Hvilket forsvar vil vi ha?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilket forsvar vil vi ha?"

Transkript

1 Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010

2 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være et moderne og fleksibelt sikkerhetspolitisk virkemiddel for å sikre og fremme norske interesser. Stortinget har lagt omfattende ambisjoner til grunn for Forsvarets virksomhet ambisjoner som gir klare utfordringer i forhold til driftsnivå, materiell og kompetanse. Regjeringen og Stortinget er tydelige på at Langtidsplanen for Forsvaret skal skape balanse mellom oppgaver, struktur og tilgjengelige midler. Økt satsing i nordområdene og fortsatt stor intensitet i internasjonale operasjoner har gitt forsvaret økte arbeidsoppgaver i fireårsperioden. Forsvarets medarbeidere bidrar sterkt til at dette har vært mulig å gjennomføre. Med dagens budsjettramme, og den foreslåtte videreføringen av budsjettnivået i 2011, kan ikke Forsvaret løse alle oppgavene det er pålagt av Stortinget. Stramheten i rammene og et fortsatt fokus på omstilling gjør det naturlig å spørre om Forsvaret er i stand til å løse de sikkerhetsmessige oppgavene Stortinget har bedt om. Ti år med omstilling: Forsvaret har levert Forsvaret har innfridd på alle kravene som ble satt for omstillings prosessen fra begynnelsen av 2000-tallet. Det er gjennomført omfattende nedbemanninger, nedleggelser og flytting av baser over hele landet. Forsvaret er i dag et moderne innsatsforsvar med ny materiellstruktur. Fra mobiliseringsforsvar til et moderne innsatsforsvar Hovedmålsetningen frem til i dag har vært å forbedre forsvarets operative evne 1 og gå fra et mobiliseringsforsvar til fleksible enheter 2. Konsekvens Utviklingen mot mer komplekse militære operasjoner både nasjonalt og internasjonalt stiller krav til forsvarsenhetene. Styrker og enheter skal operere på tvers av forsvarsgrener i Norge, og i utlandet. Det betyr krav til modernisering i takt med norske sam arbeidspartnere, og tilstrekkelig samtrening og oppdragspesifikk trening. Sammen med ny teknologi og avanserte systemer som er kostbare i anskaffelse og drift, gir dette et høyere kostnadsnivå og behov for endret kompetanse i Forsvaret. Ny materiellstruktur krever kapasitet En endret forsvarsstruktur krever også en omfattende fornyelse av materiellet. I en periode var det mulig å tære på en materiellarv for å finansiere moderniseringen, men denne muligheten var borte ved inngangen til gjeldende langtidsplan i Konsekvens Omstillingen har derfor medført et stort reinvesteringsbehov. De omfattende materiellinvesteringene som gjennomføres og den utvidete strukturen, krever økt kapasitet og kompetanse for å bli utnyttet effektivt. Det gir et økende driftsbehov. 2

3 Struktur og styring Støtte- og ledelsesfunksjoner er blitt omorganisert og samlet i en integrert strategisk ledelse, og gjennom etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i Konsekvens En omstillingsprosess i denne størrelsesorden er svært krevende for ledelse og organisasjon. I kombinasjon med budsjetter som ikke fulgte forpliktelsene fra Stortinget, ble hovedfokuset de økonomiske målene 3. Det har medført at utgangspunkt og fokus for Forsvarets virksomhet, er sentrert rundt økonomien. Flytting en kostbar omstillingsstrategi Omfattende nedleggelser og flytting av militære anlegg og baser har vært et sentralt virkemiddel i omstillingsprosessen for å tilpasse Forsvaret til nye oppgaver, og for å ta ut effektiviseringsgevinster. Forsvaret er i dag langt mer geografisk konsentrert enn tidligere. Forsvarspolitisk utvalg var i 2007 tydelig på at beslutninger om lokalisering av baser må baseres på grundige analyser av sikker hetspolitiske forhold, operativ evne, kompetanse og økonomi: «Konsentrasjon av virksomhet kan bety større, samlede kostnader enn et alternativ uten omstilling.» 4 Forsvarskomiteen var også tydelig på dette i sin behandling av langtidsplanen. Konsekvens Etter de store flytteprosjektene de siste årene er det i dag ikke mulig å si hva disse totalt har kostet Forsvaret, og hvordan driftsbudsjettene er påvirket. Det foreligger ingen omstillingsregnskap som dokumenterer slike effekter. I stor grad har kostnadene vært hentet over driftsbudsjettet. Organisasjonene etterspør et omstillingsregnskap, konsekvensvurderinger og synlighet av kostnader for nye flyttinger slik at liknende situasjoner kan unngås. Personell og kompetanse Et tiår med omfattende omveltninger, nedbemanninger og omstilling har satt spor i Forsvarets organisasjon 5 og har skapt utfordringer i forhold til teamfølelse og virksomhetslojalitet. 6 Forsvarets ansatte har tatt sin del av byrden ved omstillingen, gjennom store reduksjoner i årsverk, flytting og endringer i strukturer og ansvarsområder. Manglende kartlegging av eksisterende kompetanse og behov for fremtidig kompetanse, kombinert med generelle avgangsstimulerende tiltak har gitt et stort tap av kompetansekapital, og en skjevfordeling i forhold til organisasjonens behov. 7 Konsekvens Det er helt sentralt å bygge opp igjen tap og forvitring av kompetanse, og redusere usikkerhet i organisasjonen. Det vil kreve tid og ressurser å løse denne utfordringen. Det er en marginal personellstruktur i Forsvaret, den er for liten til å håndtere de oppgavene Forsvaret er pålagt. Forsvaret innfrir forventninger Forsvaret fikk følgende om stillingsmål av Stortinget for perioden 2000 til 2005: 8 > Redusere årlige driftsutgifter med om lag 2 mrd sammenliknet med et alternativ uten omlegging > Nedbemanne med 5000 årsverk 9 > Redusere Eiendom, Bygg og Anlegg (baser) med 2 mill m 2. I følge Statskonsults gjennomgang av omstillingsarbeidet har Forsvaret med god margin innfridd de målene Stortinget fastsatte. 10 3

