Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013"

Transkript

1 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd

2 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig nemnd i samband med utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen for Utgangspunktet for taksering er referert i eigedomsskattelova 8A-2: Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Dette dokumentet ligg til grunn for takst i samsvar med eigedomsskattelova 8. Retningslinjene skal bidra til at takstnivået blir fastsatt i samsvar med de vurderingene sakkyndig nemnd har lagt vekt på. 1.1 Hva dokumentet omfatter Dette dokumentet om rammer og retningslinjer for taksering tar stilling til følgende: Takseringsmetode Valg av takseringsmetode er et viktig valg som påvirker likebehandlingen. Ytre rammevilkår Det er tre ytre rammevilkår som prosjektet må rette seg etter: - De juridiske rammene som ligg til grunn for takseringsarbeidet - De politiske rammene som kommunestyret i Siljan har vedtatt. - De muligheter og avgrensninger som teknologien gir. Overordnede rammer vedtatt av sakkyndig nemnd Gjennom dette dokumentet trekker sakkyndig nemnd opp rammer som takseringsmedarbeiderne skal holde seg innenfor ved befaring. Slike rammer er: - Gruppering av eiendommer - Gjennomsnittlige verdier for eiendomsgrupper (sjablonger) - Verdiforskjeller i ulike skattesoner (sonefaktor) Dersom rammene ikke blir fulgte ved enkelttakseringer, skal dette begrunnes særskilt når takstforslaget blir lagt frem for den sakkyndige nemnda. Retningslinjer for bruk av indre faktor (standard på bygningene) og kommentarer ved befaring av enkelteiendommer Dette dokumentet trekker opp retningslinjer for vurderinger av den enkelte eiendom. Dersom disse retningslinjene blir sett bort fra, skal det begrunnes særskilt. Retningslinjer for bruk av ytre faktor (beliggenhet) og kommentarer ved befaring av enkelteiendommer

3 Dette dokumentet trekker opp retningslinjer for vurderinger av den enkelte eiendom. Dersom disse retningslinjene blir sett bort fra, skal det begrunnes særskilt. Praktisk behandling i sakkyndig nemnd I dokumentet blir det skissert et opplegg for behandling av forslag til enkelttakster i sakkyndig nemnd. Arbeidsopplegget for sakkyndig ankenemnd tar en stilling til når klager på takst er kommet inn etter offentlig ettersyn. Behandling av klager på takst og feil på takseringsgrunnlaget Det vil komme inn klager på grunn av uenighet om takst som en følge av feil eller som følge av uenighet i vurderingene som er gjort. I dette dokumentet blir det skissert rammer og praktisk opplegg for behandling av feil og behandling av klager på takst. 2 TAKSERINGSMETODE Siljan kommunestyre har gjort vedtak (K-sak 03/13) om å benytte formuesgrunnlaget som fremkommer av selvangivelsen som takstgrunnlag for alle boliger. Boligeiendommene vil derfor ikke bli taksert. Takstgrunnlaget vil bli oversendt kommunen fra Skatteetaten i løpet av november hvert år (for 2014 legges verdien pr til grunn). Når det gjelder fritidsboliger og landbrukeseindommer vil det bli gjennomført taksering etter eiendomsskattelovens regler. Denne taksten bygger på: - Fakta om eiendommen - Vurdering av eiendommen 2.1 Fakta om eiendommen Fakta om eiendommen er: - Eieropplysninger (type eiendom, eiendomsidentifikasjon, eier og eierrepresentant) - Tomtestørrelse m2 - Faste installasjoner (identifiserte installasjoner som skal være med i taksten) - Bygningstyper og bygningsstørrelse med areal for hver etasje. Faktaopplysninger om tomt og bygninger blir hentet fra Matrikkel-registeret som er et offisielt register for Grunneiendommer, Adresser og Bygninger. Registreringen i Matrikkel skjer i samsvar med registreringsinstruksen utgitt av Statens Kartverk. Når det gjeld areal i bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet blir målt for hver etasje i bygningen. Etasjene er gruppert i: - Kjelleretasje - Underetasje/sokkeletasje

4 - Hovedetasje (H1, H2 osv) - Loftsetasje Dette er samme gruppering som Matrikkel-registeret benytter. 2.2 Vurdering av eiendommen Eiendommene skal vurderes gjennom dette rammedokumentet og ved befaring. Gjennom dokumentet vurderer vi og tar standpunkt til: - Om det er nødvendig å gruppere eiendommer i skattesoner. - Gjennomsnittsverdier for eiendomsgrupper. Kombinasjon mellom arealstørrelse fordelt på etasjer og valgte sjablongverdier gir sjablongtakst for eiendommene. - Eventuelle sonevise skiller på verdinivået for eiendomsgruppene. Befaring Gjennom befaring utført av befaringspersoner skal sakkyndig nemnd vurdere om det er forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten. Vurderinger ved befaringen skal følge de rammer og retningslinjer som nemnda har trukket opp. Vurderinger av eiendommer er vanskelig. En legger derfor tre hovedkriterier til grunn for vurderingen under befaringen: - Være prinsipiell (lik behandling). Vedtak gjort av sakkyndig nemnd fastsetter de prinsippene som en må følge i enkeltsaker. - Akseptere grove skjønnsvurderinger. Befaring vil i det vesentlige være en utvendig befaring som gir grovkorna vurderinger. - Være forsiktig. Utvendig befaring gir et grovt vurderingsgrunnlag som kan gi usikkerhet. Tvil bør komme eieren til gode. Opplæring av medarbeidere. For at alle i prosjektet skal være samstemte med hensyn til vurderinger, ber sakkyndig nemnd om at administrasjonen sørger for løpende opplæring. 2.3 Behandling av fakta og informasjon om den enkelte eiendom Kommunen har anskaffet et fagsystem for behandling av eiendomsskattefaglig informasjon (KomTek E-skatt). I dette systemet blir alle fakta om den enkelte eiendom behandlet og vurdert innenfor de juridiske rammene som gjelder, og de rammene som kommunestyret og nemnda har fastsatt. I tillegg kommer de opplysningene som har kommet gjennom informasjon om eiendommen som eier selv har gitt.

5 3 YTRE RAMMER 3.1 Juridiske rammer Med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 med endringer vedtatt av Stortinget våren 2006 og 2012, kan det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knytet til eiendomsskatten. 3.2 Politiske rammer Kommunestyret har den (K-sak 3/13) vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele Siljan kommune. Alle faste eiendommer i Siljan skal takseres, med unntak av eiendommer som har fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. En taksering av disse eiendommene vil eventuelt skje dersom eiendommene av ulike årsaker skal betale eiendomsskatt. Heller ikke boligeiendommer som omfattes av reglene om at formuesverdien skal benyttes som skattegrunnlag skal takseres, jfr. eigedomsskatteloven 8C. Eiendommer som kan ha fritak fra eiendomsskatt etter 7 i eiendomsskatteloven takseres. Vedtekter Siljan kommunestyre har ved vedtak av vedtatt vedtekter som gir rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Skattesats Kommunestyret skal hvert år fastsette satser for eiendomsskatt som skal være mellom 2 og 7 av skattegrunnlaget. Kommunestyret kan vedta å innføre et bunnfradrag pr godkjent boenhet. Bunnfradraget kan endres hvert år. Kommunestyret kan fastsette en såkalt reduksjonsfaktor, dvs sette eiendomskattetakstene lavere enn eiendommenes omsetningsverdi. Vedtas slik faktor, gjelder vedtaket i 10 år. Takstnivået blir lagt på 2011 nivå. I 2011 ble verk og bruk og næringseiendommer omtaksert, og en har valgt å beholde disse takstene og legge øvrige takster til 2011 nivå. Eiendomsskatten skrives ut innen 1. mars hvert år. 3.3 Teknologisk ramme Kommunen benytter KomTek E-skatt, et faglig IT-verktøy for eiendomsskatt som tar utgangspunkt i Matrikkel-registeret og som samspiller med andre system kommunen benytter. I takseringsarbeidet må derfor kommunen ta utgangspunkt i eiendomsgrupperingene og arealmålemetodene i matrikkelen.

6 4 HOVEDRAMMER FOR TAKSERING 4.1 Elementer som inngår i begrepet fast eiendom Eiendommene som skal takseres kan vær sammensatt av tre hovedelementer: - Tomt - Bygninger - Faste anlegg og installasjoner Faste anlegg og installasjoner kan være sammensatt av faste driftsmidler i industrieiendommer og spesielle anlegg som kaier, veier, parkeringsplasser m.m. Disse anleggene blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ved taksering blir alle disse elementene vurderte, men takstforslaget viser takst for eiendommen som helhet. 4.2 Gruppering av eiendommene Utgangspunktet for gruppering av eiendommene som skal takseres er bygningstypene i matrikkel-registeret, det vil si bygningen sin funksjon. Enkelte eiendommer i Siljan kommune kan ha blandet bruk. I registeret blir slike eiendommer lagt til det bruksområde som har størst arealdel i bygningen. Det betyr som eksempel at et forretningsbygg der 49 % av bruksarealet er bolig og 51 % av arealet er forretning, blir gruppert under kategori kontor og forretning. Tilsvarende bygning med 51 % bolig og 49 % forretning blir gruppert under kategori bolig. I tilfelle der bygninger har ulike funksjoner, blir hver funksjon taksert for seg. 4.3 Sjablongverdier som gjenspeiler gjennomsnittsverdier for eiendomsgruppene Sjablongverdiene for eiendomsgrupper er valgt etter at sakkyndig nemnd har hentet inn informasjon om omsetningsverdier for eiendommer. Det er bla benyttet et program som heter Eiendomsverdi, hvor statistikk og omsetninger er hentet inn. Det er og gjort sonderinger og utført prøvetakseringer. Skattenivået er satt til år 2012 nivå. Det vil si at også senere takserte skatteobjekt blir regulert til 2012 nivå, med unntak av kraftanlegg. Dette fordi kommunen hadde en omtaksering av verk og bruk samt næring i På grunnlag av denne faktainformasjonen og vurderinger som er hentet inn, fastsetter sakkyndig nemnd sjablongverdiene medregnet etasjefaktorer og sonefaktorer til de enkelte eiendomsgruppene slik det fremgår under. Sakkyndig nemnd har valgt å utarbeide sjablongverdier også for boligeiendommer da det på nåværende tidspunkt er noe uklart hvor omfattende skatteetatens lister over boligeiendommer i Siljan er.

7 5 BOLIGEIENDOM Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i Matrikkelen eller byggesaksarkivet, vil besiktigelsespersonen utføre en tilstrekkelig registrering av faktainformasjon ved befaringen. 5.1 Hovedbygg METODE HOVEDBYGG BOLIG Takst for bolig (TB ) fastsettes etter følgende formel: TB = PB * BAB, hvor PB = Pris bolig (Pr. m². beregnet areal) BAB = Beregnet areal bolig (Faktor 1) PB Pris Bolig Pris pr m² beregnet areal (PB) for bolig, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi, beregnet for en normal bolig. - Pris pr. m² beregnet areal enebolig = kr Pris pr. m² beregnet areal Leilighet = kr BAB Beregnet Areal Bolig ( faktor 1) Boligen sitt totale bruksareal regnes om til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike etasjene i boligen. Faktorene for de forskjellige areala er som følger: Kjellerplan (K): = 0,3 Underetasje (U): = 0,8 Hovedetasje (H) = 1,0 Loft (L) = 0,7 Definisjon av etasjetyper følger Matrikkelens Registreringsinstruks. 5.2 Andre bygg til bolig Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for bolig.

8 Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andre bygg fastsettes etter en pris antatt gjennomsnittsverdi som følger: - Pris per m² normal standard = kr Boligtomt Bebygd boligtomt Tomtepris Bolig (TPB) = kr Skattetaksten for boligtomter blir fastsatt til en fast pris pr. tomt som så blir vektet opp mot hvor sentralt og attraktivt tomten ligger (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra standarden. 5.4 Sonefaktor (SF) Etter en gjennomgang av omsetningsverdier og prøvetaksering av boliger og fritidseiendommer i kommunen er det valgt og ikke benytte soneinndeling i Siljan kommune, verken på boligeiendommer eller fritidsboliger. 5.5 Takst samlet skatteeiendom Skattetakst = (STB + TPB) * YF * IF, der STB = Sum Takst Bygning(er) TPB = Tomte Pris Bolig YF = Ytre Forhold (faktor 1) IF = Indre Forhold (faktor 2) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommen sin verdi i forhold til plassering. Dette gjelder så vel attraktiv geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommen sin verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det bygget sin alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke befaringspersonenes bruk av faktoren. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle.

9 5.6 Seksjonerte boliger Dette gjelder eiendommer som er oppdelt i eierseksjoner etter eierseksjonslova (lov 31/1997) Bolig Verdien blir fordelt etter tinglyst seksjonsbrøk. Skattetakstskjemaet fylles ut i sin helhet for den delen som gjelder boligen. Kvadratmeterpriser benyttes som for leiligheter. Takstmannen har også mulighet til å taksere eiendommen ved bruk av protokoll Tomt Tomteverdier settes som for boliger, men deles etter sameiebrøken Garasjeanlegg Verdi av garasje som hører med til seksjonerte boliger blir sett på same måte som for garasjer i eneboliger. 5.7 Borettslag Borettslag takseres som vanlig bolig eller leiligheter, uten hensyn til fellesgjeld.

10 6 Fritidseiendom Der det ikke er tilstrekkelig informasjon i Matrikkel eller byggesaksarkivet, vil befaringspersonen utføre en tilstrekkelig registrering av faktainformasjon ved befaringen. 6.1 Hovedbygg METODE HOVEDBYGG FRITID Takst for fritid (TF ) fastsettes etter følgende formel: TF = PF * BAF, hvor PF = Pris fritid (Pr. m². beregnet areal) BAF = Beregnet areal fritid (Faktor 1) PF Pris Fritid Pris pr m² beregnet areal (PF) for fritid, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi, beregnet for en normal fritidsbolig. - Pris pr. m² beregnet areal fritidsbolig = 9.000,- BAF Beregnet Areal Fritid ( faktor 1) Fritidsboligens totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike planene i fritidsboligen. Faktorene for de forskjellige arealene er som følger: Kjellerplan (K): = 0,3 Underetasje (U): = 0,8 Hovedetasje (H) = 1,0 Loft (L) = 0,7 Definisjon av etasjetyper følger Matrikkel registreringsinstruks. 6.2 Andre bygg til fritidsbolig Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for fritidsbolig. Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andre bygg fastsettes etter en pris antatt gjennomsnittsverdi som følger: - Pris per m² normal standard = kr Fritidtomt Tomtepris Fritid (TPF) = kr Skattetaksten for fritidtomter settes til en fast pris pr. tomt som så blir vektet opp mot hvor sentral, attraktiv og hvor tomten er plassert. I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra standarden.

11 6.4 Takst samlet skatteeiendom Skattetakst = (STB + TPB) * YF * IF, der STB = Sum Takst Bygning(er) TPF = Tomte Pris Fritid YF = Ytre Forhold (faktor 1) IF = Indre Forhold (faktor 2) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til plassering. Dette gjelder så vel attraktiv geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke befaringspersonenes bruk av faktoren. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfelle. Seteranlegg som har klar funksjon som fritidshytte blir taksert som dette. For disse blir bygningstype i matrikkelen endret slik at det samsvarer med funksjon. Deler av eldre seteranlegg som ikke har fått ny funksjon, blir fritatt for eiendomsskatt etter 5 h. i eigedomskattelova. Sjablongverdier for ulike eiendomsgrupper Tomter og bygninger Eining Pris (kr.) Enebolig, tomannsbolig Pr. m Leilighet (rekkehus, Pr. m kjedehus, andre småhus) Fritidsbolig Pr. m Naust Pr. m Garasje, Uthus, carport Pr. m Boligtomt Stk pris Tomt: Våningshus, Stk pris kårhus, andre bolighus på landbrukseiendom. Tomt: Fritidsbolig/bustad/naust Stk pris

12 6.5 Bunnfradrag Dersom Siljan kommune vedtar at det skal benyttes bunnfradrag, skal bunnfradraget gis til alle registrerte boenheter som er registrert i matrikkelen og som blir benyttet til varig opphold. Det gis ikke bunnfradrag til hybler i enebolig. Ved tvilstilfelle med hensyn til om det foreligger en selvstendig boenhet, blir dette avgjort på grunnlag av skjønn. Ved den skjønnsmessige vurderingen legger kommunen blant annet vekt på følgende forhold: Om vedkommende bygning er godkjent for varig opphold, om arealet har utgang til ytre rom, om det foreligger mulighet for å lage egen varmmat og om det foreligger eget bad og WC. 7 NÆRINGSEIENDOM Næringseiendom takseres av takstmann etter en antatt omsetningsverdi. 8 RAMMER FOR ENKELTAKSERINGER For og sikre mest mulig lik behandling, ønsker sakkyndig nemnd å trekke opp rammer og retningslinjer for befaring og taksering av enkelteiendommer. I utgangspunktet skal alle eiendommer befares. Som hovedregel blir det gjennomført utvendig befaring. Det kan gjennomføres innvendig befaring når det er klart at utvendig befaring ikke gir nok grunnlag, sammen med annen informasjon, til å gjennomføre en taksering eller når eieren ber om det. 8.1 Overordnede krav Rammer De politiske, juridiske og teknologiske rammene må følges. Metode. Metoden som sakkyndig nemnd har vedtatt, og som er beskrevet i dette dokumentet, skal benyttes. Blir annen metode benyttet skal dette begrunnes. 8.2 Arealstørrelser Ved arealberegninger skal bruksareal (BRA) på bygningen benyttes. Bruksareal er i samsvar med NS Dette arealet blir hentet fra kommunen sitt Matrikkel-register. Også arealet på tomter blir hentet i kommunen sitt Matrikkel-register. Tomt med blandet bruk (næring/bustad). Tomtearealet blir lagt til den eiendomsgruppen som er dominerende på eiendommen. Andre tomter Eiendommer som ikke er landbrukseiendommer blir satt til maks m². (gjelder ikke næringseiendommer. De blir taksert til faktisk areal)

13 Sirkeleiendommer blir satt til en normaltomt på m². (Eiendommer ikke klart definert i kart). Punktfeste vert sett til m² for bolig/hytte Spesielle eiendommer. Spesielle eiendommer skal legges fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. Årsak til avvik fra sjablongtakst skal alltid begrunnes. 8.3 Bruk av protokolltakst Spesielle eiendommer, kan få egen protokolltakst som enten endrer sjablongtaksten (endringsprotokoll) eller som erstatter protokolltaksten (erstatningsprotokoll). Slike avvik fra sjablongtaksten er vesentlig andre grunner enn standard og kvalitet (ytre/indre faktor) Eksempel på eiendommer som kan få protokolltakst er: Store bygninger der deler av bygningen ikke er i bruk/ikke har funksjon (endringsprotokoll). Spesielle eiendommer der sjablongtaksten ikke passer inn. Tårn, spesielle industrianlegg m.m. (erstatningsprotokoll). 8.4 Andre rammer for taksering Landbrukseiendommer De fleste landbrukseiendommene i kommunen er konsesjonspliktige, og dermed ikke fritt omsettelige. Våningshus/kårboliger med tilhørende garasje og tomt blir derfor taksert etter et forsiktighetsprinsipp. Tilhørende tomt blir satt til m² pr. bolig-/fritidsbygg. Som jordog skogbrukseiendommer blir regnet eiendommer som i matrikkel-registeret er registrerte som landbrukseiendom. I de tilfeller der et eller flere av husene er trukket ut av tunet og står fritt, blir disse vurderte som selvstendige og med egen tomt. Eiendommer innenfor LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftseiendommer) All bygningsmasse på slike eiendommer skal takseres ut fra funksjon (slik det blir gjort på andre bolig-, fritids- og næringseiendommer), mens tomtearealet utover m² pr. bolig- /fritidsbygg blir vurdert som for landbrukseiendommer. Taksering av konsesjonsfri landbrukseiendom Landbrukseiendommer som ikke er underlagt konsesjonsordningen får same verdisetting som boligeiendommer i same område. Det skal likevel ikke skattes for areal som blir benyttet til landbruksmessig drift på disse eiendommene. Det skal ikke skattes for landbruksbygg som ikke er i bruk. Unntaket er dersom de blir benyttet til kommersiell virksomhet, for eksempel lager. Byggene skal da skattlegges som næringsbygg. Dersom en eiendom får endret konsesjonsstatus etter taksering, skal de retakseres i samsvar med ovennevnte regler.

14 Håndtering av regulerte tomter som ikke er utskilt fra landbrukseiendom. Disse blir håndtert som landbrukseiendom inntil de blir skilt ut med eget bruksnummer, med begrunnelse i at jorda blir drevet som landbruk så lenge disse ikke er skilt ut. Ikke utbygde deler av regulerte felt. Verdien av udelte regulerte tomtefelt blir satt til verdien av m², er lik (2) normaltomter, uavhengig av hvor mange tomter som inngår i feltet. Dette for ikke å øke kostnaden og risikoen til regulanten. Det skal ikke betales eiendomsskatt for rest- og friareal som kommunens eiendomskontor vurderer til å være uegnet til utbygging etter reguleringsformålet. Håndtering av samdrift og maskinsamarbeid Samdrift og maskinsamarbeid blir håndtert som vanlig landbruk og ikke som næring. Seksjonerte eiendommer. For seksjonerte eiendommer blir hver seksjon taksert som eget skatteobjekt. Seksjonerte enheter blir taksert ut fra det areal (BRA) som de disponerer. Felles areal blir fordelt i forhold til brøken disponert areal (BRA) av totalt areal. Tomt blir fordelt etter seksjonert eierbrøk. Ved blandet bruk blir næringsdelen og boligdelen taksert separat. Ikke måleverdig areal i matrikkelen som likevel skal takseres Det kan finnes tilfeller der bygningsdeler etter etasjer ikke er definerte som måleverdig i matrikkelen, men som helt klart har takstmessig verdi. Slike tilfelle skal identifiseres under befaringen, anmerkes og legges fram for sakkyndig nemnd. 8.5 Dokumentasjon av fakta- feil Dersom befarer oppdager avvik i fakta i forhold til takseringsgrunnlaget, skal befarer måle inn rette arealverdier slik at administrasjonen kan korrigere takseringsgrunnlaget. 8.6 Juridiske avklaringer Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til eiendomsskatt. Nedenfor går en gjennom noen viktige juridiske avklaringer som vil bli viktige for Siljan kommune i samband med takseringen. Taksten skal speile gjeldende verdinivå. Sakkyndig nemnd skal taksere med dette som utgangspunkt. For å komme fram til rett takst, kan nemnda støtta seg til ulike beregningsmetoder: - Sjablongtakst som speiler vurdert gjennomsnittsverdi for ulike bygningstyper - Gjenskaffelsesverdi - Avkastningsverdi Likebehandling

15 Metoden har sterkt fokus på likebehandling gjennom utarbeidelse av skriftlige rammer for takseringen, vurdering av ytre og indre faktor ved befaring og systematisk kvalitetssikring og revisjon. Det er eiendommen som objekt som skal takseres Det blir ikke lagt vesentlig vekt på eiendommens potensiale. Det er eiendommen som objekt slik den fremstår pr som blir taksert. Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved takseringa. Som nevnt er det eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom for eksempel private avtaler, skal ikke vurderes. For eksempel vil en avtale om borett ikke påvirke taksten. Festetomter med langsiktige festekontrakter skal vurderes som selveiertomt Med langsiktig er ment en festekontrakt med mulighet for forlengelse eller innløsning. Statlige og kommunalt eide AS. Alle organisasjoner som før var del av kommunen eller statens virksomhet, og som nå er gjort om til offentlig eide AS, og dermed egne juridiske enheter, skal betale eiendomsskatt på lik linje med andre juridiske organisasjoner, dersom lov eller forskrift til lov ikke entydig sier noe annet. Hvilke eiendommer som skal fritas etter eigedomsskattelova 5, er ikke gjenstand for politisk vurdering. 9 RAMMER FOR KOMMUNIKASJON MED EIERNE Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takstene som blir lagt ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor interesse av at eierne har kunnskap om hvordan takseringen er lagt opp og hvilke rettigheter eierne har i samband med takseringen. Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for dette formålet. 10 SAKSBEHANDLING Sakkyndig nemnd får tilsendt takstlister for kontroll. Takstlistene har informasjon om eier, eieradresse, sjablongtakst, valg av indre faktor for den enkelte eiendom og forslag til takst. Nemndsmedlemmene merker av de eiendommer de ønsker skal gås spesielt gjennom i møte. 11 RIKTIG SAKSBEHANDLING Alle forslag til takstvedtak blir lagt frem til sakkyndig nemnd som gjør foreløpig vedtak. Når det foreligger foreløpig vedtak for alle eiendommene, vurderer sakkyndig nemnd prinsipp, takstnivå og takstsforskjeller på nytt. Dette for å revurdere om de valgte parameterne og prinsippene for enkelttakseringer er rette. Sakkyndig nemnd kan nå gjøre justeringer gjennom endring av rammene for taksering, for så å gjøre endelige takstvedtak.

16 12 OPPLEGG FOR HÅNDTERING AV KLAGER PÅ TAKST OG FEIL Offentlig ettersyn og behandling av klager på takst er viktige elementer i arbeidet med å sikra lik behandling av eierne. Behandling av takster har sterk kvalitetsfokus Feil og feilretting. Dersom sakkyndig nemnd har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av nemnda selv. Saken blir da ikke lagt frem for sakkyndig ankenemnd. Ved feilretting av takst, skal eier få nye seks ukers klagefrist på ny takst Behandling av klager. Behandling av klager på takst er vedtatt av kommunestyret og foreligger i Vedtekter for eiendomsskatt i Siljan kommune. Det praktiske behandlingsopplegget skal nemndene ta stilling til senere i prosessen. Administrasjonen skal uavhengig av valg av opplegg for klagebehandlingen: - Journalføre alle klager og forespørsler om feil - Kategorisere klager og forespørsler om feil. 13 MILEPÆLER I FRAMDRIFTEN Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takseringen og at framdriften i arbeidet skjer innenfor rammene som lovverket og kommunestyret har trukket opp.

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane.

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Gran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Vedtatt i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt i møte 29. juni 2005. Revidert i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Børsa 10.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET.... 3 1.1. HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 5 2.1. FAKTA OM EIENDOMMEN... 5 2.2.

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.08 Endelig behandlet i kommunestyret 24.06.08 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sortland kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Sakkyndig ankenemnd i møte 26.08.09 og 31.08.09 Sist revidert og vedtatt 15.03.2010

Detaljer

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune 1 Kristiansand kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Endelig vedtatt av Sakkyndig nemnd i møte 22. februar 2011. Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Evenes kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Endelig utgave er vedtatt i forbindelse med endelig fastsettelse av

Detaljer

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Offentlig fra 3.3.06 Gjøvik kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Vedtatt 22. juni 2005 revidert:

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Innhold 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Takseringsmetode...4 2.1 Fakta om eiendommen... 4 2.2 Vurdering av eiendommen... 4 3 Ytre rammeforutsetninger...5

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 14.06.2017 Kommunestyrets vedtak 15.12.2016 om innføring av eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nordre Land kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er internt arbeidsdokument fram til offentlig ettersyn av takster i mars 2014 Sakkyndig nemnd og

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven)

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Dette dokumentet gjelder for all taksering i perioden 2017 til 2026. Endelig

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt

Takseringsregler for eiendomsskatt Forslag til Takseringsregler for eiendomsskatt Balsfjord kommune 2017 2026 Innhold 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer for takseringen... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Politiske rammer...

Detaljer

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Snåsa kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 27.03.2014.

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 16.02.2017 INNLEDNING... 3 1. RAMMEBETINGELSER... 4 1.1. JURIDISKE RAMMER... 4 1.2. POLITISKE RAMMER... 4 1.3. TEKNOLOGISKE RAMMER...

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Meråker kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 23. februar 2017 Rammer og retningslinjer for takseringen

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

HVA DOKUMENTET OMFATTER...

HVA DOKUMENTET OMFATTER... Bardu kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt revidert 2013 Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 24.04. 2007. og 16.01.2014 Skattetakstnemnda,

Detaljer

OSEN KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06.

OSEN KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06. OSEN KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Verdsettelse... 3 1.2. Omtaksering

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING ØSTRE TOTEN KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt av sakkyndig nemnd i Østre Toten kommune 19.01.2017 Østre Toten kommune skal innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gausdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd, Sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Gausdal kommune har gjennomført en prosess for å komme

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Rennebu kommune. Vedtatt av takstnemnda den 28.01.2015.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Rennebu kommune. Vedtatt av takstnemnda den 28.01.2015. 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Rennebu kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling Utvalg: Skattetakstnemnda Møtested: Møtesalen, 2. etg., Herredshuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 14-18 Til stede: Navn Funksjon Repr Kristin Hunstad

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. En prosjektgruppe i Bømlo kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til felles rammer og retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen...

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen... Fræna kommune Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Fræna kommune med virkning fra 1. januar 2014 Vedtatt 05. 02. 2014 Taksering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02.

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02. VERDAL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Skattetakstnemnda og administrasjonen i Verdal kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til rammer og

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2.

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. LEVANGER KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. februar 2011 Revidert 27. oktober 2011: Punkt 5.5 endret med teksten: Det

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT STORD KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT Vedtekne av sakkunnig takstnemnd i Stord kommune 22.03.2013 STORD KOMMUNE Rådmannskontoret Rådhuset 5402 Stord. INNHALD: 1 Om dokumentet....

Detaljer

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Kongsberg kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Kongsberg kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd 19. februar 2015 Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering

Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering Ballangen kommune Sakkyndig nemnd Vedtatt den 4.11.2015 under sak 5/15 Avsnitt Innholdsfortegnelse Side Innhold 1. Taksering av eiendommer i Ballangen kommune...

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt at!t~y kommune ~~ Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dette dokumentet inneholder rammene og retningslinjene for takseringsarbeid i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Steigen kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Steigen kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Steigen kommune har gjennomført

Detaljer

Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975".

Retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975. HARSTAD KOMMUNE NOTAT VÅR REF: Areal- og byggesakstjenesten 18.02.2011 JIL/2014/124/232 Retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975". Dokumentet er grunnlaget

Detaljer

Nesset kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven.

Nesset kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Nesset kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Versjon 8: Vedtatt 19.02.2015 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer og danner grunnlag for alle taksering som blir

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer