Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetssykehuset Nord-Norge HF"

Transkript

1 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl Omvisning UNN Narvik, kl

2

3 3 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Peisestua i Søsterveien, Narvik Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Rune Moe Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Erik Arne Hansen Medlem Ingunn Heggheim Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Åse Berit Vrenne Medlem Cathrin Carlyle Observatør Brukerutvalget 1

4 4 Saksnr ST 23/2012 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 24/2012 Godkjenning av møteprotokoll styremøtet ST 25/2012 Regnskap 2011 og styrets beretning ST 26/2012 Årlig melding 2011 ST 27/2012 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011 ST 28/2012 Virksomhetsrapport februar 2012 ST 29/2012 Oppdragsdokument 2012 ST 30/2012 Virksomhetsplanlegging 2013 og langtidsplan ST 31/2012 ST 32/2012 Tiltaksplan for kvalitetsstrategien i UNN Arealplan UNN Narvik - risikoreduserende tiltak - Driftsøkonomisk konsekvensanalyse ST 33/2012 Lønn for administrerende direktør lukket ST 34/2012 ST 35/2012 ST 36/2012 Orienteringssaker 1. Handlingsplan for geriatri (ettersendes) 2. Samhandlingsreformen 3. Fremdriftsplan for epikriser Referatsaker 1. Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i Brukerutvalgets AU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Eventuelt 2

5 5 ST 23/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 3

6 6

7 7

8 8

9 9 Saksnr Utvalg Møtedato 24/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet STYRESAK Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 29. februar Tromsø, 16. mars 2012 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør 4

10 10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: D1.707, Tromsø Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Erik Arne Hansen Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Ingunn Heggheim Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Ankom kl 9.10 Åse Berit Vrenne Medlem Varamedlemmer og øvrige som møtte: Navn Møtte for Merknad Britt Sofie Illguth Møtte for fast observatør Cathrin Carlyle, leder i brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Jorunn Lægland Gry Andersen Gina Marie Johansen Bjørn Engum Hilde Pettersen Leif Hovden Tor Arne Hansen Einar Bugge Grete Andersen Hans Petter Bergseth Stilling administrerende direktør økonomisjef klinikksjef ved Diagnostisk klinikk drift- og eiendomssjef senterleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) komunikasjonssjef administrasjonssjef utbyggingssjef fag- og forskningssjef avdelingsleder ved Økonomi- og analysesenteret kvalitetsrådgiver

11 11 ST 9/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr ST 9/2012 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 10/2012 Godkjenning av møteprotokoll styremøte UNN 2012 ST 11/2012 Virksomhetsrapport november og desember 2011 ST 12/2012 Virksomhetsrapport januar 2012 ST 13/2012 ST 14/2012 ST 15/2012 ST 16/2012 ST 17/2012 Årsplan 2012 ST 18/2012 ST 19/2012 ST 20/2012 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Arealplan for UNN Narvik - Risikoreduserende tiltak Renovering ved UNN Harstad Mottak av gave - PET-skanner og MR-maskin Revisjon av instruks for styret Instruks for administrerende direktør Orienteringssaker Skriftlig orientering: Muntlig orientering: ST 21/ Mulighetsstudien status 2. LUO evaluering Unntatt offentlighet, off.l. 23, 1. ledd 3. A-fløya, pasienthotellet og PET-senter 4. Samhandlingsreformen 5. Vardesenteret 6. Pasientdokumentasjonsprosjektet 7. Studietur 8. Omvisning i Barne- og ungdomsklinikken 9. Elektiv ortopedi ved UNN Narvik 10. HPV-saken 11. Tomtesaken Referatsaker 1. Brev fra Norsk Revmatikerforbund, datert Brev fra Helse Nord RHF, datert Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsliste for administrasjonen etter ekstraordinært styremøte Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Brev fra Norsk Revmatikerforbund, datert

12 ST 22/ Brev fra Spildra grendelag, datert Brev fra Helsetilsynet, datert Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Referat fra møte i brukerutvalget Svarbrev fra direktøren til Hanne Frøyshov vedrørende A- fløya, datert Referat fra møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner Protokoll fra foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Eventuelt 1. A-fløya Styrerepresentant Hanne Frøyshov hadde i forkant av møtet bedt om å få behandle en sak om A-fløya under eventuelt. Møtet sluttet seg til dette. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 10/2012 Godkjenning av møteprotokoll styremøte UNN 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet

13 13 ST 11/2012 Virksomhetsrapport november og desember 2011 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for november og desember 2011 til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for november og desember 2011 til orientering. ST 12/2012 Virksomhetsrapport januar 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for januar 2012 til orientering. 2. Styret viser til at inntektene fra utskrivingsklare pasienter er lavere enn budsjettert, og ber direktøren utvikle tiltak som kompenserer for dette. Styreleder fremmet to nye vedtakspunkt: 3. Styret registrerer at det fremdeles er mange langtidsventende, og ber om at dette området gis stor oppmerksomhet. 4. Styret ber om at det legges frem en tiltaksplan for å nå målet om at alle epikrisene skal være sendt innen sju dager. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for januar 2012 til orientering. 2. Styret viser til at inntektene fra utskrivingsklare pasienter er lavere enn budsjettert, og ber direktøren utvikle tiltak som kompenserer for dette.

14 14 3. Styret registrerer at det fremdeles er mange langtidsventende, og ber om at dette området gis stor oppmerksomhet. 4. Styret ber om at det legges frem en tiltaksplan for å nå målet om at alle epikrisene skal være sendt innen sju dager. ST 13/2012 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med som er under oppfølging i helseforetaket til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med som er under oppfølging i helseforetaket til etterretning. ST 14/2012 Arealplan for UNN Narvik - Risikoreduserende tiltak Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende tiltak ved gamle UNN Narvik. 2. Styret forutsetter at UNN tildeles et tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og ber om at direktøren oversender søknad om dette til Helse Nord RHF i forbindelse med den årlige rulleringen av investeringsplanen. Direktørens endrede innstilling til vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende tiltak ved gamle UNN Narvik.

15 15 2. Videre godkjenner styret en investering på inntil 30 mill kr til gjennomføring av risikoreduserende tiltak på operasjon/ anestesiarealene. 3. Styret forutsetter at UNN tildeles tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og ber om at direktøren gjennomfører en driftsøkonomisk konsekvensvurdering før oversendelse av søknad om dette til Helse Nord RHF. Konsekvensvurderingen bes fremlagt i neste styremøte. 4. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF i førstkommende møte orienteres om dette investeringsbehovet, og om at søknaden om økt investeringsramme behandles så raskt som mulig. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner en investering på 110,9 mill kr til gjennomføring av arealplan og risikoreduserende tiltak ved gamle UNN Narvik. 2. Videre godkjenner styret en investering på inntil 30 mill kr til gjennomføring av risikoreduserende tiltak på operasjon/ anestesiarealene. 3. Styret forutsetter at UNN tildeles tilsvarende beløp i økt investeringsramme, og ber om at direktøren gjennomfører en driftsøkonomisk konsekvensvurdering før oversendelse av søknad om dette til Helse Nord RHF. Konsekvensvurderingen bes fremlagt i neste styremøte. 4. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF i førstkommende møte orienteres om dette investeringsbehovet, og om at søknaden om økt investeringsramme behandles så raskt som mulig. ST 15/2012 Renovering ved UNN Harstad Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner planen for renovering av kjøkkenet ved UNN Harstad. 2. Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en investeringsramme på 21 mill kr.

16 16 3. Styret forutsetter at renoveringen baserer seg på et fortsatt samarbeid med Harstad kommune, og ber direktøren inngå forhandlinger med kommunen der elementene knyttet til finansieringen av renoveringen inngår. 4. Administrerende direktør bes utrede tiltak for å redusere kostnadene til middagsproduksjonen ved UNN Narvik til samme nivå som ved UNN Breivika og UNN Harstad. Direktøren trakk pkt fire i innstillingen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner planen for renovering av kjøkkenet ved UNN Harstad. 2. Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en investeringsramme på 21 mill kr. 3. Styret forutsetter at renoveringen baserer seg på et fortsatt samarbeid med Harstad kommune, og ber direktøren inngå forhandlinger med kommunen der elementene knyttet til finansieringen av renoveringen inngår. ST 16/2012 Mottak av gave - PET-skanner og MR-maskin Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å ta imot en PETskanner og en 3Tesla MR-maskin, med samlet verdi om lag 50 mill kr, gitt som gave fra Trond Mohn. 2. Styret takker Trond Mohn for at denne sjenerøse gaven gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som region- og universitetssykehus for Nord-Norge. 3. Styret godkjenner at gaven mottas og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å ta imot en PETskanner og en 3Tesla MR-maskin, med samlet verdi om lag 50 mill kr, gitt som gave fra

17 Trond Mohn Styret takker Trond Mohn for at denne sjenerøse gaven gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som region- og universitetssykehus for Nord-Norge. 3. Styret godkjenner at gaven mottas og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver. ST 17/2012 Årsplan 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende årsplan 2012 (endringer i kursiv): Styremøte onsdag i Tromsø Revisjon av instruks for styret Instruks for administrerende direktør Årsplan 2012 Styremøte onsdag i Narvik Årsregnskap for styret og styrets beretning m/ gjennomgang av revisor Årlig melding Oppdragsdokument 2012 Styremøte onsdag i Tromsø Investeringsplan Styremøte onsdag i Tromsø Første tertialrapport 2012 Styremøte onsdag i Harstad i forbindelse med Styreseminar tirsdag Ledelsens gjennomgang etter første tertial Styremøte onsdag i Tromsø Møteplan 2013 Styremøte onsdag i Tromsø Andre tertialrapport 2012 Forberedelse til Virksomhetsplan med budsjett 2013 Styremøte onsdag i Bergen i forbindelse med Styreseminar Ledelsens gjennomgang etter andre tertial Styremøte onsdag i Tromsø, med årsavslutning på kvelden tirsdag Virksomhetsplan med budsjett for 2013

18 18 Enstemmig vedtatt. Vedtak : Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende årsplan 2012: Styremøte onsdag i Tromsø Revisjon av instruks for styret Instruks for administrerende direktør Årsplan 2012 Styremøte onsdag i Narvik Årsregnskap for styret og styrets beretning m/ gjennomgang av revisor Årlig melding Oppdragsdokument 2012 Styremøte onsdag i Tromsø Investeringsplan Styremøte onsdag i Tromsø Første tertialrapport 2012 Styremøte onsdag i Harstad i forbindelse med Styreseminar tirsdag Ledelsens gjennomgang etter første tertial Styremøte onsdag i Tromsø Møteplan 2013 Styremøte onsdag i Tromsø Andre tertialrapport 2012 Forberedelse til Virksomhetsplan med budsjett 2013 Styremøte onsdag i Bergen i forbindelse med Styreseminar Ledelsens gjennomgang etter andre tertial Styremøte onsdag i Tromsø, med årsavslutning på kvelden tirsdag Virksomhetsplan med budsjett for 2013 ST 18/2012 Revisjon av instruks for styret Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar revidert styreinstruks, datert , med tilføring av eget punkt om styrets fullmakt til å ansette administrerende direktør, under pkt fire.

19 19 Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar revidert styreinstruks, datert , med tilføring av eget punkt om styrets fullmakt til å ansette administrerende direktør, under pkt fire. ST 19/2012 Instruks for administrerende direktør Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner det fremlagte forslaget til instruks for administrerende direktør. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner det fremlagte forslaget til instruks for administrerende direktør. ST 20/2012 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Skriftlig orientering 1. Mulighetsstudien status, ved drift- og eiendomssjef Gina M. Johansen 2. LUO evaluering Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 23, 1. ledd Muntlig orientering 3. A-fløya, pasienthotellet og PET-senter 4. Samhandlingsreformen, ved senterleder NST, Bjørn Engum. 5. Vardesenteret, ved adm. dir. 6. Pasientdokumentasjonsprosjektet, ved prosjektleder Berit Strømseng. 7. Studietur til USA, ved adm. dir. og styreleder 8. Omvisning i Barne- og ungdomsklinikken, ved klinikksjef Elin Gullhav m. fl. 9. Elektiv ortopedi ved UNN Narvik

20 10. HPV-saken 11. Tomtesaken 20 Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 21/2012 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Brev fra Norsk Revmatikerforbund, datert Brev fra Helse Nord RHF, datert Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsliste for administrasjonen etter ekstraordinært styremøte Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Brev fra Norsk Revmatikerforbund, datert Brev fra Spildra grendelag, datert Brev fra Helsetilsynet, datert Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Referat fra møte i brukerutvalget Svarbrev fra direktøren til Hanne Frøyshov vedrørende A-fløya, datert Referat fra møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner Protokoll fra foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning.

21 21 ST 22/2012 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF A-fløya Styrerepresentant Hanne Frøyshov hadde varslet ønske om å behandle denne eventueltsaken i forkant av møtet gjennom fremsending av flere dokumenter tilknyttet prosjektet. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at prosessen med forprosjektfasen vedrørende planlegging for A-fløya er planlagt avsluttet i juni Styret registrerer at man fremdeles er i en fase der organisasjonen gis anledning til å komme med innspill til løsninger. 3. Forprosjektrapporten vil bli tatt til behandling i styret så snart den foreligger. Saken ble tatt opp til punktvis avstemming Pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot to stemmer. Pkt 3 ble vedtatt mot to stemmer. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at prosessen med forprosjektfasen vedrørende planlegging for A-fløya er planlagt avsluttet i juni Styret registrerer at man fremdeles er i en fase der organisasjonen gis anledning til å komme med innspill til løsninger. 3. Forprosjektrapporten vil bli tatt til behandling i styret så snart den foreligger.

22 22 Tromsø, den Jorhill Andreassen Olav Helge Førde Erik Arne Hansen Hanne Frøyshov Åse Berit Vrenne Hanne CS Iversen Ottar Skjellhaug Svenn A. Nielsen Rune Moe Mai-Britt Martinsen Jan Eivind Pettersen Ingunn Heggheim

23 23

24 24

25 25 Saksnr Utvalg Møtedato 25/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland STYRESAK Regnskap 2011 og styrets beretning Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet: Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for Styret foreslår at årets overskudd på kr overføres til dekning av tidligere års udekket tap. 2. Styrets årsberetning vedtas. Formål/sammendrag Målet med denne saken er å behandle styrets årsberetning og årsregnskapet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Regnskapet viser et overskudd på kr Direktøren anbefaler at årsberetningen vedtas og at regnskapet oversendes foretaksmøtet til endelig behandling og godkjenning. Tromsø, 16. mars 2012 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: 1. Årsregnskap Styrets beretning 3. Balanseregnskapet (styrets signaturdel) 5

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble stiftet som eget helseforetak, og leverer som universitetssykehus spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. UNN hadde i 2011 lokalsykehusfunksjon for 31 kommuner i Nordland, Troms og på Svalbard. Størstedelen av somatisk virksomhet og psykisk helsevern var i 2011 lokalisert til Tromsø, Harstad og Narvik. I tillegg er det etablert tre distriktsmedisinske sentre (DMS) og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS) i UNNs opptaksområde. 2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets vurdering ikke foreligger forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. 3. Virksomheten i 2011 Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2011 var å sikre en positiv økonomisk utvikling som grunnlag for bedre pasientforløp, økt kvalitet, styrking av forskningens omfang og posisjon i helseforetaket samt fornyelse av medisinteknisk utstyr. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering: 4.1 Somatisk virksomhet Samlet for hele 2011 viser tallene en nedgang på 2 % for heldøgn og 10 % for innlagte dagopphold, mens polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner begge økte med 4 % sammenlignet med Det var imidlertid en betydelig aktivitetsreduksjon de siste månedene i 2011 både sammenlignet med aktivitetsnivået i 2010 og det som var planlagt nivå for disse månedene i Rus og psykiatriområdet Psykisk helsevern voksne Målt som antall pasientkontakter økte aktiviteten i tredje tertial med 6 % sammenlignet med samme tertial i Totalt for 2011 endte aktiviteten på et nivå som var 3 % lavere enn i Antall utskrivelser fra døgnopphold økte med 261 (8 %), mens antall liggedøgn økte med 767 (2 %). Polikliniske konsultasjoner ble redusert med 4 % og det var spesielt de indirekte konsultasjonene som ble redusert (-21 %). Psykisk helsevern barn og unge Aktiviteten gikk litt ned de to siste månedene sammenlignet med 2010, men totalt for hele året var det en økning i antall pasientkontakter på 2 %. Antall utskrivelser fra døgnopphold økte med 13 % sammenlignet med 2010, mens antall liggedøgn ble redusert med 6 %. Tverrfaglig rusbehandling Antall utskrivelser fra døgnopphold økte med 19 % fra 2010 til 2011, mens antall polikliniske konsultasjoner økte med 15 %. Det var spesielt er markant økning de siste tre månedene i 2011 sammenlignet med året før. 4.3 Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling i UNN i løpet av 2011 var 86 dager. Pasienter med rett til prioritert helsehjelp ventet 62 dager i snitt, mens pasienter uten rett til å bli prioritert ventet gjennomsnittlig 107 dager på behandlingsstart. Gjennomsnittlig ventetid er redusert med 14 dager det siste året og den store endringen skyldes at ventelistene i klinikkene er bedre kvalitetssikret enn før. Et mindre antall pasienter med svært lang ventetid bidrar til et høyt gjennomsnitt. 6

48 48 Median ventetid ved UNN var ved utløpet av oktober er 45 dager for rettighetspasienter og 69 dager for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. Median ventetid for rettighetspasientene er på samme nivå som i 2010, mens median ventetid for de uten rett til nødvendig helsehjelp er redusert med fire dager. Forskning og utvikling Den vitenskapelige produksjonen fra UNN har økt gradvis de siste årene. I 2011 avsluttet 23 medarbeidere sin doktorgrad, og det ble registrert 286 vitenskapelige publikasjoner i Current Research Information System in Norway (CRIStin). Til sammenligning ble det i 2010 avlagt 23 doktorgrader og publisert 223 vitenskapelige artikler fra UNN. Noe av økningen i vitenskapelig produksjon fra 2010 til 2011 skyldes overgang til CRIStin, som er et nytt registreringssystem fra På landsbasis var Helse Nord ansvarlig for 8,1 % av forskningsproduksjonen i helseforetakene, hvorav UNN var ansvarlig for 87 % av forskningen innenfor Helse Nords virksomhetsområde, i følge Norsk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP). NIFU STEP kartlegger årlig kostnader til forskning og utvikling (FoU) i alle helseforetak. Rapporten for 2011 viser at kostnader til forskning og utvikling økte med 1,2 % fra 2010 til UNN brukte totalt 154,8 mill kr til forskning i I 2011 brukte Helse Nord i alt 105 mill kr til forskning, herav ble 62,2 mill kr tildelt UNN. Av disse ble 53,9 tildelt forskningsprosjekter etter utlysning, mens 8,3 mill kr ble tildelt Klinisk forskningssenter (KFS) og andre infrastrukturtiltak. Dette er en liten nedgang fra 2010, da fikk UNN 63,5 mill kr til forskning, herav var 9,9 mill kr KFS og andre infrastrukturtiltak. Forskere ved UNN har et utstrakt samarbeid med forskere på Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved Universitetet i Tromsø og flere forskergrupper driver forskning på et høyt internasjonalt nivå. Ledelsen ved UNN og Helsefak har regelmessige møter. Den forskningsadministrative ledelsen har etablert et utstrakt samarbeid, blant annet med vedlikehold av et felles internkontrollsystem for forskning. Arbeidet med et felles forskningsutvalg startet i 2009 og ble videreført i 2010 og Norges forskningsråd evaluerte medisinsk og helsefaglig forskning i Norge i I evalueringen ble det påpekt at forskningssamarbeidet bør styrkes ytterligere, og UNN og UiT samarbeider aktivt med oppfølgingen. For UNN ble det i evalueringen påpekt at ressursene til forskning bør økes, det er behov for å styrke den akademiske ledelsen ved avdelingene, og det bør etableres ordninger for å stimulere til økt forskning blant klinikere med forskningskompetanse (Ph.d.). NFR-evalueringen gir nyttige innspill til revisjonen av UNNs forskningsstrategi i Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig bilde av utviklingen, resultatet av virksomheten i 2011 og status pr Den likvide situasjonen er ytterligere forbedret. UNN har en trekkramme innenfor konsernkontoordningen til Helse Nord RHF. Denne rammen er redusert i løpet av Sterkt fokus på økonomistyring og iverksatte innsparingstiltak forklarer den styrkede likviditeten i UNN finansierer investeringer gjennom egen likviditet. Kun store bygningsmessige investeringer vil kunne finansieres ved lån, som kun kan tas opp hos Helse Nord RHF. Foretaket har så langt ikke tatt opp slike lån. UNNs investerings- og aktivitetsnivå planlegges innenfor de likviditetsmessige rammer foretaket har til rådighet. UNN finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets prioriteringer. Da inntekter i all hovedsak er overføringer fra staten, anses kreditt- og finansiell risiko å være lav. De mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer som foretaket står ovenfor er etter styrets vurdering, både evnen til å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak slik at driften videreføres i tråd med økonomiske rammer, samtidig som tilbudet til befolkningen sikres med god kvalitet og tilgjengelighet. Økt etterspørsel etter tjenester som følge bl.a. av den demografiske utviklingen er en særlig risikofaktor. Realisering av planlagte utbyggingsprosjekter og finansiering av disse representerer også en betydelig utfordring. 6. Økonomisk drift Som et ledd i arbeidet med å komme i regnskapsmessig balanse har UNN HF i 2011 hatt følgende resultatmål: Resultat 2011 Resultat 2010 Over-/underskudd 23,8 mill kr 295 mill kr 7

49 49 Resultatkrav fra RHF 0 mill kr 232 mill kr Avvik fra eiers resultatmål 23,8 mill kr 63 mill kr Driftsresultatet for 2011 er et overskudd på 23,8 mill kr. Akkumulert hittil i år er de totale ISF-inntektene 17 mill kr lavere enn budsjettert. Budsjettunderskuddet har vært størst de siste månedene. Polikliniske inntekter er 34,3 mill kr høyere enn budsjettert for I 2011 ble det oppdaget feilkoding på farmakologisk undersøkelser, og det økte inntektene for perioden Gjestepasientkostnadene er 52,6 mill kr større enn budsjett, og gjelder både somatikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern. Underskudd på varekostnader gjelder i hovedsak TNF-hemmere, reagenser og implantater. Pensjonskostnader for 2011 er kostnadsført i henhold til den sist oppdaterte Aktuarberegningen fra KLP (januar 2012), som er 11,7 mill kr lavere enn budsjettert. Dette fremkommer som et overskudd akkumulert for Overskudd på lønnskostnadene har delvis sammenheng med saktere fremdrift på eksternfinansierte prosjekter enn budsjettert og har tilhørende underskudd på inntektssiden. Gjennomføringsgraden av tiltakene for 2011 er på 55,1 % (106,4 mill kr). Tiltakene som ikke har fått forventet effekt er utvidelse av dagkirurgisk sengepost, omstilling ved UNN Harstad og UNN Narvik og reduserte gjestepasientkostnader TSB og somatikk. ISF-inntektene var høyere enn budsjettert til og med mai og reduserte den negative effekten av urealiserte tiltak. 7. Investeringer UNN har i 2011 investert for 172,4 mill kr. De største enkeltinvesteringer på byggesiden er ambulansegarasje ved UNN Harstad, forprosjekt for ny A-fløy samt byggearbeider i forbindelse med etablering av trykktank ved UNN Breivika og samlokalisering av rus- og psykiatriområdet. Beløpet inkluderer også investering av 81,7 mill kr i medisinteknisk utstyr og 21,7 mill kr i nye ambulanser. 8. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 11 møter og behandlet 65 saker. I tillegg har AMU hatt et arbeidsseminar med tema som endte opp i et måldokument for I 2011 har AMU særlig fokusert på å konsolidere arbeidet, utarbeide målsettinger og fokusområder samt skolering av AMU-medlemmene. Av utadrettede tiltak har AMU i 2011 prioritert arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA), Kvalitets- og arbeidsmiljødagen (KVAM) samt besøksrunde til KVAM-utvalgene i klinikkene. Flere tiltak er iverksatt for å bedre arbeidsmiljøet, eksempelvis; Avtaleinngåelse for IA-avtalen, herunder implementering av overordnet handlingsplan Verdibasert hverdag et prosjekt i regi av Helse Nord RHF Oppmerksomhet omkring arbeidstidsproblematikk i forbindelse innleie fra vikarbyrå Veiledning og bistand i sykefraværsoppfølging Samarbeid med NAV i sykefraværsoppfølgingssaker, lovpålagte dialogmøter Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forbindelse med IA-kurs for ledere Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelser, lederopplæring, lederstøtte/oppfølging/tiltaksarbeid Lederutviklingsprogram Rådgivning/veiledning innenfor områder som organisasjonsutvikling, team, konflikthåndtering og kommunikasjon Gjennomføring av modulbasert helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring (HMS) Etablere klinikkontakter for Eco-online kjemikalieregister Videreutvikling av e-læringsprogram for HMS 8

50 50 Sykefraværsutvikling I 2011 utgjorde sykefraværet tapte dager, hvilket tilsvarer et gjennomsnittlig sykefravær på 8,85 % av total arbeidstid. I 2010 var gjennomsnittlig sykefravær 8,5 % Egenmeldt 1,46 % 1,45 % 1,42 % 1,41 % 1,43% 1-3 dager 0,24 % 0,28 % 0,23 % 0,24 % 0,24% 4-16 dager 1,13 % 1,08 % 1,04 % 0,99 % 1,02% dager 1,70 % 1,75 % 1,94 % 1,94 % 2,13% Over 56 dager 4,48 % 4,80 % 4,75 % 3,92 % 4,01% Sum tot. fravær 9,37 % 9,35 % 9,38 % 8,49 % 8,85% Figur: Sykefraværsutvikling Avvikssystem for HMS-området Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse, miljø og sikkerhet. I 2011 har det vært registrert 489 interne skademeldinger med 693 meldte skader. Årsverkutvikling Foretaket hadde i 2011 gjennomsnittlig 6128 årsverk mot 6006 årsverk i 2010, altså en økning på 122 årsverk. 9. Likestilling 1 Mulige dagsverk er antall ansatte x stillingsbrøk, minus ferie og ulønnet permisjon. For 2011 var det mulige dagsverk og sykedager. 9

51 51 Styret i UNN HF består av 7 menn og 5 kvinner. Ledergruppen har i 2011 bestått av 10 menn og 10 kvinner. Av alle ansatte er 27,5 % menn. Dette er uendret fra I forhold til andel ansatte er kvinner underrepresentert i lederstillinger på mellomnivå. I faktisk antall er kvinnene derimot i flertall; 284 kvinnelige ledere og 177 mannlige. Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger og tiltak knyttet til likeverd og likestilling. Det har ved tidligere tariffrevisjoner vært fokusert på likelønn. I den forbindelse har de foretakstillitsvalgte fått anonymisert oversikt over hele lønnsjournalen ved UNN for å avdekke eventuelle systematiske forskjeller i avlønning av menn og kvinner. Denne muligheten finnes fortsatt ved berettiget mistanke om lønnsulikheter knyttet til kjønn. Det har ikke i løpet av 2011 kommet tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som indikerer funn av systematisk forskjellsbehandling på lønn. Under egen kartlegging i 2010 ble det ikke gjort funn av ufrivillig deltid. I 2011 ble det etter kartlegging fra Helse Nord RHF gjort marginale funn av uønsket deltid. Av 6047 ansatte ble de med deltidsprosent kartlagt, totalt 1473 deltidsansatte. Av disse svarte 139 at de definerte seg i ufrivillig deltid. Dette tilsvarer 8,3 % av de deltidsansatte og 2,1 % av den totale arbeidsstokken. Svarprosenten for kartlegginga var lav 33,8 %. I 2012 gjøres ny kartlegging av Helse-Nord RHF for ufrivillig deltid i foretakene. Implementering av retningslinjer for håndtering av ufrivillig deltid er et igangsatt tiltak, der ansvar for løsning legges på foretaket og den enkelte, med støtte fra tillitsvalgte og HR-senteret. Et sentralt tiltak vil være å tilby annen (del-)stilling for å fylle stillingsprosenten inntil man har fått full stilling eller ønsket delstilling. De som ikke tar imot dette tilbudet vil ikke lenger kunne definere seg som ufrivillig deltidsansatt. 10. Diskriminering og tilgjengelighet Direktøren har under planlegging et arbeid der en tverrfaglig gruppe skal belyse spørsmål omkring flerkulturalitet og likeverdige helsetjenester i UNN. Forslag til mandat som skal besluttes av direktørens ledergruppe før arbeidet igangsettes, vil ha fokus på å: Kartlegge og dokumentere status for arbeidet med likeverdige helsetjenester i UNN Utvikle kurs for ansatte med temaer innefor fagområdet interkulturell kommunikasjon Arbeide for å gjøre informasjon og faglitteratur lettere tilgjengelig for personalet, i samarbeid med Kommunikasjonssenteret. Innhold og metodikk skal tilpasses klinikkenes behov, samt benytte de allerede etablerte metodene fra Verdibasert hverdag. 11. Ytre miljø UNN har en samlet bygningsmasse på omlag kvm. UNN påvirker i liten grad det ytre miljø. Forbruk av energi og avfallsmengden som den daglige driften av sykehusene genererer, utgjør hoveddelen av påvirkning til ytre miljø. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning, prosess og drift. UNN deltar aktivt i en nasjonal prosjektgruppe som er i gang med å utarbeide nasjonale anbefalinger til helseforetakenes videre satsning innenfor klima og miljø. Det er besluttet å innføre miljøsertifisering av alle heleforetak. UNN startet dette arbeidet høsten 2011 ved ansettelse av en egen klima- og miljørådgiver. Det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger som kan redusere påvirkningen av det ytre miljø. Dette er en del av det helhetlige ansvar som foretaket har innenfor det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. I 2011 ble Miljøstasjonen tatt i bruk ved UNN Åsgård, noe som har medført at avfallet sorteres bedre og at mengden restavfall går ned. Kravet om miljøledelse følges opp gjennom den ordinære organisasjonen, siden det vurderes som ikke regningssvarende å bygge opp en egen miljøorganisasjon. Løpende foretas utskifting og fornying av elektrisk utstyr, elektriske anlegg og forbedringer på ventilasjonsanlegg ved institusjonene, som skal bidra til utflating av energiforbruket og på sikt redusere det. Det er i 2011 gjennomført et samarbeidsprosjekt i Helse Nord RHF der foretakenes/sykehusenes potensiale i forhold til energiøkonomiseringstiltak (enøk) er grundig kartlagt. Planen er å fremme en felles søknad i 2012 fra Helse Nord RHF om tilskudd fra Enova, et statlig selskap som tildeler tiltaksmidler for å fremme den statlige miljøpolitikken. 12. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling De mest sentrale utfordringer som foretaket står overfor er etter styrets vurdering evnen til å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak slik at driften videreføres i tråd med økonomiske rammer, samtidig som tilbudet til befolkningen sikres med god kvalitet og tilgjengelighet. På samme måte er det også vesentlig å balansere utviklingen ved å sikre foretaket et godt og velfungerende arbeidsmiljø. 10

52 52 Økt etterspørsel etter tjenester som følge av blant annet den demografiske utviklingen er en særlig utfordring. Realisering av planlagte utbyggingsprosjekter og finansiering av disse representerer også en betydelig utfordring. Effektivisering av virksomheten, omprioritering fra områder med overkapasitet UNN har gjennom systematisk omstillingsarbeid over tid, omstrukturering og omprioriteringer innenfor de fleste virksomhetsområdene, oppnådd økonomiske besparelser, som igjen skaper handlingsrom for investering og fornyelse av utstyr og bygningsmasse. Samhandling med primærhelsetjenesten UNN har utviklet et godt samarbeid med kommunene i eget opptaksområde. I særskilt grad har dette utviklet seg gjennom prosessene rundt avtaleinngåelser i forbindelse med implementering av samhandlingsreformen. Rekruttering UNN har fortsatt rekrutteringsutfordringer innenfor flere fagområder i hele foretaket. Dette gjelder særlig lege- og psykologspesialister til lokalsykehusene og spesialsykepleiere til UNN Tromsø. Med bakgrunn i utviklingen det siste året anser styret at UNN, ut fra et langsiktig økonomisk perspektiv, har et for høyt aktivitetsnivå. Den økonomiske utviklingen i 2011 for foretaket er styrket. 13. Resultatdisponering Styret foretar følgende disponering av årsresultatet: Overført til udekket tap kr Tromsø/ Narvik, 28. mars 2012 Jorhill Andreassen styreleder 11

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57 Saksnr Utvalg Møtedato 26/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Einar Bugge Årlig melding 2011 Innstilling til vedtak STYRESAK 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årlig melding 2011 for oversendelse til Helse-Nord RHF. Formål/sammendrag Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal etter hvert driftsår levere en årlig melding til eier, Helse Nord RHF. Årlig melding skal rapportere på hvordan UNN har fulgt opp kravene i oppdragsdokumentet, og redegjøre for planlagte tiltak på områder der målene ikke er nådd. Den årlige meldingen foreligger som et saksfremlegg i Helse Nord RHFs rapporteringsmal. Meldingen viser at UNN har oppfylt eller påbegynt gjennomføringen av de aller fleste krav i oppdragsdokumentet. Selv om foretaket ikke fullt ut har oppfylt alle krav og mål i, viser meldingen ingen områder med systematisk svikt eller gjennomgående dårlig oppfyllelse av eiers krav. Direktøren anbefaler at meldingen godkjennes for oversending til Helse Nord RHF. Bakgrunn Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal etter hvert driftsår levere en årlig melding til eier, Helse Nord RHF. Årlig melding skal rapportere på hvordan UNN har fulgt opp kravene i oppdragsdokumentet, og redegjøre for planlagte tiltak på områder der målene ikke er nådd. Saksutredning Den årlige meldingen foreligger som et saksfremlegg i Helse Nord RHFs rapporteringsmal (vedlegg 1). Meldingen viser at UNN i løpet av 2011 har ferdigstilt omstillingsprosessen i prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO), og som planlagt rettet oppmerksomheten mot kvalitet og forbedring av pasientforløp og behandlingsresultater. Økonomiresultatene har for hele 2011 vært i henhold til prognose. Regnskapet for 2011 viser et positivt resultat. Antall månedsverk i foretaket øker noe, men det er i hovedsak et resultat av nye tilførte oppgaver. Sykefraværet har vært stabilt innenfor vanlige sesongvariasjoner, og det egenmeldte, arbeidsrelaterte fraværet lavt. Aktivitetsnivået har i 2011 vært som forutsatt med unntak av innenfor psykiatriområdet. I siste halvdel av 2011 har dette bedret seg. 12

58 58 Det fremgår av meldingen at UNN har fulgt opp oppdragsdokumentet for 2011 på alle områder. Noen av oppdragsdokumentets 160 rapporteringspunkter er løpende aktiviteter som ikke kan ferdigstilles, men er gjenstand for langsiktig arbeid og kontinuerlig forbedring. Oppdragene er også ulike i karakter og omfang, slik at en oppfyllingsgrad bare kan bli en skjønnsmessig vurdering. I alt vurderes UNN å ha gjennomført 95 % av punktene i oppdragsdokumentet, selv om det gjenstår arbeid på noen områder. Det gis i det følgende en oppsummert vurdering på de viktigste områdene: Kvalitet - pasientsikkerhet og pasientrettigheter UNN har i all hovedsak gjennomført alle punkter. Det mangler noe på måloppnåelsen for nasjonale kvalitetsindikatorer, fristbrudd og ventelister. UNN rapporterer disse i månedlige virksomhetsrapporter, som presenteres for styret fortløpende. Pasientbehandling UNN har i all hovedsak gjennomført alle punkter. Det mangler noe på måloppnåelsen for nasjonale indikatorer innen psykisk helsevern. UNN rapporterer disse i tertialvise rapporter og følger opp resultatene i dialogavtalene. Det mangler noe informasjon om oppfølgingen på områdene landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell UNN står i fremtiden overfor utfordringer på dette feltet. Fag- og forskningssenteret er i løpet av 2011 reorganisert, og det etableres fra årsskiftet en klinisk udanningsavdeling som en støttefunksjon for klinikkene. Rapporteringene på dette feltet er i denne årlige meldingen noe mangelfull på blant annet bruk av utdanningstilskuddet. Dette vil bli gjennomgått og etterrapportert til Helse Nord RHF. Forskning og innovasjon Det er i 2011 arbeidet aktivt med implementering av forskningsadministrative systemer og internkontroll for forskning. UNN har fulgt opp punktene i oppdragsdokumentet på dette området og fulgt opp rapporteringsrutinene. Opplæring av pasienter og pårørende Med unntak av pasienter med CMS/ME har UNN hatt aktiviteter gjennom eget Lærings- og mestringssenter (LMS) i Tromsø, Harstad og Narvik. På enkelte områder er det vært samarbeid med kommunene som samlet vurderes å gi et adekvat tilbud til pasienter og pårørende. Fells organisatoriske krav og rammebetingelser UNN leverte et økonomisk resultat på +23,8 mill kroner for Aktivitetsutviklingen gikk noe ned på enkelte områder mot slutten av året. Dette følges tett opp i dialogprosessene og gjennom virksomhetsrapporteringer. Alle saker som fremlegges styret drøftes rutinemessig og det dokumenteres medvirkning i tråd med retningslinjene. Organisasjonen er fortsatt noe svak i gjennomføring av risikostyring, noe som har fokus i forbindelse med dialogsamtalene. Oppfølgingen av punktene om bygg- og eiendomsforvaltningen er i all hovedsak ivaretatt i 2011, selv om det er utfordringer i foretakets bygningsmasse. Arbeidet med innkjøpssystemene fortsetter i 2012 på de områdene som ikke er ferdig implementert. Arbeidet med miljøledelse er igangsatt. Implementeringen av arbeidsplanleggingssystemet GAT er ikke fullt ut gjennomført, men fortsetter i HMS-arbeidet og overvåking av arbeidsmiljø i form av medarbeiderundersøkelser, avviksbehandling og sykefraværsregistrering gjennomføres og rapporteres systematisk. 13

59 59 Evaluering av styrets arbeid Vedtaket fra sak 5/2012 Styrets evaluering av egen virksomhet om oversendelse av resultatene fra evalueringen til Helse Nord RHF i forbindelse med Årlig melding, vil bli gjort ved oversendelse av denne saken. Medvirkning Rapporten er forelagt arbeidsmiljøutvalg og brukerutvalg, og drøftet med ansattes organisasjoner i egne møter 14. mars. Rapporten er justert noe etter drøftingsrunden, og egne protokoller foreligger under referatsakene til dette styremøtet. Vurdering Oppdragsdokumentet for 2011 ble viderefordelt til foretakets klinikker og sentere ut fra ansvarsområder. Direktøren fulgte opp gjennom dialogavtaler og oppfølgende dialogmøter med klinikk-/sentersjefer i egne møter gjennom hele året. Det er direktørens vurdering at UNN har oppfylt eller påbegynt gjennomføringen av de aller fleste krav i oppdragsdokumentet. Årlig melding viser ingen områder med systematisk svikt eller gjennomgående dårlig oppfyllelse av eiers krav, men det er forbedringspotensial på noen områder slik saken redegjør for. Tromsø, 16. mars 2012 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: 1. Årlig melding 2011 for UNN HF med vedlegg 14

60 60 Rapportering for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF Hans Petter Bergseth /

61 61 Innhold 1. OM RAPPORTERINGEN KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER... 4 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET PRIORITERING, TILGJENGELIGHET OG BRUKERMEDVIRKNING PASIENTBEHANDLING... 7 AKTIVITET STATSBUDSJETTET FOR 2011 LEGGER OPP TIL EN SAMLET AKTIVITETSVEKST PÅ OM LAG 1,4 % PÅ NASJONALT NIVÅ. FOR Å UNDERSTØTTE MÅLET OM EN HØYERE PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING, SAMT HØYERE AKTIVITET INNEN RADIOLOGI, LEGGES DET TIL RETTE FOR EN AKTIVITETSVEKST FOR DISSE FAGOMRÅDER PÅ 4,5%. FOR ISF ER LAGT TIL GRUNN EN VEKST PÅ 1,1 %. INNEN SOMATISK VIRKSOMHET SKAL AKTIVITETSØKNINGEN SKJE INNEN KRONIKEROMSORG OG FAGOMRÅDER MED LANG VENTETID. AKTIVITETSVEKSTEN ER DIFFERENSIERT MELLOM HELSEFORETAKENE JFR TABELLEN UNDER. TIL GRUNN FOR DIFFERENSIERINGEN LIGGER BEFOLKNINGSUTVIKLING OG VENTETID SAMT VEKST INNEN KREFTKIRURGI, ORTOPEDI OG UROLOGI VED UNN OG NLSH OMRÅDER SOM SKAL VEKTLEGGES SPESIELT Helhetlige pasientforløp og samhandling Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer Landsfunksjoner og kompetansesentra Smittevern og beredskap Prehospitale tjenester Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen Pasientreiser (Jorun Lægland ØAS) REKRUTTERING, UTDANNING OG VIDEREUTDANNING AV HELSEPERSONELL FORSKNING OG INNOVASJON OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE FREMMER UAVHENGIGHET, SELVSTENDIGHET OG EVNEN TIL Å MESTRE EGET LIV OG BIDRAR TIL EN MER EFFEKTIV OG PRIORITERT HELSETJENESTE FELLES ØKONOMISKE OG ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTATOPPNÅELSE RESULTAT INVESTERINGER LIKVIDITET GJENNOMFØRING AV TILTAK BEMANNING AKTIVITET SOMATISK VIRKSOMHET PSYKISK HELSEVERN VOKSNE PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE

62 62 TVERRFAGLIG RUSBEHANDLING TILTAK FOR ORGANISASJONSUTVIKLING OG ØKONOMISK BALANSE RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL INVESTERINGSRAMMER, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING INNKJØP MILJØVERN ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSTRATEGI Personal og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet (HMS) INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) NASJONALT PROFILPROGRAM Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets årlige melding for 2011 til Helse Nord RHF. Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for utarbeidelse av Helse Nord RHFs årlige melding til HOD. Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. skal legges i feltet som finnes under alle rapporteringskrav. en skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak. Det er viktig at rapporteringsteksten utformes slik at andre har tilstrekkelig grunnlag for selvstendig vurdering i forhold til status og måloppnåelse. Der det vurderes at krav ikke er oppfylt skal det også gis kort beskrivelse av årsak og planlagte tiltak for å nå målet. Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg slik som tidligere år. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på direkte. 3

63 63 2. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og ledere på alle nivå. Regional kvalitetspolicy utarbeides i 2011 og gis status som rammesettende og retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet. Etikk og etisk refleksjon er viktige moment i kvalitetsarbeidet. Etiske retningslinjer og Klinisk etikkomite (KEK) er viktige verktøy. Det forventes at KEK blir forespurt i relevante spørsmål der etiske vurderinger er sentrale. 2.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet UNN HF skal: Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre, jfr. www. kvalitetsregistre.no. UNN HF registrerer og leverer data til samtlige 14 nasjonale kvalitetsregistre med landsdekkende utbredelse, kfr rapport fra SKDE Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord datert Av samme rapport fremgår at det er fem nasjonale kvalitetsregistre uten landsdekkende utbredelse der det ikke registreres fra UNN (Nasjonalt traumeregister, Norsk Hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Sørge for at fagmiljøene registrerer og kvalitetssikrer data om henvisninger (Fra/til) på en komplett måte, og følge opp eventuelle presiseringer som kommer fra NPR og Helse Nord RHF mht endringer i måten dette skal gjøres på i løpet av Unn har oppdatert prosedyrene for dette i 2011 og gjennomført intern revisjon som oppfølging. Anvende resultater fra nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid. Ovennevnte SKDE-rapport viser at dette gjøres i varierende grad. Dette er et viktig fokusområde i foretaksledelsens oppfølging av klinikkene/enhetene, og forsterkes ytterligere i dialogavtalene for Ha oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelige i DocMap. UNN har aktive dokumenter i Docmap. Det er nedsatt et prosedyreutvalg som systematisk gjennomgår kritiske dokumenter. Det er identifisert områder der det skal benyttes felles prosedyrer og det gis faglige ansvarsområder for dette til klinikkene. Dokument kvaliteten overvåkes og er gjenstand for rapportering i ledelsens gjennomgang. Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak etter 2.tertial og i Årlig melding. 4

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012 -

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012 - UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012-1 Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering:

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering: ÅRSBERETNING 2010 1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som eget helseforetak (HF), og leverer som universitetssykehus

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 19. mars 2014 kl. 08:30 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppdragsdokument 2010. Helse Finnmark HF

Oppdragsdokument 2010. Helse Finnmark HF Oppdragsdokument 2010 Helse Finnmark HF 1. OPPDRAGSDOKUMENTETS FUNDAMENT OG OPPBYGGING... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 3. KVALITET, PRIORITERING OG PASIENTRETTIGHETER... 4 3.1 KVALITETSFORBEDRING OG PRIORITERING...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Oppdragsdokument 2010 SYKEHUSAPOTEKET NORD HF

Oppdragsdokument 2010 SYKEHUSAPOTEKET NORD HF Oppdragsdokument 2010 SYKEHUSAPOTEKET NORD HF 1. OPPDRAGSDOKUMENTETS FUNDAMENT OG OPPBYGGING... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 3. KVALITET, PRIORITERING OG PASIENTRETTIGHETER... 4 3.1 KVALITETSFORBEDRING OG

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 15.00 18.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer