En bærekraftig kommune Arbeidsprogram Sosialistisk venstreparti - Askøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En bærekraftig kommune Arbeidsprogram 2011-2015 Sosialistisk venstreparti - Askøy"

Transkript

1 En bærekraftig kommune Arbeidsprogram Sosialistisk venstreparti - Askøy Foto: Rafael Cobo Garrido

2 Innhold Klikk på tittelen for å gå til ønsket kapittel En bærekraftig kommune. 3 Åpenhet og demokrati. 5 Arealplanlegging.. 6 Boligpolitikk. 7 En fremtidsrettet næringspolitikk... 8 Kunnskap er makt frem for kunnskapsskolen. 9 Skolefritidsordningen (SFO). 11 Barnehagen som en del av kunnskapsløpet. 12 Helse og sosial. 13 Kultur Idrett og fysisk aktivitet.. 17 Lokal klimapolitikk.. 18 Natur og miljø Feminisme og kvinnefrigjøring.. 20 Personalpolitikk i Askøy kommune. 21 Samferdsel og trafikksikring. 22 En bærekraftig økonomi. 23 Askøy SVs liste til kommunevalg

3 En bærekraftig kommune Askøy er en kommune i sterkt vekst. Dette er i seg selv en styrke og et potensial. Samtidig byr dette på store utfordringer. Askøy SV er et sosialistisk parti som kjemper for rettferdighet, demokrati, miljø og omfordeling. Vi vil bygge en bærekraftig kommune, som støtter alle sine innbyggere og hvor alle innbyggerne kan delta. Bærekraftig betyr at fremtidige generasjoner skal ha minst like gode forhold og muligheter som vi har i dag. Derfor må vi skape en bærekraftig økonomi gjennom solide arbeidsplasser, sikre inntekter, nyskapning og fornuftig forbruk og investeringer. Vi må også skape gode oppvekstvilkår, skoler og trivelige lokalmiljø for bl.a. å minimalisere kriminalitet og sikre fornuftig bruk og vern av naturen, både på land og i sjøen. Sentrale tjenester skal kvalitetssikres og ikke gjøres usikre gjennom privatisering. En bærekraftig økonomi: Vi vil ha en økonomisk sterk kommune, som har en forsvarlig drift, tilbyr gode tjenester og som kan fronte investeringene som skal til for å tilpasse seg den store veksten. For å få dette til, vil SV prioritere å øke inntektene fremfor å kutte i tjenestene til innbyggerne. Alle skal kunne delta i prosessene som fører til vedtak av budsjett, og alle skal kunne føle at budsjettet svarer til deres behov. En bærekraftig vekst: Askøy SV vil bygge en kommune som tiltrekker folk, men hvor veksten foregår innenfor gode rammer. Vi kan ikke glemme at vi har en arv som vi skal bringe videre til kommende generasjoner. Derfor er det viktig at vi etterlater et minst like godt levemiljø som det vi har mottatt. Askøy SV vil derfor jobbe for at alle innbyggerne i kommunen skal ha tilgang til et godt barnehage- og skoletilbud, til gode velferdstjenester, til natur og friluft, til gode kulturalternativer og til godt regulerte byggeområder. Askøy SV vil ikke ofre noe av livskvaliteten til innbyggerne. Bærekraftige oppvekstvilkår: Barn og unge danner en veldig stor gruppe i Askøys befolkning. Derfor vil Askøy SV legge vekt på å gi dem best mulige oppvekstvilkår. Alle skal ha rett til barnehageplass og til en skole hvor de får tilgang til kunnskap. Vi vil jobbe for at barn og unge får et godt og variert fritidstilbud. Vi vil sørge for en god helsetjeneste for barn og unge. Og vi vil sørge for at kommunen gir de svakeste i denne gruppen den støtten de trenger for å være med i samfunnet på gode vilkår. En bærekraftig velferd: Askøy SV vil ha en aktiv kommune med velferdsordninger tilpasset folks behov. Vi vil at kommunen skal gi et godt tilbud til de som på grunn av sykdom, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til å få en god levestandard. Privatisering av kommunale tjenester svekker demokratiet og folks kontroll over tjenestene. Privatisering betyr at noen tjener på de tjenestene vi alle trenger. Markedsløsninger vil aldri gi likhet og rettferdighet. Det er ikke kommersielle interesser som skal styre. SV ønsker mer demokrati, ikke mindre. SV sier derfor nei til privatisering. 3

4 En bærekraftig arbeids- og næringspolitikk: Askøy SV vil at kommunen skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Vi skal jobbe for at det skal være et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet. Vi vil ha bort unødvendig byråkrati og ineffektive ledelsesstrukturer. De ansatte har erfaringer og kompetanse som utgjør en viktig ressurs. All omorganisering må skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte. SV vil jobbe for at næringslivet på Askøy får gode rammer, og at det kan utvikle seg til miljø- og klimavennlige næringer. Vi vil at askøyværingene skal kunne jobbe i nærheten av der de bor. Derfor vil vi åpne for at næringslivet på øyen kan utvikle seg og samtidig respektere de naturgitte verdiene Askøy har. En bærekraftig miljø- og klimapolitikk: Askøy SV vil jobbe for at veksten i kommunen skjer i et miljø- og klimavennlig perspektiv. I den sammenhengen vil vi jobbe for et stadig bedre kollektivtilbud både innad i kommunen og mot nabokommunene. Askøy SV ser det som en særskilt oppgave å tilpasse veksten i kommunen til vernet av naturverdiene vi har, og til reduksjonen av utslippene av klimagasser per innbygger. Et bærekraftig samfunnsliv: Askøy SV har en visjon om en kommune hvor alle kan delta og føle at de er hørt og godt ivaretatt. Askøy SV vil at kommunen skal være fri for alle former for diskriminering, rasisme og homofobi. For å sikre alle reelle muligheter til deltakelse i politikk og samfunnsliv, må universell utforming gjennomføres i alle planer og utbygginger i kommunen. 4

5 Åpenhet og demokrati Deltakelse og demokrati henger nøye sammen. Lokaldemokratiet må utvikles. Gjennom kommunale organer vil SV presse på for å få bedret kommunens økonomi. Særlig vil vi ha økte rammetilskudd slik at lokalpolitikerne får større handlingsfrihet til selv å prioritere. SV vil videreutvikle informasjonsarbeidet til publikum og spesielt satse på åpne høringer, møter og kontaktfora i forbindelse med planarbeid. SV er tilhenger av folkeavstemminger i saker som folk ikke har kunnet ta stilling til ved valg, og som er spesielt viktige for innbyggerne. SV vil sikre en bedre rekruttering til politikken. I dag er kvinner og ungdom underrepresenterte blant våre folkevalgte. Kommunens møter og tilbud skal kunnes brukes av alle. SV mener at kommunen ikke skal drive konkurranseutsetting eller privatisere kommunale tjenester. Foretaksorganisering, og særlig utviklingen av aksjeselskap, hindrer folkevalgt innsyn og kontroll. Askøy SV vil i perioden arbeide for at budsjettbehandlingen skjer åpent og med adgang for alle til å komme med synspunkter vi sikrer oss enda mer lokal styring med BKK og om nødvendig kjøper oss sterkere inn på eiersiden det innføres prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved neste valg offentlige styrer og utvalg har en mer representativ aldersfordeling, i tillegg til kjønnsfordeling kommunale tjenester og aktivitet ikke settes ut på anbud brukere av kommunale tjenester skal bli hørt gjennom spørreundersøkelser og rådsmøter medlemstallet i kommunestyret vurderes mot slutten av perioden kommunestyrets møter fortsatt kan overføres på radio/tv kommunens nettsted videreutvikles og at det kan brukes av blinde- og svaksynte kommunen skal gi nytilflyttede en velkomstpakke med nødvendig informasjon om tilbudene i kommunen 5

6 Arealplanlegging Askøy SV ønsker en bærekraftig arealplanlegging som åpner for en balansert utbygging av boligfelt. Utbyggingen må skje etappevis, slik at man kan holde tritt med skole- og barnehagekapasitet og annen infrastruktur i kretsene. Utbygging av kommunal infrastruktur bør skje med utgangspunkt i et langsiktig perspektiv der en ta høyde for videre vekst i kommunen. Hyttebygging skal foregå i egne felt. Allemannsretten når det gjelder bading, turgåing, fiske og annen friluftsaktivitet sikres best ved ikke å gi unødvendige dispensasjoner fra LNF sone 2, streng sone og 100- metergrensen fra sjøkanten. Norge har en politikk for jordvern, og Askøy må sin del av ansvaret for dette. SV vil sikre kulturlandskapet til beste for fellesskapet og turisme. Storebotn, Mjølkevikvarden, Hanøytangen, Horsøy og Slettebrekka er naturlige områder for næringsvirksomhet. Kommunen må gjennom et samarbeid mellom kommuneadministrasjonen, tekniske avdelinger og økonomiavdelingen gi næringslivet hjelp til å etablere seg på disse områdene for å få flere arbeidsplasser på Askøy. Askøy SV vil arbeide for å sikre en helhetlig boligpolitikk og styre boligbyggingen i forhold til skoler, idrettsplasser og annen relevant infrastruktur en fremtidsrettet areal- og infrastrukturplanlegging i kommunen at eksisterende landbruks-, natur og friluftsområder sikres å bevare 100-metersonen i tråd med nasjonale målsettinger å oppgradere alle friluftsområdene på Askøy i samarbeid med Bergen og omland friluftsråd og utrede nye båtliv, sjøsport og bading å oppgradere og skilte alle turstiene på Askøy at miljøhensyn må tas ved all utbygging og planlegging å utbygge Kleppestø(kaien) til en vakker kommunesenterlandsby at det avsettes områder for hytte- og naustbebyggelse, marinaer og feriebolige 6

7 Boligpolitikk Askøys boligmasse må styres i en retning som svarer til behovene i befolkningen. Alle skal ha rett til å skaffe seg en bolig innen sine økonomiske rammer. Presset og prisene på boligmarkedet i Bergen gjør at Askøy bør sikre rimelige boliger for ungdom på Askøy. SV ønsker en geografisk mer balansert boligbygging i kommunen. Med dette ønsker vi å unngå for sterke konsentrasjoner i sør, hvor kapasiteten til skoler, barnehager og annen infrastruktur allerede er sprengt. Også i Askøy er det behov for ordninger med spesielle botilbud og gunstige låneordninger. Kommunen må derfor takke ja til Husbankens gunstige ordninger, som f.eks. etableringslån til videreformidling til boligsøkere. Ved bygging av nye felt skal det settes krav til klima- og miljøtiltak som bossug med kildesortering og energieffektivisering Askøy SV vil arbeide for at kommunen utvikler en helhetlig boligpolitikk som tar hensyn til den sterke veksten vi opplever at barn og unges oppvekstmiljø prioriteres ved planlegging av nye boligfelt at det skaffes nok kommunale utleieboliger til vanskeligstilte personer med boligbehov å opprettholde ordningen med etableringslån å videreutvikle ordningen med kommunal bostøtte/etableringsstøtte til vanskeligstilte at kommunen i samarbeid med borettslagene/utbyggerne sikrer boliger med livsløpsstandard at kommunen, sammen med borettslagene, sikrer rimelige boenheter til unge og enslige at kommunen sikrer estetiske verdier når boligfelt planlegges og bygges at kommunen gir rimelige leiesatser. Kommunen skal ikke være en bolighai at kommunen er med på å videreutvikle passivhusteknologi å endre vann- og kloakkavgiftene i retning av lavere årsavgift og høyere tilknytningsavgift 7

8 En fremtidsrettet næringspolitikk Askøy SV vil gå inn for utvikling av et variert og selvstendig næringsliv. Dette er viktig for stabil sysselsetting i et langsiktig perspektiv. Størst mulig egen arbeidsplassdekning er også miljøvennlig fordi transportbehovet da ikke blir så stort. Askøy SV vil jobbe for sterk kommunal aktivitet. På Stortinget går SV inn for en sterk økning av overføringene til kommunene. Dette gir flere arbeidsplasser. Lokalt vil SV arbeide med tilrettelegging for næringsaktivitet. Vi trenger nok næringsområder til å kunne motta bedrifter som måtte ønske å etablere virksomheten sin i kommunen. Askøy SV vil jobbe for ytterligere aktivitet på Hanøytangen, Slettbrekklia, Horsøy, Mjølkevikvarden og i Storebotn. Med sin beliggenhet, bør Askøy kunne tilby sjønære næringsområder. På grunn av Askøys beliggenhet og natur bør vi satse mer på turisme og fritidsnæringene. Askøy SV vil i perioden arbeide for videre tilrettelegging av næringsområder både ved sjø og i nye områder nord på Askøy der forholdene er egnet å få et kommunalt næringsfond styrt av politikere. Fondet kan særlig sikre muligheter for kvinnelige gründere at næringslivet på Askøy bidrar mer økonomisk til næringsutviklingen å utrede muligheten for å utnytte Askøys vannressurser at kommunen satser sterkt på kulturvern for turisme og næringsformål et hotell, overnattingssted og campingplasser i kommunen at det legges til rette for utbygging av båtmarinaer en lokal restaurant- og kafénæring som kan konkurrere med bedrifter i Bergen at oppdrettsnæringen knyttet til kommunen drives innenfor bærekraftige rammer at steinbruddet på Mjølkviksvarden får utvidet konsesjon mot at driften flyttes lenger sør og de nordligste områdene tilrettelegges for næringsvirksomhet. 8

9 Kunnskap er makt frem for kunnskapsskolen Askøy SV vil at undervisningen får en betydelig styrking i budsjettet. Kommunen bruker minst av alle Hordalands kommuner på skolen og vi har også den laveste lærerdekningen per elev i fylket. I tillegg går mye av disse ressursene til oppgaver som ikke er direkte relaterte til pedagogisk arbeid. Askøy SV vil ha økt oppmerksomhet på skolens kjerneoppgaver. Lærere og skoleledere må få mer tid til pedagogisk arbeid. SV vil utvikle den offentlige fellesskolen, sikre at skolen er gratis og at den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Askøy SV vil jobbe for barnehager og skoler med høy kvalitet, rom for alle og kompetente ansatte. Det er viktig for alle barn å få utvikle sine evner og talenter, bli sett som mennesker, og beherske ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å kunne delta i samfunnet. Ved siden av å lære teoretiske og faglige perspektiver og ferdigheter, vil Askøy SV at barn og unge skal få utfolde seg kreativt, kunne tenke kritisk og samarbeide med andre mennesker. Askøyskolen skal være en kunnskapsskole, men skal også fremme solidaritet og demokrati. Skolen skal være inkluderende og sikre alle like muligheter. Den må bekjempe mobbing, rasisme og diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisk tilhørighet, seksuell orientering og livssyn. Mange unge melder om uønsket oppmerksomhet som går på kropp, kjønn og seksualitet. SV vil sikre at alle jenter i askøyskolen får tilbud om selvhevdelseskurs/selvforsvarskurs før de avslutter ungdomsskolen. Grensesetting er også viktig for gutter, og skolen må innprente gode holdninger i forhold til disse problemene. For å skape en best mulig skole, mener Askøy SV det er viktig at de som er på skolen i det daglige blir hørt. Lærere og administrasjonen i den enkelte skolen bør få mer påvirkningskraft når det gjelder innhold og kvalitet. Askøy SV vil også kjempe for at elevene i større grad får være med i beslutninger som omhandler dem selv. Derfor ønsker vi økt elevmedvirkning gjennom økt elevdeltakelse i råd og beslutningsorganer. Askøy SV vil i perioden arbeide for å øke voksentettheten i askøyskolen særlig pedagogisk personale at det lages en fremtidsrettet skolebruksplan å bekjempe seksuell trakassering å styrke ordningen med leksehjelp at skolen skal være gratis for elevene økt oppmerksomhet på skolens kjerneoppgaver å styrke kontakten mellom skole og arbeidsliv å sikre alle nybygg universell utforming å bygge/rehabilitere Tveit, Haugland, Strusshamn og Kleppestø barneskoler 9

10 å få det fysiske miljøet på skolene godkjent at skolene skal vektlegge det psykososiale miljøet at Voksenopplæringen får egnede lokaler Foto: Rafael Cobo Garrido 10

11 Skolefritidsordningen (SFO) SFO er både en tjeneste for foreldrene og en arena med nye muligheter for ungene. Skolefritidsordningen er etter hvert blitt et unikt miljø hvor barna styrer en stor del av situasjonene. De velger selv hva de skal bruke tiden til, eller hvem de skal være sammen med (ofte på tvers av kjønn, grupper og alder). Samtidig er SFO et viktig likestillingsverktøy, som gir bedre muligheter for at begge kjønn kan delta i arbeidslivet på en fullverdig måte. Askøy SV mener at kommunen må tilby en god og fleksibel skolefritidsordning, som samsvarer med foreldrenes behov og som alle har tilgang til. SV vil i neste periode arbeide for at betaling til skolefritidsordningen settes til maks kr pr. måned i skoleåret, uten tillegg i feriene å tilby en SFO som er åpen hele året (med unntak av juli) at alle SFO-ledere bør være pedagoger å innføre en bemanningsnøkkel som regulerer voksentettheten at det lages en kommunal håndbok som kan hjelpe den enkelte SFO til å finne gode kriterier for kvalitetsutvikling i tjenesten samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag om aktiviteter og tilbud 11

12 Barnehagen som en del av kunnskapsløpet Barnehagen skal være det viktigste stedet barn møtes i lek og sosial læring. Også de minste barna har stor glede av å leke sammen. Noen trenger barnehagen for å lære å snakke sammen på samme språk. Askøy SV vil at alle barn skal få muligheten til å være i barnehagen og få sosial kompetanse og tro på seg selv. Gjennom lek og samarbeid i barnehagen utforsker barn verden, utvikler seg og lærer å ta hensyn til hverandre. Barnegruppene i barnehagen må være små nok til at alle barn kan bli sett, være trygge og få nok tid og oppmerksomhet fra de voksne Gratis barnehage er målet. SV vil senke foreldrebetalingen i barnehagen med gratis barnehage som mål. Det er barns behov som skal telle, ikke foreldrenes lommebok. Barnehager til alle er også godt, forebyggende barnevern. SV mener at barnehagen skal være første ledd i utdanningsløpet. Kompetente voksne For Askøy SV er førskolelærerne krumtappene i barnehagedagen. Sammen med barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som får økt sin kompetanse gir de barn utviklingsmuligheter og grunnleggende kompetanse i samhandling. SV vil arbeide for at kommunen bygger nye barnehager etter behov flere førskolelærere og fagarbeidere til arbeidet med barna inneklima etter forskriftene gode utendørs lekeareal å øke andelen menn som jobber i barnehagene 12

13 Helse og sosial Helse- og sosialpolitikk har tre funksjoner: en forebyggende, en reparerende og en ivaretakende. Samfunnets mål for en helhetlig sosialpolitikk på nasjonalt nivå er at hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted skal sikres god tilgang til offentlige styrte helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. Eldrepolitikk SV vil ha en verdig eldreomsorg og et tilbud som dekker hele tjenestekjeden. Folk må få bo hjemme hos seg selv så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi styrke den åpne omsorgen samtidig som vi bygger ut institusjonsplasser. Sykehusene skriver pasienter ut tidligere, og mange har behov for videre behandling i kommunen. Derfor må det satses mye mer på rehabilitering, korttidsplasser og dagplasser. På denne måten vil vi kunne være i forkant med å tilby tjenester som er lagt rimeligere enn faste institusjonsplasser. Kommunen må aktivt støtte pensjonistforeningen, turgrupper og andre seniortiltak, gjerne i samarbeid med Frivillighetssentralen. SV vil arbeide for å ha 40 rehabiliteringsplasser/kortidsplasser i kommunen å opprette flere dagplasser, slik at behovet dekkes. Brukerne skal ikke betale egenandel for middag at alle som fyller vilkåret for trygghetsalarm får det at minstepensjonister fritas for egenandel på hjemmehjelp å øke personalrekrutteringen til pleie og omsorgavdelingen Psykiatri For personer med psykiske lidelser er det behov for et bredt spekter av tjenester. Kommunen må utforme tjenestene slik at de for brukerne fremstår som helhetlige og tilpasset den enkeltes behov. SV vil arbeide for å bygge flere boliger for mennesker med psykiske lidelser styrke helsesøstertjenesten, særlig innen psykiatri styrke samarbeidet med skole og barnehage, slik at barn med psykiske problemer kan fanges opp tidlig styrke samarbeidet med pårørende (pårørende-grupper) 13

14 Flyktninger Vi har et ansvar for mennesker på flukt. Det er vår medmenneskelige plikt å gi hjelp til mennesker i en vanskelig livssituasjon. For at flyktninger og asylsøkere skal kunne finne seg til rette i kommunen, må det tilbys skole- og fritidstilbud til alle. En grundig kompetansekartlegging er et viktig verktøy for å øke sysselsettingen i denne gruppen Askøy SV vil arbeide for at flest mulig flyktninger kommer i lønnet arbeid alle skal få et godt og omfattende undervisningstilbud i norsk språk og kultur flyktninger tilbys deltakelse i eksisterende fritidstilbud Askøy kommune skal ta imot vår andel av flyktningene som kommer til Norge innvandrerrådet sikres økt innflytelse i politiske prosesser kommunen som arbeidsgiver legger til rette for flere praksisplasser kommunen skal støtte prosjekter som bidrar til bedre integrering, for eksempel ordningen med flyktningguider Barn og unge - barnevern og helse Vi er avhengig av et godt oppvekstmiljø. Det skal være et godt helsesøstertilbud på Askøy. Barnevernet må utvikles og tildeles flere ressurser. Det er viktig at alle barn får gode oppvekstmuligheter og at barn i vanskelige familiære situasjoner får en like trygg og bra oppvekst som andre barn. Vi vil også at arbeidet for enslige mindreårige flyktninger i egen barnebolig skal videreutvikles og gjerne utvides. Askøy SV vil arbeide for å styrke ressursteamene på skolen sikre helsesøstertjenesten i skolen sikre helsestasjonen for unge sikre gjennomføringen av prosjektet Villavil styrke samarbeidet med MOT Rusforebyggende arbeid I dag er tilgjengeligheten både av lovlige og ulovlige rusmidler stort, både på Askøy og i nabokommunene. Dette rammer særlig de yngste, som lettere kan la seg lede inn i rusmiljøer. 14

15 Økt omsetning av alkohol i kommunen bør følges opp med økt beredskap i helse- og sosialetaten. Kommunen skal støtte arrangementer som gir rusfrie fritidsalternativer til ungdommen på Askøy. Vi vil at barnevernet gjennom systematiske tiltak skal gi bedre oppfølging til barnefamilier med rus- og atferdsproblemer. Askøy SV vil arbeide for å sikre god drift av oppsøkende avdeling, Ungdomskontakten utvikle et bedre samarbeid mellom avdelinger og forvaltningsnivå opprettholde støtteordninger for organisasjoner som jobber med rusforebyggende arbeid 15

16 Kultur Kultur har både med identitet, utvikling og menneskelig utfoldelse å gjøre. Kort sagt handler kultur om livskvalitet. Det er gjennom kulturaktivitetene vi kan realisere drømmen om det gode liv og et bærekraftig Askøy. Askøy SV vil legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter, hvor både bredden og dybden blir tilgodesett. Mange frivillige lag og organisasjoner sliter tungt for å opprettholde tilbud til barn og unge. SV vil at kommunen skal komme disse i møte slik at det kan skapes gode oppvekstbetingelser. Ungdom er en ressurs og skal få kjenne at samfunnet setter pris på deres interesser og engasjement. I et moderne samfunn kan kultur også være en bred kilde til skaping av arbeidsplasser og næringsutvikling. I Askøy vil det være viktig å opprettholde de aktivitetene som i dag finnes og i tillegg skape grunnlag for nye engasjementer. I perioden vil Askøy SV arbeide for å opprettholde og videreutvikle Askøy kulturskole og sikre den med samme fordeling av utgiftene som nå (foreldre og det offentlige) gi støtte til sommermusikkskolen satse på kultur som næringsutvikling styrke og bygge flere fritidsklubber støtte initiativ som Vinn Ungdom styrke Huset i Florvåg som et ungdomstiltak få bygget et sentralt kulturhus i kommunen som inneholder et livssynsnøytralt seremonirom sikre Askøys interesser i en fremtidig regional satsing på kultursentre satse videre på tiltaket Nattåpent satse videre på Havna og bidra til at dette prosjektet videreføres videreutvikle Herdla Museum støtte opp om Askøy Rock Klubb og andre nye musikkaktiviteter vurdere mulighetene for å restaurere Ramsøy fort med tanke på vern og turisme utvikle teletomten på Erdal til museum-, aktivitets- og kultursenter (nærmiljøsenter) støtte den internasjonale kvinnekaféen utarbeide og gjennomføre planer for nærmiljøanlegg i alle de store bygdene i Askøy utvide bibliotektilbudet og å utvide barneavdelingen hjelpe til i det organiserte arbeidet for å samle inn og ta vare på kulturminner støtte kulturvernlaget og andre som gjør en frivillig innsats støtte husflidslag og de ulike lagene for museumsvirksomhet og kulturvern sikre aktivitetssenteret i Munkebotn som flerbrukssenter; skytebane, bane for hundeklubben og modellfly støtte alternativ jul 16

17 Idrett og fysisk aktivitet I et samfunn hvor vi bruker stadig mer tid til stillesittende aktiviteter, er det blitt viktigere enn noensinne å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har et særskilt ansvar for dette og må gi lag og organisasjoner bærekraftige vekstvilkår. I Askøy er det mange lag og organisasjoner som satser på bredde og allsidige tilbud. Askøyidrettens viktigste ressurs er lagene. Deres arbeid representerer en betydelig dugnadsverdi. Askøy SV mener derfor at idrettslagenes og friluftsorganisasjonenes arbeid har en stor samfunnsverdi som det er viktig å styrke og videreutvikle. Vi ønsker at deres innsats skal bli verdsatt og ivaretatt til beste for utøverne. Samtidig bør det være et mål at kommunens beste lag sikres mulighet til å avansere i seriesystemene dette skaper identitet og fellesskapsfølelse. Vi vil bruke arealplanleggingen til å sikre utearealer til friluftsliv, bading, fiske og fangst. Det må legges til rette for ulike typer løyper. Det må satses på minst én lysløype. Vi bør også øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede til disse tilbudene. I alle boligfelt skal det være leke- og spillmuligheter for barn og ungdom. I tillegg må kommunen være tydelige rådgivere på hvordan man kan søke om nærmiljømidler og tippemidler hvis innbyggerne ønsker det. I perioden vil Askøy SV arbeide for å lage løyper i skog og mark for turgåing, hvorav minst en av disse skal være med lys. Flere løyper bør merkes vedlikeholde eksisterende anlegg og bygge ny Askøyhall i Myrane støtte opp om lag og foreninger som tar initiativ til tilrettelegging av leke- og fritidsarealer og idrettsanlegg i nærmiljøet støtte opp om helselagenes og Helsesportslagets aktiviteter sikre utbredelse av nye idretter som rullebrett, rulleskøyter og cross-sykling styrke ledersiden i idretten, bl.a. med kursing og stipendordninger bidra til at Askøy får et hestesportsenter gjenopprette ordningen med gratis utleie av kommunale idrettsanlegg for trening til lag fra Askøy 17

18 Lokal klimapolitikk Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere egne klimautslipp. Askøy kommune kan bidra til å løse klimautfordringene i verden. I dette arbeidet er det viktig å finne frem til tiltak som virker. Grønne kommuner vil være konkurransedyktige i fremtiden, både når det gjelder bosetting, næringsutvikling og livskvalitet for innbyggerne og turister. Askøy SV vil jobbe for at kommunen iverksetter vedtatt klimaplan. Innen transportsektoren må det sikres bedre og billigere kollektivtilbud. Mer av trafikken mellom Askøy og Bergen må gå sjøveis og det må stilles miljøkrav til driften. Vi må bygge ut et gang- og sykkelveinett som gjør det mulig for folk å velge andre transportmåter enn bil. P-avgiften i Bergen må bli dyrere, på Askøy må den være gratis. Askøy SV vil arbeide for at kollektivtrafikktilbudet blir en reell valgmulighet for folk og at det kommer sykkelstier langs alle hovedveiene kommunen oppretter en ordning for pant av oljeovner mot bytting til mer miljøvennlig oppvarming det innføres varmepumper (sjø, jord, luft) i alle offentlige bygg, og at nye bygg blir planlagt med passivhusteknologi kommunen lager klimaregnskap som en del av årsrapportene CO 2 utslipp fra biler halveres innen 2020 det settes konkrete miljø- og klimakrav ved alle innkjøp, anbud og leveranser det skaffes flere arbeidsplasser lokalt, slik at transportbehovet reduseres båter som ligger til kai på Askøy har tilgang til strøm 18

19 Natur og miljø Askøy har store utfordringer når det gjelder å ta vare på natur og miljø på grunn av utbyggingspresset og den store tilflyttingen til kommunen. Det trengs en solid innsats for å beholde verdifulle skog,- friluftsog naturområder. Disse områdene er en stor ressurs og det er spesielt viktig at furuskogene på Åsebø, Hanevik, Tveit og ved Båteviksvatnet blir sikret. Edelløvskogen ved Tresvatnet og Kongshaug/Strømsnesvatnet må også sikres. Kommunen må styrke sitt administrative apparat når det gjelder miljøvernpolitikken. Vi må verne om markagrensen og strandsonen. Vi har sett en kraftig økende biltrafikk i kommunen de siste årene. Askøy SV vil derfor vri transporten mer over på kollektive tilbud. Ringrutetilbudet på Askøy bør utvides, og SV vil utvide tilbudet med hurtigbåten mellom Kleppestø og Nøstet. Ordninger med kompiskjøring må utredes. Vi har flere oljeutvinningsanlegg som naboer og det bør bli økt beredskap i tilfelle forurensing ved ulykker. Bossmengden må reduseres ved å sette opp flere returpunkt slik at innbyggerne enkelt kan levere fra seg boss som kan resirkuleres. Vi vil skjerpe arbeidet for å hindre ulovlig bosstømming langs veiskråninger og ellers i naturen. Askøy SV vil i perioden arbeide for at kommunen forsterker sitt engasjement i arbeidet mot forurensing hurtigbåten tar en mye større andel av transporten hurtigbåtrutene utvides, gjerne i samarbeid med nabokommuner det sikres mer politisk styring av BIR - og stille strengere krav til BIRs miljøsatsing det sikres fremtidige skog,- frilufts og naturområder for kommende generasjoner og at det innføres markagrense på flere områder på Askøy natur og friluftareal må tas hensyn til når boligpolitikk og næringsområder planlegges kommunen videreutvikler samarbeidet innen akutt forurensing klimaplanen blir brukt 19

20 Feminisme og kvinnefrigjøring SV er et feministisk parti. Feminisme handler om å se at kjønnsrollene begrenser vår frihet. Det handler om å se at tallene i statistikken som viser at kvinner har mindre makt enn menn, eier mindre og tjener mindre, ikke er et resultat av tilfeldigheter, men av maktstrukturer i samfunnet. Å være feminist handler om å ville gjøre noe med denne skjevheten. SVs mål er å styrke kvinnenes stilling på alle felt i samfunnet og gi kvinner mer makt og innflytelse. De strukturelle forskjellene mellom menn og kvinner må tas hensyn til, også i kommunale budsjett. Kjønnstesting av budsjetter handler om å teste hvilke konsekvenser de økonomiske prioriteringene har for menn og kvinner. Kommunale budsjetter viser politiske prioriteringer. Askøy SV vil derfor kjønnsteste de kommunale budsjettene for å sikre at de økonomiske prioriteringene ikke bidrar til å opprettholde eller forsterke kjønnsforskjellene Deltidsarbeid er svært utbredt i Askøy kommune. Det er fremdeles slik at svært mange av de som arbeider deltid i kommunen er kvinner. Det må være en målsetting at alle som ønsker en høyere stillingsprosent skal kunne få dette. Ordninger med utprøving av arbeidstidsforkortelser særlig innen pleie/omsorg og rengjøringsyrker, som bl.a. 6 timersdag, kan gi kvinner større mulighet for å kombinere fulltidsarbeid med familieforpliktelser, deltakelse i politisk arbeid eller i organisasjoner. Askøy SV vil i perioden arbeide for full behovsdekning av barnehagetilbudet å støtte initiativet Kvinnekafeen i regi av Røde Kors å vurdere forsøksordninger med 6 timers dag/fleksibel turnus stipendordninger for videreutdanning økonomisk støtte til krisesenteret i Bergen kvotering av kvinner til ledende stillinger i kommunen rett til heltidsstillinger for alle kommunalt ansatte å tilby jenter selvhevdeleskurs/selvforsvarskurs likelønnspott ved lokale lønnsforhandlinger 20

21 Personalpolitikk i Askøy kommune Kommunen er den største arbeidsgiveren på Askøy, og kommunen er i sterk vekst. Vi vil derfor trenge flere dyktige arbeidstakere i neste periode. Det er et mål å opprettholde trygge arbeidsplasser hvor en kan utvikle seg, og at arbeidstakerne trives. SV er for en sterk offentlig sektor og stiller høye krav til effektivitet og omstilling i forvaltningen og i tjenesteytingen. Det er derfor viktig at vi politikere legger til rette for at Askøy kommune skal få dette til. Ansatte med stor erfaring og kompetanse er en stor ressurs for Askøy kommune som arbeidsgiver. Derfor vil Askøy SV innføre seniortiltak, slik vi gjorde i forrige periode. Askøy SV vil arbeide for å rekruttere flere i kommunen for å ivareta behovene til en sterkt økende befolkning å hindre at offentlige tjenester blir konkurranseutsatt og privatisert at alle som har oppdrag for Askøy kommune har lønn etter norsk tariffavtale og følger arbeidstidsbestemmelsene at kommunen overtar driften av hele Kleppestø og Ravnanger sykehjem å gi opplæring som bidrar til at de ansatte har god nok kompetanse å tilby de med deltidsstillinger økte stillinger. Heltid er en rettighet, deltid er en mulighet den enkelte kan velge selv å innføre på nytt seniortiltakene for å få ressurspersoner til å stå lenger i arbeid at Askøy kommune skal være konkurransedyktig på lønn å heve lønnen til de med lavest inntekt for å sikre en mer rettferdig lønn at organisasjonsutvikling skal være en fortløpende prosess basert på samarbeid mellom partene å sikre fremtidsrette lokaler for den kommunale administrasjonen 21

22 Samferdsel og trafikksikring Samferdsel er uten tvil en av de største utfordringene i en kommune med stor vekst. Erfaringen sier at infrastrukturen på Askøy kan gå mot kollaps dersom man ikke tilrettelegger gode alternativer til privatbilismen. I et globalt perspektiv må Askøy kommune bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Og det er i samferdselspolitikk de største mulighetene til dette foreligger lokalt. Askøy må samarbeide med nabokommunene, spesielt Bergen, for å finne gode tilbud i kollektivtrafikken. Vi må også styrke hurtigbåtforbindelsen med fastlandet, et godt alternativ til veitrafikk. For å styrke det tilbudet er grunnleggende å kunne samordne det med resten av kollektivtilbudet i øyen. Debatten om Tverrsambandet kommer til å prege de neste årene i samferdselsplanlegging på Askøy og nabokommunene. Askøy SV ønsker en åpen og demokratisk debatt, med analyse av hvilke virkninger prosjektet vil få for kommunen. I perioden vil Askøy SV arbeide for at hurtigbåten mellom Bergen og Askøy sikres drift, og gjerne utvidet drift i helger og på kveldstid. Vi støtter opprettelsen av en liknende båtforbindelse mellom Sotra og Bergen konsekvensene av Tverrsambandet utredes for å avklare hvilke virkninger prosjektet har for Askøy når det gjelder befolkning, miljø, næring, arbeidsplasser, parkeringsplassene i Kleppestø forblir gratis for å redusere trafikkveksten over broen frekvensen for kollektivtransport økes, særlig i utkantene Kleppestø terminal, Ravnanger terminal og hurtigbåtterminalen på Nøstet oppgraderes og får bedre standard slik at folk motiveres til å bruke kollektivtransport kommunen planlegger et sammenhengende gang- og sykkelveinett på Askøy alle offentlige veier i kommunen får veilys og at kommunen tar ansvar for å asfaltere veiene sine 22

23 En bærekraftig økonomi Utfordringene står i kø for Askøy kommune. Den store veksten kommunen har opplevd i de siste årene har ført til stramme driftsbudsjetter og store mangler i infrastruktur og investeringer. Budsjettene blir kraftig saldert hvert år, og det som noen kaller effektivisering begynner å ligne uforsvarlighet på noen områder. Askøy SV ser på denne situasjonen med bekymring. Vi har ønsket å innføre eiendomsskatt for verker og bruk i kommunen i en del år nå, og har hvert år vist gjennom våre budsjettforslag hvordan avgiften kunne påvirke Askøys økonomi. Dessverre ser vi at ikke engang den skatten er nok til å holde en forsvarlig drift i kommunen og investeringer som svarer til innbyggernes behov. Derfor åpner vi også for innføring av eiendomsskatt for bolig. Vi skal jobbe med å få til en rettferdig skatt, som gjør at man kan bidra til å styrke inntektene til kommunen. Vi vil at det skal være en inntekt som gir synlige resultater for befolkningen. For at innbyggerne skal få bedre innsyn og påvirkningsmuligheter, vil Askøy SV også jobbe for en demokratisering i budsjettprosessene. Askøy SV vil jobbe for å sikre at alle kommunale bygg blir knyttet til en vaktmestertjeneste som fungerer slik at nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjoner blir utført. Vaktmestertjenesten må sørge for at veier og trapper til offentlig bygg blir saltet og strødd slik arbeidsmiljøloven krever. I perioden vil Askøy SV at det skal innføres eiendomsskatt innføre næringskatt/eiendomsskatt på bedrifters eiendommer, bruk og bygninger at kommunen overtar vaktmestertjenesten for offentlige bygg 23

24 Askøy SVs liste til kommunevalg 2011 Silje Guleng (1976) Ordførerkandidat. Bodd på Øvre Kleppe siden Hun er organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund. Hun er gift og har 3 barn. Silje bruker fritiden sin på å være aktiv i lokalmiljøet, gå på møter og lese bøker. Silje har vært medlem i Askøy SV siden Hun har vært representant eller vararepresentant i kommunestyret og utvalg for teknikk og miljø de 8 siste årene. Hun er leder for Askøy SV for fjerde år på rad. Silje er opptatt av at barn og voksne skal ha muligheten til å være aktive. Hun vil bedre vilkårene for lag og organisasjoner, samt verne om naturen med markagrense og strandsone. "Miljøet er viktig. Vi må ta vare på de grønne lungenepå øya, bedre kollektivtilbudet og tilrettelegge for at folk kan være miljøvennlige" Rafael Cobo Garrido (1969) er kumulert kandidat på 2. plassen på listen. Rafael er opprinnelig fra Spania, og flyttet til Norge i 1996 og til Tveit i Rafael er adjunkt i ungdomsskole og, i tillegg til lærerutdanning, har han tatt teologistudier. Gift, far til to barn, bruker fritiden sin på idrett, fotografi og lesing. Han har vær engasjert i politikk i en stund. Siden 2009 har han vært nestleder i Hordaland SV. På Askøy er han medlem i Utvalg for oppvekst og levekår, og vararepresentant i kommunestyret. Hjertesakene hans er oppvekstsvilkår generelt og skole spesielt, kommuneøkonomi, klima og rettferdig fordeling. Ingvild Hakestad (1957), bosatt på Erdal. Utdannet cand. mag. med samfunnsfag, nordisk språk og litteratur. Har arbeidet som veileder / førstekonsulent i NAV. Ingvild er gift og har ett barn. Hun har medlemskap i SV fra 1977 og har vært politisk aktiv i fylkeslag og lokallag. Tidligere verv: Medlem i Hordaland fylkesting i to perioder, leder i likestillingsutvalget og medlem i råd for funksjonshemmede i Askøy, samt leder i Rådet for funksjonshemmede i Hordaland fylkeskommune. Hennes politiske hjertesaker er likestilling, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede og helsepolitikk. 24

25 1. Silje Guleng 1976 Organisasjonssekretær Kleppestø 2. Rafael Cobo Garrido 1969 Adjunkt Tveit 3. Ingvild Hakestad 1957 Førstekonsulent Erdal 4. Fredrik Søreide 1991 Vernepliktig Marikoven 5. Ida Hellebø 1969 Sykepleier Tveit 6. Helge Utkilen 1951 Adjunkt Kleppestø 7. Anne Karin Magnusson 1958 Forsker Marikoven 8. Tjalve Svendsen 1988 Student Marikoven 9. Helga Maartmann-Moe 1936 Pensionist Kollevåg 10. Krister Berntsen 1990 Student Florvåg 11. Tone-Kristin Lone 1970 Seksjonsleder Tveit 12. Norvald Hestholm 1931 Pensjonist Kjerrgarden 13. Wenche Hopland 1966 Adjunkt Lille Breivik 14. Joakim Auflem Eriksen 1982 Ingeniør Erdal 15. Synøve Bringslid 1958 Arkivar Marikoven 16. Stein Arne Eilertsen 1963 Familierådgiver Kollevåg 17. Liv H. Axdal 1953 Adjunkt Erdal 18. Tore Lyngstad 1988 Student Ask 19. May-Britt Dumben 1970 Adjunkt Florvåg 20. Abaseen Sultan 1988 Student Kleppestø 21. Arnhild K. Christiansen 1949 Lektor Kleppestø 22. Ingvar T. Rudi 1952 Adjunkt Ask 23. Ingunn E. Nordstrøm 1954 Høgskolelærer Kleppestø 24. Einar Svendsen 1951 Forskningsdirektør Marikoven 25. Lillian Østensen 1947 Pensjonist Kleppestø 26. Trond A. Bakke 1955 Rådgiver Hetlevik 27. Lene Karlsen 1983 Student Ask 28. Fredrik Staff 1953 Lagdommer Kleppestø 29. Gro Thorvaldsen 1956 Seniorrådgiver Erdal 30. Svein H. Hopland 1965 Sykepleier Lille Breivik 31. Øivind Hopland 1944 Pensjonist Florvåg 32. Anne-Katrine W- Wold 1983 Adjunkt Kleppestø 33. Evgeni Brosvik 1991 Student Strusshamn 34. Dennis A. V. Pedersen 1991 Student Kleppestø 35. Asbjørn Bjørnset 1938 Pensjonist Lille Breivik 36. Mary T. Solli 1954 Saksbehandler Erdal 25

26 Egne notater 26

27 27

28 28

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen.

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen. Møtebehandling i Kommunestyret - 22.10.2015 Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Før møtet ble hevet refererte Ordfører Terje Mathiassen (AP) kort fra den felles Politiskplattform for 2015-2019. Dokumentet

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 Alle skal med Rømskog Arbeiderparti vil: Fortsatt satse på barn og ungdom, både oppvekstvilkår og skole. Barn og unge er viktige for framtida i kommunen vår

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM JEVNAKER VALGPROGRAM 2015-2019 JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER Jevnaker SV ønsker en kommune med like muligheter for alle. Da må vi fordele godene rettferdig og løse de

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer