Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013"

Transkript

1 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd

2 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig nemnd i samband med utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen for Utgangspunktet for taksering er referert i eigedomsskattelova 8A-2: Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Dette dokumentet ligg til grunn for takst i samsvar med eigedomsskattelova 8. Retningslinjene skal bidra til at takstnivået blir fastsatt i samsvar med de vurderingene sakkyndig nemnd har lagt vekt på. 1.1 Hva dokumentet omfatter Dette dokumentet om rammer og retningslinjer for taksering tar stilling til følgende: Takseringsmetode Valg av takseringsmetode er et viktig valg som påvirker likebehandlingen. Ytre rammevilkår Det er tre ytre rammevilkår som prosjektet må rette seg etter: - De juridiske rammene som ligg til grunn for takseringsarbeidet - De politiske rammene som kommunestyret i Siljan har vedtatt. - De muligheter og avgrensninger som teknologien gir. Overordnede rammer vedtatt av sakkyndig nemnd Gjennom dette dokumentet trekker sakkyndig nemnd opp rammer som takseringsmedarbeiderne skal holde seg innenfor ved befaring. Slike rammer er: - Gruppering av eiendommer - Gjennomsnittlige verdier for eiendomsgrupper (sjablonger) - Verdiforskjeller i ulike skattesoner (sonefaktor) Dersom rammene ikke blir fulgte ved enkelttakseringer, skal dette begrunnes særskilt når takstforslaget blir lagt frem for den sakkyndige nemnda. Retningslinjer for bruk av indre faktor (standard på bygningene) og kommentarer ved befaring av enkelteiendommer Dette dokumentet trekker opp retningslinjer for vurderinger av den enkelte eiendom. Dersom disse retningslinjene blir sett bort fra, skal det begrunnes særskilt. Retningslinjer for bruk av ytre faktor (beliggenhet) og kommentarer ved befaring av enkelteiendommer

3 Dette dokumentet trekker opp retningslinjer for vurderinger av den enkelte eiendom. Dersom disse retningslinjene blir sett bort fra, skal det begrunnes særskilt. Praktisk behandling i sakkyndig nemnd I dokumentet blir det skissert et opplegg for behandling av forslag til enkelttakster i sakkyndig nemnd. Arbeidsopplegget for sakkyndig ankenemnd tar en stilling til når klager på takst er kommet inn etter offentlig ettersyn. Behandling av klager på takst og feil på takseringsgrunnlaget Det vil komme inn klager på grunn av uenighet om takst som en følge av feil eller som følge av uenighet i vurderingene som er gjort. I dette dokumentet blir det skissert rammer og praktisk opplegg for behandling av feil og behandling av klager på takst. 2 TAKSERINGSMETODE Siljan kommunestyre har gjort vedtak (K-sak 03/13) om å benytte formuesgrunnlaget som fremkommer av selvangivelsen som takstgrunnlag for alle boliger. Boligeiendommene vil derfor ikke bli taksert. Takstgrunnlaget vil bli oversendt kommunen fra Skatteetaten i løpet av november hvert år (for 2014 legges verdien pr til grunn). Når det gjelder fritidsboliger og landbrukeseindommer vil det bli gjennomført taksering etter eiendomsskattelovens regler. Denne taksten bygger på: - Fakta om eiendommen - Vurdering av eiendommen 2.1 Fakta om eiendommen Fakta om eiendommen er: - Eieropplysninger (type eiendom, eiendomsidentifikasjon, eier og eierrepresentant) - Tomtestørrelse m2 - Faste installasjoner (identifiserte installasjoner som skal være med i taksten) - Bygningstyper og bygningsstørrelse med areal for hver etasje. Faktaopplysninger om tomt og bygninger blir hentet fra Matrikkel-registeret som er et offisielt register for Grunneiendommer, Adresser og Bygninger. Registreringen i Matrikkel skjer i samsvar med registreringsinstruksen utgitt av Statens Kartverk. Når det gjeld areal i bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet blir målt for hver etasje i bygningen. Etasjene er gruppert i: - Kjelleretasje - Underetasje/sokkeletasje

4 - Hovedetasje (H1, H2 osv) - Loftsetasje Dette er samme gruppering som Matrikkel-registeret benytter. 2.2 Vurdering av eiendommen Eiendommene skal vurderes gjennom dette rammedokumentet og ved befaring. Gjennom dokumentet vurderer vi og tar standpunkt til: - Om det er nødvendig å gruppere eiendommer i skattesoner. - Gjennomsnittsverdier for eiendomsgrupper. Kombinasjon mellom arealstørrelse fordelt på etasjer og valgte sjablongverdier gir sjablongtakst for eiendommene. - Eventuelle sonevise skiller på verdinivået for eiendomsgruppene. Befaring Gjennom befaring utført av befaringspersoner skal sakkyndig nemnd vurdere om det er forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten. Vurderinger ved befaringen skal følge de rammer og retningslinjer som nemnda har trukket opp. Vurderinger av eiendommer er vanskelig. En legger derfor tre hovedkriterier til grunn for vurderingen under befaringen: - Være prinsipiell (lik behandling). Vedtak gjort av sakkyndig nemnd fastsetter de prinsippene som en må følge i enkeltsaker. - Akseptere grove skjønnsvurderinger. Befaring vil i det vesentlige være en utvendig befaring som gir grovkorna vurderinger. - Være forsiktig. Utvendig befaring gir et grovt vurderingsgrunnlag som kan gi usikkerhet. Tvil bør komme eieren til gode. Opplæring av medarbeidere. For at alle i prosjektet skal være samstemte med hensyn til vurderinger, ber sakkyndig nemnd om at administrasjonen sørger for løpende opplæring. 2.3 Behandling av fakta og informasjon om den enkelte eiendom Kommunen har anskaffet et fagsystem for behandling av eiendomsskattefaglig informasjon (KomTek E-skatt). I dette systemet blir alle fakta om den enkelte eiendom behandlet og vurdert innenfor de juridiske rammene som gjelder, og de rammene som kommunestyret og nemnda har fastsatt. I tillegg kommer de opplysningene som har kommet gjennom informasjon om eiendommen som eier selv har gitt.

5 3 YTRE RAMMER 3.1 Juridiske rammer Med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 med endringer vedtatt av Stortinget våren 2006 og 2012, kan det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knytet til eiendomsskatten. 3.2 Politiske rammer Kommunestyret har den (K-sak 3/13) vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele Siljan kommune. Alle faste eiendommer i Siljan skal takseres, med unntak av eiendommer som har fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. En taksering av disse eiendommene vil eventuelt skje dersom eiendommene av ulike årsaker skal betale eiendomsskatt. Heller ikke boligeiendommer som omfattes av reglene om at formuesverdien skal benyttes som skattegrunnlag skal takseres, jfr. eigedomsskatteloven 8C. Eiendommer som kan ha fritak fra eiendomsskatt etter 7 i eiendomsskatteloven takseres. Vedtekter Siljan kommunestyre har ved vedtak av vedtatt vedtekter som gir rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Skattesats Kommunestyret skal hvert år fastsette satser for eiendomsskatt som skal være mellom 2 og 7 av skattegrunnlaget. Kommunestyret kan vedta å innføre et bunnfradrag pr godkjent boenhet. Bunnfradraget kan endres hvert år. Kommunestyret kan fastsette en såkalt reduksjonsfaktor, dvs sette eiendomskattetakstene lavere enn eiendommenes omsetningsverdi. Vedtas slik faktor, gjelder vedtaket i 10 år. Takstnivået blir lagt på 2011 nivå. I 2011 ble verk og bruk og næringseiendommer omtaksert, og en har valgt å beholde disse takstene og legge øvrige takster til 2011 nivå. Eiendomsskatten skrives ut innen 1. mars hvert år. 3.3 Teknologisk ramme Kommunen benytter KomTek E-skatt, et faglig IT-verktøy for eiendomsskatt som tar utgangspunkt i Matrikkel-registeret og som samspiller med andre system kommunen benytter. I takseringsarbeidet må derfor kommunen ta utgangspunkt i eiendomsgrupperingene og arealmålemetodene i matrikkelen.

6 4 HOVEDRAMMER FOR TAKSERING 4.1 Elementer som inngår i begrepet fast eiendom Eiendommene som skal takseres kan vær sammensatt av tre hovedelementer: - Tomt - Bygninger - Faste anlegg og installasjoner Faste anlegg og installasjoner kan være sammensatt av faste driftsmidler i industrieiendommer og spesielle anlegg som kaier, veier, parkeringsplasser m.m. Disse anleggene blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ved taksering blir alle disse elementene vurderte, men takstforslaget viser takst for eiendommen som helhet. 4.2 Gruppering av eiendommene Utgangspunktet for gruppering av eiendommene som skal takseres er bygningstypene i matrikkel-registeret, det vil si bygningen sin funksjon. Enkelte eiendommer i Siljan kommune kan ha blandet bruk. I registeret blir slike eiendommer lagt til det bruksområde som har størst arealdel i bygningen. Det betyr som eksempel at et forretningsbygg der 49 % av bruksarealet er bolig og 51 % av arealet er forretning, blir gruppert under kategori kontor og forretning. Tilsvarende bygning med 51 % bolig og 49 % forretning blir gruppert under kategori bolig. I tilfelle der bygninger har ulike funksjoner, blir hver funksjon taksert for seg. 4.3 Sjablongverdier som gjenspeiler gjennomsnittsverdier for eiendomsgruppene Sjablongverdiene for eiendomsgrupper er valgt etter at sakkyndig nemnd har hentet inn informasjon om omsetningsverdier for eiendommer. Det er bla benyttet et program som heter Eiendomsverdi, hvor statistikk og omsetninger er hentet inn. Det er og gjort sonderinger og utført prøvetakseringer. Skattenivået er satt til år 2012 nivå. Det vil si at også senere takserte skatteobjekt blir regulert til 2012 nivå, med unntak av kraftanlegg. Dette fordi kommunen hadde en omtaksering av verk og bruk samt næring i På grunnlag av denne faktainformasjonen og vurderinger som er hentet inn, fastsetter sakkyndig nemnd sjablongverdiene medregnet etasjefaktorer og sonefaktorer til de enkelte eiendomsgruppene slik det fremgår under. Sakkyndig nemnd har valgt å utarbeide sjablongverdier også for boligeiendommer da det på nåværende tidspunkt er noe uklart hvor omfattende skatteetatens lister over boligeiendommer i Siljan er.

7 5 BOLIGEIENDOM Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i Matrikkelen eller byggesaksarkivet, vil besiktigelsespersonen utføre en tilstrekkelig registrering av faktainformasjon ved befaringen. 5.1 Hovedbygg METODE HOVEDBYGG BOLIG Takst for bolig (TB ) fastsettes etter følgende formel: TB = PB * BAB, hvor PB = Pris bolig (Pr. m². beregnet areal) BAB = Beregnet areal bolig (Faktor 1) PB Pris Bolig Pris pr m² beregnet areal (PB) for bolig, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi, beregnet for en normal bolig. - Pris pr. m² beregnet areal enebolig = kr Pris pr. m² beregnet areal Leilighet = kr BAB Beregnet Areal Bolig ( faktor 1) Boligen sitt totale bruksareal regnes om til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike etasjene i boligen. Faktorene for de forskjellige areala er som følger: Kjellerplan (K): = 0,3 Underetasje (U): = 0,8 Hovedetasje (H) = 1,0 Loft (L) = 0,7 Definisjon av etasjetyper følger Matrikkelens Registreringsinstruks. 5.2 Andre bygg til bolig Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for bolig.

8 Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andre bygg fastsettes etter en pris antatt gjennomsnittsverdi som følger: - Pris per m² normal standard = kr Boligtomt Bebygd boligtomt Tomtepris Bolig (TPB) = kr Skattetaksten for boligtomter blir fastsatt til en fast pris pr. tomt som så blir vektet opp mot hvor sentralt og attraktivt tomten ligger (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra standarden. 5.4 Sonefaktor (SF) Etter en gjennomgang av omsetningsverdier og prøvetaksering av boliger og fritidseiendommer i kommunen er det valgt og ikke benytte soneinndeling i Siljan kommune, verken på boligeiendommer eller fritidsboliger. 5.5 Takst samlet skatteeiendom Skattetakst = (STB + TPB) * YF * IF, der STB = Sum Takst Bygning(er) TPB = Tomte Pris Bolig YF = Ytre Forhold (faktor 1) IF = Indre Forhold (faktor 2) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommen sin verdi i forhold til plassering. Dette gjelder så vel attraktiv geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommen sin verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det bygget sin alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke befaringspersonenes bruk av faktoren. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle.

9 5.6 Seksjonerte boliger Dette gjelder eiendommer som er oppdelt i eierseksjoner etter eierseksjonslova (lov 31/1997) Bolig Verdien blir fordelt etter tinglyst seksjonsbrøk. Skattetakstskjemaet fylles ut i sin helhet for den delen som gjelder boligen. Kvadratmeterpriser benyttes som for leiligheter. Takstmannen har også mulighet til å taksere eiendommen ved bruk av protokoll Tomt Tomteverdier settes som for boliger, men deles etter sameiebrøken Garasjeanlegg Verdi av garasje som hører med til seksjonerte boliger blir sett på same måte som for garasjer i eneboliger. 5.7 Borettslag Borettslag takseres som vanlig bolig eller leiligheter, uten hensyn til fellesgjeld.

10 6 Fritidseiendom Der det ikke er tilstrekkelig informasjon i Matrikkel eller byggesaksarkivet, vil befaringspersonen utføre en tilstrekkelig registrering av faktainformasjon ved befaringen. 6.1 Hovedbygg METODE HOVEDBYGG FRITID Takst for fritid (TF ) fastsettes etter følgende formel: TF = PF * BAF, hvor PF = Pris fritid (Pr. m². beregnet areal) BAF = Beregnet areal fritid (Faktor 1) PF Pris Fritid Pris pr m² beregnet areal (PF) for fritid, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi, beregnet for en normal fritidsbolig. - Pris pr. m² beregnet areal fritidsbolig = 9.000,- BAF Beregnet Areal Fritid ( faktor 1) Fritidsboligens totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike planene i fritidsboligen. Faktorene for de forskjellige arealene er som følger: Kjellerplan (K): = 0,3 Underetasje (U): = 0,8 Hovedetasje (H) = 1,0 Loft (L) = 0,7 Definisjon av etasjetyper følger Matrikkel registreringsinstruks. 6.2 Andre bygg til fritidsbolig Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for fritidsbolig. Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andre bygg fastsettes etter en pris antatt gjennomsnittsverdi som følger: - Pris per m² normal standard = kr Fritidtomt Tomtepris Fritid (TPF) = kr Skattetaksten for fritidtomter settes til en fast pris pr. tomt som så blir vektet opp mot hvor sentral, attraktiv og hvor tomten er plassert. I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra standarden.

11 6.4 Takst samlet skatteeiendom Skattetakst = (STB + TPB) * YF * IF, der STB = Sum Takst Bygning(er) TPF = Tomte Pris Fritid YF = Ytre Forhold (faktor 1) IF = Indre Forhold (faktor 2) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til plassering. Dette gjelder så vel attraktiv geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan ha avvik fra dette i spesielle tilfelle. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke befaringspersonenes bruk av faktoren. Befaringspersonene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfelle. Seteranlegg som har klar funksjon som fritidshytte blir taksert som dette. For disse blir bygningstype i matrikkelen endret slik at det samsvarer med funksjon. Deler av eldre seteranlegg som ikke har fått ny funksjon, blir fritatt for eiendomsskatt etter 5 h. i eigedomskattelova. Sjablongverdier for ulike eiendomsgrupper Tomter og bygninger Eining Pris (kr.) Enebolig, tomannsbolig Pr. m Leilighet (rekkehus, Pr. m kjedehus, andre småhus) Fritidsbolig Pr. m Naust Pr. m Garasje, Uthus, carport Pr. m Boligtomt Stk pris Tomt: Våningshus, Stk pris kårhus, andre bolighus på landbrukseiendom. Tomt: Fritidsbolig/bustad/naust Stk pris

12 6.5 Bunnfradrag Dersom Siljan kommune vedtar at det skal benyttes bunnfradrag, skal bunnfradraget gis til alle registrerte boenheter som er registrert i matrikkelen og som blir benyttet til varig opphold. Det gis ikke bunnfradrag til hybler i enebolig. Ved tvilstilfelle med hensyn til om det foreligger en selvstendig boenhet, blir dette avgjort på grunnlag av skjønn. Ved den skjønnsmessige vurderingen legger kommunen blant annet vekt på følgende forhold: Om vedkommende bygning er godkjent for varig opphold, om arealet har utgang til ytre rom, om det foreligger mulighet for å lage egen varmmat og om det foreligger eget bad og WC. 7 NÆRINGSEIENDOM Næringseiendom takseres av takstmann etter en antatt omsetningsverdi. 8 RAMMER FOR ENKELTAKSERINGER For og sikre mest mulig lik behandling, ønsker sakkyndig nemnd å trekke opp rammer og retningslinjer for befaring og taksering av enkelteiendommer. I utgangspunktet skal alle eiendommer befares. Som hovedregel blir det gjennomført utvendig befaring. Det kan gjennomføres innvendig befaring når det er klart at utvendig befaring ikke gir nok grunnlag, sammen med annen informasjon, til å gjennomføre en taksering eller når eieren ber om det. 8.1 Overordnede krav Rammer De politiske, juridiske og teknologiske rammene må følges. Metode. Metoden som sakkyndig nemnd har vedtatt, og som er beskrevet i dette dokumentet, skal benyttes. Blir annen metode benyttet skal dette begrunnes. 8.2 Arealstørrelser Ved arealberegninger skal bruksareal (BRA) på bygningen benyttes. Bruksareal er i samsvar med NS Dette arealet blir hentet fra kommunen sitt Matrikkel-register. Også arealet på tomter blir hentet i kommunen sitt Matrikkel-register. Tomt med blandet bruk (næring/bustad). Tomtearealet blir lagt til den eiendomsgruppen som er dominerende på eiendommen. Andre tomter Eiendommer som ikke er landbrukseiendommer blir satt til maks m². (gjelder ikke næringseiendommer. De blir taksert til faktisk areal)

13 Sirkeleiendommer blir satt til en normaltomt på m². (Eiendommer ikke klart definert i kart). Punktfeste vert sett til m² for bolig/hytte Spesielle eiendommer. Spesielle eiendommer skal legges fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. Årsak til avvik fra sjablongtakst skal alltid begrunnes. 8.3 Bruk av protokolltakst Spesielle eiendommer, kan få egen protokolltakst som enten endrer sjablongtaksten (endringsprotokoll) eller som erstatter protokolltaksten (erstatningsprotokoll). Slike avvik fra sjablongtaksten er vesentlig andre grunner enn standard og kvalitet (ytre/indre faktor) Eksempel på eiendommer som kan få protokolltakst er: Store bygninger der deler av bygningen ikke er i bruk/ikke har funksjon (endringsprotokoll). Spesielle eiendommer der sjablongtaksten ikke passer inn. Tårn, spesielle industrianlegg m.m. (erstatningsprotokoll). 8.4 Andre rammer for taksering Landbrukseiendommer De fleste landbrukseiendommene i kommunen er konsesjonspliktige, og dermed ikke fritt omsettelige. Våningshus/kårboliger med tilhørende garasje og tomt blir derfor taksert etter et forsiktighetsprinsipp. Tilhørende tomt blir satt til m² pr. bolig-/fritidsbygg. Som jordog skogbrukseiendommer blir regnet eiendommer som i matrikkel-registeret er registrerte som landbrukseiendom. I de tilfeller der et eller flere av husene er trukket ut av tunet og står fritt, blir disse vurderte som selvstendige og med egen tomt. Eiendommer innenfor LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftseiendommer) All bygningsmasse på slike eiendommer skal takseres ut fra funksjon (slik det blir gjort på andre bolig-, fritids- og næringseiendommer), mens tomtearealet utover m² pr. bolig- /fritidsbygg blir vurdert som for landbrukseiendommer. Taksering av konsesjonsfri landbrukseiendom Landbrukseiendommer som ikke er underlagt konsesjonsordningen får same verdisetting som boligeiendommer i same område. Det skal likevel ikke skattes for areal som blir benyttet til landbruksmessig drift på disse eiendommene. Det skal ikke skattes for landbruksbygg som ikke er i bruk. Unntaket er dersom de blir benyttet til kommersiell virksomhet, for eksempel lager. Byggene skal da skattlegges som næringsbygg. Dersom en eiendom får endret konsesjonsstatus etter taksering, skal de retakseres i samsvar med ovennevnte regler.

14 Håndtering av regulerte tomter som ikke er utskilt fra landbrukseiendom. Disse blir håndtert som landbrukseiendom inntil de blir skilt ut med eget bruksnummer, med begrunnelse i at jorda blir drevet som landbruk så lenge disse ikke er skilt ut. Ikke utbygde deler av regulerte felt. Verdien av udelte regulerte tomtefelt blir satt til verdien av m², er lik (2) normaltomter, uavhengig av hvor mange tomter som inngår i feltet. Dette for ikke å øke kostnaden og risikoen til regulanten. Det skal ikke betales eiendomsskatt for rest- og friareal som kommunens eiendomskontor vurderer til å være uegnet til utbygging etter reguleringsformålet. Håndtering av samdrift og maskinsamarbeid Samdrift og maskinsamarbeid blir håndtert som vanlig landbruk og ikke som næring. Seksjonerte eiendommer. For seksjonerte eiendommer blir hver seksjon taksert som eget skatteobjekt. Seksjonerte enheter blir taksert ut fra det areal (BRA) som de disponerer. Felles areal blir fordelt i forhold til brøken disponert areal (BRA) av totalt areal. Tomt blir fordelt etter seksjonert eierbrøk. Ved blandet bruk blir næringsdelen og boligdelen taksert separat. Ikke måleverdig areal i matrikkelen som likevel skal takseres Det kan finnes tilfeller der bygningsdeler etter etasjer ikke er definerte som måleverdig i matrikkelen, men som helt klart har takstmessig verdi. Slike tilfelle skal identifiseres under befaringen, anmerkes og legges fram for sakkyndig nemnd. 8.5 Dokumentasjon av fakta- feil Dersom befarer oppdager avvik i fakta i forhold til takseringsgrunnlaget, skal befarer måle inn rette arealverdier slik at administrasjonen kan korrigere takseringsgrunnlaget. 8.6 Juridiske avklaringer Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til eiendomsskatt. Nedenfor går en gjennom noen viktige juridiske avklaringer som vil bli viktige for Siljan kommune i samband med takseringen. Taksten skal speile gjeldende verdinivå. Sakkyndig nemnd skal taksere med dette som utgangspunkt. For å komme fram til rett takst, kan nemnda støtta seg til ulike beregningsmetoder: - Sjablongtakst som speiler vurdert gjennomsnittsverdi for ulike bygningstyper - Gjenskaffelsesverdi - Avkastningsverdi Likebehandling

15 Metoden har sterkt fokus på likebehandling gjennom utarbeidelse av skriftlige rammer for takseringen, vurdering av ytre og indre faktor ved befaring og systematisk kvalitetssikring og revisjon. Det er eiendommen som objekt som skal takseres Det blir ikke lagt vesentlig vekt på eiendommens potensiale. Det er eiendommen som objekt slik den fremstår pr som blir taksert. Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved takseringa. Som nevnt er det eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom for eksempel private avtaler, skal ikke vurderes. For eksempel vil en avtale om borett ikke påvirke taksten. Festetomter med langsiktige festekontrakter skal vurderes som selveiertomt Med langsiktig er ment en festekontrakt med mulighet for forlengelse eller innløsning. Statlige og kommunalt eide AS. Alle organisasjoner som før var del av kommunen eller statens virksomhet, og som nå er gjort om til offentlig eide AS, og dermed egne juridiske enheter, skal betale eiendomsskatt på lik linje med andre juridiske organisasjoner, dersom lov eller forskrift til lov ikke entydig sier noe annet. Hvilke eiendommer som skal fritas etter eigedomsskattelova 5, er ikke gjenstand for politisk vurdering. 9 RAMMER FOR KOMMUNIKASJON MED EIERNE Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takstene som blir lagt ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor interesse av at eierne har kunnskap om hvordan takseringen er lagt opp og hvilke rettigheter eierne har i samband med takseringen. Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for dette formålet. 10 SAKSBEHANDLING Sakkyndig nemnd får tilsendt takstlister for kontroll. Takstlistene har informasjon om eier, eieradresse, sjablongtakst, valg av indre faktor for den enkelte eiendom og forslag til takst. Nemndsmedlemmene merker av de eiendommer de ønsker skal gås spesielt gjennom i møte. 11 RIKTIG SAKSBEHANDLING Alle forslag til takstvedtak blir lagt frem til sakkyndig nemnd som gjør foreløpig vedtak. Når det foreligger foreløpig vedtak for alle eiendommene, vurderer sakkyndig nemnd prinsipp, takstnivå og takstsforskjeller på nytt. Dette for å revurdere om de valgte parameterne og prinsippene for enkelttakseringer er rette. Sakkyndig nemnd kan nå gjøre justeringer gjennom endring av rammene for taksering, for så å gjøre endelige takstvedtak.

16 12 OPPLEGG FOR HÅNDTERING AV KLAGER PÅ TAKST OG FEIL Offentlig ettersyn og behandling av klager på takst er viktige elementer i arbeidet med å sikra lik behandling av eierne. Behandling av takster har sterk kvalitetsfokus Feil og feilretting. Dersom sakkyndig nemnd har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av nemnda selv. Saken blir da ikke lagt frem for sakkyndig ankenemnd. Ved feilretting av takst, skal eier få nye seks ukers klagefrist på ny takst Behandling av klager. Behandling av klager på takst er vedtatt av kommunestyret og foreligger i Vedtekter for eiendomsskatt i Siljan kommune. Det praktiske behandlingsopplegget skal nemndene ta stilling til senere i prosessen. Administrasjonen skal uavhengig av valg av opplegg for klagebehandlingen: - Journalføre alle klager og forespørsler om feil - Kategorisere klager og forespørsler om feil. 13 MILEPÆLER I FRAMDRIFTEN Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takseringen og at framdriften i arbeidet skjer innenfor rammene som lovverket og kommunestyret har trukket opp.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Vedtatt 30.03.2009 i sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag Side 3 Politisk behandling 1. Boligeiendom Side

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Lillesand Kommune. Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune. Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd

Lillesand Kommune. Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune. Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd Lillesand Kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE Vedteke av Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, 26.02.2015 1 Innhald 1. Orientering... 4 2. Kva dokumentet omfattar... 4 3.

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer