ecocraft exclusiv Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Gass-brennverdikjel For fagarbeideren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ecocraft exclusiv Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Gass-brennverdikjel For fagarbeideren"

Transkript

1 For fagarbeideren Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecocraft exclusiv Gass-brennverdikjel VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL NO

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Anvisninger til dokumentasjonen.... Oppbevaring av dokumentene.... Benyttede symboler.... Bruksanvisningens gyldighet... Apparatbeskrivelse Typebeskrivelse...4. Typeskilt...4. CE-merking Tiltenkt bruk Oppbygging og funksjon...5 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger...8. Forskrifter Montering Leveringsomfang Tilbehør Monteringssted Forskrifter om monteringssted Anbefalte minimumsavstander for oppstilling Tilpasning av gass-brennverdikjelen Mål Installasjon Generelle anvisninger om varmeanlegg Fjerne kledning Gasstilkobling Tilkobling på oppvarmingssiden Koble til varmtvannstank Utslippstilkobling, uavhengig av romluft Utslippstilkobling, romluftavhengig Koble gass-brennverdikjelen til utslippsledningen Avløp for kondensvann Elektrisk tilkobling Koble til nettkabelen Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling Tilkobling av et reguleringsapparat Idriftsettelse Legge inn servicekode Sjekkliste igangkjøring Funksjonsmeny (for vedlikeholds- og servicearbeid) Fylling av anlegget Fylling på varmesiden Fylle stuss Teste gassinnstillingen Kontroll av tilkoblingstrykket (gasstrømningstrykk) Teste CO -innholdet Stille inn CO -innholdet Gassomstilling Teste apparatets funksjon Informere brukeren... 7 Tilpassing til varmeanlegget Innstilling av maksimal kjeletilførselstemperatur Innstilling av pumpens etterløpstid Pumpedriftsmåter Driftsmåte "Videreløpende" ("Comfort-Mode") Driftsmåte "intermitterende" ("Eco-Mode") Sperretid og varmedellast... 8 Vedlikehold Generelle anvisninger Sikkerhetsanvisninger Indikator driftstimer Skorsteinsfeirerdrift Sjekkliste vedlikehold Rengjøring av kondensvannoppsamleren Rengjøring av sifongen Kontrollere utslipp-trykkvakten Kontrollere forbrenningsluft-trykkvakten Rengjøring av brenneren Skifte tenn- og ioniserings-/ overvåkningselektrode Kontrollere sikkerhetstemperaturbegrenseren Kontrollere støvfilter Funksjonstest Utbedring av feil Statusmeldinger Diagnosemodus Feilmeldinger Opplåsing etter utkobling med sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB) Generelle anvisninger Måleverdier for komponentene Kundeservice og garanti Kundetjeneste Fabrikkgaranti Resirkulering og deponering Apparat Innpakning Tekniske data...46

3 Anvisninger til dokumentasjonen Anvisninger til dokumentasjonen Følgende anvisninger gjelder for hele dokumentasjonen. I forbindelse med denne bruksanvisningen gjelder også andre dokumenter. Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår som følge av at denne bruksanvisningen ikke følges. Dokumenter og servicehjelpemidler som gjelder For eieren av anlegget: Bruksanvisning Nr Hurtigveiledning Nr For håndverkeren: Monteringsanvisning LAZ Nr Servicehjelpemiddel: Følgende prøve- og målemidler benyttes til inspeksjon og vedlikehold: CO -måleinstrument Manometer Gassføler Momentnøkkel. Bruksanvisningens gyldighet Denne installasjons- og vedlikeholdsveiledningen gjelder kun for apparater med følgende artikkelnummer: Apparattype Artikkelnummer VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL Tab.. Oversikt over artikkelnumrene Det 0-sifrete artikkelnummeret til apparatet finner du på typeskiltet (se fig.., leses ut fra 7. siffer i serienummeret). Anleggsbok: Før en anleggsbok over anlegget. Oppbevar anleggsboken samt alle tekniske data om anlegget på ecocraft.. Oppbevaring av dokumentene Gi denne installasjons- og vedlikeholdsveiledningen, samt hjelpemidlene til eieren av anlegget. Vedkommende skal ta vare på den, slik at veiledningene og hjelpemidlene er for hånden ved behov.. Benyttede symboler Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene i installasjons- og vedlikeholdsveiledningen når apparatet installeres! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helse! e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! H Fare! Forbrennings- og skåldingsfare! Mulig farlig situasjon for produkt og miljø! h Anvisninger Nyttige informasjoner og anvisninger. Symbol for en nødvendig aktivitet

4 Apparatbeskrivelse Apparatbeskrivelse. Typebeskrivelse Apparattype VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL Bruksland (Betegnelse iht. ISO 66) Tillatelseskategori Gasstype NO (Norge) I H G0 (Naturgass E) Nominelt varmeeffektområde P (kw) 4,7-84, (40/0 C),6-78, (80/60 C), -,8 (40/0 C), -,4 (80/60 C) 8,4-68, (40/0 C) 6, - 56,5 (80/60 C) 46, - 0, (40/0 C) 4, - 96,8 (80/60 C) 50,4-5, (40/0 C) 47,0-6, (80/60 C) 54,7-94, (40/0 C) 5,0-75,5 (80/60 C) Tab.. Oversikt over apparattypene. Typeskilt Typeskiltet er plassert foran på apparatet, under frontkledningen. Det er synlig når man har tatt av den fremre kledningsdelen. 4 5 Fig.. Typeskilt Vaillant GmbH Remscheid / Germany Serial-Nr N0 ecocraft Typ B, BP, C, C4, C5, C8, C9 DE, cat. IELL AT, CH, IT, ES, PT, HR, SI, RS, ME, TR, RU, UA, cat. IH DK, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SK, cat. IH HU, cat. IHS PL, cat. IELw FR, cat. IEr E H, G0 - /8/0/ mbar BED 9/4 **** P(40/0 C) =, -,8 kw P(60/40 C) =, - 6,5 kw P(80/60 C) =, -,4 kw Q =,0-5,9 kw (Hi) NOx class 5 Tmax = 85 C PMS = 6 bar V = 8,07 EN V~ 50 Hz 60 W IP 0 EN 540 Warning notes CE-006BS740 VKK 06/-E-HL Tegnforklaring Serienr. Typebetegnelse Tillatt utslippsavledning 4 Bestemmelsesland, tillatt gasskategori 5 Tekniske data til apparatet EAN-CODE Forklaring til typebetegnelsen Følgende tabell forklarer typebetegnelsen med VKK 06/-E-HL som eksempel. VKK 06/-E-HL VKK Utstyr Vaillant gass-brennverdikjel 0 Apparatstørrelse (effekt i KW) 6 Gass-brennverdikjel Kjel-serie E HL Exclusiv Tab.. Forklaring til typebetegnelsen kun for naturgass. CE-merking Med CE-merkingen dokumenteres det at apparatene iht. typeskiltet oppfyller grunnleggende krav til gjeldende direktiver: Gassapparat-direktivet (Direktiv 90/96/EØF fra EU-rådet) EMC-direktivet med grenseverdiklasse B (EU-direktiv 004/08/EØF) Lavspenningsdirektivet (EU-direktiv 006/95/EØF fra Rådet) Apparatet oppfyller alle grunnleggende krav i virkningsgraddirektivet (EU-direktiv 9/4/EØF) som brennverdikjel. Iht. kravene i 7 i tysk forskrift om små fyringsanlegg av (. BlmSchV) avgir ovennevnte apparater ved bruk av naturgass mindre enn 80 mg/kwh nitrogendioksid (NOx). 4

5 Apparatbeskrivelse.4 Tiltenkt bruk Vaillant gass-brennverdikjelene VKK 806/ 806/-E-HL er bygget etter dagens tekniske stand og alle godkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved feil eller ikke tiltenkt bruk oppstå fare for liv og helse til brukeren eller tredjeperson, hhv. skade på apparatet og annen eiendom. Vaillant gass-brennverdikjelene VKK 806/ 806/-E-HL som nevnes i denne bruksanvisningen skal kun installeres og drives i forbindelse med det tilbehøret som er oppført i tilhørende montasjeveiledning LAZ (se kapittel "Dokumenter og servicehjelpemidler som gjelder"). Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskap, med mindre de er under oppsikt av en ansvarlig person som tar ansvar for deres sikkerhet, eller at de får beskjed fra den ansvarlige personen om hvordan apparatet skal brukes. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Apparatet er en varmeprodusent for lukkede sentralvarmeanlegg. Annen eller mer omfattende bruk anses som ikke tiltenkt bruk. Produsenten/leverandøren påtar seg ikke ansvar for skader som følge av dette. Brukeren alene er ansvarlig for denne risikoen. Til tiltenkt bruk hører også at man følger bruks- og installasjonsveiledningen og alle andre gjeldende dokumenter og at man overholder inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene. Alt misbruk er forbudt..5 Oppbygging og funksjon EcoCRAFT exclusiv er en gass-brennverdikjel som brukes som varmeprodusent for sentralvarmeanlegg opp til 85 C. Den er egnet til bruk i nye installasjoner og ved modernisering av eksisterende varmeanlegg i flermannsboliger samt i industrien. Varmekjel-typen ecocraft exclusiv benyttes sammen med en varmeregulering med glidende redusert kjelvanntemperatur. Som apparat "Type B" er den egnet til utslippstilkobling til fuktighetsfølsomme utslippsledninger i en romluftavhengig driftsmodus. Som apparat "Type C" er den kun sertifisert med tilhørende luft-/utslippsanlegg og må kun drives med disse. Informasjon om tillatte systemer og montering finner du i montasjesanvisningen for luft-/utslippssystemet. Utstyr - Modulasjonsområde, se tabell. - Liten belastning på miljøet pga. ekstremt lave utslipp av skadelige stoffer, NOx < 60 mg/kwh og CO < 0 mg/kwh - Nom. utnyttelsesgrad 0 % (ved 40/0 C) - Kompakt høyeffektiv varmeveksler med NTC-føler - Modulerende flatebrenner - Gassarmatur klasse A - Regulering av gass-luft-sammensetning - Elektronisk styrt vifte - Tur-samlerør med NTC-føler - Retur-samlerør med NTC-føler - Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) - Betjeningspanel med multifunksjonsdisplay - Utslippstemperatur maks. 80 C - Kondensvannoppsamler - Sifong - Intern frostbeskyttelsesfunksjon - Grensesnitt for påstyring av en turtallsregulert pumpe - Intern tanktemperaturregulering - Grensesnitt for temperaturbasert påstyring - Justerbare kjelføtter Modulasjonsområde Apparattype Min. belastning Maks. belastning kw % kw % VKK 806/-E-HL 4,0 7,5 80,0 00 VKK 06/-E-HL,0 9,0 5,9 00 VKK 606/-E-HL 7,0 7,0 60,0 00 VKK 006/-E-HL 44,0,0 00,0 00 VKK 406/-E-HL 48,0 0,0 40,0 00 VKK 806/-E-HL 5,0 9,0 80,0 00 Tab.. Modulasjonsområder 5

6 Apparatbeskrivelse Oversikt over betjeningselementene Dreieknapp for å stille inn tanktemperaturen (på apparater med tilkoblet varmtvannstank VIH) Dersom VRC 40 brukes til tanktemperaturpåstyring, stilles denne på høyreanslag, slik at varmtvannsregulatorens arbeidsområde ivrc 40 ikke innskrenkes. - venstre anslag frostbeskyttelse 5 C - høyre anslag maks. 65 C Avhengig av innstilling under d.0, innstillbar fra 50 C til 70 C (fabrikkinnstilling: 65 C) Oversikt over funksjonselementene 5 Fig.. Betjeningselementer til ecocraft exclusiv Åpne frontdekslet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten og vipp den fra hverandre. Betjeningselementene som nå kommer til syne (fig..) har følgende funksjoner: Display for visning av den aktuelle varmetilførselstemperaturen, fylletrykket til varmeanlegget, driftsmodusen eller visse tilleggsinformasjoner Trykk inn tasten "i" for å hente fram informasjon. Innmontert regulator (tilbehør) 4 Hovedbryter for å slå apparatet på og av 5 Tast "+" for å bla videre i displayvisningen (for fagfolk ved innstillingsarbeider og feilsøking) eller visning av tanktemperaturen (VC med tankføler) 6 Tast "-" for å bla tilbake i displayvisningen (for fagfolk ved innstillingsarbeid og feilsøking) og for å vise fylletrykket i varmeanlegget på displayet 7 Tast "Feilretting" for å tilbakestille bestemte feil. 8 Dreieknapp for innstilling av varmeturtemperatur. Ved drift med VRC 40, VRC 60, VRS 60 stiller man inn høyreanslag, slik at den maksimale turtemperaturen til regulatoren ikke blir begrenset Fig.. Sett fra høyre Tegnforklaring Tur Gassrør Tilførselsluft-boks med støvfilter 4 Kondenspanne 5 Tilførselsluftslange 6 KFE-kran 7 Retur 8 NTC retur 9 Vanntrykksensor 0 Venturi 4 6

7 Apparatbeskrivelse Fig..4 Sett fra venstre Tegnforklaring Vifte Gassarmatur Lyddemper tilførselsluft 4 Inspeksjonsåpning varmeveksler 5 Tilførselsluftslange 6 Sifong 7 Kondensavløp 8 Forbindelse kondensvannfelle sifong 9 Utslipp STB (ekstra) 0 Lyddemper utslipp Kondensvannfelle Tilførselsluft-boks med støvfilter Gassrør 4 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) og blokktemperaturføler 5 Frigjøringsknapp sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) V pumpemodul VR5 4 Fig..6 Sett forfra Tegnforklaring Koblingsfelt Lyddemper tilførselsluft Tilførselsluft-rør 4 Nøytraliseringsboks (ekstra) 5 Kondensutløp 6 Inspeksjonsåpning kondensatpanne Fig..5 Sett ovenfra Tegnforklaring NTC tur Tur Vifte 4 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) og blokktemperaturføler 5 Tenn- og overvåkningselektroder 6 Lufttrykkvakt 7 Utslippstrykkvakt 7

8 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Før installasjon av apparatet må lokale gassleverandørfirmaer og distriktets feiemester informeres. Apparatet må kun installeres av sertifisert fagperson. Han/hun har også ansvaret for forskriftsmessig installasjon og idriftsettelse.. Sikkerhetsanvisninger Forbrenningsluften som føres til apparatet, må være fri for kjemiske stoffer som f.eks. inneholder fluor, klor eller svovel. Spray, løsemidler eller rengjøringsmidler, farger og lim kan inneholde slike stoffer, som ved drift av apparatet i verste fall kan føre til korrosjon, også i utslippsanlegget. Funksjonsfeil! Forbrenningsluften må være fri for partikler, ellers kan brenneren bli tilsmusset. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er byggestøv, fibre fra isoleringsmaterialer eller blomsterpollen i forbrenningsluften. Ved en total nominell varmeeffekt fra apparatet på over 50 kw, må det velges et separat oppstillingsrom (varmerom). Det er ikke nødvendig at apparatet har avstand til brennbare materialer, da det ved nominell varmeeffekt til apparatet ikke oppstår høyere temperatur på de utvendige flatene enn den tillatte temperaturen på 85 C. (Vær likevel oppmerksom på anbefalte minimumsavstander i avsnitt 4..). På lukkede varmeanlegg må en godkjent sikkerhetsventil dimensjonert i forhold til varmeeffekten monteres inn. h Informasjon om skorsteinsutførelse: Ved hjelp av modulasjon av gass-brennverdikjelen med tilpasning av forbrenningsluften, oppstår en høyere fyringsteknisk virkningsgrad. Dette krever teknisk godkjenning på at skorsteinen er egnet iht. gjeldende normer. Installasjon Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som sveiserester, knusk, hamp, kitt, rust, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Lekkasjer! Påse at tilkoblings- og gassledningene monteres spenningsfritt, slik at det ikke oppstår lekkasjer i varmeanlegget eller gasstilkoblingen! Merk! Skader på skrueforbindelsene! Når skrueforbindelsene trekkes til eller løsnes må man bruke en egnet fastnøkkel (gaffelnøkkel, ikke rørtenger, forlengelser osv.) Feil bruk og/eller uegnet verktøy kan føre til skader (f.eks. gass- eller vannlekkasjer)! Stram alltid til koblingen på tur-fordeleren og returoppsamleren med varmevekslerblokken med en momentnøkkel, innstilt på Nm. Skader på gassarmaturen! Gassreguleringsblokken må kun testes med tanke på tetthet med et maksimumstrykk på 0 mbar! Driftstrykket må ikke overskride 60 mbar! Ved høyere trykk kan det oppstå skader på gassarmaturen. Elektro-installasjonen må kun utføres av utdannede fagfolk. e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! Idriftsettelse Fare for materielle skader på grunn av tilsatt uegnet frost- eller korrosjonsbeskyttelsesmiddel i varmtvannet! Frost- og korrosjonsbeskyttelsesmiddel kan føre til endringer på tettinger, støy i varmedrift og ev. til andre følgeskader. Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler. Kun med naturgass: Hvis tilkoblingstrykket ligger utenfor området på 7 til 0 mbar, må du ikke sette apparatet i drift! Inspeksjon og vedlikehold Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon må kun utføres av en anerkjent fagbedrift. Ikke fagmessige inspeksjoner/ vedlikehold kan føre til skader på personer og utstyr. Elektroinstallasjonen må kun utføres av utdannede fagfolk. 8

9 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! d Fare! Eksplosjonsfare på grunn av gasslekkasje! Ved igangkjøring, vedlikehold og reparasjon, må alltid alle gassførende deler, inkludert tettingene for brenneren, kontrolleres for gasstetthet. Vi anbefaler å bruke en elektronisk gassføler. H Fare! Forbrennings- og skåldingsfare! Det er fare for skade og forbrenningsfare på gass-brennverdikjelen og alle vannførende komponenter. Iverksett arbeid først etter at alle komponentene er avkjølt. Utbedring av feil Før arbeidet påbegynnes, må apparatet skilles fra strømnettet. Lukk gasskranen og vedlikeholdskranene. Tøm apparatet når du skal bytte komponenter som inneholder vann. Relevante NS/NS-EN for rør- og varmeanlegget, f eks NS 0/0 Kommunens sanitærreglement Listen gjør ikke krav på å være komplett, installatøren plikter selv å sette seg inn i gjeldende regelverk, både i sammenheng med juridiske og håndverksmessige forhold. 4 Montering Gass-brennverdikjelen leveres klar for tilkobling i en forpakningsenhet med montert kledning. 4. Leveringsomfang Kontroller ved hjelp av følgende oversikt om leveransen er fullstendig og uskadd. e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! Påse at det ikke kan dryppe vann på strømførende deler (f.eks. koblingsbokser o.l.) Bruk kun nye tettinger og o-ringer. Utfør en funksjonstest når arbeidet er ferdig.. Forskrifter Ved installasjon av gasskjeler skal, blant annet, følgende lover, forskrifter og normer følges: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) Plan- og bygningsloven (PBL) Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED) Temaveiledning om gassanlegg Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel Norsk Gassnorm Fig. 4. Leveringsomfang Pos. Antall Benevnelse Apparat (kledning montert) 5 Bruksanvisning, hurtigveiledning, installasjonsveiledning, monteringsanvisning LAZ, garantikort Tab. 4. Leveringsomfang 9

10 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter 4 Montering 4. Tilbehør I tillegg til de nødvendige sikkerhets- og stengeinnretningene finnes følgende tilbehør for installasjon av apparatet: Varmeregulator (f.eks. calormatic 40 eller 60), Hydraulisk trykkutligning (ekstra), Kjelsirkulasjonspumpe (med fast eller variabelt turtall), Nøytraliseringsboks, hvis nødvendig. Særlig på varmeapparater > = 00 kw kan et mettet støvfilter føre til en effektreduksjon. 4.. Anbefalte minimumsavstander for oppstilling Monteringssted Plasser apparatet i et frostsikkert rom. Apparatet kan drives ved omgivelsestemperaturer fra ca. 4 C til ca. 50 C. Når man velger monteringssted, må man ta hensyn til kjelens vekt inklusive vanninnhold iht. tabellen "Tekniske data" (kapittel ). Til støydemping kan man bruke et kjelstativ (støydempende) eller lignende; vi anbefaler å plassere apparatet på et 5 cm til 0 cm høyt kjelfundament Forskrifter om monteringssted h Anvisninger Gassildsteder med en total nominell varmeeffekt over 50 kw må plasseres i separate rom som ikke har andre funksjoner, altså som ikke er noe oppholdsrom. Ved valg av monteringssted og når man skal ta forholdsregler for luftings- og utluftingsinnretninger på monteringsstedet, må man innhente samtykke fra ansvarlige tilsynsmyndigheter. Forbrenningsluften som føres til apparatet, må være teknisk fri for kjemiske stoffer f.eks. inneholder fluor, klor eller svovel. Spray, farger, løsemidler eller rengjøringsmidler og lim inneholder slike stoffer, som ved drift av apparatet i verste fall kan føre til korrosjon, også i utslippsanlegget. Funksjonsfeil! Forbrenningsluften må være fri for partikler, da det ellers brenneren kan bli tilsmusset. Fra fabrikken er gass-brennverdikjelen ecocraft utstyrt med et støvfilter. Gassbrennverdikjelen ecocraft må kun installeres og drives med støvfilteret. Vær oppmerksom på at det ikke er byggestøv, fibre fra isoleringsmaterialer eller blomsterpollen i forbrenningsluften. 800 Fig. 4. Anbefalte avstander ved oppstilling (mål i mm) Overhold anbefalte minsteavstander for å kunne utføre montasje- og vedlikeholdsarbeid så smidig som mulig. 4.. Tilpasning av gass-brennverdikjelen Juster gass-brennverdikjelen vannrett ved hjelp av de høydejusterbare føttene for å sikre at kondensvannet kan renne ut fra kondensatpannen. 4.4 Mål R / R 98,5 Spesielt når byggingen er fullført må støvfilteret skiftes ut eller rengjøres, siden det kan være tilstoppet av byggestøv. Kontroller støvfilteret for tilsmussing en gang i året. Rengjør støvfilteret eller skift det ut med et nytt. 5,5 4,5 695 Fig. 4. Rørtilkoblingsmål (i mm) 90 0

11 Montering 4 G Fig. 4.4 Apparatmål E F VKK /-E-HL VKK /-E-HL A B 6 6 C N E F G Tab. 4. Apparatmål (i mm) Varmekjeltype Utslippsrør Tilførselsluftrør VKK 806/ -E- HL VKK 06/ -E- HL VKK 606/ -E- HL VKK 006/ -E- HL A VKK 406/ -E- HL D B C VKK 806/ -E- HL Tab. 4. Mål tilførselsluft- og utslippsrør (Ø i mm) 5 Installasjon 5. Generelle anvisninger om varmeanlegg Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som knusk, hamp, kitt, rust, sveiserester, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Fra avløpsledningen til sikkerhetsventilen må det på anleggssiden føres et avløpsrør med innløpstrakt og sifong til et egnet avløp i oppstillingsrommet. Avløpet må kunne ses! På det høyeste punktet på varmeanlegget installeres en lufteinnretning. Installer en fylle- og tømmeinnretning i varmeanlegget, siden anlegget ikke kan fylles via KFE-kranen som er integrert i kjelen. Sikkerhetstemperaturbegrenseren som er montert inn i gass-brennverdikjelen fungerer både som vanntrykkbryter og vannmangelsikring. Utkoblingstemperaturen for gass-brennverdikjelen ligger ved ca. 0 C (nominell utkoblingstemperatur 0 C, toleranse -6 K). Hvis det brukes plastrør i varmeanlegget, må det monteres en egnet termostat på oppvarmingstilførselen på anleggssiden. Dette er nødvendig for å beskytte varmeanlegget mot temperaturbetingede skader. Termostaten kan kables elektrisk på pluggen til anleggstermostaten (blå ProE-plugg). Hvis det brukes ikke diffusjonstette plastrør i varmeanlegget, må det etterkobles en platevarmeveksler som systemskille for å unngå korrosjon i varmekjelen. h Merk Tilsetning av kjemiske stoffer i varmtvannet, særlig frostbeskyttelsesmidler, er ikke tillatt i primærvarmekretsen!

12 4 Montering 5 Installasjon 5. Fjerne kledning 5. Gasstilkobling Gassinstallasjonen må kun utføres av autoriserte fagfolk. Lovmessige retningslinjer og eventuelt lokale forskrifter til gassleverandøren må følges. Gasstilførselen må legges iht. forskriftene fra DVGW-TRGI. Lekkasjer! Påse at tilkoblings- og gassledningene monteres spenningsfritt, slik at det ikke oppstår lekkasjer i varmeanlegget eller gasstilkoblingen! Fig. 5. Åpne frontspjeld Slik fjerner du kledningen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten (, fig. 5.). Legg rørlednings-tverrsnittene til gassledningen iht. varmekjelens nominelle varmebelastning. Installer en gasskulekran i gasstilførselen foran apparatet. Denne må ha minst samme nominelle bredde som gasstilkoblingen (R,5"), og må monteres på et lett tilgjengelig sted. Skader på gassarmaturen! Gassreguleringsblokken må kun testes med tanke på tetthet med et maksimumstrykk på 0 mbar! Driftstrykket må ikke overskride 60 mbar! Ved høyere trykk kan det oppstå skader på gassarmaturen. Fig. 5. Fjerne frontkledning Skru ut skruen (, fig. 5.) over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området. Løft frontkledningen opp for å fjerne den. Nå kan evt. de resterende kledningsdelene fjernes. Fig. 5. Gasstilkobling (baksiden av gass-brennverdikjelen) Koble gassledningen til gasstilkoblingen (, fig. 5.) til gass-brennverdikjelen. Kontroller gasstilkoblingen for tetthet.

13 Installasjon Tilkobling på oppvarmingssiden Fig. 5.4 Tilkobling på varmesiden (baksiden av gass-brennverdikjelen) Koble oppvarmingstilførselen til varmetilførsels-tilkoblingen (, fig. 5.4). Koble oppvarmingsreturen til varmereturtilkoblingen (, fig. 5.4). Mellom varmeanlegget og gass-brennverdikjelen monterer du de nødvendige sperreinnretningene og installerer tilhørende sikkerhetsanordninger og et manometer. Dersom nominell mengde omløpsvann underskrides, blir temperaturspredningen for stor og brenneren begynner å takte. Derfor må de omløpsvannmengdene som er angitt i tab. 5. sikres. Kjelsirkulasjonspumpen er ikke integrert i gass-brennverdikjelen og må derfor installeres på anleggssiden. Følgende pumper og hydrauliske trykkutligninger anbefales for bruk sammen med respektiv gass-brennverdikjel: Gass-brennverdikjel Nominell omløpsvann-mengde ved 0 K avvik Turtallsregulert høyeffektiv pumpe -trinns konvensjonell pumpe Hydraulisk trykkutligning VKK 806/-E-HL,44 Art.nr Art.nr WH 95 (art.nr. 067) VKK 06/-E-HL 4,99 Art.nr Art.nr WH 60 (art.nr. 0676) VKK 606/-E-HL 6,88 Art.nr Art.nr WH 60 (art.nr. 0676) VKK 006/-E-HL 8,60 Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) VKK 406/-E-HL 0, Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) VKK 806/-E-HL,05 Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) Tab. 5. Bruk av pumper og hydrauliske trykkutligninger

14 5 Installasjon 5.5 Koble til varmtvannstank VKK 806/ 406/ kan brukes sammen med varmtvannstankene VIH 00 til 500 fra Vaillant-utvalget. 6a 0 V~ BUS a b 0 V~ 4a 47 0 ϑ 0 b 7a ϑ 7b 9 0 c a 45 4b Fig. 5.5 Hydraulikkskjema med hydraulisk trykkutligning Tegnforklaring Gass-brennverdikjel ecocraft exclusiv a Kjelsirkulasjonspumpe (elektronisk styrt) b Varmepumpe (blanderkrets ) c Varmepumpe (blanderkrets ) 5 Varmtvannstank VIH Termostatventil på radiatorer Værkompensert regulator calormatic veis blander 6 Uteføler 7a Turtemperaturføler 7b Turtemperaturføler (varmekrets, blanderkrets) 9 Maksimumstermostat a Fjernkontroll VR 80 eller VR 90 (radiatorkrets) l l l totrådet tretrådet firetrådet b Fjernkontroll VR 80 eller VR 90 (gulvkrets) 4 Tankføler 7 Tankfyllepumpe 0 Tyngdekraftsbrems Strengreguleringsventil Hetteventil Slamavskiller 4 Sikkerhetsventil 4b Ekspansjonsbeholder 4 Sikkerhetsgruppe 45 Hydraulisk trykkutligning 46 Sirkulasjonspumpe 47 Luftutskiller 5 Romtemperaturstyrt ventil 4

15 Installasjon Utslippstilkobling, uavhengig av romluft Forbrenningsluften tilføres gass-brennverdikjelen via luft-/utslippsføringen fra friluft. Oppstillingsrommet må ventileres i samsvar med gjeldende bestemmelser. d Fare! Fare for skader på utstyr og personer! Gass-brennverdikjelene er systemsertifisert for romluftuavhengig drift. Derfor må kun testede og godkjente luft-/utslippsledninger brukes sammen med gass-brennverdikjelen. Godkjente luft-/utslippsføringer finner du i respektiv monteringsanvisning. Bruk kun disse luft-/utslippsføringene. Ved bruk av annet tilbehør kan det oppstå funksjonsfeil. 5.7 Utslippstilkobling, romluftavhengig Ved bruk av luft-/utslippsledninger som ikke er testet og godkjent sammen med apparatet, må følgende betingelser følges: Utslippssystemet må være egnet for utslippsføringen til gass-brennverdikjelen (f. eks. temperatur-, trykk- og tetthetsklasse). Utslippsledningen må være CE-merket eller evt. være testet iht. nasjonale krav. Informasjonen fra produsenten av utslippsledningen må følges. Dimensjonering av utslippsanlegget må utføres iht. EN 84-. Nødvendige apparat-parametre er angitt i tab... Utslippsledningens tverrmål må være minst like stort som tverrmålet på utslippsstussen på gass-brennverdikjelen. En reduksjon er ikke tillatt. Utover dette må gjeldende utførelsesnormer for utslippsanlegg følges. Respektiv utførelsesnorm fastsetter grenser og sikkerhetstekniske krav i forbindelse med planlegging, etablering, igangkjøring og vedlikehold av utslippsanlegg. h Anvisninger Påse at den vannrette delen av utslippsledningen legges med fallet i retning gass-brennverdikjelen! 5.8 Koble gass-brennverdikjelen til utslippsledningen h Anvisninger Påse at den vannrette delen av utslippsledningen legges med fallet i retning gass-brennverdikjelen! Alle brennverdikjeler har spesialtilkoblingsstusser for tilkobling av kondensvannsikre og overtrykksikre utslippsledninger. I utslippsstrekningen må det være en låsbar åpning for måling iht. den tyske forurensningsloven. For innstilling må utslippsledningen utstyres med en rengjøringsåpning med et tverrsnitt på minst 00 mm. For rengjøring av utslippsledningen er det evt. nødvendig med større tverrsnitt, avhengig av ledningens tverrsnitt. h Anvisninger Utenfor kjelkledningen må det på anleggssiden monteres en måleåpning i utslippsledningen. Anvisninger På utslippstilkoblingen til gass-brennverdikjelen er det installert en kondensvannfelle, som hindrer at forurenset kondensvann kommer inn i gass-brennverdikjelen. Kondensatutløpet til denne kondensvannfellen er koblet på sifongen til gass-brennverdikjelen. Utstyr evt. utslippsstrekningen med den utslippssikkerhetstemperaturbegrenseren som finnes i tilbehøret. Utslippsledningene må være tillatt for temperaturer på minst 0 C. 5.9 Avløp for kondensvann ph-verdien til utslippskondensvannet ligger mellom,5 og 4,5. Kondensvannet inneholder ingen ikke tillatte tungmetallioner. I sammensetningen overholder den de veiledende verdiene for indirekte énledere iht. ATV arbeidsblad A 5. Gass-brennverdikjelen har en kondensvannoppsamler og et kondensvannavløp med sifong. Det kondensvannet som oppstår under forbrenning, ledes enten direkte via sifongen til avløpskanalen, eller det blir først nøytralisert og deretter ledet til avløpet. Forbrenningsluften føres ut av oppstillingsrommet. Lufteåpningene i oppstillingsrommet må være iht. gjeldende forskrifter (brennverdikjel type B). Dersom du ikke bruker systemsertifiserte utslippsledninger, må tverrsnittet på utslippsledningen være iht. DIN EN

16 5 Installasjon h Anvisninger Hvis nøytralisering er nødvendig, må du lese i ATV arbeidsblad A 5, eller kontakte lokale vannmyndigheter. Se også i planleggingsdokumentene for ecocraft kapittel 5 Kondensvanndeponering. Før igangkjøring av gass-brennverdikjelen må kondensvannsifongen fylles med vann. h Anvisninger For gass-brennverdikjeler opp til 00 kw: Hvis nødvendig kan en nøytraliseringsinnretning med kondensvann-transportpumpe fra Vaillant-tilbehøret kobles til. For gass-brennverdikjeler over 00 kw: Hvis nødvendig kan en gjennomstrømnings-nøytraliseringsinnretning fra Vaillant-tilbehøret kobles til. 5.0 Elektrisk tilkobling Fig. 5.6 Sifong Tegnforklaring Sifong Utløpsslange til nøytraliseringsboks (ekstra) eller til avløpet Slange fra kondensvannfelle til sifong d Fare! Det er fare for forgiftning hvis det strømmer ut gass! Hvis apparatet brukes med tom kondensvannsifong, oppstår det forgiftningsfare som skyldes utslipp som strømmer ut. Fyll derfor absolutt sifongen før igangkjøring. Hvis kondensvannavløpsledningen må forlenges under installasjonen, må man kun bruke tillatte avløpsrør iht. DIN Koble til kondensvannavløpet Skorsteinsdreneringen legges med fall i egnet plastrør eller rør av rustfritt stål, minimum tverrsnitt DN 0. Avledning av kondensvann til kanalen gjøres også med fall via en DN 5 rørledning (plast eller rustfritt stål) til nærmeste kanaliseringstilkobling. Avledning fra gass-brennverdikjelen skjer via et plastrør ø mm. Inntaksstedet må være synlig. e Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Den elektriske installasjonen må utføres av anerkjente fagfolk, som er ansvarlig for at gjeldende normer og regler blir fulgt. Vi viser spesielt til de nasjonale forskriftene for elektroinstallasjon 000 og forskriftene til aktuelle energiverket. Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Koble alltid fra strømtilførselen til apparatet først. Først når dette er gjort kan du utføre installasjonen. Klemmene L og N på den turkisfargede pluggen er spenningsførende, selv om hovedbryteren er slått av. Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Nett- og lavspenningskabel (f.eks. følertilførsel) må legges godt atskilt. Bruk den todelte kabelkanalen på venstre sidedel til dette. Hovedbryteren må alltid være tilgjengelig (4, fig..) og må ikke tildekkes eller være utilgjengelig, slik at apparatet kan kobles ut ved feil. Apparatet er utstyrt med tilkoblingsstøpsler System- ProE og klar til tilkobling. Nettkabelen og alle andre tilkoblingskabler (f.eks. fra romtemperaturregulatoren) kan plugges til System-ProE med plugger som er beregnet til dette. 6

17 Installasjon 5 e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Ventilatoren er koblet til med en spenning på 0 V/50 Hz. Gå fram på følgende måte ved kabling av installasjonen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten. Skru ut skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området og løft den opp for å fjerne den. Vipp koblingsboksen framover. Ta ut den bakre delen av koblingsboksdekslet og vipp det framover. Før ledningene gjennom kabelinnføringen i apparatets bakvegg gjennom apparatet inn i koblingsboksen Bruk kabelkanalen på venstre sidedel for å føre kablene gjennom apparatet. Fare for apparatfeil! Ikke bruk samme strekkavlastning til lavspenningskablene som til nettkablene! Sørg for romslig adskillelse mellom nett- og lavspenningskabler. Sikre ledningene med strekkavlastningene. Isoler kabelendene og utfør tilkoblingene iht. avsnittene 5.0. til 5.0. foran. Lukk deretter det bakre dekslet på koblingsboksen og trykk den på til du hører at den går i lås. Vipp opp koblingsboksen. Fest frontkledningen. Skru inn igjen skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Lukk frontdekslet. Klem nettkabelen på tiltenkte klemmer N, L og PE på den turkisfargede pluggen. Sørg for romslig adskillelse mellom nett- og lavspenningskabler. Sikre ledningene med strekkavlastningene. Isoler kabelendene og utfør tilkoblingene iht. avsnittene 5.0. til 5.0. foran. Lukk deretter det bakre dekslet på koblingsboksen og trykk den på til du hører at den går i lås. Vipp opp koblingsboksen. Fest frontkledningen. Fest skruen over multifunksjonsbryterfeltet. Lukk frontdekslet. Slå nettspenningen på og kontroller hvordan apparatet fungerer. h Anvisninger ved gassbrenningsmoduler med en total nominell varmeeffekt på over 50 kw må det installeres en nødbryter utenfor oppstillingsrommet, som bryter strømtilførselen -polet til brenneren i et nødstilfelle. I tillegg til nødbryteren må det være montert et skilt med påskriften "Nødbryter fyring" Koble til nettkabelen Nettspenningen skal være 0 V; det kan oppstå funksjonsfeil hvis nettspenningen er over 5 V eller under 90 V. Nettkabelen må tilkobles via en fast tilkobling og en skilleanordning med minimum mm kontaktåpning (f.eks. sikringer, effektbryter). Gå fram på følgende måte ved kabling av installasjonen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten. Løsne skruen over multifunksjonsbryterfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området og løft den opp for å fjerne den. Vipp koblingsboksen framover. Ta ut den bakre delen av koblingsboksdekslet og vipp det framover. Før ledningene gjennom kabelkanalene i apparatets bakvegg og gjennom apparatet og inn i koblingsboksen. Bruk kabelkanalen på venstre sidedel for å føre kablene gjennom apparatet. 7

18 5 Installasjon 5.0. Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling Kantplugg Nettspenning Tilbehør VR40 X 0 V~ 4 V X6 F4 4A, treg Blå N L X Tilbehør rosa L N X X4 X8 Nettspenning Turkis Fiolett Lavspenning Blå Rød Hvit X X40 X Kantplugg Grønn Grå 5 4 N L N L N L FB AF RF DCF Fyllepumpe Ekstra ekstern regulator/ romtermostat -4 (Kontakt) Nettinngang Ekstra ekstern regulator/ romtermostat (Analog) Bustilkobling (Regulator/romterm. digital) Oppvarmings-/kjelesirkulasjonspumpe V-Signal Pumpemodul Anleggstermostat PBM-inng. Fjernstyring sirkulasjonspumpe Uteføler Tilførselsføler (Ekstra) DCF-tilkobling Jord Plugg regulatortilbehør Jord VCR 4xx hhv. ZP-engangsstart PWM-signal pumpe Signaler, tilbehørsmodul VR40 Blå Rød 4 V- forsyn. Hvit Blå Svart 0-0 V-utg. VR, vrdialog, vrnetdialog X0 X0 X9 Tenner X4 Lavspenningsplugg Rød Svart Grå Blå Rød Grønn Blå Rød Rød Svart Rød Svart Svart Blå Svart Svart Svart Svart Brun Svart Oransje Svart Svart Rød Grønn Svart Svart Hvit Hvit STB Kodemotstand 40 Ω P Grønn Rød Svart transparent P Avgasstrykkboks Hvit Hvit P +4 V Hallsignal 4 PWM-Signal 5 Jord Lufttrykkbryterschalter Gassventil Tank-kontakt "C-C" Vifte Vanntrykkføler Kjeleblokkføler (R5=k7) Tilførselsføler (R5=0k) Returføler (R5=0k) Avgass-temperaturbegrenser Hvis ikke montert, forbikoble kontakt! Tankføler (R5=k7) (Tilbehør) Ioniseringselektrode Tenningselektrode Apparatjord 0 V~ 4 V Fig. 5.7 Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling 8

19 Installasjon 5 Kjelsirkulasjonspumpe, fast turtall Koble kjelesirkulasjonspumpen til den grønne ProEpluggforbindelsen på tilkoblingslisten. Grå Fyllepumpe Grønn Oppvarmings-/kjelesirkulasjonspumpe Lavspenning Nettspenning Blå Rød Hvit Turkis Fiolett Nettinngang Ekst. regulator/romtermostat Rød ebus-tilkobling Anleggstermostat Blå 4 V-forsyn. Pumpemodul V-signal 0-0 V-utg. Kantplugg Hvit Blå Kantplugg Plugg regulatortilbehør VCR 4xx hhv. ZP-engangsstart PWM-signal pumpe Svart Fig. 5.8 Elektrisk tilkoblingsskjema fra VKK 806/-E-HL til VKK 806/-E-HL Kjelsirkulasjonspumpe, turtallsregulert Koble kjelsirkulasjonspumpen til den grønne ProEpluggforbindelsen på tilkoblingslisten, og i tillegg styreledningen til 0 0V adapterboksen som er til venstre over de to trykkboksene i apparatet. Pass på polene, ved feil tilkobling arbeider pumpen kun med minimalt omdreiningstall. Ekstern termostat for tilførselsluft En termostat for tilførselsluft, f.eks. for å beskytte gulvvarmen, kan kobles elektrisk til klemmene "Anleggstermostat" i sikkerhetskjeden. Gasstrykkvakt En gasstrykkvakt kan kobles elektrisk til klemmene "Anleggstermostat" i sikkerhetskjeden. Kondensvann-transportpumpe Koble alarmutgangen på en kondensvann-transportpumpe elektrisk til pluggen "Anleggstermostat". h Anvisninger Dersom flere kontakter skal kobles til tilkoblingen "Anleggstermostat", må de seriekobles, ikke parallelkobles. utslipp STB Koble til utslipp STB i tilførselsledningen for utslipptrykkboksen, se medfølgende veiledning for tilbehør. 9

20 5 Installasjon 5.0. Tilkobling av et reguleringsapparat Tilkobling reguleringsapparat VRC 40 (regulator utenfor elektronikkboksen) For å regulere varmeanlegget kan det være montert en værstyrt utetemperatur-regulering med modulerende brennerstyring. Vaillant-regulatoren calormatic 40, 60 eller auromatic 60 skal tilkobles over koblingen "buss" (rød plugg) i samsvar med fig. 5.8 eller fig Broen mellom klemmene og 4 opprettholdes (lilla plugg). Følere og anleggskomponenter som ikke er beskrevet i avsnitt 5.0., kobles til reguleringsapparatet. Elektrisk tilkobling til Vaillant varmereguleringsapparat er framstilt i fig Mer informasjon finner du i veiledningen for reguleringsapparatet. Slå spenningsforsyningen til apparatet av før du åpner koblingsboksen og beskytt den mot ufrivillig gjeninnkobling. DCF / AF 0 - DCF- AF X4 Varmeapparat X X8 X VRC 40 Kantplugg Rød 0 0 RF DCF 6 FB AF Blå Bus Rød Hvit + - Nett Pumpe Turkis Fiolett Grønn Pumpe Grå Bus Rød ϑ Varmepumpe Fyllepumpe Tankføler Nett Fig. 5.9 Tilkobling reguleringsapparat VRC 40 Reguleringsapparater VRC 40, VRC 60, VRS 60 Forbind koblingene "buss" (rød plugg) -trådet med koblingene med samme navn i regulatoren ved VRC 60, VRS 60 eller ved VRC 40, når den anbringes eksternt. Plugg alternativt regulatoren VRC 40 inn i betjeningsfeltet til gass-brennverdikjelen (innvendig plassering). 0

21 - Installasjon 5 Tilkobling reguleringsapparat VRS 60, VRC 60 (regulator utenfor elektronikkboksen) Nett X40 X DCF RF AF FB L N 4 5 L N L N Kantplugg Bus Nett Rød Blå Rød Hvit Turkis Fiolett Grønn Grå Nett Pumpe Pumpe X4 X Varmeapparat X X8 X F. eks. ecolevel F. eks. feilmelding F. eks. ekst. gassventil L N L N N 0 V~ " Av 7" Nett rel rel rel Grønn Brun Gul Hvit X DCF / AF 0 - DCF - AF Tankføler ϑ Tilførselsføler ϑ Tilførselsføler ϑ Tilførselsføler ϑ Varmepumpe Varmepumpe M Varmepumpe Sirkulasjonspumpe Fyllepumpe Nett N L Turkis 0 V-nett N L Turkis 0 V-nett N L Rød LP/UV N L N L Oransje natur ZP HK -P Zu N Auf beige HK Blander N L beige HK -P Zu N Auf Gul HK Blander N L Gul HK -P N Auf Zu natur Hvit natur Trinn Trinn KP / AV Gul beige Gul Grå Blå Grønn VF VRC 60 VF VF KF Sp natur natur Telefonfjernst. x ZP + DCF Rød Gul Bus AF 0 Uteføler C C Hvit C C Hvit I Hvit II 0 V~ 5 V / 4 V Fig. 5.0 Tilkobling reguleringsapparat VRS 60, VRC 60

22 6 Idriftsettelse 6 Idriftsettelse Første igangkjøring og betjening av apparatet, samt opplæring av eieren må gjøres av kvalifiserte fagfolk. Videre igangkjøring/betjening finner du beskrevet i bruksanvisningen. Før idriftsettelse samt etter inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner må man kontrollere at gassapparatet er gasstett! Betjening av gass-brennverdikjelen og innstilling av de ulike parametrene eller driftstilstandene gjøres via betjeningselementet på kjelens koblinglist. Faghåndverknivå med parametrene og anleggsrelevante innstillinger får du tilgang til etter å ha lagt inn servicekoden. 6. Legge inn servicekode h Anvisninger Etter 5 min avsluttes faghåndverknivået automatisk. Hver gang servicekoden legges inn på nytt, forlenges tiden med 5 min. Gå fram på følgende måte for å legge inn servicekoden: Aktiver diagnosemodus ved å trykke samtidig på tastene "i" og"+". Velg Dia-punkt 97, trykk "i". Still inn verdien 7. Lagre denne verdien vedå holde inne tasten "i" 5 s lenge (til den slutter å blinke). 6. Sjekkliste igangkjøring Ved igangkjøring går du fram på følgende måte iht. sjekklisten. En beskrivelse av de enkelte arbeidstrinnene finner du i de etterfølgende avsnittene. Før igangkjøring må du ta av panelingen på gass-brennverdikjelen. Skru ut skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk panelingsdekslet framover. Ta til slutt av sidedelene.

23 Idriftsettelse 6 Nr. Forløp Kommentar Nødvendig verktøy Kontrollere gasstilkoblingstrykk Trykk mot omgivelse må være 7 til 0 mbar U-rør- eller digitalt manometer Kontrollere om sifongen er fyllt opp Fyll opp utslippsmålestussen ved behov Kontrollere elektro-tilkoblingslist Nettilkobling: Klemmer L, N, PE Regulatorklemmer: "Bus", /7-8-9 eller -4 4 Slå på apparat, displayindikering aktiv Ellers, kontroller sikringer 6 Aktivere skorsteinsfeiefunksjon Trykk tastene "+" og "-" samtidig 7 Kontrollere hele gassveien for tetthet Lekasjespray eller gassføler (Særlig for kontroll av brennertettinger for gasstetthet anbefales en gassføler. Etterstram evt. brennertettingene med Nm.) Gassføler 8 Utføre måling av kamintrekk Maksimal trekk må ikke overskride 0 mbar. Dersom trekken er for stort, må kamintrekken begrenses med egnede tiltak. 9 CO -måling Skalverdi: Ved nominell varmebelastning: 9, Vol.-% (±0, Vol.-%) Ved minimumsbelastning: 9,0 Vol.-% (±0, Vol.-%) 0 Dersom CO ikke innenfor toleransen: Still inn CO, se avsnitt 6.5. Etter gassinnstilling skorsteinsfeier-kobling og ny CO -måling Skalverdi: Ved nominell varmebelastning: 9, Vol.-% (±0, Vol.-%) Ved minimumsbelastning: 9,0 Vol.-% (±0, Vol.-%) Måleapparat for kamintrekk CO -måleapparat CO -måleapparat CO-måling (skalverdi < 80 ppm) CO-måleapparat Kontroller kondensatpanne, sifong og kondensuttak for tetthet 4 Slå av gass-brennverdikjelen og slå den på igjen 5 Programmere varmeregulator sammen med kunden og kontrollere funksjon varmtvann/oppvarming 6 Feste etikett 8559 "Les bruksanvisningen" i brukerens språk på fronten av apparatet Tab. 6. Sjekkliste for igangkjøring Visuell kontroll eller gå i tillegg over tettepunktene med CO-måleapparater. Trygg avslutning av test-modus og resett Overlevere bruksanvisningen for regulatoren til kunden

24 6 Idriftsettelse 6. Funksjonsmeny (for vedlikeholds- og servicearbeid) Funksjonsmenyen gir fagfolk mulighet til å gjennomføre funksjonskontroll av de enkelte komponentene. Man kan alltid starte etter "RESET" eller " nett PÅ". Etter ca. 5 s ventetid eller ved å trykke tasten "-" kobler apparatets elektronikk over til normal drift. Start Etter resett Etter nett "PÅ" Aktivere funksjonsmeny Nei Slutt, normal drift starter JA Tilbake Kontrollere tilkoblet pumpe? Ja På Av Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere vifte? Ja På Av Viften påstyres med maks. turtall. Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere fyllepumpe? Ja På Av Alle tilkoblinger som er definert som tankfyllepumpe, mottar 0 V - fra 7 modul, når d.7 hhv. d.8 =. Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere sirk. pumpe? Ja På Av Alle tilkoblingene som er definert som sirkuleringspumpe, får 0 V. - Lederplaten, når d.6 =. - av 7, når d.7 eller d.8 = Tilbake / Videre Fig. 6. Funksjonsmeny (forts. neste side) 4

25 Idriftsettelse 6 Tilbake Kontrollere ekstern pumpe? Ja På Av Alle tilkoblinger som er definert som ekstern pumpe, mottar 0 V- fra 7 modul, når d.7 hhv. d.8 =. Tilbake / Videre Tilbake Lufte hydraulikken? Ja VV-krets Varmekrets Vanntrykk vises. Tilbake / Videre Teste brenner? Ja På Av Samtidig med brenneren påstyres varmepumpen, funksjonsmenyen avsluttes. VT nom. = VL maks. C Tilbake / Videre Kontrollere sirk. pumpe? Ja Normal drift Tilbake / Videre Fig. 6. Funksjonsmeny (fortsettelse) 5

26 6 Idriftsettelse 6.4 Fylling av anlegget Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som sveiserester, knusk, hamp, kitt, rust, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Til oppfylling av varmeanlegget, bruk kun vann som oppfyller kravene i forskriften VDI 05. Ta hensyn til gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske bestemmelser når du tilbereder fylle- og etterfyllingsvann. Dersom gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske bestemmelser ikke stiller noen større krav, gjelder følgende: Du må tilberede vannet, dersom - den totale mengden fylle- og etterfyllingsvann mens anlegget er i drift overskrider varmeanleggets naominelle volum tre ganger, eller - dersom veiledende verdier som er oppført i tabellen nedenfor ikke overholdes. Korrosjonsbeskyttelse med vannbehandling Ved varmtvann som er kondisjonert pga. tilsetning av sterkt alkaliserende stoffer, kan (iht. DIN 05, blad ) aluminium og deres legeringer være utsatt for korrosjon. ph-verdien i varmtvannet må ikke konstant overskride verdien 8,5 eller kontstant underskride verdien 6,5. Det kan oppstå materielle skader dersom man tilsetter tilsetningsstoffer i varmtvannet. Ved forskriftsmessig bruk av følgende produkter ble det hittil ikke fastslått noe inkompatibilitet på Vaillant-apparater. Det er særdeles viktig å følge bruksanvisningen fra produsenten dersom man bruker tilsetningsstoffer. Valiant overtar intet ansvar for et tilsetningsstoffs kompatibilitet med resten av varmesystemet og for dets effektivitet. Tilsetningsstoffer for rengjøringstiltak (skal skylles ut etter bruk) - Fernox F - Jenaqua 00 - Jenaqua 00 - Jenaqua Sentinel X 00 - Sentinel X 400 Tilsetningsstoffer som skal bli værende i anlegget - Fernox F - Fernox F - Jenaqua 00 - Jenaqua 0 - Sentinel X 00 - Sentinel X 00 Tilsetningsstoffer for frostbeskyttelse som skal bli værende i anlegget - Fernox Antifreeze Alphi - Sentinel X 500 Informer eieren om nødvendige tiltak dersom du har brukt disse tilsetningsstoffene. Informer eieren om de nødvendige tiltakene til frostbeskyttelse. 6

27 Idriftsettelse 6 Total varmeeffekt Total hardhet ved 0 l/kw minste kjelevarmeflate ) Total hardhet ved > 0 l/kw < 50 l/kw minste kjelevarmeflate ) kw mol/m mol/m mol/m < 50 ingen krav eller < ) 0,0 < 50 til 00,5 0,0 > 00 til 600,5 0,0 0,0 > 600 0,0 0,0 0,0 Total hardhet ved > 50 l/kw minste kjelevarmeflate ) ) På anlegg med omløpsvannvarmer og for systemer med elektriske varmeelement ) Av spesifikt anleggsvolum (liter nominelt innhold/varmeeffekt; på anlegg med flere kjeler må minste enkelt-varmeeffekt settes inn) Disse opplysningene gjelder kun opp til tredobbelt anleggsvolum for påfyllings- og etterfyllingsvann. Hvis det tredoble anleggsvolumet overskrides, må vannet, akkurat som ved overskridelse av grenseverdiene i tabell 6., behandles (bløtgjøres, avsaltes, hardhetsstabilisering eller avslammes). Tab. 6. Veiledende verdier for varmtvann: Vannets hardhet Varmtvannets egenskaper Elektrisk ledeevne ved 5 C Utseende Enhet Saltfattig Saltholdig μs/cm < Uten sedimenterende stoffer ph-verdi ved 5 C 8, - 0,0 ) 8, - 0,0 ) Surstoff mg/l < 0, < 0,0 ) For aluminium og aluminiumslegeringer er ph-verdiområdet redusert fra 6,5 til 8,5. Tab. 6. Veiledende verdier for varmtvann: Saltinnhold Aluminiumskorrosjon og lekkasjer pga. uegnet varmtvann! Til forskjell fra f.eks. stål, støpegods eller kopper, reagerer aluminium på alkalisert varmtvann (ph-verdi > 8,5) med betydelig korrosjon. For aluminium må du påse at ph-verdien på varmtvannet ligger mellom 6,5 og maks. 8,5. Fare for materielle skader på grunn av tilsatt uegnet frost- eller korrosjonsbeskyttelsesmiddel i varmtvannet! Frost- og korrosjonsbeskyttelsesmiddel kan føre til endringer på tettinger, støy i varmedrift og ev. til andre følgeskader. Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler. 7

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE ecotec plus/pro VC VCW NO; SE For fagfolk Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecotec plus/pro Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC VCW NO Innhold Innhold Henvisninger til dokumentasjonen........

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Installasjonsveiledning. For fagpersonalet. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe

Installasjonsveiledning. For fagpersonalet. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe Installasjonsveiledning For fagpersonalet Installasjonsveiledning geotherm Varmepumpe O Innhold Innhold 1 Informasjon om dokumentasjonen...4 1.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges...4 1.2

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning ecotec plus Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

calormatic 470 Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren VRC 470 Utgiver/produsent Vaillant GmbH

calormatic 470 Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren VRC 470 Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning calormatic 470 VRC 470 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid Telefon 01 91 18 0 Telefax 01 91 18 8 10

Detaljer

Luft -/røykgassystem for ecotec plus. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. For installatøren VC DK..06/5-5. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Luft -/røykgassystem for ecotec plus. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. For installatøren VC DK..06/5-5. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Monteringsanvisning For installatøren Monteringsanvisning Luft -/røykgassystem for ecotec plus VC DK..06/5-5 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D -859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer