OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK"

Transkript

1 Saknr. 10/ Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Siri H. Venstad Lonkemoen OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1.Fylkestinget legger stor vekt på at Hedmark fylkeskommune skal framstå som en god regional utviklingsaktør, og at arbeidet med å utvikle regional planstrategi for Hedmark blir et viktig steg i denne utviklingsprosessen. 2. Fylkestinget vil at Hedmark fylkeskommune gjennom ny plan- og bygningslov skal utvikle og forsterke rollen som regional utviklingsaktør. Det er viktig at dette skjer i et godt samspill med Hedmarksamfunnet slik at en kan lykkes i dette utviklingsarbeidet. Fylkesrådet må sørge for bred medvirkning og aktiv involvering av kommuner, statlige organer og andre aktører som blir berørt av planarbeidet, i en styrt prosess. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre en god organisering og fremdriftsplan for det videre arbeidet, der det forutsettes at det gjennomføres et oppstartseminar for fylkestinget og Ungdommens fylkesting tidlig i fremdriftsprosessen. 4. Fylkestinget vedtar med dette å igangsette arbeidet med å utvikle regional planstrategi for Hedmark, med oppstart i januar Hamar, Siv Tørudbakken

2 Fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Regional planstrategi er politikkutvikling og skal være et utviklingsarbeid i samhandling med andre utviklingsaktører. I forkant av arbeidet med å utvikle regional planstrategi har fylkeskommunen gjennomført prosjektet Regionalt framsyn i samarbeid med Østlandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning. Gjennom arbeidet med Regionalt framsyn har man ved en omfattende prosess med bred medvirkning utarbeidet et grundig og robust grunnlag for det videre arbeidet. Samtlige kommuner, representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner og statlige organer har deltatt i prosjektet Regionalt framsyn. Regional planstrategi er et nytt planverktøy for fylkeskommunen og andre utviklingsaktører. I tillegg til økonomiplan er dette det eneste obligatoriske elementet for planlegging på regionalt nivå, slik det fremgår av den nye plan- og bygningsloven. 1 Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene i fylket som utgangpunkt for en vurdering av de mest sentrale mulighetene og utfordringene i Hedmark i årene som kommer. Regional planstrategi skal dessuten beskrive hvilke planformer som bør benyttes. De ulike plantypene man kan benytte er: o regional plan for hele fylket o regional plan relatert til bestemte tema eller plan for et avgrenset geografisk område. Samordning mellom økonomiplanen og Regional planstrategi i det kommende utviklingsarbeidet er av avgjørende betydning. Det blir derfor viktig å sikre at rammene i økonomiplanen gjenspeiles i ambisjonene i de regionale planene for tilsvarende tidsperiode, konkretisert gjennom egne handlingsplaner. I henhold til plan - og bygningsloven skal regional planstrategi vedtas senest innen et år etter konstituering av nytt fylkesting. I tillegg bør sittende fylkesting involveres tett i arbeidet. Fylkesrådet ser det derfor som nødvendig og hensiktsmessig at arbeidet igangsettes allerede januar I arbeidet blir det viktig å sikre at både eksterne og interne bidragsytere inviteres til å bidra i prosessen. Det blir derfor viktig å legge til rette for et bredt engasjement og god dialog med fylkeskommunens sentrale samarbeidsaktører. Samtidig må det sikres at alle fylkessjefsområder og andre relevante interne bidragsytere engasjeres aktivt i prosessen. Arbeidet med framsynsprosessen har gitt fylkeskommunen nyttige prosesserfaringer for det videre arbeidet med regional planstrategi, eksempelvis betydningen av god igangsetting av større prosesser. Fylkesrådet vil derfor sikre at det gjennomføres egne oppstartseminarer for fylkestinget og Ungdommens fylkesting. Arbeidet med å utvikle regional planstrategi vurderes å være en omfattende prosess som vil strekke seg over en relativt lang tidsperiode. Fylkesrådet legger derfor opp til å orientere fylkestinget om fremdriften i arbeidet gjennom egne fylkestingsmeldinger. 1 Ny plan - og bygningslov ble iverksatt og arbeidet med å utvikle regional planstrategi representerer således en ny utviklingsprosess for fylkeskommunen (som for øvrig skjer parallelt med tilsvarende ny prosess på kommunenivået)

4

5 K O R T U T G A V E Regional planstrategi Regional planstrategi er et nytt planverktøy og er, i tillegg til økonomiplan, det eneste obligatoriske elementet for planlegging på regionalt nivå i plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for dette er ikke at regional planlegging skal bety mindre, men det motsatte. Utarbeidelsen av regional planstrategi vil forplikte aktørene i den regionale utviklingen til å ta stilling til de viktigste ufordringene i en region (fylke) og avklare hvordan det skal arbeides videre for å møte disse utfordringene. Regional planstrategi kan erstatte fylkesplanen, slik vi kjenner den, og er en mer fleksibel måte å drive regional planlegging på. Her vektlegges den strategisk overordnede planleggingen på bakgrunn av utfordringer og muligheter i fylket. Gjennom arbeidet med Regionalt framsyn har man ved en omfattende prosess med bred medvirkning utarbeidet et grundig og robust grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle regional planstrategi. Samtlige kommuner, representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner og statlige organer har deltatt i prosjektet Regionalt framsyn. Formålet med regional planstrategi Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene i fylket som utgangpunkt for en vurdering av de mest sentrale mulighetene og utfordringene i Hedmark. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen prioritere strategiske satsingsområder og beslutte hvordan dette skal følges opp videre i politikkutvikling og planarbeid. Regional planlegging skal gjenspeile befolkningens og brukernes faktiske interesser og behov. Dette krever styrket medvirkning både fra næringslivet og andre brukerinteresser. Dialog og forhandlinger er den sentrale arbeidsformen i planarbeidet. Det legges vekt på å oppnå enighet regionalt. I godkjenningsbehandlingen av regional planstrategi sentralt, skal regjeringen ta stilling til de regionale helhetsløsningene og avklare eventuelle spørsmål det er ulike syn på i fylket. Når regional planstrategi er vedtatt av regional planmyndighet, gis den kongelig resolusjon (Kgl.Res). Regional planstrategi helhetlig, strategisk arbeid. I henhold til ny lov skal en regional plan kunne ivareta fylkeskommunenes ansvar og oppgave som regional utviklingsaktør. Lovens bestemmelser åpner for at dagens praksis med en plan for hele fylket kan videreføres hvis det er hensiktsmessig for å ivareta rollen som regional utviklingsaktør. Dette er likevel ikke lenger et krav, og hvilke planer fylkeskommunen skal arbeide med vil bli avklart som en integrert del av arbeidet med å utvikle Regional planstrategi.

6 S A K S U T R E D N I N G: Innledning Plandelen av den nye plan- og bygningsloven ble vedtatt 5. juni 2008 og iverksatt 1. juli Miljøverndepartementet har ansvaret for plandelen av loven som omfatter regional planstrategi. Plan- og bygningslovens 7-1: fylkestinget skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke regionale spørsmål som skal tas opp gjennom videre planlegging. Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegg for medvirkning i planarbeidet. Regional planlegging skal gjenspeile befolkningens og brukernes faktiske interesser og behov. Dette krever styrket medvirkning både fra næringslivet og andre brukerinteresser. Dialog og forhandlinger er den sentrale arbeidsformen i planarbeidet. Det legges vekt på å oppnå enighet regionalt. I godkjenningsbehandlingen av regional planstrategi sentralt, skal regjeringen ta stilling til de regionale helhetsløsningene og avklare eventuelle spørsmål det er ulike syn på i fylket. Utredning Regional planstrategi Regional planstrategi er et nytt planverktøy og er, i tillegg til økonomiplan, det eneste obligatoriske elementet for planlegging på regionalt nivå i plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for dette er ikke at regional planlegging skal bety mindre, men det motsatte. Utarbeidelsen av regional planstrategi vil forplikte aktørene i den regionale utviklingen til å ta stilling til de viktigste ufordringene i en region (fylke) og avklare hvordan det skal arbeides videre for å møte disse utfordringene. Regional planstrategi kan erstatte fylkesplanen, slik vi kjenner den, og er en mer fleksibel måte å drive regional planlegging på. Her vektlegges den strategisk overordnede planleggingen på bakgrunn av utfordringer og muligheter i fylket. Når regional planstrategi er vedtatt av regional planmyndighet, gis den kongelig resolusjon (Kgl.Res). Formålet med regional planstrategi

7 Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de aller viktigste utviklingstrekkene i fylket som utgangpunkt for en vurdering av de mest sentrale mulighetene og utfordringene i Hedmark. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen prioritere strategiske satsingsområder og beslutte hvordan dette skal følges opp videre i politikkutvikling og planarbeid. Det er i ny plan- og bygningslov blitt et sammenhengende system for at planmyndigheter på sentralt, regionalt og lokalt nivå skal foreta en gjennomgang av behov for nye planpolitiske mål og strategier. Det er lovfestet ( 6-1) at staten skal utarbeide rundskriv med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette dokumentet vil bli utarbeidet i løpet av den høsten det holdes lokale valg. Det første vil bli utarbeidet i 2011, og vil være et viktig grunnlag for den regionale planleggingen. Regional planstrategi helhetlig, strategisk arbeid Oversikten i regional planstrategi skal beskrive hvilke planformer som bør benyttes. Det bør videre redegjøres for hvem som skal delta i utarbeidelse av planer, siktemålet med planarbeidet og hvordan berørte parter skal trekkes inn i planarbeidet. De ulike plantypene man kan benytte er: o regional plan for hele fylket o regional plan relatert til bestemte tema eller plan for et avgrenset geografisk område. Dette er det imidlertid opp til fylkeskommunene å bestemme. Det er derfor nødvendig med en god oversikt over, og gjennomgang av vedtatte planer og pågående planprosesser i fylkeskommunen. Hedmark fylkeskommune vedtok fylkesplan for Hedmark (20) og det må tas stilling til hvorvidt denne planen skal videreføres som en regional plan for hele fylket. For å kunne følge opp og konkretisere prioriterte utfordringer og tiltak er et gjensidig og forpliktende oppfølgingsansvar gjennom samarbeid mellom fylkeskommunen og regional stat, kommunene og andre berørte parter i planarbeidet helt avgjørende. Som følge av forvaltningsreformen har fylkeskommunen et tett samarbeid med Statens vegvesen og Fylkesmannen. Dette skal gjenspeiles i prosessen for å utvikle regional planstrategi. Regional planstrategi, regionplan, handlingsprogram og samordning med økonomiplan. Kommuneloven stiller krav om at fylkeskommuner skal utarbeide en fireårig økonomiplan for egen økonomi med oversikt over forventede inntekter, bruken av midlene og prioriterte oppgaver. Økonomiplanene rulleres årlig og er et sentralt verktøy for å samordne de politiske målsettingene med de økonomiske rammene. Ved en god samordning mellom økonomi og planlegging kan man allerede i utarbeidelsen av regional planstrategi legge grunnlag for at aktiviteten skjer på et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram som skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planen krever (PBL 8-1). Det er derfor viktig at det er felles forståelse mellom statlige og regionale myndigheter allerede i utarbeidelsen av regional planstrategi med tanke på hvilke regionale planer som skal utarbeides. Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av regionale planer. Rulleringen av handlingsprogram må ses i sammenheng med fylkeskommunens arbeid med rullering av økonomiplan. Det er avgjørende å prioritere de utfordringene man ønsker å arbeide videre med i tråd med de økonomiske

8 forutsetningene. Dette vil også medføre et bedre grunnlag for å inngå forpliktende samarbeid med andre aktører. De økonomiske ressursene er knyttet til årlige budsjettvedtak, og handlingsprogrammet bør derfor anslå ressursbehov og utpeke ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Fylkeskommunen får overført statlige midler ( midler). I arbeidet med handlingsprogrammet bør behovet og de reelle mulighetene for statlig medvirkning i gjennomføringen av planen klargjøres. Ved å ha dette utgangspunktet kan man i regional planstrategi sikre at man kan utarbeide en strategi som er realistisk med tanke på gjennomføring av videre planarbeid. Prosess for utvikling av regional planstrategi i Hedmark Regionalt framsyn Fylkestingssak 57/09 av 28. og med vedtaket: 1. Hedmark fylkesting vedtar at regionalt fremsyn etableres som et toårig prosjekt med formål å framskaffe analyser og dokumentasjon til bruk i utvikling av regional planstrategi Som følge av ny plan- og bygningslov ble det avklart at fylkeskommunene hadde behov for bred og oppdatert kunnskap om utviklingstrekkene i fylket. Det ble derfor besluttet å gjennomføre prosjektet Regionalt framsyn hvor hovedformålet er å gi nyttig bakgrunnsdokumentasjon for å utvikle regional planstrategi. Gjennom arbeidet med Regionalt framsyn har man ved en omfattende prosess med bred medvirkning utarbeidet et grundig og robust grunnlag for det videre arbeidet. Samtlige kommuner, representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner og statlige organer har deltatt i prosjektet Regionalt framsyn. Det har vært ca 1000 personer involvert i prosjektet. Framsyn er en fornorskning av det engelske begrepet «foresight». Dette er en måte å drive handlingsrettede, deltagelsesbaserte og framskuende prosesser på. I dette prosjektet har man hentet inn mange forskjellige typer kunnskap som kan si noe om framtiden, og drøftet denne ved hjelp av ulike teknikker. Politikere og medarbeidere, representanter fra næringslivet og sivilsamfunnet, spesialiserte eksperter og vanlige legfolk har alle bidratt med ulike typer kunnskap, og hver sine perspektiver på hva framtiden kan bringe, og hvordan samfunnet kan håndtere de utfordringer og muligheter vi vil stå over for. Det eneste vi vet om fremtiden er at den kommer, og at det er usikkert hvordan virkeligheten fortoner seg i framtiden. Prosjektet har gitt en mulighet for å invitere inn mange aktører som har noe å bidra med i den strategiske samtalen, og dermed har blant annet plan- og bygningslovens krav om tidlig involvering av berørte parter i arbeidet med regional planstrategi blitt ivaretatt gjennom arbeidet med Regionalt framsyn. Fylkeskommunen har lagt særlig vekt på at kommunene skal involveres i prosjektet slik at de kan få nytte av dokumentasjon, nettverksbygging og prosesser som kan støtte opp under arbeidet med å utvikle kommunale planstrategier. Fokus har også vært å sørge for at kommunene ble trukket tidlig inn i prosessen med å avklare framtidige utfordringer for fylket som grunnlag for den regionale planstrategien. Resultatet av Regionalt framsyn framgår av en rapport som grunnlagsdokument for regional planstrategi. Romlig tilnærming

9 Regional planstrategi skal være en prosess med siktemål å synliggjøre en helhetlig regionalpolitikk. Prosessen skal derfor ha en romlig tilnærming. Det betyr at geografien ikke skal analyseres som faste regioner, men som åpent rom med stadig færre grenser. Prosessen vil ha sitt hovedfokus på et østnorsk rom med vekt på innlandsperspektiv, fjellregionene, nær- Oslo regionen og det grenseregionale samarbeidet med Sverige (Värmland og Dalarne). Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske myndighet og tar endelig beslutning med tanke på veivalg i den kommende prosessen. Regional planstrategi er politisk arbeid som innebærer langsiktige strategiske valg. Arbeidet er i gang ved prosjektet Regionalt framsyn, og vil pågå frem til juni Prosessen med utvikling av regional planstrategi i Hedmark vil derfor involvere to fylkesting. Det sittende fylkesting må i løpet av våren 2011 vurdere og foreslå prioriterte utviklingstrekk og utfordringer i Hedmark. Etter valget høsten 2011 planlegges det en grundig gjennomgang med det nye fylkestinget av både prosessen så langt, og en orientering om foreløpig forslag til regional planstrategi, før denne sendes ut på høring og endelig vedtas senest i juni Medvirkning I henhold til ny plan og bygningslov skal regional planstrategi utarbeides i samarbeid med aktører fra regional stat og kommunene. Hedmark fylkeskommune har et velfungerende samarbeid med regional stat og regionrådslederne gjennom regionalt partnerskap. Regionalt partnerskap er en viktig drøftingspartner både under prosessen, og i oppfølgingsarbeidet av regional planstrategi. På denne måten kan partnerskapet legge føringer for arbeidet og ivareta regionene og regional stats interesser. Det er også viktig at denne gruppen inngår forpliktende avtale for videre arbeid i oppfølging av regional planstrategi. Regionrådene, næringsorganisasjoner med flere orienteres underveis i prosessen og inviteres til å komme med innspill. Dialoggrupper I forhold til kommunene ble det i arbeidet med regionalt framsyn etablert dialoggrupper bestående av administrative representanter fra hver kommune. Disse gruppene kan fungere som diskusjonsgrupper og referansegrupper under prosessen.

10 Fylkesrådets drøfting Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør ble forsterket gjennom forvaltningsreformen. Fylkesrådet ser arbeidet med å utvikle regional planstrategi som et viktig steg i denne utviklingsprosessen. Regional planstrategi er politikkutvikling og utviklingsarbeid. Fylkesrådet anser det derfor som viktig at regional planstrategi utarbeides gjennom bred medvirkning og aktiv involvering av kommuner, statlige organer og andre aktører som blir berørt av planarbeidet. Samtidig ser fylkesrådet behovet for at prosessen organiseres godt og at det legges til grunn en gjennomarbeidet tidsplan frem til endelig vedtak i fylkestinget. I forkant av arbeidet med å utvikle regional planstrategi har fylkeskommunen gjennomført prosjektet Regionalt framsyn i samarbeid med Østlandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning. Dette har vært et nyttig og lærerikt arbeid. I prosjektet ble det utarbeidet et godt statistisk grunnlagsmateriale. Prosjektet ble gjennomført med bred medvirkning fra kommuner, næringsliv, regionale aktører og frivillige organisasjoner. Resultatet fra prosjektet er et godt og robust grunnlag i form av aktørenes vurdering av fremtidige utfordringer for Hedmarkssamfunnet basert på strukturelle data. Resultatet danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med å utarbeide regional planstrategi. Fylkesrådet er tilfreds med at ca 1000 personer var involvert i Regionalt framsyn og vurderer framsynsprosessen som et positivt bidrag i arbeidet med å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Arbeidet med framsynsprosessen har gitt fylkeskommunen nyttige prosesserfaringer for det videre arbeidet med regional planstrategi, eksempelvis betydningen av god igangsetting av større prosesser. Fylkesrådet vil derfor sikre at det gjennomføres egne oppstartseminarer for fylkestinget og Ungdommens fylkesting. Fylkesrådet ser det som nødvendig å igangsette arbeidet med regional planstrategi i januar Fylkesrådet vil orientere fylkestinget om fremdriften i arbeidet med å utvikle regional planstrategi gjennom fylkestingsmeldinger.

11

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. Saknr. 12/1296-41 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Saknr. 09/5495-19 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/2173-4 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Tore Lahn Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONAL PLANSTRATEGI REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2020 1 Vedtatt av fylkestinget i T-6/16. Arbeidet med Regional planstrategi 2016-2020 starta formelt opp med vedtak i fylkesutvalet i februar 2015. Dokumentet er utarbeidd etter

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging Kurs 30.04.09 Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Viktige endringer i ny lov Regional planstrategi (ny) Nytt planinstrument

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi 2016-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Plankonferanse 11.-12.11.2010 Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Pbl-konferanse 11.-12.11.2010 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Kommer

Detaljer

Innhold og krav til regionale planstrategier

Innhold og krav til regionale planstrategier Innhold og krav til regionale planstrategier Maylinn Stomperud Hell 26.november 2010 HVA ER REGIONAL PLANSTRATEGI? Nytt planverktøy i ny plan og bygningslov Eneste obligatoriske plandokument på regionalt

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Statsråden Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 15/1354-1 29.04.2015 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Saknr. 2972/08 Ark.nr. C52. Saksbehandler: Inger Stubsjøen/Tore Lahn MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet går inn

Detaljer

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Regional planstrategi Ole Helge Haugen, fylkesplansjef PLAN- OG ANALYSEAVDELINGA Etablert 1.1.2010 OPPGÅVER: Planlaging Planbehandling Statistikk Analyse GIS/kart Prosjekt UU Endres i topp-/bunntekst 22.02.2011

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Planlegging for livskraftige samfunn

Planlegging for livskraftige samfunn Planlegging for livskraftige samfunn Britt Kjensli, Regional plankonferanse, Bodø, 30.09.2010 04.10.2010 1 Formål i ny pbl fra 01.07.2009, 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Det regionale nivået - en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Den regionale planleggingen styrkes 2 Miljøverndepartementet, mai 2009 Behovet for regional planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Nye planstrategier Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Kommunal planstrategi 10 i PBL Skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering Kommunens situasjon og utfordringer Skal

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark.

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. Saknr. 12/4157-27 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Saknr. 3449/08 Ark.nr. 123 K12. Saksbehandler: Wilhelm Murray REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Plankonferansen 2014 Scandic Havet Bodø, 11-12 Desember Tema Statlige krav til den kommunale planleggingen og det lokale handlingsrommet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

GANG OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG ETTER FORVALTNINGSREFORMEN

GANG OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG ETTER FORVALTNINGSREFORMEN Saknr. 10/5555-7 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Intensjonen med regional planstrategi

Intensjonen med regional planstrategi Intensjonen med regional planstrategi Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Oslo, 11.november 2010 Politiske føringer Klimaforliket: reduksjon 15-17 mill tonn CO 2 nasjonalt innen 2020 Transport:

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer. Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016

Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer. Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016 Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016 Politisk styring Behovet for planer Blir kommunale planer gjennomført? Hva gir

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Planstrategier Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Handler mer om hva som skal gjøres enn hvordan noe skal gjøres Strategisk planlegging

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Det kommunale plansystemet

Det kommunale plansystemet Det kommunale plansystemet Kommuneplan Kommunal planstrategi Reguleringsplan Kommuneplanens samfunnsdel Arealdelen Grovmasket Områderegulering Kommunedelplaner Detaljert Detaljregulering Gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen

Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen Regional plan for Nordland Plansjef Greta Johansen 05.03.2012 12.03.2012 1 Det regionale plansystemet i henhold til plan- og bygningsloven Regional planstrategi 4-årig rullering 1 På grunnlag av vedtatt

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER Saknr. 10/6013-13 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer