Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/ Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen om gjennomføring av ny alminnelig taksering til det er fattet vedtak om kommunestruktur høsten 2015, jfr. 8A-3 Side 1 av 7

2 Sammendrag: Saken omhandler fastsettelse av når og hvordan Lunner kommune skal foreta sin lovpålagte omtaksering av eiendommer etter Eiendomsskatteloven 8A-3. Eiendomsskatteloven sier at man skal foreta en omtaksering av alle eiendommer etter 10 år. Kommunestyret har i særlige tilfeller mulighet til å utsette takseringen i inntil tre år. Saksutredning: Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på samme måte som skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går uavkortet til kommunen i motsetning til skatt på inntekt og formue der mindre enn 1/3 går direkte til kommunen. Den viktigste begrunnelsen for å ha eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Eiendomsskattetaksering er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som grunnlag for taksering brukes opplysninger i fra det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen). I tillegg til de objektive faktorene i matrikkelen, som bygningstype og areal brukes det skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold etc. Til sammen danner dette grunnlaget for en eiendomsskattetakst. Områdefaktorer/sonekart er et verktøy som benyttes for å ivareta markedspriser i de forskjellige områdene i kommunen. Det å bruke faktorer som grunnlag for taksering betegnes som sjablongtaksering. Det er takstnemnda som vedtar sjablongene og takseringsreglene. Eiendommer skal befares før taksten vedtas. Det er nødvendig å engasjere sakkyndige som kan foreslå takst på spesielle eiendommer. Dette gjelder kraftlinjer, telenettet, andre elektroniske kommunikasjonsanlegg, maskiner og produksjonsutstyr. For de andre eiendommene er det mer aktuelt å utarbeide gode sjablonger og fremlegge forslag til takster for takstnemnda. Eiendomsskatteloven 14 sier at eiendomsskatten skal være utskrevet før 1. mars i skatteåret. Skatteyters rettsikkerhet ivaretas gjennom at det er klagemulighet på takstnemndas vedtak. Klage behandles av sakkyndig ankenemnd. Dersom skatteyter fortsatt er uenig i taksten, vil han/hun kunne reise søksmål mot kommunen innen 6 måneder. Faktaopplysninger om eiendomsskatt i Lunner kommune: Lunner kommune innførte eiendomsskatt i 2005 for områder utbygd helt eller delvis på byvis. I 2007 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde for hele kommunen i samsvar med at eiendomsskatteloven åpnet for denne muligheten. Lunner kommune har i alt ca eiendommer med eiendomsskatt. Eiendommene består av 2904 boligeiendommer, 918 fritidseiendommer, 388 landbrukseiendommer, 80 næringseiendommer og 10 verk og bruk/tele. Side 2 av 7

3 Nøkkelopplysninger om gjeldende regler for eiendomsskatt pr. i dag for Lunner: Bestemmelser som kun kan endres ved alminnelig omtaksering: Sonekart. Dette er en inndeling av kommunen i geografiske soner som brukes som et av kriteriene for å fastsette taksten. Retningslinjer/takseringsregler Bestemmelser som gjøres ved årlige vedtak i forbindelse med budsjettet: Promillesats Eventuelt bunnfradrag Promillesatsen for 2014 er 5 promille. Loven tilsier minimum 2 og maksimum 7 promille. Loven gir mulighet for bruk av bunnfradrag for boliger og fritidsboliger. Lunner kommune benytter seg av dette og har siden innføringen av eiendomsskatt i 2005 hatt et bunnfradrag på ,- pr boenhet. Størrelsen på Lunner kommunes bunnfradrag er på ,- og ligger omtrent som landsgjennomsnittet som er på ,-. Omtaksering etter 10 år Eiendomsskatteloven 8A-3 «Det skal være ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjerde at ny taksering skal skje tidligare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste almenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa.» Omtaksering hvert tiende år er hovedregelen, men kommunestyret har i særlige tilfeller mulighet til å utsette i maks 3 år etter at 10-årsperioden har utløpt. En slik omtaksering gjøres for å tilpasse takstene til de endrede markedsprisene. Ved en omtaksering vil kvadratmeterpriser og eventuelt andre skjevheter kun tilpasses dagens situasjon. Ved å øke kvadratmeterprisen vil man kunne sette promillen ned og kommunen vil på den måten få litt mer spillerom de neste 10 årene. Hovedregelen er at økningen av beregnet skatt ikke skal overstige 2 promille. Alternative løsningsforslag: Kommunestyret må gjøre et vedtak om valg av metode for omtaksering. Loven gir ingen mulighet til å la takstene stå uforandret utover de frister som er satt. Lunner kommune har derfor følgende alternativer: 1. Alminnelig taksering (tradisjonell metode) 2. Bruk av formuesgrunnlag (nytt fra 2014) 3. Kontormessig økning 4. Avvente omtaksering i maks tre år, frist 2016, 2017 eller De forskjellige alternativene vil bli videre omtalt. 1. Alminnelig taksering med tradisjonell metode (som i dag) Takseringen bygger på en utarbeidet analyse som skal ta for seg prinsippene for takseringen: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Gruppering av eiendommer Side 3 av 7

4 Fakta om eiendommen: Eierforhold (eier og eierrepresentant) Tomt Faste installasjoner, (identifisere installasjoner som skal tas med i taksten) Bygningstyper og bygningstørrelser med areal for hver etasje. Når det gjelder areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor yttervegg på bygningen. Det foreligger en instruks for oppmåling iht. BRA (Matrikkelinstruksen). Areal måles for hver etasje i bygningen. Vi grupperer etasjene i: Kjelleretasje Underetasje Hovedetasje Loft Faktaopplysningene hentes fra matrikkel-registeret (generell informasjon) og fra KomTek programmet (evt. spesiell informasjon). Definisjon på type etasje er beskrevet i matrikkelinstruksen. Vurdering av eiendommen: Analysen kommer fram til gjennomsnittsverdier på de typer eiendommer en velger å gruppere eiendomsmassen i (sjablongverdier). Disse gjennomsnittsverdiene korrigeres gjennom: En vurdering i analysen av områdevise verdiforskjeller (sonefaktorer) En vurdering ved befaring om lokale forhold rundt eiendommen (ytre faktor) som medfører korreksjon. En vurdering ved befaring om lokale forhold på eiendommen (indre faktor) som medfører korreksjon. Vurdering ved befaring skal følge de rammene og retningslinjene denne analysen trekker opp for disse vurderingene. Vurdering av eiendommer er vanskelig. Skattetakstnemnda i Lunner kommune legger derfor tre viktige retningslinjer til grunn for vurderingene ved besiktigelse: Å være prinsipiell (likebehandling). Analysen trekker opp prinsipper som enkeltakstene må være tro mot). Å være grovkornet (produksjonsrammer). Takseringen bygger på arealstørrelser, sjablongtakster, informasjon om omsetningstall, spesiell informasjon om eiendommen. Besiktigelsen vil i hovedsak være en utvendig besiktigelse som blir grovkornet selv om det legges opp til et meget systematisk takseringsopplegg. Å være varsom. Utvendig besiktigelse gir oss grovkornet beslutningsgrunnlag som kan gi usikkerhet. Tvil bør komme eiendomsbesitter til gode. Gruppering av eiendommer: Alle faste eiendommer i området som ligger innenfor sonen kommunestyret i Lunner har vedtatt, skal takseres med unntak at eiendommer som får fritak iht. 5 i lov om eiendomsskatt. Dette gjelder statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitt vis. Eiendommer som kommunene selv eier direkte er også fritatt når eiendommen ligger i egen kommune. Eiendommer som får fritak etter 7 i lov om eiendomsskatt, kan også unntas fra taksering dersom det er klart hvilke eiendommer dette er. Side 4 av 7

5 Skattetakstnemnda i Lunner kommune grupperer eiendommene slik: Eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt iht. 5 i lov om eiendomsskatt Eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt iht. 7 i lov om eiendomsskatt Eneboliger, leiligheter og rekkehus Våningshus og kårboliger på gardsbruk Andre boliger Fritidseiendommer Industri og lager Forretning og kontor Eiendommer med blandet bruk Hotell, pensjonat, sykehus, sykehjem etc. utover 5 fritak. 2. Bruk av formuesgrunnlag (nytt fra 2014) Finansdepartementet har åpnet for at kommuner som ønsker det fra 2014 som et alternativ til kommunal taksering, skal kunne benytte formues grunnlag for boligeiendommer som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatt på denne eiendomstypen Skatteetatens formuesgrunnlag baserer seg på årlige beregnede kvadratmetersatser fra Statistisk Sentralbyrå hvor det tas hensyn til: boligtype (enebolig, leilighet eller småhus) opprinnelig byggeår boligens areal (primærrom) boligens geografiske beliggenhet og markedspriser i det enkelte område Sekundære rom (S-rom) er ikke med i arealberegning. Altså vil arealer til garasje, uinnredet loft og kjellerrom, boder og andre oppbevaringsrom ikke tas med ved beregningen av formuesverdien. Individuelle egenskaper ved boligeiendommen, som utsikt, tomtestørrelse, etasje, standard mv, tas ikke direkte med i vurderingen for den enkelte eiendom. En del av de individuelle variasjonene i boligens markedsverdier vil følgelig ikke fanges opp av det nye verdsettingssystemet. Departementet har presisert i lovforarbeidene at det ikke blir anledning for kommunene å justere formuesgrunnlagene. Denne alternative metoden for fastsettelse av takst gjelder kun boliger. Øvrige skattepliktige eiendommer må takseres og befares på vanlig måte av kommunen. Næringseiendommer, boliger på gårdsbruk, boligdelen av kombinerte bygg som ikke er seksjonert og fritidseiendommer faller derfor utenfor. Alle disse eiendommene må derfor befares og takseres på ordinært vis etter kommunens skattetakstvedtekter. Enkelteiendommer kan i tillegg til bolig bestå av næringsbygg/våningshus/fritidsbolig. Disse vil få fastsatt takst etter to ulike metoder. Næringsdelens/våningshus/fritidsdelen av tomta må takseres av kommunen mens boligdelen vil omfattes av Skatteetatens formues grunnlag. 3. Kontortaksering I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret med hjemmel i 8A-4 treffe vedtak om at skattesatsen skal økes med inntil 10 % av det opprinnelige takstgrunnlaget for hvert år etter tiårsfristen for den alminnelige taksering, såkalt «kontortaksering». Kontortakseringen kan skje hvert år uten bruk av takstnemnder og befaring. En viktig ting å påse er at verdien på eiendommene etter økning er begrenset til omsetningsverdien etter eiendomsskatteloven 8-A2(1) Side 5 av 7

6 4. Utsettelse Under særegne forhold kan kommunestyret også beslutte at taksering først skal finne sted senere, men ikke over 3 år fra den tid da omtaksering ordinært skulle vært avholdt, jfr. 8A-3 Vurdering/drøfting Dagens tradisjonelle sjablongmetode er basert på en utarbeidet analyse, vedtatt av kommunestyret , sist revidert Denne metoden bygger i tillegg på data fra matrikkelsystemet og befaring av eiendommene. Ved en eventuell videreføring av denne metoden vil det kun være behov for visse justeringer av denne analysen. Justeringene må gjøres for å ivareta tilnærmede markedspriser for visse bygningstyper. Dette vil bl.a. kunne gjelde for våningshus, en del lavstandardhytter, samt terrasseblokker. Lunner kommune har i dag en godt utarbeidet analyse som sier hvordan eiendommer i kommunen skal takseres. Eiendomsskattetakstene har generelt ligget godt under markedsverdi, noe som igjen har ført til lite klager. Et viktig prinsipp når det gjelder fastsettelse av eiendomsskatt er å følge likhetsprinsippet. Nytt fra 2014 er at man kan benytte seg av takster basert på likningsverdier. Ved innføring av eiendomsskatt første gang, vil bruk av formuesgrunnlag være besparende, men siden Lunner kommune allerede har gode innlagte matrikkeldata og et godt fungerende system vil en tradisjonell takseringsmetode antagelig være mer hensiktsmessig både økonomisk og praktisk. Bruk av formuesgrunnlag vurderes som et alternativ til kommuner som skal innføre eiendomsskatt for første gang, og som ikke har rutiner eller systemer på plass. Kostnadene for gjennomføring av en omtaksering i Lunner kommune anslås grovt til ca. 2 millioner uavhengig av om det benyttes formuesgrunnlag eller tradisjonell takseringsmetode. Under særegne forhold kan kommunestyret også beslutte at taksering først skal finne sted senere, men ikke overstige 3 år fra den tid da omtaksering ordinært skulle vært avholdt. Omtakseringen kan ikke gjennomføres med virkning fra 2015, da dette er for sent i forhold til bestillinger av fagpersoner som må utføre takseringen av telenett, verker og bruk etc., men omtakseringen kan starte i 2015, med inntektsvirkning fra 2016 eller utsettes i ytterligere to år med inntektsvirkning fra 2017 eller Etter eiendomsskattelovens bestemmelser skal både Lunner og Gran foreta en omtaksering i nær fremtid. En eventuell sammenslåing vil føre til en ny og omfattende jobb med å re taksere og sammenstille vedtekter og retningslinjer for en ny kommune. Gran innførte i likhet med Lunner eiendomsskatt i 2005 og utvidet området til å gjelde hele kommunen i Gran har ingen planer om å omtaksere før i 2018, da de ser på utvidelsen i 2008 som en omtaksering. Gran har i dag en skattesats på 2 og et bunnfradrag på ,-. Lunner kommune har pr. i dag et handlingsrom på totalt 5,5 millioner (mulig gjenstående økning er 2 promille). Ved en eventuell utsettelse må man ha i tanke at dette handlingsrommet vil gjelde for 2015 og Alternative innstillinger: 1. Lunner kommune vedtar å gjennomføre alminnelig taksering i 2015 med inntektsvirkning fra tradisjonell metode, jfr. 8A-3 2. Lunner kommune vedtar å gjennomføre alminnelig taksering i 2015 med inntekstvirkning virkning fra 2016 ved bruk av formuesgrunnlag, jfr. 8A-3 3. Lunner kommune vedtar å øke skattesatsen ved såkalt kontortaksering. 4. Lunner kommune utsetter avgjørelsen om gjennomføring av ny alminnelig taksering, jfr. 8A-3 til det er fattet vedtak om kommunestruktur høsten Side 6 av 7

7 Konklusjon med begrunnelse Lunner kommune utsetter avgjørelsen om gjennomføring av ny alminnelig taksering, jfr. 8A-3 til det er fattet vedtak om kommunestruktur høsten Ved å utsette dette nå, vil man kunne få et bedre grunnlag for å gjøre dette på mest hensiktsmessig måte. Lunner kommune har fortsatt et handlingsrom på 5,5 millioner, tilsvarende 2 promille før smertegrensen på 7 promille er nådd. Dokument i saken: Eigedomsskattelova Vedtatte takstregler Vedtekter for Lunner kommune Veileder for bruk av formuesgrunnlag Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7 av 7

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.06.2013 Møtested:

Detaljer