Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:00-11 :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.02.2015 Tidspunkt: 10:00-11 :00"

Transkript

1 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:00-11 :00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Karin Karlsen Leder Idar M. Pedersen Nestleder Magne Monsen Medlem Gunnar Søreng Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Funksjon Lisa Katrine Mo Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Representerer Representerer Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Stilling Inger M. Åsli Møtesekretær I saksbehandler Rolf Olsen Samisk språksenter Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, ~kblev~ ~. " - -~;:..>,,--.:J/-.<.--s-.:-r~~

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaks nr RS 1/15 Rapport etter studietur til Skottland 2015/559 RS 2/15 Rapport om prosjekt Lokale mattradisjoner i 2015/155 barnehagen RS 3/15 Rapport om prosjektet ekskursjon for ansatte i 2015/155 barnehagene RS 4/15 SD 044/14 - Bevilgning av tospråklighetstilskudd 2015/407 for 2015 RS 5/15 Direktebevilgninger 2015 Samisk språksenter 2015/607 RS 6/15 Samisk språkleir for barn og unge Rapport 2015/37 RS 7115 Anmodning om utbetaling av tilskudd - Kåfjord 2015/57 preste- og menighetskontor RS 8/15 Senter for nordlige folk - Rapport, regnskap og 2015/481 utbetalingsanmodning - Syv sorter RS 9/15 Kommunale og fylkeskommunale reglementer 2015/27 om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter PS 1/15 Delegerte vedtak /449 PS 2/15 Høringssvar - Sametingets strategier for samiske 2015/239 språksentre Referatsaker ble tatt til orientering. Samepolitisk utvalg vedtok følgende merknad: I tilknytning til arbeidet med ny kommunereform anser Samepolitisk utvalg at det er svært viktig å synliggjøre samisk språk og kultur i Kåfjord kommune. Kommunen må på alle nivå være bevisst sin samiske tilhørighet, og bidra til å synliggjøre og alminneliggjøre denne delen av kommunens historie og kulturelle tilhøringhet. Det er et felles ansvar å arbeide for og få større fokus på dette arbeidet, slik at vi også i fremtiden skal kunne ta del i et levende samisk språk- og kulturmiljø i Kåfjord.

3 RS 1115 Rapport etter studietur til skottland RS 2/15 Rapport om prosjekt Lokale mattradisjoner i barnehagen RS 3/15 Rapport om prosjektet ekskursjon for ansatte i barnehagene RS 4/15 SD 044/14 - Bevilgning av tospråklighetstilskudd for 2015 RS 5/15 Direktebevilgninger 2015 Samisk språksenter RS 6/15 Samisk språkleir for barn og unge Rapport RS 7/15 Anmodning om utbetaling av tilskudd - Kåfjord preste- og menighetskontor RS 8/15 Senter for nordlige folk - Rapport, regnskap og utbetalingsanmodning - Syv sorter RS 9/15 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter

4 PS 1115 Delegerte vedtak Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Delegert vedtak tas til orientering. Rådmannens innstilling Delegert vedtak tas til orientering. PS 2/15 Høringssvar - Sametingets strategier for samiske språksentre Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg Behandling: Samepolitisk utvalg vedtok følgende endringer, tillegg og korrigeringer: Tillegg til avsnitt om Forutsigbarhet og kompetanseheving, 1. avsnitt: Det er viktig for oss å understreke at ivaretakelsen av vår lokale sjøsamiske kultur er en viktig tilleggsdimensjon i det arbeidet som vårt samiske språksenter gjør. Det bidrar til å sette samisk språk i en lokal og regional kontekst, samtidig som det gir kunnskap om vår egen historie og kulturtradisjoner. Tillegg til avsnitt om Samarbeid, 1. avsnitt: Vi vi legge til at det ikke må fokuseres på eksterne samarbeidspartnere. Interne samarbeidspartnere, så som lokale lag og foreninger, er vel så viktige å samarbeide med. Vårt samiske språksenter har gjennom alle år samarbeidet med disse, og det er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i Kåfjord. Endring av 2.avsnitt, Modeller: I.avsnitt spilittes opp ved setningen med følgende endringer/tillegg: For oss kan det synes som at modell 4 representerer det beste forslaget(""), noe som gir større forutsigbarhet og sikrere bemanning/rekruttering. Det er viktig at språksenteret sikres gode og stabile økonomiske rammer slik at vi kan videreutvikle et godt og stabilt arbeidsmiljø med kvalifiserte ansatte. Som vi har vært inne på tidligere er fagkompetanse avgjørede viktig, og rekruttering av faglig sterke medarbeidere er vanskelig, noe som gjør miljøet sårbart. Det er også viktig for oss at søkerbasert ordning opprettholdes, og gjennom det har rom for å for prosjektarbeid. Som tidligere nevnt- ulike områder har ulike behov, og det må være rom for prosjekter utfra de behov som er lokalt, men også regionalt Ta bort siste avsnitt. Tillegg til avsnitt om Språkplanlegging, brukerstyring og brukertilfredshet: Det er viktig at språksentret henter inn tilbakemeldinger på brukerenes opplevelser og erfaringer med ulike aktiviteter som de deltar på i regi av samisk språksenter. Vi vil understreke at det ikke

5 må bli et krav til brede og komplekse brukerundersøkelser, men at disse er enke og fleksible slik at de er handterbare innenfor den øvrige virksomheten språksenteret har. Vedtak: Forutsigbarhet og kompetanseheving Samisk språksenter i Kåfjord har vært og er viktig i arbeidet med å fremme og utvikle samisk språk og kultur i Kåfjord kommune. Senteret har vært virksom siden det ble etablert i 1994, og har vært viktig innenfor flere områder: voksenopplæring innenfor samisk språk, språkstøtte innenfor ulike kommunale sektorer så som helse, barnehage og skole, terminologiarbeid i samarbeid med GGforum, innsamling av lokale termer og stedsnavn, utarbeiding av læremateriell (publisert på våre nettsider), utgivelse av hefter og bøker, støttefunksjon til kommunal administrasjon m.m. Arbeidet som de nedlegger er av avgjørende betydning for videre arbeid med og utvikling av samisk språk og kultur i Kåfjord kommune. Det er viktig for oss å understreke at ivaretakelsen av vår lokale sjøsamiske kultur er en viktig tilleggsdimensjon i det arbeidet som vårt samiske språksenter gjør. Det bidrar til å sette samisk språk i en lokal og regional kontekst, samtidig som det gir kunnskap om vår egen historie og kulturtradisjoner. Det er viktig at vårt språksenter har høy faglig kompetanse. Det bidrar til god kvalitet på det arbeidet språksenteret gjør, og gir senteret et godt omdømme lokalt og regionalt. Ved vårt språksenter er miljøet sårbart, og rekruttering av fagkompetanse er avgjørende viktig. Utgangspunktet for språksentrene er ikke det aller beste i konkurransen om å få tak i faglige sterke medarbeidere. Vi har ved flere anledninger opplevd at det er problematisk å rekruttere fagkompetanse knytta til samisk språk. I tillegg driver språksentret med svært variert virksomhet inkl. undervisning i språk på høyskole og universitetsnivå. Det krever ansatte med god fagkompetanse innenfor flere fagområder. Det er derfor viktig at ansatte ved språksentrene rar kompetansepåfyll. Utfordringen igjen er at miljøet er lite og sårbart. Vi prøver imidlertid å gi våre ansatte nødvendig kompetanse, selv om det kan føre til at det går utover andre arbeidsoppgaver ved språksenteret. Det er imidlertid viktig at utdanningsinstitusjonene bidrar med å tilrettelegge for studietilbud tilpasset den arbeidssituasjonen som våre ansatte befinner seg i. Vi har over flere år samarbeidet med både Høyskolen i Kautokeino og Universitetet i Tromsø. Vi har indikasjoner på at våre samarbeidspartnere ønsker å øke kravet til kompetanse for å undervise på kurs. Dette kan medføre at vårt språksenter om noen år ikke har den kompetansen som kreves for å gi et studiepoenggivende språktilbud lokalt. Det er i dag mangel på formell språkkompetanse, og språksenteret i Kåfjord kjemper om fagkompetanse med miljøer bla. i Tromsø. Språkmiljøet vårt er lite og mindre attraktivt enn mer sentrale områder med de miljøer og fortrinn som de har. Vi frykter for at for sterke kompetansekrav knytta mot eks undervisning i samisk språk kan bidra til å svekke tilbudet vi gir og på sikt, og dermed også svekke fagkompetansen på vårt språksenter. Vi er av den mening at små språksamfunn og kommuner skal og bør tilgodesees, og våre utfordringer legges vekt. Det er viktig med forutsigbarhet, gode økonomiske rammer og langsiktig planlegging for å kunne tilby gode og attraktive tilbud. Når det gjelder planlegging av aktiviteter er det viktig å huske på at det hele tiden må være rom for realitetsvurderinger underveis. Det må ikke bli slik at virksomhets/aktivitetsplaner overstyrer språksenterets handlingsrom for fleksibilitet knytta til å tilby gode aktiviteter og tilbud til kommunens ansatte og befolkningen for øvrig. En må også kunne foreta endringer i sin virksomhet i løpet av en planperiode når en ser behov for det. Selvsagt innenfor et formål, men uten å måtte søke om lov til det. Om det ikke er rom for det, vil en låse språksentrets virksomhet for en lengre periode. Det vil medføre at handlingsrommet til språksenteret reduseres.

6 Sametinget sier i sitt høringsnotat at innføring av 3-årige virksomhetsplaner bør vurderes. Hvorfor da ikke knytte handlings/aktivitetsplan opp mot en 4 årig periode som følger valgperioden, men med årlige rulleringer. Kan også ta inn tiltak/aktiviteter som har en lengre tidshorisont. Forutsetningen for planen bør imidlertid være så fleksibel at en også kan ta høyde for endringer underveis. Sametinget knytter utfordringer for rekruttering av fagkompetanse opp mot uforutsigbarhet og prosjektstyrt drift. Som tidligere nevnt er det i dag mangel på kompetanse innen samisk språk. Det er også slik, som nevnt tidligere, at vi konkurrerer med store, tunge miljø - og ser at vi taper kampen om fagkompetanse. Vi vil kommentere at det også må være rom for prosjektarbeid i språksenterets virksomhet. Ulike områder har ulike behov, og språksentret må selv kunne planlegge aktiviteter utfra egne forutsetninger, ressurser og behov. Samarbeid Vårt språksenter har allerede sporadisk samarbeid med Storfjord trespråklige språksenter og Gaisi språksenter. I tillegg samarbeider vi med Storfjord i tilknytning til et regionalt skolenettverkssamarbeid. Språksenteret har også vært med i terminologiprosjekt i regi av GiellaGiella Forum. Dette er arenaer som er viktige åta vare på og utvikle, men en må også her ta hensyn til geografi og relevant samarbeidsprosjekt. Vi vil legge til at det ikke bare må fokuseres på eksterne samarbeidspartnere. Interne samarbeidspartnere, så som lokale lag og foreninger, er vel så viktige å samarbeide med. Vårt samiske språksenter har gjennom alle år samarbeidet med disse, og det er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i Kåfjord. Når det gjelder videreutvikling av de årlige språksentertreffene støtter vi tanken om at Sametinget overtar ansvaret for de årlige nettverksmøtene. Språkfaglig produksjon Materiell som vårt språksenter produserer blir lagt ut på Kåfjord kommune sine nettsider. Arbeid med ulike typer materiell gjøres utfra kapasitet. Hefter m.v. som språksenteret produserer kan bestilles fra oss. Ved publisering av materiell på en felles plattform vil det være nødvendig åta hensyn til copyrightrettigheter og kostnader i forbindelse med det. Erfaringsbasert kunnskap Det er viktig med deling av kunnskap og informasjon. Språksentrene har god og ulik kunnskap og kompetanse på mange ulike felt. Vi er likevel ikke sikre på at etablering av felles plattform er veien å gå. Det skal avsettes tid på å administrere dette, og det vil igjen ta tid fra de mer språkfaglige oppgavene som språksenteret arbeider med. Vi er også usikker på om dette er en plattform som faktisk vil bli brukt. Vi tenker at det vil kanskje være mer hensiktsmessig at dette er en type informasjon og kunnskap som kan deles og utveksles på arenaen som språksentertreffene representerer. Økonomiske rammevilkår Det er viktig at språksenteret selv styrer aktiviteten etter de behov som er i sitt område. Det er også viktig at rammebetingelsene språksenteret skal forholde seg til er fleksible, og at det er handlingsrom for å sette opp et nytt aktivitetstilbud, selv om det ikke er nedfelt i en aktivitetsplan. Langsiktig planlegging vil alltid være et problem for språksenteret i og med at alt avhenger av søkermasse og interesse for tilrettelagte kurs- og aktivitetstilbud. Derfor bør vi ha mulighet til å endre og korrigere virkemiddelbruk, dog med referanse til eksvis godkjent 4-årig plandokument. Gode økonomiske rammevilkår er også viktig for å sikre god og stabil drift av språksenteret. Kompetanse koster, og det er viktig å ha dette for øyet og se det direkte opp mot å beholde og utvikle en språklig kompetent arbeidsstokk. All aktivitet på språksenteret er direkte eller indirekte

7 knytta opp mot språkfaglig arbeid, i vårt tilfelle er det samisk språk og kultur som har fokus. Vi er redde for at ved å knytte opp en stor del av de økonomiske rammene til en aktivitetsdel, blir arbeidet bundet opp til de tiltak som Sametinget bestemmer/utpeker som formålstjenlige. Handlingsrommet kan bli mindre og den daglige virksomheten defineres i større grad sentralt fra Karasjok enn lokalt, fra Kåfjord. Forutsigbarhet vil alltid være et problem i og med at søkermassen alltid vil variere og ofte være avhengig av tilrettelagte tilbud. Det kan bety at prosjektarbeid må gå forut før tilbudene vekker interesse i det samiske samfunn. Kåfjord kommune bør etter tildelt støtte kunne overføre budsjettbeløp innenfor samlet plan som følge av endrede kostnader. Dersom ett prosjekt får lavere kostnad enn budsjettert skal disponible midler fra dette kunne overføres til et annet prosjekt. Dette for å sikre god aktivitet, attraktive fagmiljø og stabil bemanning. Totalrammen kan ikke endres. Forslag på modeller Modellene 2, 3 og 4 tar ikke hensyn til at språksenteret har behov for stor fleksibilitet og stabile rammevilkår. Modell 3 kan medføre usikkerhet med hensyn på grunnbemanningen på språksenteret. For oss kan det synes som at modell 4 representerer det beste forslaget i og med at den økonomisk overføringen er kjent, noe som gir større forutsigbarhet og sikrere bemanning/rekruttering. Det er viktig at språksenteret sikres gode og stabile økonomiske rammer slik at vi kan videreutvikle et godt og stabilt arbeidsmiljø med kvalifiserte ansatte. Som vi har vært inne på tidligere er fagkompetanse avgjørede viktig, og rekruttering av faglig sterke medarbeidere er vanskelig, noe som gjør miljøet sårbart. Det er også viktig for oss at søkerbasert ordning opprettholdes, og gjennom det har rom for prosjektarbeid. Som tidligere nevnt - ulike områder har ulike behov, og det må være rom for prosjekter utfra de behov som er lokalt, men også regionalt. Etablering av nye språksentre Har ingen kommentarer knytta til dette punktet, utover det at det ikke må redusere støtten til eksisterende sentra. Språkplanlegging, brukerstyring og brukertilfredshet Har ingen kommentarer knytta til disse tre punktene, utover at det er viktig at det hentes inn tilbakemeldinger på brukerenes opplevelser og erfaringer med ulike aktiviteter som de deltar på i regi av samisk språksenter. Vi vil understreke at det ikke må bli et krav til brede og komplekse brukerundersøkelser, men at disse er enke og fleksible slik at de er handterbare innenfor den øvrige virksomheten språksenteret har. Rådmannens innstilling Innspill til høringsnotat om Sametingets strategier for samiske språksentre vedtas som forelagt.

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 03/12

Sametingets plenum. Møtebok 03/12 Sametingets plenum Møtebok 03/12 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 06. - 08.06.12 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer