Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830"

Transkript

1 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner Kontraktsdokumenter Mål for kontrakten og dens gjennomføring Samfunnsansvar Mål og arbeidsform Mål for drift og vedlikehold Krav til utførelse av drift og vedlikehold Trafikkavvikling Byggemøter Oppstartmøte, samhandlingsprosess og samarbeidsmøter Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Styring av kontrakten kvalitetssystem og kvalitetsplan Krav til kvalitetssystem Ressurs- og organisasjonsplan Aktivitetsplaner, møter og kompetanse Plan for, gjennomføring av og krav til inspeksjoner og kontroll Beredskapsplan Vinterplan, møter og kompetanse a Vinterplanmøte b Vintermøte c Kurs i vinterdrift c Vinterdrift: Krav til kompetanse d Kurs: Snøskred og vurdering av snøskredfare e Kurs: Høyfjellstrekninger og andre værutsatte strekninger Plan for håndtering av skred og flom Drift og vedlikehold av grøntarealer: Plan og møter Plan for renhold av trafikkareal og vegområde Plan for xxxxxxxxx x Plan for øvrige aktiviteter Meldinger, rapportering og dokumentasjon Generelt Elektronisk rapportering a Bruk av og rapportering i ELRAPP b Bruk av og dokumentasjon/rapportering i Plania Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, mangler og farlige forhold Rapportering av vær-, føre- og trafikkforhold Rapportering av materialforbruk, brøytekilometer og høveltimer samt krav til sanntidsoppfølging av vinterdriften Journalføring Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller Rapportering av tilstand... 36

2 Statens vegvesen Region xxxx C3-33 Det avtales også nærmere med byggherren hvilke hendelser som skal meldes/rapporteres til VTS, og hvilke som skal meldes/rapporteres til byggherren. Entreprenøren vil også få nærmere info om hvem som representerer byggherren på ulike tidspunkt gjennom døgnet, uka og året. Skade påført av kjent/ukjent motorvogn på objekter som inngår i kontraktsarbeidet, skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt 15. For øvrige skader på objekt som inngår i kontraktsarbeidet skal entreprenøren, senest innen påfølgende byggemøte, informere byggherren om skaden. Entreprenøren skal dokumentere sted, tid, skadetype/omfang og hvem som er skadevolder, dersom det er mulig Rapportering av vær-, føre- og trafikkforhold Forhold på vegnettet som har betydning for trafikkavvikling, framkommelighet og sikkerhet, meldes til VTS. Dette gjelder både konkrete forhold på vegene og forhold knyttet til entreprenørens gjennomføring av drift- og vedlikeholdsarbeidet. Generelle krav til meldinger, meldingstidspunkt og rapporteringsrutiner finnes i håndbok R612 Vegmeldingstjenesten. Standard rapporteringsskjema for vær- og kjøreforhold er skjema R10 i ELRAPP. Spesifikke suppleringskrav for denne kontrakten finnes i kap. D2- S29 (HER MÅ DET DA BL.A., HVIS DU HAR BEHOV FOR SLIKE SUPPLERINGSKRAV, LISTES KONKRET OPP DE STEDER OG STREKNINGER SOM RUTINEMESSIG SKAL MELDES!) Rapportering av materialforbruk, brøytekilometer og høveltimer samt krav til sanntidsoppfølging av vinterdriften Rapport i skjema R12 og R14 Entreprenøren skal gjennom komplett utfylling av skjema R12 og R14 i ELRAPP rapportere forbruk/mengder i forbindelse med en del tiltak for hver måned i den aktuelle sesongen fordelt på vegtype. Formatted: Underline Rapporteringen skal bl.a. omfatte: Forbruk av salt på ulike saltingsmetoder Forbruk av fastsand og tørrsand, sand uten saltinnblanding, forbruk av saltblandet sand og forbruk av salt i strøsand Antall kilometer brøytet og høvlet, unntatt høvling med tung veghøvel Antall kilometer og timer høvlet med tung veghøvel Antall kilometer med aktiv bruk av sideplog Forbruk av plantevernmidler Forbruk av støvbindingsmidler Forbruk av andre typer kjemikalier Vinterdriftsmengdene skal også fordeles på vinterdriftsklasse innenfor den enkelte vegtype. Spesielt for denne kontrakten gjelder for vinterdriftsklasse xxx at vinterdriftsmengdene skal fordeles på Rvxxx og Rvyyy, og for vinterdriftsklasse yyy at vinterdriftsmengdene skal fordeles på Fvxxx og Fvyyy. (OBS: HER SKRIVES DE VEGENE/DELSTREKNINGENE/OMRÅDENE DU EVT. SKAL HA SÆRSKILT RAPPORT PÅ (, MEN IKKE KREV SLIK UNDEROPPDELING HVIS DU IKKE ER

3 Statens vegvesen Region xxxx C3-34 HELT SIKKER PÅ AT DU FAKTISK HAR BEHOV FOR DENNE!), PASS I SÅ FALL PÅ Å FÅ MED ALLE AKTUELLE STREKNINGER I SIN AKTUELLE GRUPPE, EVT. VED AT DEN SISTE «STREKNINGEN» I HVER GRUPPE BLIR «ØVRIGE XXXXVEGER I DENNE VINTERDRIFTSKLASSEN») Vinterdrift: Driftsinformasjonssystem I forbindelse med vinterdriften kreves at eentreprenøren skal har et datasystem for å følge opp vinterdriften i sann tid (driftsinformasjonssystem). Driftsinformasjonssystemet skal registrere og presentere sanntidsinformasjon som lokalisering for biler/maskiner (identifikasjon, posisjon og bevegelse), type tiltak som utføres samt tilhørende tiltaksspesifikasjoner og mengder for vinterdrift. HER KAN DU OM ØNSKELIG SPESIFISERE NÆRMERE KRAV TIL DRIFTSINFORMASJONSSYSTEMET, F. EKS.: HVILKE BILER/MASKINER SKAL INKLUDERES, HVILKE BILER/MASKINER SKAL KUN HA SYSTEM FOR SANNTIDSLOKALISERING, HVILKE BILER/MASKINER SKAL HA SYSTEM FOR AUTOMATISK DATAOPPSAMLING, HVILKE AKTIVITETER OG HVILKE STREKNINGER SKAL INNGÅ/ER UNNTATT, HVILKEN INFORMASJON SOM SKAL VISES, STATISTIKK, MM. DET ANBEFALES NOE MÅTEHOLD I OPPSETTING AV DISSE KRAVENE, SØRG FOR Å HA EN VISS TRYGGHET FOR AT KRAVENE KAN OPPFYLLES MED RIMELIG INNSATS FRA ENTREPRENØR/SYSTEMLEVERANDØR. Formatted: Underline Byggherren skal ha tilgang til dette driftsinformasjonssystemet slik at byggherren selv kan følge opp med på vinterdriften i sann tid på egen PC/IT-utstyr. Entreprenøren skal stille 1 brukerlisens for driftsinformasjonssanntidssystemet til disposisjon for byggherren. VidereDet kreves dokumentasjon av produksjonsdata for vinterdriften i form av automatisk dataoppsamling. Data fra den automatiske dataoppsamlingen skal rapporteres i ELRAPP på DAU-formatet hvert 10. minutt. Spesielle kkrav til hvilke datatyper som skal registreres og dataformatet er beskrevet i kap. D2-IC0845a. Produksjonsdata skal rapporteres direkte fra produksjonskjøretøyet uten modifikasjoner eller korrigeringer, eventuelle avvik fra dette skal i alle tilfeller meldes til og godkjennes av byggherren. Hvert produksjonskjøretøy skal ha datalager som minst kan lagre produksjonsdata fra 24 timers produksjon. Ved brudd på overføring av DAU-data grunnet manglende mobildekning, skal lagrede DAU-data overføres så raskt som mulig når mobildekning reetableres og senest innen 12 timer etter at de er produsert. For områder med manglende eller ustabil GPS-dekning skal entreprenøren etablere lokale rutiner for dataoppsamling og dataoverføring. Disse rutinene skal godkjennes av byggherren. Kravene gjelder all brøyting og høvling, strøing med sand og strøing med salt, unntatt tiltak utført på arealer som har oppgjør iht. prosess eller 95.13, dersom ikke annet fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten. Entreprenøren skal også hver måned sende inn rapport i ELRAPP med forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra entreprenørens driftsinformasjonssystem for automatisk dataoppsamling. Rapporten skal ha samme inndeling i veggrupper og innsatsfaktorer som skjema R12 i ELRAPP. Tidsperioden for denne rapporten og R12- rapporten skal sammenfalle. Divergens mellom forbruk/mengder i denne rapporten og

