God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen"

Transkript

1 God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

2 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status i Norge når det gjelder god kommunal og statlig revisjonsskikk 3 Mot en felles standard for god offentlig revisjonsskikk i Norge

3 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde

4 Fullstendig rammeverk for offentlig revisjon på plass 1. Hva er ISSAI-rammeverket? 4 SSØ april 09

5 Hva er ISSAIene Komplett og oppdatert samling av profesjonelle standarder og beste praksis for offentlig sektor revisjon. Offisielt vedtatt av sammenslutningen for verdens Riksrevisjoner (INTOSAI). Tilgjengelig på alle INTOSAIs fem offisielle språk ISSAIene omhandler grunnleggende krav til, uavhengighet, etikk, styring og ledelse av en institusjon for offenlig revisjon og gunnleggende krav til gjennomføring av arbeidet INTOSAI GOV gir veiledning i viktige forhold som er viktig for revisjon, men ikke direkte er en del av denne 5

6 Fullskala implementering av ISSAI rammeverket over hele verden

7 Fullskala implementering av ISSAI rammeverket over hele verden

8 3i programmet icat for vurdering av nivå på etterlevelse av ISSAI rammverket Håndbøker i finansiell, etterlevelse og forvaltningsrevisjon elæringskurs Sertifiseringsordninger

9 Bygger på ISA-ene for finansiell revisjon, men utvider vesentlig ift bl.a.: Standarder for «value and benefit» for offentlig revisjon Krav til overordnede systemer for kvalitetssikring Definerer grunnlaget for offentlig revisjon som et fagområde og som en profesjon (nivå 3)

10 ISSAI 12 Value and benefits 10 SSØ april 09

11 Ledelse Visjon, standarder, verdier Organisasjonskultur Strategisk plan og virksomhetsplan Etikk Uavhengighet/ objektivitet Konfidensialitet Etiske retningslinjer Mobilitet Menneskelige ressursser Kompetanse Karriereutvikling Rekruttering Medarbeidersamtaler Risikostyring Varsling Stillingsbeskrivelser ISSAI 40 Kvalitetskontroll Gjennomføring Planlegging Bruk av spesialistkompetanse Kommunikasjon Gjennomføring Dokumentasjon Kvalitetskontroll Rapportering Overvåking Periodisk inspeksjon Intern kontroll Fagfellevurderinger Brukerundersøkelser Eksterne henvendelser

12 Nivå 3 Fundamental auditing principles 1. Hva er ISSAI-rammeverket? 12 SSØ april 09

13 Nivå 3 Fundamental auditing principles 1. Hva er ISSAI-rammeverket? 13 SSØ april 09

14 Utviklede riksrevisjoner går i retning av å definere utvidede krav til revisjon for all offentlig finansiert virksomhet, i tråd med ISSAI rammeverket

15 2 Status i Norge når det gjelder god kommunal og statlig revisjonsskikk

16 Generelt om hensikten med å definere god revisjonsskikk Revisjon er et avgjørende virkemiddel for å sikre kontroll, ansvarliggjøring og åpenhet rundt bruken av offentlige midler Det er derfor viktig at både revisorer, brukerne av revisjonens resultater, og offentligheten vet hva man kan forvente seg av offentlig revision.

17 God kommunal revisjonsskikk Revisjon av kommuner er regulert i kommuneloven Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Skal gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk -> Hva betyr det? Revisjonsstandarder; Selskapsnivå; ISQC 1 overordnet overvåking og kontroll Forvaltningsrevisjon RSK 001, Regnskapsrevisjon ISA Gode utøvere av yrket

18 God kommunal revisjonsskikk Regnskapsrevisjon revisjonsberetningen Bekrefte regnskapet Uttalelse om budsjettkolonnen Uttalelse om deler av årsberetningen Uttalelse og registrering og dokumentasjon

19 God kommunal revisjonsskikk Forutsetninger for revisjonsberetning:, Revisjonskriterier; lov og forskrift Forstå virksomheten / kartlegge Bekrefte el avkrefte påstander ved å innhente tilstrekkelige revisjonsbevis Gjennom effektiv revisjon Konkludere

20 God kommunal revisjonsskikk Forstå virksomheten Brukerne Særegenhet Risikoer Innhente tilstrekkelige revisjonsbevis Teste på vesentlige områder Kartlegge og/eller teste på andre områder? Konkludere Revisjonsberetningen Andre rapporter el områder å rapportere på?

21 God kommunal revisjonsskikk Særtrekk ved offentlig / kommunal sektor Velferd mest mulig innenfor økonomiske rammer (effektivitet) Bevilgningsorientert Rettighetsbasert Folkestyre - fravær av eierinteresser prinsipal / agent koblingen er løsere / mer distansert Generasjonsprinsippet (bærekraft) / årsbudsjettet (det finansielle ansvarsprinsipp) Ukorrupt Særtrekkene samt krav om effektiv revisjon (forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon) kan gi andre forventninger til revisjonen

22 God kommunal revisjonsskikk Avstemme eller definere forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon Områder / omfang Årlig eller syklisk revisjon og gjennomgang Revisjon av forvaltningen basert på risiko og vesentlighet Etterlevelse revisjon Forvaltningsrevisjon Regnskapsrevisjon

23 God kommunal revisjonsskikk Særlig viktige områder Misligheter Etterlevelse av lov og forskrift

24 God kommunal revisjonsskikk Misligheter Jfr. særtrekk ved sektoren Regnskapsrevisjonens rolle ved å bidra til å forebygge og avdekke Innberetningsplikt til kontrollutvalget Hvitvaskingsloven Hvor/hvordan kan man forvente eller har revisor en rolle opp mot misligheter? Økonomisk intern kontroll Intern kontroll på andre områder Risikovurderinger/ forstå virksomheten

25 God kommunal revisjonsskikk Lover og forskrifter Jfr. særtrekk ved sektoren Effektiv revisjon Hvor og hvordan kan man forvente eller har revisor en rolle opp mot etterlevelse av lover og forskrifter innenfor utøvelse av regnskapsrevisjon? Regnskapsavleggelsen Årsberetningen Registrering og dokumentasjon

26 God kommunal revisjonsskikk Lover og forskrifter, forts Andre områder revisor har en rolle opp mot etterlevelse av lover og forskrifter innenfor utøvelse av regnskapsrevisjon? F.eks. Budsjettoppfølging/Bevillingskontroll? Selvkost Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Finansforvaltningsreglementet

27 God kommunal revisjonsskikk Utfordringer i arbeidet, eksempler Rapporteringsform Sikkerhet Hyppighet Avgrensinger mot forvaltningsrevisjon

28 God statlig revisjonsskikk lov og instruks

29 God statlig revisjonsskikk - regnskapsrevisjon

30 God statlig revisjonsskikk - regnskapsrevisjon Finansiell revisjon (ISSAI 1000-serien) Uttalelse i revisjonsberetningen om etterlevelse av administrativt regelverk Saksforhold basert på risiko og vesentlighet etter 4000 serien)

31 God statlig revisjonsskikk - forvaltningsrevisjon

32 God statlig revisjonsskikk - selskapskontroll

33 Noen dilemmaer knyttet innretning og omfang av etterlevelsesrevisjonen i den årlige kontrollen: Hvor mye etterlevelsesrevisjon skal vi gjøre, og hva skal være grunnlaget for prioritering av saksforhold og tema? Med hvilken sikkerhet kan vi konkludere, og hvordan skal vi kommunisere til brukerne omfang og begrensninger Hvordan skal samspillet være mellom årlig kontroll og forvaltningsrevisjon

34 Sammenheng omfang revisjonsbevis og sikkerhet Sikkerhet Høy (Audit/examination) Mening om internkontroll Mening om regnskapet Mening om ett bestemt saksforhold Begrenset (Review) Rapport om etterlevelse av lover og regler Ingen (Compilation) Minimal (Compilation) Betydelig (Review) Extensive (Audit/examniation) 34 Omfang revisjonsbevis

35 Høy sikkerhet - audit Positiv assurance the financial statement present fairly in all materal respect.. Forstå internkontrollen Test internkontrollen Vurder risiko for misligheter Substanstester av transaksjonsklasser og kontosaldoer Physical examination Confirmation Inspection Analytical procedures Inqueries of the client Recalculation Repreformance Observation 35

36 Begrenset sikkerhet - review Negative assurance nothing has come to the auditors attention that.. Vurder hvilke lover og regler som er de vesentligste, og risiko for feil ut fra eksisterende kjennskap Analytical procedures Inqueries of the client 36

37 Den danske rigsrevisions alternative modell for samspill mellom årlig revisjon og større undersøkelser

38 3 Mot en felles standard for god offentlig revisjonsskikk i Norge

39 Premisser som taler for å gå i denne retningen Brukerne og vi er tjent med at kontrollsystemene i statlig og regional sektor er avstemt i forhold til nye internasjonale standarder for offentlig revisjon Det er viktig at alle som gjennomfører offentlig revisjon har tilstrekkelig kompetanse om offentlig sektor og standardene for gjennomføring av offentlig revisjon

40 Premisser som taler for å gå i denne retningen Kjennetegnene ved statlig og kommunal sektor er mye av det samme Effektivt at fagmiljøene i større grad samarbeider

41 Samarbeidet er allerede i gang Utviklet MBA studiet for offentlig revisjon i regi av NKRF og Riksrevisjonen Jobbes med opplegg for klargjøring av kompetansekrav til offentlig revisor, og sertifiseringsordning

42 Samarbeidet er allerede i gang Riksrevisjonen og revisjonskomiteene i NKRF har sammen startet arbeidet for å se på innholdet

43 Tanker om fremtiden Riksrevisjon Kommunal revisjon Pr i dag Fremtid? Pr i dag Fremtid? God offentlig revisjonsskikk ISSAI nivå 2 og 3 ISSAI nivå 2 og 3 Regnskapsrevisjon Nivå 3; ISSAI Nivå 4; ISSAI ISSAI ISQC 1 + ISA ISQC 1 + ISA med god off skikk som konkretiserer aktuelle pkt fra ISSAI Forvaltningsrevisjon Nivå 3 ISSAI ISSAI ISSAI RSK 001 RSK god off. rev.skikk som konkretiserer aktuelle pkt fra ISSAI Etterlevelsesrevisjon Nivå 3 ISSAI ISSAI ISSAI Delvis RR delvis FR Tydelig inkludert i RR og FR via god off revskikk

44 God offentlig revisjonsskikk Utfordringer Innholdet i revisjonen er noe ulikt samordning? Har brukt ulike revisjonsstandarder samordne på et overordnet nivå? Finne en felles plattform

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer