Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II"

Transkript

1 Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

2 Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning og bruk av standardene 2

3 Formålet med ISSAI-ene Å bygge opp et helhetlig standardsett for offentlig revisjon Dekker det særegne ved offentlig revisjon og offentlig revisjons utvidede perspektiv, eksempelvis slik det er definert i loven Internasjonale Standarder + = International Practice Standard on Note Auditing International Standards of Supreme Audit Institutions 3

4 Regional Working Groups INCOSAI Governing Board Fin. & Adm. Committee Goal 4 Liaison: Model Intl Organisation Secretary General Director of Strategic Planning Professional Standards Committee Financial Audit Compliance Audit Performance Audit Internal Control Accounting & Report Capacity Building Committee Peer Review Capacity Building Advisory & Consultant Services IDI Working Groups Public Debt IT Audit Environment Privatisation Program Evaluation Money Laundering Disaster related aid International Journal of Government Auditing Goal 1 Liaison: Professional Standards Goal 2 Liaison: Capacity Building Goal 3 Liason: Knowledge sharing

5 ISSAI 1 Lima Declaration Hva er ISSAI-ene? ISSAI 10 Code of Ethics ISSAI 100 Fundamental Audit Principles ISSAI 1000 ISSAI ISSAI 3000 Financial Audit Guidelines Compliance Audit Guidelines Performance Audit Guidelines Practice Notes to ISAs International Standards of Auditing

6 Tre revisjonstyper i ISSAI-rammeverket Finansiell revisjon pålitelighet av finansiell rapportering Etterlevelsesrevisjon (compliance audit) er lover og regler, vedtatt politikk m.m. fulgt? Forvaltningsrevisjon økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger 6

7 Finansiell revisjon: ISA + PN = ISSAI Internasjonale Standarder + = International Standard on Auditing Practice Note International Standards of Supreme Audit Institutions 7

8 Forvaltningsrevisjon ISSAI 3X00 8

9 Etterlevelsesrevisjon ISSAI 4X00 9

10 Riksrevisjonens mandat Regnskapsrevisjon: revisjon av statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten 10

11 Riksrevisjonens mandat forts Selskapskontroll: kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. Forvaltningsrevisjon: gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger 11

12 Revisjons- og kontrollomfang Statsregnskapet Forvaltningsrevisjon Regnskapsrevisjon Selskapskontroll

13 Riksrevisjonens mandat forts Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil Veilede forvaltningen for å forebygge framtidige feil og mangler 13

14 Regnskapsrevisjonens innhold Bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler Kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med: - Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk - normer og standarder for statlig økonomiforvaltning

15 Formålet med revisjonen.. øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet ISSAI 1200, pkt 3.. oppnås ved at revisor gir uttrykk for en mening.. undersøke i hvilken grad den reviderte enheten følger regler, lover og forskrifter, vedtatt politikk, fastsatte retningslinjer eller avtalte vilkår.. ISSAI 4200, pkt 2 revisor avgir en mening eller direkte rapportering 15

16 Innføring av ISSAI-ene i regnskapsrevisjonen 16

17 Gjennomførte gap-analyser Analyse av eksisterende retningslinjer og Riksrevisjonens standarder opp mot ISSAI-rammeverket Resultat: lite avvik, men enkelte prinsipielle forhold 17

18 Riksrevisjonens arbeid så langt Implementert ISSAI-ene så fremt de ikke strider mot lov og instruks Justert retningslinjene for R og F i tråd med standardene Utarbeidet ny revisjonsberetning 18

19 Riksrevisjonens forutsetninger og valg Ta i bruk revisjonsberetning Avgi to likestilte konklusjoner for hhv regnskapet og budsjettdisponeringen Bruke både ISSAI 1000-serien og ISSAI 4200 til å utforme en konklusjon om budsjettdisponeringen 19

20 Fire hovedendringer Metodikk for revisjon av fagdepartementet Metodikk for revisjon av saksforhold Strukturer og prosesser Rapport til virksomhetene i form av en mening 20

21 Forholdet mellom departement og virksomhet Stortinget Behandler og vedtar årlig budsjett og regnskap Stortingets vedtak og forutsetninger gjelder for bevilgningene Departementet - budsjettgjennomføringen Forvalter og delegerer midler i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger Operasjonaliserer krav til virksomheten gjennom tildelingsbrev Virksomheten - budsjettdisponeringen Ansvar for å disponere budsjettet i tråd med tildelt myndighet Rapporterer til overordnet departement i tråd med kravene i tildelingsbrevet 21

22 Skillet mellom fagdepartement og virksomhet Fagdepartementet Ansvarlig for å gjennomføre budsjettet Virksomheten Ansvarlig for å disponere tildelte midler 22

23 Fagdepartementets sektoransvar Styrings-, delegerings- og rapporteringsansvar Etatsstyring (av underliggende virksomheter) Internstyring (departementet som egen virksomhet) 23

24 Konsekvenser for revisjonen Enkeltsaker på fagdepartementsnivå (Gjennomføring av budsjettet) Helhetlig bekreftelse på virksomhetsnivå (Regnskap og budsjettdisponering) Helhetlig bekreftelse for departementet som egen virksomhet, men ikke revisjonsberetning (Regnskap og disponering av tildelte midler) 24

25 Illustrasjon på regnskapsrevisjonen Tilnærmingen på fagdepartementsnivå Revisjon av saksforhold Tilnærmingen på virksomhetsnivå Bekreftelse av en helhet Regnskap Budsjettdisponering 25

26 Brukerne av revisors rapportering Brukerne av revisjonsberetningen Virksomheten Departementet Brukerne av Dokument 1 Stortinget Allmennheten 26

27 Fra avsluttende revisjonsbrev Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til regnskapet og virksomhetens gjennomføring av budsjettet 27

28 til revisjonsberetning virksomhetens regnskap i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med rammeverk for finansiell rapportering virksomheten i det alt vesentlige har fulgt opp Stortingets vedtak og forutsetninger slik det er operasjonalisert i tildelingsbrev mv 28

29 Tilpasning av ISSAI-ene

30 Dokumentkategori Standarder for revisjon i Riksrevisjonen ISSAI 1000, 3000 & 4200 Operative tillegg (O.T.) Retningslinjer for revisjon Maler Veiledning Verktøy Formål Sikre ensartethet i kvaliteten på arbeidet som gjennomføres (ihht ISSAI 40 pkt 6e). Beskriver de faglige kravene til kvalitet i offentlig revisjon. Beskrive hvordan den enkelte ISSAI skal forstås og implementeres innenfor konteksten av Riksrevisjonens revisjonsmandat, norsk lovgivning og forholdene i norsk statsforvaltning. Sikre en ensartethet i kvaliteten på regnskapsrevisjonen (ihht ISSAI 40 pkt 6e). Dokumenterer prosessen(e) for revisjonen (revisjonsløpet) og kobling mot ISSAI-ene (og dermed også til O.T.). Sikre at de vesentligste kravene i ISSAI-ene er fulgt og at disse er dokumentert. Bidra til at revisor gjennomfører revisjonsprosessen på en hensiktsmessig måte. Malene ligger i NYS og er obligatoriske for revisor. Kobles til praktisering av ISSAI-ene og retningslinjene for revisjon. Gir veiledende informasjon om hvordan disse kan anvendes i praksis. Kan gi konkrete eksempler. Kan utarbeides av metodeseksjonen, kompetansegrupper eller metodegruppene. Konkrete prosedyrer som revisor kan benytte operasjonelt. Kan utarbeides av metodeseksjonen, kompetansegrupper eller metodegruppene. Ligger tilgjengelig i NYS men det er frivillig å bruke dem. 30

31 Operative tillegg (OT) Hvorfor? Hva? 31

32 OT: hvorfor? Noen standardkrav kan ikke etterleves direkte pga vår lov og instruks Noen begrep er ikke overførbare til forholdene i norsk statsforvaltning og må gis et innhold hos oss 32

33 OT: hva? Generelle prinsipper, oppgaver og plikter OT 1200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene OT 1220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper OT 1240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper OT 1250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper OT 1260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 33

34 OT: hva forts. Risikovurdering og håndtering av anslåtte risikoer OT 1315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser Konklusjoner og rapportering OT 1700 Konklusjoner og rapportering om regnskaper OT 1705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning OT 1706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om andre forhold i den uavhengige revisors beretning 34

35 Nye begreper Rammeverk for finansiell rapportering En mening (med betryggende sikkerhet) Vilkår for revisjonsoppdrag De som har overordnet ansvar for styring og kontroll 35

36 Tilnærming på virksomhetsnivå Bekreftelse av en helhet

37 Illustrasjon på regnskapsrevisjonen Tilnærmingen på departementsnivå Tilnærmingen på virksomhetsnivå Bekreftelse av en helhet Regnskap Budsjettdisponering 37

38 Riksrevisjonens rolle Virksomheten og «forsvarslinjene» FØRSTELINJEKONTROLLER: Prosesser med integrerte kontroller Organisatoriske tiltak som fullmakter og arbeidsdeling Fastsetting av arbeidsprosedyrer og kontrollrutiner Regnskap og rapportering Risikostyring «Bekreftelsesrolle» ANDRELINJEKONTROLLER: Analyser Overvåking / kontroll med at rutiner og regelverk blir etterlevd Kvalitetsgjennomganger TREDJELINJE KONTROLLER: Testing og vurdering av etablert internkontroll 38

39 Riksrevisjonens mandat vs internrevisjon Bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler Kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med: - Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk - normer og standarder for statlig økonomiforvaltning

40 Definisjon av internrevisjon «internrevisjon har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift Den bidra til evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance» 40

41 Revisjonstilnærming Vurdere og teste virksomhetens strukturer og prosesser for å sikre en målrettet og kostnadseffektiv drift pålitelig rapportering lover og regler blir fulgt Jf. bestemmelsenes punkt

42 Bestemmelsene punkt 2.2 Virksomhetens ledelse har ansvaret for å: a) Gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og fastsatte mål og prioriteringer fra departementet b) Fastsette mål og resultatkrav og foreta prioriteringer med ettårig og flerårig perspektiv innenfor eget ansvarsområde c) Sørge for planlegging, gjennomføring og oppfølging, herunder resultat- og regnskapsrapportering d) Definere myndighet og ansvar og fastsette instrukser innenfor eget ansvarsområde for å sikre oppfyllelse av reglementet og bestemmelsene, herunder ansvarsforhold mellom virksomhetslederen og øvrig ledelse, eventuelt styre e) Etablere intern kontroll Systemer og rutiner skal være tilpasset risiko og vesentlighet INTERN KONTROLL STRUKTURER PROSESSER MYNDIGHET & ANSVAR ORGANISERING INFORMASJON STYRINGS PROSESSEN PRIMÆR OPPGAVER SEKUNDÆR OPPGAVER Tilpasset egenart, risiko og vesentlighet 42

43 Videre prosess Standardene tas i bruk fom regnskapsåret 2012 Første gang vi rapporterer i revisjonsberetning våren 2013 Riksrevisjonen følger arbeidet i FIN og DFØ Videre arbeid i INTOSAI 43

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Mars 2006 I Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi?

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi? «COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI Hvor er vi og hvor går vi? Mona Paulsrud, Riksrevisjonen/Compliance Audit Subcommittee Hva jeg skal snakke om? 1. Status

Detaljer

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006)

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006) Innst. S. nr. 195 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 2 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding

Detaljer

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland Oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo, 1. november 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013

Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Dokument 2 (2013 2014) Denne publikasjonen er tilgjengelig på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen fra

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå=

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå= oáâëêéîáëàçåéåëñçêã äçöçêö~åáë~ëàçå sáëàçåçöîéêçáéê Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og å fremme god forvaltning. Riksrevisjonen skal framstå som kompetent, uavhengig

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41

Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41 Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41 aa "Oppfølging av effektiviteten og hensiktsmessigheten i systemene for internkontroll, internrevisjon og risikostyring Veiledning for styrer og revisjonsutvalg

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status

Detaljer