4 Statens vegvesen Region xxxx C3-35 tilsvarende innrapporterte R12-data skal forklares. Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for. Utstyr for registrering av utlagt mengde tørrstøff og løsning ved salting/sanding DERSOM DENNE DRIFTSKONTRAKTEN ER VALGT UT FOR UTPRØVING OG VIDEREUTVIKLING AV VEIESYSTEM/VOLUMMÅLESYSTEM FOR SPREDERE, SKAL ET AVSNITT AV DETTE FORMATET TAS MED. TEKSTEN NEDENFOR ER UTFORMET SOM ET GENERELT FORSLAG OG MÅ TILPASSES DEN KONKRETE KONTRAKTEN OG TILHØRENDE BESLUTNINGER OM UTPRØVINGSPROSJEKTETS OMFANG MM, JF. NOTAT FRA VEGDIREKTORATET. INFORMASJON OM UTPRØVINGSPROSJEKTET GIS I KAP. A3, PKT KRAV TIL ENTREPRENØRENS DELTAGELSE I UTPRØVINGSPROSJEKTET BESKRIVES I KAP. D1, PROSESS Spredere for salt/sand som nyttes på vegstrekningene XXXXX med vinterdriftsklasse DkX XXXXX med vinterdriftsklasse DkX XXXXX med vinterdriftsklasse DkX Formatted: Underline, Highlight Formatted: Underline Formatted: Indent: Left: 0,5 cm skal være utstyrt med mengderegistreringsutstyr som måler utlagte mengder tørrstoff/løsning under spredning, jf. også kap. D2-IC0845x. ALTERATIVT: X stk spredere for salt/sand skal være utstyrt med mengderegistreringsutstyr som måler utlagte mengder tørrstoff/løsning under spredning, jf. også kap. D2-IC0845x. Mengderegistreringsutstyret kan bestå av et veiesystem/volummålesystem integrert i sprederen med tilkobling til sprederens styresystem og betjeningspanel. Veiesystemet/volummålesystemet skal ha målefeil på maksimalt +/- 5 %. Kontroll av systemets målefeil skal utføres 1 gang pr måned gjennom vektkontroll av utlagt mengde over en strekning på X km. Resultat fra vektkontroll og eventuell justering av systemet skal dokumenteres og rapporteres som del av kalibreringsrapporteringen, se nedenfor. Minimum Y stk av sprederne med mengderegistreringsutstyr skal være selvkalibrerende under spredning, dvs at registreringer fra mengderegistreringsutstyret nyttes for automatisk justering av sprederen slik at utlagt mengde samsvarer med sprederinnstillingene. Selvkalibrering og automatisk justering av sprederen skal gjennomføres minimum for hvert tonn eller m 3 materiale som legges ut. Vinterdrift: Kalibrering av strøutstyr rapportering Entreprenøren skal også hver måned sende inn rapport i ELRAPP med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr, jf. kap. C3, pkt , punkt «Prosedyre for bruk, kalibrering/kontroll inkl. tidspunkt for kalibrering/kontroll av strøutstyr», samt krav til kalibrering gitt i kap. D1, prosess 95, jf også NS-EN ISO 9001:2008, pkt Tidsperioden for denne rapporten og R12-rapporten skal sammenfalle. Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for. Formatted: Superscript Formatted: Underline

5 Statens vegvesen Region xxxx C Journalføring Entreprenøren skal føre journal over spesielle hendelser på vegnettet. Med spesielle hendelser menes hendelser som ikke fanges opp av annen dokumentasjon og rapportering, men som har konsekvens for tilstanden på vegnettet, medfører tiltak som skiller seg fra vanlige tiltak i kontraktsarbeidet eller som det er grunn til å forvente at det kan bli oppfølgingsspørsmål til i ettertid. Journalen skal også omfatte henvendelser fra publikum og Statens vegvesen som viser henvendelsene med angivelse av dato/tidspunkt, sted, sak, hvem henvendelsen kom fra, samt hvilke tiltak som ble iverksatt. Entreprenøren skal selv utforme journalen Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller Gjennomførte inspeksjoner, kontroller og observasjoner skal dokumenteres med: Formål (hva er observert eller kontrollert) Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) Når: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett - dato - måned - år Værforhold (generell beskrivelse) Hvilke prosesser som er kontrollert Hva som ble registrert Resultat av registreringen Registrert avvik som er overført til arbeidsordre skal framgå Registrert avvik som ble rettet opp umiddelbart skal framgå, gjelder avvik der det vurderes at byggherren kan ha fått melding om det eller ha registrert det selv Hvem som utførte inspeksjonen/kontrollen Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal dokumenteres og rapporteres i henhold til bestemmelsene gitt for prosessen Rapportering av tilstand Rapportering av tilstand på vegnettet skal skje i henhold til bestemmelsene i kap. D1, prosess Generell inspeksjon, dersom ikke annet fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten Dokumentasjon av utført arbeid og framdrift (jf. kap. C1, pkt. 23) Utført arbeid skal dokumenteres med: Formål/arbeid Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) Når: Tidspunkt/tidsperiode - dato - måned - år i forhold til hva som er relevant for arbeidet Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet Hvem som var ansvarlig for arbeidet Spesielt for salting i vinterdriften gjelder:

6 Statens vegvesen Region xxxx C3-37 Entreprenøren skal føre journal (salt-journal) som dokumenterer vurdering og beslutning for alle salt-tiltak i vinterdriften. Det skal føres særskilt journal for hver vinterdriftsklasse. DkB-høy, -middels og lav regnes i denne sammenhengen som en og samme vinterdriftsklasse. Journalen skal inneholde følgende informasjon for hvert salt-tiltak: Dato/klokkeslett Vegstrekning/område Signatur Situasjon vær/føreforhold Beslutning Dato og klokkeslett for tidspunkt for vurdering av gjennomføring av salt-tiltak Vegstrekning eller område som vurderingen gjelder for Identifikasjon av personell som utfører vurderingen Beskrivelse og vurdering av vær/føreforhold inkludert prognoser som utløser salt-tiltak (eller muligens kan utløse salt-tiltak) Situasjonen skal som minimum beskrives med følgende karakteristika iht. salttabellene i kap. D2-ID9300a (det tas med kun de karakteristika som er relevante for aktuell hensikt): Hensikt (anti-ising, anti-kompaktering, de-ising) Fare for Værprognoser Vegbaneforhold Metode Temperaturintervall Beskrivelsen av situasjonen kan utvides utover det angitte minimum etter entreprenørens vurdering av behov og nytte. Besluttet salt-tiltak beskrevet med hensikt, metode og dosering (eventuelt angivelse av at salt-tiltak ikke gjennomføres) Angivelse av eventuelle avvik fra anbefalt tiltak iht salttabellene i kap. D2-ID9300a: Ja/Nei Begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalt tiltak iht salttabellene i kap. D2-ID9300a Entreprenøren skal ha et dokumentert system for å følge opp og evaluere resultat fra salttiltak som grunnlag for å tilfredsstille kontraktens krav, jf. NS-EN ISO 9001:2008, pkt. 8. Resultatene fra denne evalueringen skal fremlegges på byggemøte 2 ganger pr vintersesong. Entreprenøren skal sende saltjournalen i ELRAPP til byggherren hver måned. Tidsperioden som innsendt saltjournal skal dekke, skal sammenfalle med perioden for månedsrapporteringen i kap. C3, pkt Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for.

7 Statens vegvesen Region xxxx C3-43 interne forholdet mellom partene, kan han kreve det overskytende dekket av den annen part. Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann, og den ene hefter på objektivt grunnlag og den annen som følge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han svarer for, skal den part som hefter på uaktsomhetsgrunnlag bære hele tapet som følge av erstatningsansvaret. Hvis den part som er ansvarlig på objektivt grunnlag har betalt erstatning til tredjemann, kan han kreve beløpet dekket av den annen part. 15 Skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn 15.1 Entreprenørens rapportering Entreprenøren skal levere rapport ved skader på objekter som inngår i kontraktsarbeidet påført av kjent eller ukjent motorvogn. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Angivelse av skadeomfang/-type, skadested, skadetidspunkt samt redegjørelse for hvorledes skaden vurderes oppstått 2. Digitale fotografier med tidsangivelse og vegreferanse fra skadestedet. Fotografiene skal inneholde informasjon som sannsynliggjør at en motorvogn har forårsaket skaden, som treffpunkt fra motorvogn på skadet objekt, e.l.. I tillegg til fotografier av skaden før utbedring, skal det leveres fotografier tatt etter at skaden er utbedret. 3a Identifikasjon av skadevolder og skadevolders forsikringsselskap dersom dette er kjent 3b En sannsynliggjøring av at motorvogn er ukjent. Entreprenøren skal dokumentere at han har vært i kontakt med politi, bergingsselskaper og VTS i sitt arbeide med å fremskaffe skadevolders identitet. 4 Fakturabilag som viser følgende: kostnadene knyttet til utrykning, sikring på skadestedet (skilting, sperring, opprydding m.m.) samt assistanse til brannvesen, politi og bergingsselskap kostnadene knyttet til eventuell utbedring/reparasjon av skaden kostnadene knyttet til rapporteringsarbeidet (dvs. arbeidet angitt i ovenstående punkter 1-3) mva evt. prisregulering, jf. kap. C3, pkt evt. påslag for administrasjon av sideentreprenør, jf. kap. C3, pkt Skjema R5 fra ELRAPP inngår i rapporten, se også kap. D2-IC1510. Rapporten skal være byggherren i hende senest 1 måned etter skadetidspunktet. Det skal sendes en rapport for hvert enkelt skadetilfelle. Byggherren vil for slike skader søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Byggherren forestår videre saksbehandling overfor forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen etter å ha mottatt entreprenørens rapport.

8 Statens vegvesen Region xxxx C Årsfordeling og fakturering 37.1 Årsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser Kontraktssummen for rundsumprosessene i kap. E3 fordeles på kalenderår i henhold til fordelingsnøkkelen nedenfor, med mindre annet framgår av kap. D1: År Andel av sum rundsumprosesser som skal fordeles til vedkommende år ,7 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 37.2 Faktureringsplan Grunnlaget for faktureringsplanen for det enkelte år i kontraktsperioden er prisene for rundsumprosessene i kap. E3, med mindre annet framgår av kap. D1, korrigert for eventuelle avtalte endringer. Øvrige kontraktsarbeider/priser inkluderes ikke i faktureringsplanen. Faktureringsplanens totalsum for det enkelte år skal, før korreksjon for eventuelle avtalte endringer, samsvare med årsfordelingsnøkkelen i pkt over. Hvis kostnadsfordelingen mellom vegtyper avviker vesentlig fra byggherrens eget fordelingsanslag, kan byggherren for alle eller utvalgte rundsumprosesser pålegge entreprenøren å omfordele priser mellom vegtypene. Totalsummen for hver prosess der byggherren gir slikt pålegg skal fortsatt være den samme som med utgangspunkt i kontraktens øvrige bestemmelser. Hvis byggherren gir slikt omfordelingspålegg, vil entreprenøren få melding om hvilke prosesspriser som skal endres til hva senest 1. august for det første kontraktsåret og senest 1. november året før for de neste kontraktsårene. Entreprenøren skal i samråd med byggherren utarbeide forslag til faktureringsplan for hvert enkelt kalenderår i kontraktsperioden. Dette forslaget skal foreligge innen 15. september for det første kalenderåret. For de øvrige kalenderår i kontraktsperioden skal forslaget foreligge innen 15. desember det foregående kalenderåret. Faktureringsplanen er ikke gyldig før denne er godkjent av byggherren. Eventuelle endringer som måtte bli avtalt mellom partene etter at faktureringsplanen for vedkommende kalenderår er godkjent, kan avtales tatt inn i endret faktureringsplan, eller håndteres etter egen avtale mellom partene. Faktureringsplanen skal presentere avtalte priser fordelt pr. måned, pr. hovedprosess samt pr. vegtype for det enkelte kalenderår. Årsfordelingsnøkkelen i pkt over gjelder samtlige prosesser og vegtyper, dersom annet ikke er avtalt. De månedsfordelte beløp skal være mest mulig realistiske og gjenspeile tidspunktet for når oppgavene forventes å være utført. Faktureringsplanen danner grunnlaget for avdragsnotaene knyttet til rundsumprosessene Faktura Det skal være særskilt faktura for hver vegeier:

9 Statens vegvesen Region xxxx C3-55 veger eid av staten (riksveger og riks-g/s-veger) veger eid av xxxxland fylkeskommune (fylkesveger og fylkes-g/s-veger) veger eid av yyyymark fylkeskommune (fylkesveger og fylkes-g/s-veger) Det skal ikke faktureres mot stedkoden allevt. For prosesser som iht. stedkodestrukturen i kap. D1 er priset på denne stedkoden, skal den tilhørende fakturaen kodes mot den stedkoden som gjelder for den faktiske vegtypen der arbeidet er utført. Spesielt for RSprosesser tilknyttet stedkoden «allevt» gjelder at byggherren vil fastsette hvordan den prisede summen på den enkelte RS-prosess skal fordeles på vegtype. Informasjon om hvordan denne fordelingen skal være, vil bli gitt til entreprenøren før utarbeidelse av faktureringsplanen for vedkommende år. Fakturering av vedkommende RS-prosesser skal kodes mot vegtype iht byggherrens fastsatte fordelingsnøkkel. Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje når måneden er slutt iht. avtalt faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode og vegtyper iht. faktureringsplanen. Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utført, og det skal herunder heller ikke faktureres for perioder der arbeidet har vært stoppet pga streik eller lock-out. Dersom entreprenøren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utført, kan byggherren holde tilbake et beløp som tilsvarer det aktuelle arbeidet. For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngår i faktureringsplanen, gjelder slike bestemmelser: Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, sendes faktura pr. vegeier, disposisjon og måned. Ved øvrige disposisjoner, sendes faktura pr. vegeier og disposisjon, etter at disposisjonen er avsluttet. For arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 15, skal det totale fakturabeløpet samsvare med fakturabilaget i tilhørende rapport omtalt i kap. C3, pkt. 15. Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres iht. kontrakten, vil bli strukturert i disposisjoner etter nærmere anvisning fra byggherren. Faktura for arbeider utført før 1. november skal være mottatt hos byggherren senest 5. desember samme år. Spesielt om faktura for vinterdrift: Månedsfaktura for variabel del av brøyting og strøing kan ikke sendes inn før tilhørende månedsrapporter med forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra automatisk dataoppsamling, og med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr og saltjournal er levert i ELRAPP, jf. kap. C3, pkt og pkt Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 39 Innestående beløp Bestemmelsene i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft.

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Statens vegvesen D2-IC0842a - 1 D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Innhold 1 DAU-formatet... 2 2 Rapportering av mengdeinformasjon... 2 3 Tekniske krav... 5 4 Begrensninger...

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll Kurs i vinterdrift Kapittel C: Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll 1 Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem og kvalitetsplaner.

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 Samhandling og tvisteløsning Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-0506-0130 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 7 2 Kontraktsdokumenter... 10 3 Mål for kontrakten og dens

Detaljer

Statens vegvesen. Driftskontrakt 1707 Steinkjer Tilbudskonferanse Referat

Statens vegvesen. Driftskontrakt 1707 Steinkjer Tilbudskonferanse Referat Statens vegvesen Referat Dato: 03.12.2015 Tid: 10.00 11.15 Referent: Hilde M. Flåen Saksbehandler/telefon: Hilde Merete Flåen / 74122646 Vår dato: 02.12.2015 Vår referanse: 15/220199-3 Driftskontrakt 1707

Detaljer

- Veiesystem - Kontrakt

- Veiesystem - Kontrakt Spredere Nøyaktighet - Veiesystem - Kontrakt Mengdenøyaktighet spredere Noen erkjennelser. det som gjer meg veldig betenkt er den observasjonen. har gjort på kvaliteten av automatisk datafangst. På nytt

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 1301 Austfjorden 2012-2017 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2011-0610-14

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 1301 Austfjorden 2012-2017 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2011-0610-14 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Stildefinisjon: INNH 2 Stildefinisjon: INNH 3 Stildefinisjon: INNH 1 Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013-2018 Flekkefjord trafikkstasjon 2012-12-11 Tilbudskonferanse Innledning med presentasjon Viktige endringer i årets kontraktsmal Gjennomgang av denne

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Samhandling Operatørkurs for vinterdrift Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

Automatisk rapportering av vinterdriftsdata - DAU-format

Automatisk rapportering av vinterdriftsdata - DAU-format Automatisk rapportering av vinterdriftsdata - DAU-format Entreprenørkurs ELRAPP August - september 2009 Innhold: Hensikt Krav i kontrakten Automatisk (elektronisk) rapportering i DAUformat Hva er DAU-format

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

D2-IC0845a Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i ELRAPP

D2-IC0845a Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i ELRAPP Statens vegvesen D2-IC0845a - 1 D2-IC0845a Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i ELRAPP Innhold 1 DAU-formatet... 2 2 Rapportering av mengdeinformasjon... 2 3 Tekniske krav... 5 4 Begrensninger...

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten.

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten. Statens vegvesen Referat Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Referent: Veronika Wiik Svv Saksbehandler/innvalgsnr: Veronika Wiik - 954 09 144 Vår dato: 12.03.2014 Vår referanse: 2014/030659-001 Møtereferat tilbudskonferansen

Detaljer

Kompetansekrav - Vinterdrift

Kompetansekrav - Vinterdrift Kompetansekrav - Vinterdrift Styring av vinterdrift A1 Rodeplanlegging og omdisponering av ressurser A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Overvåking og tolking av værprognoser Overvåking og tolking av data

Detaljer

Tilbudskonferanse Kristiansand, Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys

Tilbudskonferanse Kristiansand, Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys Tilbudskonferanse Kristiansand, 06.01.2016 Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys 2016-2021 06.01.2016 Foto: Danielsen Program Åpning/innledning Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget Orientering

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold Statens vegvesen Referat Dato: 05.09.2016 Tid: 12.00 Referent: Ove Hausvik Saksbehandler/telefon: Ove Hausvik / 47351740 Vår dato: 05.09.2016 Vår referanse: 15/208614-5 Tilbudskonferanse - E1154 Nord-Rogaland

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Rammeavtale Mindre vegarbeid Voss og omegn Kontrakt nr

Rammeavtale Mindre vegarbeid Voss og omegn Kontrakt nr Kontrakt nr 2015065108 Dette er en oppdragsbeskrivelse for gjennomføring av oppdrag under rammeavtale med tittel «Mindre vegarbeid i Voss og omegn». Sveis nr 2015065108 1. Bakgrunn T eks: Avropet gjeld

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

F4. Økonomi. Oppgjør. Prisjustering p.g.a. feil i mengdegrunnlag

F4. Økonomi. Oppgjør. Prisjustering p.g.a. feil i mengdegrunnlag F4. Økonomi Oppgjør Arbeidet gjøres opp for oppgaver, iht. mengder og enhetspriser for mengdebaserte oppgaver og iht. timepriser for personell og maskiner for regningsarbeid. Det utbetales ikke forskudd

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Statens vegvesen Region midt C3-1 Skilt rammeavtale Sør-Trøndelag C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Statens vegvesen Region midt C3-1 Skilt rammeavtale Sør-Trøndelag C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Statens vegvesen Region midt C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.2.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Åpne kontrakter 6 mnd før oppstart Kontrakter vil nå være aktive/tilgjengelige i ELRAPP 6 mnd før registrert

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

FoU i funksjonskontrakter. Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming?

FoU i funksjonskontrakter. Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming? FoU i funksjonskontrakter Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming? FoU i funksjonskontrakter Hvilke muligheter gir dagens mal for funksjonskontrakter? Hvor skriver man inn dataene om FoU? Hva

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen Region øst C3-1 E16 Bagn - Bjørgo Forberedende arbeider. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Statens vegvesen Region øst C3-1 E16 Bagn - Bjørgo Forberedende arbeider. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Statens vegvesen. Sak 3 Felles orientering om Driftskontraktene 1509 og 1506

Statens vegvesen. Sak 3 Felles orientering om Driftskontraktene 1509 og 1506 Statens vegvesen Referat Dato: 02.12.2015 Tid: 1000-1130 Referent: Marita Talset Saksbehandler/innvalgsnr: Arnfinn Løvik Vår dato: 02.12.2015 Vår referanse: Tilbudskonferanse 1506 Surnadal 2016-2021 1509

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen Bilag 1 Formålet med anskaffelsen er å sikre forsvarlig drift og vedlikehold i oppdragsgivers gate-, vei- og utebelysning. 2

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

FoU i driftskontrakt Indre Romsdal. Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt

FoU i driftskontrakt Indre Romsdal. Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FoU i driftskontrakt Indre Romsdal Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FOU Indre Romsdal FOU-prosjekt knyttet til funksjonskontrakt 1503 Indre Romsdal (2006-2013) Ved kontraktsstart ble

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 SAMHANDLINGSPROSESS... 2 2 KVALITETSSIKRING... 2 2.1 KVALITETSPLAN... 2 2.2 DOKUMENTASJON... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst 2014-2019 Harstad, 12.2. 2014 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Erfaringer fra Statens vegvesen region nord Litt historikk Krav til automatisk dataoppsamling gjeldende fra kontraktene som startet i 2008.

Detaljer

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Viltforvaltersamling Møre og Romsdal Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Vegavdelingen i Møre og Romsdal Statens vegvesen region midt Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5420 Skredoverbygg (ID=66) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer