Praksishefte for Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksishefte for Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi"

Transkript

1 Praksishefte for Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi Høgskulen i Sogn og Fjordane sk 157 Helsefremjande og førebyggjande arbeid

2 Innhald 1. Beskriving av praksisplassen Kva er musikkterapi? Mål for praksis Innhald i praksis Døme på arbeidsfelt ved fylkessenteret Kultur og eldre Musikkterapi for asylsøkjarar og flyktningar Teieplikt Rollefordeling og ansvar Organisering og rammer Organisering Rammer Arbeidskrav, læringsmål og vurdering Spesifisering av læringsmål Vurdering Litteratur Kultur og eldre Artiklar Bokkapittel Bøker Doktoravhandling Hovudoppgåver/masteroppgåver Rapportar MOSAIK/integrering Artiklar Bokkapittel Bøker Hovudoppgåver/masteroppgåver Rapportar Artiklar frå nettet Generell faglitteratur innan musikkterapi Songbøker

3 10. Vedlegg Mal for logg Skjema for teieplikt

4 1. Beskriving av praksisplassen Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi (FSMT) er ein del av ytre kultursektor i Sogn og Fjordane fylkeskommune. FSMT er eit utviklings, kompetanse og rettleiingsorgan innan kultur og helse. Det er tilsett to musikkterapeutar ved FSMT. FSMT arbeider med å vareta retten til kultur for alle vere ein fagleg utviklingsaktør i fylket gjennom å ta initiativ til forsking, setje i gang nye prosjekt og leggje til rette for nettverksbygging Det er viktig for FSMT å setje i gang tverrfaglege, kompetansehevande tiltak gjennom kurs, rettleiing og undervisning gje musikkterapeutane i fylket høve til fagleg utvikling gjennom forum og rettleiing FSMT tilbyr tenester innan kultur skule barnehage helse og sosialsektoren FSMT bidreg til å nå ut til grupper som til dagleg har liten tilgang på kulturtilbod. "Kultur og eldre" er eit forskings og utviklingssamarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen og Førde kommune. Gjennom prosjektet "MOSAIK" blir det i samarbeid med kommunar og mottak gitt kulturtilbod til personar med flyktning og asylsøkjarstatus. 2. Kva er musikkterapi? Musikkterapi er i dag ei utdanning på masternivå. Utdanninga kan takast ved Norges musikkhøgskole i Oslo og ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Musikkterapeutar jobbar på ulike felt. Desse er nærare beskrivne nedanfor. Felles for all musikkterapi er at han er meistrings og ressursorientert. Det vil seie at ein ser musikkterapi i samanheng med teoriar frå salutogenetisk tenking og enpowerment filosofi. Det blir viktig at musikkterapeutane kan sjå samanhengen mellom musikk og helse og setje menneska dei jobbar med, i sentrum. Musikkterapeutar jobbar som oftast tverrfagleg. Som musikkterapeut kan ein jobbe innan pedagogisk sektor, i skule eller barnehage, med grupper eller individuelt eldreomsorga, ved ulike typar institusjonar psykisk helsevern, i spesialisthelsetenesta eller kommunehelsetenesta, eller ved kulturinstitusjonar og omsorgssenter sjukehussektoren, med anten barn eller vaksne med alvorlege og/eller kroniske sjukdommar fengsel og ettervern, med tilpassa musikkopplæring individuelt eller i grupper kor ein legg vekt på sosial fungering og deltaking i fritidsaktivitetar 3

5 kulturskulen, med tilrettelagt musikkopplæring for elevar med spesielle behov anten aleine eller i grupper Even Ruud, musikkterapeut og professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, har ein definisjon på musikkterapi som er mykje brukt: "Musikkterapi er å gi mennesker nye handlingsmuligheter." (Even Ruud, Musikk som samhandling og kommunikasjon, Solum 1990, s. 24.) Ein meir utfyllande definisjon på musikkterapi er: "Musikkterapi er ein systematisk intervensjonsprosess der terapeuten hjelper klienten til å oppnå helse. Dei dynamiske kreftene i endringsprosessen er musikalske opplevingar og erfaringar og dei relasjonane som utviklar seg gjennom desse." (K. Bruscia: Defining Music Therapy. Spring House Books, Spring City, PA. 1989, s. 47. Sitert i B. Stige: Musiske born. Ein tekst om improvisatorisk musikkterapi. Høgskuleutdanninga på Sandane, 1991.) 3. Mål for praksis Studentane skal få teoretisk og praktisk innsyn i musikk og helse og i kva musikkterapi er. Studentane skal få innsyn i nyare forsking og litteratur som er relevant for praksis. Gjennom praksis skal studentane utvikle eit reflektert, kritisk og kreativt forhold til helsefremjande og førebyggjande arbeid. Studentane skal få erfaring i å planleggje, grunngi, gjennomføre og vurdere sitt eige arbeid som grunnlag for prosjektoppgåva. 4. Innhald i praksis Fylkessenteret for musikkterapi kan tilby praksis innan kultur og helse, til dømes innanfor desse områda: eldreomsorg integrering spesialpedagogikk psykiatri utviklingshemma Arbeidet vil variere frå semester til semester ut frå fylkessenteret sitt arbeids og satsingsområde Døme på arbeidsfelt ved fylkessenteret FSMT arbeider med ulike utviklingsprosjekt der ein har fokus på samanhengen mellom kultur og helse. Musikkterapi og anna miljøbehandling er eit supplement til ei ikkje medikamentell behandlingsform. Det er viktig å leggje til rette for ikkje medikamentell behandling i ein behandlingsprosess Kultur og eldre Arbeidet er knytt til Førde utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester gjennom observasjon av musikkterapitimar 4

6 planlegging, gjennomføring og evaluering av musikk, individuelt og i grupper musikk individuelt: planleggje og gjennomføre individuelle timar kor: planleggje og gjennomføre korøving grupper med eldre: planleggje og gjennomføre musikkstunder samarbeid med nærområdet: planleggje og gjennomføre aktivitetar i nærmiljøet til sjukeheimen (barnehage, skule og ungdomsskule) for så å la desse gruppene møtast til samspel og konsert i slutten av perioden Musikkterapi for asylsøkjarar og flyktningar Arbeidet er lagt til mottak i Florø, Førde og Jølster. I tillegg omfattar det ei gruppe på norsksenter og tre grupper ved ein barneskule. Arbeidet handlar om å sjå på bruk av kultur som helsefremjande integreringsarbeid. Studentane deltek i planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkterapi i grupper av ulik storleik og ulikt format. Graden av sjølvstendig arbeid kan variere med utgangspunkt i kva studenten sjølv er fortruleg med. Studentane får høve til å oppleve korleis musikken kan skape kommunikasjon, samhandling og forståing mellom menneske med svært ulik kulturbakgrunn. Det er ønskjeleg at studentane er opne og dynamiske, då det musikkterapeutiske arbeidet i stor grad handlar om å famne mange ulike behov i ei og same gruppe. Deltakarane kan ha ulik musikalsk referansebakgrunn. 5. Teieplikt Gjennom praksisundervisninga får studentane kunnskap og informasjon om klientar. Denne informasjonen er underlagt teieplikt, regulert gjennom dei lover og regelverk som gjeld for dei etatane og systema praksisplassen er knytt til. Studentane skal skrive under på teiepliktskjema første dag av praksis. Dessutan gjeld følgjande: I skriftlege oppgåver knytte til praksis skal all informasjon anonymiserast. Også når ein i undervisning eller rettleiing på studiet munnleg gir døme frå praksis, skal sensitiv informasjon anonymiserast. 6. Rollefordeling og ansvar Praksisplassen vil informere om kva for tilbod vi kan gi, så langt det er forsvarleg ut frå teieplikta. FSMT/lærar skal leggje fram opplegg i god tid før praksis tek til. FSMT har ansvar for å følgje opp studentane og gi fortløpande rettleiing i praksisperioden. Studentane har ansvar for eiga læring. Studentane skal ha utarbeidd ein prosjektplan i samråd med praksisplassen. 7. Organisering og rammer Praksisen vil kunne vere på både dagtid og kveldstid, men han vil vere innanfor rammene til emnet helsefremjande og førebyggjande arbeid. 5

7 7.1. Organisering Hos oss ynskjer vi at studentane skal ha to ulike typar praksis: Den første er observasjonspraksis, der studentane er med ein musikkterapeut i arbeid. Frå dette ønskjer vi at studentane skal skrive ein logg. Den andre typen praksis er eit miljøtiltak. Her får studentane i oppgåve å lage eit miljøtiltak på ein av stadene musikkterapeutane har tilbod. Studentane får sjølve velje kva dei vil gjere, men dei vil få rettleiing frå musikkterapeut Rammer Praksis i emnet helsefremjande og førebyggjande arbeid har eit omfang på to veker à fire dagar. FSMT ønskjer å møte studentane for å planleggje innhaldet i praksisperioden. FSMT legg til rette pensum for valt fagområde. FSMT skal i god tid leggje fram plan for praksisperioden. 8. Arbeidskrav, læringsmål og vurdering Arbeidskrava som blir stilte til studentane, er knytte til respekt for menneska dei jobbar med aktiv deltaking fagleg forståing for helsefremjande og førebyggjande arbeid planlegging og gjennomføring av prosjekt i helsefremjande og førebyggjande arbeid loggføring av observasjonar og praksisen (ønske frå FSMT) frammøte fagleg forståing for samanhengen mellom musikk og helse innsyn i fagfeltet musikkterapi FSMT vil at studentane skal sende oss kopi av godkjent prosjektoppgåve og poster utarbeidd i samband med gjennomføring av emnet Spesifisering av læringsmål I løpet av praksisperioden skal studentane få innsikt i omgrepet musikk og helse kva musikkterapi er kulturtiltak som er helsefremjande arbeid og ikkje medikamentell behandling samfunnsmusikkterapi Studentane skal få oppleve og erfare musikk og kultur i helsesektoren. Vi ønskjer òg at studentane skal få eiga erfaring i å bruke og oppleve musikk Vurdering Ut frå dei retningslinjene Høgskulen i Sogn og Fjordane har sett for praksis er oppmøte og deltaking i observasjonspraksis arbeidskrav i emnet helsefremjande og førebyggjande arbeid. FSMT ønskjer ei uformell tilbakemelding frå studentane i form av spørsmålsark som er utarbeidde til studentane. 6

8 9. Litteratur Her blir det presentert litteratur innan fagfeltet musikkterapi, musikk og helse. Lista er delt inn etter desse emna: kultur og eldre, MOSAIK/integrering og musikkterapi Kultur og eldre Her presenterer vi ulik litteratur om kultur og eldre Artiklar Kvamme, T.S. (2006): "Musikk for demensrammede personer en livsnødvendighet?". I: Demens, 10(3). Myskja, A. (2005): "Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel på sykehjem". I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 125(11), Myskja, A. (2008): "The Day the Music Died". I: Nordic Journal of Music Therapy, 17(1), s Myskja, A. (2008): "Musikk som terapi i demensomsorg og alderspsykiatri". I: Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, Issue 1, s Myskja, A. (2009): "Musikk som terapi i demensomsorg og psykisk helsearbeid med eldre". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2, s Myskja, A., & Håpnes, O. (2010): "Musikk og helse i et lokalsamfunn. Et samordnet opplæringsprosjekt ved fem sykehjem i Midt Norge". I: Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 1, s Ridder, H.M. (2002): "Singing in Individual Music Therapy with Elderly Persons suffering from Dementia". I: Music Therapy Today. Ridder, H.M. (2004): "Sang i demensplejen". I: Gerontologi og samfund, 20(2), s Ridder, H.M., Wigram, T. & Ottesen, A.M. (2009): "A Pilot Study on the Effects of Music Therapy on Frontotemporal Dementia Developing a Research Protocol". I: Nordic Journal of Music Therapy, 18(2), s Stige, B. (2010): "Levande lyd av levd liv. Nordisk forskingssamarbeid om musikk, musikkterapi og eldre". I: Aldring & Demens, 14(2), s Stige, B. (2010): "Musikkterapi og demens musikk som samhandling og ressursmobilisering". I: Utposten, 39(5), s Bokkapittel Kvamme, T.S. (2006): "Musikk i arbeid med eldre: musikk med pasienter med aldersdemens". I: Aasgaard, T. (red.). Musikk og helse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Myskja, A. (2006): "Individualisert musikk og Musikk i siste livsfase: to prosjekter i eldreomsorgen". I: Aasgaard, T. (red.). Musikk og helse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Myskja, A. (2008a): "Kan musikk øke velvære? Erfaringer fra eldreomsorgen". I: Bjørgan, H. (red.). Kultur og helse. Oslo: Andrimne Forlag. 7

9 Myskja, A. (2008b): "Musikk: kosttilskudd for kropp og sinn?". I: Bjørgan, H. (red.). Kultur og helse. Oslo: Andrimne Forlag. Myskja, A. (2008c): "Musikk: et verktøy for helsearbeidere?". I: Bjørgan, H. (red.). Kultur og helse. Oslo: Andrimne Forlag. Myskja, A. (2008d): "Sang gjør godt men kan det bevises?". I: Bjørgan, H. (red.). Kultur og helse. Oslo: Andrimne Forlag. Stige, B. (2010): "Practicing Music as Mutual Care". I: Stige, B., Ansdell, G., Elefant, C. & Pavlicevic, M. Where Music Helps. Community Music Therapy in Action. Farnham, UK: Ashgate Bøker Aldridge, D. (2000): Music Therapy in Dementia Care. London: Jessica Kingsley Publishers. Myskja, A. (2006): Den siste song sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. Bergen: Fagbokforlaget. Ridder, H.M. (2005): Musik & demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte. Århus: Klim. Rio, R. (2009): Connecting through Music with People with Dementia: A Guide for Caregivers. London: Jessica Kingsley Publishers Doktoravhandling Ridder, H. M. (2003): Singing dialogue. Music Therapy with Persons in Advanced Stages of Dementia. A Case Study Research Design. Doktoravhandling, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet, Danmark Hovudoppgåver/masteroppgåver Bøysen, B. (2007): Spillerom for samspill. Etablering og integrering av musikkterapi i eldreinstitusjoner. Masteroppgåve i musikkterapi, Oslo: Norges musikkhøgskole. Einbu, T. (2006): Syng ordene der talen ikke strekker til. Masteroppgåve i musikkterapi/logopedi, Universitetet i Bergen. Knardal, S.E. (2007): I songen vi møtest... : ein tekst om pensjonistar som syng i kor, basert på medlemmene sine eigne forteljingar. Hovudoppgåve i musikkterapi, Sandane: Høgskolen i Sogn og Fjordane. Kvamme, T.S. (2004). Gjenklang: om aldersdemens, musikkterapi og forskning. Hovudoppgåve i musikkterapi, Oslo: Norges musikkhøgskole. Lagesen, S.K. (2009):... Eg e bare ein mann, som gjør så godt han kan: en studie om musikkterapi for pasienter med Parkinsons sykdom. Masteroppgåve i musikkterapi, Universitetet i Bergen. Stedje, K.J. (2009): Lydmiljø i sykehjem. Masteroppgåve i musikkterapi, Oslo: Norges musikkhøgskole. 8

10 Torbergsen, T. (1997): Musikkterapi og Parkinsons sykdom. Hvordan kan man bruke musikkterapi i bevegelses og språktreningssammenheng med parkinsonpasienter? Hovudoppgåve i musikkterapi, Universitetet i Oslo Rapportar Lyngroth, S.R., Kvamme, T.S. & Skogen, B. (2006): Når musikk skaper kontakt om utviklingen av metoden individualisert musikk. Rapport 1/2006. Myskja, A. & Lyngroth, S.R. (2002): Individualisert musikk i eldreomsorgen et prosjekt ved tre sykehjem i Oslo. Rapport 1/ MOSAIK/integrering Her presenterer vi ulik litteratur om emnet flyktningar, asylsøkjarar og integrering Artiklar Baker, F. & Jones, C. (2006): "The Effect of Music Therapy Services on Classroom Behaviors of Newly Arrived Refugee Students in Australia a Pilot Study." I: Emotional and Behavioural Difficulties, 11:4, s Choi, C.M.H. (2010): "A Pilot Analysis of the Psychological Themes Found During the CARING at Colombia Music Therapy Program with Refugee Adolescents from North Korea". I: Journal of Music Therapy, XLVII (4). Jones, C., Baker, F. & Day, T. (2004): "From Healing Rituals to Music Therapy: Bridging the Cultural Divide between Therapist and Young Sudanese Refugees". Milpera State High School, Brisbane, Australia. School of Music, The University of Queensland, Brisbane, Australia. Knaevelsrud, C., Wagner, B., Karl, A. & Mueller, J. (2007): "New Treatment Approaches: Integrating New Media in the Treatment of War and Torture Victims" I: Torture, Volume 17, Number Bokkapittel Lorentzen, G. (2005): "Musikk snarvei til sjelen". I: Raundalen, M., Lorentzen, G. & Dyregrov, A. Gruppearbeid i flyktningefamilier barnegrupper og foreldreveiledning. Oslo: Pedagogisk forum Bøker Brunvatne, R. (2006): Flykninger og asylsøkere i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk Hovudoppgåver/masteroppgåver Førde, S. (2007): Refugee Children and Resilience: Empowerment, Participation and Subjective Wellbeing. Master of Philosophy in Health Promotion, Universitetet i Bergen Rapportar Berg, B., Lauritsen, K., Meyer, M.A., Neumayer, S.M., Tingvold, L., Sveaass, N. (2005): Det hainnel om å leve Tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. Forskningsrapport, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og SINTEF. Dragsland, K.A.K. (2010): "Asylmottak og lokalsamfunn". FoU rapport nr. 1/2010, Senter for byøkologi, Agderforskning. 9

11 Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkessenteret for musikkterapi (2010): Musikkterapi med asylsøkjarar og flyktningar eit helsefremjande kulturtilbod. Rapport frå forprosjektet , Førde Artiklar frå nettet Meyer, M.A. (2007): "Gruppetilnærming med traumatiserte flyktninger med fokus på kunst og uttrykksterapi". pakunstoguttrykksterapi.aspx ( ). Selle, H.S. (2010): "Flytte til ny kultur trussel mot helsa, eller nye muligheter?". ( ). UDI, Årsrapport 2010: ( ). Vinsryg, G. (2008): "Psykiske lidelser hos flyktninger og asylsøkere". Intervju med overlege Sverre Varvin. ( ) Generell faglitteratur innan musikkterapi Ansdell, G. (1995): Music for life. London: Jessica Kingsley Publishers. Bruscia, K. (1998): Defining music therapy. Second edition. Gilsum: Barcelona Publisher. Bunt, L. & Hoskyns, S. (2002): The Handbook of Music Therapy. New York: Brunner Routledge. Fugle, G.K. (2012): Rytmen mellom oss. Leikanger: Skald. Oldfield, A. & Flower, C. (2008): Music Therapy with Children and their Families. London: Jessica Kingsley Publishers. Ott, P. (2011): Music for Special Kids. London: Jessica Kingsley Publishers. Rolvsjord, R. (2010): Ressursorientert musikkterapi. Gilsum: Barcelona Publishers. Ruud, E. (2006): Musikk og verdi. Oslo: Universitetsforlaget. Ruud, E. (2010): Music Therapy. Gilsum: Barcelona Publishers. Stige, B. (1991/2009): Musiske born. Ein tekst om improvisatorisk musikkterapi. Sandane: Høgskuleutdanninga på Sandane. Stige, B. & Aarø, L.E. (2012): Invitation to Community Music Therapy. New York: Brunner Routledge. Tomlinson, J., Derrington, P. & Oldfield, A. (2011) (red.): Music Therapy in schools. London: Jessica Kingsley Publishers. Trondalen, G. & Ruud, E. (2008) (red.): Perspektiver på musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole. Aasgaard, T. (2006) (red.): Musikk og helse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 10

12 9.4. Songbøker Diverse norske tradisjonssongbøker, til dømes Kom skal vi synge (Margrethe Munthe), Norsk salmebok, Populære sanger og viser (nr. 1 5), Sangboka (Lars Søraas), Skolens sangbok (Mads Berg). Sangbøker med stor skrift, til dømes Storskriftsangboka (1996). Toner deg i møte sanger i stor skrift (2009). 11

13 10. Vedlegg Mal for logg Gruppe: Stad: Dato: Økt nr.: Tidspunkt: Målsetjing: Terapeutar / anna personell: Fornamn på deltakarar: Tal deltakarar Nasjonalitet Aldersgruppe Deltaking Kommunikasjon og språk. Beskriving av korleis deltakarar og terapeut kommuniserer, og korleis deltakarane kommuniserer seg imellom. Anna Skisse over innhald Innhald 12

14 Beskriving av dei ulike elementa i økta, til dømes: kva instrument deltakarane spelar på stemning reaksjonar (observerte/uttrykte) samtale fokus/konsentrasjon Enkeltdeltakarar, til dømes: utsegn, kommentarar nye handlemåtar rolle initiativ Gruppa, til dømes: atmosfære samspel kommunikasjon augekontakt Anna: 13

15 10.2. Skjema for teieplikt Sjå neste side. 14

16 FRÅSEGN OM TEIEPLIKT Forvaltningslova 13 har reglar om teieplikt i den offentlege forvaltninga, jf. neste side. Teieplikta gjeld m.a.: 1. Personlege forhold, m.a. opplysningar om helseforhold, sosiale forhold, familieforhold, økonomiske forhold og personalsaker. 2. Forretningsløyndomar, m.a. saker om lån og tilskot til næringsformål. Teieplikt er pålagt "enhver som utfører teneste eller arbeid for et forvaltningsorgan". Plikta kviler difor på både tilsette tenestemenn og ombod, tillitsvalde, sakkyndige, konsulentar og andre som måtte ha oppdrag for fylkeskommunen. Det er ikkje berre det den tilsette får vite i samband med handsaminga av konkrete saker som er undergitt teieplikta. Det gjeld det same for opplysningar som vedkomande måtte kome over ved undersøking i arkivet, overføring av opplysningar i arbeidet og i samband med oppfølging av saker som blir handsama i andre forvaltningsorgan. Teieplikta gjeld og etter at ein tilsett er slutta i arbeidet. Den som bryt teieplikta kan bli straffa med bot eller fengsel i inntil 3 år, jf. straffelova c pålegg fylkeskommunen å sørgje for at teieplikta blir kjend for dei det gjeld og kan krevje skriftleg fråsegn om at dei kjenner og vil respektere reglane. Eg stadfestar med dette at eg er kjend med forvaltningslova 13 og vil respektere reglane... tenestestad og dato.. namn med blokkbokstavar.. underskrift 15

17 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. 16

18 Fylkesrådmannen Fylkeshuset Askedalen 3, 6863 Leikanger Telefon Telefaks E-post:

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring Taushetserklæring forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Det er derfor avgjørende for kriminalomsorgens tillit i samfunnet at disse opplysningene ikke kommer på avveier, eller

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Rus- og psykisk helseforum Alta 4.-5. november 2014 Sunniva Helena Sømhovd Fylkesmannen i Finnmark Konferansens hovedtema er «helhetlig behandling suksesskriterier»

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. for innleie av.. (heretter kalt Sikkerhetsrådgiver) Kontraktsnr.: Saksnr: 2008/00004 SJU 216 Koststed/prosjektnr.:

Detaljer

Taushetsplikt. Forvaltningssamling,

Taushetsplikt. Forvaltningssamling, Taushetsplikt Forvaltningssamling, 14.11.2016 Hva er taushetsplikt? «En plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger» Kan følge av lov, instruks eller avtale Brudd kan medføre

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet)

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) (KBO-enhetens logo) TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeid kan få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Skjema for eigenvurdering

Skjema for eigenvurdering Skjema for eigenvurdering arbeidet med språk og språkmiljø i barnehagen I denne delen skal du vurdere påstandar om noverande praksis i barnehagen opp mot slik du meiner det bør vere. Du skal altså ikkje

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut INNHALD 1. Musikkterapi på Olaviken basert på systemreise for ein pasient FILM! 2. Musikkterapi på Møteplass for mestring MUSIKKTERAPI

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Helene Waage. Utdanning: Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, International Harp Therapy Program, Senter for livshjelp v/audun Myskja

Helene Waage. Utdanning: Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, International Harp Therapy Program, Senter for livshjelp v/audun Myskja Helene Waage Utdanning: Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, International Harp Therapy Program, Senter for livshjelp v/audun Myskja Arbeid: Musiker, kulturadministrator, terapeutisk musiker, kursholder:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Musikk i demensomsorga

Musikk i demensomsorga Musikk i demensomsorga Eit pilotprosjekt Erfaringskonferansen 26.04.12 Attersyn Hausten 2008 starta vi nytt studietilbod Miljøterapi i demensomsorga initiert av Sjustjerna omsorg og utvikla i nært samspel

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Taushetsplikt, personvern og samtykke 3. november 2017 Bjørn Stokvold kommuneadvokat BTI [fra kommunens hjemmeside:] «Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell Nittedal

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2004/00775 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

for tilsette i Hordaland fylkeskommune

for tilsette i Hordaland fylkeskommune for tilsette i Hordaland fylkeskommune Innleiing Føremål Hordaland fylkeskommune handsamar personopplysingar om m.a. tilsette, elevar i vidaregåande skular, og pasientar i tannhelsetenesta. Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn.

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 14/2874-4 Dykkar ref. Dato 08.10.2014 Kommunane i Sogn regionråd Partnerskapsavtale for styrka psykisk helse

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Omsorgssang i teori og praksis SANG I ELDREOMSORGEN

Omsorgssang i teori og praksis SANG I ELDREOMSORGEN Omsorgssang i teori og praksis Innhold Sang og hjernen Sang og identitet Sang som reminisensarbeid Sang og musikk som tiltak for ulike pasient- /beboergrupper Eksempler på sang som hjelp i hverdagen Musikk

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne.

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne. Vurderingskriterier for aktivitørfaget Planleggingsdel Bestått meget Bestått Ikke bestått - Innsamling av info -Dagsplan - Mål og observasjonsmuligheter av bruker og aktivitet - Motivasjon av brukere -

Detaljer

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Hekta på musikk Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Musikkterapeut ved Akershus Universitetssykehus Ahus, Seksjon IR Før musikkterapigruppa

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Miljøterapi i demensomsorga

Miljøterapi i demensomsorga Kompetanseløftet Miljøterapi i demensomsorga Deltid, samlingar 15 studiepoeng Studieavgift: 15 000,- (Studentar kan søke om støtte til studieavgift og andre utgifter) Studiet skal vere med å styrke den

Detaljer

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2014 Jon B. Holden

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2014 Jon B. Holden Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 19. mars 2014 Jon B. Holden jobe@holden.no Aktuelt: Lindeberg-saken Dagens tema Unntak fra innsynsrett hos forvaltningen etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 30.08.16 Ole John Østenstad, rådmann Førde kommune Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane Visjon: «Utvikling gjennom

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst Vaksen Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og vanlege

Detaljer

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pasientopplæring? Pasientrettigheitslova; rettigheiter Spesialisthelsetenestelova; plikter Helsepersonell lova; plikter Kva er pedagogikk?

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer