H Thorstensen Erling Magne Foss H Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik SP Astrid Sofie Dalhaug KRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H Thorstensen Erling Magne Foss H Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik SP Astrid Sofie Dalhaug KRF"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 12:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen AP Gunhild Lund Kvaale FRP Terje Bremnes Granmo AP Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Randi Johnsen Eikevik Anne S. Svendsen AP Mostervik Geir Roar Larsen AP Torstein Fosmo AP Ole Marius Holden AP Tanja Elton AP Per Arild Lyng AP Jahn Harry Kristiansen AP Kirsti Hamre Nilsen H Maja Berg H Anne Grete H Thorstensen Erling Magne Foss H Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik SP Astrid Sofie Dalhaug KRF Bjørnstad Tor Dahl V Rakel Therese S. SV Trondal Arve Ørsjødal FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP Laila Tøndel V Eugen G Sørmo H Eva Elisabeth Belboe H Randi Hansen AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Gunnar Lohse Lill Harriet Sandaune Eva Lundemo Eva Elisabeth Belboe Brit Ragnhild Aune Eugen G Sørmo H Even Ytterhus Laila Tøndel V Tor Olav Langjord Randi Hansen AP Merknader Ordfører orienterte om den nye kommunereformen.

2 Arvid Hanssen, Konsek, deltok under PS 85/14 og 86/14 PS 90/14 ble flyttet til PS 95/14 Geir Larsen (AP) innvilget permisjon fra kl , Ellen Z Buaas (AP) tiltrådte som vara. Kirsti Hamre Nilsen (H) permisjon fra kl , Eugen Sørmo (H) tiltrådte som vara i det tidsrommet. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kristian Rolstad Rådmann Randi Hammer Sekretær Fosmo Elise Margrethe Sekretær Mathisen Tone Østvang Kommunalsjef Randi Rasmussen Organisasjonssjef Randi Grøndal Økonomisjef Ester Sandtrø Kommunalsjef Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

3 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Referatsaker RS 51/14 Protokoll fra møte i kontrollutvalget / RS 52/14 RS 53/14 Møteprotokoll Malvik kirkelige fellesråd Oversendelse av særutskrifter til behandling i kommunestyret Saker til behandling 2010/ / PS 85/14 Plan forvaltningsrevisjon / PS 86/14 Plan for selskapskontroll / PS 87/14 PS 88/14 Representant til styret i Malvik Drosjesentral AS Byggekomite - oppnevning av politiske medlemmer 2009/ / PS 89/14 Kriterier for tildeling av praktisk bistand 2014/ PS 90/14 Bygging av ny barnehage i Hommelvik 2014/ PS 91/14 PS 92/14 PS 93/14 PS 94/14 Betalingsregulativ for navnede minnelunder i Malvik Gebyrregulativ 2015, FDV- Kommunalteknikk Gebyrregulativ Areal og samfunnsplanlegging Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller. PS 95/14 Kommuneplanens handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015 Forespørsel 2014/ / / / / FO 7/14 Interpellasjon - flytting av Plankbærar'n 2014/ Øvrig agenda: Det vil bli servert et varmt måltid ca. kl

4 Referatsaker RS 51/14 Protokoll fra møte i kontrollutvalget RS 52/14 Møteprotokoll Malvik kirkelige fellesråd RS 53/14 Oversendelse av særutskrifter til behandling i kommunestyret

5 Saker til behandling PS 85/14 Plan forvaltningsrevisjon Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen. Behandling i kontrollutvalget Kontrollutvalget la inn ett nytt prosjekt i planen knyttet til beredskapsarbeidet i kommunen. 4 prosjekt ble satt opp i prioritert rekkefølge. Videre tok kontrollutvalget med ytterligere 2 prosjekt som uprioriterte i planen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kontrollutvalget : Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen. Anne Mostervik (AP) fremmet følgende endringsforslag: Punkt 4 prioriterte områder i Plan for forvaltningsrevisjoner strykes. Votering: Endringsforslaget fra Mostervik, enstemmig vedtatt. Innstillingen med endringsforslaget, enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen. Punkt 4 prioriterte områder i Plan for forvaltningsrevisjoner strykes. PS 86/14 Plan for selskapskontroll Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

6 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål. Behandling i kontrollutvalget Kontrollutvalget understreket nødvendigheten av å følge opp kommunestyrevedtak om styrket eierstyring, som er gjort på bakgrunn av selskapskontroller i 2013 og Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kontrollutvalget : Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål. Innstillingen enstemmig vedtatt Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 3. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål. PS 87/14 Representant til styret i Malvik Drosjesentral AS Rådmannens innstilling Som representant til styret i Malvik Drosjesentral AS i valgperioden (- 2015) velges: Som vararepresentant velges: Bernt Ole Ravlum (AP) fremmet følgende forslag: Styremedlem: Jahn Harry Kristiansen Erling Foss (H) fremmet følgende forslag: Styremedlem Brit Aune Vara Kirsti Hamre Nilsen Bernt Ole Ravlum sitt forslag vedtatt med 17 mot 14 stemmer

7 Varamedlem: Brit Aune enstemmig vedtatt. Styremedlem: Jahn Harry Kristiansen Varamedlem: Brit Aune PS 88/14 Byggekomite - oppnevning av politiske medlemmer Rådmannens innstilling Som fast medlem i byggekomiteen oppnevnes: Medlem: Medlem: Personlig varamedlem: Personlig varamedlem: Bernt Ole Ravlum (AP) fremmet følgende endringsforslag: Representant: Jahn Harry Kristiansen Vara: Johan L. Bjørnstad Per Walseth (H) fremmet følgende endringsforslag: Representant: Arve Ørsjødal Vara: Tor Dahl Endringsforslagene enstemmig vedtatt. Som fast medlem i byggekomiteen oppnevnes: Medlem: Jahn Harry Kristiansen Medlem: Arve Ørsjødal Personlig varamedlem: Johan L. Bjørnstad Personlig varamedlem: Tor Dahl PS 89/14 Kriterier for tildeling av praktisk bistand Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Fremlagte forslag til kriterier for tildeling av praktisk bistand, vedtas. Innstillingen, enstemmig vedtatt.

8 Fremlagte forslag til kriterier for tildeling av praktisk bistand, vedtas. PS 90/14 Bygging av ny barnehage i Hommelvik Rådmannens innstilling - Ny barnehage bygges på Hommelvik Sjøside. - Sandfjæra barnehage bygges som en 5 avdelings barnehage. - Med utgangspunkt i byggekomiteens godkjenning gjennomføres ny anbudskonkurranse - Barnehagen skal stå ferdig senest til barnehageåret 2016 / Vedtak i Kommunestyret Saken utsettes til budsjettmøte Per Walseth ba om at denne saken ble tatt sammen med PS 95/14 Forslaget fra Walseth, enstemmig vedtatt Saken tas sammen med PS 95/14 PS 91/14 Betalingsregulativ for navnede minnelunder i Malvik Rådmannens innstilling Betalingsregulativ for navnede minnelunder og festeavgift for gravplasser i Malvik kommune fra : Engangsavgifter: Urnegrav i navnet minnelund for innbyggere i Malvik kr ,- Urnegrav i navnet minnelund for andre innbyggere kr ,- Urnegraven er fredet i 20 år og fritatt for leieavgift. Årlige festeavgifter: Feste av urneplass for ektefelle/samboer i navnet minnelund kr. 200,- Feste av kistegrav pr. grav kr. 200,- Feste av urnegrav, med plass til 4 urner, pr. grav kr. 200,-

9 Feste av graver med plass til flere enn 4 urner kr. 200,- med tillegg pr. plass kr. 50,- Innstillingen enstemmig vedtatt. Betalingsregulativ for navnede minnelunder og festeavgift for gravplasser i Malvik kommune fra : Engangsavgifter: Urnegrav i navnet minnelund for innbyggere i Malvik kr ,- Urnegrav i navnet minnelund for andre innbyggere kr ,- Urnegraven er fredet i 20 år og fritatt for leieavgift. Årlige festeavgifter: Feste av urneplass for ektefelle/samboer i navnet minnelund kr. 200,- Feste av kistegrav pr. grav kr. 200,- Feste av urnegrav, med plass til 4 urner, pr. grav kr. 200,- Feste av graver med plass til flere enn 4 urner kr. 200,- med tillegg pr. plass kr. 50,- PS 92/14 Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk vedtas. Johan L. Bjørnstad (SP) fremmet på vegne av SP, SV, AP følgende endringsforslag: Fastsetting av gebyrsatsen for slam utsettes. Rådmannen bes utrede fastsetting av gebyr ut fra kubikkbelastning. Rådmann bes undersøk om Innherred renovasjon kan ivareta dette. Rådmann bes om å fremlegge ny sak til kommunestyret snarest mulig og senest til kommunestyret snarest mulig og senest til kommunestyrets møte i februar 15. Endringsforslaget fra Bjørnstad, enstemmig vedtatt.

10 Innstillingen med endringsforslaget, enstemmig vedtatt. Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk vedtas. Med følgende vedtatte endringer: Fastsetting av gebyrsatsen for slam utsettes. Rådmannen bes utrede fastsetting av gebyr ut fra kubikkbelastning. Rådmann bes undersøk om Innherred renovasjon kan ivareta dette. Rådmann bes om å fremlegge ny sak til kommunestyret snarest mulig og senest til kommunestyret snarest mulig og senest til kommunestyrets møte i februar 15. PS 93/14 Gebyrregulativ Areal og samfunnsplanlegging Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Gebyrregulativet 2015 Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst. De enkelte satsene i regulativet avrundes opp til nærmeste 10 kr. Innstillingen enstemmig vedtatt. Gebyrregulativet 2015 Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst. De enkelte satsene i regulativet avrundes opp til nærmeste 10 kr. PS 94/14 Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad: Vi tar forbehold om at det kommer ytterlige informasjon fra rådmann angående kulturskolen til kommunestyret. Rådmannen foreslår at betalingssatsene innen oppvekst økes med 3,0 prosent. Foreldrebetaling forutsetter vedtak i statsbudsjettet. 1. Foreldrebetaling i barnehager Plasstilbud/Oppholdstid Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u 2 580

11 Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u 516 Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 60,- kr. per time Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre. Kostpris i barnehager Ny sats fra Heldag 5 dager 307 Heldag 4 dager 244 Heldag 3 dager 183 Heldag 2 dager 102 Heldag 1 dag 54 Delt plass Skolefritidsordning (SFO) Ny sats fra SFO Hel plass per måned SFO Halv plass per måned SFO Timekjøp per time 71 Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. 3. Kulturskolen Ny sats fra Første elevplass Andre elevplass Tredje elevplass* Fjerde elevplass Gratis 4. Kommunale idrettshaller Sveberghallen Andel av sal Ny sats fra / /3 128 Malvikhallen Andel av sal Ny sats fra / / / /4 84

12 Hommelvik idrettsbygg - gymsal Andel av sal Ny sats fra / / /3 78 Hommelvik idrettsbygg - svømmehall Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 Ekstern leie 283 Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik idrettsbygg - badstue Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 Astrid Dalhaug (KRF), fremmet på vegne av KRF, V, FRP og H, følgende tilleggsforslag: 3. kulturskolen i Teksten i innstillingen strykes og erstattes med: Ordinær plass 3.395,- pr. år. Søskenmoderasjon 50% for søsken nr. 3 og 4 osv. (søsken nr. 2 ordinær pris) Ingen moderasjon når samme barn benytter flere plasser på kulturskolen. Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like Elever kan søke om gratis plass når familiens nette skattbare inntekt er inntil kr ,-. Rakel Trondal,(SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen utreder økonomiske konsekvenser ved å endre betalingssatsene i kulturskolen til kun å ha søskenmoderasjon med følgende satser: 1. barn 2700,- 2. barn 2400,- 3. barn 1600,- 4. barn 500,- Det skal ikke lenger være moderasjon for samme barn med flere plasser. Dette legges frem i revidert budsjett. Torstein Fosmo (AP) fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende endringsforsalg: "Det innføres en ordning hvor leietakere som faller inn under tiltaket «gratis halleie» plikter å melde fra om ubenyttede timer i idrettshaller, kultur- og foreningslokaler eid av Malvik kommune senest 14 dager i forkant. Benyttes ikke tildelt tid blir leietaker fakturert for den ubrukte tida etter gjeldende satser. Tilsynsvakter fører tilsyn med ordningen

13 Per Walseth, fremmet følgende endringsforslag: Det er gratis halleie for barn og unge under 19 år Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: Plasstilbud/Oppholdstid Gjeldende sats Ny sats fra Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 55,- kr. per time 57,- kr per time 60,- kr. per time Votering: Walseth sitt forslag, enstemmig vedtatt: Dalhaug sitt forslag falt med 15 mot 16 stemmer. Trondal sitt forslag, enstemmig vedtatt. Fosmo sitt forslag, enstemmig vedtatt. Rådmannen sitt forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Rådmannen foreslår at betalingssatsene innen oppvekst økes med 3,0 prosent. Foreldrebetaling forutsetter vedtak i statsbudsjettet. 1. Foreldrebetaling i barnehager Plasstilbud/Oppholdstid Gjeldende sats Ny sats fra Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 55,- kr. per time 57,- kr per time 60,- kr. per time Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre.

14 Kostpris i barnehager Ny sats fra Heldag 5 dager 307 Heldag 4 dager 244 Heldag 3 dager 183 Heldag 2 dager 102 Heldag 1 dag 54 Delt plass Skolefritidsordning (SFO) Ny sats fra SFO Hel plass per måned SFO Halv plass per måned SFO Timekjøp per time 71 Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. 3. Kulturskolen Rådmannen utreder økonomiske konsekvenser ved å endre betalingssatsene i kulturskolen til kun å ha søskenmoderasjon med følgende satser: 1. barn 2700,- 2. barn 2400,- 3. barn 1600,- 4. barn 500,- Det skal ikke lenger være moderasjon for samme barn med flere plasser. Dette legges frem i revidert budsjett. 4. Kommunale idrettshaller Det er gratis halleie for barn og unge under 19 år. Det innføres en ordning hvor leietakere som faller inn under tiltaket «gratis halleie» plikter å melde fra om ubenyttede timer i idrettshaller, kultur- og foreningslokaler eid av Malvik kommune senest 14 dager i forkant. Benyttes ikke tildelt tid blir leietaker fakturert for den ubrukte tida etter gjeldende satser. Tilsynsvakter fører tilsyn med ordningen. Sveberghallen Andel av sal Ny sats fra / /3 128 Malvikhallen Andel av sal Ny sats fra / / / /4 84 Hommelvik idrettsbygg - gymsal

15 Andel av sal Ny sats fra / / /3 78 Hommelvik idrettsbygg - svømmehall Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 Ekstern leie 283 Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik idrettsbygg - badstue Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 PS 95/14 Kommuneplanens handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015 Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015, vedtas. Jahn Harry Kristiansen, (AP) fremmet på vegne av AP, SP, SV følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik Nye pkt: Pkt 2:Sandfjæra barnehage bygges som en 6 avdelings barnehage. Pkt 3:Saken sendes over til byggekomiteen med en ramme på maks 45 millioner. Randi Eikevik,(Uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik Rådmannen utarbeider til forslag om ny barnehage på Vikhammer som forelegges kommunestyret til behandling juni Barnehagen skal stå ferdig senest til barnehageåret 2016/2017 og inneholde en 6 avdelingsbarnehage. Bygging av ny barnehage på Sandfjæra Hommelvik utsettes til Kirsti Hamre Nilsen, (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF, V følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik P.g.a stram økonomi i kommunen tilbys utbygging og drift av barnehage på Sandfjæra til privat utbygger. Bernt Ole Ravlum, (AP), fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende tilleggsforslag. Malvik Næringsutvikling AS avvikles og Næringssjef legges inn under rådmannen fra Verdiene i Malvik Næringsutvikling legges i Næringsfond for Malvik.

16 Bernt Ole Ravlum, (AP) fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende endringsforslag: Eiendomskatten beholdes på 2 1. Justeringer i investeringsbudsjettet Hommelvik ungdomsskole Sandfjæra barnehage Ytre Malvik Samfunnshus Vikhammer ungdomsskole 5 50 Dette medfører reduserte kapitalkostnader på for budsjettåret Innsparinger i driftsbudsjettet Ingen økning i politikergodtgjøringen for 2015: Reduserte renter og avdrag fra investeringsbudsjettet: Ny fastlegeordning: Malvik næringsutvikling avvikles fra 1.mars: Innsparinger totalt: Reduksjon i drift / Effektivisering Drifta reduseres med 9,2 millioner fordelt på tjenesteområdene etter områdenes prosentvise størrelse i budsjettet. For det politiske området holdes alle godtgjøringer og lønninger på 2014-nivå. Tjenestetilbudets omfang skal ikke reduseres. - Fortrinnsvis skal reduksjonen tas innen naturlig avgang, mer effektiv drift og nye og smartere måter å løse oppgaver på. Der dette ikke er mulig skal antall ansatte reduseres. Rådmann og støttefunksjoner effektiviseres med 1.5 % EiendomsService effektiviseres med 1.5 % Oppvekst effektiviseres med 1.5 % Helse og velferd effektiviseres med 1.5 % Teknisk inkl. brann effektiviseres med 1.5 % Kirkelig fellesråd effektiviseres med 1.5 % Total innsparing 2015: Bernt Ole Ravlum, (AP) fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende endringsforslag: Ny barnehage Vikhammer. Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhammer jfr kommuneplanens arealdel pkt og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b nr. 1 i Malvik kommune.

17 Det forutsettes at det reguleres inn 6 avd. barnehage innefor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune. Gunhild Lund Kvaale (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende tilleggsforslag: Mål 4 pkt nytt Ungboprosjekt Mål enkle rimelige enheter med god tilrettelegging for egeninnsats i kommunal/privat regi i Svebergområdet Per Walseth (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og V følgende endringsforslag: Investeringsstopp (inv.som ikke er påbegynt) kr ,- 3) Ansettelsesstopp/stillingskutt 15 årsverk kr ,000,- 4) Sette ut andre tjenester på anbud kr ,- 1) Mindre bruk av vikartjenester kr ,- 2) Reduksjon politisk nivå kr ,-5) Redusering rådmann og støttefunksjoner kr ,- Til sammen kr ,- Tillegg Kirkelige Fellesråd kr ,- Utvide åpningstiden i barnehage kr ,- Netto kr ,- 1) Renhold Vaktmestertjenester deler av hjemmehjelp, tekniske tjenester barnehagedrift 2) Det etableres en egen vikarpool blant kommunens ansatte som kan erstatte bruken av vikartjenester. 3) Sandfjæra barnehage tilbys private for bygging av drift alle investeringer som ikke er påbegynt, stoppes. 4) Ansettelsesstopp betyr at ingen ledige stillinger (ved naturlig avgang etc.) kan besettes uten godkjenning av formannskapet. 5) Reduksjon politisk nivå ingen økning av godtgjørelser samt 10% reduksjon for ordfører/varaordfører av nivå. Nei til økning av eiendomsskatt. Leirskoletilbudet opprettholdes. Fritidsklubbtilbudet opprettholdes. Gratis bruk av hall for barn og unge under 19 år. Svømmehalltilbudet beholdes. Selge kommunale eiendommer som går til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av skoletomt i Hommelvik - Salg av herredshus med tilliggende tomt - Salg av aksjer i Trønderenergi skal gå til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av gamle sykehjemmet tilbake til grunneier - Barnehageutbygging og drift av nye barnehager tilbys private - Krav om 30% egenkapital ved nyinvesteringer. Randi Eikevik (uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Barnehagen i Mostadmark legges ned pr

18 Malvik kommune v/rådmann skal innen ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i Malvik kommune. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for Kommunestyret. Åpningstider i Malvik kommune sine barnehager ønskes tilbakeført til 2013 nivå. Endringene ønskes innført fra Utvalgene for oppvekst/kultur samt helse/velferd videreføres ikke etter Ordfører og varaordfører kuttes 10 % fra i sin godtgjørelse av 2014 nivå. Randi Eikevik (Uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Avvikling av MNU- oppgavene ivaretas innenfor rådmannens eksisterende bemanning Morten Olafsen (H) fremmet på vegne av H, FRP, V, KRF,SV, SP og AP, Randi Eikevik og Eva Lundemo følgende utsettelsesforslag: Ber om at saken (PS 90/14 og PS 95/14) utsettes og at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte for budsjettbehandlingen tidlig januar. Det forventes at tallmaterialet sendes ut i forkant. Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Ber om at saken (PS 90/14 og PS 95/14) utsettes og at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte for budsjettbehandlingen tidlig januar. Det forventes at tallmaterialet sendes ut i forkant.

19 Forespørsel FO 7/14 Interpellasjon - flytting av Plankbærar'n Torstein Fosmo (AP) redegjorde for sin interpellasjon. Svar fra ordfører: Initiativet til «Plankebæreren» ble i sin tid realisert av Historielaget Hommelviks venner og er ment å gjenspeiles Hommelviks historie. Ordfører mener det er viktig at statuen «Plankebæreren» får en sentral plassering som er godt synlig for alle som ferdes i sentrum. Ordfører mener at spørsmålet om flytting av «Plankebæreren» bør utsettes til den dagen riving av Herredshuset og salg av tilhørende tomt blir avklart. Fosmo trakk sin interpellasjon etter svaret fra ordfører.

Total innsparing 2015:

Total innsparing 2015: Behandling i Kommunestyret - 15.01.2015 Bernt Ole Ravlum (AP)trakk sitt forslag om nedleggelse av Malvik Næringsutvikling. Bernt Ole Ravlum (AP) trakk sitt forslag fra møte 15.12.14 og fremmet på vegne

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.01.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.05.2014 Kommunstyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-21:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo

Detaljer

H Erling Magne Foss H Thorstensen Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik

H Erling Magne Foss H Thorstensen Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.01.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:30-21:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Tanja Elton AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Tanja Elton AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 01.06.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:00-21:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP

Detaljer

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen AP Terje Bremnes AP Bernt-Ole Ravlum AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen AP Terje Bremnes AP Bernt-Ole Ravlum AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 23.02.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-22:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus. Dato: Tidspunkt: 17:00-20:35

Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus. Dato: Tidspunkt: 17:00-20:35 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 27.02.2017 Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus Tidspunkt: 17:00-20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Marius Holden AP Torstein

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anne S. Mostervik AP Trond Hoseth AP Per Brandt Walseth PP Ida Vetleseter Bøe SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anne S. Mostervik AP Trond Hoseth AP Per Brandt Walseth PP Ida Vetleseter Bøe SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 30.10.2017 Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus Tidspunkt: 18:00-19:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 01.09.2014 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2015 Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV

Detaljer

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16.

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.06.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:10-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Anne Grete. H Thorstensen Morten Olafsen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Anne Grete. H Thorstensen Morten Olafsen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2014 Utvalg for helse- og velferd Møterom teknisk, Herredshuset Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Eva Lundemo H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Eva Lundemo H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.06.2014 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-00:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Tanja Elton AP Anne Grete Thorstensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Tanja Elton AP Anne Grete Thorstensen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.09.2014 Utvalg for helse- og velferd Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.01.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP. Knut Magne Sjøvold SP Laila Tøndel V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP. Knut Magne Sjøvold SP Laila Tøndel V Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.06.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Tanja Elton AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Tanja Elton AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.06.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 16:00-21:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 23.03.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale

Detaljer

Eva Lundemo H fremmet følgende forslag på medlemmer på vegne av H: 1. Anders Frost Nordhaug 2. Håvard Renanger 3. Eva Lundemo 4.

Eva Lundemo H fremmet følgende forslag på medlemmer på vegne av H: 1. Anders Frost Nordhaug 2. Håvard Renanger 3. Eva Lundemo 4. Behandling i Kommunestyret - 12.10.2015 Eva Lundemo H fremmet krav om skriftlig avstemning og forholdsvalg, for alle tre utvalgene. Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging: Laila Tøndel V fremmet følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.02.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 06.06.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.09.2014 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:00-22:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Torstein Fosmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP Anne S. Svendsen AP Torstein Fosmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-21:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bernt-Ole Ravlum AP Mats Ulstad AP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Maren Hammer Ness AP Kristin Strandheim AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Maren Hammer Ness AP Kristin Strandheim AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 24.04.2017 Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus Tidspunkt: 18:00-21:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 27.04.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:00-22:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Randi Johnsen Eikevik U Bernt-Ole Ravlum

Detaljer

Merknader Møtet ble lukket under orienteringssakene, ihht kommunelovens 31 nr. 2.

Merknader Møtet ble lukket under orienteringssakene, ihht kommunelovens 31 nr. 2. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.06.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Rakel S. Trondal SV Eva Lundemo H Torgeir Anda V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Rakel S. Trondal SV Eva Lundemo H Torgeir Anda V Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Utvalg for oppvekst og kultur Kjerraten, Bruket Kulturhus Tidspunkt: 08:30-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth AP Kristin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.05.2016 Utvalg for helse- og velferd Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Randi Hansen AP Torstein Fosmo AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Randi Hansen AP Torstein Fosmo AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.04.2016 Utvalg for helse- og velferd Småsalene, Ytre Malvik Samfunnshus Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.04.2016 Utvalg for oppvekst og kultur Småsalene, Ytre Malvik samfunnshus Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Francis N. Chagula AP Terje Talsnes AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Francis N. Chagula AP Terje Talsnes AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.10.2016 Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 20.01.2014 kl. 17:00 19:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth, leder (Sak 1 og

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 27.10.2014 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-22:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Heidi Solberg AP Gunhild Lund Kvaale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth AP Maren Hammer Ness AP Bjørn Edgar Kyllo FRP

Utvalg for oppvekst og kultur. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth AP Maren Hammer Ness AP Bjørn Edgar Kyllo FRP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, 1 etg, Rådhus 3 Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth AP Maren

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.12.2012 kl. 17:00 18:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth Per-Arild Lyng Arild

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse- og velferd Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Astrid Sofie Dalhaug

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 29.11.2016 kl 17:00-19:00 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Randi Eikevik, leder Jahn Harry Kristiansen, nestleder Kerstin Leistad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 13.02.2017 kl 17:00-18:30 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Jahn Harry Kristiansen, nestleder og møteleder Kerstin Leistad Erling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 15.10.2012 kl. 17:00 19:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Arild Lyng, nestleder og

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.05.2012 kl. 17:00 18:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per Walseth,

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. Formannskapets møterom, Rådhuset

Hovedutvalg for oppvekst. Formannskapets møterom, Rådhuset Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2015 Hovedutvalg for oppvekst Formannskapets møterom, Rådhuset Tidspunkt: 17:00-19:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 17.08.2015 Kl 17:00 18:20 Møtested: Formannskapsalen Møtende medlemmer: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Gunnar Lohse Olav Helge Bergemo,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50

Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 16.09.2013 kl. 17:00 19:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth,leder Per-Arild Lyng

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 08.09.2014 kl. 17:00 18:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Møterom 223, Rådhuset. Per Walseth, leder Tove Grendstad

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anne S. Mostervik AP Torstein Fosmo AP Eva Lundemo H Kato Vassdahl FRP Per Walseth

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anne S. Mostervik AP Torstein Fosmo AP Eva Lundemo H Kato Vassdahl FRP Per Walseth Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.12.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-22:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 12.11.2002 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Tor

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Tidspunkt: 12:00 - Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit Lein

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus Dato: 14.11.2016 Tid: 16:00 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Vigdis M P

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Vigdis M P Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 04.04.2016 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-21:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Matz Ulstad AP Trond

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den 23.2.2016. 2 Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 4 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer