Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 08:00-15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15."

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 08: PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Eivind Mikalsen Medlem Erling Espeland Medlem Hanne Frøyshov Medlem Helga Marie Bjerke Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Rune Moe Medlem Tom Sottinen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget Faste representanter som ikke møtte: Hanne CS Iversen Medlem Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Einar Bugge fag- og forskningssjef (frem til 12.30) Elin Gullhav klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Jon Mathisen klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Grethe Andersen økonomisjef Mai-Liss Larsen HR-sjef (frem til 11.30) Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef (frem til 12.00) Kari Holthe klinikksjef Rehabiliteringsklinikken Hilde Pettersen kommunikasjonssjef (frem til 12.00) Leif Hovden administrasjonssjef

2 ST 28/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 28/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 29/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 30/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ST 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2014 ST 32/2014 A-fløya utbyggingsstrategi ST 33/2014 Investeringsplan for UNN ST 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan ST 35/2014 Nasjonale tjenester i UNN - organisering ST 36/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering - høringsuttalelse ST 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering - høringsuttalelse ST 38/2014 Regional handlingsplan for geriatri ST 39/2014 Plan for styreseminar juni 2014 ST 40/2014 Årsrapport 2013 fra Brukerutvalget ST 41/2014 Oppnevning av nytt brukerutvalg ST 42/2014 Direktørens dialogavtale ST 43/2014 Orienteringssaker 1. Introduksjon for nyvalgte styrerepresentanter v/ styreleder - Styrets arbeidsmåte, styreinstruksen, habilitet m.v. 2. UNN som universitetssykehus v/ administrerende direktør - visjoner, mål, strategier m.v. 3. Gjennomgang av møteplan Troms militære sykehus (TMS) ST 44/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte vedrørende Utredninger av organisasjonsendringer etter LUO (trekkes) 2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra foretaksmøte i UNN Klagenemndas avgjørelse av i sak 13/99 9. Utskrift av møtebok fra Harstad kommunestyre vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere. ST 45/2014 Eventuelt - Vurdering av behov for ekstraordinært møte i mai

3 Før møtet ble satt innledet styreleder og administrerende direktør med en gjennomgang av UNNs organisasjon, styrets særskilte rolle, overordnede strategier m.v. i forbindelse med at dette var første møte med de nyoppnevnte styrerepresentantene tilstede. ST 29/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 19. mars Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 19. mars ST 30/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering 2. Styret ber om at orienteringen inklusive prognosene for økonomisk effekt med risikovurdering inntil videre oppdateres og forelegges styret månedlig Vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering 2. Styret ber om at orienteringen inklusive prognosene for økonomisk effekt med risikovurdering inntil videre oppdateres og forelegges styret månedlig Styrerepresentantene Hanne Frøyshov, Jan-Eivind Pettersen, Mai-Britt Martinsen og Rune Moe leverte følgende protokolltilførsel til saken: Det er et stort fokus på å få redusert utgiftene til lønn ved aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Tillitsvalgte og verneombud gir tilbakemeldinger om urealistisk budsjettering som reduserer bemanningen slik at det kan gå ut over faglig utvikling til personalet og kvaliteten på pleie og behandling. Det meldes om forventninger til mer faglig

4 oppdatering på fritiden. Dessverre oppleves det som om prioritering av penger til utstyr og investeringer går på bekostning av personalet som jobber nærmest pasientene. ST 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2014 Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mars 2014 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen og forutsetter at de allerede innførte sterke begrensningene i innkjøp og ansettelser videreføres. 3. Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at disse konkretiseres frem mot neste styremøte. Styreleder foreslo følgende endring av punkt 3: Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at vurdering av støttefunksjoner samt overhead på eksternfinansiert virksomhet og regionale koordineringsfunksjoner konkretiseres med beskrivelse av forventet økonomisk effekt i 2014 og 2015 til neste styremøte. Styrerepresentantene Hanne Frøyshov, Jan-Eivind Pettersen, Mai-Britt Martinsen og Rune Moe foreslo følgende tilleggspunkt: Styret ber direktøren ha fortsatt fokus på situasjonen med korridorpasienter og overbelegg på sengeposter. Det vises til vedtak i sak 13/2014 og styret ber om tilbakemelding i saken til neste styremøte. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mars 2014 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen og forutsetter at de allerede innførte sterke begrensningene i innkjøp og ansettelser videreføres. 3. Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at vurdering av støttefunksjoner samt overhead på eksternfinansiert virksomhet og regionale koordineringsfunksjoner konkretiseres med beskrivelse av forventet økonomisk effekt i

5 2014 og 2015 til neste styremøte. 4. Styret ber direktøren ha fortsatt fokus på situasjonen med korridorpasienter og overbelegg på sengeposter. Det vises til vedtak i sak 13/2014 og styret ber om tilbakemelding i saken til neste styremøte. ST 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i gjennomføringsstrategi. 4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i gjennomføringsstrategi.

6 4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. ST 33/2014 Investeringsplan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til UNN i perioden med til sammen 117,5 mill kr, i tillegg til PET-senter, utover vedtatt investeringsplan: a. Tilrettelegge for Vardesenteret og i. Lærings- og mestringssenteret i nytt pasienthotell 15,0 mill kr b. Økt investeringsramme til medisinteknisk utstyr 95,0 mill kr c. Økt investeringsramme for overskridelser renovering i. UNN Narvik 7,5 mill kr 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å endre periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til perioden Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene finansieres gjennom et spleiselag i regionen. 4. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/ 2014, A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere investeringsplanen i tråd med disse. 5. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å øke kassakreditten til UNN i perioden tilsvarende manglende likviditet. Direktøren foreslo følgende endring av innstillingen: Pkt 1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. Pkt 3 Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å endre periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til perioden Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 4. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/ 2014, A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere investeringsplanen i tråd med disse. 5. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å øke kassakreditten til UNN i perioden tilsvarende manglende likviditet. ST 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende Plan Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til Plan Styret ber om at Helse Nord RHF øker UNNs investeringsramme i perioden med til sammen 117,5 mill kr utover vedtatt investeringsplan for å håndtere følgende behov: a. Tilrettelegge for Vardesenteret og Lærings- og mestringssenteret i nytt pasienthotell 15,0 mill kr b. Økt investeringsramme til medisinteknisk utstyr 95,0 mill kr c. Økt investeringsramme for overskridelser renovering UNN Narvik 7,5 mill kr 3. Styret viser til det dokumenterte behovet for styrking av investeringsrammen til medisinskteknisk utstyr i perioden , og ber om at Helse Nord RHF endrer periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. 5. Styret anbefaler Helse Nord RHF å øke UNNs kassakreditt i perioden for å håndtere forbigående manglende likviditet. 6. Styret viser til at det er dokumentert store ulikheter i befolkningens tilgang på lokalsykehusfunksjoner, og er bekymret for at den regionale inntektsmodellen

8 nødvendiggjør nedprioritering av UNNs lokalsykehusfunksjoner for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber derfor om at bruken av modellen gjennomgås slik at nødvendig finansiering av regionfunksjonene sikres. 7. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for størrelsen på og periodiseringen av UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere UNNs innspill til Helse Nord RHF i tråd med dette. Direktøren foreslo følgende endring av innstillingen: Pkt 2 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. Pkt 4 Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til Plan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. 3. Styret viser til det dokumenterte behovet for styrking av investeringsrammen til medisinskteknisk utstyr i perioden , og ber om at Helse Nord RHF endrer periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 5. Styret anbefaler Helse Nord RHF å øke UNNs kassakreditt i perioden for å håndtere forbigående manglende likviditet. 6. Styret viser til at det er dokumentert store ulikheter i befolkningens tilgang på lokalsykehusfunksjoner, og er bekymret for at den regionale inntektsmodellen nødvendiggjør nedprioritering av UNNs lokalsykehusfunksjoner for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber derfor om at bruken av modellen gjennomgås slik at nødvendig finansiering av regionfunksjonene sikres.

9 7. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for størrelsen på og periodiseringen av UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere UNNs innspill til Helse Nord RHF i tråd med dette. ST 35/2014 Organisering av nasjonale tjenester i UNN Innstilling til vedtak 1. Styret tar orienteringen om organisering av de nasjonale tjenestene til etterretning. 2. Styret ber om at de økonomiske forholdene vedrørende driften av tjenestene avklares når det gjelder øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, størrelsen på basistilskuddet fra Helse Nord RHF og intern fordeling i UNN. Dette bes utredet videre i en egen sak. 3. Styret ber om at driften og organiseringen av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) følges opp i en egen styresak 1. Styret tar orienteringen om organisering av de nasjonale tjenestene til etterretning. 2. Styret ber om at de økonomiske forholdene vedrørende driften av tjenestene avklares når det gjelder øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, størrelsen på basistilskuddet fra Helse Nord RHF og intern fordeling i UNN. Dette bes utredet videre i en egen sak. 3. Styret ber om at driften og organiseringen av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) følges opp i en egen styresak. ST 36/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering - høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på rehabiliteringsområdet

10 håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Tove Skjelvik foreslo følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot en stemme. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på rehabiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. ST 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for habilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på habiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Tove Skjelvik foreslo følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

11 Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot en stemme. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for habilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på habiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. ST 38/2014 Regional handlingsplan for geriatri høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til direktørens høringsuttalelse i saken, og anbefaler styret i Helse Nord RHF å ta Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge til foreløpig orientering. 2. Styret anbefaler at handlingsplanen gjennomgås på ny når Helsedirektoratets arbeid med ny nasjonal spesialitetsstruktur er ferdigstilt. Styret ber om at innspillene som fremkommer i denne saken hensyntas i en slik gjennomgang. Direktøren endret innstilling til vedtak for pkt 1: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til orientering at direktørens høringsuttalelse i saken er oversendt styret i Helse Nord RHF. Styreleder la frem følgende forslag til alternativt vedtakspunkt 2: Styret ser forslaget til regional handlingsplan som et godt utgangspunkt for videreutvikling i landsdelen. Styret mener at tilbudet innenfor de enkelte HF, må dimensjoneres i forhold til den befolkningen som skal dekkes. Styret forutsetter at UNN skal lage egen tiltaksplan for de enkelte lokalisasjonene i UNN når den regionale planen er vedtatt. Styret vil spesielt framheve den beskrevne mangelen på geriatrisk kompetanse på alle nivåer og ber om at man så raskt som mulig legger til rette for flere utdanningsplasser, og at de tildelte hjemlene blir tatt i bruk innenfor geriatrien. Styreleder tok saken opp til punktvis avtemming:

12 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til orientering at direktørens høringsuttalelse i saken er oversendt styret i Helse Nord RHF. 2. Styret ser forslaget til regional handlingsplan som et godt utgangspunkt for videreutvikling i landsdelen. Styret mener at tilbudet innenfor de enkelte HF, må dimensjoneres i forhold til den befolkningen som skal dekkes. Styret forutsetter at UNN skal lage egen tiltaksplan for de enkelte lokalisasjonene i UNN når den regionale planen er vedtatt. Styret vil spesielt framheve den beskrevne mangelen på geriatrisk kompetanse på alle nivåer og ber om at man så raskt som mulig legger til rette for flere utdanningsplasser, og at de tildelte hjemlene blir tatt i bruk innenfor geriatrien. ST 39/2014 Plan for styreseminar i juni 2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner utkast til rammer for styreseminaret som foreslått i saken.. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner utkast til rammer for styreseminaret som foreslått i saken. ST 40/2014 Årsrapport 2013 fra Brukerutvalget Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2013 fra Brukerutvalget til etterretning.

13 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2013 fra Brukerutvalget til etterretning. ST 41/2014 Oppnevning av nytt Brukerutvalg 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden : Representanter (alfabetisk rekkefølge) Navn: Bosted: Foreslått av: Bjørg Molander Harstad FFO Troms Cathrin Carlyle Tromsø Kreftforeningen (pasientforening) Greta Altermark Narvik FFO Nordland Johan Morland Hammerfest FFO Finnmark Håkon Elvenes Tromsø Kreftforeningen Martin Andrè Moe Brønnøy FFO Nordland - Diabetesforbundet Karin Næsvold Tromsø Troms fylkes eldreråd Klemet Anders Sara Kåfjord FFO Troms Sander Oliver Henriksen Tromsø CP-foreningen Tone Tobiassen Tromsø RIO Nord Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat) Navn Bosted: Foreslått av: 1. Obiajulu Odu Tromsø Autismeforeningen 2. Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen 3. Jon Arne Østvik Narvik Prematurforeningen 4. Randi Nilsen Harstad FFO Troms 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Sander Oliver Henriksen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden : Representanter (alfabetisk rekkefølge) Navn: Bosted: Foreslått av: Bjørg Molander Harstad FFO Troms Cathrin Carlyle Tromsø Kreftforeningen (pasientforening) Greta Altermark Narvik FFO Nordland

14 Johan Morland Hammerfest FFO Finnmark Håkon Elvenes Tromsø Kreftforeningen Martin Andrè Moe Brønnøy FFO Nordland - Diabetesforbundet Karin Næsvold Tromsø Troms fylkes eldreråd Klemet Anders Sara Kåfjord FFO Troms Sander O. Henriksen Tromsø CP-foreningen Tone Tobiassen Tromsø RIO Nord Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat) Navn Bosted: Foreslått av: Obiajulu Odu Tromsø Autismeforeningen Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen Jon Arne Østvik Narvik Prematurforeningen Randi Nilsen Harstad FFO Troms 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Sander Oliver Henriksen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. ST 42/2014 Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale for 2015 for administrerende direktør. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale for 2015 for administrerende direktør. ST 43/2014 Orienteringssaker 1. Introduksjon for nyvalgte styrerepresentanter v/ styreleder - Styrets arbeidsmåte, styreinstruksen, habilitet m.v. 2. UNN som universitetssykehus v/ administrerende direktør - visjoner, mål, strategier m.v. 3. Gjennomgang av møteplan 2014

15 4. Troms militære sykehus (TMS) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 44/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte vedrørende Utredninger av organisasjonsendringer etter LUO pulje III 2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra foretaksmøte i UNN Klagenemndas avgjørelse av i sak 13/99 9. Utskrift av møtebok fra Harstad kommunestyre vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere Direktøren trakk referatsak 1 og vil legge den frem i forbindelse med det tillyste ekstraordinære møtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 45/2014 Eventuelt

16 Styret beslutter at det innkalles til et ekstraordinært styremøte mandag kl for behandling av saken om strukturendringer i tilknytning til oppfølging etter evaluering av Langsiktig utviklings- og omstillingsprosess (LUO). Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 PRESSEPROTOKOLL Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 12. mai 2014 kl. 11:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9: PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.11.2016 Tid: 09:00-14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: 22.6.2016 Tid: 09:00-13.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Sak 88/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 88/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.10.2017 Tid: 09.05 14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 29.4.2015 Tid: 9:00-14.20 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 28.8.2017 Tid: 9.00-11.20 Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN)

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) Møtedato: Onsdag 17.6.2015 kl. 09.00 14.30 Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Forfall: Fra adm.: Medlemmer: Cathrin Carlyle,

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 59/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 59/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.06.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.12.2015 Tid: 9:00-14.45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2017 Tid: 9.00-13.55 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Tirsdag 16.9.2014 kl. 12.00 16.00 Møtested: Grand hotel (lunsj sammen med styret på Grand hotel Tromsø, påfølgende møte frem til kl 14.00 sammen med styret.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 80/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 80/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.10.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 89/2016 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 89/2016 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2016 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2017 Tid: 10.10-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2016 Tid: 09:00-15.10 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tove Skjelvik Medlem Deltok på Skype Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tove Skjelvik Medlem Deltok på Skype Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato/Tid: 29.3.2016 kl. 17:00-19.40 og 30.3.2016 kl. 09:00-13.35. MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 21.6.2017 Tid: 9.00-14.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 3.5.2017 Tid: 10.00-18.00 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707, UNN HF, Tromsø Dato: 17.12.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707, UNN HF, Tromsø Dato: 17.12. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707, UNN HF, Tromsø Dato: 17.12.2007 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Johan Petter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Ekstraordinært styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Fredag 7. april 2017 kl. 14:00 Møtested Tromsø, møterom Biblioteket D1.704 Telefonmøte MØTEINNKALLING Utvalg: Styret

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene og

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene og Sak 52/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 52/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 01.06.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 73/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.09.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14:30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14:30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.12.2016 Tid: 9:00-14:30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Direktøren Styresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 18.04.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Torsdag 16. juni 2011 kl 10.30 14.55 Møtested: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt- Sofie

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: fredag 6.6.2014 kl 9.00 14.00 Møtested: B5-317 (LMS UNN møterom, egen inngang nord for Legevakten) Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Protokoll Styremøte 13. desember 2016,

Protokoll Styremøte 13. desember 2016, Protokoll Styremøte 13. desember 2016, 13.00-18.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 30/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.-29.3.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Direktøren Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 31.08.07 SAK NR 028-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. juni

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. september 2016 Vår ref: 2016/333 Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Kristin Rajala Nestleder Til stede Leder møtet Ann Ragnhild Broderstad Medlem

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Protokoll Styremøte 25. april

Protokoll Styremøte 25. april Protokoll Styremøte 25. april 10.00-13.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne Hansen Margit

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-108/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 14.12.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Direktøren Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 41/2013 Saksbehandler: Møtedato: Adminitrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen 30. mai2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2013 Styret i Helse Finnmark

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. oktober 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 29.10.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. juni 2011

Protokoll fra Styremøte 23. juni 2011 Protokoll fra Styremøte 23. juni 2011 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Iver Johan Iversen X Styremedlem Tove Buscmann X Styremedlem Berit

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall.

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Protokoll Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Møtedato: onsdag klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte møtet på BUPA.

Møtedato: onsdag klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte møtet på BUPA. MØTEREFERAT Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Møtedato: onsdag 14.06.17 klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag. 10 februar 2016 kl. 09:00 Møtested UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016,

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 29.11.2016 Saksnummer 100/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Direktøren Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 30.09.2016 Møtedato: 06.10.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 7.6.2016 Saksnummer 55/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer