1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning."

Transkript

1 Saknr. 12/ Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi skal som styringsdokument danne grunnlaget for arbeidet med vekst og økt befolkning i Hedmark de kommende år. Gjennom samarbeid, spesielt på de fire hovedområdene kompetanse og næringsutvikling, infrastruktur, klima, energi og naturressurser og attraktivitet, skal vi oppnå bedre kultur for læring, bedre kommunikasjoner og økt attraktivitet i fylket. 1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid med Oppland fylkeskommune om å konkretisere Innlandsoffensiven og lage en handlingsdel som bidrar til å realisere intensjonene og hovedsatsingsområdene i fylkenes planstrategier. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Regional planstrategi for Hedmark ( ). Utrykte vedlegg: - Overordnet planbehov i perioden Sammenstilling av høringsinnspillene til regional planstrategi. - Oversikt over utsendelse og mottak av høringsinnspill. - Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. - Oppsummering av innspill, fremkommet under involveringsseminaret Regionalt framsyn i Hedmark gjennomgang og presentasjon av regionalt framsyn Hedmark. - ØF-notat nr. 06/2011 Notat Sør-Østerdalsregionen - Regionalt framsyn Hedmark. - ØF-notat nr. 05/2011 Notat Glåmdalsregionen Regionalt framsyn Hedmark. - ØF-notat nr. 03/2011 Notat Fjellregionen Regionalt framsyn Hedmark. - ØF-notat nr. 07/2011 Notat Hamarregionen Regionalt framsyn Hedmark.

2 Hamar, Per Gunnar Sveen fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Regional planstrategi for Hedmark Det er fylkesrådets vurdering at regional planstrategi danner et viktig utgangspunkt for videreutvikling av Hedmark og det videre arbeidet med å utvikle regionale planer. Planstrategien skisserer status og viktige utviklingstrekk for Hedmark innenfor fire helhetlige utviklingsområder. Den regionale planstrategien omfatter vurderinger av langsiktige utviklingsmuligheter, og de valg av satsinger og temaer det skal jobbes med i inneværende planperiode ( ). I løpet av prosessen med å utvikle planstrategien ble arbeidet med tre regionale planer igangsatt, regional plan for opplevelsesnæringene, regional samferdselsplan og regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesrådet vil i tillegg foreslå at det snarlig igangsettes et arbeid for å utvikle en regional plan for kompetanse og næringsutvikling. Fylkesrådet foreslår at det gjøres en nærmere vurdering av behovet for ytterligere regionale planer i perioden, herunder at det gjøres en nærmere vurdering av omfanget og innretting på fylkeskommunens interne plandokumenter. Fylkesrådet legger til grunn at ambisjonene og satsingsområdene i planstrategien danner utgangspunktet og referansen for arbeidet med nye planer og revisjon av eksisterende. Fylkesrådet vil søke å begrense antallet regionale planer og omfanget for hver enkelt plan slik at det sikres høy gjennomføringsgrad for de planer som iverksettes. Det er imidlertid en rekke regionale planer som er resultat av statlige krav, f.eks. knyttet til nasjonale verneinteresser. Det forutsettes derfor at staten følger opp disse kravene med ressurser til revisjoner, oppfølging og gjennomføring. Politisk ledelse i Hedmark og Oppland har i løpet av 2012 tatt initiativ til å utvikle en Innlandsoffensiv med tanke på å øke innovasjonstakten og verdiskapingen i Innlandet. Oppland fylkeskommune har vedtatt å gå i gang med å konkretisere Innlandsoffensiven, slik at den kan bidra til å realisere den regionale planstrategien. I lys av dette er det fylkesrådets vurdering at Hedmark fylkeskommune vil være tjent med å igangsette tilsvarende arbeid.

4 K O R T U T G A V E Regional planstrategi for Hedmark Innledning I henhold til ny Plan- og bygningslov 7-1, har fylkeskommunene fått et nytt planleggingsverktøy i form av regional planstrategi. Regional planstrategi skal sendes staten ved Miljøverndepartementet for å bli godkjent av Kongen i statsråd. Bakgrunnen for dette er at staten vil sikre at statlige retningslinjer er fulgt opp (jf. de nasjonale forventningene). Det gir også fylkeskommunen en mulighet til initiativ overfor staten. Fylkesplan for Hedmark (20) Den eksisterende fylkesplanen for Hedmark gjelder for perioden (20). Fylkesplanen trekker opp overordnede politiske føringer og satsingsområder for Hedmark i et langsiktig perspektiv. Etter ny Plan- og bygningslov vil regional planstrategi erstatte kravet om en fylkesplan. Regional planstrategi Den regionale planstrategien skal vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting. Planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til de spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien synliggjør også samarbeidet mellom fylkeskommunen og andre sentrale aktører for å videreutvikle Hedmark. Vedtatt regional planstrategi skal danne utgangspunktet når fylkestinget skal gjøre vurderinger og ta strategiske beslutninger om valg av visjoner, utviklingsområder og vurdering av planbehov. Herunder omfattes revidering av eksisterende planer. Fire helhetlige utviklingsområder I FT 38/11 ble fylkestinget presentert for tre helhetlige utviklingsområder; Kompetanse, stedsutvikling/attraktivitet og infrastruktur. Disse ble i FT-88/11 videreutviklet til infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling, attraktivitet og energi- og klima. Basert på innspill fra høringsfasen (jan mars) er sistnevnte område ytterligere videreutviklet, slik at de fire helhetlige utviklingsområdene i planstrategien er: kompetanse og næringsutvikling infrastruktur attraktivitet klima, energi og naturressurser. Viktige høringsinnspill Formålet med regional planstrategi er å styrke og forbedre fylkesplanarbeidet og samarbeidet med aktørene i fylket for å skape utvikling i Hedmark. Intensjonen er at regional planstrategi skal gjøre regional planlegging mer forpliktende ved at kommuner, statlige aktører, institusjoner, organisasjoner og regional planmyndighet sammen prioriterer hvilke planer som er nødvendig å organisere og konkretisere. Arbeidet med regional planstrategi har derfor omfattet en høringsfase. Gjennom høringsfasen har det kommet mange og gode innspill, som har bidratt til en positiv videreutvikling av planstrategien. Innspillene gir nyttige bidrag til den videre regionale planleggingen og bekrefter bred enighet om utfordringene hovedutviklingsområdene.

5 Innlandsoffensiven Politisk ledelse i Hedmark og Oppland har i løpet av 2012 tatt initiativ til å utvikle en Innlandsoffensiv med tanke på å øke innovasjonstakten og verdiskapingen i Innlandet. Oppland fylkeskommune har vedtatt å gå i gang med å konkretisere Innlandsoffensiven, slik at den kan bidra til å realisere den regionale planstrategien. I lys av dette er det fylkesrådets vurdering at Hedmark fylkeskommune vil være tjent med å igangsette tilsvarende arbeid. Oppfølging av arbeidet med Innlandsoffensiven med fordel kan legges til en gruppe bestående av fylkesordfører (Oppland), fylkesrådsleder (Hedmark) og fylkesrådmann og fylkesdirektør. Det utførende arbeidet ledes av fylkesrådmann og fylkesdirektør nivået, som etablerer et sekretariat. Fylkesrådet vil legge vekt på at skal benytte egne fylkeskommunale ressurser i arbeidet, men at det gis åpning for å benytte eksterne ressurser. For at Innlandsoffensiven skal får gjennomslagskraft er det fylkesrådets vurdering at den må gis god forankring i næringslivet, FoU-institusjoner, offentlig forvaltning og folkevalgte i Innlandet. Dette vil kreve både involvering og engasjement. I tillegg må det videre arbeidet koples tett til øvrig plan- og utviklingsarbeid i tråd med vedtatte regionale planstrategier. Planutvikling og ressursbehov Fylkesrådet vil søke å begrense antallet regionale planer, og hvor omfattende de skal være, slik at det kan sikres høy gjennomføringsgrad på de planer som iverksettes. Det er imidlertid en rekke regionale planer som er resultat av statlige krav, f.eks. knyttet til nasjonale verneinteresser. Det forutsettes derfor at staten følger opp disse kravene med ressurser til revisjoner, oppfølging og gjennomføring.

6 S A K S U T R E D N I N G: Regional planstrategi for Hedmark Innledning I henhold til ny Plan- og bygningslov 7-1, har fylkeskommunene fått et nytt planleggingsverktøy i form av regional planstrategi. Dette verktøyet erstatter tidligere krav om å utarbeide fylkesplan. Regional planstrategi skal sendes staten ved Miljøverndepartementet for å bli godkjent av Kongen i statsråd. Bakgrunnen for dette er at staten vil sikre at statlige retningslinjer er fulgt opp (jf. de nasjonale forventningene). Det gir også fylkeskommunen en mulighet til initiativ overfor staten. Fylkesplan for Hedmark (20) Den eksisterende fylkesplanen for Hedmark gjelder for perioden (20). Fylkesplanen trekker opp overordnede politiske føringer og satsingsområder for Hedmark i et langsiktig perspektiv. Etter ny Plan- og bygningslov vil regional planstrategi erstatte kravet om fylkesplan. Fra regionalt framsyn til regional planstrategi Arbeidet med å vedta en regional planstrategi for Hedmark skal bygge på et kvalitativt godt og bredt beslutningsunderlag. Fylkestinget vedtok derfor at Hedmark fylkeskommune skulle gjennomføre Regionalt framsyn. Prosjektet Regionalt framsyn ble avsluttet januar 2011, og skapte et grunnlag for å utarbeide den første regionale planstrategien for Hedmark. I Regionalt framsyn ble såkalte store spørsmål benyttet som innfallsvinkel. Tanken var å komme fram til de forholdene som antas å ha størst betydning for utviklingen i Hedmark og i regionene fram mot Det ble til slutt identifisert syv såkalte store spørsmål som deltagerne samlet sett la mest vekt på: 1. Infrastruktur for samferdsel 2. Befolkningsutvikling 3. Tilgang til riktig kompetanse; utdanning og skolegang 4. Utnytte naturgitte ressurser 5. Holdningsendring og omstillingsevne 6. Evne til offentlig styring 7. Samarbeid. Arbeidet med å utvikle den regionale planstrategien for Hedmark har bygget videre på resultatene fra Regionalt framsyn. Regional planstrategi en prosess over tid Fylkestinget er tidligere informert om ny regional planstrategi i fylkestingssakene FT-74/10, FT-38/11 og FT-88/11. Arbeidet med planstrategien har vært gjennomført i tre hovedfaser: Fase 1: Forslag til foreløpige helhetlige utfordringsområder legges fram for sittende fylkesting (Juni 2010) Fase 2: Forslag til høringsutkast legges fram for nytt fylkesting, med tanke på utlegging til høring (Desember 2011)

7 Fase 3: Endelig vedtak av regional planstrategi for perioden ( ) legges fram for fylkestinget (Juni 2012). Regional planstrategi skal være et overordnet styringsdokument på regionalt nivå, og det eneste som skal godkjennes av Kongen. Regional planstrategi Den regionale planstrategien skal vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting. Planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til de spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien synliggjør også samarbeidet mellom fylkeskommunen og andre sentrale aktører for å videreutvikle Hedmark. Vedtatt regional planstrategi skal danne utgangspunktet når fylkestinget skal gjøre vurderinger og ta strategiske beslutninger om valg av visjoner, utviklingsområder og vurdering av planbehov. Herunder omfattes revidering av eksisterende planer. Nasjonale forventninger og ny Plan- og bygningslov I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging angir staten sine generelle føringer og forventninger for arbeidet med regional planstrategi. I ny Plan- og bygningslov fremgår ytterligere formal- og innholdskrav. I arbeidet med regional planstrategi er det foretatt en vurdering og avveiing av disse hensynene. Disse beskrives nærmere i planstrategien. Fire helhetlige utviklingsområder I FT 38/11 ble fylkestinget presentert for tre helhetlige utviklingsområder; Kompetanse, stedsutvikling/attraktivitet og infrastruktur. Disse ble i FT-88/11 videreutviklet til infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling, attraktivitet og energi- og klima. Basert på innspill fra høringsfasen er sistnevnte område ytterligere videreutviklet, slik at de fire helhetlige utviklingsområdene i planstrategien nå er: kompetanse og næringsutvikling infrastruktur attraktivitet klima, energi og naturressurser. Gjennomføring Plan- og bygningsloven har ingen formelle krav om tidlig medvirkning i prosessen med utvikling av regional planstrategi, men egen høringsrunde er en forutsetning for å få godkjent planstrategien. Framsynsprosessen må imidlertid kunne vurderes som en bred medvirkning i en tidlig fase. Vi informerte derfor tidlig alle relevante bidragsytere at det legges opp til medvirkning og involvering i to steg i utarbeidelsen av regional planstrategi. Første steg var gjennom et involveringsseminar Her ble kommuner, regional stat, fylkeskommunale råd og utvalg, ungdommens fylkesting og andre berørte invitert til å komme med innspill til det kunnskapsgrunnlaget som ble fremlagt for fylkestinget sommeren Under seminaret kom det en rekke innspill fra 4 regionråd, 18 kommuner, flere næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Disse innspillene ble deretter bearbeidet og integrert i det foreliggende høringsutkastet. Det andre, og det avgjørende, steget for å skape god medvirkning og involvering i arbeidet med den regionale planstrategien, var den aktive høringsfasen (jan - mars). I høringsperioden ble det lagt vekt på aktiv dialog med alle kommunene i Hedmark og med regional stat. De fleste kommunene

8 oppnevnte representanter til fire regionale administrative grupper for dialog og kvalitetssikring av utviklingsområdene. Det ble videre gjennomført en prosess med Ungdommens fylkesting og fylkeskommunale råd både våren 2011 og i tilknytning til høringsfasen vinteren Høringsutkastet ble sendt til i alt 105 potensielle høringsinstanser og vi mottok 43 formelle høringsinnspill fra kommuner, regioner og viktige regionale samarbeids- og utviklingsaktører. Gjennom høringsinnspillene fremgår det at utviklingstrekkene og -mulighetene som ble trukket fram under arbeidet med regionalt framsyn, er godt forankret i fylket. Videre gis det i all hovedsak støtte og tilslutning til de valgte hovedutviklingsområdene. Samtidig gis det god støtte til fylkesrådets ambisjon om fokusere på å øke befolkningsveksten i årene som kommer ( i 2020). Høringsinnspillene har bidratt med nyttige innspill til en positiv videreutvikling av planstrategien. Derigjennom synes den også å ha fått god forankring i fylket som vil være viktig i den videre kommunale og regionale planleggingen. Det har vært gjennomført en administrativ prosess med oppsummering av gjeldende planer på strategisk nivå. Disse er vurdert opp mot de fire prioriterte utviklingsområdene, og det er synliggjort hvilke regionale planer som det er behov for framover, både når det gjelder nye og revisjon av gjeldende. De regionale planene skal konkretiseres i form av et handlingsprogram. Disse skal rulleres årlig og gis en tydelig og avklart ressursmessig ramme, slik at de kan realiseres i tråd med de ambisjoner som følger av planstrategien og respektive regional plan. Innlandsoffensiven Bakgrunn Politisk ledelse i Hedmark og Oppland har i løpet av 2012 tatt initiativ til å utvikle en Innlandsoffensiv med tanke på å øke innovasjonstakten og verdiskapingen i Innlandet. Det har tidligere vært gjort flere løft i fellesskap for Innlandet og det foreløpig siste var Innlandet 2010, som var et av prosjektene som skulle konkretisere Regjeringens innovasjonspolitiske satsing Innovasjon Initiativet om en Innlandsoffensiv ble drøftet med nærings- og handelsminister Trond Giske. Formålet med dette arbeidet er at man gjennom et målrettet engasjement kan komme opp med konkrete tiltak som vil være viktige for den framtidige utviklingen av Innlandet med tanke på bl.a næringsutvikling og bosetting. Fylkesrådets vurdering i denne sammenhengen er at vedtak i de respektive fylkestingene høsten 2012 bør danne grunnlag for gjennomføring av tiltakene. Det vil i denne sammenhengen være ønskelig at tiltakene understøtter og utdyper de satsingsområdene som følger av de respektive fylkenes regionale planstrategier. Organisering I lys av ovennevnte er det fylkesrådets vurdering at oppfølging av arbeidet med Innlandsoffensiven med fordel kan legges til en gruppe bestående av fylkesordfører (Oppland), fylkesrådsleder (Hedmark) og fylkesrådmann og fylkesdirektør. Det utførende arbeidet ledes av fylkesrådmann og fylkesdirektør nivået, som etablerer et sekretariat. Fylkesrådet vil legge vekt på at skal benytte egne fylkeskommunale ressurser i arbeidet, men at det gis åpning for å benytte eksterne ressurser. For at Innlandsoffensiven skal får gjennomslagskraft er det fylkesrådets vurdering at den må gis god forankring i næringslivet, FoU-institusjoner, offentlig forvaltning og folkevalgte i Innlandet. Dette vil kreve både involvering og engasjement. Det bør derfor legges opp til dialogmøter med aktuelle personer/ instanser i en tidlig fase av arbeidet, slik at de gis anledning til å komme med innspill på innhold, satsingsområder og gjennomføring av offensiven. Begge fylker har kommet langt i arbeidet

9 med regional planstrategi, og tidsplanen for dialogmøtene bør derfor komme på plass relativt raskt. Siktemålet med møtene bør være å oppnå synergier og sikre bred deltagelse og engasjement. I arbeidet med offensiven bør spesielt Fylkesmennene inviteres inn, foruten at det generelt sett åpnes for å drøfte offensivens innhold med andre premissleverandører. Med tanke på virkemiddelbruken i oppfølging og gjennomføring av offensiven bør det legges til grunn en god dialog med relevante miljøer innen virkemiddelapparatet, ulike programmer og FoU-virksomheter. Innretning og mulige satsingsområder Oppfølging av arbeidet med Innlandsoffensiven søkes innrettet mot de satsingsområder som fremkommer som felles i Oppland og Hedmark fylker sine planstrategier.

10 Fylkesrådets drøfting Gjennom de nasjonale føringene og lovkommentarene i ny Plan- og bygningslov gis det en rekke signaler som forventes fulgt opp gjennom arbeidet med den regionale planstrategien. Utfordringen har derfor vært å finne en måte å tolke disse på, og vurdere dem opp mot sentrale hovedtrekk fra framsynsprosessen. Regional planstrategi skal peke ut noen prioriterte satsingsområder. Dette medfører at planen ikke nødvendigvis vil dekke alle sektorer og områder i de statlige føringene. Det er fylkesrådets vurdering at de fire helhetlige utviklingsområdene; a. Kompetanse og næringsutvikling. b. Infrastruktur. c. Attraktivitet og d. Klima, energi og naturressurser, utgjør et godt rammeverk for å fokusere det videre arbeidet med å samarbeide om en forsert og positiv befolkningsutviklingen i fylket. Det er videre fylkesrådets vurdering at denne ambisjonen er for krevende til at den kan nås gjennom enkeltinitiativ, derav blir samarbeid nøkkelen og hovedvirkemiddelet for å utløse det potensialet som ligger i Hedmark fylkes mange fortrinn. De satsingsområdene som fylkestinget vedtar i regional planstrategi skal seinere gjenspeiles i ulike regionale planer for perioden ( ). Disse regionale planene skal ha egne handlingsprogram. De samlede ambisjonene i planstrategien vil derfor bli sett i sammenheng med disponibel økonomisk ramme for tilsvarende periode. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide videre med å konkretisere Innlandsoffensiven med sikte på å lage en handlingsdel som bidrar til å realisere intensjonene i hovedsatsingene i fylkenes planstrategier. Fylkesrådet konstaterer at regional planstrategi er det eneste plandokument Hedmark skal sende staten ved Miljøverndepartementet for Kongelig Resolusjon. I følge Miljøverndepartementet er en intensjon med dette å avklare statlig medvirkning i de regionale planene. Fylkesrådet vil derfor søke å begrense antallet regionale planer, og hvor omfattende de skal være, slik at det kan sikres høy gjennomføringsgrad på de planer som iverksettes. Det er imidlertid en rekke regionale planer som er resultat av statlige krav, f.eks. knyttet til nasjonale verneinteresser. Det forutsettes derfor at staten følger opp disse kravene med ressurser til revisjoner, oppfølging og gjennomføring.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Saknr. 10/6013-3 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Siri H. Venstad Lonkemoen OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Saknr. 09/5495-19 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark.

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. Saknr. 12/4157-27 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Høringsforslag Regional planstrategi (PBL 7-1) Regional planstrategi er en strategi for planlegging på fylkesnivå. Formålet med de regionale planstrategiene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/4085 Saksprotokoll: Regional planstrategi Uttalelse fra Glåmdal regionråd

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/4085 Saksprotokoll: Regional planstrategi Uttalelse fra Glåmdal regionråd Saksprotokoll Utvalg: Glåmdal Regionråd Møtedato: 29.03.2012 Sak: 5/12 Resultat: Arkivsak: 12/4085 Tittel: Saksprotokoll: Regional planstrategi Uttalelse fra Glåmdal regionråd Behandling: Vedtaket var

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/2173-4 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Tore Lahn Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten - Mandat til fylkesrådet til å bidra i sluttføring av arbeidet med Miljøverndepartementets endringer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten - Mandat til fylkesrådet til å bidra i sluttføring av arbeidet med Miljøverndepartementets endringer Saknr. 12/1926-11 Ark.nr. 123 K12 Saksbehandler: Anders Paulsen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget gir fylkesrådet mandat til å bidra til sluttføring

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4035-20 Arkiv: 140 REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag til vedtak:

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel

Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel Saknr. 15/2892-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Saknr. 2972/08 Ark.nr. C52. Saksbehandler: Inger Stubsjøen/Tore Lahn MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet går inn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER Saknr. 10/6013-13 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK - UTVIKLINGSOMRÅDER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2016-2020 STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2018-2030 FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar,

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar, Saknr. 8197/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Espen Køhn STØTTE TIL ETABLERING AV EU KOORDINATOR FOR INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON"

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON Saknr. 10/2755-9 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

R U N D T R E V I S J O N AV I G J Ø V I K K O M M U N E

R U N D T R E V I S J O N AV I G J Ø V I K K O M M U N E R U N D T R E V I S J O N AV K O M M U N E P L A N E N S S A M F U N N S D E L I G J Ø V I K K O M M U N E P L A N V U R D E R I N G E R, P L A N I N N H O L D O G O P P F Ø L G I N G 1 5. 0 2. 2 0 1 8

Detaljer

Nettverkssamling november 2010.

Nettverkssamling november 2010. Nettverkssamling 11-12 november 2010. Presentasjon Rød tråd Ola Idar Løkken, rådgiver regionalenheten, Oppland fylkeskommune Hva er en planstrategi noe nærmere presentert En planstrategi er et nytt overordna

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innhold og krav til regionale planstrategier

Innhold og krav til regionale planstrategier Innhold og krav til regionale planstrategier Maylinn Stomperud Hell 26.november 2010 HVA ER REGIONAL PLANSTRATEGI? Nytt planverktøy i ny plan og bygningslov Eneste obligatoriske plandokument på regionalt

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Hovedutvalg Oppvekst /18 3 Hovedutvalg Helse og omsorg

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Hovedutvalg Oppvekst /18 3 Hovedutvalg Helse og omsorg Hadsel kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 18/01551-1 Arkivkode Saksbehandler Øyvind Bjerke Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2018 69/18 2 Hovedutvalg Oppvekst 13.06.2018 9/18 3 Hovedutvalg

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/2112 KOMMUNAL PLANSTRATEGI - ØYER 2016-2019 Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet 08.12.2015 116/15 Kommunestyret 17.12.2015

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 KOMMUNEPLAN FOR ØYER 2014-2025 - SAMFUNNSDELEN 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: Lev i Øyer! Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025. Høringsutkast

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND ORGANISERING OG FRAMDIFT

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND ORGANISERING OG FRAMDIFT Regionalenheten Arkivsak-dok. 201407088-1 Saksbehandler Wibeke Børresen Gropen, Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2015 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND 2016-2020 - ORGANISERING

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei mot høringsutkastet

Regionplan Agder 2030 På vei mot høringsutkastet Regionplan Agder 2030 På vei mot høringsutkastet Rådmannsgruppen Agder 2020 Lillesand, 30. november 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regional planmyndighet Fylkesting/fylkesutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 Saksframlegg NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til beskrivelsen av regionens

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Rådmannsgruppen Agder 2020 Kristiansand, 24. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Rådmannsgruppen som administrativ styringsgruppe for

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

Regionalt framsyn. Presentasjon koordinatormøte Østfold fylkeskommune 17. januar Mulighetenes Oppland

Regionalt framsyn. Presentasjon koordinatormøte Østfold fylkeskommune 17. januar Mulighetenes Oppland Regionalt framsyn Presentasjon koordinatormøte Østfold fylkeskommune 17. januar 2014 Bakgrunn for arbeidet Ble vedtatt i fylkestinget høsten 2009 Framsyn ble da etablert som toårig prosjekt for å fremskaffe

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saknr. 16/1634-1 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Statsråden Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 15/1354-1 29.04.2015 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi 2016-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer