BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling Utvalg: Skattetakstnemnda Møtested: Møtesalen, 2. etg., Herredshuset Dato: Tidspunkt: Til stede: Navn Funksjon Repr Kristin Hunstad Leder AP Andreas Andreassen Nestleder H Gunn Evy Savstad Medlem AP Dato: Saksbehandler:...Bente Bakhtiar Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /05 Saksnr./vår ref.:... 04/8038 Arkivkode:... Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bente Bakhtiar Leder avgiftsseksjonen Jørgen Skov Konsulent prosjekt eiendomsskatt Ole-Kristian Furnes Konsulent geodatakontoret Alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Analyse 2004.Vedtak i skattetakstnemnda Denne analysen gir grunnlag for taksering av enkelteiendommer De tre dokumentene Alminnelig taksering etter Trondheimsmodellen - kravspesifikasjon Prosjekt eiendomsskatt - disposisjon prosjektplan Alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Analyse danner grunnlaget for gjennomføring av alminnelig taksering iht. Trondheimsmodellen. På grunnlag av disse tre dokumentene lages prosjektplanen som beskriver hele gjennomføringen av arbeidet. Analysen skal bidra til at takstnivåene blir riktige og at vi sikrer likebehandling av eiendomsbesitterne. Analysen behandles i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd slik at begge nemnder legger analysen til grunn for behandling av enkelteiendommer. 2. Analysen tar stilling til flere forhold Analysen tar stilling til: Elementene som inngår i begrepet fast eiendom. Takseringsmetode og grunnlaget for å produsere sjablontakster som gjenspeiler en gjennomsnittsverdi for ulike eiendomsgrupper. Juridiske rammer (likebehandling, markedspris, fritak iht. 5), politiske rammer (fritak iht. 7, bunnfradrag) og skattetakstnemndenes rammer for taksering av ulike typer eiendommer. Rammer for kommunikasjon med tomtebesitterne. Rammer for praktisk behandling av takstforslag i skattetakstnemnda. Behandling av klager i overskattetakstnemnda. Metode for kvalitetssikring.

2 De faglige arbeidsmetodene (tilrettelegging for besiktigelse, gjennomføring av kommunikasjon, korrigering av feil, kvalitetssikring av arbeidet etc.) skal sikre at prosjektet er innenfor rammene som analysen trekker opp. Det faglige opplegget behandles i prosjektplanen. 3. Elementer som inngår i begrepet fast eiendom Eiendommen som skal takseres kan bestå av tre hovedelementer Tomt Bygninger Faste anlegg og installasjoner Faste anlegg og installasjoner kan bestå av faste driftsmidler i industrieiendommer og spesielle anlegg som kaier, veger, parkeringsplasser etc. Disse anleggene vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved taksering vurderes alle elementene, men takstforslaget tar utgangspunkt i eiendommen som helhet. 4. Takseringsmetode og grunnlaget for å produsere sjablontakster som gjenspeiler en gjennomsnittsverdi for ulike eiendomsgrupper. Det vises til dokumentene: Alminnelig taksering etter Trondheimsmodellen - kravspesifikasjon Prosjekt eiendomsskatt - disposisjon prosjektplan Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen 4.1 Fakta om eiendommen: Fakta om eiendommen er: Eierforhold (eier og eierrepresentant) Tomtestørrelse, m 2 Faste installasjoner (identifiser installasjoner som skal tas med i taksten) Bygningstyper og bygningsstørrelser med arealtall for hver etasje. Når det gjelder areal på bygninger tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Det foreligger instruks for oppmåling iht. BRA. Arealet måles for hver etasje i bygningen. Vi grupperer etasjene i: Kjelleretasje Underetasje Hovedetasje Loftsetasje Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra GAB-registeret (generell informasjon) og fra KomTek programmet (evt. spesiell informasjon). Definisjonen på type etasje er beskrevet i GAB- instruksen. Se vedlegg 1. 2 av 11

3 4.2 Vurdering av eiendommen: Analysen kommer fram til gjennomsnittsverdier på de typer eiendommer en velger å gruppere eiendomsmassen i (sjablonverdier). Disse korrigeres gjennom En vurdering i analysen av områdevise verdiforskjeller (sonefaktor) En vurdering ved befaring om lokale forhold rundt eiendommen som medfører korreksjon. En vurdering ved befaring om lokale forhold på eiendommen som medfører korreksjon. Vurdering av eiendommer er vanskelig. Vi foreslår derfor at en legger tre viktige retningslinjer til grunn for vurderingene: Vær prinsipiell (likebehandling). Analysen trekker opp prinsipper som prosjektet må være tro mot. Vær grovkornet (produksjonsrammer). Takseringen bygger på faktainformasjon om arealstørrelser, sjablontakster, informasjon om omsetningstall. Besiktigelsen vil i hovedsak være en utvendig besiktigelse som blir grovkornet selv om det legges opp til et meget systematisk takseringsopplegg. Vær varsom. Store mengder eiendommer og utvendig besiktigelse gir oss ikke mulighet til å avklare forhold som gir usikkerhet. Tvil bør komme tomteeier til gode. 5. Gruppering av eiendommer. Alle faste eiendommer i området som er definert som helt eller delvis utbygd på byvis, skal takseres med unntak at eiendommer som får fritak iht. 5 i lov om eiendomsskatt. Eiendommer som får fritak iht. 7 i lov om eiendomsskatt kan også unntas fra taksering dersom det er klart hvilke eiendommer dette er og dersom tiden kommunen har til disposisjon er knapp. Kommunen skal hvert år ta stilling til hvilke eiendommer som skal ha fritak iht. 7. Kommunen må derfor utvikle og holde à jour en fullstendig oversikt over alle eiendommene som ligge innenfor området som skal beskattes og gruppere disse hensiktsmessig. Utgangspunktet for gruppering er GAB-registeret. Vi ønsker å gruppere eiendommene i følgende grupper: Eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt iht. 5 i lov om eiendomsskatt Eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt iht. 7 i lov om eiendomsskatt Eiendommer med leiligheter Eiendommer med andre boliger Fritidseiendommer Eiendommer med offentlig funksjon Eiendommer med industri og lager Eiendommer med forretning og kontor Eiendommer med blandet bruk Eiendommer med hotell, pensjonat, sykehus, sykehjem etc. 6. Juridiske rammer (likebehandling, markedspris, fritak iht. 5), politiske rammer (fritak iht. 7, bunnfradrag) og skattetakstnemndenes rammer for taksering av ulike typer eiendommer. Juridiske og politiske rammer danner grunnlaget for skattetakstnemndene sitt arbeid. Nedenfor gjennomgås juridiske og politiske rammer som vil påvirke takstnemndenes arbeid. I tillegg 3 av 11

4 gjennomgås hovedproblemstillinger som erfaringsmessig dukker opp under prosessen og som nemndene kan ta stilling til før takseringsarbeidene starter opp. 6.1 Juridiske rammer for taksering. De juridiske rammene er innen flere felt uklare når en tar utgangspunkt i lovverket. Det foreligger imidlertid avklaringer gjennom domsavgjørelser og gjennom uttalelser fra departementet som en kan støtte seg til i arbeidet. Når det gjelder takseringsarbeidet er det flere forhold som er avklart gjennom dommer og uttalelser: Taksten skal gjenspeile markedsverdi Takstnemnda skal taksere med dette som utgangspunkt. To hjelpeparametere benyttes ofte: Gjenanskaffelsesverdi Avkastningsverdi Likebehandling er grunnleggende. Metoden har sterkt fokus på likebehandling gjennom analyse, vurdering av indre og ytre faktor ved befaring og systematisk kvalitetssikring og revisjon. Det er eiendommen som objekt som skal takseres. Det legges ikke vesentlig vekt på eiendommens potensial. Det er eiendommens verdi slik den ligger ved besiktigelse som takseres. Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved taksering. Det er eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom eksempelvis private avtaler, skal ikke vurderes. Eksempelvis vil en avtale om borett eller adkomstrett over eiendommen ikke påvirke taksten. Festetomter med langsiktige festekontrakter skal vurderes som selveiertomt. Med langsiktighet menes mer enn 99 år eller med mulighet til forlengelse av kontrakt. Verker og bruk i sjøen. Verker og bruk i sjøen skal beskattes og dermed takseres. Fritidsbebyggelse og bunnfradrag. Fritidsbebyggelse har rett på bunnfradrag for hver boenhet dersom kommunen innfører bunnfradrag. Statlige og kommunalt eide AS. Alle organisasjoner som før var del av kommunens eller statens virksomhet og som nå er omdannet til offentlig eide AS og dermed egne, juridiske organisasjoner, skal betale eiendomsskatt på lik linje med andre juridiske organisasjoner. Administrasjonsdelen i høgskole/universitet og i sykehus skal betale eiendomsskatt. Det foreligger egen forskrift om avgrensing av eiendomsskatt på statlig eiendom. Det er akseptabelt å fordele takst på en hovedeiendom som er seksjonert etter eierbrøk. Denne løsningen er benyttet i Trondheim og Bodø. Dersom det er skjevheter i forholdet eierbrøk/bruksrett, er dette forhold som må tas opp i fellesskapet. 4 av 11

5 6.2 Politiske rammer: Tidsfrister Bystyret vedtar tidspunkt der nye takster skal legges til grunn for skatteutskrivingen. Takseringsarbeidet må ta utgangspunkt i dette når en lager praktisk opplegg for gjennomføring av takseringen. Fritak iht. 7 i lov om eiendomsskatt Bystyret skal hvert år ta stilling til hvilke type eiendommer som kommer inn under 7 som skal få fritak. Listen over eiendommer som får fritak gruppert etter type eiendommer som inngår i 7, må holdes løpende à jour. Dersom kommunen har tidsnød i takseringsarbeidet, kan 7-eiendommene unntas fra taksering dersom liste over disse eiendommene foreligger. Bruk av bunnfradrag Kommunen kan hvert år ta stilling til bruk av bunnfradrag. Derfor bør kommunen fra starten ta stilling til hvordan godkjente, selvstendige boenheter skal defineres, og registrere alle slike boenheter. Se RiksGABs registreringsinstruks for antall boliger. 6.3 Rammer som skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd trekker opp Verdiutvikling av eiendommer Verdiutviklingen i kommunen registreres fra SSB sine registreringer eller registreringer som ulike firma har utført. Vedlegg 2: Verdiutvikling av eiendommer Sjablontakster Det vises til vedlagt oversikt over verdiutvikling og verdiforskjeller for ulike eiendomstyper. Kommunen setter standardverdien for m 2 bygningsflate til kroner og korrigerer standardverdien ved å sette inn faktor for de ulike bygningstypene. Tomteverdien settes til 200 kr/m 2. På grunnlag av registrert verdiutvikling, settes sjablonverdiene for ulike typer eiendommer slik tabellen under viser. Tabell: Sjablontakst på hovedetasje for ulike typer eiendommer. ( kr x faktor) Eiendomsgruppe Kommentar Faktor Tomt bolig Tomteverdien settes til 200 kr/m 2. Indre faktor benyttes dersom tomten ikke er byggeklar mht grunnlagsinvesteringer eller tomtetekniske investeringer Tomt næring Tomteverdien settes til 200 kr/m 2. Indre faktor benyttes dersom tomten ikke er byggeklar mht grunnlagsinvesteringer eller tomtetekniske investeringer Bolig Boliger utenom leiligheter har hatt en tydelig vekst, men noe 1,0 mindre enn leiligheter. Sjablontakst settes til kr/m 2 Leilighet Leiligheter har hatt en sterk verdiutvikling siden 1994 m 2 pris 1,3 varierer med størrelse, standard og lokalisering. Sjablonverdi settes til kr/m 2. Aktiv bruk av sonefaktor, ytre faktor og indre faktor. Fritidshytter/hus Fritidshytter/hus varierer sterkt i verdi. Dette tar en hensyn til 0,5 ved besiktigelse gjennom aktiv bruk av ytre faktor og indre faktor. Sjablonverdi settes til kr/m 2 5 av 11

6 Industri Industribygninger settes til kr/m 2. Aktiv bruk av ytre faktor og indre faktor. 0,3 Spesiell industri Jordbruk skogbruk og Kraft og vannforsyning Forretning og kontor Spesiell forretning og kontor Uthus, lager, garasje Hotell, pensjonat, sykehus, sykehjem etc. Eiendommer med blandet bruk Kai Spesielle industribygg vurderes spesielt. Det settes ingen Ingen sjablontakst på bygningen. Eiendommer for jordbruk og skogbruksproduksjon kan få fritak Ingen iht. 7 (bystyret vedtar senere). Våningshus med tilhørende tomt (1 daa) vurderes tilsvarende bolighus. Det settes ikke sjablontakst Vurderes spesielt. Det settes ikke sjablontakst Ingen Bygningene vurderes sjablonmessig til kr/m 2 0,65 Det finnes spesielle eiendommer som ikke kan sjablontakseres. Disse vurderes spesielt. Besiktigelsesperson gjør vurderingene. Ingen Garasjer, uthus, lager settes til kr/m 2 0,2 Parkeringshus settes til 5.000kr/m2 (under- og hovedetasje) Fryselager settes til 5.000kr/m2. Gamle låver/fjøs over 50m2 settes til 50m2 og takseres med 2.000kr/m2. Verdien settes til kr/m 2 1,0 Eiendommene takseres med utgangspunkt i bruken ved taksering. Kai settes til kr per lengdemeter. Flere faktorer Med utgangspunkt i GAB registreringsinstruks grupperes bygningene i etasjer. Sjablonmessig settes etasjeverdien til: 1. Loftsetasje 0,2 2. Hovedetasjer 1,0 3. Underetasje 0,5 4. Kjelleretasje 0,2 Spesielt ber en om at besiktigelsesmedarbeidere har fokus på loftsetasje og kjelleretasje/underetasje da disse etasjene kan ha store ulikheter mht. funksjon og standard. Se avsnitt om lokale forhold som påvirker taksten Retningslinjer for besiktigelsesmedarbeidere Alle eiendommer skal besiktiges. Som hovedregel gjennomføres utvendig besiktigelse. Det gjennomføres innvendig besiktigelse når: Eiendomsbesitter ber om det. 6 av 11

7 Når det er åpenbart at utvendig besiktigelse ikke gir nok grunnlag sammen med annen informasjon til å foreta en taksering (Verker og bruk, spesielle bygninger). Retningslinjer for vurdering av tomteforhold: Tomter med dårlig utforming kan bidra til reduksjon. Tomter som går til midt av vei kan bidra til reduksjon, spesielt for eiendommer som ligger ved veikryss. Tomter som har flere funksjoner, eksempelvis der deler av tomta benyttes til offentlig formål (friområde, etc.) skal ha reduksjon. For store tomter med ei hytte eller et våningshus, men som ellers har funksjon som friluftseiendommer, landbrukseiendommer legges 1 daa til hytta eller våningshuset. Retningslinjer for vurdering av bygningenes standard: Bruk indre faktor for å justere for avvik i forhold til sjablonverdi når det gjelder standard. Eksempler på ulik standard her er isolering, standard på byggematerialer, standard på anlegg. Som et hjelpeparameter kan en benytte alder på bygning når en vurderer standard på bygning slik: o 0,9 Bygninger før 1960 o 1,0 Bygninger fra o 1,1 Bygninger etter 1990 Dyre leiligheter med høy standard takseres med indre faktor 1.2. Retningslinjer for vurdering av bygningenes kvalitet: Bruk indre faktor for å justere for avvik i forhold til sjablonverdi når det gjelder kvalitet. Bygninger som har skader vurderes redusert gjennom indre faktor. Eksempler her er dreneringsforhold (opplysninger fra eiendomsbesitter), skader på konstruksjon, skade på tak, kledning etc. Utgangspunktet er å vurdere kostnadene ved å bringe anlegget i orden og til samme standard. Retningslinjer for vurdering av etasjenes funksjon i forhold til sjablon: Loftsetasje: Utnyttelsen av loftsetasje varierer. Sjablontaksten tar utgangspunkt i en forsiktig verdsetting av loft. Viser til Norsk Standard 3940 for definisjon hovedetasje. Kjelleretasje/underetasje. Utnyttelse av kjelleretasje kan i mange tilfeller være som en underetasje. Kjelleretasje kan ha funksjon som underetasjer. Dette håndteres gjennom bruk av indre faktor. Garasje: Garasje som har sjablonverdi på kr/m 2, kan være plassert som del av hovedetasje eller underetasje. Dette håndteres ved bruk av alternativt areal. Carport: Carport takseres sjablonmessig til 0 i verdi. Dersom carport har mer enn 50% vegg, defineres det som garasje iht. NS 3940 og takseres som garasje Spesielle forhold Erfaring viser at vi ved taksering vil håndtere spesielle eiendommer som krever spesiell behandling. Nedenfor trekker vi opp rammer for håndtering av spesielle eiendommer: 7 av 11

8 Eiendommer under utbygging eller rehabilitering Eiendommer under utbygging får en uferdigtakst som rettes opp når eiendommen har fått ny ferdigmelding. Fritidsbebyggelse og tomtestørrelse For fritidsbebyggelse på friluftseiendommer tillegges bygningene en tomt på 1 daa. Våningshus på landbrukseiendommer og tomtestørrelse For våningshus på landbrukseiendommer tillegges bygningene en tomt på 1 daa. Tomtegrense til midt i veg Dette er det tatt hensyn til ved at tomteverdi er satt lavt. Bygninger med eternittkledning Bygninger med eternitt tak eller kledning får ikke reduksjon. Private fellesarealer Private fellesarealer takseres på vanlig måte da disse har verdi for bygningsgruppen. Eiendommer med offentlig funksjon Eiendommer som ved besiktigelsestidspunkt er tilgjengelig for allmennheten og som har en offentlig funksjon, takseres til 0 kr/m 2. Private restarealer Private restarealer i utbyggingsområder takseres på vanlig måte da arealene som objekt har verdi for området. Seksjonerte eiendommer Seksjonerte eiendommer takseres under ett. Taksten fordeles etter seksjonsbrøk. Brev om eiendomsskatte sendes til hver seksjon med informasjon om at eventuell klage må sendes samlet for eiendommen. Eiendommer med ulik bruk Eiendommen takseres iht. bruk. For seksjonerte eiendommer fordeles taksten iht. seksjonsbrøk. Transformatorer Transformatorer trekkes ut av taksten av eiendommer da disse takseres særskilt. Tomter som ikke kan bebygges pga planforhold. Kommunen kan gjennom kommuneplan eller regulering hindre at tomter blir bebygget. Tomter som ikke er bebygget og som ikke tillates bebygd takseres til 0 dersom planformålet er offentlig funksjon og eiendommen har en offentlig funksjon, dvs. at den er tilgjengelig for allmennheten. Tomter som ikke er bebygget, som ikke tillates bebygd, men som har funksjon som tilleggsareal for et bebygd område, takseres på vanlig måte. Tomter som er bebygget, men som ikke kan utbygges videre, takseres på vanlig måte (Objektskatt). Flystøyområdet: Boligeiendommer ved flyplassen (se kart) får en ytre faktor på 0.9. Lokalisering. Næringseiendommer får en ytre faktor på i sentrum (se kart). 8 av 11

9 Vedlegg 3: Kart som viser områdevise forskjeller for næringseiendommer og flystøyområdet for boliger. 7. Kvalitetsikring Kvalitetsikring er en viktig del av takseringsarbeidet både når det gjelder å sikre riktige skattesoner, riktig eiendomsregister, riktige arealer og riktige vurderinger. Besiktigelsen er et hovedelement i arbeidet. Kvalitetsikringen må bidra til at besiktigelsesmedarbeiderne er kalibrert slik at de gjennomfører besiktigelsen iht. metode og rammer skattetakstnemnda har trukket opp. 7.1 Kvalitetsikring av metode Ukentlig møte mellom besiktigelsesmedarbeidere og besiktigelsesleder skal bidra til at evt. avvik fra metode og rammer håndteres. 7.2 Kvalitetsikring av fakta Fakta om eiendommer og adresser sendes eiendomsbesitter som gis anledning til å melde eventuelle avvik. Besiktigelsesmedarbeidere registrerer avvik i forhold til registrert/godkjent bruk. Avvik i forhold til godkjenninger meldes bygningsmyndighetene. 7.3 Kvalitetsikring av vurderinger Det lages to sett temakart som viser valgt ytre faktor og valgt indre faktor. Enkeltsaker som er vanskelige å vurdere, legges fram på ukentlig møte mellom besiktigelsesmedarbeidere og besiktigelsesleder. Saker av prinsipiell karakter legges fram for skattetakstnemnda før endelig takst settes. 8. Rammer for kommunikasjon med tomtebesitterne Skattetakstnemnda er ansvarlig for takstene som legges ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor interesse av at eiendomsbesitterne har kunnskaper om hvordan takseringen er lagt opp og hvilke rettigheter eiendomsbesitter har i forbindelse med takseringen. Utvalget bør derfor ha holdninger til kommunens kommunikasjonsstrategi og kommunens konkrete kommunikasjonstiltak. Nedenfor følger forslag til strategi og konkrete tiltak når det gjelder kommunikasjon. 8.1 Åpen og proaktiv kommunikasjon Informer med sikte på å skape brei forståelse for omtakseringen. Vi skiller mellom politisk informasjon og administrativ informasjon, men samordner denne slik at informasjonen blir enkel å motta for eiendomsbesitter. Vi krever skriftlige henvendelser via ordinær post eller telefaks fra eiendomsbesitterne når det gjelder henvendelser om feil fakta. Vi godtar alle former for henvendelser når det gjelder henvendelser om å delta ved besiktigelse. Vi lager et eget opplegg for kommunikasjon i forbindelse med utlegging av takster til offentlig ettersyn. Vi etablerer en egen telefonsløyfe og egen postadresse for prosjektet slik at henvendelser kommer direkte til riktige prosjektmedarbeidere. 8.2 Hovedaktiviteter Informasjon gjennom media om at kommunen iverksetter alminnelig taksering. Annonse. Annonsen trykkes opp slik at de som ønsker det, kan få denne tilsendt. 9 av 11

10 Informasjon gjennom brosjyre som sendes eiendomsbesitter. Brosjyren gir informasjon om eiendomsskatt, om taksering, om rettigheter, om faktainformasjon og når eiendommen skal besiktiges. Informasjon gjennom eget brev om takst, utregningsmetode for skatt og hvilke rettigheter eiendomsbesitter har. Etablering av informasjonsskranke ved utlegging av offentlig ettersyn. Etablering av egen telefonsløyfe som er operativ i hele prosjektperioden. Alle skriftlige henvendelser journalføres og skannes. 8.3 Kommunikasjonsadferd Prosjektet vil få mange typer henvendelser. Viktige rammer for adferden er: Skill klart mellom takseringsfaglige henvendelser og politiske henvendelser. Henvis politiske henvendelser til politisk ledelse. Vær vennlig, presis, ydmyk og fast. Henvendelser som avviker vanlig høflighet, henvises til prosjektleder. Muntlige henvendelser besvares muntlig. Skriftlige henvendelser besvares skriftlig. 8.4 Håndtering av uforutsette hendelser Prosjektet vil oppleve uforutsette hendelser. Håndtering av slike hendelser kan ikke planlegges, men en kan trekke opp rammer for håndteringen med sikte på å samordne håndteringen og å sikre at håndteringen skjer på riktig nivå i kommunen. (prosjektledelse, administrativ ledelse, politisk ledelse): Den som registrerer uforutsette hendelser, melder fra slik at prosjektledelse, administrativ ledelse og politisk ledelse får informasjon om hendelsen. Ledelsen avklarer håndtering i hvert enkelt tilfelle. 8.5 Hjelpemidler Brosjyrer til eiendomsbesitterne. Om eiendomsskatt, taksering, takseringstid rettigheter osv. Annonse i media. Om igangsetting av alminnelig taksering og om utsending av informasjon. Artikler/innslag i media. Svar på leserinnlegg. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Internett. Informasjon fra kommunen. Telefon. Det etableres egen telefonsløyfe for prosjektperioden med eget telefonnummer. 9. Rammer for praktisk behandling av takstforslag i skattetakstnemnda. Skattetakstnemndene nå ta stilling til det praktiske opplegget for taksering, behandling av de enkelte takstforslag og av klager på takst. 9.1 Analysen Begge skattetakstnemndene tar stilling til analysen. Dette skjer gjennom et seminar der en gjennomgår forslaget. 9.2 Kvalitetssikring Skattetakstnemnda bidrar til kvalitetssikring gjennom behandling av prinsipielle saker og gjennom gjennomgang av temakart som viser vurderingene som er gjort (metodefeil). I tillegg gjennomgår utvalget lister over takster der utvalget stiller kontrollspørsmål om enkeltsaker (enkeltfeil). 10 av 11

11 9.3 Behandling av enkeltsaker Avklare prinsipper for taksering og klagebehandling med etterfølgende framlegging av enkeltsaker som skal behandles på storskjerm. Grundig behandling av prinsipper og retningslinjer gjennom analysen gjør det mulig for administrasjonen å legge fram forslag til takster eller grunnlag for behandling av klager. 10. Opplegg for behandling av klager på takst og feil Feil og feiloppretting Dersom skattetakstnemnda har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av skattetakstnemnda. Saken bringes ikke fram for overskattetaksnemnda. Dersom administrasjonen har gjort feil i forhold til lovverk, politiske rammer eller skattetakstnemnda vedtak, rettes dette opp av administrasjonen. Skattetakstnemnda holdes løpende orientert om feilretting Behandling av klager i overskattetakstnemnda Det finnes flere metoder for praktisk behandling av klager på takst. Det praktiske behandlingsopplegget kan overskattetaksnemnda ta stilling til seinere i prosessen. Administrasjonen skal uansett valg: Journalføre og skanne alle klager og henvendelser om feil Kategorisere klager og henvendelser av feil Vedtak: Analysen ble vedtatt enstemmig. Kristin Hunstad leder Bente Bakhtiar sekretær Vedlegg 1: Definisjonen på type etasje er beskrevet i GAB- instruksen. Vedlegg 2: Verdiutvikling av eiendommer. Vedlegg 3: Kart som viser områdevise forskjeller for næringseiendommer og flystøyområdet for boliger. 11 av 11

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane.

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Gran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Vedtatt i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt i møte 29. juni 2005. Revidert i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Offentlig fra 3.3.06 Gjøvik kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Vedtatt 22. juni 2005 revidert:

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.08 Endelig behandlet i kommunestyret 24.06.08 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Børsa 10.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET.... 3 1.1. HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 5 2.1. FAKTA OM EIENDOMMEN... 5 2.2.

Detaljer

Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975".

Retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975. HARSTAD KOMMUNE NOTAT VÅR REF: Areal- og byggesakstjenesten 18.02.2011 JIL/2014/124/232 Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975". Dokumentet er grunnlaget

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Innhold 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Takseringsmetode...4 2.1 Fakta om eiendommen... 4 2.2 Vurdering av eiendommen... 4 3 Ytre rammeforutsetninger...5

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Evenes kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Endelig utgave er vedtatt i forbindelse med endelig fastsettelse av

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nordre Land kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er internt arbeidsdokument fram til offentlig ettersyn av takster i mars 2014 Sakkyndig nemnd og

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016.

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Tromsø kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Foreløpig vedtatt i møte 2. mai 2005 der skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda deltok. Endelig vedtatt

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

HVA DOKUMENTET OMFATTER...

HVA DOKUMENTET OMFATTER... Bardu kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt revidert 2013 Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 24.04. 2007. og 16.01.2014 Skattetakstnemnda,

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gausdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd, Sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Gausdal kommune har gjennomført en prosess for å komme

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Takstdokument taksering eiendomsskatt Lund kommune. Takstretningslinjer. Versjonsdato: (KS sak 31/2015) Oppdatert

Takstdokument taksering eiendomsskatt Lund kommune. Takstretningslinjer. Versjonsdato: (KS sak 31/2015) Oppdatert Lund kommune Takstretningslinjer Versjonsdato: 18.06.2015 (KS sak 31/2015) Oppdatert 21.04.2016 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1 OM DOKUMENTET... 3 1.1 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2 TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. En prosjektgruppe i Bømlo kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til felles rammer og retningslinjer

Detaljer

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sortland kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Sakkyndig ankenemnd i møte 26.08.09 og 31.08.09 Sist revidert og vedtatt 15.03.2010

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 7 Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 7 Innhold: 1. Mål

Detaljer

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune 1 Kristiansand kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Endelig vedtatt av Sakkyndig nemnd i møte 22. februar 2011. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Rammer og retningslinjer for besiktigelse

Rammer og retningslinjer for besiktigelse Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 01.07.2010 Side 1 av 6 Rammer og retningslinjer for besiktigelse Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 01.07.2010 Side 2 av 6 Besiktigelse skal foretas etter de

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 19.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Snåsa kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 27.03.2014.

Detaljer

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Steigen kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Steigen kommune har gjennomført

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møteinnkalling Utvalg: Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Østre Toten kommune Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL... 3 3 RAMMER OG RETNINGSLINJER... 3 3.1 ÅPEN OG AKTIV KOMMUNIKASJON... 3 3.2 GENERELL

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02.

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02. VERDAL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Skattetakstnemnda og administrasjonen i Verdal kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til rammer og

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte

Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte Førde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 15.05.07 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen i Førde

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2.

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. LEVANGER KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. februar 2011 Revidert 27. oktober 2011: Punkt 5.5 endret med teksten: Det

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven)

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Dette dokumentet gjelder for all taksering i perioden 2017 til 2026. Endelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd den 23. februar 2011 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen i Holtålen kommune har gjennomført

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt

Takseringsregler for eiendomsskatt Forslag til Takseringsregler for eiendomsskatt Balsfjord kommune 2017 2026 Innhold 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer for takseringen... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Politiske rammer...

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst i Rana kommune for perioden

Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst i Rana kommune for perioden Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 07.12.2012 Side 1 av 8 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst i Rana kommune for perioden 2010 2020. Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato:

Detaljer

Registrerings - instruks KomTek E-skatt

Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 23 Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER LILLEHAMMER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKSTER Revidert 13.02.2017 Vedtatt av Skattetakstnemnda 13.02.2017 Rammer og retningslinjer for fastsetting av eiendomsskattetakster.

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt av sakkyndig nemnd i Østre Toten kommune 19.01.2017 Østre Toten kommune skal innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Narvik kommune

Rammer og retningslinjer. for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Narvik kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Narvik kommune Vedtatt av takstutvalget 19.02.2010 Sist endret 17.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...... 4 2 YTRE RAMMEFORUTSETNINGER........

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Meråker kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 23. februar 2017 Rammer og retningslinjer for takseringen

Detaljer

Nes kommune. Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd

Nes kommune. Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd Nes kommune Rammer og retningslinjer for fastsetting av Grunnlag for beregning av eiendomsskatt i perioden 2009-2019 Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd Nes, 13. mai 2009 ve Johnsen, cl r Anne-Berit Haga,

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling av klager på eiendomsskattetakster i Farsund kommune

Retningslinjer for saksbehandling av klager på eiendomsskattetakster i Farsund kommune Retningslinjer for saksbehandling av klager på eiendomsskattetakster i Farsund kommune Versjon 1 laget på grunnlag av møte 15. mai 2006 der skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd deltok Legges fram i

Detaljer