DERFOR FORNYER VI FORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DERFOR FORNYER VI FORSVARET"

Transkript

1 Forsvarsstudie 07 DERFOR FORNYER VI FORSVARET Det norske forsvaret omstilles nå til et moderne innsatsforsvar. Utfordringen videre er å gi Forsvaret en struktur som kan holdes stabil over tid. MODERNISERING SOM SVAR PÅ NYE VILKÅR Forsvarsstudie 07: MÅLET ER ET RELEVANT OG BÆREKRAFTIG FORSVAR

2 Forsvarssjef Sverre Diesen Forsvarsstudie 07 er forsvarssjefens militærfaglige råd til forsvarsministeren og regjeringen Forsvaret har siden 2001 gjennomgått en omfattende omstilling og modernisering. Dette arbeidet har vært basert på bred politisk enighet i Stortinget, og har hatt som hovedmålsetting å skape et mer moderne og fleksibelt forsvar tilpasset et endret sikkerhetsbilde. Det er blitt lagt stor vekt på å styrke den operative evnen for å videreutvikle Forsvaret som et effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel, som kan løse summen av sine oppgaver på en troverdig måte, både hjemme og ute. Mye er oppnådd i arbeidet med å modernisere Forsvaret. Den operative evnen er betydelig styrket på mange områder, og målene som ble satt for Forsvaret innen 2005, er nådd. Arbeidet er godt i gang med å gjennomføre de tiltak Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av langtidsplanen for perioden side 3 Forsvarsstudie 07 Samtidig gjenstår viktige utfordringer i det videre arbeidet med å videreføre moderniseringen av Forsvaret og opprettholde den nødvendige operative evne, særlig i et langsiktig perspektiv. Beregninger viser at den vedtatte forsvarsstrukturen ikke vil være bærekraftig på lengre sikt, dersom dagens budsjettnivå videreføres. Det er behov for å skape en langsiktig balanse mellom Forsvarets ambisjonsnivå, struktur og ressurstilgang en situasjon der baser og støttestruktur står i et riktig forhold til den operative strukturen, og potensialet for flernasjonalt samarbeid utnyttes i større grad. Disse utfordringene står i sentrum for forsvarssjefens Forsvarsstudie 07. Ambisjonsnivå Bud- Δ sjetter Baser og Operativ Δ struktur støttestruktur Forsvarsstudie 07 gjennomføres som forsvarssjefens prosess i det integrerte Forsvarsdepartementet (FD), i tråd med Stortingets beslutning om at forsvarssjefen og de strategiske funksjonene i Forsvarets overkommando skal integreres i FD, der forsvarssjefens strategiske planleggings- og utredningskapasitet er lagt til departementets sivil-militære avdelinger. Arbeidet skjer i en nær, løpende kontakt med, og inkluderer en rekke kompetansemiljøer i og rundt Forsvaret. Studien skal munne ut i et helhetlig militærfaglig råd til forsvarsministeren og regjeringen høsten Forsvarssjefens anbefalinger vil bli vurdert politisk innenfor en større helhet, som et ledd i utarbeidelsen av regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret i perioden Forsvarsstudie 07 utgjør forsvarssjefens militærfaglige anbefaling til dette arbeidet. Brigader Atle Bastiansen Leder Forsvarsstudie 07

3 ET SVAR side 5 Forsvarsstudie 07 PÅ NYE VILKÅR FORSVARET HAR I FLERE ÅR VÆRT INNE I EN OMFATTENDE MODERNISER- ING. OMSTILLINGEN ER ET NØDVENDIG SVAR PÅ FUNDAMENTALE ENDRINGER I NASJONALE OG INTERNASJONALE VILKÅR. Tre utviklingstrekk i verden omkring oss har vært særlig viktige i forhold til den nye innretningen av Forsvaret. For det første har det skjedd betydelige endringer i det internasjonale sikkerhetsbildet. For det andre er teknologien i rivende utvikling og griper fundamentalt inn i hvordan militære operasjoner kan gjennomføres og hvordan en militær organisasjon fungerer. For det tredje blir internasjonalt samarbeid stadig viktigere når Forsvaret skal organiseres. I tillegg kommer noen viktige nasjonale vilkår, først og fremst de rammene som legges av våre politikere når de vedtar størrelsen på forsvarsbudsjettet. Det er også viktig å erkjenne at militærmakt bare er ett av fl ere virkemidler i forhold til de sikkerhetsutfordringer vi står overfor. En helhetlig tilnærming må derfor ligge til grunn når fremtidens forsvar skal utformes. STORTINGET HAR VEDTATT AT FORSVARET SKAL IVARETA ÅTTE HOVEDOPP GAVER. DE FIRE FØRSTE ER NASJONALE OPPGAVER, DE TO NESTE ER OPPGAVER SOM LØSES I SAMARBEID MED ALLIERTE OG EVENTUELT ANDRE, MENS DE TO SISTE ER OPPGAVER SOM IKKE ER DIMENSJONERENDE FOR FORSVARET. 1Å SIKRE ET NASJONALT BESLUTNINGS- GRUNNLAG GJENNOM TIDSMESSIG OVERVÅKING OG ETTERRETNING. Å HÅNDHEVE NORSK SUVE- 2RENITET. Å IVARETA NORSK MYNDIGHETSUTØVELSE PÅ 3AVGRENSEDE OMRÅDER.» 4Å FOREBYGGE OG HÅNDTERE EPISODER OG SIKKERHETSPOLITISKE KRISER I NORGE OG NORSKE OMRÅDER.

4 side 6 Forsvarsstudie 07 EN NY SIKKERHETSPOLITISK SITUASJON Under den kalde krigen var trusselbildet klart defi nert. Trusselen var i hovedsak knyttet til en annen stats mulige vilje og evne til å angripe. I dag er situasjonen mye mer sammensatt og uforutsigbar. Skillet mellom nasjonal og internasjonal sikkerhet er i ferd med å viskes ut, og kriser kan oppstå i glidende overganger mellom fred og krig. Trusselen kan like gjerne være en mindre interessegruppe som en stat. Terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og angrep på kritisk infrastruktur er sikkerhetsutfordringer også for Norge. Det betyr at å be skytte Norge og norske interesser, går langt ut over det å verne om vårt territorium. Samtidig står vårt land i en særskilt situasjon som innvirker på trusselbildet. Som energi produsent leverer vi så mye olje og gass at det påvirker markedene og energiforsyningen i fl ere store europeiske land. Denne strategiske posisjonen kan gjøre oss sårbare under gitte omstendigheter. Derfor har nordområdene fått et større politisk fokus. I dag står energiutvinning, miljø og god forvaltning av marine ressurser like høyt på agendaen i disse områdene som sikkerhetspolitikk. Forsvaret har likevel fortsatt en viktig rolle å spille som utøver av myndighet og gjennom sitt generelle nærvær. Vi er som før et lite, men ressursrikt land i ytterkanten av Europa og fremdeles nabo til en stormakt i øst. NY TEKNOLOGI DRIVER ENDRING Ny teknologi og nye doktriner som følger av denne, omformer nå Forsvaret på grunnleggende måter. Den teknologiske NATOS STRATEGISKE KONSEPT Omleggingen av det norske forsvaret henger nøye sammen med NATOs strategiske konsept. Dette ble lagt om i 1999 for å kunne møte hele det nye spekteret av opp gaver og ufordringer. Som et ledd i dette, er alliansen i ferd med å bygge opp en moderne styrkestruktur. NATOs medlemsland foretar derfor en omfattende omstrukturering av sine militære styrker med økt vekt på hurtig å kunne deployere og operere innen for og utenfor NATOs område. Alliansens medlemsland ser mindre behov for å opprettholde store styrker som ikke lett kan fl yttes, og som er beregnet primært for nasjonalt forsvar. I stedet prioriteres deployerbare styrker som skal være tilgjengelige for hele bredden av NATOs oppdrag. utviklingen gjør at hver militære enhet i fremtiden vil kunne være mer effektiv enn i dag. Tallmessig store enheter og forrige generasjons utstyr ivaretar derfor ikke norsk sikkerhet overfor en motpart med høyteknologiske våpen. Et mindre og mer kapitalintensivt forsvar med høy reaksjonsevne og kvalitet, vil være mer effektivt. Ny teknologi legger også til rette for en tettere integrering av forsvarsgrenene. Dette tankesettet er nå vel etablert blant våre allierte, basert på erkjennelsen av at hver gren for seg kan utrette svært lite i forhold til det en samordnet operasjon kan gjøre. Utviklingen innenfor militær teknologi har også klare kostnads messige konsekvenser. Med knappe ressurser, må Forsvaret aktivt bruke ny teknologi for å skape mer forsvar for hver krone, samtidig som den materiellmessige moderniseringen vil ligge på et nøkternt nivå. Samtidig viser erfaring at det også er noen betydelige utfordringer knyttet til den teknologiske utviklingen. For det første stiger prisene på høyteknologiske militære løsninger mer enn andre varer. Selv når man tar hensyn til den ekstra effekten ny teknologi gir, vil nye investeringer likevel forutsette en ytterligere overføring av midler fra den ikke-operative til den operative delen av Forsvaret. For det andre viser erfaringer fra nylig gjennomførte operasjoner at ny teknologi ikke erstatter behovet for å kunne stille med soldater ute i felten. Personell på bakken er også viktig i forbindelse med det sivil-militære samarbeidet som er nødvendig for å bygge opp samfunnet igjen etter en krigstilstand. ØKT KAPASITET GJENNOM INTERNASJONALT SAMARBEID Økt samarbeid er nøkkelen til bedre utnyttelse av de ressurser som Forsvaret til enhver tid rår over. Dette er blitt enda tydeligere i løpet av de siste årene, og det får stadig større konsekvenser for hvordan Forsvaret organiserer sin virksomhet. Dette gjelder også i høy grad samarbeid med andre land, både bilateralt og gjennom allianser og annet internasjonalt sam arbeid. På denne måten kan et lite land som Norge opprettholde den nødven- dige bredden av kapasiteter også i framtiden. Det bidrar både til bedre utnyttelse av de samlede ressursene og til videreføring av nasjonal kompetanse. Samarbeidet bidrar også til at internasjonale operasjoner kan gjennomføres mer effektivt og med større fl eksibilitet. Flernasjonalt samarbeid kan være aktuelt i mange deler av militær virksomhet, fra operasjoner og styrkeproduksjon til anskaffelser og logistikk, og det kan utnyttes på fl ere nivåer. FN utgjør den overordnede og viktigste rammen for globalt sikkerhets samarbeid. NATO er fortsatt en hjørnesten i norsk sikkerhetspolitikk, med EU som et viktig supplement. MEST MULIG FORSVAR FOR PENGENE Selv om bevilgningene år for år ligger på omtrent samme nivå, får Forsvaret en stadig mindre andel av det samlede statsbudsjettet. Vi kan ikke forvente at dette endrer seg i overskuelig fremtid. Vår utfordring er derfor å tilpasse oss den økonomiske situasjonen. Forsvarets vedtatte struktur er ikke i langsiktig balanse. Det vil si at det ikke er penger nok til å drive og fornye den vedtatte forsvarsstrukturen på lengre sikt. For å gjøre noe med dette, må vi både rette ressursene inn mot det som faktisk øker vår forsvars evne, og redusere strukturen på andre områder. Omstillingene i gjeldende langtidsplan vil forbedre situasjonen, men ikke løse problemet på lang sikt. Forsvaret mener derfor at det må være en hovedambisjon i neste langtidsperiode ( ) å gjøre de nødvendige grep for å skape et forsvar som er i langsiktig balanse. Dette er derfor defi nert som en hovedoppgave i Forsvarsstudie 07. Utfordringene knyttet til dette, vil bli nærmere beskrevet senere i denne brosjyren. BEHOVET FOR Å TENKE HELHET I forhold til mange av de sikkerhetsutfordringer vi i dag ser for oss, vil militærmakt bare være ett av fl ere virkemidler. Et samarbeid mellom Forsvaret, politiet, den sivile beredskapen og det sivile sam funnet vil i mange tilfeller være nødvendig for å kunne møte situasjonen med relevante tiltak. Det betyr at man allerede i utgangspunktet må planlegge for at militære virkemidler må kunne anvendes som en integrert del av en helhetlig tilnærming. Det er altså ikke tilstrekkelig at Forsvaret integreres internt mellom forsvarsgrenene og med alliansepartnere internasjonalt. Det må også inngå i en samordnet helhet, sammen med andre sikkerhetspolitiske virkemidler, og i et effektivt sivil-militært samarbeid. MILITÆRMAKT BARE ETT AV FLERE VIRKEMIDLER I SIKKERHETSPOLITIKKEN Utviklingen av Forsvaret i Norge tar utgangspunkt i et sett overordnede sikkerhetspolitiske mål:» Forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet» Bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden» Ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press» Kunne forsvare Norge/NATO mot anslag og angrep sammen med allierte» Sikre samfunnet mot anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører For å kunne nå disse målene, må en helhetlig politikk legges til grunn, der militærmakt vil være ett av fl ere virkemidler i den sikkerhets politiske verktøykassen. Målene tilsier også et betydelig behov for å modernisere Forsvaret. side 7 Forsvarsstudie 07 5 Å BIDRA TIL KOLLEKTIVT FORSVAR AV NORGE OG ØVRIGE DELER AV NATO MOT TRUSLER, ANSLAG OG ANGREP, INKLUDERT BRUK AV MASSEØDELEGGELSES- VÅPEN. 6 NASJONALE Å BIDRA TIL FLERNASJONAL KRISE- HÅNDTERING, HERUNDER FLER- FREDSOPERASJONER. Å BIDRA MED MILITÆR STØTTE TIL DIPLO- MATI OG TIL Å FORHINDRE SPREDNING AV 7 MASSEØDELEGGELSESVÅPEN. 8 Å BIDRA TIL IVARETAKELSE AV SAM- FUNNSSIKKERHET OG ANDRE SENTRALE SAMFUNNSOPPGAVER.

5 side 8 Forsvarsstudie 07 ET RELEVANT FORSVAR SOM ER BÆREKRAFTIG OVER TID side 9 Forsvarsstudie 07 Moderniseringen som nå pågår, bringer oss mange skritt nærmere et innsatsforsvar som er relevant og anvendelig nasjonalt og internasjonalt. Det gjenstår i midlertid en betydelig utfordring: Å sikre at Forsvaret er i langsiktig balanse, slik at det blir bærekraftig over tid. Da må ambisjonsnivå stå i et riktig forhold til budsjetter, og baser og støttestruktur må stå i et riktig forhold til operativ struktur. Å skape balanse står i sentrum for Forsvarsstudie 07, som er forsvarssjefens fagmilitære innspill til hvordan Forsvaret skal utvikles i perioden NORSK DELTAKELSE I FN-OPERASJONER AFRIKA: United Nations Mission in Sudan (UNMIS) Sudan: 16 FN-observatører og stabsoffi serer. United Nations Mission to Ethiopia and Eritrea (UNMEE): 5 FN-observatører MIDTØSTEN: United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO): 13 FN-observatører BALKAN: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK): 5 offi serer, inkludert deltakelse i Kosovo Force (KFOR)

6 «side 10 Forsvarsstudie 07 Fra i hoved sak å skulle forsvare norsk territorium, rettes Forsvaret inn mot også å verne om norske interesser både hjemme og i utlandet. FRA MOBILISERINGSFORSVAR TIL INNSATSFORSVAR Moderniseringen som Forsvaret nå er inne i, vil gi oss et forsvar som er vesensforskjellig fra det mobiliseringsforsvaret som ble bygget opp etter siste verdenskrig. Vi får et tallmessig mindre forsvar, og det vil også være fast etablert på færre steder enn tidligere. På den annen side vil det ha en større evne til å være på rett sted, til rett tid, og med riktige militære kapasiteter. Fra i hoved sak å skulle forsvare norsk territorium, rettes Forsvaret nå inn mot også å verne om norske interesser både hjemme og i utlandet. I stedet for tradisjonelle mobiliseringsstyrker, skal Forsvaret kunne stille til rådighet militære kapasiteter som er fl eksible og anvendelige når en situasjon oppstår. Det betyr at de som skal tjenestegjøre i Forsvaret, må være forpliktet til innsats på kort varsel. Forsvaret konsentrerer nå sin virksomhet omkring det som gir militær slagkraft også kalt den spisse ende. Det betyr at midler må frigjøres fra resten av strukturen. Den ikke-operative delen av Forsvaret er bare berettiget når den bidrar til å gi den spisse ende best mulig kapasitet. Samtidig omstilles deler av logistikk- og støttestrukturen, slik at den får samme kvaliteter og evne til reaksjon og forfl ytning som den operative strukturen. Tidligere ble de tre forsvarsgrenene og Heimevernet i stor grad utviklet hver for seg. I dag legges det større vekt på å få de ulike delene til å virke sammen slik at vi skaper og utnytter synergier. Til sammen vil dette skape en større effekt enn det de enkelte elementene kan klare hver for seg. Dette krever samtidig at vi forbedrer vår evne til å hente inn informasjon, sortere den og sørge for at den er tilgjengelig for de rette brukerne. Sentralt i denne satsingen er det som kalles nettverksbasert forsvar, der moderne teknologi utnyttes til raskt å etablere én felles situasjonsforståelse som all aktivitet skal baseres på. UBALANSE TRUER MODERNISERINGEN PÅ SIKT Selv om reformene de siste årene utvilsomt har brakt Forsvaret på rett kurs, gjenstår det betydelige økonomiske utfordringer som på sikt vil true Forsvarets evne til å løse sin hovedoppgave produksjon av operativ evne. Utfordringene ligger på to plan. For det første viser kostnadsberegninger at den forsvarsstrukturen som Stortinget vedtok i 2004, ikke vil være bærekraftig over tid dersom dagens budsjettnivå føres videre i årene fremover. Forsvarets forskningsinstitutt har regnet ut at de årlige kostnadene knyttet til å drifte og gjenanskaffe dagens vedtatte forsvarsstruktur, i gjennomsnitt vil ligge betydelig over budsjettrammene i perioden Dette gapet oppstår blant annet fordi det forventes realvekst i kostnadene i årene fremover. I praksis betyr dette at mye av midlene som frigjøres gjennom omstillingen og som skulle gått til investeringer og operativ drift i fremtiden vil kunne gå med til å dekke et stadig økende driftsbehov. Det er dessverre slik at kortsiktig behov for innsparinger kun kan foretas på de områdene der man har kortsiktig økonomisk handlefrihet. Det vil i første rekke si at man utsetter investeringer og reduserer øvelser og annen treningsaktivitet. Slike tiltak rammer ensidig Forsvarets operative evne, fordi det er den operative strukturen den spisse enden som er mest avhengig både av materiellinvesteringer og trening. Den andre utfordringen, som er beslektet med den første, ligger i misforholdet mellom omfanget av operativ struktur, det vil si Forsvarets innsatsavdelinger, og omfanget av militære leire (basestruktur) og støttevirksomhet. Den pågående moderniseringen innebærer riktignok en omfordeling i favør av den operative strukturen, men dette er ikke nok til å skape nødvendig balanse. Forsvarsstudie 07 vil derfor måtte ha fokus på å tilpasse base- og støttestrukturen til det som er strengt nødvendig for å støtte opp om den operative strukturen. Hvis ikke noe fundamentalt gjøres på dette området, vil Forsvaret om få år rammes av en ny krise. FORSVARSSTUDIE 07: HVORDAN SKAPE ET FORSVAR I LANGSIKTIG BALANSE? Med bakgrunn i disse utfordringene, vil hovedfokus i Forsvarsstudie 07 rettes mot å kartlegge og anbefale tiltak for å utvikle et forsvar i langsiktig balanse når det gjelder sammenhengene mellom ambisjonsnivå og budsjetter, og mellom operativ struktur og baser og støttestruktur. Fire premisser vil ligge til grunn for arbeidet: En forsvarsstruktur tilpasset økonomiske realiteter, fortsatt modernisering basert på tett tilknytning til våre allierte, selvstendig evne til å håndtere fredstidshendelser og kriser, og kraftsamling av militære enheter. En struktur i økonomisk balanse. Tidligere planlegging har vært for optimistisk når det gjelder hva slags forsvar det har vært mulig å holde stabilt over tid. Som nevnt vil planleggingen i Forsvarsstudie 07 være rettet inn mot å vurdere hvor godt forsvar vi kan få innenfor det budsjettnivået som politiske myndigheter fastsetter. Fortsatt modernisering. Moderniseringen som pågår, må derfor fortsette etter 2008, slik at Forsvaret blir best mulig i stand til å møte uventede hendelser på kort varsel. Det vil være grunnleggende for dette arbeidet å se norsk sikkerhet i sammenheng med vårt medlemskap i NATO og vårt forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid med NORSKE STYRKER I AFGHANISTAN Norske styrker inngår som en del av International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan, som ble opprettet i 2001 på grunnlag av et FN-mandat. Fra 2003 er ISAF underlagt NATO-kommando. Den viktigste oppgaven er å støtte overgangsstyret i Afghanistan med tanke på å fremme sikkerhet og støtte gjenoppbyggingen av landet. Norske styrker omfatter 450 soldater og offi serer, og bidrar på mange viktige områder, blant annet: Operation Afghan Falcon fi re norske F-16-fl y inngår våren 2006 i styrken. Provincial Reconstruction Team overvåking av utviklingen og forbedring av levekårene for sivilbefolkningen i Nord-Afghanistan Områdekommando Nord regional koordinering av ISAF-styrkene i det nordlige Afghanistan Hurtig reaksjonsstyrke sikkerhetsstyrke primært rettet inn mot nordlige områder Norsk feltsykehus fullt utrustet og bemannet sykehus med pleiekapasitet på inntil 50 senger Multinasjonal logistikkbase betydelig norsk bidrag til større base i Mazar-e Sharif side 11 Forsvarsstudie 07

7 side 12 Forsvarsstudie 07 FN og EU. Norske og allierte styrker må være trent og tilpasset slik at de kan operere sammen, både til kollektivt forsvar og i internasjonale operasjoner med folkerettslig mandat. I tillegg er det et ubestridelig faktum at små og mellomstore land i fremtiden ikke vil kunne opprettholde balanserte forsvar det vil si hele dagens bredde av kapasiteter med nødvendig kvalitet på rent nasjonal basis. I stedet må de søke mot et fl ernasjonalt samarbeid. Selvstendig forsvarsevne. Selv om de viktigste av Norges sikkerhetsutfordringer må løses gjennom internasjonalt samarbeid, må vi ha en selvstendig evne til å håndtere fredstidshendelser og mindre kriser i Norge og våre nærområder. Disse kan favne bredt, fra ressurskonfl ikter og terror situasjoner til militær maktbruk. Nordområdene har fått et særskilt fokus i den senere tid, og er defi nert som et strategisk satsingsområde i regjeringens politiske plattform. Regjeringen ønsker blant annet å styrke tilstedeværelsen og evnen til suverenitetshevdelse. Forsvaret kommer fortsatt til å være synlig til stede i begge landsdeler. Tilstedeværelse av styrker fra alle forsvarsgrener i nord vil være viktig for å demonstrere vilje og evne til å ivareta nasjonale interesser i regionen. Det vil likevel være nødvendig å vurdere fremtidig størrelse på Forsvarets basestruktur. Det sentrale er at de operative avdelingene hurtig kan settes inn for å håndtere de ulike situasjoner som kan oppstå. Det må derfor skilles mellom Den reelle forsvarsevnen ligger i fly, fartøyer og avdelinger, ikke i baser og infrastruktur ut over det nødvendige. hvor de ulike avdelingene er stasjonert og hvor de kan brukes. Den reelle forsvarsevnen ligger i fl y, fartøyer og avdelinger, ikke i baser og infrastruktur ut over det nødvendige. Kraftsamling av deler av styrkestrukturen. Etter den kalde krigens slutt har bredden i styrkestrukturen stort sett vært uendret. Nødvendige kostnadskutt har i stedet blitt gjennomført ved å kutte i antall operative enheter, for eksempel fl y, fartøyer og kjøretøyer. En slik ostehøvling fører over tid til at den operative nytten av de gjenværende enhetene blir uforholdsmessig liten. Forsvaret må derfor vurdere å helt avvikle enkelte kapasiteter for å skape rom for nødvendig modernisering og nyinvestering, og samle ressurser og kompetanse rundt færre, men mer slagkraftige enheter. Igjen vil fl ernasjonale løsninger være viktig. Ved at fl ere land går sammen, vil man også kunne opprettholde kapasiteter som ellers ville forsvinne. FOKUS PÅ STRUKTUR, KOMPETANSE OG SAMARBEID Med utgangspunkt i disse premissene, vil arbeidet i Forsvarsstudie 07 organiseres rundt tre hovedområder: Forsvarets operative struktur, base- og støttestrukturen, samt kompetanse og personell. I tillegg vil det være fokus på bedre ressurs utnyttelse gjennom flernasjonalt samarbeid og offentlig-private løsninger. Forsvarets struktur. Forsvarsstudie 07 skal anbefale en operativ struktur som på best mulig måte kan dekke Forsvarets oppgaver og ambisjonsnivå, samt en struktur for base, logistikk og støtte som er best mulig tilpasset behovene i den operative strukturen. Det vil innledningsvis bli kartlagt hvilke muligheter som fi nnes for å konsentrere operativ virksomhet, kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner, med utgangspunkt i dagens styrkestruktur. Base- og støttestrukturen vil også bli utredet i lys av dette arbeidet. Deretter vil det bli utviklet et antall alternative operative strukturer, basert på en videreføring av dagens budsjettnivå. Disse vil så bli gjort til gjenstand for helhetlige vurderinger og operative spill, før Forsvarsstudie 07 endelig RELEVANT OG KOSTNADS- EFFEKTIVT Norge er på vei mot et bedre forsvar et forsvar som er sikkerhetspolitisk relevant og kostnadseffektivt. Det blir tallmessig mindre enn før. Det vil operere fra færre steder enn før. Men det vil ha langt større evne til å være på rett sted til rett tid, med riktige innsatsmidler. Det er oppgavene som skal løses, som må danne grunnlaget for den struktur, kapasitet og kompetanse Forsvaret skal bygge. Vi må derfor prioritere våre ressurser i langt sterkere grad i retning av det som styrker vår faktiske forsvars evne. anbefaler en operativ struktur med tilpasset Flernasjonalt samarbeid og offentlig-private styrkeproduksjon, base- og støttestruktur. løsninger. Flernasjonalt samarbeid blir sentralt I arbeidet skal det legges vekt på å utnytte i den videre utviklingen av Forsvaret, og er ny teknologi og nettverksbaserte løsninger avgjørende for å utnytte tilgjengelige ressurser maksimalt. best mulig. Slikt samarbeid kan være aktuelt i forhold til anskaffelser, styrkeproduksjon Kompetanse og personell. Forsvarets struktur (inkludert utdanning), operativ virksomhet og må bemannes med personell med riktig logistikk. En rekke uavklarte problem stillinger kompetanse og en grads- og aldersstruktur må utredes når det gjelder fl ernasjonalt samarbeid, ikke minst forhold knyttet til nasjonal som sikrer Forsvarets operative evne. I Forsvarsstudie 07 vil allerede vedtatte reformer på suverenitet og råderett. Forsvarsstudie 07 dette området bli fulgt opp og evaluert for å skal i alle deler av sitt arbeid lete aktivt etter sikre at de gir forventet effekt. Ytterligere tiltak områder som kan ha potensial for fl ernasjonalt militært samarbeid, og fremme konkrete vil bli vurdert med tanke på å skape løsninger som er så kostnadseffektive som mulig, forslag for å utnytte dette. Et annet område for samtidig som de bidrar til å øke forsvarsevnen. Forsvarsstudie 07 skal også foreslå skal vurderes på alle områder der Forsvaret, samarbeid er offentlig-private løsninger. Disse tiltak for å møte utfordringene når det gjelder av beredskapsmessige eller andre operative kompetanse profi l og grads- og aldersstruktur. grunner, ikke selv må stå ansvarlig. I tråd med Det vil også bli vurdert konkrete endringer i konsept for offentlig-privat partnerskap for Forsvarets system for rekruttering. Når det forsvarssektoren skal Forsvarsstudie 07 identifi sere og vurdere hvilke av Forsvarets behov gjelder utdanning, vil fokus rettes mot en helhetlig tilnærming til utvelgelse/seleksjon av som kan dekkes ved hjelp av ulike former for studenter, samlokalisering av skole virksomhet, offentlig-private løsninger. Et internasjonalt organisering av den grunnleggende befals- og perspektiv skal være innarbeidet i vurderingene. offi sersutdanningen og samarbeid med sivile læresteder. Endelig skal Forsvarsstudie 07 vurdere dagens praktisering av verneplikten og anbefale tiltak for å tilpasse denne best mulig Forsvarets behov. «side 13 Forsvarsstudie 07

8 side 14 Forsvarsstudie 07 I Soria Moria-erklæringen definerer regjeringen nordområdene som Norges viktigste satsingsområde i årene fremover. Tidligere var dette en arena preget av kald krig og spenning. I dag er det energiutvinning, transport, miljø og god forvaltning av marine ressurser som står i sentrum. Forsvaret har likevel en sentral rolle, og er helt avgjørende for troverdig håndhevelse av suverenitet og utøvelse av myndighet.» KYST VAKT. Kystvakten er blant Norges viktigste redskaper innenfor suveren itetshevdelse og myndig hetsutøvelse til sjøs. Kontroll og tilstede værelse i de ressurs rike havområdene i nord er en sentral oppgave.»sjømilitær TILSTEDE VÆRELSE. Norge rår over et havområde som er syv ganger så stort som fastlandet. Forsvaret legger stor vekt på marinens trenings- og øvingsaktivitet i nordområdene.»flyover VÅKING. Forsvarets Orion-fly driver utstrakt overvåking i nordområdene.»grenseoppsyn. Schengen-avtalen innebærer at grensen mellom Norge og Russland også er grensen mellom EU og Russland. Hærens garnison i Sør-Varanger (GSV) har oppsynet med denne grensen.»alliert TRENING. Det er et mål å øke omfanget av alliert trening i Norge, inkludert Nord-Norge. HVA SKJER VIDERE? FORSVARSSTUDIE 07 ER DEN FØRSTE BYGGE- STENEN I PROSESSEN MED Å UTARBEIDE NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET FOR PERI- ODEN AR- BEIDET MED FORSVARS- STUDIE 07 VIL PÅGÅ FREM TIL HØSTEN 2007, DA EN HELHETLIG ANBE- FALING OM FORSVARETS STRUKTUR OG INNRET- NING BLIR LEVERT TIL FORSVARSMINISTEREN. BASERT PÅ ANBEFALIN- GER FRA FORSVARS- STUDIE 07, VIL REGJER- INGEN UTARBEIDE ET NYTT LANGTIDSDOKU- MENT SOM SKAL FORE- LEGGES STORTINGET VÅREN FORSVARET OG NORD- OMRÅDENE

9 Ansvarlig: Christian Bugge Hjorth Informasjonssjef Forsvarsstudie 07 FORSVARSSTUDIE 07 er forsvarssjefens fagmilitære innspill til hvordan Forsvaret skal utvikles i perioden Denne brosjyren er en del av en serie publikasjoner som beskriver rammer og problemstillinger for studien gjennom å skissere retningen for Forsvarets videre utvikling.

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug Generalmajor Utredningsleder ISL Forsvarsdepartementet INNLEDNING Ærede forsamling! La meg innledningsvis få takke så mye for å ha

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

11 UTENRIKS OG FORSVAR

11 UTENRIKS OG FORSVAR Utdrag fra Høyres stortingsvalgprogram 2013-2017 11 UTENRIKS OG FORSVAR 11.1 Norge i verden Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARSSJEF HARALD SUNDE Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 24. januar 2011 2 Innledning Mine damer og herrer Forsvaret av i dag og i morgen er et forsvar som opererer

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

Et forsvar i endring

Et forsvar i endring 2015 t forsvar i endring FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 2 1 1 2 Innhold «Med oppdraget som er gitt og den beskrevne økonomiske rammen, vurderes det ikke å være mulig å legge frem en anbefaling om en struktur

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

TOTALFORSVAR. Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje

TOTALFORSVAR. Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje TOTALFORSVAR Tanker om trusler og trygghet, forsvarsevne og forsvarsvilje fra ordførerne i to forsvarskommuner: MARIANNE BREMNES, HARSTAD NILS FOSHAUG, MÅLSELV TROMSØ, 11.01.2018 Totalforsvaret Fellesbetegnelse

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Oslo Militære Samfund 5. desember 2011 Paul Narum Administrerende direktør Innhold 1. Utfordringer 2. Forsvarets oppgaver 3. Planleggingsdilemmaer

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Senter for Strategiske Studier (SEFOSS)

Senter for Strategiske Studier (SEFOSS) Senter for Strategiske Studier (SEFOSS) Utrede spørsmål av langsiktig økonomisk, sikkerhetsmessig og annen strategisk betydning for Norge, med vekt på utvikling av forslag til konkrete strategier Ikke

Detaljer

Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret

Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret Vi er i ferd med å ruste opp Luftforsvaret Tale ved Luftmaktseminaret 1. februar 2011 Forsvarsminister Grete Faremo (sjekkes mot framføring) Om ettermiddagen, søndag 2. mai i fjor gikk alarmen i operasjonssenteret

Detaljer

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg.

La meg så begynne med de overordnede mål for forsvarspolitikken slik disse foreslås av Forsvarspolitisk utvalg. Sjømaktseminar 7 (2000) Hvordan anvender Norge Sjømakt sett fra et strategisk nivå av Viseadmiral Eivind Hauger- Johannessen, Stabssjef Forsvarets overkommando 1. september 2000 Innledning Norsk anvendelse

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

LOGMAKT 2011 - Logistikk og ledelse

LOGMAKT 2011 - Logistikk og ledelse LOGMAKT 2011 - Logistikk og ledelse Foredrag ved politisk rådgiver Kathrine Raadim torsdag 5. mai 2011. Innledning Først og fremst vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit i dag, og med det muligheten

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:30 ( ) Innst. S. nr. 136 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Dokument nr. 8:30 (2005-2006) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Ove

Detaljer

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Seniorrådgiver Egil Knudsen 3. februar 2016 . 101 ulike tiltak Høringskonferanser 200 høringssvar Ikke stortingsmelding.

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen Vår dato Deres referanse Arkivkode Telefon [Klikk her] [Klikk her] 56 12 50 52 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler E-post [Klikk her] [Klikk her] [Klikk her] Bjarne.Olsvold@udf.no Økonomiske ressurser

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2014 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2014 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2014. All rights reserved.

Detaljer

Gjennomføringen av St.prp. nr. 42 (2003 2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005 2008. En samlet vurdering

Gjennomføringen av St.prp. nr. 42 (2003 2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005 2008. En samlet vurdering Gjennomføringen av St.prp. nr. 42 (2003 2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005 2008 En samlet vurdering Forsvarsdepartementet 24. september 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling Konseptutredning Sivilforsvaret Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling 261016 Agenda Mandat Organisering av prosjektet Hovedfunn Konseptene Samfunnsøkonomisk analyse DSBs anbefaling

Detaljer

Møte torsdag den 18. mars kl. 10. President: H ans J. Røsjorde. Dagsorden (nr. 65): Redegjørelse av statsministeren om spørsmål i tilknytning

Møte torsdag den 18. mars kl. 10. President: H ans J. Røsjorde. Dagsorden (nr. 65): Redegjørelse av statsministeren om spørsmål i tilknytning 2390 18. mars Redegjørelse av statsministeren om spørsmål i tilknytning til NATOs toppmøte i Washington 23. - 25. april Møte torsdag den 18. mars kl. 10 President: H ans J. Røsjorde Dagsorden (nr. 65):

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463. Inntektskapitler: 4700-4799

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463. Inntektskapitler: 4700-4799 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463 Inntektskapitler: 4700-4799 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463 Inntektskapitler:

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI Norsk Sjømakt 2030 Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger Jan Erik Torp Fungerende stabssjef FFI Målsetting: Belyse grunnlaget for Norges fremtidige sjømilitære behov Nytten og bruken av fremtidsanalyser

Detaljer

Konsept for logistikk i Forsvaret

Konsept for logistikk i Forsvaret Konsept for logistikk i Forsvaret LOGMAKT 2013 Oblt Hermansen FLO/Stab 15.05.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 15.05.2013 1 Agenda Revisjonsprosessen Logistikk-

Detaljer

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Forsvarets overvåkning i nordområdene Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Ny forretningsidé for Forsvaret? Militære utfordringer i Nord

Detaljer

Innledning Et nasjonalt strategisk konsept - plassering, hensikt og gyldighet En ny sikkerhetspolitisk epoke

Innledning Et nasjonalt strategisk konsept - plassering, hensikt og gyldighet En ny sikkerhetspolitisk epoke Innhold Forsvarsministerens forord Sammendrag Innledning Et nasjonalt strategisk konsept - plassering, hensikt og gyldighet En ny sikkerhetspolitisk epoke DEL I - Sikkerhet i en ny tid Sikkerhetsbegrepet

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Sammendrag... 11 1.1 Sikkerhetspolitiske utviklingstrekk 11 1.2

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Vilje til å endre evne til å forsvare 1905 2005

Vilje til å endre evne til å forsvare 1905 2005 Side 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 10. januar 2005-01-11 Ved Forsvarsminister Kristin Krohn Devold Foto: stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Vilje til å endre evne til å forsvare 1905

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Forsvarsminister Grete Faremo Sjekkes mot fremføring Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre. Bill

Detaljer

Status og utfordringer i Sjøforsvaret

Status og utfordringer i Sjøforsvaret Foredrag i Oslo Militære Samfund, 7. november 2005 ved Kontreadmiral Jan Eirik Finseth Generalinspektør for Sjøforsvaret Status og utfordringer i Sjøforsvaret Formann, ærede Forsamling, kjære forsvarsvenner

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg Cyberforsvaret - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace Gunnar Salberg Oberstløytnant Sjef Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI) Cyberforsvaret,

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Forsvarssjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund

Forsvarssjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund Forsvarssjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund Takk for invitasjonen og godt nytt år! Forsvarssjefens tale i Oslo Militære Samfund er en tradisjon, så er også temaet «Status og utfordringer i Forsvaret».

Detaljer

Innspill til Høyres Stortingsvalgsprogram 2017-2021 Vedtatt på Akershus Høyres årsmøte 2016 04.03.2016-05.03.2016

Innspill til Høyres Stortingsvalgsprogram 2017-2021 Vedtatt på Akershus Høyres årsmøte 2016 04.03.2016-05.03.2016 Innspill til Høyres Stortingsvalgsprogram 2017-2021 Vedtatt på Akershus Høyres årsmøte 2016 04.03.2016-05.03.2016 Innspill til Høyres Stortingsvalgsprogram 2017-2021 - Årsmøte 2016 Akershus Høyre Side

Detaljer

Prop. 73 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Et forsvar for vår tid

Prop. 73 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Et forsvar for vår tid Prop. 73 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Innledning status og hovedprioriteringer... 7 1.1 Forsvarets rolle og funksjon... 7 1.2 En ny planprosess... 8

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Sivilt-militært kontaktmøte Cecilie Daae direktør DSB 6. september 2016 Totalforsvaret Forsvarets ressurser Sikre territoriell integritet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Et forsvar i endring

Et forsvar i endring 2015 t forsvar i endring FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 2 2 Innhold «Med oppdraget som er gitt og den beskrevne økonomiske rammen, vurderes det ikke å være mulig å legge frem en anbefaling om en struktur

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer

Sikkerhetslov og kommuner

Sikkerhetslov og kommuner Sikkerhetslov og kommuner Krav, problem og mulige løsninger Odd Morten Taagvold 12. Juni 2013 Innhold 1. Trusselbilde sett fra nasjonale myndigheter 2. Hva er «Lov om forebyggende sikkerhet» (sikkerhetsloven)?

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport Side 1 Forsvarsstudie 07 Forsvarssjefens forsvarsstudie 2007 Sluttrapport Side 2 Forsvarsstudie 07 INNHOLD forssvarssjefens forord 3 1. Innledning 13 2. sentrale rammefaktorer 14 2.1 Forsvarets oppgaver

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge

EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge Professor dr.philos., Universitetet i Oslo KS EØS-kurs, avslutningsforedrag, 7.3.2013 EU består av mange grupper Euro-landene 17 av 27, snart 28 land

Detaljer

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan.

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan. Hvor hender det? 15. september 2014 Årgang: 2014 Red.: Ivar Windheim Nr. 28 Folkerett før og under krig Geir Ulfstein De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. januar 2006 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. januar 2006 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. januar 2006 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1. INNLEDNING Foto: stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund SAMMEN FOR ET MODERNE FORSVAR Mine

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner. Mona Chr. Brygard DSB

Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner. Mona Chr. Brygard DSB Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner Mona Chr. Brygard DSB Tendenser i NATOs og Norges samfunnssikkerhetsarbeid Tendenser i det sivile

Detaljer