4 Omfattende ambisjoner stiller krav til rammer og kapasitet i forsvaret Bestillingen fra Stortinget er at Forsvaret primært skal være i stand til å ivareta sikkerheten til norske landområder, med nordområdene som den høyest prioriterte satsingen. Samtidig er det en klar ambisjon at Norge skal bidra aktivt i internasjonale operasjoner innenfor rammen av NATO, FN og EU. Summen av disse utfordringene har de siste årene økt, og bidrar til at det blir umulig å nå ambisjonene innenfor eksisterende økonomiske rammer, noe også Riksrevisjonen understreker. Tilstedeværelse i nord avgjørende for nasjonal oppgaveløsning «Komiteen mener at den primære sikkerhetsinteresse og målsetting for Norge er ivaretakelsen av de omfattende sjøog luftområder som omslutter vårt land, og sikkerheten for og i landområdet.» 11 Stortingets ambisjoner for forsvaret er angitt i Langtidsplanen for perioden 2009 til 2012 (St.prp. nr 48 ( ). De grunnleggende elementene i planen er økt operativ evne og balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang ved utgangen av Stortinget har understreket at nordområdene skal prioriteres som det viktigste strategiske satsingsområdet frem til Det er avgjørende å sikre norske økonomiske, miljømessige, energipolitiske og sikkerhetspolitiske interesser i nord. Langtidsplanen vektlegger at Forsvaret må ha en sterk evne til suverenitetshevdelse, tilstedeværelse og myndighetsutøvelse i aktuelle områder. I tillegg skal Forsvaret håndtere nasjonale oppgaver og situasjoner som kan oppstå på kort tid. >> Oppgavene som Forsvaret skal utføre har en krevende kravspesifikasjon. Langtidsplanen legger opp til en omfattende struktur hvor eksisterende elementer blir videreført, samtidig som nytt materiell skal innfases. >> Nordområdene er fremhevet av regjeringen som Norges viktigste satsingsområde, med bl.a. et mål om å øke tilstedeværelsen til alle de tre forsvarsgrenene i området. >> Langtidsplanen legger til grunn at Forsvaret skal utføre disse satsingene samt styrke bemanning og trening innenfor en videreføring av nivået i 2008-budsjettet. Bevilgningen på 800 mill. kroner over fire år skal være stor nok til å dekke innfasing og drift av strukturelementer som ble lagt inn i strukturen utover anbefalingen i Forsvarsstudie

5 Internasjonale forpliktelser krever operativ kapasitet «Komiteen understreker derfor viktigheten av Norges aktive deltagelse i NATOs arbeid og operasjoner.» 12 Norges geopolitiske plassering og et endret trusselbilde innebærer at det flernasjonale forsvarssamarbeidet blir stadig viktigere. Stortinget legger vekt på at samarbeidet med NATO er avgjørende for norsk forsvarsevne. Norge skal ta medansvar gjennom aktiv deltakelse i NATO-operasjoner og bidra med styrker til FN-ledede oppdrag. Dette er gjentatt i Stortingets senere behandlinger av budsjettforslag til Forsvaret. >> Ambisjonene betyr at Forsvaret må ha kapasiteter som kan settes inn i operasjoner internasjonalt samtidig som nasjonale oppgaver skal gjennomføres. For å bidra til byrdefordelingen mellom våre allierte og partnere, må styrkene kunne håndtere hele konfliktspekteret, inklusive høyintensive stridshandlinger, og delta i hele bredden av NATOs operasjoner. >> Mulighet til øvelse og trening er en nødvendig forutsetning for at Forsvaret skal kunne løse disse oppgavene på en profesjonell måte, noe langtidsplanen også klart slår fast. 13 Langtidsplanen la også opp til en styrking av spesialstyrkene. >> Forsvarets bidrag i Afghanistan og andre internasjonale operasjoner stiller svært store krav til Forsvarets operative evne og innebærer et høyt forbruk av ressurser, både i form av personell og materiell. Hva ligger i langtidsplanen for at Forsvaret skal kunne oppfylle målene ? Hæren > Styrkes gjennom økt bemanning > Økt bemanning i brigadestrukturen i Nord-Norge > Lengre trenings- og utdanningstid > Støttefunksjoner styrkes med personell Sjøforsvaret > Drift av fem fregatter > Innfase og drifte seks missiltorpedobåter > Drift av seks mineryddingsfartøyer > Drift av øvrig eksisterende struktur Kystvakten > Drift av 15 fartøy > Midler til tobesetningskonsept Luftforsvaret > Innfase og drifte nye transportfly > Innfase og drifte nye helikoptre > Oppdatere og drifte eksisterende kampfly > Drift av øvrig flyflåte og struktur Heimevernet > Personell på >> I 2009 og 2010 måtte det gis store engangsbevilgninger til deltakelse i utenlandsoperasjoner utover den summen som er fastsatt til denne type deltakelse i langtidsplanen. 5

6 Realiteten er langt fra ambisjonene De samlede oppgavene og ambisjonene for Forsvaret er omfattende. Det er store utfordringer knyttet til bruk av nytt materiell, samtidig som Forsvaret har opplevd en flyttestrategi som har krevd store kostnader. Det er helt avgjørende at budsjettrammene er realistiske i forhold til de oppgaver Forsvaret skal gjennomføre for å nå målene Stortinget har satt. Budsjettforslaget for 2011 viser at det er stor avstand mellom ambisjoner og realiteter for Forsvaret. Det betyr at det innenfor den rammen som er foreslått i regjeringens budsjettforslag for 2011 ikke vil være mulig å gjennomføre alle de oppgavene Stortinget har pålagt Forsvaret. Riksrevisjonen bemerker i sin revisjon av 2009, presentert i oktober 2010, at den operative statusen for styrkestrukturen ikke har blitt bedret siden I 2008 påpekte Riksrevisjonen at Forsvarets operative evne ikke hadde blitt styrket siden Riksrevisjonen understreket for lav øvingsaktivitet i Forsvaret i årene 2005, 2007, 2008 og gjør det igjen for Øvings- og treningsaktiviteten i Hæren, Heimevernet og Luftforsvaret ligger under det Forsvaret selv mener er nødvendig for å opprettholde den operative evnen over tid. Luftforsvarets ressurssituasjon (operativt og teknisk) gjør det ikke mulig å nå måltallene for styrkebidrag i internasjonale operasjoner. Riksrevisjonen er derfor kritisk til at Forsvarets operative status er på samme nivå som i Regjeringens budsjettforslag for 2011 Organisasjonene vil trekke frem noen sider ved budsjettforslaget som understreker avstanden mellom ambisjoner og realitet: Opprettholder de samme stramme rammer Forslaget til budsjett legger opp til at Forsvaret skal utføre eksisterende oppgaver også i 2011, med fokus på økt tilstedeværelse i nordområdene og fortsatt intensiv innsats i Afghanistan. Budsjettet videreføres på 2010-nivå, samtidig som forsvaret skal drifte en større struktur enn i I tillegg skal Forsvaret håndtere økte investeringer i materiell. Effekten vil være at aktivitet og oppgaver må bli skjøvet på eller blir kuttet. Eksempel på konsekvens: >> Investeringsprosjekter i Hæren blir skjøvet på til 2012 for å dekke merutgifter til operasjoner i Afghanistan i Internasjonale operasjoner er krevende, og bidrar til å forsterke en påpekt svekkelse av forsvarets operative evne. Stadfester indirekte at innfasing av ny struktur påvirker Forsvarets evne til å løse sine pålagte oppgaver I 2011 skal det innfases nye fregatter, missiltorpedobåter, kystvaktfartøy, transportfly og helikoptre. I omtalen av forslaget for bl.a. Sjøforsvaret er det sagt at innfasingen av den nye strukturen vil gi noe lavere aktivitet innenfor enkeltvåpen, uten at dette er spesifisert. 15 Dette står i motsetning til Stortingets målsettinger. Eksempler på konsekvenser: >> Et fartøy i indre kystvakt legges til kai for å frigjøre midler slik at seilingsaktiviteten, i en flåte som er større enn i 2010, skal bli på 2010-nivå. >> Halvparten av budsjettøkningen til Luftforsvaret er interneffektiviseringer. Innenfor foreslått ramme skal Luftforsvaret innfase nytt materiell og opprettholde samme aktivitetsnivå. Riksrevisjonen er kritisk til den operative statusen i kampfly våpenet, og stiller spørsmål ved om produksjonsmålene er tilstrekkelige til at kampflyvåpenets evne til å løse sine oppgaver kan opprettholdes. Foreslår nye flyttevedtak uten kostnadsvurdering Det blir foreslått nye flytteprosjekter som skal være gjennomført senest innen utgangen av Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre flyttingene. I budsjettet er det ikke synliggjort resultat av noen konsekvensvurdering, ei heller er kostnadene omtalt. Erfaringene fra tidligere omfattende flytteprosjekter viser at dette direkte belaster driftsbudsjettet. Effekten av forslagene vil være at dette må tas over driftsbudsjettet, noe som vil innebære en ytterligere forverring av forsvarets driftssituasjon. Flytteprosjektene er: >> Sjef for Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) flyttes til Jørstadmoen >> Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) flyttes til Terningmoen på Elverum. Prosjektet er alene estimert til 63 mill. kr. >> Sjefen for Kystvakten (KV) med staber, skal samlokaliseres på Sortland 6

7 Holder fast på interneffektiviseringer i en presset organisasjon Størstedelen av det som fremstilles som økninger i budsjettforslaget, er interneffektiviseringer. Daværende forsvarssjef i Forsvarsstudie 2007 foreslo at Forsvaret skulle forplikte seg til innsparinger på 0,5 prosent av budsjettet hvert år. Dette ble tatt inn i langtidsplanen. Denne samfunnskontrakten har Forsvaret fulgt opp ved å levere innsparinger på 450 mill. kroner av totalt 600 mill. kroner for hele perioden. Akkumulert over fire år vil dette kunne ha virkninger på driftsbudsjettet tilsvarende 1,5 mrd. kroner. Da må ansatte i Forsvaret kunne forvente at regjeringen innfrir sin del av de økonomiske løftene. >> Det er en stor utfordring at det ikke eksisterer en oversikt over effekten av interneffektiviseringen, slik at det er mulig å se om effektiviseringen ikke faktisk er reelle kutt. Forutsetningen om interneffektivisering må vurderes mot hva som er mulig å gjennomføre. Forslaget for 2011 betyr et pålegg om omfattende effektivisering innenfor allerede stramme driftsrammer og i en presset organisasjon. Hindrer ikke kompetansetap Forsvaret er i en konkurransesituasjon om kompetent arbeidskraft. Å beholde eksisterende og rekruttere ny kompetanse er avgjørende for innfasingen av nytt materiell og fortsatt faglig sterke bidrag til internasjonale oppdrag. Det som i utgangspunktet kan sees som en midlertidig tilpasning av aktivitetsnivået, gir konsekvenser som er svært kostbare for Forsvaret på lengre sikt. Eksempler på konsekvenser: >> Det er foreslått at Sjøforsvaret skal ha særlig målrettede tiltak for å beholde personell og bygge opp ressursene som de nye fartøyene krever. Samtidig er det sagt at det blir lavere aktivitet i øvrig struktur i Sjøforsvaret. Hvis minefartøy og ubåter i 2011 blir liggende til kai over lengre tid, vil verdifull kompetanse være borte i løpet av ett år. Omtaler ikke effekter av foreslåtte tiltak Det er i budsjettet ingen vurderinger av konsekvensene av de ulike forslagene. Når det gjelder effektene på driftssiden, utgjør bundne driftsmidler og langsiktige investeringer totalt 85 prosent av Forsvarets totale driftsbudsjett. Resterende 15 prosent er variable kostnader som omfatter antall øvelser, øvingsdøgn, seilingsdøgn og flytimer. Når et allerede stramt driftsbudsjett blir utsatt for belastninger fra flyttinger, større struktur og krav om effektiviseringer, blir øvelser og treningsdøgn også med dette budsjettforslaget utsatte områder for kutt. Det står i motsetning til Stortingets og regjeringens mål om at trenings- og øvelsesvirksomheten skal øke. Økonomiske forutsetninger for å sikre balanse i forsvarsbudsjettet I Forsvarsstudie 2007 la daværende forsvarssjef til grunn at Forsvaret måtte få en lønns- og priskompensasjon på 1,5 prosent årlig hvis budsjettnivået fra 2008 skulle videreføres. For at Forsvaret skal kunne videreføre operativ evne og struktur over tid, er det avgjørende at kjøpekraften opprettholdes, noe Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) også påpeker i sin rapport over den forsvarsøkonomiske utviklingen frem til nå. 16 Med kjøpekraft menes Forsvarets evne til å anskaffe og drifte en gitt forsvarsstruktur over tid. 17 Samtidig skal ikke dette innebære at Forsvaret skal ha lavere krav til kostnadseffektivitet og omstilling enn andre deler av samfunnet. >> I budsjettforslaget for 2011 er det ikke omtalt hva som ligger av lønns- og priskompensasjon for Forsvaret. Det er uklart om denne forutsetningen blir oppfylt. Den økonomiske forutsetningen om interneffektivisering er, som vist over, derimot et klart krav i forslaget. >> Det skal etableres et kompetansestyringssystem i Forsvaret. Målet om interneffektiviseringer og endringer av personell struktur, synes lite fundert da dette systemet ikke er gjennomført og ikke kan danne grunnlag for disse endringene. >> Når treningsnivået i Hæren reduseres, går det ut over evnen til å regenerere styrker over tid. Det betyr at det ikke er nok personell til å sette inn i utenlandsoperasjoner uten at kravet om nok tid hjemme blir brutt. Omfanget av interneffektivisering i 2011: > 233 mill. kroner av oppgitt økning av budsjettrammen på 308 mill. kroner. 7

8 Manglende samsvar mellom retorikk og praksis «En viktig årsak til at omstillingsmålene endres fra en planperiode til den neste er ubalansen mellom de politiske ambisjoner, økonomiske forutsetninger og faktiske økonomiske tildelinger.» 18 «Komiteen deler oppfatningen av at et av de viktigste målene med arbeidet med Langtidsplanen for 2009 til 2012 er å skape størst mulig grad av balanse mellom oppgaver, struktur og tilgjengelige midler.» 19 Da Stortinget på begynnelsen av 2000-tallet vedtok den omfattende omstillingen av Forsvaret, var målet å rette opp to grunnleggende ubalanser: >> Ubalansen mellom Forsvarets oppgaver og hvordan forsvaret er pålagt å gjennomføre oppgavene og >> ubalansen mellom Forsvarets ressursbehov og de ressursene som tilføres. I sin rapport fra 2007 understreket Forsvarspolitisk utvalg at det systematiske avviket mellom hva som var de økonomiske planene og de faktiske bevilgningene til Forsvaret fortsatte gjennom årene Forsvarsstudie 2007 var tydelig på at neste langtidsplan for forsvaret også var et valg mellom et budsjett med reell pris- og lønnskompensasjon eller et flatt budsjett uten denne kompensasjonen. Sistnevnte budsjett ville innebære en forholdsvis rask nedbygging av forsvaret. Videreføring av budsjettnivå i langtidsplanen til 2012 Dette var bakteppet for utviklingen av langtidsplanen for perioden Langtidsplanen viderefører nivået på 2008-budsjettet, og innebærer i tillegg en forpliktelse på 800 mill. kroner bevilget i løpet av perioden. Disse midlene skal dekke innfasing og drift av materiell og strukturelementer som regjeringen tok inn i langtidsplanen (missiltorpedobåter og økt personell i Heimevernet), etter at de var foreslått kuttet ut i Forsvarsstudie Med den foreslåtte oppgitte økningen på 75 mill. kroner for 2011, gjenstår nær 300 mill. kroner før forpliktelsene i langtidsplanen er oppfylt. Utviklingen i de økonomiske forutsetningene Størrelsen på forsvarsbudsjettene, kostnadsnivået og utviklingen i kjøpekraft er avgjørende for om det er mulig å få balanse i budsjettet. Trenden har vært en kraftig redusert kjøpekraft fra 1990 (se tabell), noe som forklarer påfølgende kutt i Forsvarets struktur. 20 For at langtidsplanen skal oppfylle Stortingets klare målsetting om å skape balanse mellom oppgaver, struktur og tilgjengelige midler, må også denne utfordringen adresseres i budsjettene. Utviklingen i Forsvarets kjøpekraft fra 1961 til 2010 FFI-rapport 2010/00391 Mrd 2009 kroner Det viktigste målet for å sikre balanse og kjøpekraft, er imidlertid de faktiske forsvarsbevilgningene. FFI påpeker at ved å videreføre flate budsjetter til Forsvaret, noe som har vært tradisjonen siden 1990, vil forsvarets kjøpekraft bli dramatisk redusert. Fremtidige budsjetter må derfor inneholde en årlig vekst over et visst nivå. FFI anslår nødvendig vekst til to prosent hvert år for at Forsvaret skal kunne drifte eksisterende struktur og nå Stortingets pålagte mål. Selv med en budsjettutvikling hvor økningen er på cirka 1,5 prosent, må forsvarsstrukturen på mellomlang sikt reduseres for å få et forsvar i balanse. På neste side er illustrert en slik utvikling. Dette får konsekvenser

9 Årsverk Indikasjon på fremtidens strukturomfang ved middelalternativet FFI-rapport 2010/00391 Oppsummering av konsekvenser Langtidsplanens bevilgning på 800 mill. kroner fordelt på fire år er nødvendig og positiv, men den er ikke tilstrekkelig til at Forsvaret innfrir Stortingets målsettinger og pålagte oppgaver. Budsjettforslaget adresserer ikke de utfordringene som Riksrevisjonen påpeker. Allerede innenfor dagens budsjettrammer, og innenfor rammen som blir videreført i 2011: > Øves det for lite i Hæren, Heimevernet og Luftforsvaret til å opprettholde operativ evne over tid > Forsvinner verdifull kompetanse Brigader 1 0,9 0,85 Eskortefartøy MTB UVB Kampfly MPA og transport > Må våpengrenene prioritere ned øvrig ønsket aktivitet for å omprioritere ressurser til nordområdene > Blir det ikke fløyet nok flytimer > Må fartøy i Sjøforsvaret og kystvakten legges til kai i 2011 for at seilingsaktiviteten skal, med en flåte som er større enn i 2010, videreføres på 2010-nivå. > Må flytteprosjekter finansieres over allerede stramme driftsbudsjetter > Må investeringer skyves på for å gjennomføre internasjonale operasjoner 9

10 Framtidens forsvar: 2012 og videre Det er ubalanse mellom ambisjonene og oppgavene som Forsvaret er pålagt og de økonomiske rammene for virksomheten. Ansatte i Forsvaret har gjennom mange år bidratt til å gjennomføre en storstilt omstilling. Endringene var på mange områder nødvendige og de har skapt et moderne forsvar. Det er nå klare forventninger om at målet om å redusere ubalansene i Forsvaret blir innfridd. På lengre sikt har Befalets Fellesorganisasjon, Norges Offisers forbund og Forsvarets ansatte forventninger til at det blir etablert et troverdig grunnlag for Forsvarets budsjettrammer. Grunnlaget må ta høyde for de reelle kostnadene de politisk besluttede strukturer og oppgaver innebærer. Forsvaret skal løse de oppgaver som de politiske myndighetene til en hver tid pålegger det. Det må være samsvar mellom de forventninger og krav som stilles og hva Forsvaret faktisk kan levere. De forsvarspolitiske ambisjonene stiller tydelige krav til Forsvarets ressurssituasjon, kompetanse og organisering. FFI understreker at det økende fokuset på nordområdene og fortsatt deltakelse i internasjonale operasjoner er ressurskrevende for Forsvaret og krever høyere budsjettbevilgninger. 21 Det er avgjørende hvilket kostnadsgrunnlag som ligger til grunn for den strukturen som Forsvaret til en hver tid skal drifte. Hva er de økonomiske utfordringer og muligheter på kort sikt? Forventningene til budsjettene for 2011 og 2012, som er det siste året i langtidsplanen, er at Stortingets mål for perioden blir innfridd. Det innebærer nødvendigheten av å: >> Oppfylle de resterende nær 300 mill. kroner ved større økninger i og 2012-budsjettene. >> Målrette økt økonomisk støtte utover budsjettforslaget til spesifikke aktiviteter, som økt trening, som det ut fra regjeringens forslag ikke er rom for å gjennomføre. >> Redusere kravet til interneffektivisering i virksomheten ned fra 0,5 prosent. Dette vil kunne bidra til at Forsvaret blir mer bærekraftig, og det vil være et skritt videre og et første svar på spørsmålet om hvilket forsvar vi vil at Norge skal ha. 10

11 1 Rapport Statskonsult 2006 «Omstilling i Forsvaret », side 7 2 Rapport Statskonsult 2006 «Omstilling i Forsvaret », side 51 3 Statskonsult FPU 2007, side 76 5 Statskonsult side 50 6 Statskonsult side 53 7 Statskonsult side 50 8 St.prp. nr 45 ( ) 9 Statskonsult rapport, side 5 (4461 som Forsvarets Militære Organisasjons andel) 10 Statskonsult side Forsvarskomiteens Innst nr. 318 ( ) pkt Forsvarskomiteens Innst nr. 318 ( ) pkt St. prp. nr 48 ( ) pkt Riksrevisjonens Dokument:1 ( ), pkt Prop.1 S Forsvarsdepartementet ( ), side FFI 2010/391, side FFI 2010/391, side FPU 2007, side Forsvarskomiteens Innst. nr. 318 ( ) 20 FFI 2010/391, side 3 21 FFI 2010/391, side 37 11

12 Norges Offisersforbund Befalets Fellesorganisasjon Karl Johans gate 12 J, inngang fra Kirkegaten 36 Boks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon Norges Offisersforbund Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010

Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010 The Minister Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010 Kravet til byråkratens faglige integritet Professor Knut Dahl Jacobsen: Det er

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av omstilling i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av omstilling i forsvarssektoren Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av omstilling i forsvarssektoren Dokument nr. 3:6 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 7 1 Hovedmål

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Stener Olstad Brigader Sjef FST/Org 05.09.2012 1 Agenda Bakgrunn for effektivisering Regime for gevinstrealisering

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 16/76619 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Utenriks- og forsvarskomiteen Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedmål

Detaljer

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARSSJEF HARALD SUNDE Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 24. januar 2011 2 Innledning Mine damer og herrer Forsvaret av i dag og i morgen er et forsvar som opererer

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Innst. S. nr Innstilling fra forsvarskomiteen om Forsvarets investeringsprofil. 1. INNLEDNING 2. INVESTERINGSBEHOV 3. INVESTERINGSPROFIL

Innst. S. nr Innstilling fra forsvarskomiteen om Forsvarets investeringsprofil. 1. INNLEDNING 2. INVESTERINGSBEHOV 3. INVESTERINGSPROFIL Innst. S. nr. 140. (1998-99) Innstilling fra forsvarskomiteen om Forsvarets investeringsprofil. St.meld. nr. 23 (1998-99). Til Stortinget. 1. INNLEDNING Bakgrunn for meldingen Regjeringen følger gjennom

Detaljer

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 153 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Tilråding

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( ) Innst. S. nr. 136 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Dokument nr. 8:30 (2005-2006) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Ove

Detaljer

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT Kontroll- og konstitusjonskomiteen ref. Brev av 15. desember 2011 Vår ref, 2011/00168-14/FD III/KNIN/TJM Dato 6 JAN Oi SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Norges Offisersforbund Høringsnotat FMR 2015

Norges Offisersforbund Høringsnotat FMR 2015 Vår saksbehandler: Torbjørn Bongo Kopi til: [Navn Navnesen] Vår referanse: [xxx] Tidligere referanse: [xxx] Sted, dato Oslo, 14.09.2015 Tidligere dato Til Forsvarssjefen Kopi til Internt Intern kopi til

Detaljer

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Forsvarets utvikling Paul Narum Adm dir FFI Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Innhold 1. Historisk tilbakeblikk 2. Status Operativ evne Økonomi 3. Hvordan ser verden ut om 20 år? 4. Strategiske veivalg a)

Detaljer

Kommentarer til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren

Kommentarer til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 24/26 august 2016 Kommentarer til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren LO er opptatt av at Norge skal ha et forsvar som

Detaljer

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd SØRREISA KOMMUNE Ordføreren Dato: 04.01.2012 Deres ref: Arkiv - arkivsak: X10-11/157 Vår ref: 140/12 Direkte telefon: 77875001 E-post: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no Org.nr. 940755603 Sammendrag - høringsuttalelse

Detaljer

St.prp. nr. 71 ( )

St.prp. nr. 71 ( ) St.prp. nr. 71 (2000-2001) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 20. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap. 0731 Kapittel 1 St.prp. nr. 71 2 1 Innledning Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Ugradert sammendrag av Dokument 3:13 (2015 2016) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 7 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justisog beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren

Detaljer

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 54/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/05022-12 Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke Sammendrag Kirkerådet og bispedømmerådene

Detaljer

Innst. S. nr. 318. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen

Innst. S. nr. 318. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Innst. S. nr. 318 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp. nr. 48 (2007 2008) Innstilling fra forsvarskomiteen om et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedmål

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARSSEKTOREN (2009-2012) 7. juli 2008 STATSRÅDENS FORORD Regjeringens forsvarspolitiske hovedmål er et forsvar

Detaljer

Prop. 73 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Et forsvar for vår tid

Prop. 73 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Et forsvar for vår tid Prop. 73 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Innledning status og hovedprioriteringer... 7 1.1 Forsvarets rolle og funksjon... 7 1.2 En ny planprosess... 8

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 7

Budsjett-innst. S. nr. 7 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009, kapitler

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011 Saksnr: 2011/813-3 Arkiv: Saksbehandler: Inge Morten Angård Dato: 05.12.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret 12.12.2011 Langtidsplan for Forsvaret - Høring av rapport - Forsvarssjefens

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

PÅ VEI MOT ET REALISTISK KRIGSFORSVAR

PÅ VEI MOT ET REALISTISK KRIGSFORSVAR PÅ VEI MOT ET REALISTISK KRIGSFORSVAR Økning av forsvarsbudsjettet til 2% av BNP NILS HOLME (RED.) 14. JUNI 2017 Foto: Henrik Røyne / Forsvaret SAMMENDRAG Hensikten med dette notatet er å belyse den dramatiske

Detaljer

DERFOR FORNYER VI FORSVARET

DERFOR FORNYER VI FORSVARET Forsvarsstudie 07 DERFOR FORNYER VI FORSVARET Det norske forsvaret omstilles nå til et moderne innsatsforsvar. Utfordringen videre er å gi Forsvaret en struktur som kan holdes stabil over tid. MODERNISERING

Detaljer

Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill fra Personellforbundet

Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill fra Personellforbundet Vår dato Vår referanse 1 av 7 12.08.2016 JH Tidligere dato Tidligere referanse Vår saksbehandler [Sett inn dato] [Tidligere referanse] JH Utenriks- og forsvarskomiteen Kampkraft og bærekraft, høringsinnspill

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf The Minister Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf Erfaring fra eier og ekstern kvalitetssikrer Jonny M Otterlei Temadag: Kvalitetssikring av komplekse prosjekter, 15. oktober 2003 Norsk senter for

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 7

Budsjett-innst. S. nr. 7 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007-2008) Budsjettinnstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp. nr. 1 (2007-2008) Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (29 21) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 21 Utgiftskapitler: 17 1795 Inntektskapitler: 47 4799 Innhold Del I Innledende del... 7 1 Hovedmål og prioriteringer...

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postmøte Dato: 27.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Saker til behandling: 077/16 Tilstede faste medlemmer Jonni H Solsvik

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 7

Budsjett-innst. S. nr. 7 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postmøte Dato: 27.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Vi ber om at alle sender skriftlig tilbakemelding innen mandag 27.

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:3 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:3 ( ) Innst. S. nr. 161 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:3 (2007-2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Oslo Militære Samfund 5. desember 2011 Paul Narum Administrerende direktør Innhold 1. Utfordringer 2. Forsvarets oppgaver 3. Planleggingsdilemmaer

Detaljer

St.prp. nr. 84 ( )

St.prp. nr. 84 ( ) St.prp. nr. 84 (1999-2000) Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper» Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 9. juni 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Høringsuttalelse fra Andøy kommune. Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35

Høringsuttalelse fra Andøy kommune. Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35 Høringsuttalelse fra Andøy kommune Lokaliseringsalternativ for Forsvarets nye kampfly F-35 6. januar 2012 Høringsuttalelsen fra Andøy kommune har fire hovedelementer Hva er best for Norge Forsvaret og

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 FFIs STRATEGI ω = ω 0 + αt θ = θ 0 + ω 0 t + ½αt 2 ω2 = ω 0 2 + 2α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 ) VISJON INNLEDNING Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs MÅLBILDE FORSVARET ER EFFEKTIVT OG RELEVANT

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY Fylkesrådet FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSSAK NR.: 89/10 Løpenr.: 12208/10 Saknr.: 03/3500-14 Ark.nr.: X10SAKSARKIV Dato: 11.05.2010 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesrådsleder HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

1-07. Forsvar koster. Foto: FMS

1-07. Forsvar koster. Foto: FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t s e p t e m b e r 2 0 0 7 1-07 Forsvar koster Foto: FMS Evig omstilling?

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

Innst. S. nr. 72 ( )

Innst. S. nr. 72 ( ) Innst. S. nr. 72 (2000-2001) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 11 (2000-2001) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Innst. 278 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 98 S ( )

Innst. 278 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 98 S ( ) Innst. 278 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 98 S (2013 2014) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO,

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO, Infomøte FD KJEVIKFAKTA KJEVIKFAKTA.NO, POST@KJEVIKFAKTA.NO Hvorfor er Kjevikfakta invitert til FD? Vi mener at FMR ikke er kvalitetssikret mht en flytting av Kjevik. Dette har vi tidligere spilt inn til

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET Utgiftskapitler:

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET Utgiftskapitler: Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 2 Prop. 1 S 2010 2011 Innhold Del I Innledende

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg.

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg. Sjømaktseminar 7 (2000) Hvordan anvender Norge Sjømakt sett fra et strategisk nivå av Viseadmiral Eivind Hauger- Johannessen, Stabssjef Forsvarets overkommando 1. september 2000 Innledning Norsk anvendelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité E: Saksorientering: Forrige regjeringen la 11. oktober fram St.prp.nr. 1 (2001-2002) med et samlet forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer