årsrapport 2008 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE STOR AKTIVITET I BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2008 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 STOR AKTIVITET I 2008...12 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2

3 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE STOR AKTIVITET I BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18

4

5 Styrets rapport Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ble etablert som Industriforbundets Luftværnkontor av Norges Industriforbund i Formålet var å organisere egenbeskyttelsestiltak (industrivern) for bedriftene i tilfelle den usikre situasjonen i Europa skulle resultere i krigshandlinger mot Norge og norske bedrifter. I dag er bedriftenes industrivern i hovedsak innrettet på å håndtere ulykker og andre uønskede hendelser som en del av virksomhetens totale HMS-arbeid. NSOs oppgaver er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter og andre bedrifter etter særskilt vurdering. NSO er også tilsynsmyndighet etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og Storulykkeforskriften. Det administrative ansvar for NSO er tillagt Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens NSOs myndighetsutøvelse er forankret i Justisdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styret i 2008 Det er arbeidsutvalget i Næringslivets Hovedorganisasjons hovedstyre som oppnevner NSOs styre. Styret hadde følgende sammensetning i 2008: Direktør Leif Hellebø, Hydro ASA, styreleder HSEQ Manager Trond Joranger, Dynea ASA, nestleder Spesialrådgiver Helge Fredriksen, NHO, styremedlem Adm. direktør Linda L. Aase, Rolls Royce Marine Foundry Bergen AS, styremedlem Fabrikkdirektør Knut Eckhoff, Lilleborg as, styremedlem HMS-sjef Karin Loftsgaard, Axellia Pharmaceuticals AS, varamedlem Fabrikksjef Wenche Elisabeth Olsen, SiC Processing AS, varamedlem Sikkerhetssjef Øystein S. Lohne, Xstrata Nikkelverk AS, varamedlem For 2009 har NHO gjenoppnevnt Leif Hellebø som styreleder og Knut Eckhoff som styremedlem. Helge Fredriksen gikk ut av styret Direktør Trygve Østmo, Norsk Industri, er oppnevnt som styremedlem for perioden De øvrige styre- og varamedlemmer var ikke på valg. Styrets møter Styret hadde fire møter i Et av møtene var lagt til Tønsberg og inneholdt bl.a. møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Styret er holdt orientert om administrasjonens oppfølging av virksomhetsplanen for 2008 og forventningsbrevet fra DSB. Hovedmålene for den faglige virksomheten for 2008 var fastlagt i forventningsbrevet. I tillegg til ordinære styresaker som regnskap, virksomhetsplan og budsjett, har styret vært særlig opptatt av: 5

6 status for industrivern, NSOs arbeid med å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen og hvordan kontakten med den enkelte bedrift ivaretas, NSOs tiltak for å styrke bedriftenes sikkerhetsarbeid, bl.a. tilbud på kurs og seminarer, skjema/verktøy m.m. NSOs samarbeid med de øvrige HMS-etatene informasjonsvirksomheten; bladet Sikkerhet, nettsider og nyhetsbrev å styrke egeninntjeningen for å utvide tilbudet til bedriftene fordelingen mellom myndighetsoppgaver og rådgivningsoppdrag samarbeidet med Næringslivets Sikkerhetsråd Status for industrivern Pr. 31. desember 2008 var det 996 industrivernpliktige bedrifter i Norge. I alt var personer engasjert i bedriftenes egen beredskapsorganisasjon, industrivernet. I løpet av 2008 ble det registrert 35 nye industrivernpliktige virksomheter, mens 33 ble løst fra industrivernplikten. Rogaland er det fylket med flest industrivernbedrifter, mens det i Hordaland flest personer er engasjert i industrivernoppgaver. I 2008 gjennomførte 261 personer det obligatoriske regelverkskurset for industrivernledere, mens 300 fullførte grunnkurset for innsatsledere. For begge kursene innebar det en klar økning fra Samtlige bedrifter leverte i 2008 sin årlige statusrapport. Bedriftene fikk hurtig tilbakemelding på alle avvik i forhold til minimumskravene, med veiledning om hva manglene besto i. En del virksomheter hadde så alvorlige mangler at de ble fulgt opp med krav om å rapportere skriftlig til NSO om hva de hadde gjort, eller hvilke planer de hadde, for å innfri kravene. NSO gjennomførte i 2008 også 101 på stedet-tilsyn i industrivernpliktige bedrifter. Tilsynsformen varierte fra to-timers punktsjekker til dyptgående revisjoner over flere dager. Etter alle NSO-kontroller får virksomheten en skriftlig rapport hvor feil og mangler blir påpekt og forlangt utbedret. I tillegg kommenterer NSO andre observasjoner som ikke er brudd på regelverket, men som kan gi bedriften en bedre HMS-standard dersom de følges opp. NSO gjennomførte 16 veiledningsbesøk i Tall fra 996 bedrifter viser at industrivernet ble utkalt én eller flere ganger, til sammen 1473 innsatser. NSOs organisasjon og arbeid Styret har fulgt opp prinsippet om et tydeligere skille mellom NSOs myndighetsoppgaver og betalte tjenester innenfor beredskapsrådgivning, og har bedt administrasjonen kartlegge og vurdere ressursfordelingen mellom myndighetsoppgavene og beredskapsrådgivning. Høsten 2008 publiserte NSO en ny og betydelig forkortet versjon av retningslinjene for industrivern. De viktigste endringene besto i at all tekst av veiledende karakter var tatt ut slik at minstekravene til industrivern kom tydeligere fram. Styret 6

7 mener at de reviderte retningslinjene gjør regelverket lettere å forstå og ta i bruk. De reviderte retningslinjene trådte i kraft 1. januar Supplerende informasjon om reglene for industrivern er publisert i en veiledning på NSOs nettsider, www. nso.no (mars 2009). Fokus på opplæring I mange virksomheter er opplæringen av industrivernet mangelfull. Dersom en nødssituasjon skulle oppstå i en av disse bedriftene, er styret bekymret både for industrivernets evne til å yte innsats og for mannskapenes sikkerhet. Det samme gjelder ved skarpe øvelser. Etter styrets vurdering må bedriftens leder være oppmerksom på den risiko bedriften utsetter seg for ved å sette mannskaper som ikke har tilstrekkelig opplæring i innsats, og støtter at administrasjonen la særlig vekt på opplæring ved tilsyn i Ildsjeler i industrivernet Ingvar Skjelnad, nestleder og innsatsleder i industrivernet Washington Mills as. I begrunnelse for nomineringen heter det blant annet: Ingvars holdninger og innsatsvilje gjorde ham til et naturlig valg i rollene som nestleder og innsatsleder. Nevnes bør også at Ingvar er den av våre ca. 140 ansatte som topper oppmøtelista for bedriftens treningstilbud på Orkanger Fysikalske Institutt hvor han trener to ganger ukentlig. Informasjonsvirksomheten NSOs informasjonsvirksomhet spenner fra individuell veiledning pr. telefon og e-post, via gruppekommunikasjon gjennom foredrag på egne og andres arrangementer til massekommunikasjon gjennom bladet Sikkerhet, elektronisk nyhetsbrev og internettsidene nso.no. Ved utløpet av 2008 var det mer enn 2000 abonnenter på NSOs ordinære nyhetsbrev. I tillegg er det etablert et eget nyhetsbrev for NSOs markedsorienterte tjenester, Beredskapstilbud. Disse to informasjonskanalene skal brukes aktivt framover, slik at virksomhetene jevnlig blir oppdatert om beredskapsfaglige nyheter og aktuelle tilbud fra NSO.. Bladet Sikkerhet holdt vanlig god standard for de seks utgivelsene i Fire av de seks utgivelsene inneholdt fordypning i et beredskapsfaglig tema, mens to var viet security. NSO 70 år Industriforbundets Luftværnkontor ble etablert i 1938 for å veilede industrien i egenbeskyttelse mot luftangrep dersom de dystre spådommene om en ny krig skulle slå til. Det gjorde de, og mange steder gjorde industrivern viktige livreddende og skadebøtende innsatser under krigen. På slutten av 1940-tallet kom flere oppgaver i sivilforsvarssammenheng, med kontroll både på kraftforsyning og drivstofforsyning. I 1953 kom ny sivilforsvarslov som danner grunnlaget for dagens industrivern. Dette var unikt, og kunne gjennomføres etter som mange industriledere hadde en positiv holdning til forsvarsmessig arbeid. Innføringen av nye retningslinjer og inndeling i beredskapsklasser omkring 1990 fikk vesentlig betydning for bedriftenes tilpasning av industrivernet til egen risiko og integrering i HMS-arbeidet. 70-årsjubileet markerte NSO ved å dele ut tre stipendier og hedersdiplomer til tre ildsjeler i bedriftenes industrivern; de som har utmerket seg ved uegennyttig innsats og som har vært en inspirasjon for andre. Vinnerne ble valgt av en jury oppnevnt av NSOs styre. De tre var: Kai Ringsrud, Nortura BA Sarpsborg; Tommy Isnes, Nexans Norway AS, Halden, og Ingvar Skjelnad, Washington Mills AS, Orkanger. 7

8 Samordning og forenkling Vegvesen Styret har vært opptatt av NSOs samarbeid med de øvrige Trafikketater HMS-etatene, og myndighetenes arbeid for å samordne Havnevesen Tollvesen ulike beredskapskrav. Stortingets administrasjon Industrivernet Videre registrerte styret at Justisdepartementet sendte Viktige Andre samfunnsmessige på høring et utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, tjenester sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Ved utløpet Fengselsvesen Teknisk etat i kommunene av høringsfristen i oktober 2008 var det innkommet 54 Pleie-og beredskap høringsuttalelser, men bare noen få hadde kommentert omsorgstjenesten de delene av loven som vil få innflytelse på NSOs arbeid. Regjeringskvartalets sikkerhetstjeneste Styret har merket seg at hovedregelen om 40 sysselsatte som innslagspunkt for industrivernplikt foreslås fjernet, og at risiko skal være avgjørende. Videre foreslås det at også andre typer virksomhet enn industri kan bli pålagt plikt til egenberedskap. Det er naturlig at arbeidet med en ny forskrift for beredskap i virksomheter tar hensyn til at en ny lov er til behandling. I utgangspunktet skulle den nye beredskapsforskriften hjemles i lover som forvaltes av justisdepartementet, det vil si brannvernlovgivningen og sivilforsvarsloven. NSOs styre ser mulighetene for å innarbeide beredskapskrav som er hjemlet i annet regelverk i samme forskrift, slik at næringslivet kan oppleve mindre dobbeltregulering, bedre ressursutnyttelse og lettere tilgjengelig regelverk for beredskap. Beredskapsrådgivning Rådgivningsavdelingen har i løpet av 2008 bistått mange bedrifter innen feltene risikoanalyser, beredskapsplanverk, opplæring, øvelser m.v. Kurs, rådgivning eller foredrag blir skreddersydd til virksomhetens behov. Avdelingen gjennomførte også beredskapskurs og -trening: Videregående kurs i innsatsledelse Praktisk risikoanalyse Praktisk samtrening SIMKAT (Simulering av katastrofe) I 2008 sluttførte NSO utviklingen av et e-læringsprogram beregnet for bedriftens redningsledelse. Programmet gir en generell innføring i de prinsipper som gjelder ved innsats, og er en nyttig forberedelse til for eksempel SIMKAT og bedriftsintern opplæring og øvelse for redningsstaben. NSOs Fagseminar desember i Sandefjord kom i havn med ny rekordoppslutning, 219 deltakere. Tittelen for seminaret var Industrivernet best og nærmest. Samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd beredskapsbrukere NSO er representert i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og har kontorfellesskap med NSRs sekretariat. NSOs styre er opptatt av at de råd som NSR gir næringslivet innenfor området security, også skal nå de industrivernpliktige bedriftene. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom fagbladet/medlemsbladet Sikkerhet som NSO og NSR deler utgiveransvaret for. I to av utgivelsene i 2008 var security hovedtema i bladet. Elforsyning Sivilforsvaret Forsvaret Kommunal Norges bank Oljevern Vaktselskaper med spesielt ansvar Politi Frivillige hjelpeorganisasjoner Kjernebrukere Brann Nytt nødnett Helse NSO har arbeidet for at de industrivernpliktige virksomhetene som har behov for det, skal få knytte seg til det nye nødnettet som er under etablering. Stortinget har foreløpig besluttet utbygging av nødnettet i deler av Østlandet. Nødnett for industrivernet vil i stor grad være avhengig av at Stortinget beslutter landsdekkende utbygging. I samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon gjennomførte NSO i 2008 en undersøkelse blant de industrivernpliktige virksomhetene om interessen for eventuelt å knytte seg til det nye nødnettet. Av de ca 650 virksomhetene som besvarte spørsmålene, vurderer halvparten det som aktuelt eller meget aktuelt å knytte seg til nødnettet. Sett i forhold til beredskapsklasse er andelen av industrivernpliktige virksomheter som ser det aktuelt å knytte seg til nødnettet, fordelt på følgende måte: I: ca 80 % II: ca 50 % III: ca 25 % IV: ca 10 % 8

9 Økonomi NSO finansierer sin virksomhet i hovedsak gjennom en årlig avgift fra de industrivernpliktige virksomhetene. Den enkelte virksomhets avgift beregnes ut fra beredskapsklasse og antall ansatte. I 2008 ble det i alt innkrevd kr i avgift. NSOs andre hovedinntektskilde er egeninntjening fra kurs og konferanser, salg av publikasjoner samt bladet Sikkerhet. Egeninntjeningen i 2008 var kr Styret har besluttet at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon framover skal legge vekt på egeninntjeningen for å kunne styrke den utadrettede virksomheten. Årsregnskapet for 2008, som er utarbeidet basert på forutsetningen om fortsatt drift, er gjort opp med et underskudd på kr Underskuddet skyldes i hovedsak en verdiendring av fondsmidler plassert i NHOs landsforeningsfond. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NSOs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjonen har en solid økonomi og representerer ingen økonomisk risiko for andre. Likevel er styret bekymret for å måtte presentere et regnskapsmessig underskudd. HMS i NSO Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i Sykefraværet var 2,9 prosent. (5,9 i 2007.) Høsten 2008 gjennomførte bedriftshelsetjenesten en arbeidsmiljøundersøkelse basert på individuelle samtaler. Undersøkelsen bekrefter at arbeidsmiljøet i NSO er godt. I mai arrangerte administrasjonen et to dagers internseminar med fokus både på planlegging og organisasjonsutvikling. NSO er en tilsynsvirksomhet med noe reiseaktivitet, og forurenser ikke det ytre miljø utover det som følger av slik virksomhet. Administrasjonen benytter miljøvennlig papir og har etablert kildesortering av avfall. Oslo 19. mars 2009 Leif Hellebø (sign.) Trond Joranger (sign.) Trygve Østmo (sign.) Knut Eckhoff (sign.) Linda L. Aase (sign.) Karin Loftsgaard (sign.) Øystein Støle Lohne (sign.) Wenche Elisabeth Olsen (sign.) 9

10 Direktørens redegjørelse Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) markerte sitt 70 års jubileum i Nesten like lenge har vi hatt hjemmel i sivilforsvarsloven for å løse oppdraget vårt; å organisere og kontrollere egenberedskapen i landets industrivernpliktige virksomheter. I dag er det ca.1000 slike bedrifter i Norge. I løpet av 2008 har vi i NSO engasjert oss i en rekke beredskapsfaglige saker. Jeg vil spesielt nevne fire, som hver på sin måte angår eller kommer til å angå alle som er opptatt av industrivern: Tilpasset beredskap Gjennom årets kontrollvirksomhet, både den postale og den som er foretatt fysisk ute i virksomhetene, har vi registrert at det drives mye godt beredskapsarbeid. Samtidig ser vi at mange virksomheter fremdeles har en vei å gå for å avdekke de nøds- og ulykkessituasjoner som egenberedskapen må være forberedt på å møte dersom de forebyggende tiltakene skulle svikte. Det er fremdels en manglende bevissthet rundt betydningen av å ha en tilpasset beredskap hvor både regelverkets minstekrav og egne spesifikke behov dekkes. Derfor har NSO gjennom hele året hatt fokus på virksomhetenes evne til å bruke risikovurderingene og trekke ut de nøds- og ulykkessituasjoner som er grunnlaget for å tilpasse industrivernberedskapen. Direktør Trygve Finsal, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Opplæring av beredskapspersonell I 2008, som i 2007, ble det avdekket at i mange bedrifter har ikke mannskapene fått den nødvendige opplæringen, og de kan derfor ikke regnes som fullverdige industrivernpersonell. Dette gjelder både personell som skal arbeide på skadestedet og de som er satt til stabs- og støttefunksjoner. NSO vil også fremover følge opp at minstekravene til opplæring blir innfridd. En forutsetning for en velfungerende beredskapsorganisasjon er blant annet at personellet er gitt den nødvendige kompetansen gjennom god opplæring. De samme betraktninger gjelder også for øvelser; de er nødvendige og pålagt etter regelverket, men forsømmes dessverre av en del virksomheter. Behov for innsatsledere Sett i lys av at det er avdekket manglende opplæring er det positivt å se på resultatene fra årets innsatslederkurs. Aldri har deltakelsen vært større og kvaliteten bedre, noe vi erfarer gjennom ulike typer tilbakemeldinger og fra vår kontrollvirksomhet. Vi har, nesten uten unntak, svært motiverte, interesserte og lærevillige kursdeltakere med gjennomgående gode resultater både fra de teoretiske prøvene og praktiske øvelsene. Sistnevnte øvelser er lagt til øvingssentre med høy kompetanse innenfor fagområdet innsatsledelse og med stort fokus nettopp på ledelse. Samtidig tyder mye på at det fremdeles er et stykke igjen før innsatsleders interesse, motivasjon og behov for trening og øvelse følges opp ute i bedriftene. 10

11 I en del tilfeller kan det virke som om virksomhetene ikke innser at et ledelsesapparat med høy kompetanse vil være avgjørende for en rask og målrettet innsats. Regelverk Forskrift og retningslinjer for industrivern Retningslinjene er godkjent av Justis- og politidepartementet pr. 1. september 2008, ikrafttreden 1. januar NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON 2008 Et viktig mål for NSO er å ha tydelige krav til virksomhetenes industrivern. I 2008 har vi lagt ned et betydelig arbeid i å systematisere kravene i retningslinjer for industrivern slik at de blir fremstilt kortfattet og lett forståelige. Samtidig har vi startet arbeidet med en veiledning til retningslinjene. Veiledningen skal beskrive mer utfyllende innholdet i kravene og gir anvisninger på hvordan man kan sikre seg at kravene blir oppfylt. Veiledningen skal være et dynamisk dokument og vil være tilgjengelig på NSOs nettsted, I 2008 sendte Justisdepartementet ut et utkast til ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Utkastet omtaler også plikten til å etablere egenbeskyttelse i virksomheter. Departementet peker på industrivernets betydning og legger opp til en videreføring av dagens system. Samtidig gir departementet signaler om at det er en virksomhets risiko for uønskede hendelser og konsekvensene av disse som bør være utslagsgivende for plikten til å etablere egenbeskyttelsestiltak, ikke antall sysselsatte som i dag. I kommentarene til utkastet sier departementet at man også må vurdere de andre utvelgelseskriteriene. Vi forstår dette slik at også andre virksomheter enn industriog håndverksbedrifter må vurderes i forhold til sine beredskapsbehov. Avslutningsvis vil jeg nevne at det allerede er satt i gang et arbeid, ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for å samle beredskapskravene fra flere kravstillere i én felles forskrift. Dette skal minst omfatte brannvernlovgivningen og sivilforsvarsloven. Det arbeid som nå både foregår på lov- og forskriftssiden vil påvirke både bedriftenes egenbeskyttelse og NSO positivt. Prosessen vil forhåpentlig føre til at vi får et mer moderne og tilpasset regelverk i forhold til næringslivets behov et utfordrende år 2009 ser ut til å bli et utfordrende år. De vanskelige økonomiske tider vil blant annet kunne påvirke deltakelsen på våre kurs og konferanser samt salg av rådgivningsoppdrag. I tillegg tyder mye på at antall industrivernpliktige virksomheter vil reduseres. Dette skyldes i hovedsak nedbemanninger med påfølgende bortfall av plikt til industrivern. Ved en eventuell reduksjon av NSOs egeninntjening samt avgiftsgrunnlag, vil dette kunne påvirke vårt aktivitetsnivå. En reduksjon i virksomhetenes beredskapsaktiviteter vil også innebære at det generelle beredskapsnivået påvirkes i negativ retning som eksempel gjennomføring av beredskapsopplæring og øvelser. Trygve O. Finsal direktør 11

12 Stor aktivitet i 2008 både i virksomhetene og i NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjons oppdrag er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen ved de industrivernpliktige virksomhetene. NSO har også tilbud til virksomhetene utover myndighetsoppgavene; beredskapsrådgivning som betalte tjenester. Fra 1. januar 2007 ble NSO organisert i tre enheter. Tilsyn, Organisering og informasjon samt Beredskapsrådgivning. Hensikten med dette var blant annet å tydeliggjøre NSOs myndighetsoppgaver i forhold til det mer forretningspregede innsatsområdet; beredskapsrådgivning. Bladet Sikkerhet Bladet Sikkerhet ble utgitt med 6 nummer i Opplaget var gjennomsnittlig I 2008 ble følgende tema spesielt grundig behandlet: Nr 1: IT-sikkerhet, Nr 2: Øvelser, Nr 3: Risikoanalyse, Nr 4: Sikkerhetskonferansen 08, Nr 5: Beredskapsplanverk, Nr 6: Systematisk beredskap. Sikkerhet gis ut i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd. Nettsted og nyhetsbrev Arbeidet med å oppdatere NSOs hjemmesider er en kontinuerlig prosess. Nettstedet nso.no skal både være et leksikalt oppslagsverk om industrivern og en kanal for nyhetsformidling til bedriftene. NSO sender ut et elektronisk nyhetsbrev til beredskapsinteresserte som har tegnet abonnement på denne tjenesten. I 2008 ble det sendt ut 18 slike nyhetsbrev, og ved siste årsskifte hadde det 2000 abonnenter. Abonnement tegnes på nettsiden og er gratis for brukerne. NSO har også laget et nyhetsbrev for dem som er interessert i å følge med på NSOs tilbud innen beredskapsrådgivning, Beredskapstilbud. Det første Beredskapstilbud ble sendt ut i november Opplæring for industrivernledelsen Delt Delt Industrivernlederkurs, alle beredskapsklasser Grunnkurs i innsatsledelse, teoretisk del Grunnkurs i innsatsledelse, praktisk del Fire av de seks industrivernlederkursene ble holdt på Thon Hotel Vettre i Asker. Ett ble holdt i Ålesund og ett i Bergen. I 2008 ble det holdt 12 to-dagers kurs for å få avviklet praktisk del av Grunnkurs i innsatsledelse (GIL), fire flere enn planlagt. GIL ble gjennomført i Trondheim, Ski/ Hobøl og Langesund/Rafnes. 12

13 Både Industrivernlederkurset og GIL fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne i Praktisk del av GIL fikk karakterer mellom 5 og 6 på samtlige evalueringspunkt på en skala fra 1 6. Gjennomsnittstallene på noen spørsmål ble: Fikk innsatsleder god evaluering underveis? 5,6 Din vurdering av instruktører fra øvelsessenter? 5,6 Din vurdering av foreleser fra NSO? 5,4 Industrivernlederkurs august på Vettre i Asker. 43 deltakere hadde fått plass på kurset. Vi forsøker å få plass til så mange som overhodet mulig på disse kursene, sier kursleder Gisle Havstein. Å måtte vente på kurset, med de konsekvenser det vil kunne få, er svært lite ønskelig. NSOs faghefter NSO har lagt til rette for at teoriprøven for Grunnkurs i innsatsledelse skal gjennomføres elektronisk over Internett fra januar NSO har bestemt at tre av fagheftene, Organisering av egenbeskyttelsen, Styring av industrivernarbeidet og Tilpasset industrivern, helt eller delvis erstattes av veiledningen til retningslinjene. Til gjengjeld vurderer NSO å utarbeide et faghefte om førstehjelp for beredskap i industribedrifter. Tilfluktsrom skal holdes ved like Ved utgangen av 2008 var det registrert 790 tilfluktsrom ved de industrivernpliktige virksomhetene. Disse tilfluktsrommene gir plass for til sammen personer. I 1998 ble det innført generelt fritak fra plikten til å bygge nye tilfluktsrom, men eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like og at eventuelle nybygg ikke kommer i konflikt med eksisterende tilfluktsrom. NSO skal forelegges byggesaker (over m 2 ) ved de industrivernpliktige virksomhetene, og ved de få sakene om nybygg som NSO ble forelagt i 2008, ble det gitt fritak fra plikten til å bygge T-rom. Myndighetssamarbeidet Som i 2007 har NSO i 2008 deltatt i de ulike grupperingene i regi av HMSsamarbeidet, som direktørgruppen, tilsynsgruppen, regelverksgruppen, informasjonsgruppen og koordineringsgruppen for storulykkeforskriften. Regelhjelp.no er et felles nettsted for tilsynsetatene etter HMS-forskriften, samt en del andre myndigheter som forvalter regelverk som grenser opp mot HMS-etatenes forskrifter. NSO har deltatt i samarbeidet om Regelhjelp siden starten, og deltok både i arbeidsgruppens og styringsgruppens møter i NSO har vedlikeholdt sine deler av nettstedet jevnlig. 13

14 NSO kontrollerer egenbeskyttelsen NSO kontrollerer egenbeskyttelsen (industrivernet) ved bruk av ulike tilsynsmetoder. Hvert år innhenter NSO virksomhetenes selvangivelser på beredskapsområdet, Industrivernrapporten. Industrivernrapporten gir et bilde av status for industrivernet i virksomheter, og dermed kan NSO tilpasse tilsyn og opplæring ut fra opplysningene i industrivernrapporten. I 2008 ble de med vesentlige mangler ved opplæring eller øvelser ble bedt om å gi en tilbakemelding til NSO. Tilsyn i virksomhetene NSO fører tilsyn med industrivernet ved virksomhetene og hvordan dette inngår i og følges opp gjennom det systematiske HMS-arbeidet Tilsyn er definert som kontroll og reaksjon. Tilsyn utføres med hjemmel i sivilforsvarsloven, forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter mv og retningslinjer for industrivern, forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften) og eventuelt også forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), dersom sist nevnte også gjelder for tilsynsobjektet. Tilsyn gjennomføres etter fastsatte prosedyrer som er felles for HMS-etatene. NSO gjennomfører tilsyn i virksomhetene ved bruk av tre ulike metoder for tilsyn. Revisjoner, inspeksjoner eller en noe kortere variant tilsynsaksjoner. Forskjellene framgår av hvor omfattende tilsynene er i valg av tema, og hvor inngående disse undersøkes. Varigheten varierer fra ca 2 timer til flere dager. NSO rapporterer tilbake om eventuelle mangler, dvs. avvik eller anmerkninger. Ved mangler henvises det alltid til aktuelle bestemmelser i forskriftene. I 2008 gjennomførte NSO 101 tilsyn i virksomhetene (125 i 2007) og avdekket i alt 251 avvik. Avvik registreres der det registreres manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Pr er 35 % av alle saker vedrørende tilsyn lukket. Årsaken til at ikke alle saker er lukket og avsluttet ved årsskiftet er i hovedsak at frister for gjennomføring strekker seg inn i 2009 eller at tilsynet er gjennomført så sent i 2008 at saksbehandlingen skjer i Tallene under viser en nedgang i antall tilsyn fra 2007 til Dette kan forklares ved at tilsynsavdelingen fikk to nye medarbeidere i første halvår 2008, og nyansettelser krever opplæring. Fagseminar 2008 NSO fagseminar 2-3. desember i Sandefjord kom vel i havn, med rekordoppslutning. Tittelen for seminaret var Industrivernet best og nærmest. Seminaret ble åpnet av NSOs styreformann Leif Hellebø og avsluttet av psykolog og fotballdommer Tom Henning Øvrebø. Mellom disse to ble det gitt interessante beredskapsfaglige foredrag og lærerike historier fra virkeligheten Revisjoner Inspeksjoner Inspeksjoner tilsynsaksjon Sum

15 Røykdykker- og kjemikaliedykkersertifikat NSO har utarbeidet opplæring for røykdykkere som fører frem til NSO røykdykkersertifikat. Opplæringen er frivillig og strekker seg over et drøyt år. Den består av teori, tre dager opplæring på et øvelsessenter og deretter ett år med øvelser på egen bedrift/ øvelsessenter. I 2008 ble det utstedt 57 nye røykdykkersertifikat. Siden etableringen har 2740 røykdykkere kvalifisert seg for NSOs røykdykkersertifikat. Det er i dag 205 bedrifter som har etablert tilleggstjenesten røykdykking. I 2005 utarbeidet NSO en et opplæringsprogram for kjemikaliedykkere. Det består av teori, tre dagers opplæring på et øvelsessenter, og deretter ett år med øvelser på egen bedrift/ øvelsessenter. Opplæringen fører frem til NSOs kjemikaliedykkersertifikat. Det er foreløpig utstedt 5 kjemikaliedykkersertifikat. Resultater fra tilsyn i virksomhetene Av 101 besøkte virksomheter i 2008 fikk 85 tilbakemelding om å gjøre tiltak i forhold til å rette opp avvik. Ser vi bort fra tilsyn gjennomført som tilsynsaksjoner, hvor vi utelukkende undersøkte hvorvidt industrivernet er tilstrekkelig opplært, ser vi ved disse tilsynene at en vesentlig andel av manglene gjelder øvelser, beredskapsplanverk for industrivernet og oversikt over nøds- og ulykkessituasjoner. Manglende system for og gjennomføring av interne revisjoner av eget HMS-arbeid, og herunder industrivern og tiltak mot storulykke, er også noe mange virksomheter sliter med. Ofte har virksomhetene etablert avvikssystem, men industrivernet nyter ikke godt av dette. De fleste storulykkevirksomhetene har god styring på både industrivernet og tiltak mot storulykker. Imidlertid ser vi også i disse virksomheten at etterlevelsen av kravene om opplæring kan bli bedre. Tilsynsaksjoner gjennomføres mot mange virksomheter i samme fylke i løpet av én uke. NSOs to tilsynsaksjoner i 2008 var rettet mot opplæring av industrivernpersonell. De viser at det innenfor dette feltet er åpenbare muligheter for forbedringer. Som figuren under viser var det tilnærmet 80 % av de kontrollerte virksomhetene som hadde et eller flere avvik i forbindelse med opplæringen enten av mannskap, ledelse eller støttegrupper. Dette vil NSO følge opp gjennom tilsyn også i Hedmark Vestfold Antall kontroller i alt Antall kontroller med avvik Sum antall avvik Tabellen over viser resultater fra tilsynsaksjoner gjennomført i 2008 Gjenopplivet! Medarbeider gjenopplivet på verkstedet for sporveiene i Oslo Den 11. november i 2008 segnet Jan Petter om på kontoret sitt med hjertestans. Midt i en samtale med sine kolleger på lageret ble ansiktet bare tomt og livløst. Glenn Ivar Dammen, logistikksjef og godt utdannet førstehjelper stod en meter fra han og snakket med han. Rask iverksetting av hjertelungeredning (HLR) samt hurtig respons fra alle involverte førte til at Jan Petter er tilbake i aktiv sykemelding under to måneder etter hendelsen. HLR- Livredderne Lill Hansen, Roger Johnsen, Glenn Ivar Dammen, Svein Gunnar Ingebrigtsen og Jan Petter. Ikke tilstede Tony Ericsson. Et superteam ledet av Glenn! 15

16 Hedersdiplom 2008 Øyvind Teien Arthur Holm Julie Sagmo Ole Hugo Winterstad Stig H. Søraker Reidar Vinterstø Kyrre Dahl Hallvard Dimmen For god ledelse av industrivernet ved Provinor as i mer enn 10 år. For mer enn 32 års utmerket innsats i industrivernet ved Elkem ASA Bremanger Smelteverk For 20 års utmerket innsats i industrivernet ved Elkem ASA Bremanger Smelteverk For 30 års innsats i industrivernet ved Hydro Aluminium Profiler a.s, Magnor For mange års tjeneste i HMS/industrivern ved flere bedrifter, senest som industrivernleder ved Norske Skogindustrier ASA, Skogn For 20 års fin innsats i industrivernet ved Titania AS For 25 års fin innsats som industrivernleder ved Södra Cell Folla AS For mer enn 20 års innsats for bedriftens sikkerhet gjennom sitt engasjement i industrivernet ved Ulstein Verft A/S, Ulsteinvik NSOs hedersdiplom er tildelt Ole Hugo Winterstad for 30 års trofast innsats i industrivernet ved Hydro Aluminium Profiler a.s, Magnor. Utmerket seg på innsatslederkurset I 2008 gjennomførte 285 industrivernere Grunnkurs i innsatsledelse. Enkelte av dem utmerket seg ved at de leverte en særlig god besvarelse på teoriprøven samt gjennomførte praktisk del av kurset på en spesielt god måte. De åtte som i den anledning fikk en liten oppmerksomhet fra NSO i 2008, var Åge Fanebust, StatoilHydro, Mongstad Arnt K. Klepp, HOFF Norske Potetindustrier SA, Sundnes Brenneri Kjartan Sundby, Södra Cell Tofte AS Jan Kjetil Stuevik, StatoilHydro, Kårstø Jan Egil Moen, Coca-Cola Drikker AS Hans Åke Ranberg, Elkem A/S, Salten Verk Svein Magne Lervik, Moelven Van Severen A/S, Namsos Linda Brokke Benneche, GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker, var én av de åtte som gjennomførte innsatslederkurset både teoridelen og praktisk del på en spesielt god måte. Repetisjonsøvelse for innsatsledere Den 29. mai ble den første repetisjonsøvelsen for innsatsledere holdt hos Norward på Rafnes. Repetisjonsøvelsen besto av ti korte innsatser mot hendelser som krevde evne til observasjon, bedømming, beslutning og ordre (OBBO) av innsatsleder. Øvelsene var godt regisserte. De var varierte og innebar en viss eskalering fra åpningen til avslutningen. De tilsvarte nøyaktig dag 2 av praktisk del på grunnkurset, noe som var helt i samsvar med ideen bak forsøket (repetisjon av tidligere innlærte ferdigheter). De var på rep-øvelse i mai: Harald Bjercke, Morten Clausen, Jan Erik Gitlestad, Harald Gjerset, Don Johansson, Hayri Kilinc, Cato Rene Kristoffersen, Osman Margataj, Gjert Olav Olsen, Sigurd Reiersen og Kim Vedvik. 16

17 Industrivernpliktige virksomheter og personer engasjert i industrivern* Virksomheter Personer Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Vefsn kommune og Elkem Aluminium Mosjøen øvet beredskapen: Verkssjef Harald Bentzen måtte svare på spørsmål fra pressen sammen med representanter fra kommunen og Elkem. Foto: Torild Wika. Helgeland Arbeiderblad *NB: Pr 4. mai 2009 Samøvelser kommune - virksomhet NSO samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å øve ledelsen i bestemte kommuner sammen med virksomheter i kommunen. Å avdekke hvordan samarbeidet i en krise fungerer, er et viktig mål for øvelsene. Det er fortrinnsvis virksomheter som kommer under storulykkeforskriften som blir invitert til å delta i slike øvelser. Også fylkesmannens beredskapsavdeling deltar som medarrangør. I 2008 ble det gjennomført samøvelser mellom Vefsn kommune og Elkem Aluminium ANS, Mosjøen, Fredrikstad kommune og Kemira Chemicals AS. NSO ønsker at fylkesmennene på sikt skal få erfaring i å gjennomføre slike samøvelser slik at de kan planlegges og gjennomføres uten at NSO behøver å medvirke. 17

18 Beredskapsrådgivning Stadig flere bedrifter har innsett hvor viktig det er å ha en god beredskap. Enten det dreier seg om risikoanalyser, beredskapsplanverk, opplæring, øvelser eller andre beredskapsfaglige aktiviteter. Rådgivningsavdelingen har i løpet av 2008 bistått mange bedrifter innen disse feltene. Kurs, rådgivning eller foredrag skreddersys etter virksomhetens behov og de ansattes kunnskaper. Følgende ikke-obligatorisk opplæring for industrivernledelsen har vært gjennomført i 2008: Videregående kurs i innsatsledelse Praktisk risikoanalyse Praktisk samtrening Temadag SIMKAT (Simulering av katastrofe) E-læring SIMKAT NSOs ledertreningstilbud SIMKAT har som hovedmål å trene kriseledelse, samhandling, ressursutnyttelse og beslutningsdyktighet. Videre skal det gi deg erfaring med denne type øvelser og gi deg ideer du kan ta med hjem og selv praktisere. SIMKAT legger vekt på samarbeid, kreativitet, gode rutiner og støtteverktøy for håndtering av ulykker og kriser. Erfaringsmessig viser det seg at samhandling er av avgjørende betydning når det stormer som verst. Det å kjenne de ulike rollene, bedriften og ulike scenarioer gjør det tryggere når du skal fatte beslutning. Bedriftsinterne kurs, øvelser og andre oppdrag I løpet av året ble det gjennomført bedriftsinterne kurs på følgende bedrifter: Risikoanalyse: Elkem, Lista Mantena A/S, avd. Trondheim Mantena A/S, avd. Lodalen, Oslo Innsatsledelsen følger nøye med, når de siste instruksjoner blir gitt og detaljene settes på plass. Foto: H. Bergmann Rådgivningsavdelingen gjennomførte bedriftsintern opplæring for medlemmer av beredskapsledelsen ved StatoilHydro Kårstø (Gass & Transport). Programmet ga deltakerne innføring i arbeid i og rundt en redningsstab. I alt skal det avholdes seks kurs på Kårstø, hvorav ett ble gjennomført i Et av de større oppdragene for NSO Beredskapsrådgivning i 2008 var en bedriftsintern taktisk ledertrening for Xstrata Nikkelverk i Kristiansand. Den ble gjennomført 18. juni og var en fullskalaøvelse/-trening med redningsstab, krisestab og innsatsstyrker. 18

19 Øvrige bedrifter med øvelse for redningsstaben: Nexans Norway AS, avd. Halden Nortura Sarpsborg BA Herøya Industripark, Porsgrunn (6 gjennomføringer) StatoilHydro Tjeldbergodden Glava AS, Askim Grenland Offshore AS, Tønsberg I 2008 assisterte NSOs rådgivningsavdeling Norward AS, Rafnes, i en omfattende risikoanalyse for anlegget. NSO sto for fremdrift og opplæring i metodikken, mens Norward selv bidro med de faglige innspill til analysen. Som hjelpemiddel ble CIM Risk benyttet. Norward gjennomførte selv analysen, mens NSO systematiserte og la til rette resultatene. E-læring I løpet av 2008 fikk man sluttført prosjektet om eget e-læringsprogram for bedriftens redningsledelse. Programmet er modulbasert, og hver modul må være gjennomført for å få bestått. E-læringsprogrammet gir en generell innføring i de prinsipper som gjelder ved innsats, og er et utmerket verktøy for å være godt forberedt for eksempel til SIMKAT eller bedriftsintern opplæring og øvelse for redningsstaben. Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse, RFGA Et samarbeid mellom 10 store bedrifter, Hovedredningssentralen Sør-Norge, Luftforsvarets 335-skvadron og Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (sekretariat). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har observatørstatus i RFGA I juni var det sommermøte der man besøkte Dräger i England for å få høre og se litt mer rundt dette med bruk av oksygen kontra pusteluft ved innsats. Vi fikk også ett foredrag om hvordan bruken av oksygen apparater muliggjorde innsatsen i forbindelse med gruvebrannen på Svalbard. Årsmøtet i desember ble gjennomført med besøk hos Rafnes Industripark og Herøya Industriområde. Et av resultatene fra årsmøte er at man i løpet av 2009 skal se nærmere på muligheten for å kunne få et felles opplæringsprogram for brann-, entrings- og sikkerhetsvakter under revisjonsstanser. 19

20 Retningslinjene er godkjent av Justis- og politidepartementet pr. 1. september 2008, ikrafttreden 1. januar NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON Forskrift og retningslinjer for industrivern Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Postboks 5468 Majorstua, 0305 Oslo Tel.: E-post:

årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17

årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 NSOs kontrollvirksomhet...14 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Per 31. desember 2009 hadde NSO 16 ansatte

Detaljer

årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17

årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 kontrollvirksomheten...14 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 NSOs organisasjon Per 31. desember 2010 hadde

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kåre Løvdal, tlf. 33412776 1 av 5 Adressater iht vedlagt liste over høringsinstanser Arkivkode 800 Høring - forslag til ny forskrift

Detaljer

årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11

årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11 Årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11 Styrets rapport Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ble etablert som Industriens Luftvernkontor

Detaljer

årsrapport 2005 Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse 7 organisere og kontrollere egenbeskyttelsen 9

årsrapport 2005 Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse 7 organisere og kontrollere egenbeskyttelsen 9 Årsrapport 2005 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf.: +47 23 08 85 30 E-post: nso@nso.no Internett: www.nso.no Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Havnegata 40 8663 Mosjøen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Årsrapport Side 1 av 18

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Årsrapport Side 1 av 18 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2014 Side 1 av 18 Innhold Styrets rapport... 4 Styret i 2014... 4 Styrets møter... 4 Helse, miljø og sikkerhet i NSO... 5 Nye IT-systemer for arkiv, regnskap

Detaljer

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON Årsrapport 2011 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 NSOs VIRKSOMHET I 2011...12 kontrollvirksomheten...14 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Slik er

Detaljer

Innhold. Kvalifikasjoner 10 Øvelser 11 Industrivernplikt eller ikke 11 Tilpasset beredskap 12

Innhold. Kvalifikasjoner 10 Øvelser 11 Industrivernplikt eller ikke 11 Tilpasset beredskap 12 Årsrapport 2013 2 årsrapport 2013 Innhold Styrets rapport Styret i 2013 5 Styrets møter 5 Helse, miljø og sikkerhet i NSO 6 Tilsyn 6 Veiledning informasjon 6 Status for industri vern 7 Security Næringslivets

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Kongshavnveien OSLO Dato: Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.:

Kongshavnveien OSLO Dato: Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.: Side 1 av 5 SISTERNE DRIFT DA Kongshavnveien 20 0193 OSLO Dato: 07.12.2015 Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.: Rapport etter storulykketilsyn Vi viser til felles tilsyn av Sisterne Drift DA, Ekeberg oljelager

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON Årsrapport 2012 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 NSOs ARBEID I 2012...13 ORGANISERING AV EGENBESKYTTELSEN...13 kontrollvirksomheten...17

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

RAPPORT. Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

RAPPORT. Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 ISBN: Grafisk produksjon: 978-82-7768-392-8 (PDF) Erik Tanche Nilssen AS,

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Tidsrom for tilsynet: 5. og 18. september 2017 Kommunens adresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Detaljer

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsynsstrategi 2008-2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Januar 2008 Tilsynsstrategi Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen:

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen: Revisjonsrapport Rapport nr.: 2010.032.R.KLIF Virksomhet: Skagerak Naturgass Herøya Industripark (HIP) Virksomhetenes adresse: Herøya Industripark Anleggsnummer: Skagerak Naturgass Herøya Industripark

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co.

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co. Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko Foto: Birken & Co. Bakgrunn Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008). DSB har en koordinerende rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Detaljer

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING TEMAVEILEDNING Temaveiledning til storulykkeforskriften 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Presentert av Dag Auby-Hagen

Presentert av Dag Auby-Hagen www.nusb.no Presentert av Dag Auby-Hagen Intensivkurs kommunal beredskap Risiko- og krisekommunikasjon Kommunal beredskapsplikt (e-læringskurs) Kommunal krisehåndtering Øvelsesplanlegging Mediehåndtering

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Avd. Mongstad- Raffineri, Terminal, Vestprosess

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Avd. Mongstad- Raffineri, Terminal, Vestprosess INSPEKSJONSRAPPORT Statoil ASA Oslo, 3.10.2016 Statoil Refining Norway AS 5954 Mongstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Harald Magne Skårnes 2016/475 Saksbehandler: Håkon Oen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Tidsrom for tilsynet: 16. og 20. desember 2016 Kommunens adresse: Eigersund kommune, postboks 580, 4379

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunens adresse: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015

Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015 Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015 Kommunereformen regjeringens mål 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref:2016/8273 Deres ref: Vår dato: 09.05.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Møte med beredskapskapsledere i Hordaland 11.11.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene i Hordaland med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Bedriften gis en frist til 20.juni 2010 med å komme med kommentarer til det gitte avviket og vurdering av gitte anmerkninger

Bedriften gis en frist til 20.juni 2010 med å komme med kommentarer til det gitte avviket og vurdering av gitte anmerkninger VA VAR DATO 26.05.2010 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER tlf 995 31-436' v VÅR REFERANSE 2010/5505 42760/2010 DERES REFERANSE FORESTIA AS 2435 BRASKEREIDFOSS FØLGEBREV ETTER SYSTEMTILSYN VED FORESTIA FyIkesmarmen

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Rapportens tittel. Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014

Rapportens tittel. Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014 Rapportens tittel Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014 1. Innhold 2. Bakgrunn og hensikt... 3 3. Gjennomføring av tilsynsaksjonen... 4 4. Resultat fra tilsynene... 5 4.1. Tilsyn... 5 4.2.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Lista Dato for inspeksjonen: 4. desember 2012 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/464

Inspeksjon ved Alcoa Lista Dato for inspeksjonen: 4. desember 2012 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/464 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 2012.082.I.KLIF Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 Alcoa Aluminium, Lista, Postboks 128, 4552 FARSUND

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Alvdal kommune

Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Alvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø INSPEKSJONSRAPPORT Halliburton AS, avd. Florø Oslo, 3. mai 2016 Botnaneset 6900 Florø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Arild Ryland 2013/3811 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjon ved Halliburton

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer