SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kongsberg kommunestyre Formannskapet Kongsberg kommunestyre EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG NYE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Rådmannen starter arbeid med omtaksering av eiendommer med sikte på at nytt takstgrunnlag tas i bruk fra og med skattåret Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes for utskrivning av eiendomsskatt på boliger. 3. Nye vedtekter for eiendomsskatt vedtas slik de framgår av vedlegg Rådmannen fremmer egen sak til kommunestyret om valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd. I samme sak foreslås virkningstidspunkt for sakkyndig nemnd og klagenemnd. Dagens nemndsordning avvikles fra det tidspunkt sakkyndig nemnd starter sitt arbeid. 5. Rådmannen innarbeider kostnader knyttet til takseringsarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram for Organisasjonssak: Vedlegg: 1. Forslag til nye eiendomsskattevedtekter for Kongsberg kommune (trykket) 2. Gjeldende retningslinjer for eiendomsskatt (trykket) 3. Eiendomsskatteloven (trykket) Ingress: Loven legger opp til at eiendommene skal takseres hvert 10. år. Hoveddelen av dagens takstgrunnlag for eiendomsskatt ble tatt i bruk fra og med Nytt takstgrunnlag i Kongsberg kommune kan tas i bruk fra og med Dette innebærer at omtaksering av eiendommene bør starte høsten 2013 og sluttføres ved årsskiftet 2014/2015. Hensikten med saken er å vedta nye eiendomsskattevedtekter og klargjøre noen prinsipper slik at eiendomsskattetaksering kan igangsettes.

2 Saksopplysninger: Kongsberg kommune har hatt eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen siden Siste hovedtaksering var i 2004 med virkning fra og med I handlingsprogrammet for er det lagt opp til en økning i inntektene fra eiendomsskatt på netto 55 mill. kroner i Dette forutsetter omtaksering av samtlige eiendommer som inngår i kommunens grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Saken ble første gang behandlet i formannskapet 26. juni 2013 og i kommunestyret 21. august Kommunestyret sendte saken tilbake til rådmannen med følgende vedtak: 1. Rådmannen lager et nytt saksfremlegg som gir mer utfyllende opplysninger om alternativene for å fremskaffe skattegrunnlaget. 2. Rådmannen redegjør for planlagte investeringer og om de fremdeles er innenfor vedtatt økonomiplan. 3. Det utarbeides forslag til nye vedtekter for bruk av formuesgrunnlag. 4. Gjeldene vedtekter legges ved saken. 5. Rådmannen legger frem eksempler/beregninger på ny (rådmannens forslag) og gammel eiendomsskatt for noen forskjellige boligtyper, hytter og næringseiendommer. Utredning: Vedtak om taksering/ikke taksering Når det har gått 10 år siden forrige alminnelige taksering, må kommunestyret ta stilling til om det skal skje en ny taksering. Alternativene er som følger: vedtak om ny alminnelig taksering, jf. eiendomsskatteloven 8 A-3 vedtak om at alminnelig taksering skal utsettes i inntil tre år på grunn av særegne forhold, jf. eiendomsskatteloven 8 A-3 vedtak om kontormessig oppjustering av takstene, jf. eiendomsskatteloven 8 A-4 Hovedregelen er at eiendommene skal omtakseres etter ti år, se eiendomsskatteloven 8 A-3 (2). Taksering kan skje tidligere eller senere enn dette, men ikke senere enn tre år etter at siste alminnelige taksering skulle ha skjedd. Loven er utformet slik at kommunen som et alternatativ til alminnelig taksering, kan justere takstene med inntil 10 prosent ved en kontormessig oppjustering hvert år fra og med år 11. Dette forutsetter imidlertid vedtak som i tredje kulepunkt og at takstene ikke overstiger omsetningsverdier for det aktuelle året takstene oppjusteres for. Planlagte investeringer Vedtatt handlingsprogram for inneholder store investeringer i skoler og barnehager som de største postene. Investeringene lånefinansieres i stor grad og renter og avdrag som følge av investeringene kommer som utgifter i drift. De samlede driftsutgiftene i gjeldende handlingsprogram for årene 2015 og 2016 er dekket inn med blant annet økte inntekter av eiendomsskatt på 55 mill. kroner i 2015 og 50 mill. kroner i Økningen i inntektene av eiendomsskatt forutsetter at det gjennomføres ny alminnelig taksering. I hvilken grad de planlagte investeringene er innenfor vedtatt handlingsprogram blir et

3 definisjonsspørsmål. Dersom inntektsøkningene uteblir, vil investeringene fortsatt kunne gjennomføres, men dette forutsetter at kommunen får store inntektsøkninger fra annet hold eller at øvrige driftsutgifter reduseres tilsvarende. Moderne, kostnadseffektive bygg vil på sikt spare kommunen for store utgifter knyttet til eiendom. Vekst i antall grunnskoleelever og barnehagebarn må uansett løses. Midlertidige løsninger på vekstproblematikken vil også påføre kommunen store utgifter som man uansett ikke kommer utenom. Alternativer for framskaffelse av nytt takstgrunnlag for utskrivning av eiendomsskatt Ved utskrivning av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen er følgende typer objekter omfattet av skatteplikten: Boliger Fritidseiendom Verk og bruk og annen næringseiendom Ubebygd grunneiendom For anlegg for produksjon av vannkraft mottar kommunen hvert år tall fra skatteetaten som gir grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt. Næringseiendommer (herunder verk og bruk), fritidseiendommer og ubebygd grunn må befares for å fastsette nye takster. For boliger kan kommunestyret velge mellom to metoder for verdsettelse: Taksering i regi av kommunen basert på befaring dvs. den tradisjonelle metoden som gjelder for øvrige eiendommer eller Verdsettelse ved bruk av boligers formuesgrunnlag (fra Skatteetaten) Fordeler og ulemper ved metodene for taksering av boligeiendommer ble drøftet i sak 78/13 til kommunestyret. Det antas at takseringskostnadene ved å bruke formuesgrunnlag vil bli noe lavere enn ved taksering basert på befaring. Samtidig er det knyttet mer usikkerhet til verdifastsettelsen av boligene i tillegg til at en rekke boligeiendommer uansett må befares (drøftet lenger bak). Ved å befare eiendommene vil man også få en mer oppdatert matrikkel i kommunen, noe som vil gi gevinster på andre områder. Blant annet på bakgrunn av disse forholdene anbefalte rådmannen at taksering burde foretas ved befaring. Dersom man lar andre forhold veie tyngre, vil formuesgrunnlag være en mer hensiktsmessig metode. Dette kan gjelde: Man slipper befaring av boligeiendommene. Dette gir isolert sett en redusert takseringskostnad. Relevante data samt formuesgrunnlaget hentes fra Skatteetaten som også har ansvar for vurdering av markedsverdi. Klager på formuesgrunnlaget rettes til Skatteetaten. Dette bør gi redusert administrativ ressursbruk for kommunen. Samme formuesgrunnlag som staten benytter gir konsistens mellom formues- og eiendomsskatt. Formuesverdiene justeres hvert år i tråd med utviklingen i boligpriser. Ved stigende boligpriser øker inntektspotensialet.

4 Siden kommunestyret ønsket forslag til nye vedtekter hvor bruk av formuesgrunnlag for boliger fremgår, forutsettes det heretter at dette blir metoden kommunestyret velger for taksering av boligeiendommene. Selv om formuesgrunnlag benyttes, må noen boligeiendommer befares og takseres på vanlig måte. Dette gjelder: Boliger tilhørende organisasjoner/institusjoner som i dag ikke har skatteplikt (ikke blir lignet) Våningshus på gårdsbruk Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg. Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger pga. standard på bygg, vei, vann, avløp m.m. Uten en grundig matrikkelanalyse er det ikke mulig å angi nøyaktig hvor mange boliger som omfattes av punktene over, men et anslag tilsier at dette vil gjelde mellom 800 og 1000 boliger. Alternativ a) ingen omtaksering Kommunen kan la være å gjennomføre alminnelig taksering og likevel fortsette å inndrive eiendomsskatt. Dette foregår ved kontorjustering der takstene (med unntak for kraftanlegg) reguleres opp med inntil 10 prosent hvert år. Som beskrevet i notat til kommunestyret anslås økte inntekter av eiendomsskatt til å bli om lag 4,8 millioner kroner ved kontormessig oppjustering av takstene. Alternativ b) hybridvarianten Kommunen kan velge å fastsette boligeiendommers verdi ved bruk av formuesgrunnlag samtidig som øvrige takserte eiendommer enten omtakseres eller får økt takstgrunnlaget ved en kontormessig oppjustering (Bruk av formuesgrunnlag er ikke betinget av en alminnelig taksering av øvrige eiendommer.) Alminnelig taksering kan for øvrige eiendommer (som nevnt foran) utsettes i inntil tre år etter at siste alminnelige taksering skulle ha skjedd. Metoden med bruk av formuesgrunnlag for boliger og kontormessig oppjustering av øvrige takserte eiendommer har én fordel og det er at den er relativt rimelig. Det vil påløpe takseringskostnader for boligene unntatt fra registeret fra Skatteetaten og sannsynligvis noen kostnader knyttet til tilpasning av dataprogrammer m.v. Ulempen er at besparelsen ved metoden fort vil bli utliknet av tapte inntekter fordi man ellers oppjusterer minst ti år gamle takster. Samtidig innebærer metoden forskjellsbehandling av ulike objekttyper for eiendomsskatt som kan virke urimelige. Alternativ c) alminnelig taksering Gitt at eiendomsskatt fortsatt skal gjelde for all fast eiendom i hele kommunen som tidligere, vil alminnelig taksering være den metoden som gir best oversikt over de verdiene som eiendommene i kommunen representerer og dermed også den metoden som gir best oversikt over kommunens inntektspotensiale for eiendomsskatt. Alminnelig taksering kan

5 gjennomføres etter to hovedmetoder: Metode 1: Taksering basert på befaring av boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer (herunder verk og bruk). Takstgrunnlag for vannkraftanlegg mottas fra Skatteetaten. Metode 2: Taksering basert på befaring av fritidseiendommer, næringseiendommer (herunder verk og bruk) og boliger unntatt fra registerdata fra Skatteetaten (beskrevet lenger opp). Takstgrunnlag for vannkraftanlegg og øvrige boligeiendommer mottas fra Skatteetaten. Metode 2 gir en estimert besparelse i kommunens takseringskostnader på drøyt 3 millioner kroner, men dette beløpet er usikkert. Dette har blant annet sammenheng hvor stor andelen boligeiendommer som må befares er. Alminnelig taksering gir kommunen et langt større økonomisk handlingsrom enn de øvrige alternativene. Selv om takstgrunnlaget blir langt høyere enn dagens grunnlag, kan eiendomsskatten kommunen krever inn likevel tilpasses det framtidige behovet. Dette kan gjøres gjennom justering av sats og bunnfradrag. Reduksjonsfaktor kan også benyttes til justering, men denne kan bare brukes ifb. alminnelig taksering og vil ligge fast i hele 10-årsperioden. Etter en vurdering av inntektspotensiale og kostnader anbefaler rådmannen at det foretas alminnelig omtaksering og der formuesgrunnlag fra skatteetaten benyttes for taksering av boligeiendommer (Metode 2). Fastsetting av eiendomsskattetakst for boliger ved bruk av formuesgrunnlag Hovedregelen i eiendomsskatteloven er at markedsverdi skal legges til grunn ved taksering. For boligeiendommer gjelder dette både ved taksering basert på befaring og ved bruk av formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Formuesgrunnlaget tar sikte på å gi uttrykk for eiendommens antatte markedsverdi på verdsettingstidspunktet. Likningsverdi og formuesgrunnlag er ikke det samme, men likningsverdi har utgangspunkt i formuesgrunnlaget: Likningsverdi for primærbolig = 25% av formuesgrunnlaget Likningsverdi for sekundærbolig = 50% av formuesgrunnlaget Likningsverdien skal ikke benyttes til eiendomsskatteformål, men benyttes til beregning av formueskatt. Eiendomsskattetaksten bygger på formuesgrunnlaget for boligen fastsatt ved likninga året før skatteåret. Skattegrunnlaget blir fastsatt ved å multiplisere formuesverdien med en obligatorisk reduksjonsfaktor for å unngå at eiendomsskatt skrives ut på verdier som overstiger markedsverdi. Ettersom det for Kongsberg kommune vil være aktuelt å innføre nytt takstgrunnlag fra og med 2015, skal en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,8 benyttes. En bolig med formuesgrunnlag på 1 mill. kroner vil dermed få en eiendomsskattetakst på kroner. Justering ved bruk av reduksjonsfaktor og bunnfradrag Det kan foretas ytterligere to nedjusteringer av takstene forutsatt at: 1. Kommunestyret har vedtatt en reduksjonsfaktor for samtlige eiendommer i

6 forbindelse med siste alminnelige taksering 2. Kommunestyret har vedtatt bruk av bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer Avgjørelse om eventuell ytterligere nedjustering bør avventes til etter at taksering er gjennomført. Nedjustering bør ses i sammenheng med kommunens inntektsbehov og hva som kan anses som rimelig for den enkelte skattyter. En for tidlig avgjørelse om nedjustering begrenser også kommunens framtidige fleksibilitet fordi satsen kan bli satt så høyt at senere økning ikke er mulig. Kongsberg kommune har i dag maksimal sats (7 ). Vurdering av ytterligere nedjustering bør derfor avventes til man har oversikt over de samlede verdiene knyttet til eiendommene som det skal utskrives eiendomsskatt på. Nemndsordning og vedtekter Vedtektene vil være en følge av takseringsmetode for boliger og hvilken type nemnd kommunen skal benytte til taksering. Det eksisterer to alternative nemndsformer: 1. Skattetakstnemnd og klagenemnd (tidligere kalt overskattetakstnemnd) 2. Sakkyndig nemnd og klagenemnd (tidligere kalt sakkyndig ankenemnd) 1. Skattetakstnemnd (dagens ordning) Særskilt oppnevnte takstmenn takserer eiendommene. Kommunestyret utnevner minst tre medlemmer (og tre varamedlemmer) til skatteatakstnemnda. Disse skal sammen befare og taksere eiendommene. Klager skal avgjøres av en klagenemnd med tre medlemmer (og tre varamedlemmer). 2. Sakkyndig nemnd/klagenemnd En sakkyndig nemnd skal ansette skatteverdien på grunnlag fra ansatte befaringsmenn Befaringsmennene foretar befaring og innhenter fakta, men gjennomfører ikke formell taksering. De legger til rette for verdsettelsen i sakkyndig nemnd. Klager avgjøres av en klagenemnd. Det er kommunestyret som oppnevner medlemmene nemndene. Ved ordning med skattetakstnemnd, er det nemnda selv som samlet er ute og takserer alle eiendommene. Sakkyndig nemnd er ikke selv ute på befaring i forbindelse med takstfastsettelsen, men fastsetter takstene etter forslag fra befaringsmennene som i praksis ofte er personer med spesiell takseringsfaglig kompetanse. Kongsberg kommune har i dag ordning med skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd. Kommunen står i prinsippet fritt i valget av nemndsordning. Det er flere forhold som taler for at kommunen bør velge å gå over til ordning med sakkyndig nemnd: Det antas at ordning med sakkyndig nemnd vil bidra til mer korrekte verdier på eiendommene fordi det forutsettes at medlemmene av nemnda har takseringsfaglig kompetanse (selv om dette ikke er et formelt krav). Kommunen må uansett benytte seg av fagkompetanse til taksering av

7 næringseiendommer og verk og bruk. Det vil være behov for å knytte til seg et eiendomsskattefaglig miljø for å drive deler av takseringsprosessen for kommunen. Oppleggene som disse miljøene kjører, krever i mange tilfeller sakkyndig nemnd. Det må antas at formell takseringsfaglig kompetanse vil bidra til mer dynamisk utvikling på eiendomsskatteområdet og at dette vil ha positive effekter også på andre områder der matrikkeldata benyttes. Rådmannen anbefaler at kommunen går over til ordning med sakkyndig nemnd. Rådmannen fremmer egen sak til kommunestyret om valg av medlemmer til nemndene. Når sakkyndig nemnd starter sitt arbeid, avvikles den eksisterende ordningen med skattetakstnemnd. Forslag til nye vedtekter for eiendomsskatt basert på at formuesgrunnlag benyttes til taksering av boligeiendommer og ordning med sakkyndig nemnd og klagenemnd fremgår av vedlegg 1 i saken. Gjeldende eiendomsskattevedtekter Kongsberg kommunestyre vedtok retningslinjer for eiendomsskatt i De erstattet vedtekter fra 1939 og gjelder fortsatt. Retningslinjene framgår av vedlegg 2. Retningslinjene er ikke i tråd med KS Eiendomsskatteforums anbefaling om hvordan vedtekter bør utformes og må erstattes av nye vedtekter. Eksempelberegninger Det har ikke vært mulig å fremskaffe tilgjengelig statistikk for fritidseiendommer og næringseiendommer som egner seg for eksempelberegninger. Det eneste man kan si er at verdiene i 2013 etter all sannsynlighet i gjennomsnitt er høyere enn ved forrige taksering og at eiendomsskatten dermed vil bli høyere, alt annet likt. Taksering av disse eiendommene vil kartlegge verdiene med takstnivå som konsekvens. For bolig finnes det langt mer statistikk. Statistikken er ikke tilgjengelig på en slik måte at den er ideell for eiendomsskatteformål, men sammen med kommunens egne matrikkeldata er det mulig å gjøre beregninger basert på noen antakelser. I kommunens register for eiendomsskatt er det i dag ikke mulig å skille ut fritidsboligene. I beregning av kommunens inntektspotensiale må derfor disse inngå i beregningene. Det antas at fritidsboliger har en noe lavere kvadratmeterpris enn boliger. Tabell 2 nedenfor inneholder derfor et eksempel der gjennomsnittlig kvadratmeterpriser er kroner selv om boligprisindeksen (som ikke omfatter fritidsboliger) ved utgangen av 2. kvartal 2013 viser en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger i Kongsberg betydelig høyere enn kroner se tabell 1. Tabell 1 Boligprisindeksen 2. kvartal 2013 Gj.snittlig kvm-pris Enebolig Småhus Blokkleiligheter

8 Tabell 1 viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Kongsberg for tre ulike typer selveierboliger. Gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for selveierboliger vil dermed ligge et sted mellom kroner og kroner. Siden eneboliger utgjør en relativt stor andel av boligmassen, vil kvadratmeterprisen ligge betydelig nærmere kroner enn kroner. Tabell 2 Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer ved ulike alternativer for kvadratmeterpris og sats Takstgrunnlag, Eiendomsskatt av bolig- og fritidseiend., mill. kroner Red Kvm-pris Antall kvm faktor 0,8 mill. kroner , , Av tabell 2 framgår det at samlet inntektspotensiale av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer sett under ett vil ligge mellom 46 og 223 mill. kroner som ytterpunkter dersom obligatorisk reduskjonsfaktor på 0,8 benyttes og det ikke gis bunnfradrag eller annen reduksjonsfaktor i tillegg. I dag utgjør inntektene fra eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer om lag 30 mill. kroner. Dagens eiendomsskatt i Kongsberg kommune tar utgangspunkt økning i byggekostnadsindeksen for enebolig i tre fra 1994 til 2004, noe som gav en pris på 6045 kroner per kvadratmeter i i Kommunestyret har bestemt at takstgrunnlaget for boliger og fritidseiendommer bør være omtrent halvparten av dette, dvs 3030 kroner per kvadratmeter. En bolig på 100 kvadratmeter vil i dag ha en eiendomsskatt (forutsatt sats på 7 og at boligen er på en flate uten kjeller) på : 0,007 * 100 kvm * 3030 kroner/kvm = 2121 kroner Ved å anta at gjennomsnittlig kvadratmterpris i dag er på kroner per kvadratmeter, obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,8, laveste sats (2 ) og ikke bunnfradrag eller ytterligere reduksjonsfaktor, vil den samme boligen få en eiendomsskatt på: 0,8 * 0,002 * 100 kvm * kroner/kvm = 3520 kroner Alt annet likt, vil eiendomsskatten øke etter omtaksering, noe som også er poenget. Som eksempelet viser, kan denne økningen bli oppfattet som betydelig, men en økning på 350 kroner i kvartalet (( ) / 4) = 349,75) kan neppe anses som dramatisk for den enkelte. I og med at de nominelle skattesatsene har ligget fast i 10-årsperioden, har i realiteten belastningen for den enkelte skattyter blitt redusert for hvert år. Dersom satsene hadde fulgt konsumprisindeksen, ville beløpet i 2013 vært på om lag 2516 kroner. Først etter taksering vil man ha oversikt over de samlede verdiene og hvilke konsekvenser ulike varianter av bunnfradrag og reduksjonsfaktor vil få. Når taksering er gjennomført, vil rådmannen fremme sak til kommunestyret om fastsetting av eventuell ytterligere reduksjonsfaktor for samtlige eiendommer (også verk og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunneiendom) og/eller eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer.

9 Konklusjon: Rådmannen starter arbeid med omtaksering av eiendommer med sikte på at nytt takstgrunnlag tas i bruk fra og med skattåret Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes for utskrivning av eiendomsskatt på boliger. Nye vedtekter for eiendomsskatt vedtas slik de framgår av vedlegg 1. Rådmannen fremmer egen sak til kommunestyret om valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd. I samme sak foreslås virkningstidspunkt for sakkyndig nemnd og klagenemnd. Dagens nemndsordning avvikles fra det tidspunkt sakkyndig nemnd starter sitt arbeid. Rådmannen innarbeider kostnader knyttet til takseringsarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram for

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Formannskapet Kongsberg kommunestyre Dato: EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG NYE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/13 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 72/13 Formannskapet

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 232 16/2436 Kode Tittel SaksNummer Møtedato

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/6534 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Komite 1 02.11.2006 006/06 sandjo Komite 1 30.11.2006 008/06 sandjo Kommunestyret 14.12.2006 080/06 sandjo

Detaljer

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere Informasjon om eiendomsskattetaksering Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere HISTORIEN OM ESKAN AS ROLLER I ET EIENDOMSSKATTEPROSJEKT - ALMINNELIG TAKSERING ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN

Detaljer

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg Tvedestrand kommune Innføring av eiendomsskatt fra 2017 Rapport fra politisk ad hoc-utvalg 20. mai 2016 Innhold Innledning...2 Utvalgets mandat...2 Utvalgets arbeid...3 Gjennomgang av relevant lovverk...3

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:23.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 32/14

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 Side 1 av 6 KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen : 24.05.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Børge Aune Birkebeinervegen 1 A 7037 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 1633/16/11 - Eiendomsskatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05. Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.2011 Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene 021/15-021/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Taksering - hvorfor: Riktige takster er en forutsetning for å kunne utnytte det inntektspotensialet som eiendomsskatten representerer Likhetsprinsippet

Detaljer

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij Vadsø kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015 Jasper de Mooij 1 2 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER... 5 Bolig/landbruk/fritidseiendommer...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2009/7812-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Eiendomsskattevedtak 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET 17.03.2016 SAK 14/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Opprettelse, medlemmer, m.v. Kommunestyret i Hammerfest kommune har 1 i medhold av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal NY INNSTILLING - STEINKJER KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Skattetaksten? Svar: Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14.

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14. Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Vedtatt i Nesset kommunestyre, 11.12.2014, sak 102/14. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4)

Detaljer

Myndighet og oppgavefordeling i eiendomsskattesaker

Myndighet og oppgavefordeling i eiendomsskattesaker 1 Myndighet og oppgavefordeling i KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder Liv Elin Vermundsberget

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02.

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02. Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02.2015 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunenes servicekontor på tlf

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssal Møtedato: 25.02.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer