellom Direktoratet for arbeidstilsynet, Statistisk sentralbyrå og Produktregisteret. Prosjektet søkte å kartlegge bruken av helsefarlige kjemikalier i grafisk industri og i plastbåtindustrien. Motivasjonen for dette ligger i behovet for å kunne overvåke arbeidsmiljøet på en mer systematisk måte. Forhåpentligvis vil det også kunne danne mønster for lignende prosjekt i andre bransjer. Utarbeidelse av en årlig offisiell kjemikaliestatistikk vil være et viktig verktøy både i planlegging, trend- og resultatmåling. I etterkant av kampanjen har Nasjonalt senter for overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) blitt opprettet som en enhet tilknyttet STAMI. De har fått som oppgave å samle, analysere og formidle informasjon innenfor nettopp dette feltet. 6.6 Informasjonsarbeidet Kampanjen har skapt oppmerksomhet rundt kjemisk helsefare. Arbeidsmiljøtilstanden i de utvalgte bransjene er langt dårligere enn lovverket krever og samfunnet forventer. Dette har ført til bred omtale i både regional og riksdekkende presse og kringkasting. Den oppmerksomheten og kunnskapen som medieoppslagene har skapt, har ført til etterspørsel etter mer kunnskap og informasjon. Arbeidstilsynet har produsert brosjyremateriell og informasjon på internett som tilfredsstiller dette behovet. Arbeidstilsynet har også sørget for økt kompetanse i kjemisk helsefare i virksomhetenes egne «kanaler», som bedriftshelsetjenesten, fagpresse og organisasjoner. Gjennom hele kampanjen har interessen vært stor både for bransjene Arbeidstilsynet valgte, og de resultatene en fant. Arbeidstilsynet har derfor drevet et utstrakt foredragsarbeid ved siden av tilsynsaktiviteten. 7 Evaluering Det er gjennomført en egen evaluering av kjemikaliekampanjen både av Arbeidstilsynet selv og av konsulentselskapet Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL). 14

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)?

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)? Oversikt tilsyn / reaksjoner Tall for Komposittforbundet i parentes bedrifter besøkt: () tilsyn: () Sum antall ansatte: () pålegg: () bedrifter som fikk pålegg: () Det vil si at % ( %) av de besøkte bedriftene

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Hva mener Arbeidstilsynet om BHT i framtiden? Arbeidstilsynet 11.3.2010 2 BHT

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien OLF, Forus 4. November 2011 Steinar Aasnæss St. meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil. s tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.no s prioritering - 2008-2011 Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Radon Nytt fra Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Innhold Hva er radon? Regjeringens radonstrategi 2009-2014, 2015-2020 Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Best.nr. 377. kan skade helsen din

Best.nr. 377. kan skade helsen din Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige.

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Økt fokus på Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart,

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Miljøfarlig avfall Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Sammendrag Naturvernforbundet Hordaland har gjennomført undersøkelse om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Hørselsskadelig støy i arbeidslivet

Hørselsskadelig støy i arbeidslivet Hørselsskadelig støy i arbeidslivet Aksjonsdag 1999 Sluttrapport Oslo, Mars 2000 INNHOLD Sammendrag side 3 1. Introduksjon side 4 1.1 Arbeidstilsynets aksjonsdager side 4 1.2 Prosjektorganisering side

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Sjekkpunkter Hjemmel Kommentar Risikovurdering 1. Har virksomheten utarbeidet en skriftlig risikovurdering av bygge på en Vurderingen skal kjemisk helsefare som

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L,

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L, 305#186 1.c2ee49d2-8Cb4 4eb8 9C14-e7265f3bc3fd 1 PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim TEKNISK ETAT VAKTMESTERE OG RENHOLDERE,/ «~- -*. " f L:L.: N??? 27 ( N! y(d!v1ih.:j\

Detaljer

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Rapport nr. 03.2001 Trondheim, desember 2000 Jonas Holme Bjarne Malvik Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer