RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT"

Transkript

1 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i 2011/ 2012, og for enkelttaksering som skjer fram til omtakseringstidspunkt, tidligst Odd Jarle Svanem Ole Ledal Ronny Jenssen Knut Johan Singstad Leder Nestleder Medlem 1. varamedlem Side 1/15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE RAMMER OG RETNINGSLINJER 1 FOR 1 TAKSERING AV EIENDOMMER 1 I HENHOLD TIL 1 LOV OM EIENDOMSSKATT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Taksering av eiendommer i Hemne kommune 3 2. Ytre rammer Politiske rammer Teknologiske rammer 4 3. Takseringsmetode Fakta om eiendommen Vurdering av eiendommen 6 4. Sakkyndig nemnds hovedrammer for takseringen Hovedretningslinjer Eiendommer som skal takseres Element som inngår i begrepet fast eiendom Gruppering av eiendommer Boenhet Sjablongverdier for eiendomsgruppene Sonefaktorer 8 5. Rammer for enkelttaksering Bruk av faktorer Spesielle eiendommer/ bygninger Andre rammer for taksering Juridiske avklaringer Rammer for kommunikasjon med eiendomsbesittere Åpen kommunikasjon Krav til kunnskap Kommunikasjonsatferd Saksbehandling av takstforslag Saksbehandling av klager på takst Kvalitetssikring Dokumentasjon Riktig saksbehandling Opplegg for behandling av klager på takst og feil Feil og feiloppretting Behandling av klager Endringer i 10 årsperioden Takstgrunnlag 15 Side 2/15

3 1. Taksering av eiendommer i Hemne kommune Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Hemne kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i 2011/ 2012, og for enkelttaksering som skjer fram til omtakseringstidspunkt, tidligst Ytre rammer Til grunn for utskriving av eiendomsskatt er Lov om Eigedomsskatt av nr. 29. Lovverket, uttalelser fra finansdepartementet og andre juridiske miljø, samt rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til lov om eiendomsskatt. Området er komplekst da lov av 1975 bare delvis er vedtatt tatt i bruk. Juridiske problemstillinger som spesielt er vurdert i dette dokumentet er: Fritak for eiendomsskatt Takseringsmessige konsekvenser av eventuell differensiering av skattesatser Taksering av våningshus på gårdsbruk 2.2 Politiske rammer Kommunestyrets rammevedtak påvirker takseringsarbeidet. Det gjelder: Skattesone Kommunestyret har vedtatt utskriving av eiendomsskatt i hele Hemne kommune. Alle eiendommer innenfor kommunegrensa skal takseres med unntak av eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 5. Vedtekter Kommunestyret har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til generell taksering og forvaltning etter lov om eiendomsskatt. Tidsrammer Kommunestyret vedtok i budsjettmøte den innføring av bunnfradrag. Frist for utskriving ved første gangs innføring av bunnfradrag er Ordinær frist for utskriving av eiendomsskatt er i skatteåret. Fritak Kommunestyret vurderer fritak etter eiendomsskatteloven 7 ved den årlige budsjettbehandlingen. Bunnfradrag Side 3/15

4 Bunnfradrag er et fast kronebeløp som trekkes fra taksten for bolig- og fritidseiendommer før skatten beregnes. Kommunestyret tar hvert år stilling til bruk av bunnfradrag ved beregning av eiendomsskatt. Bunnfradrag er forbeholdt bolig- og fritidsboliger (eiendomsskatteloven 11 annet ledd). Bunnfradrag påvirker ikke takseringsarbeidet. Skattesats Kommunestyret bestemmer hvert år skattesats for eiendomsskatt. Skattesatsen skal være mellom 2 og 7 promille, jf. Eiendomsskatteloven 11. Satsen kan justeres opp med maksimalt 2 promille hvert år. Ved første gangs innføring av bunnfradrag kan satsen for bolig- og fritidseiendommer økes med 3 promille. Skattesatsen kan ikke økes samme år som eventuelt bunnfradrag faller bort. Utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen gjør det mulig for kommunestyret å velge differensierte satser, jf eiendomsskatteloven Teknologiske rammer Hemne kommune bruker fagsystemet ISYProAktiv som henter eiendomsopplysninger ut fra eiendomsregisteret Matrikkelen. Systemet samspiller også med faktureringssystem og kartsystem. Eiendomsgrupperingene og arealmålingsmetodene i Matrikkelen er lagt til grunn for takseringsarbeidet. 3. Takseringsmetode Takst bygger på: Fakta om eiendommen Skjønnsmessige vurderinger av eiendommen 3.1 Fakta om eiendommen Fakta om eiendommen er: Eierforhold (type eiendom, eiendomsidentifikasjon, eier(e) og eierrepresentant(er) ) Tomtestørrelse Faste installasjoner (identifisering av installasjoner som skal tas med i taksten) Bygningstyper og bygningsstørrelser med areal for hver etasje Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra Matrikkelen som er et offisielt register over grunneiendommer, adresser og bygninger. Registrering i Matrikkelen skjer etter registreringsinstruksen utgitt av Statens Kartverk av godkjent matrikkelførere. Der tomteareal ikke er kjent for Hemne kommune, settes areal til 1 da per eiendom. Side 4/15

5 Beregning av bruksareal (BRA) etter NS 3940, dvs. arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Areal på hver etasje måles for seg. Bruksareal er innvendig mål mellom ytterveggene. Eiendomsskattetaksering er basert på utvendig besiktigelse. Følgende formel er benyttet for beregning av bruksarealet: Underetasje/ kjeller: Utvendig areal multiplisert med 0,85 Hovedetasje 01 og 02: Utvendig areal multiplisert med 0,9 Loft: Utvendig areal multiplisert med 0,4 (orientering er hentet fra utsendt material til eiendomsbesittere, første gangs utsending årsskiftet 2010/ 2011) Etasjene grupperes i: Kjelleretasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng og gjennomsnittsnivå rundt bygningen Underetasje Et plan der underkant av dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. Hovedetasje(r) Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 må minst være 1,9 m Loftsetasje Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 0,9 m. Det benyttes samme etasjegruppering som i Matrikkelen. For sokkel gjelder samme definisjon som underetasje. Sokkelleilighet gir bunnfradrag dersom den tilfredsstiller definisjonen på en boenhet. Side 5/15

6 3.2 Vurdering av eiendommen Eiendommen vurderes ved generelle vurderinger som trekkes opp i dette dokumentet, og spesielle vurderinger som gjøres ved taksering/ befaring. Generelle vurderinger Hva er en hensiktsmessig gruppering av eiendommen i skattesonen? Hvilke sjablongverdier velges for eiendomsgruppene? Areal på tomt og bygninger fordelt på etasjer og valgte sjablongverdier gir sjablongtakster for eiendommene. Hvilke sonevise forskjeller på verdinivået settes for eiendomsgruppene? Spesielle vurderinger Gjennom befaring/ taksering vurderes: Lokale forhold rundt eiendommen som medfører korreksjon av takst (Ekstern faktor) Forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten (Eiendomsfaktor) 4. Sakkyndig nemnds hovedrammer for takseringen 4.1 Hovedretningslinjer Vurdering av eiendommer er vanskelig. Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetaksering i Hemne kommune legger tre hovedretningslinjer til grunn for vurderingene ved taksering: Vær prinsipiell (likebehandling). Rammedokumentet trekker opp prinsipp som skal legges til grunn ved enkelttaksering Aksepter grovkornethet. Befaringen vil i hovedsak være en utvendig befaring som gir grovkornet vurdering Vær varsom. Utvendig befaring gir et grovkornet beslutningsgrunnlag som kan gi usikkerhet. Tvil skal komme eiendomshaver til gode. 4.2 Eiendommer som skal takseres Alle eiendommer i Hemne kommune skal takseres, med unntak av eiendommer med fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. Takseringen av disse eiendommene vil eventuelt skje dersom eiendommene av ulike årsaker skal betale eiendomsskatt. Eiendommer som kan gis fritak etter 7 skal som utgangspunkt takseres. 4.3 Element som inngår i begrepet fast eiendom Eigedomsskatt vert skriven ut på dei faste eigedomane ut frå tilhøva den 1. januar i skatteåret, jf eiendomsskatteloven 4. For verk og bruk gjøres individuelle vurderinger om maskiner og annet produksjonsutstyr skal tas med i takstgrunnlaget. Side 6/15

7 4.4 Gruppering av eiendommer Utgangspunktet for gruppering av eiendom som skal takseres er bygningstypene i Matrikkelen, dvs. bygningens funksjon. Bygningstyper iht. matrikkelloven: Boligbygg Industri- og lagerbygning Kontor- og forretningsbygg Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (med unntak av eiendommer omfattet av eiendomsskatteloven 5) Hotell- og restaurantbygning Kultur- og forskningsbygning Helsebygning (med unntak av eiendommer omfattet av eiendomsskatteloven 5) Fengsels- beredskapsbygning mv. (med unntak av eiendommer omfattet av eiendomsskatteloven 5) Flere eiendommer i Hemne kommune har blandet bruk. I slike tilfeller der bygninger har ulike funksjoner, vil hver funksjon takseres for seg. 4.5 Boenhet Bruken av bunnfradrag er knyttet til selvstendige boenheter. Bunnfradrag er knyttet til boenhet for å oppnå likebehandling på ulike bolig- og eierformer. Iht. Lovforarbeidene til bestemmelsen om bunnfradrag (ot.prp.nr ) skal det også fastsettes bunnfradrag for fritidseiendommer. Lovforarbeidene og Matrikkelforskriften gir følgende definisjon på boenhet: For å bli regnet som en boenhet må arealet ha egen utgang til ytre rom, ha eget bad, WC og kjøkken, og ha stort nok areal for varig opphold for en husstand. Hemne kommune har utarbeidet regler for tilordning av bunnfradrag, se eget vedlegg. Flere eiendommer i Hemne kommune har blandet bruk. I slike tilfeller der bygninger har ulike funksjoner, vil hver funksjon takseres for seg. En eiendom kan ha mer enn en boenhet. Boliger av dårlig standard legges fram for nemnda til særskilt vurdering. 4.6 Sjablongverdier for eiendomsgruppene Sjablongverdier for eiendomsgrupper er valgt etter at sakkyndig nemnd har innhentet informasjon om omsetningstakst for eiendommer i Hemne kommune. På grunnlag av faktainformasjon og vurderinger som er hentet inn, har sakkyndig nemnd fastsatt sjablongverdier inkludert etasjefaktor og sonefaktor til de enkelte eiendomsgruppene som vist nedenfor. Side 7/15

8 Sjablongverdier på tomter og hovedetasjer på bygninger (BRA på bygning): Bygningstype Tomt og bygning Enhet Pris 110, 120, 130, 140 Enebolig, tomannsbolig, enebolig m/ hybel, Pr. m 2 Kr ,- sokkelleilighet, terrassehus, blokker, rekkehus, kjedehus og andre småhus 113, 124 Våningshus, kårbolig (faktor 0,6 ref. pkt. 5.3) Pr. m 2 Kr ,- 163 Våningshus som brukes som fritidsbolig Pr. m 2 Kr ,- (faktor 0,6 ref. pkt. 5.3) 160, 170 Fritidsbolig Pr. m 2 Kr ,- 171 Seterhus i drift (faktor 0,6 ref. pkt. 5.3) Pr. m 2 Kr ,- 181, 182 Garasje, uthus i tilknytning til bolig/ Pr. m 2 Kr ,- fritidsbolig 183 Naust Pr. m 2 Kr. 500,- 240 Landbruksbygning (fritatt 5h) Pr. m 2 Kr. 0,- Ubebygd tomt, fradelt og matrikulert Pr. m 2 Kr. 50,- Bebygd tomt boligeiendom Pr. m 2 Kr. 75,- Bebygd tomt fritidseiendom Pr. m 2 Kr. 100,- Næringstomt Kyrksæterøra sentrum iht til Pr. m 2 Kr. 50,- sone 1 boligeiendommer Næringstomt utenfor Kyrksæterøra sentrum Pr. m 2 Kr. 30,- LNF-områder (uten fritak etter 5h) Pr. m 2 Kr. 0,40 For kraftanlegg er det Skattekontoret som utarbeider takster, jf eiendomsskatteloven 8. Øvrige verk og bruk, samt næringseiendommer, takseres særskilt. Linjenett, trafoer og teleinstallasjoner er også en del av dette. Etasjefaktor på bolig- og fritidsbolig Etasje Etasjefaktor Hovedetasje(r) 1,0 Loft 0,4 Underetasje 0,4 Kjeller 0,2 Sokkelleilighet (112 i Matrikkelen) 0,8 4.7 Sonefaktorer Bolig- og fritidseiendommer: Ved fastsettelse av eiendommens totale verdi reguleres sonefaktor for hele eiendommen. Side 8/15

9 Boligeiendommer Sone Område Beskrivelse Sonefaktor 1 Kyrksæterøra Grensene i kommunedelplan for Kyrksæterøra 1,0 sentrum sentrum med kart datert Kyrksæterøra Grensen starter i Haugaelva fra det punktet som grensa for kommunedelplan Kyrksæterøra slutter, og går videre vestover fram til grense over parsell av gnr 102 bnr 3. Grensen fortsetter så i sydøstlig retning fram til Sjersantstubekkens start og videre etter denne ned til Rovatnet og fram til Roøyan. 0,9 Derfra går grensen i nordøstlig retning etter fjellsiden overfor eksisterende bebyggelse fram til Hagaelva. Grensen følger Hagaelva mot vest til sjøen og går videre over Hemnefjorden fram til Grense for kommunedelplan i Grøtvågen. Hellandsjøen Gnr 46 Vinjeøra Gnr 118, 119, Øvrige 0,8 Fritidseiendommer Sone Område Beskrivelse Sonefaktor 11 Vinjefjorden og Fra sjøkant og 400m innover land 1,0 Hemnefjorden 12 Trondheimsleia Grensa starter i sjøen ved Kattavika og følger Heimsfjellet i syd, syd vestlig retning til 1,2 fylkesgrensa mot Møre og Romsdal. Samtlige fritidseiendommer innenfor følgende gnr inngår i sone 12: Gnr Øvrige Over 400m i Vinjefjorden og Hemnefjorden, samt øvrige eiendommer som ikke inngår i sone 11 og 12. 0,8 5. Rammer for enkelttaksering For å sikre mest mulig likebehandling er det utarbeidet rammer og retningslinjer for besiktigelse og taksering av enkelteiendommer. Alle eiendommer skal besiktiges. Som hovedregel utføres utvendig besiktigelse. Rammene nedenfor er retningsgivende. Nemnda kan avvike reglene ved befaring. Ved avvik gis det kommentar på hvorfor rammene avvikes. Side 9/15

10 5.1 Bruk av faktorer Sakkyndig nemnd benytter ekstern faktor og eiendomsfaktor i takseringsarbeidet for bolig- og fritidseiendommer. Eksempler på skjønnsmessige vurderinger er: Ekstern faktor Besiktiger kan benytte ekstern faktor dersom enkelteiendommers verdi påvirkes av spesielle lokale forhold rundt eiendommen. Eksempler på skjønnsmessige vurderinger: 1. Adkomst/ tilgjengelighet til eiendommen 2. Trafikksikkerhet 3. Randbebyggelse mot trafikkårer 4. Randbebyggelse mot industri (støy) 5. Utsikt 6. Høyspent over tomt 7. Andre forhold Eiendomsfaktor Eiendomsfaktor benyttes for å korrigere sjablongtaksten ut fra forhold på eiendommen. Funksjonalitet, standard og kvalitet kan variere fra eiendom til eiendom. Gjelder funksjonalitet som beskues under besiktigelsen. Eksempler på lav funksjonalitet kan være store våningshus med lite hensiktsmessig arealløsning i forhold til dagens bruk. Et annet eksempel er gamle driftsbygninger i landbruk, fiskebruk etc. Eksempel på lav standard kan være svært manglede vedlikehold. Eksempel på lav kvalitet kan være råtne vinduer, drenering som ikke fungerer, setninger i fundamentet etc. 5.2 Spesielle eiendommer/ bygninger Spesielle eiendommer/ bygninger legges fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. Årsak til avvik legges fram for nemnda og skal alltid begrunnes. Eiendomskattekontoret legger fram liste der kriterier for takserings går fram, med egen kolonne for vurdering og hvilke kriterier som er lagt til grunn. 5.3 Andre rammer for taksering Konsesjonspliktige og/ eller aktive landbrukseiendommer: Identifisering: Bebygde eiendommer i LNF-område som er større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar dyrket mark samt ubebygde eiendommer i LNF-området betraktes som konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Det finnes ikke-konsesjonspliktige landbrukseiendommer som likevel blir ansett for aktive landbrukseiendommer. Informasjon om hvilke eiendommer i Hemne kommune som anses som konsesjonspliktige og/ eller aktive, innhentes fra landbrukskontoret. Eiendommer der jord leies bort som tilleggsjord, kan også omfattes av unntaksbestemmelsen. Side 10/15

11 Taksering av konsesjonspliktige og/ eller aktive landbrukseiendommer: Alle bygninger som benyttes til boligformål, takseres med evt. tilhørende garasjer/ uthus og tilhørende tomt. Tilhørende tomt settes til 1 da pr. boligbygning. Hytter/ fritidsboliger regnes også som boligbygninger, dvs. med 1 da tomt. Seterhus som ikke er i drift omfattes også av dette. Utleiehytter/ utleieboliger som ikke er selvstendig fradelte enheter beskattes ikke for tomt. Gjelder også kårboliger og andre hus ut over bolig nr. 1 på konsesjonspliktige og/ eller aktive landbrukseiendommer (Presisering i sakkyndig nemnd sak 17/12 den ). Driftsbygninger takseres ikke, med mindre de brukes til annet formål. Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med tilhørende takstberettiget bygningsmasse er gitt en reduksjonsfaktor på 0,6 (landbruksfaktor endret i møte i sakkyndig nemnd i sak 112/12 den ) grunnet begrenset omsetningsmulighet. Dette gjenspeiles i bygningstype 113 /124 i punkt 4.5. Dette før evt. ekstern faktor/ eiendomsfaktor i pkt Der det er tvil om eiendommen er i aktivt bruk, eller bygningsmasse brukes til andre formål, legges hvert enkelt tilfelle fram for nemnda for behandling iht. pkt Eiendommer i LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftsområder): All bygningsmasse i LNF-områder takseres etter funksjon (slik det gjøres for bolig-, fritids-, og næringseiendommer for øvrig), mens tomteareal settes til maks 1 da pr boligbygning. Eiendommer som er fradelt som selvstendig bruksenheter til eks bolig, fritid, naust eller næring, blir skattlagt for det arealet som eiendommen har. For konsesjonsfrie eiendommer over 2 da, beregnes takst opp til 2 da etter funksjon. Resterende areal takseres etter sjablong for LNF-område (uten fritak etter eiendomsskatteloven 5h). Utbyggingsområder: Tomteareal, som i kommuneplanene er angitt som framtidig utbyggingsområde, behandles som LNF-område fram til tomtene er godkjent til andre formål samt at det er foretatt fradeling og den enkelte parsell har fått nytt bruks nr. og/ eller seksjonsnr. Ved tildeling av festenr. blir eiendommen skatteobjekt der fester svarer for eiendomsskatt. Det finnes i dag regulerte områder for framtidig utbygging der utbyggingen ikke er/ eller delvis er gjennomført. Nemnda vurderer disse områdene ut fra områdenes funksjon. Sjablong for taksering av LNF-områder er gitt i punkt 5.2. Side 11/15

12 5.4 Juridiske avklaringer Lovverket, uttalelser fra finansdepartementet, juridiske miljø og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammer for takserings- og forvaltningsarbeider knyttet til lov om eiendomsskatt. Nedenfor gjennomgås viktige juridiske avklaringer som vil være viktig for Hemne kommune i forbindelse med alminnelig taksering. Det er eiendommen som objekt som takseres Eiendommen som objekt slik den framstår skal takseres. Eiendommens potensial tillegges liten vekt. Privatrettslige avtaler og heftelser vektlegges ikke ved taksering Det er eiendommen som objekt som takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom private avtaler, skal ikke vurderes. Avtale om borett vil for eksempel ikke påvirke taksten. Statlige og kommunalt eide AS Alle organisasjoner som har vært en del av statens virksomhet, men som er omdannet til offentlig eid AS, og dermed er egen juridisk organisasjon, skal betale eiendomsskatt på lik linje med andre juridiske organisasjoner dersom lovverk eller forskrift til lovverket entydig sier noe annet. Dersom forhold ved eiendommen oppfyller visse vilkår, kan kommunestyret velge å frita den aktuelle eiendommen etter eiendomskatteloven 7a. Hvilke eiendommer som skal ha fritak iht. eiendomsskatteloven 5, er ikke gjenstand for politisk vurdering Eiendomsskattekontoret utarbeider liste som sakkyndig nemnd vurderer. Listen legges fram for kommunestyret til orientering. 6. Rammer for kommunikasjon med eiendomsbesittere Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takstene som legges ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor interesse av at eiendomsbesittere har kunnskaper om hvordan taksering er lagt opp og hvilke rettigheter eiendomsbesitter har i forbindelse med taksering. Nedenfor følger strategi og konkrete tiltak når det gjelder kommunikasjon. 6.1 Åpen kommunikasjon Alle som ønsker det, får innsyn i takseringsgrunnlaget for sin egen eiendom både når det gjelder metode for taksering, faktagrunnlag, sjablonger og vurderinger. Informasjon med sikte på å skape bred forståelse for omtakseringen. Det kreves skriftlige henvendelser fra eiendomsbesitterne når det gjelder henvendelser om faktafeil der de dokumenterer feilene. Det kreves skriftlige henvender fra eiendomsbesitterne om å delta på besiktigelse. Side 12/15

13 Hemne kommune bør informere sine innbyggere om 7 i lov om eiendomsskatt slik at innbyggerne i størst mulig grad har informasjon om hva loven sier og hva kommunestyret har vedtatt om bruk av 7. Informasjon om beregningsmetode ved taksering gis i forbindelse med utsending av brev om takst og skatt. 6.2 Krav til kunnskap Alle som skal kommuniserer med publikum skal tilegne seg kunnskap slik at de kan informere om: Lovgrunnlag og viktige elementer i lovgrunnlaget. Politiske rammer for arbeidet. Rammer som sakkyndig nemnd trekker opp, herunder: - Takseringsmetode. - Gruppering av eiendommer. - Metode for arealberegning. - Sjablonger som benyttes. - Metode for vurdering av eiendommene. Eiendomsskattekontoret bes se til at alle som skal kommuniserer med eiendomsbesitterne har kunnskap om takserings som spesifisert ovenfor. 6.3 Kommunikasjonsatferd Prosjektet vil få mange typer henvendelser. Viktige rammer for atferden er: Skilleklart mellom takseringsfaglige henvendelser og politiske henvendelser. Politiske henvendelser henvises til politisk ledelse. Vær vennlig, presis, imøtekommende og fast. Henvendelser som avviker vanlig høflighet, henvises til prosjektleder eller rådmann. Muntlige henvendelser som er av informativ art og faktaopplysninger kan besvares muntlig. Skriftlige henvendelser besvares skriftlig. 7. Saksbehandling av takstforslag Sakkyndig nemnd får forelagt takstlister for kontroll. Takstlistene har informasjon om eier, eieradresse, sjablongtakst, valgte faktorer for den enkelte eiendom og forslag til takst. Nemndmedlemmene merker eiendommer som de ønsker skal gjennomgås spesielt i møte. Sakkyndig nemnd gjennomgår listene. Nemnda gjør stikkprøver for å sjekke at rammene angitt i dette dokumentet følges. Side 13/15

14 Enkeltsaker som er vanskelig på å vurdere, registreres av eiendomsskattekontoret og legges fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. 8. Saksbehandling av klager på takst Klager skal være skriftlig. Klager behandles av sakkyndig nemnd som retter opp eventuelle feil som er gjort. Spesielt for saker der det vises til feil i faktagrunnlag, gir eiendomsskattekontoret rett til å korrigere og gi svar til klager om at faktagrunnlag og takst er rettet opp. Klager der sakkyndig nemnd ikke gir fullt og helt medhold, oversendes til sakkyndig ankenemnd til endelig behandling. 9. Kvalitetssikring 9.1 Dokumentasjon Dokumentasjon av virksomheten er viktig. Det gjelder både dokumentasjon av grunnlag for taksering og dokumentasjon av saksbehandlingen knyttet il taksering. 9.2 Riktig saksbehandling Alle takstforslag gjøres foreløpige til de er gjennomgått og vedtatt av sakkyndig nemnd. 10. Opplegg for behandling av klager på takst og feil Offentlig ettersyn og behandling av klager på takst er viktige elementer i arbeidet med å sikre likebehandling av hjemmelshaver. Behandling av takster skal ha sterkt kvalitetsfokus. Ved siden av den enkelte hjemmelshaver har også formannskapet klageadgang på takster fastsatt av sakkyndig nemnd Feil og feiloppretting Dersom sakkyndig nemnd har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av nemnda selv. Ved feilretting av takst skal hjemmelshaver få tre nye uker klagefrist på ny takst Behandling av klager Behandling av klager er beskrevet u pkt 8. Ut over dette skal eiendomsskattekontoret: Journalføre og skanne alle klager og argumenter om feil Kategorisere klager og meldinger om feil Side 14/15

15 11 Endringer i 10 årsperioden Prisene som er bruk i dette dokumentet skal gjelder framtidig taksering inntil ny generell taksering gjennomføres. 12 Takstgrunnlag Hjemmel for taksering av eiendommer er eiendomsskatteloven 33, jf. byskatteloven 5: Ved taksering ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg. Takstgrunnlagene som ble satt ved innføring av eiendomsskatt i 1990 gjenspeiler ikke dagens omsetningsverdier. Kommunestyret har i perioden valgt å legge seg på maksimal skattesats, dvs. 7 promille. I tillegg er det foretatt kontormessig oppjustering av takstene ved tre anledninger, totalt 35 % økning av tillatte 100 %. Sakkyndig nemnd følger dagens retningslinjer etter eiendomsskatteloven. Taksten skal avspeile omsetningsverdien. Mange eiere vil oppleve å få et betydelig høyere takstgrunnlag. Side 15/15

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.08 Endelig behandlet i kommunestyret 24.06.08 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Børsa 10.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET.... 3 1.1. HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 5 2.1. FAKTA OM EIENDOMMEN... 5 2.2.

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sortland kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Sakkyndig ankenemnd i møte 26.08.09 og 31.08.09 Sist revidert og vedtatt 15.03.2010

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Innhold 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Takseringsmetode...4 2.1 Fakta om eiendommen... 4 2.2 Vurdering av eiendommen... 4 3 Ytre rammeforutsetninger...5

Detaljer

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Evenes kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Endelig utgave er vedtatt i forbindelse med endelig fastsettelse av

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Snåsa kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 27.03.2014.

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

HVA DOKUMENTET OMFATTER...

HVA DOKUMENTET OMFATTER... Bardu kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt revidert 2013 Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 24.04. 2007. og 16.01.2014 Skattetakstnemnda,

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. En prosjektgruppe i Bømlo kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til felles rammer og retningslinjer

Detaljer

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nordre Land kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er internt arbeidsdokument fram til offentlig ettersyn av takster i mars 2014 Sakkyndig nemnd og

Detaljer

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune 1 Kristiansand kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Endelig vedtatt av Sakkyndig nemnd i møte 22. februar 2011. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gausdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd, Sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Gausdal kommune har gjennomført en prosess for å komme

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane.

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Gran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Vedtatt i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt i møte 29. juni 2005. Revidert i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Detaljer

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møteinnkalling Utvalg: Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Offentlig fra 3.3.06 Gjøvik kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Vedtatt 22. juni 2005 revidert:

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Meråker kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 23. februar 2017 Rammer og retningslinjer for takseringen

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Steigen kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Steigen kommune har gjennomført

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02.

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02. VERDAL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Skattetakstnemnda og administrasjonen i Verdal kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til rammer og

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt

Takseringsregler for eiendomsskatt Forslag til Takseringsregler for eiendomsskatt Balsfjord kommune 2017 2026 Innhold 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer for takseringen... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Politiske rammer...

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 14.06.2017 Kommunestyrets vedtak 15.12.2016 om innføring av eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2.

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. LEVANGER KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. februar 2011 Revidert 27. oktober 2011: Punkt 5.5 endret med teksten: Det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 16.02.2017 INNLEDNING... 3 1. RAMMEBETINGELSER... 4 1.1. JURIDISKE RAMMER... 4 1.2. POLITISKE RAMMER... 4 1.3. TEKNOLOGISKE RAMMER...

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen...

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen... Fræna kommune Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Fræna kommune med virkning fra 1. januar 2014 Vedtatt 05. 02. 2014 Taksering

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt av sakkyndig nemnd i Østre Toten kommune 19.01.2017 Østre Toten kommune skal innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Kongsberg kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd 19. februar 2015 Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Nes kommune. Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd

Nes kommune. Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd Nes kommune Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019 Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd Nes, 13. mai 2009 ve Johnsen, cl r Anne-Berit Haga,

Detaljer

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016.

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Tromsø kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Foreløpig vedtatt i møte 2. mai 2005 der skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda deltok. Endelig vedtatt

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Lierne kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Lierne kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lierne kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 23.02.2015 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, klagenemnd for

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 7 Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 7 Innhold: 1. Mål

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven)

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Dette dokumentet gjelder for all taksering i perioden 2017 til 2026. Endelig

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Revidert 07.05.2009 Vedtatt i Røros kommunestyre 07.05.2009 Rammer og

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd den 23. februar 2011 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen i Holtålen kommune har gjennomført

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER LILLEHAMMER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER Revidert 13.02.2017 Vedtatt av Skattetakstnemnda 13.02.2017 Rammer og retningslinjer for fastsetting av eiendomsskattetakster.

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975".

Retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975. HARSTAD KOMMUNE NOTAT VÅR REF: Areal- og byggesakstjenesten 18.02.2011 JIL/2014/124/232 Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975". Dokumentet er grunnlaget

Detaljer

OSEN KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06.

OSEN KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06. OSEN KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Verdsettelse... 3 1.2. Omtaksering

Detaljer

Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte

Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 15.05.07 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen i Førde

Detaljer

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij Mandal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2013 Jasper de Mooij 1 2 Innhold INNHOLD... 3 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER...

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt at!t~y kommune ~~ Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dette dokumentet inneholder rammene og retningslinjene for takseringsarbeid i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling Utvalg: Skattetakstnemnda Møtested: Møtesalen, 2. etg., Herredshuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 14-18 Til stede: Navn Funksjon Repr Kristin Hunstad

Detaljer