årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2

3 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11

4

5 Styrets rapport Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ble etablert som Industriens Luftvernkontor av Norges Industriforbund i Formålet var å organisere egenbeskyttelsestiltak (industrivern) for bedriftene i tilfelle den usikre situasjonen i Europa skulle resultere i krigshandlinger mot Norge og norske bedrifter. I dag er virksomhetenes egenbeskyttelse i hovedsak innrettet på å håndtere uønskede hendelser på egen bedrift. NSOs oppgave er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter og andre bedrifter etter særskilt vurdering. Pr hadde NSO registrert 1016 industrivernpliktige bedrifter. NSO er også tilsynsmyndighet etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og Storulykkeforskriften. Det administrative ansvar for NSO er tillagt Næringslivets Hovedorganisasjon, mens NSOs myndighetsutøvelse er forankret i Justisdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styrets sammensetning NSOs styre oppnevnes av arbeidsutvalget i Næringslivets Hovedorganisasjons hovedstyre. Styret hadde følgende sammensetning i 2006: TKS-sjef Ellen Olsen, Esso Norge AS, styreleder Styreformann Tore J. Sjursen, Haukedal Holding AS, nestleder Spesialrådgiver Helge Fredriksen, Næringslivets Hovedorganisasjon, styremedlem Adm leder Torild B. Schjølberg, Statoil ASA, styremedlem HSEQ Manager Trond Joranger, Dynea ASA, styremedlem Fabrikksjef Kari E. Bekken, Bakers AS, avd. Heba, Brumunddal, varamedlem Organisasjonssjef Tom Chr. Dahl, Aker Kværner AS Stord, varamedlem Adm. sekretær Siri Mollatt, Norsk Hydro ASA, varamedlem Arbeidsutvalget i Næringslivets Hovedorganisasjons hovedstyre har for 2007 oppnevnt direktør Leif Hellebø, Hydro ASA, som ny styreleder etter Ellen Olsen. Fabrikksjef Knut Eckhoff, Lilleborg as, avd. Ski, er oppnevnt som nytt varamedlem etter Siri Mollatt, mens spesialrådgiver Helge Fredriksen er gjenoppnevnt som styremedlem. Bladet Sikkerhet Bladet Sikkerhet kom med seks utgivelser i Hovedtema i de enkelte utgivelser var Øvelser og sikkerhet (1-06), Innsatsledelse (2-06), Security(3-06), Redningsledelse(4-06) Informasjonssikkerhet (5-06) Security-ABC (6-06). Sikkerhet gis ut i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Nr 3 inneholdt NSRs og NSOs årsrapporter, og nr 4 inngikk i dokumentasjonen ved NSRs Sikkerhetskonferansen Opplaget var gjennomsnittlig 5.000, og annonseomsetningen var i samsvar med budsjett.

6 Styrets møter Styret hadde fire møter i Et av møtene ble lagt Aukra og Hydros utbygging av Ormen Lange samt Hustadmarmor A/S på Elnesvågen. Begge steder fikk styret foruten en innføring i de produksjonstekniske utfordringene, også grundige orienteringer om anleggenes beredskapsoppbygning og driftingen av beredskapen. Styret er holdt orientert om administrasjonens oppfølging av NSOs virksomhetsplan og forventningsbrevet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedmålene for den faglige virksomheten for 2006 var fastlagt i forventningsbrevet. (Se faksimile Mål og resultatkrav ) Etter styrets vurdering er arbeidet med å imøtekomme forventningsbrevet i overensstemmelse med NSOs visjon: Best og nærmest i beredskapsarbeidet! Mål og resultatkrav Å organisere og føre kontroll med egenbeskyttelsen (industrivernet) ved landets industri- og håndverksbedrifter i henhold til pålegg gitt i kgl res av 29. november 1996 med hjemmel i lov om sivilforsvaret av 17. juli Hovedmål NSO skal organisere og kontrollere egenbeskyttelsen ved industrivernpliktige virksomheter i hht sivilforsvarsloven og kgl.res. om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle virksomheter mv, og herunder følge opp med vedtak om industrivernplikt ved aktuelle bedrifter bidra til at de industrivernpliktige virksomhetene etablerer og følger opp beredskap mot uønskede hendelser og være en støtte i arbeidet med egenbeskyttelsen årlig informasjon til DSB med oversikt over krigsberedskap ved de industrivernpliktige bedriftene, samt oversikt over annen beredskap ved forespørsel Legge vekt på helhetlig og risikobasert sikkerhetsarbeide overfor bedriftene etter informasjon fra myndighetene og bedriftene selv rapportere til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og DSB ved hendelser i bedriftene som kan ha betydning for NSMs trusselvurderinger gjennom informasjon holde de industrivernpliktige virksomheter orientert om beredskapsfaglige nyheter, samt motivere og støtte industrivernarbeidet I tillegg til ordinære styresaker som regnskap, virksomhetsplan og budsjett, har styret vært særlig opptatt av disse sakene: Status for industrivern, NSOs arbeid med å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen og hvordan kontakten med den enkelte bedrift ivaretas. Utvikling av nye kurstilbud og verktøy for bedriftene i sikkerhetsarbeidet. NSOs informasjonsvirksomhet; bladet Sikkerhet, nettsider og nyhetsbrev. NSOs økonomi og muligheter for å styrke egeninntjeningen slik at det er ressurser for ytterligere å utvide kontakten med bedriftene. NSOs samarbeid med de øvrige HMS-etatene, koordineringsbegrepet og hvordan dette skal forstås, samt myndighetenes ulike beredskapskrav og mulighetene for å samordne disse. NSOs samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd.

7 Status for industrivern NSO ivaretar sine oppgaver bl.a. ved å utarbeide retningslinjer for industrivern, holde regelverket ajour og informere bedriftene om endringer og spesielle tiltak arrangere kurs for industrivern, utarbeide faghefter og informere gjennom bladet Sikkerhet og internettsidene nso.no. innhente statusrapporter og føre tilsyn med industrivernpliktige bedrifter veilede den enkelte bedrift i industrivernarbeid. I 2006 gjennomførte NSO 117 tilsyn og 27 veiledninger i de industrivernpliktige bedriftene. Det betyr at hver syvende bedrift hadde besøk fra NSO i 2006, enten kontroll eller veiledning. Kontrollformen varierte fra to-timers punktsjekker til dyptgående revisjoner over flere dager. Ved alle kontroller får bedriften en skriftlig rapport hvor de feil eller mangler NSO avdekker blir påpekt og forlangt utbedret, eller det kan være andre observasjoner som ikke er brudd på regelverket, men som kan gi bedriften en bedre HMS-standard dersom de følges opp. Gjennomsnittlig avdekket NSO 4,7 såkalte funn i hver bedrift ved kontrollene i Det var særlig kontrollpunktene Øvelser og Risikoanalyse, nøds- og ulykkessituasjoner NSO påtalte ved disse stedlige kontrollene. Ved 270 bedrifter ble industrivernet satt i innsats i 2006, tilsammen ganger. Mer enn hver fjerde industrivernpliktige bedrift måtte altså kalle på sin egenberedskap i fjor. Styret er opptatt av at NSO fortløpende vurderer nye tiltak og utvikler nye verktøy for å støtte bedriftenes beredskapsarbeid, spesielt innenfor områdene risikoanalyse, beredskapsplanverk og øvelser. Krav om samordning Det er et tankekors at bedriftenes ønske om en enklere og mer forutsigbar hverdag, også innenfor beredskapsområdet, ikke ser ut til å bli innfridd. Bedriftene må forholde seg til ulike myndigheter som noen ganger overlapper hverandre i myndighetsutøvelsen. Uklar ansvarsfordeling og krav om dobbeltrapportering og andre forhold opplever bedriftene som unødvendig byråkrati. Målet må være å få til avtaler eller andre samarbeidsformer mellom myndighetene slik at kravene til bedriftenes egenberedskap kan presenteres på en oversiktlig måte og at arbeidet med å imøtekomme dem kan bli mest mulig kost/nytte-effektivt. Grunnleggende sikkerhet I 2006 utviklet NSO, sammen med NSR og med bistand fra DSB og NSM, et nytt faghefte, Grunnleggende sikkerhet. Heftet har som målgruppe sikkerhetsarbeid ved små og mellomstore virksomheter Reviderte faghefter Brannvern Tilpasset Industrivern Innsatsledelse

8 Økonomi NSOs virksomhet finansieres i hovedsak av en årlig avgift fra de industrivernpliktige bedrifter. Den enkelte bedrifts avgift beregnes ut fra beredskapsklasse og antall ansatte. I 2006 ble det i alt innkrevd kr i avgift. NSOs andre hovedinntektskilde er egeninntjening fra kurs og konferanser, salg av publikasjoner samt annonser og abonnement i bladet Sikkerhet. Egeninntjeningen i 2006 var kr Styret har besluttet at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon også framover skal legge vekt på større egeninntjening med det mål å øke antall medarbeidere for å utvide den utadrettede virksomheten. Årsregnskapet for 2006 er gjort opp med et overskudd på kr som foreslås overført til annen egenkapital. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NSOs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjonen har en solid økonomi og representerer ingen økonomisk risiko for andre. HMS i NSO Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i Sykefraværet var 2,3 prosent. (4,4 prosent i 2005.) NSOs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Administrasjonen benytter miljøvennlig papir og har etablert kildesortering av avfall. Oslo 15. mars 2007 Leif Hellebø Tore J. Sjursen Helge Fredriksen Torild B. Schjølberg (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Trond Joranger Tom Chr. Dahl Kari E. Bekken Knut Eckhoff (sign.) (sign.) (sign.) (sign.)

9 Direktørens redegjørelse Direktør Trygve Finsal Ved utgangen av 2006 var det på landsbasis 1016 industrivernpliktige bedrifter med ca personer involvert. De er en viktig ressurs når en ulykke inntreffer og rammer arbeidskamerater eller arbeidsplassene. I noen byer og tettsteder er industrivernet også en uunnværlig ressurs i lokalsamfunnets beredskap. I 2006 har NSO hatt mer omfattende kontakt med bedriftene, både gjennom tilsyn, veiledning, kurs og konferanser, enn på mange år. Når det gjelder kontroller og veiledning har vi fått stadfestet at raskt inn og raskt ut er en effektiv strategi. Igjen og igjen har vi erfart hvor viktig det er for NSO-medarbeidere å møte opp i bedriftene, å være tilstede. På denne måten blir NSO en bedre veileder, og bidrar til bedre beredskap i bedriftene. Kort sagt, vi gjør hverandre bedre! Elektronisk rapportering I løpet av 2006 ble det lagt ned et betydelig utviklingsarbeid for å modernisere vårt viktigste tilsynsverktøy, Industrivernrapporten. Denne selvangivelsen over beredskapssituasjonen i bedriftene danner blant annet hovedgrunnlaget for vår tilsynsvirksomhet. Inntil 2005 var Industrivernrapporten papirbasert, og oppfølgingen krevde betydelige administrative ressurser. Vi har nå utviklet en elektronisk industrivernrapport som gir NSO mulighet til å kontrollere alle opplysninger bedriftene sender inn, ikke bare to-tre målepunkter som tidligere. Elektronisk rapport gir muligheter for raskere og mer omfattende tilbakemelding til bedriftene. Den elektroniske rapporten gir oss også en bedre oversikt over totaliteten av det beredskapsarbeidet som utføres, samtidig som det gir oss et nøyaktigere bilde av situasjonen i ulike bransjer og i den enkelte bedrift. Opplæring av industrivernpersonellet Bedriftenes selvangivelse, industrivernrapporten, bekrefter vår antagelse om at det er en del bedrifter som ikke følger opp kravene til opplæring av industrivernpersonellet godt nok. I 2006-rapporten er det flere bedrifter som oppgir at de ikke har gjennomført den pålagte grunnopplæringen. Dette er alvorlig. Det er en forutsetning for å benytte mannskapene i en innsats, at de har fått relevant opplæring og at de er øvet. Bedriftene setter seg selv i en svært vanskelig situasjon dersom beredskapspersonellet skulle bli skadet i innsats og det viser seg at det ikke er gitt nødvendig opplæring. NSO vil følge opp saken gjennom tilsyn og regelverkskurs. Ledelsen må også øve Hovedtyngden av de industrivernpliktige bedriftene legger ned betydelig ressurser for å opprettholde en tilpasset beredskap, for eksempel ved at mannskaper, innsatsledere og fagansvarlige gis opplæring og øvelser. På den andre siden registrer vi at øvelse i krisehåndtering for bedriftenes ledergrupper, har liten

10 oppmerksomhet. Det må være et tankekors for noen og enhver at de som skal ta de vanskelige, overordnede avgjørelsene ikke er trent, og at det heller ikke finnes forståelse for nytten av øve. I bedrifter der ledelsen får prøve seg i en beredskapsøvelse, får NSO uten unntak gode tilbakemeldinger. Uttalelser som Dette var nyttig og Dette må vi gjenta, kommer som regel alltid. Gode relasjoner og klar tale Gjennom vår direkte kontakt med bedriftene møter vi engasjerte og dyktige beredskapsmedarbeidere. De gir ofte uttrykk for hvor viktig det er for dem å ha noen å kontakte, noen å rådføre seg med, i beredskapsarbeidet. Etter vår mening er mange bedrifter for tilbakeholdne med å ta kontakt, enten det er for å få veiledning i forståelse av regelverket, eller det er for å dra nytte av NSOs kompetanse innenfor fagområdet beredskap. NSOs motto er Best og nærmest i beredskapsarbeidet. Det skal nettopp være en invitt til kontakt. Noen vil kanskje hevde at dette ikke kan forenes med å føre tilsyn. Etter mange års erfaring med både veiledning, rådgivning og tilsyn har vi ikke ett eksempel på at en åpen dialog har hemmet vår rolle i beredskapsarbeidet, snarere tvert i mot. Gode relasjoner legger forholdene til rette for felles forståelse og målrettet arbeid. I desember 2006 holdt NSO et internseminar om kommunikasjon. Det var et tankekors å oppdage at våre egne brev til bedriftene ikke alltid var så enkle å forstå. Er det slik at vi sender ut brev, rundskriv, invitasjoner etc. som er fulle av stammespråk; begrep og forkortelser som vi i NSO er fortrolige med, men som mottakerne i bedriftene har vanskeligheter med å forstå? Med andre ord, er vi uklare? Jeg håper ikke det, men av og til får jeg inntrykk av at vi tenker for lite på dere som skal lese og forstå henvendelser fra oss. Vi må kanskje minne hverandre om at det er vi som sitter med hovedansvaret for å uttrykke oss på en slik måte at innholdet blir forstått. NSOs nettsted ble jevnlig oppdatert i 2006 og publiserte nyheter av interesse for industrivernbedriftene. Ved utgangen av 2006 var det mer enn abonnenter på nyhetsbrevet Nytt fra NSO som sendes per e-post til dem som er interesserte, omkostningsfritt selvfølgelig. Trygve Finsal direktør NSOs hedersdiplom 2006 Gunnar Wold (bildet) var én av fem som mottok NSOs hedersdiplom i 2006, for 20 års inspirerende og instruktiv medvirkning ved SIMKAT som det het i begrunnelsen. De fire andre var Johan Alfred Abrahamsen for lang og trofast tjeneste i industrivernet ved Elkem Aluminium Lista. Ingolf Mikkelsen for mer en 20 års aktiv tjeneste i industrivernet ved Coast Center Base AS Jan Ivar Berge for 35 års innsats i industrivernet ved Nøsted Kjetting AS og Per J. Knutsen for sitt engasjement i HMS og beredskap ved GE Healthcare AS og ti år som industrivernleder Nettstedet regelhjelp.no er et felles nettsted for en rekke tilsynsmyndigheter med formål å hjelpe næringslivet å finne fram til de viktigste kravene innenfor HMS- området. Prosjektet er gitt betydelig økonomisk støtte fra Arbeids og administrasjonsdepartementet. NSO har deltatt i dette arbeidet og har fortløpende informert om nettstedet ved alle sine uteaktivtieter. 10

11 Organisere og kontrollere NSOs oppgave er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen ved industrivernpliktige virksomheter. NSO skal bidra til at virksomhetene etablerer og følger opp beredskap mot uønskede hendelser, og støtte og motivere virksomhetens arbeid med egenbeskyttelsen. God stemning blant deltakerne på kurs. Fra et gruppearbeid under industrivernlederkurs for bedrifter i beredskapsklasse III og IV i Asker i november Foto: HB. Kurs og konferanser Kurs- og konferansevirksomheten utgjør en sentral del av NSO oppfølging av virksomhetens egenbeskyttelse. I 2006 ble det i alt holdt 26 kurs og konferanser, noe som utgjorde 1514 kursdager (personer x dager). Antall kurs Antall deltakere Industrivernlederkurs, Grunnkurs i innsatsledelse, SIMKAT Andre industrivernkurs 4 56 Fagseminar og temadager I alt Kursdager 1514 Tiltakskort På Grunnkurs i innsatsledelse (GIL) vil de nye innsatslederne få et personlig tiltakskort. 11

12 Fagseminar 2006 Totalt 193 deltakere hadde funnet veien til Fagseminar 2006 i Sandefjord. Tilbakemeldingene fra deltakerne viste at årets gjennomføring var vellykket. Nytt av året var at lunsjen ble gjennomført som en stående buffet, i utstillingsområdet. Dette medførte at så vel deltakere som utstillere lettere fikk knyttet kontakter, og man fikk også en uformell setting der sikkerhet og beredskap flittig ble diskutert. Det var stille i salen da røykdykker Kenneth Wangen fortalte om sin dramatiske opplevelse for en fullsatt Park-sal: Jeg var lammet av varmen og trodde at nå var det slutt. Wangens foredrag var et av mange interessante foredrag på Fagseminar 2006 i Sandefjord, og kanskje det som gjorde det sterkeste inntrykket følelsesmessig. Kurs i praktisk samtrening (PST) Et nytt kurs, Praktisk samtrening, er utviklet i samarbeid med Norward. Det ble første gang arrangert i Kurset består av grunnopplæring for industrivernmannskaper, trening for innsatsledere og medlemmer av redningsstab. Den viktigste og tyngste delen i kurset er den praktiske samtreningen. Her øver alle tre gruppene sine oppgaver samtidig. Samhandling, informasjon og kommunikasjon blir viktige øvelsesmomenter. Virksomhet og kommune øver sammen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og NSO har i 2006 videreført samarbeidet og gjennomført fem samhandlingsøvelser for strategisk ledelse i kommuner og virksomheter. Hensikten med samhandlingsøvelsene er å gjøre kommunene og virksomhetene bedre i stand til å takle kriser som angår begge. Det innebærer at ledelsene skal kunne fatte de beste avgjørelsene, sørge for at viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide. Fokus for øvelsene er ansvar og rollefordeling i en ulykke som inntreffer på virksomheten men som får følger for øvrige deler av kommunen. I tillegg fokuseres det på mediehåndtering og det å presentere et samordnet budskap utad. Både virksomheter og kommuner sier at det er viktig at de er kjent med hverandre og hverandres planverk. Kommuner og virksomheter som ble øvet av DSB og NSO i 2006: Dynea ASA og Skedsmo kommune Stabburet AS og Brumunddal kommune Nammo Raufoss AS og Vestre Toten kommune Peterson Emballasje AS Ranheim og Trondheim kommune Borregaard Industries Limited og Sarpsborg kommune SIMKAT 20 år I juni 2006 ble et aldri så lite NSO-jubileum markert. Det var da 20 år siden det første SIMKAT-kurset ble gjennomført på Bolkesjø turisthotell. Etter dette ble SIMKAT i en periode holdt forskjellige steder i landet, bl.a. i Ålesund. Men all transporten var ikke bra for den skjøre bedriftsmodellen, og Park Hotel i Sandefjord ble fast kurssted fram til midten av 90-tallet. I dag er Thon Vettre Hotel i Asker fast SIMKAT-kurssted. 12

13 Øvet staben NSOs Steinar Eriksen innleder øvelsen for redningsstaben. I februar 2006 ville Rieber & Søn ASA Torofabrikken, Indre Arna, øve redningsstaben. I samarbeid med NSO kom man opp med en hendelse det luktet svidd av: Brann med fare for spredning til lager og produksjonslokaler. Simuleringsstaben som besto av Toromedarbeidere fra industrivernet og sentralbordet, så ut til å godte seg etter hvert som de sendte det ene problemet etter det andre inn til ledelsen. Men den velfungerende redningsstaben på Toro lot seg ikke vippe av pinnen. De håndterte utfordringene, enten det var problemer på skadestedet, innpåslitne journalister eller andre som ville ha oppmerksomhet, og jobbet besluttsomt videre. Bedriftsinterne tjenester I løpet av 2006 gjennomførte NSO syv bedriftsinterne ledertreninger og fire bedriftsinterne kurs i risikoanalyse. For første gang ble en av ledertreningene gjennomført på engelsk. Dette var hos Pratt & Whitney på Sola lufthavn. Deler av ledelsen er amerikanere, og arbeidsspråket er engelsk. Et bedriftsinternt kurs gir bedriften mulighet til å fokusere på egne utfordringer og problemstillinger, og gir således en bedre tilpassing og utbytte av undervisningen. Ressursbruken vil også reduseres da behovet for å reise bortfaller. Arrangementer internt i bedriftene krever spesielle forberedelser nettopp fordi det vil være ulike fokusområder fra bedrift til bedrift. Antallet bedriftsinterne kurs er stigende. NSO har også gitt eksterne foredrag om sin risiko grovanalyse-metode. Myndighetssamarbeid For 2006 har NSO deltatt i de ulike grupperingene i regi av HMS-samarbeidet, så som direktørgruppen, tilsynsgruppen, regelverksgruppen, informasjonsgruppen og koordineringsgruppen for storulykkeforskriften. NSO har også i 2006 bidratt som kursleder ved HMS-etatenes felles kurs innen tilsynsmetodikk. NSO har hatt møter med Petrolumstilsynet (Ptil) og avklart samarbeidsformer. Videre har Ptil i sitt forslag til nye landforskrifter, foreslått at NSO skal være hjemmelshaver. NSO i Qatar Fra 27. januar til 7. februar 2006 deltok NSO i opplæring/trening av det offentlige hjelpeapparatet i Qatar, i samarbeid med Norward. Dette var både et interessant og lærerikt oppdrag, også for NSO. GE Healthcare AS alltid beredt! Arvid Larsen (foran t.h.) har overtatt som industrivernleder ved GE Healthcare AS etter Per Knutsen som likevel vil være rådgiver for industrivernet en tid: Arvid ringer, jeg springer humrer Per Knutsen. Industrivernet ved GE Healthcare er på i alt 25 personer, her representert av f.v. Ingvill Martinsen, Stig Ove Strand, Jan Øyvind Lyche, Leo Thoresen, Inge Lyckander, Heine Erdal og Jan Øksnes. Foto: HB 13

14 Industrivernrapporten Hvert år behandler NSO virksomhetenes industrivernrapporter, deres selvangivelser for beredskapsarbeidet. I 2006 var det 2005-rapportene som ble behandlet. Så godt som samtlige virksomheter hadde sendt inn rapport før behandlingen ble avsluttet, og de fikk tilbakemelding på tre kontrollpunkter. Ved alvorlige mangler eller hvis virksomhetene hadde hatt annet tilsyn fra NSO i 2005, ble rapportene fulgt opp særskilt. Industrivernrapportene blir også vurdert samlet for å avdekke trender og behov for tilsyn eller annen oppfølging fra NSOs side. Diagrammene nedenfor viser 2006-data innhentet gjennom elektronisk industrivernrapport (se neste side). Virksomheter med vedtak om felles industrivern er ikke med i statistikkgrunnlaget. % TEKNISK STØTTE n=939 Teknisk støtte er personell som har god kjennskap til bedriftens anlegg og tekniske installasjoner. Etter bedriftens art og størrelse kan tjenesten bestå av én eller flere personer fra ulike fagområder som vedlikehold, data, elektronikk, prosessteknikk, VVS osv. Teknisk støtte skal ha en innføring i industrivernets organisasjon og virksomhet, og øves ved større øvelser og ellers etter behov % 51 % 50 % Ja, etablert Ja, opplært Ja, øvet % Ja, etablert ORDEN & SIKRING 87 % 65 % 57 % Ja, opplært Ja, øvet n=452 Organisering av Orden og sikring er pålagt ved bedrifter i beredskapsklasse I og II. Antall personer fastsettes av bedriften ut fra lokale forhold. Det oppnevnes en fagansvarlig med ansvar for opplæring, øvelser og vedlikehold av materiell. Orden og sikring skal ha 5 timers opplæring i hvordan de skal sikre interne og eksterne hjelpeapparat forsvarlige arbeidsforhold med hensyn til trafikkregulering, avsperring og evakuering. Øvelser for orden og sikring legges inn ved større øvelser og ellers etter behov. % Ja, etablert REDNINGSSTAB 85 % 51 % 44 % Ja, opplært Ja, øvet n=452 Organisering av redningsstab er pålagt ved bedrifter i beredskapsklasse I og II. Den settes ved alvorlige hendelser på bedriften eller på anmodning av industrivernledelsen, og har da det overordnede ansvar for bedriftens eget redningsarbeid. Staben skal blant annet kartlegge behov, fremskaffe ressurser og i samråd med innsatsleder, beslutte og iverksette nødvendige tiltak. Redningsstab skal ha innføring i bedriftens beredskaps-planer. Øvelser for redningsstab legges inn ved større øvelser og ellers etter behov. Redningsstaben kan også gjennomføre egne stabsøvelser. 14

15 Elektronisk rapportering I 2006 ble det lagt ned et betydelig utviklingsarbeid for å modernisere Industrivernrapporten, som inntil 2005 var papirbasert. Den elektroniske industrivernrapporten gir mulighet til å kontrollere alle opplysninger bedriftene sender inn, og gir også mulighet for raskere tilbakemelding til bedriftene. Samtidig gir den et bedre bilde av situasjonen i ulike bransjer og i den enkelte bedrift. % Industrivernbedrifter som har n=939 Bedriftens industrivern skal være gjenstand for systematisk egenkontroll. Tiltak må iverksettes for å rette opp registrerte mangler % 79 % 71 % gjennomført egenkontroll utarbeidet/ oppdatert handlingsplan oversikt over nøds- og ulykkessituasjoner Handlingsplaner må gjennomgås ved behov men minst hvert år. På bakgrunn av kartlegging og vurdering av risikoforholdene, skal bedriften ta stilling til hvilke nøds- og ulykkessituasjoner den kan stå overfor. % Mannskapenes grunnopplæring* Opplæring er nødvendig for å gi industrivernet forutsetninger for å løse sine oppgaver. Mannskap i industriverngruppene skal minst ha 24 timer teoretisk og praktisk tverrfaglig grunnopplæring. (12 t i beredskapsklasse IV.) Denne opplæringen organiseres og tilrettelegges av industrivernledelsen. Diagrammet viser tildels betydelige mangler i grunnopplæringen: I hver femte bedrift har mindre enn halvparten av industrivernet gjennomført de 24 timene. I 66 prosent av bedriftene har minst tre av fire industrivernere fått grunnopplæring % 13 % 66 % < ½ ½ ¾ ¾ < *) Hvis mindre enn halvparten av mannskapene har gjennomført den obligatoriske grunnopplæringen, er bedriften registrert i første kolonne, osv. Ant Antall bedrifter med tilleggstjenester Med bakgrunn i kartlagte risikoforhold og identifiserte aktuelle nød- og ulykkessituasjoner, skal industrivernet ved bedrifter i beredskapsklasse I og II organisere en eller flere tilleggstjenester; Forsterket førstehjelp, Forsterket brannvern, Røykdykking og/eller Farlige stoffer kjemikalievern Forsterket førstehjelp Forsterket brannvern Røykdykking 161 Farlige stoffer/ kjemikalievern 15

16 Tilsyn i virksomhetene Tilsyn er kontroll og reaksjon. Alt tilsyn gjennomføres med grunnlag i forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. og internkontrollforskriften. Dersom virksomheten kommer inn under storulykkesforskriften, legges også den til grunn. Tilsyn gjennomføres etter fastsatte prosedyrer som er felles for HMSmyndighetene. NSO kontrollerer virksomhetenes industrivern og styring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og rapporterer tilbake om mangler, dvs avvik og anmerkninger. Tilsyn og veiledning i virksomhetene i 2006 Antall Revisjoner 10 Inspeksjoner 107 Veiledninger 27 Til sammen 144 NSO gjennomførte i alt 117 tilsyn i industrivernpliktige virksomheter i 2006 (107 i 2005). Av disse ble 65 gjennomført ved tilsynsaksjoner i Oslo og Akershus (uke 8) og i Buskerud (uke 42). Det ble også gjennomført 27 veiledninger (38 i 2005). I 2006 ble det fattet ett vedtak om tvangsmulkt. Tvangsmulkten ble foreløpig stoppet i november 2006, og virksomheten har betalt påløpt tvangsmulkt. Tilsyn avdekker forbedringer De fleste tilsyn, enten det er tidkrevende revisjoner eller korte kontroller i en tilsynsaksjon, avdekker forbedringsmuligheter for virksomhetenes industrivern. Disse kalles oftest for avvik eller anmerkninger. Hvilke forbedringer som avdekkes, avhenger naturligvis av hvilke undersøkelser som gjøres, og oversikten må leses med dette i mente. Ved de 117 tilsynene i 2006 påpekte NSO 551 funn. Dette gir et gjennomsnitt på 4,7 funn pr virksomhet. Funn ved revisjoner og inspeksjoner av industrivern i 2006 Mangler ved Antall Industrivernet som del av internkontrollen 45 Risikoanalyse, nøds- og ulykkessituasjoner 102 Organisering 67 Beredskapsplaner, stående ordrer 28 Opplæring 47 Øvelser 239 Særskilte storulykkeforhold 6 Annet 7 Til sammen 551 Det sto om minutter Det var i forbindelse med rivearbeid og demontering at det tok fyr i Møllebygget. Røykutviklingen var kraftig, sa direktør Øystein Rushfeldt til Dalane Tidende etter en brannn ved Titania AS i februar i Våre egne røykdykkere tok seg raskt inn i bygget og fikk hindret at brannen spredde seg. Litt etter kom det forsterkninger både fra brannvesenet i Sokndal og Eigersund. Begge to var imponerende raskt på plass, men det var våre egne folk som berget situasjonen. Det var bare snakk om minutter før brannen kunne fått et mer alvorlig utfall. Puster ut etter innsatsen: Titanias røykdykkerleder Bjørn Skjefrås, røykdykker Egil Terje Støle, mannskap Kurt Aalgaard, røykdykker Ingar Hagen og en fra det kommunale brannvesenet. Foto: Finn Ivar Fredriksen. Praktisk i Molde Molde produksjonssenter har plassert en container med utstyr for dem som arbeider på kaien. Den inneholder nødvendig utstyr for førstehjelp og annet redningsarbeid. Virksomheten hadde tilsyn fra NSO i 2006 og kunne dokumentere god oppfølging av industrivernarbeidet. NSOs kontrollør satt igjen med inntrykk av at ledelsen var engasjert i de ansattes sikkerhet.. Industrivernleder Terje Høystakli og Johannes Flatmo viser redningscontaineren. Foto: Bjørn Krokå: 16

17 Industrivernpliktige virksomheter og personer i industrivern Pr. 31. des (Kilde: NSO) Ant. bedrifter Ant. personer Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Tilfluktsrom skal holdes ved like Pr var det registrert 827 tilfluktsrom ved de industrivernpliktige virksomhetene med plass for tilsammen personer. I tillegg kommer snaut plasser virksomheter har skaffet seg i nabolaget. Det generelle fritaket fra 1998 gjelder fortsatt slik at ingen virksomheter vil bli pålagt å bygge nye tilfluktsrom. Men eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like, og NSO skal behandle nye byggesaker ved industrivernpliktige virksomheter for å påse at nybygg ikke kommer i konflikt med eksisterende tilfluktsrom. Praktisk talt ingen slike byggesaker ble forelagt NSO i 2006, og det kan se ut som ordningen ikke er kjent av virksomhetene. Stabsøvelse hos Vestbase AS Vestbase as leide i 2006 inn NSO for å kjøre opplæring og trening av sin redningsstab. Vestbase AS er et industriområde som dekker mer enn 330 dekar. Ca 60 selskaper er etablert/representert på baseområdet som også har syv kaier. Å kjøpe seg en drivende stabsøvelse er en liten investering i forhold til hva dårlig håndtering av en ulykke vil koste oss, sa HMS-ansvarlig på Vestbase, Frank Dyrhaug. Vestbase er også ISPS-havn med de utfordringer dette byr på i tillegg til de mer vanlige beredskapsoppgavene. NSOs instruktører kunne konstatere at beredskap er satt høyt på dagsorden hos Vestbase AS. 17

årsrapport 2005 Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse 7 organisere og kontrollere egenbeskyttelsen 9

årsrapport 2005 Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse 7 organisere og kontrollere egenbeskyttelsen 9 Årsrapport 2005 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf.: +47 23 08 85 30 E-post: nso@nso.no Internett: www.nso.no Innhold Side Styrets rapport 3 Direktørens redegjørelse

Detaljer

årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17

årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Årsrapport 2010 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2010... 11 kontrollvirksomheten...14 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 NSOs organisasjon Per 31. desember 2010 hadde

Detaljer

årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17

årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Årsrapport 2009 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 NSOs VIRKSOMHET I 2009... 11 NSOs kontrollvirksomhet...14 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...17 Per 31. desember 2009 hadde NSO 16 ansatte

Detaljer

årsrapport 2008 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 STOR AKTIVITET I 2008...12 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18

årsrapport 2008 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 STOR AKTIVITET I 2008...12 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18 Årsrapport 2008 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 STOR AKTIVITET I 2008...12 BEREDSKAPSRÅDGIVNING...18 Styrets rapport Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ble etablert

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Innhold. Kvalifikasjoner 10 Øvelser 11 Industrivernplikt eller ikke 11 Tilpasset beredskap 12

Innhold. Kvalifikasjoner 10 Øvelser 11 Industrivernplikt eller ikke 11 Tilpasset beredskap 12 Årsrapport 2013 2 årsrapport 2013 Innhold Styrets rapport Styret i 2013 5 Styrets møter 5 Helse, miljø og sikkerhet i NSO 6 Tilsyn 6 Veiledning informasjon 6 Status for industri vern 7 Security Næringslivets

Detaljer

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON Årsrapport 2012 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 NSOs ARBEID I 2012...13 ORGANISERING AV EGENBESKYTTELSEN...13 kontrollvirksomheten...17

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Havnegata 40 8663 Mosjøen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse 7. mai 2009 Quality Hotel Alexandra, Molde Kevin H.

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008 Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 1.-19. september 2 Finn Martinsen, avd. Miljø og helse Miljørettet helsevern hva snakker vi om? det aller meste! Definert i 4a-1 i lov om

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Verksted 8.-9.mai 2012. Mattilsynets rolle i atomberedskapen. CERAD seminar i Stavanger 10.3.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet

Verksted 8.-9.mai 2012. Mattilsynets rolle i atomberedskapen. CERAD seminar i Stavanger 10.3.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet Verksted 8.-9.mai 2012 Mattilsynets rolle i atomberedskapen CERAD seminar i Stavanger 10.3.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet Forventninger til Mattilsynet knyttet til radioaktivitet

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Verksted 8.-9.mai 2012. Mattilsynets rolle i atomberedskapen. CERAD seminar i Hjelmeland 26.1.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet

Verksted 8.-9.mai 2012. Mattilsynets rolle i atomberedskapen. CERAD seminar i Hjelmeland 26.1.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet Verksted 8.-9.mai 2012 Mattilsynets rolle i atomberedskapen CERAD seminar i Hjelmeland 26.1.2015 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet 1.2. 2015 Regionalt nivå i det nye Mattilsynet. 1. Nord

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver. Stab Regiondirektør, Region sør og vest.

Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver. Stab Regiondirektør, Region sør og vest. Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver Stab Regiondirektør, Region sør og vest. Mattilsynet 2015 - ny organisering 01.02.15 Regionalt nivå i det nye

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENE EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENES RAPPORT FOR TILSYNSPERIODEN 2007-2009 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Metodikk... 4 Oppsummeringer...

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger!

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Presentasjon NSOs fagseminar 2015 Gaute Lorentzen Plassjef Mantena Grorud Hva er Mantena? Mantena viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift i

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering

Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering 16 NSO mener Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering Den nye industrivernforskriften er funksjonsrettet og med få minstekrav.

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Eide kommune Tilsynsdato: 12.11.2013 Rapportdato: 14.02.2014 Innhold 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FORMÅL OG HJEMMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Viktige forsterkninger

Viktige forsterkninger 16 NSO mener Hva menes med forsterkninger og trenger min virksomhet det? Viktige forsterkninger Om industrien Alle virksomheter som omfattes av forskrift om industrivern skal gjennomføre og dokumentere

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014 Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER Røykdykkeropplæringen er et samarbeid mellom deltaker, bedrift, øvelsesenter og NSO etter følgende plan: 1. Øvelsesenteret

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Veiledning til forskrift om industrivern

Veiledning til forskrift om industrivern Veiledning til forskrift om industrivern, versjon 24.02.2012, side 1 Veiledning til forskrift om industrivern Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser og beskriver hvordan

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer