En bærekraftig kommune Arbeidsprogram Sosialistisk venstreparti - Askøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En bærekraftig kommune Arbeidsprogram 2011-2015 Sosialistisk venstreparti - Askøy"

Transkript

1 En bærekraftig kommune Arbeidsprogram Sosialistisk venstreparti - Askøy Foto: Rafael Cobo Garrido

2 Innhold Klikk på tittelen for å gå til ønsket kapittel En bærekraftig kommune. 3 Åpenhet og demokrati. 5 Arealplanlegging.. 6 Boligpolitikk. 7 En fremtidsrettet næringspolitikk... 8 Kunnskap er makt frem for kunnskapsskolen. 9 Skolefritidsordningen (SFO). 11 Barnehagen som en del av kunnskapsløpet. 12 Helse og sosial. 13 Kultur Idrett og fysisk aktivitet.. 17 Lokal klimapolitikk.. 18 Natur og miljø Feminisme og kvinnefrigjøring.. 20 Personalpolitikk i Askøy kommune. 21 Samferdsel og trafikksikring. 22 En bærekraftig økonomi. 23 Askøy SVs liste til kommunevalg

3 En bærekraftig kommune Askøy er en kommune i sterkt vekst. Dette er i seg selv en styrke og et potensial. Samtidig byr dette på store utfordringer. Askøy SV er et sosialistisk parti som kjemper for rettferdighet, demokrati, miljø og omfordeling. Vi vil bygge en bærekraftig kommune, som støtter alle sine innbyggere og hvor alle innbyggerne kan delta. Bærekraftig betyr at fremtidige generasjoner skal ha minst like gode forhold og muligheter som vi har i dag. Derfor må vi skape en bærekraftig økonomi gjennom solide arbeidsplasser, sikre inntekter, nyskapning og fornuftig forbruk og investeringer. Vi må også skape gode oppvekstvilkår, skoler og trivelige lokalmiljø for bl.a. å minimalisere kriminalitet og sikre fornuftig bruk og vern av naturen, både på land og i sjøen. Sentrale tjenester skal kvalitetssikres og ikke gjøres usikre gjennom privatisering. En bærekraftig økonomi: Vi vil ha en økonomisk sterk kommune, som har en forsvarlig drift, tilbyr gode tjenester og som kan fronte investeringene som skal til for å tilpasse seg den store veksten. For å få dette til, vil SV prioritere å øke inntektene fremfor å kutte i tjenestene til innbyggerne. Alle skal kunne delta i prosessene som fører til vedtak av budsjett, og alle skal kunne føle at budsjettet svarer til deres behov. En bærekraftig vekst: Askøy SV vil bygge en kommune som tiltrekker folk, men hvor veksten foregår innenfor gode rammer. Vi kan ikke glemme at vi har en arv som vi skal bringe videre til kommende generasjoner. Derfor er det viktig at vi etterlater et minst like godt levemiljø som det vi har mottatt. Askøy SV vil derfor jobbe for at alle innbyggerne i kommunen skal ha tilgang til et godt barnehage- og skoletilbud, til gode velferdstjenester, til natur og friluft, til gode kulturalternativer og til godt regulerte byggeområder. Askøy SV vil ikke ofre noe av livskvaliteten til innbyggerne. Bærekraftige oppvekstvilkår: Barn og unge danner en veldig stor gruppe i Askøys befolkning. Derfor vil Askøy SV legge vekt på å gi dem best mulige oppvekstvilkår. Alle skal ha rett til barnehageplass og til en skole hvor de får tilgang til kunnskap. Vi vil jobbe for at barn og unge får et godt og variert fritidstilbud. Vi vil sørge for en god helsetjeneste for barn og unge. Og vi vil sørge for at kommunen gir de svakeste i denne gruppen den støtten de trenger for å være med i samfunnet på gode vilkår. En bærekraftig velferd: Askøy SV vil ha en aktiv kommune med velferdsordninger tilpasset folks behov. Vi vil at kommunen skal gi et godt tilbud til de som på grunn av sykdom, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til å få en god levestandard. Privatisering av kommunale tjenester svekker demokratiet og folks kontroll over tjenestene. Privatisering betyr at noen tjener på de tjenestene vi alle trenger. Markedsløsninger vil aldri gi likhet og rettferdighet. Det er ikke kommersielle interesser som skal styre. SV ønsker mer demokrati, ikke mindre. SV sier derfor nei til privatisering. 3

4 En bærekraftig arbeids- og næringspolitikk: Askøy SV vil at kommunen skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Vi skal jobbe for at det skal være et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet. Vi vil ha bort unødvendig byråkrati og ineffektive ledelsesstrukturer. De ansatte har erfaringer og kompetanse som utgjør en viktig ressurs. All omorganisering må skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte. SV vil jobbe for at næringslivet på Askøy får gode rammer, og at det kan utvikle seg til miljø- og klimavennlige næringer. Vi vil at askøyværingene skal kunne jobbe i nærheten av der de bor. Derfor vil vi åpne for at næringslivet på øyen kan utvikle seg og samtidig respektere de naturgitte verdiene Askøy har. En bærekraftig miljø- og klimapolitikk: Askøy SV vil jobbe for at veksten i kommunen skjer i et miljø- og klimavennlig perspektiv. I den sammenhengen vil vi jobbe for et stadig bedre kollektivtilbud både innad i kommunen og mot nabokommunene. Askøy SV ser det som en særskilt oppgave å tilpasse veksten i kommunen til vernet av naturverdiene vi har, og til reduksjonen av utslippene av klimagasser per innbygger. Et bærekraftig samfunnsliv: Askøy SV har en visjon om en kommune hvor alle kan delta og føle at de er hørt og godt ivaretatt. Askøy SV vil at kommunen skal være fri for alle former for diskriminering, rasisme og homofobi. For å sikre alle reelle muligheter til deltakelse i politikk og samfunnsliv, må universell utforming gjennomføres i alle planer og utbygginger i kommunen. 4

5 Åpenhet og demokrati Deltakelse og demokrati henger nøye sammen. Lokaldemokratiet må utvikles. Gjennom kommunale organer vil SV presse på for å få bedret kommunens økonomi. Særlig vil vi ha økte rammetilskudd slik at lokalpolitikerne får større handlingsfrihet til selv å prioritere. SV vil videreutvikle informasjonsarbeidet til publikum og spesielt satse på åpne høringer, møter og kontaktfora i forbindelse med planarbeid. SV er tilhenger av folkeavstemminger i saker som folk ikke har kunnet ta stilling til ved valg, og som er spesielt viktige for innbyggerne. SV vil sikre en bedre rekruttering til politikken. I dag er kvinner og ungdom underrepresenterte blant våre folkevalgte. Kommunens møter og tilbud skal kunnes brukes av alle. SV mener at kommunen ikke skal drive konkurranseutsetting eller privatisere kommunale tjenester. Foretaksorganisering, og særlig utviklingen av aksjeselskap, hindrer folkevalgt innsyn og kontroll. Askøy SV vil i perioden arbeide for at budsjettbehandlingen skjer åpent og med adgang for alle til å komme med synspunkter vi sikrer oss enda mer lokal styring med BKK og om nødvendig kjøper oss sterkere inn på eiersiden det innføres prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved neste valg offentlige styrer og utvalg har en mer representativ aldersfordeling, i tillegg til kjønnsfordeling kommunale tjenester og aktivitet ikke settes ut på anbud brukere av kommunale tjenester skal bli hørt gjennom spørreundersøkelser og rådsmøter medlemstallet i kommunestyret vurderes mot slutten av perioden kommunestyrets møter fortsatt kan overføres på radio/tv kommunens nettsted videreutvikles og at det kan brukes av blinde- og svaksynte kommunen skal gi nytilflyttede en velkomstpakke med nødvendig informasjon om tilbudene i kommunen 5

6 Arealplanlegging Askøy SV ønsker en bærekraftig arealplanlegging som åpner for en balansert utbygging av boligfelt. Utbyggingen må skje etappevis, slik at man kan holde tritt med skole- og barnehagekapasitet og annen infrastruktur i kretsene. Utbygging av kommunal infrastruktur bør skje med utgangspunkt i et langsiktig perspektiv der en ta høyde for videre vekst i kommunen. Hyttebygging skal foregå i egne felt. Allemannsretten når det gjelder bading, turgåing, fiske og annen friluftsaktivitet sikres best ved ikke å gi unødvendige dispensasjoner fra LNF sone 2, streng sone og 100- metergrensen fra sjøkanten. Norge har en politikk for jordvern, og Askøy må sin del av ansvaret for dette. SV vil sikre kulturlandskapet til beste for fellesskapet og turisme. Storebotn, Mjølkevikvarden, Hanøytangen, Horsøy og Slettebrekka er naturlige områder for næringsvirksomhet. Kommunen må gjennom et samarbeid mellom kommuneadministrasjonen, tekniske avdelinger og økonomiavdelingen gi næringslivet hjelp til å etablere seg på disse områdene for å få flere arbeidsplasser på Askøy. Askøy SV vil arbeide for å sikre en helhetlig boligpolitikk og styre boligbyggingen i forhold til skoler, idrettsplasser og annen relevant infrastruktur en fremtidsrettet areal- og infrastrukturplanlegging i kommunen at eksisterende landbruks-, natur og friluftsområder sikres å bevare 100-metersonen i tråd med nasjonale målsettinger å oppgradere alle friluftsområdene på Askøy i samarbeid med Bergen og omland friluftsråd og utrede nye båtliv, sjøsport og bading å oppgradere og skilte alle turstiene på Askøy at miljøhensyn må tas ved all utbygging og planlegging å utbygge Kleppestø(kaien) til en vakker kommunesenterlandsby at det avsettes områder for hytte- og naustbebyggelse, marinaer og feriebolige 6

7 Boligpolitikk Askøys boligmasse må styres i en retning som svarer til behovene i befolkningen. Alle skal ha rett til å skaffe seg en bolig innen sine økonomiske rammer. Presset og prisene på boligmarkedet i Bergen gjør at Askøy bør sikre rimelige boliger for ungdom på Askøy. SV ønsker en geografisk mer balansert boligbygging i kommunen. Med dette ønsker vi å unngå for sterke konsentrasjoner i sør, hvor kapasiteten til skoler, barnehager og annen infrastruktur allerede er sprengt. Også i Askøy er det behov for ordninger med spesielle botilbud og gunstige låneordninger. Kommunen må derfor takke ja til Husbankens gunstige ordninger, som f.eks. etableringslån til videreformidling til boligsøkere. Ved bygging av nye felt skal det settes krav til klima- og miljøtiltak som bossug med kildesortering og energieffektivisering Askøy SV vil arbeide for at kommunen utvikler en helhetlig boligpolitikk som tar hensyn til den sterke veksten vi opplever at barn og unges oppvekstmiljø prioriteres ved planlegging av nye boligfelt at det skaffes nok kommunale utleieboliger til vanskeligstilte personer med boligbehov å opprettholde ordningen med etableringslån å videreutvikle ordningen med kommunal bostøtte/etableringsstøtte til vanskeligstilte at kommunen i samarbeid med borettslagene/utbyggerne sikrer boliger med livsløpsstandard at kommunen, sammen med borettslagene, sikrer rimelige boenheter til unge og enslige at kommunen sikrer estetiske verdier når boligfelt planlegges og bygges at kommunen gir rimelige leiesatser. Kommunen skal ikke være en bolighai at kommunen er med på å videreutvikle passivhusteknologi å endre vann- og kloakkavgiftene i retning av lavere årsavgift og høyere tilknytningsavgift 7

8 En fremtidsrettet næringspolitikk Askøy SV vil gå inn for utvikling av et variert og selvstendig næringsliv. Dette er viktig for stabil sysselsetting i et langsiktig perspektiv. Størst mulig egen arbeidsplassdekning er også miljøvennlig fordi transportbehovet da ikke blir så stort. Askøy SV vil jobbe for sterk kommunal aktivitet. På Stortinget går SV inn for en sterk økning av overføringene til kommunene. Dette gir flere arbeidsplasser. Lokalt vil SV arbeide med tilrettelegging for næringsaktivitet. Vi trenger nok næringsområder til å kunne motta bedrifter som måtte ønske å etablere virksomheten sin i kommunen. Askøy SV vil jobbe for ytterligere aktivitet på Hanøytangen, Slettbrekklia, Horsøy, Mjølkevikvarden og i Storebotn. Med sin beliggenhet, bør Askøy kunne tilby sjønære næringsområder. På grunn av Askøys beliggenhet og natur bør vi satse mer på turisme og fritidsnæringene. Askøy SV vil i perioden arbeide for videre tilrettelegging av næringsområder både ved sjø og i nye områder nord på Askøy der forholdene er egnet å få et kommunalt næringsfond styrt av politikere. Fondet kan særlig sikre muligheter for kvinnelige gründere at næringslivet på Askøy bidrar mer økonomisk til næringsutviklingen å utrede muligheten for å utnytte Askøys vannressurser at kommunen satser sterkt på kulturvern for turisme og næringsformål et hotell, overnattingssted og campingplasser i kommunen at det legges til rette for utbygging av båtmarinaer en lokal restaurant- og kafénæring som kan konkurrere med bedrifter i Bergen at oppdrettsnæringen knyttet til kommunen drives innenfor bærekraftige rammer at steinbruddet på Mjølkviksvarden får utvidet konsesjon mot at driften flyttes lenger sør og de nordligste områdene tilrettelegges for næringsvirksomhet. 8

9 Kunnskap er makt frem for kunnskapsskolen Askøy SV vil at undervisningen får en betydelig styrking i budsjettet. Kommunen bruker minst av alle Hordalands kommuner på skolen og vi har også den laveste lærerdekningen per elev i fylket. I tillegg går mye av disse ressursene til oppgaver som ikke er direkte relaterte til pedagogisk arbeid. Askøy SV vil ha økt oppmerksomhet på skolens kjerneoppgaver. Lærere og skoleledere må få mer tid til pedagogisk arbeid. SV vil utvikle den offentlige fellesskolen, sikre at skolen er gratis og at den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Askøy SV vil jobbe for barnehager og skoler med høy kvalitet, rom for alle og kompetente ansatte. Det er viktig for alle barn å få utvikle sine evner og talenter, bli sett som mennesker, og beherske ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å kunne delta i samfunnet. Ved siden av å lære teoretiske og faglige perspektiver og ferdigheter, vil Askøy SV at barn og unge skal få utfolde seg kreativt, kunne tenke kritisk og samarbeide med andre mennesker. Askøyskolen skal være en kunnskapsskole, men skal også fremme solidaritet og demokrati. Skolen skal være inkluderende og sikre alle like muligheter. Den må bekjempe mobbing, rasisme og diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisk tilhørighet, seksuell orientering og livssyn. Mange unge melder om uønsket oppmerksomhet som går på kropp, kjønn og seksualitet. SV vil sikre at alle jenter i askøyskolen får tilbud om selvhevdelseskurs/selvforsvarskurs før de avslutter ungdomsskolen. Grensesetting er også viktig for gutter, og skolen må innprente gode holdninger i forhold til disse problemene. For å skape en best mulig skole, mener Askøy SV det er viktig at de som er på skolen i det daglige blir hørt. Lærere og administrasjonen i den enkelte skolen bør få mer påvirkningskraft når det gjelder innhold og kvalitet. Askøy SV vil også kjempe for at elevene i større grad får være med i beslutninger som omhandler dem selv. Derfor ønsker vi økt elevmedvirkning gjennom økt elevdeltakelse i råd og beslutningsorganer. Askøy SV vil i perioden arbeide for å øke voksentettheten i askøyskolen særlig pedagogisk personale at det lages en fremtidsrettet skolebruksplan å bekjempe seksuell trakassering å styrke ordningen med leksehjelp at skolen skal være gratis for elevene økt oppmerksomhet på skolens kjerneoppgaver å styrke kontakten mellom skole og arbeidsliv å sikre alle nybygg universell utforming å bygge/rehabilitere Tveit, Haugland, Strusshamn og Kleppestø barneskoler 9

10 å få det fysiske miljøet på skolene godkjent at skolene skal vektlegge det psykososiale miljøet at Voksenopplæringen får egnede lokaler Foto: Rafael Cobo Garrido 10

11 Skolefritidsordningen (SFO) SFO er både en tjeneste for foreldrene og en arena med nye muligheter for ungene. Skolefritidsordningen er etter hvert blitt et unikt miljø hvor barna styrer en stor del av situasjonene. De velger selv hva de skal bruke tiden til, eller hvem de skal være sammen med (ofte på tvers av kjønn, grupper og alder). Samtidig er SFO et viktig likestillingsverktøy, som gir bedre muligheter for at begge kjønn kan delta i arbeidslivet på en fullverdig måte. Askøy SV mener at kommunen må tilby en god og fleksibel skolefritidsordning, som samsvarer med foreldrenes behov og som alle har tilgang til. SV vil i neste periode arbeide for at betaling til skolefritidsordningen settes til maks kr pr. måned i skoleåret, uten tillegg i feriene å tilby en SFO som er åpen hele året (med unntak av juli) at alle SFO-ledere bør være pedagoger å innføre en bemanningsnøkkel som regulerer voksentettheten at det lages en kommunal håndbok som kan hjelpe den enkelte SFO til å finne gode kriterier for kvalitetsutvikling i tjenesten samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag om aktiviteter og tilbud 11

12 Barnehagen som en del av kunnskapsløpet Barnehagen skal være det viktigste stedet barn møtes i lek og sosial læring. Også de minste barna har stor glede av å leke sammen. Noen trenger barnehagen for å lære å snakke sammen på samme språk. Askøy SV vil at alle barn skal få muligheten til å være i barnehagen og få sosial kompetanse og tro på seg selv. Gjennom lek og samarbeid i barnehagen utforsker barn verden, utvikler seg og lærer å ta hensyn til hverandre. Barnegruppene i barnehagen må være små nok til at alle barn kan bli sett, være trygge og få nok tid og oppmerksomhet fra de voksne Gratis barnehage er målet. SV vil senke foreldrebetalingen i barnehagen med gratis barnehage som mål. Det er barns behov som skal telle, ikke foreldrenes lommebok. Barnehager til alle er også godt, forebyggende barnevern. SV mener at barnehagen skal være første ledd i utdanningsløpet. Kompetente voksne For Askøy SV er førskolelærerne krumtappene i barnehagedagen. Sammen med barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som får økt sin kompetanse gir de barn utviklingsmuligheter og grunnleggende kompetanse i samhandling. SV vil arbeide for at kommunen bygger nye barnehager etter behov flere førskolelærere og fagarbeidere til arbeidet med barna inneklima etter forskriftene gode utendørs lekeareal å øke andelen menn som jobber i barnehagene 12

13 Helse og sosial Helse- og sosialpolitikk har tre funksjoner: en forebyggende, en reparerende og en ivaretakende. Samfunnets mål for en helhetlig sosialpolitikk på nasjonalt nivå er at hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted skal sikres god tilgang til offentlige styrte helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. Eldrepolitikk SV vil ha en verdig eldreomsorg og et tilbud som dekker hele tjenestekjeden. Folk må få bo hjemme hos seg selv så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi styrke den åpne omsorgen samtidig som vi bygger ut institusjonsplasser. Sykehusene skriver pasienter ut tidligere, og mange har behov for videre behandling i kommunen. Derfor må det satses mye mer på rehabilitering, korttidsplasser og dagplasser. På denne måten vil vi kunne være i forkant med å tilby tjenester som er lagt rimeligere enn faste institusjonsplasser. Kommunen må aktivt støtte pensjonistforeningen, turgrupper og andre seniortiltak, gjerne i samarbeid med Frivillighetssentralen. SV vil arbeide for å ha 40 rehabiliteringsplasser/kortidsplasser i kommunen å opprette flere dagplasser, slik at behovet dekkes. Brukerne skal ikke betale egenandel for middag at alle som fyller vilkåret for trygghetsalarm får det at minstepensjonister fritas for egenandel på hjemmehjelp å øke personalrekrutteringen til pleie og omsorgavdelingen Psykiatri For personer med psykiske lidelser er det behov for et bredt spekter av tjenester. Kommunen må utforme tjenestene slik at de for brukerne fremstår som helhetlige og tilpasset den enkeltes behov. SV vil arbeide for å bygge flere boliger for mennesker med psykiske lidelser styrke helsesøstertjenesten, særlig innen psykiatri styrke samarbeidet med skole og barnehage, slik at barn med psykiske problemer kan fanges opp tidlig styrke samarbeidet med pårørende (pårørende-grupper) 13

14 Flyktninger Vi har et ansvar for mennesker på flukt. Det er vår medmenneskelige plikt å gi hjelp til mennesker i en vanskelig livssituasjon. For at flyktninger og asylsøkere skal kunne finne seg til rette i kommunen, må det tilbys skole- og fritidstilbud til alle. En grundig kompetansekartlegging er et viktig verktøy for å øke sysselsettingen i denne gruppen Askøy SV vil arbeide for at flest mulig flyktninger kommer i lønnet arbeid alle skal få et godt og omfattende undervisningstilbud i norsk språk og kultur flyktninger tilbys deltakelse i eksisterende fritidstilbud Askøy kommune skal ta imot vår andel av flyktningene som kommer til Norge innvandrerrådet sikres økt innflytelse i politiske prosesser kommunen som arbeidsgiver legger til rette for flere praksisplasser kommunen skal støtte prosjekter som bidrar til bedre integrering, for eksempel ordningen med flyktningguider Barn og unge - barnevern og helse Vi er avhengig av et godt oppvekstmiljø. Det skal være et godt helsesøstertilbud på Askøy. Barnevernet må utvikles og tildeles flere ressurser. Det er viktig at alle barn får gode oppvekstmuligheter og at barn i vanskelige familiære situasjoner får en like trygg og bra oppvekst som andre barn. Vi vil også at arbeidet for enslige mindreårige flyktninger i egen barnebolig skal videreutvikles og gjerne utvides. Askøy SV vil arbeide for å styrke ressursteamene på skolen sikre helsesøstertjenesten i skolen sikre helsestasjonen for unge sikre gjennomføringen av prosjektet Villavil styrke samarbeidet med MOT Rusforebyggende arbeid I dag er tilgjengeligheten både av lovlige og ulovlige rusmidler stort, både på Askøy og i nabokommunene. Dette rammer særlig de yngste, som lettere kan la seg lede inn i rusmiljøer. 14

15 Økt omsetning av alkohol i kommunen bør følges opp med økt beredskap i helse- og sosialetaten. Kommunen skal støtte arrangementer som gir rusfrie fritidsalternativer til ungdommen på Askøy. Vi vil at barnevernet gjennom systematiske tiltak skal gi bedre oppfølging til barnefamilier med rus- og atferdsproblemer. Askøy SV vil arbeide for å sikre god drift av oppsøkende avdeling, Ungdomskontakten utvikle et bedre samarbeid mellom avdelinger og forvaltningsnivå opprettholde støtteordninger for organisasjoner som jobber med rusforebyggende arbeid 15

16 Kultur Kultur har både med identitet, utvikling og menneskelig utfoldelse å gjøre. Kort sagt handler kultur om livskvalitet. Det er gjennom kulturaktivitetene vi kan realisere drømmen om det gode liv og et bærekraftig Askøy. Askøy SV vil legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter, hvor både bredden og dybden blir tilgodesett. Mange frivillige lag og organisasjoner sliter tungt for å opprettholde tilbud til barn og unge. SV vil at kommunen skal komme disse i møte slik at det kan skapes gode oppvekstbetingelser. Ungdom er en ressurs og skal få kjenne at samfunnet setter pris på deres interesser og engasjement. I et moderne samfunn kan kultur også være en bred kilde til skaping av arbeidsplasser og næringsutvikling. I Askøy vil det være viktig å opprettholde de aktivitetene som i dag finnes og i tillegg skape grunnlag for nye engasjementer. I perioden vil Askøy SV arbeide for å opprettholde og videreutvikle Askøy kulturskole og sikre den med samme fordeling av utgiftene som nå (foreldre og det offentlige) gi støtte til sommermusikkskolen satse på kultur som næringsutvikling styrke og bygge flere fritidsklubber støtte initiativ som Vinn Ungdom styrke Huset i Florvåg som et ungdomstiltak få bygget et sentralt kulturhus i kommunen som inneholder et livssynsnøytralt seremonirom sikre Askøys interesser i en fremtidig regional satsing på kultursentre satse videre på tiltaket Nattåpent satse videre på Havna og bidra til at dette prosjektet videreføres videreutvikle Herdla Museum støtte opp om Askøy Rock Klubb og andre nye musikkaktiviteter vurdere mulighetene for å restaurere Ramsøy fort med tanke på vern og turisme utvikle teletomten på Erdal til museum-, aktivitets- og kultursenter (nærmiljøsenter) støtte den internasjonale kvinnekaféen utarbeide og gjennomføre planer for nærmiljøanlegg i alle de store bygdene i Askøy utvide bibliotektilbudet og å utvide barneavdelingen hjelpe til i det organiserte arbeidet for å samle inn og ta vare på kulturminner støtte kulturvernlaget og andre som gjør en frivillig innsats støtte husflidslag og de ulike lagene for museumsvirksomhet og kulturvern sikre aktivitetssenteret i Munkebotn som flerbrukssenter; skytebane, bane for hundeklubben og modellfly støtte alternativ jul 16

17 Idrett og fysisk aktivitet I et samfunn hvor vi bruker stadig mer tid til stillesittende aktiviteter, er det blitt viktigere enn noensinne å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har et særskilt ansvar for dette og må gi lag og organisasjoner bærekraftige vekstvilkår. I Askøy er det mange lag og organisasjoner som satser på bredde og allsidige tilbud. Askøyidrettens viktigste ressurs er lagene. Deres arbeid representerer en betydelig dugnadsverdi. Askøy SV mener derfor at idrettslagenes og friluftsorganisasjonenes arbeid har en stor samfunnsverdi som det er viktig å styrke og videreutvikle. Vi ønsker at deres innsats skal bli verdsatt og ivaretatt til beste for utøverne. Samtidig bør det være et mål at kommunens beste lag sikres mulighet til å avansere i seriesystemene dette skaper identitet og fellesskapsfølelse. Vi vil bruke arealplanleggingen til å sikre utearealer til friluftsliv, bading, fiske og fangst. Det må legges til rette for ulike typer løyper. Det må satses på minst én lysløype. Vi bør også øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede til disse tilbudene. I alle boligfelt skal det være leke- og spillmuligheter for barn og ungdom. I tillegg må kommunen være tydelige rådgivere på hvordan man kan søke om nærmiljømidler og tippemidler hvis innbyggerne ønsker det. I perioden vil Askøy SV arbeide for å lage løyper i skog og mark for turgåing, hvorav minst en av disse skal være med lys. Flere løyper bør merkes vedlikeholde eksisterende anlegg og bygge ny Askøyhall i Myrane støtte opp om lag og foreninger som tar initiativ til tilrettelegging av leke- og fritidsarealer og idrettsanlegg i nærmiljøet støtte opp om helselagenes og Helsesportslagets aktiviteter sikre utbredelse av nye idretter som rullebrett, rulleskøyter og cross-sykling styrke ledersiden i idretten, bl.a. med kursing og stipendordninger bidra til at Askøy får et hestesportsenter gjenopprette ordningen med gratis utleie av kommunale idrettsanlegg for trening til lag fra Askøy 17

18 Lokal klimapolitikk Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere egne klimautslipp. Askøy kommune kan bidra til å løse klimautfordringene i verden. I dette arbeidet er det viktig å finne frem til tiltak som virker. Grønne kommuner vil være konkurransedyktige i fremtiden, både når det gjelder bosetting, næringsutvikling og livskvalitet for innbyggerne og turister. Askøy SV vil jobbe for at kommunen iverksetter vedtatt klimaplan. Innen transportsektoren må det sikres bedre og billigere kollektivtilbud. Mer av trafikken mellom Askøy og Bergen må gå sjøveis og det må stilles miljøkrav til driften. Vi må bygge ut et gang- og sykkelveinett som gjør det mulig for folk å velge andre transportmåter enn bil. P-avgiften i Bergen må bli dyrere, på Askøy må den være gratis. Askøy SV vil arbeide for at kollektivtrafikktilbudet blir en reell valgmulighet for folk og at det kommer sykkelstier langs alle hovedveiene kommunen oppretter en ordning for pant av oljeovner mot bytting til mer miljøvennlig oppvarming det innføres varmepumper (sjø, jord, luft) i alle offentlige bygg, og at nye bygg blir planlagt med passivhusteknologi kommunen lager klimaregnskap som en del av årsrapportene CO 2 utslipp fra biler halveres innen 2020 det settes konkrete miljø- og klimakrav ved alle innkjøp, anbud og leveranser det skaffes flere arbeidsplasser lokalt, slik at transportbehovet reduseres båter som ligger til kai på Askøy har tilgang til strøm 18

19 Natur og miljø Askøy har store utfordringer når det gjelder å ta vare på natur og miljø på grunn av utbyggingspresset og den store tilflyttingen til kommunen. Det trengs en solid innsats for å beholde verdifulle skog,- friluftsog naturområder. Disse områdene er en stor ressurs og det er spesielt viktig at furuskogene på Åsebø, Hanevik, Tveit og ved Båteviksvatnet blir sikret. Edelløvskogen ved Tresvatnet og Kongshaug/Strømsnesvatnet må også sikres. Kommunen må styrke sitt administrative apparat når det gjelder miljøvernpolitikken. Vi må verne om markagrensen og strandsonen. Vi har sett en kraftig økende biltrafikk i kommunen de siste årene. Askøy SV vil derfor vri transporten mer over på kollektive tilbud. Ringrutetilbudet på Askøy bør utvides, og SV vil utvide tilbudet med hurtigbåten mellom Kleppestø og Nøstet. Ordninger med kompiskjøring må utredes. Vi har flere oljeutvinningsanlegg som naboer og det bør bli økt beredskap i tilfelle forurensing ved ulykker. Bossmengden må reduseres ved å sette opp flere returpunkt slik at innbyggerne enkelt kan levere fra seg boss som kan resirkuleres. Vi vil skjerpe arbeidet for å hindre ulovlig bosstømming langs veiskråninger og ellers i naturen. Askøy SV vil i perioden arbeide for at kommunen forsterker sitt engasjement i arbeidet mot forurensing hurtigbåten tar en mye større andel av transporten hurtigbåtrutene utvides, gjerne i samarbeid med nabokommuner det sikres mer politisk styring av BIR - og stille strengere krav til BIRs miljøsatsing det sikres fremtidige skog,- frilufts og naturområder for kommende generasjoner og at det innføres markagrense på flere områder på Askøy natur og friluftareal må tas hensyn til når boligpolitikk og næringsområder planlegges kommunen videreutvikler samarbeidet innen akutt forurensing klimaplanen blir brukt 19

20 Feminisme og kvinnefrigjøring SV er et feministisk parti. Feminisme handler om å se at kjønnsrollene begrenser vår frihet. Det handler om å se at tallene i statistikken som viser at kvinner har mindre makt enn menn, eier mindre og tjener mindre, ikke er et resultat av tilfeldigheter, men av maktstrukturer i samfunnet. Å være feminist handler om å ville gjøre noe med denne skjevheten. SVs mål er å styrke kvinnenes stilling på alle felt i samfunnet og gi kvinner mer makt og innflytelse. De strukturelle forskjellene mellom menn og kvinner må tas hensyn til, også i kommunale budsjett. Kjønnstesting av budsjetter handler om å teste hvilke konsekvenser de økonomiske prioriteringene har for menn og kvinner. Kommunale budsjetter viser politiske prioriteringer. Askøy SV vil derfor kjønnsteste de kommunale budsjettene for å sikre at de økonomiske prioriteringene ikke bidrar til å opprettholde eller forsterke kjønnsforskjellene Deltidsarbeid er svært utbredt i Askøy kommune. Det er fremdeles slik at svært mange av de som arbeider deltid i kommunen er kvinner. Det må være en målsetting at alle som ønsker en høyere stillingsprosent skal kunne få dette. Ordninger med utprøving av arbeidstidsforkortelser særlig innen pleie/omsorg og rengjøringsyrker, som bl.a. 6 timersdag, kan gi kvinner større mulighet for å kombinere fulltidsarbeid med familieforpliktelser, deltakelse i politisk arbeid eller i organisasjoner. Askøy SV vil i perioden arbeide for full behovsdekning av barnehagetilbudet å støtte initiativet Kvinnekafeen i regi av Røde Kors å vurdere forsøksordninger med 6 timers dag/fleksibel turnus stipendordninger for videreutdanning økonomisk støtte til krisesenteret i Bergen kvotering av kvinner til ledende stillinger i kommunen rett til heltidsstillinger for alle kommunalt ansatte å tilby jenter selvhevdeleskurs/selvforsvarskurs likelønnspott ved lokale lønnsforhandlinger 20

21 Personalpolitikk i Askøy kommune Kommunen er den største arbeidsgiveren på Askøy, og kommunen er i sterk vekst. Vi vil derfor trenge flere dyktige arbeidstakere i neste periode. Det er et mål å opprettholde trygge arbeidsplasser hvor en kan utvikle seg, og at arbeidstakerne trives. SV er for en sterk offentlig sektor og stiller høye krav til effektivitet og omstilling i forvaltningen og i tjenesteytingen. Det er derfor viktig at vi politikere legger til rette for at Askøy kommune skal få dette til. Ansatte med stor erfaring og kompetanse er en stor ressurs for Askøy kommune som arbeidsgiver. Derfor vil Askøy SV innføre seniortiltak, slik vi gjorde i forrige periode. Askøy SV vil arbeide for å rekruttere flere i kommunen for å ivareta behovene til en sterkt økende befolkning å hindre at offentlige tjenester blir konkurranseutsatt og privatisert at alle som har oppdrag for Askøy kommune har lønn etter norsk tariffavtale og følger arbeidstidsbestemmelsene at kommunen overtar driften av hele Kleppestø og Ravnanger sykehjem å gi opplæring som bidrar til at de ansatte har god nok kompetanse å tilby de med deltidsstillinger økte stillinger. Heltid er en rettighet, deltid er en mulighet den enkelte kan velge selv å innføre på nytt seniortiltakene for å få ressurspersoner til å stå lenger i arbeid at Askøy kommune skal være konkurransedyktig på lønn å heve lønnen til de med lavest inntekt for å sikre en mer rettferdig lønn at organisasjonsutvikling skal være en fortløpende prosess basert på samarbeid mellom partene å sikre fremtidsrette lokaler for den kommunale administrasjonen 21

22 Samferdsel og trafikksikring Samferdsel er uten tvil en av de største utfordringene i en kommune med stor vekst. Erfaringen sier at infrastrukturen på Askøy kan gå mot kollaps dersom man ikke tilrettelegger gode alternativer til privatbilismen. I et globalt perspektiv må Askøy kommune bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Og det er i samferdselspolitikk de største mulighetene til dette foreligger lokalt. Askøy må samarbeide med nabokommunene, spesielt Bergen, for å finne gode tilbud i kollektivtrafikken. Vi må også styrke hurtigbåtforbindelsen med fastlandet, et godt alternativ til veitrafikk. For å styrke det tilbudet er grunnleggende å kunne samordne det med resten av kollektivtilbudet i øyen. Debatten om Tverrsambandet kommer til å prege de neste årene i samferdselsplanlegging på Askøy og nabokommunene. Askøy SV ønsker en åpen og demokratisk debatt, med analyse av hvilke virkninger prosjektet vil få for kommunen. I perioden vil Askøy SV arbeide for at hurtigbåten mellom Bergen og Askøy sikres drift, og gjerne utvidet drift i helger og på kveldstid. Vi støtter opprettelsen av en liknende båtforbindelse mellom Sotra og Bergen konsekvensene av Tverrsambandet utredes for å avklare hvilke virkninger prosjektet har for Askøy når det gjelder befolkning, miljø, næring, arbeidsplasser, parkeringsplassene i Kleppestø forblir gratis for å redusere trafikkveksten over broen frekvensen for kollektivtransport økes, særlig i utkantene Kleppestø terminal, Ravnanger terminal og hurtigbåtterminalen på Nøstet oppgraderes og får bedre standard slik at folk motiveres til å bruke kollektivtransport kommunen planlegger et sammenhengende gang- og sykkelveinett på Askøy alle offentlige veier i kommunen får veilys og at kommunen tar ansvar for å asfaltere veiene sine 22

23 En bærekraftig økonomi Utfordringene står i kø for Askøy kommune. Den store veksten kommunen har opplevd i de siste årene har ført til stramme driftsbudsjetter og store mangler i infrastruktur og investeringer. Budsjettene blir kraftig saldert hvert år, og det som noen kaller effektivisering begynner å ligne uforsvarlighet på noen områder. Askøy SV ser på denne situasjonen med bekymring. Vi har ønsket å innføre eiendomsskatt for verker og bruk i kommunen i en del år nå, og har hvert år vist gjennom våre budsjettforslag hvordan avgiften kunne påvirke Askøys økonomi. Dessverre ser vi at ikke engang den skatten er nok til å holde en forsvarlig drift i kommunen og investeringer som svarer til innbyggernes behov. Derfor åpner vi også for innføring av eiendomsskatt for bolig. Vi skal jobbe med å få til en rettferdig skatt, som gjør at man kan bidra til å styrke inntektene til kommunen. Vi vil at det skal være en inntekt som gir synlige resultater for befolkningen. For at innbyggerne skal få bedre innsyn og påvirkningsmuligheter, vil Askøy SV også jobbe for en demokratisering i budsjettprosessene. Askøy SV vil jobbe for å sikre at alle kommunale bygg blir knyttet til en vaktmestertjeneste som fungerer slik at nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjoner blir utført. Vaktmestertjenesten må sørge for at veier og trapper til offentlig bygg blir saltet og strødd slik arbeidsmiljøloven krever. I perioden vil Askøy SV at det skal innføres eiendomsskatt innføre næringskatt/eiendomsskatt på bedrifters eiendommer, bruk og bygninger at kommunen overtar vaktmestertjenesten for offentlige bygg 23

24 Askøy SVs liste til kommunevalg 2011 Silje Guleng (1976) Ordførerkandidat. Bodd på Øvre Kleppe siden Hun er organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund. Hun er gift og har 3 barn. Silje bruker fritiden sin på å være aktiv i lokalmiljøet, gå på møter og lese bøker. Silje har vært medlem i Askøy SV siden Hun har vært representant eller vararepresentant i kommunestyret og utvalg for teknikk og miljø de 8 siste årene. Hun er leder for Askøy SV for fjerde år på rad. Silje er opptatt av at barn og voksne skal ha muligheten til å være aktive. Hun vil bedre vilkårene for lag og organisasjoner, samt verne om naturen med markagrense og strandsone. "Miljøet er viktig. Vi må ta vare på de grønne lungenepå øya, bedre kollektivtilbudet og tilrettelegge for at folk kan være miljøvennlige" Rafael Cobo Garrido (1969) er kumulert kandidat på 2. plassen på listen. Rafael er opprinnelig fra Spania, og flyttet til Norge i 1996 og til Tveit i Rafael er adjunkt i ungdomsskole og, i tillegg til lærerutdanning, har han tatt teologistudier. Gift, far til to barn, bruker fritiden sin på idrett, fotografi og lesing. Han har vær engasjert i politikk i en stund. Siden 2009 har han vært nestleder i Hordaland SV. På Askøy er han medlem i Utvalg for oppvekst og levekår, og vararepresentant i kommunestyret. Hjertesakene hans er oppvekstsvilkår generelt og skole spesielt, kommuneøkonomi, klima og rettferdig fordeling. Ingvild Hakestad (1957), bosatt på Erdal. Utdannet cand. mag. med samfunnsfag, nordisk språk og litteratur. Har arbeidet som veileder / førstekonsulent i NAV. Ingvild er gift og har ett barn. Hun har medlemskap i SV fra 1977 og har vært politisk aktiv i fylkeslag og lokallag. Tidligere verv: Medlem i Hordaland fylkesting i to perioder, leder i likestillingsutvalget og medlem i råd for funksjonshemmede i Askøy, samt leder i Rådet for funksjonshemmede i Hordaland fylkeskommune. Hennes politiske hjertesaker er likestilling, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede og helsepolitikk. 24

25 1. Silje Guleng 1976 Organisasjonssekretær Kleppestø 2. Rafael Cobo Garrido 1969 Adjunkt Tveit 3. Ingvild Hakestad 1957 Førstekonsulent Erdal 4. Fredrik Søreide 1991 Vernepliktig Marikoven 5. Ida Hellebø 1969 Sykepleier Tveit 6. Helge Utkilen 1951 Adjunkt Kleppestø 7. Anne Karin Magnusson 1958 Forsker Marikoven 8. Tjalve Svendsen 1988 Student Marikoven 9. Helga Maartmann-Moe 1936 Pensionist Kollevåg 10. Krister Berntsen 1990 Student Florvåg 11. Tone-Kristin Lone 1970 Seksjonsleder Tveit 12. Norvald Hestholm 1931 Pensjonist Kjerrgarden 13. Wenche Hopland 1966 Adjunkt Lille Breivik 14. Joakim Auflem Eriksen 1982 Ingeniør Erdal 15. Synøve Bringslid 1958 Arkivar Marikoven 16. Stein Arne Eilertsen 1963 Familierådgiver Kollevåg 17. Liv H. Axdal 1953 Adjunkt Erdal 18. Tore Lyngstad 1988 Student Ask 19. May-Britt Dumben 1970 Adjunkt Florvåg 20. Abaseen Sultan 1988 Student Kleppestø 21. Arnhild K. Christiansen 1949 Lektor Kleppestø 22. Ingvar T. Rudi 1952 Adjunkt Ask 23. Ingunn E. Nordstrøm 1954 Høgskolelærer Kleppestø 24. Einar Svendsen 1951 Forskningsdirektør Marikoven 25. Lillian Østensen 1947 Pensjonist Kleppestø 26. Trond A. Bakke 1955 Rådgiver Hetlevik 27. Lene Karlsen 1983 Student Ask 28. Fredrik Staff 1953 Lagdommer Kleppestø 29. Gro Thorvaldsen 1956 Seniorrådgiver Erdal 30. Svein H. Hopland 1965 Sykepleier Lille Breivik 31. Øivind Hopland 1944 Pensjonist Florvåg 32. Anne-Katrine W- Wold 1983 Adjunkt Kleppestø 33. Evgeni Brosvik 1991 Student Strusshamn 34. Dennis A. V. Pedersen 1991 Student Kleppestø 35. Asbjørn Bjørnset 1938 Pensjonist Lille Breivik 36. Mary T. Solli 1954 Saksbehandler Erdal 25

26 Egne notater 26

27 27

28 28

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer