Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830"

Transkript

1 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner Kontraktsdokumenter Mål for kontrakten og dens gjennomføring Samfunnsansvar Mål og arbeidsform Mål for drift og vedlikehold Krav til utførelse av drift og vedlikehold Trafikkavvikling Byggemøter Oppstartmøte, samhandlingsprosess og samarbeidsmøter Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Styring av kontrakten kvalitetssystem og kvalitetsplan Krav til kvalitetssystem Ressurs- og organisasjonsplan Aktivitetsplaner, møter og kompetanse Plan for, gjennomføring av og krav til inspeksjoner og kontroll Beredskapsplan Vinterplan, møter og kompetanse a Vinterplanmøte b Vintermøte c Kurs i vinterdrift c Vinterdrift: Krav til kompetanse d Kurs: Snøskred og vurdering av snøskredfare e Kurs: Høyfjellstrekninger og andre værutsatte strekninger Plan for håndtering av skred og flom Drift og vedlikehold av grøntarealer: Plan og møter Plan for renhold av trafikkareal og vegområde Plan for xxxxxxxxx x Plan for øvrige aktiviteter Meldinger, rapportering og dokumentasjon Generelt Elektronisk rapportering a Bruk av og rapportering i ELRAPP b Bruk av og dokumentasjon/rapportering i Plania Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, mangler og farlige forhold Rapportering av vær-, føre- og trafikkforhold Rapportering av materialforbruk, brøytekilometer og høveltimer samt krav til sanntidsoppfølging av vinterdriften Journalføring Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller Rapportering av tilstand... 36

2 Statens vegvesen Region xxxx C3-33 Det avtales også nærmere med byggherren hvilke hendelser som skal meldes/rapporteres til VTS, og hvilke som skal meldes/rapporteres til byggherren. Entreprenøren vil også få nærmere info om hvem som representerer byggherren på ulike tidspunkt gjennom døgnet, uka og året. Skade påført av kjent/ukjent motorvogn på objekter som inngår i kontraktsarbeidet, skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt 15. For øvrige skader på objekt som inngår i kontraktsarbeidet skal entreprenøren, senest innen påfølgende byggemøte, informere byggherren om skaden. Entreprenøren skal dokumentere sted, tid, skadetype/omfang og hvem som er skadevolder, dersom det er mulig Rapportering av vær-, føre- og trafikkforhold Forhold på vegnettet som har betydning for trafikkavvikling, framkommelighet og sikkerhet, meldes til VTS. Dette gjelder både konkrete forhold på vegene og forhold knyttet til entreprenørens gjennomføring av drift- og vedlikeholdsarbeidet. Generelle krav til meldinger, meldingstidspunkt og rapporteringsrutiner finnes i håndbok R612 Vegmeldingstjenesten. Standard rapporteringsskjema for vær- og kjøreforhold er skjema R10 i ELRAPP. Spesifikke suppleringskrav for denne kontrakten finnes i kap. D2- S29 (HER MÅ DET DA BL.A., HVIS DU HAR BEHOV FOR SLIKE SUPPLERINGSKRAV, LISTES KONKRET OPP DE STEDER OG STREKNINGER SOM RUTINEMESSIG SKAL MELDES!) Rapportering av materialforbruk, brøytekilometer og høveltimer samt krav til sanntidsoppfølging av vinterdriften Rapport i skjema R12 og R14 Entreprenøren skal gjennom komplett utfylling av skjema R12 og R14 i ELRAPP rapportere forbruk/mengder i forbindelse med en del tiltak for hver måned i den aktuelle sesongen fordelt på vegtype. Formatted: Underline Rapporteringen skal bl.a. omfatte: Forbruk av salt på ulike saltingsmetoder Forbruk av fastsand og tørrsand, sand uten saltinnblanding, forbruk av saltblandet sand og forbruk av salt i strøsand Antall kilometer brøytet og høvlet, unntatt høvling med tung veghøvel Antall kilometer og timer høvlet med tung veghøvel Antall kilometer med aktiv bruk av sideplog Forbruk av plantevernmidler Forbruk av støvbindingsmidler Forbruk av andre typer kjemikalier Vinterdriftsmengdene skal også fordeles på vinterdriftsklasse innenfor den enkelte vegtype. Spesielt for denne kontrakten gjelder for vinterdriftsklasse xxx at vinterdriftsmengdene skal fordeles på Rvxxx og Rvyyy, og for vinterdriftsklasse yyy at vinterdriftsmengdene skal fordeles på Fvxxx og Fvyyy. (OBS: HER SKRIVES DE VEGENE/DELSTREKNINGENE/OMRÅDENE DU EVT. SKAL HA SÆRSKILT RAPPORT PÅ (, MEN IKKE KREV SLIK UNDEROPPDELING HVIS DU IKKE ER

3 Statens vegvesen Region xxxx C3-34 HELT SIKKER PÅ AT DU FAKTISK HAR BEHOV FOR DENNE!), PASS I SÅ FALL PÅ Å FÅ MED ALLE AKTUELLE STREKNINGER I SIN AKTUELLE GRUPPE, EVT. VED AT DEN SISTE «STREKNINGEN» I HVER GRUPPE BLIR «ØVRIGE XXXXVEGER I DENNE VINTERDRIFTSKLASSEN») Vinterdrift: Driftsinformasjonssystem I forbindelse med vinterdriften kreves at eentreprenøren skal har et datasystem for å følge opp vinterdriften i sann tid (driftsinformasjonssystem). Driftsinformasjonssystemet skal registrere og presentere sanntidsinformasjon som lokalisering for biler/maskiner (identifikasjon, posisjon og bevegelse), type tiltak som utføres samt tilhørende tiltaksspesifikasjoner og mengder for vinterdrift. HER KAN DU OM ØNSKELIG SPESIFISERE NÆRMERE KRAV TIL DRIFTSINFORMASJONSSYSTEMET, F. EKS.: HVILKE BILER/MASKINER SKAL INKLUDERES, HVILKE BILER/MASKINER SKAL KUN HA SYSTEM FOR SANNTIDSLOKALISERING, HVILKE BILER/MASKINER SKAL HA SYSTEM FOR AUTOMATISK DATAOPPSAMLING, HVILKE AKTIVITETER OG HVILKE STREKNINGER SKAL INNGÅ/ER UNNTATT, HVILKEN INFORMASJON SOM SKAL VISES, STATISTIKK, MM. DET ANBEFALES NOE MÅTEHOLD I OPPSETTING AV DISSE KRAVENE, SØRG FOR Å HA EN VISS TRYGGHET FOR AT KRAVENE KAN OPPFYLLES MED RIMELIG INNSATS FRA ENTREPRENØR/SYSTEMLEVERANDØR. Formatted: Underline Byggherren skal ha tilgang til dette driftsinformasjonssystemet slik at byggherren selv kan følge opp med på vinterdriften i sann tid på egen PC/IT-utstyr. Entreprenøren skal stille 1 brukerlisens for driftsinformasjonssanntidssystemet til disposisjon for byggherren. VidereDet kreves dokumentasjon av produksjonsdata for vinterdriften i form av automatisk dataoppsamling. Data fra den automatiske dataoppsamlingen skal rapporteres i ELRAPP på DAU-formatet hvert 10. minutt. Spesielle kkrav til hvilke datatyper som skal registreres og dataformatet er beskrevet i kap. D2-IC0845a. Produksjonsdata skal rapporteres direkte fra produksjonskjøretøyet uten modifikasjoner eller korrigeringer, eventuelle avvik fra dette skal i alle tilfeller meldes til og godkjennes av byggherren. Hvert produksjonskjøretøy skal ha datalager som minst kan lagre produksjonsdata fra 24 timers produksjon. Ved brudd på overføring av DAU-data grunnet manglende mobildekning, skal lagrede DAU-data overføres så raskt som mulig når mobildekning reetableres og senest innen 12 timer etter at de er produsert. For områder med manglende eller ustabil GPS-dekning skal entreprenøren etablere lokale rutiner for dataoppsamling og dataoverføring. Disse rutinene skal godkjennes av byggherren. Kravene gjelder all brøyting og høvling, strøing med sand og strøing med salt, unntatt tiltak utført på arealer som har oppgjør iht. prosess eller 95.13, dersom ikke annet fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten. Entreprenøren skal også hver måned sende inn rapport i ELRAPP med forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra entreprenørens driftsinformasjonssystem for automatisk dataoppsamling. Rapporten skal ha samme inndeling i veggrupper og innsatsfaktorer som skjema R12 i ELRAPP. Tidsperioden for denne rapporten og R12- rapporten skal sammenfalle. Divergens mellom forbruk/mengder i denne rapporten og

4 Statens vegvesen Region xxxx C3-35 tilsvarende innrapporterte R12-data skal forklares. Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for. Utstyr for registrering av utlagt mengde tørrstøff og løsning ved salting/sanding DERSOM DENNE DRIFTSKONTRAKTEN ER VALGT UT FOR UTPRØVING OG VIDEREUTVIKLING AV VEIESYSTEM/VOLUMMÅLESYSTEM FOR SPREDERE, SKAL ET AVSNITT AV DETTE FORMATET TAS MED. TEKSTEN NEDENFOR ER UTFORMET SOM ET GENERELT FORSLAG OG MÅ TILPASSES DEN KONKRETE KONTRAKTEN OG TILHØRENDE BESLUTNINGER OM UTPRØVINGSPROSJEKTETS OMFANG MM, JF. NOTAT FRA VEGDIREKTORATET. INFORMASJON OM UTPRØVINGSPROSJEKTET GIS I KAP. A3, PKT KRAV TIL ENTREPRENØRENS DELTAGELSE I UTPRØVINGSPROSJEKTET BESKRIVES I KAP. D1, PROSESS Spredere for salt/sand som nyttes på vegstrekningene XXXXX med vinterdriftsklasse DkX XXXXX med vinterdriftsklasse DkX XXXXX med vinterdriftsklasse DkX Formatted: Underline, Highlight Formatted: Underline Formatted: Indent: Left: 0,5 cm skal være utstyrt med mengderegistreringsutstyr som måler utlagte mengder tørrstoff/løsning under spredning, jf. også kap. D2-IC0845x. ALTERATIVT: X stk spredere for salt/sand skal være utstyrt med mengderegistreringsutstyr som måler utlagte mengder tørrstoff/løsning under spredning, jf. også kap. D2-IC0845x. Mengderegistreringsutstyret kan bestå av et veiesystem/volummålesystem integrert i sprederen med tilkobling til sprederens styresystem og betjeningspanel. Veiesystemet/volummålesystemet skal ha målefeil på maksimalt +/- 5 %. Kontroll av systemets målefeil skal utføres 1 gang pr måned gjennom vektkontroll av utlagt mengde over en strekning på X km. Resultat fra vektkontroll og eventuell justering av systemet skal dokumenteres og rapporteres som del av kalibreringsrapporteringen, se nedenfor. Minimum Y stk av sprederne med mengderegistreringsutstyr skal være selvkalibrerende under spredning, dvs at registreringer fra mengderegistreringsutstyret nyttes for automatisk justering av sprederen slik at utlagt mengde samsvarer med sprederinnstillingene. Selvkalibrering og automatisk justering av sprederen skal gjennomføres minimum for hvert tonn eller m 3 materiale som legges ut. Vinterdrift: Kalibrering av strøutstyr rapportering Entreprenøren skal også hver måned sende inn rapport i ELRAPP med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr, jf. kap. C3, pkt , punkt «Prosedyre for bruk, kalibrering/kontroll inkl. tidspunkt for kalibrering/kontroll av strøutstyr», samt krav til kalibrering gitt i kap. D1, prosess 95, jf også NS-EN ISO 9001:2008, pkt Tidsperioden for denne rapporten og R12-rapporten skal sammenfalle. Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for. Formatted: Superscript Formatted: Underline

5 Statens vegvesen Region xxxx C Journalføring Entreprenøren skal føre journal over spesielle hendelser på vegnettet. Med spesielle hendelser menes hendelser som ikke fanges opp av annen dokumentasjon og rapportering, men som har konsekvens for tilstanden på vegnettet, medfører tiltak som skiller seg fra vanlige tiltak i kontraktsarbeidet eller som det er grunn til å forvente at det kan bli oppfølgingsspørsmål til i ettertid. Journalen skal også omfatte henvendelser fra publikum og Statens vegvesen som viser henvendelsene med angivelse av dato/tidspunkt, sted, sak, hvem henvendelsen kom fra, samt hvilke tiltak som ble iverksatt. Entreprenøren skal selv utforme journalen Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller Gjennomførte inspeksjoner, kontroller og observasjoner skal dokumenteres med: Formål (hva er observert eller kontrollert) Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) Når: Tidspunkt/tidsperiode klokkeslett - dato - måned - år Værforhold (generell beskrivelse) Hvilke prosesser som er kontrollert Hva som ble registrert Resultat av registreringen Registrert avvik som er overført til arbeidsordre skal framgå Registrert avvik som ble rettet opp umiddelbart skal framgå, gjelder avvik der det vurderes at byggherren kan ha fått melding om det eller ha registrert det selv Hvem som utførte inspeksjonen/kontrollen Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal dokumenteres og rapporteres i henhold til bestemmelsene gitt for prosessen Rapportering av tilstand Rapportering av tilstand på vegnettet skal skje i henhold til bestemmelsene i kap. D1, prosess Generell inspeksjon, dersom ikke annet fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten Dokumentasjon av utført arbeid og framdrift (jf. kap. C1, pkt. 23) Utført arbeid skal dokumenteres med: Formål/arbeid Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) Når: Tidspunkt/tidsperiode - dato - måned - år i forhold til hva som er relevant for arbeidet Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet Hvem som var ansvarlig for arbeidet Spesielt for salting i vinterdriften gjelder:

6 Statens vegvesen Region xxxx C3-37 Entreprenøren skal føre journal (salt-journal) som dokumenterer vurdering og beslutning for alle salt-tiltak i vinterdriften. Det skal føres særskilt journal for hver vinterdriftsklasse. DkB-høy, -middels og lav regnes i denne sammenhengen som en og samme vinterdriftsklasse. Journalen skal inneholde følgende informasjon for hvert salt-tiltak: Dato/klokkeslett Vegstrekning/område Signatur Situasjon vær/føreforhold Beslutning Dato og klokkeslett for tidspunkt for vurdering av gjennomføring av salt-tiltak Vegstrekning eller område som vurderingen gjelder for Identifikasjon av personell som utfører vurderingen Beskrivelse og vurdering av vær/føreforhold inkludert prognoser som utløser salt-tiltak (eller muligens kan utløse salt-tiltak) Situasjonen skal som minimum beskrives med følgende karakteristika iht. salttabellene i kap. D2-ID9300a (det tas med kun de karakteristika som er relevante for aktuell hensikt): Hensikt (anti-ising, anti-kompaktering, de-ising) Fare for Værprognoser Vegbaneforhold Metode Temperaturintervall Beskrivelsen av situasjonen kan utvides utover det angitte minimum etter entreprenørens vurdering av behov og nytte. Besluttet salt-tiltak beskrevet med hensikt, metode og dosering (eventuelt angivelse av at salt-tiltak ikke gjennomføres) Angivelse av eventuelle avvik fra anbefalt tiltak iht salttabellene i kap. D2-ID9300a: Ja/Nei Begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalt tiltak iht salttabellene i kap. D2-ID9300a Entreprenøren skal ha et dokumentert system for å følge opp og evaluere resultat fra salttiltak som grunnlag for å tilfredsstille kontraktens krav, jf. NS-EN ISO 9001:2008, pkt. 8. Resultatene fra denne evalueringen skal fremlegges på byggemøte 2 ganger pr vintersesong. Entreprenøren skal sende saltjournalen i ELRAPP til byggherren hver måned. Tidsperioden som innsendt saltjournal skal dekke, skal sammenfalle med perioden for månedsrapporteringen i kap. C3, pkt Rapporten skal være sendt innen 14 dager etter utløpet av måneden rapporten gjelder for.

7 Statens vegvesen Region xxxx C3-43 interne forholdet mellom partene, kan han kreve det overskytende dekket av den annen part. Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann, og den ene hefter på objektivt grunnlag og den annen som følge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han svarer for, skal den part som hefter på uaktsomhetsgrunnlag bære hele tapet som følge av erstatningsansvaret. Hvis den part som er ansvarlig på objektivt grunnlag har betalt erstatning til tredjemann, kan han kreve beløpet dekket av den annen part. 15 Skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn 15.1 Entreprenørens rapportering Entreprenøren skal levere rapport ved skader på objekter som inngår i kontraktsarbeidet påført av kjent eller ukjent motorvogn. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Angivelse av skadeomfang/-type, skadested, skadetidspunkt samt redegjørelse for hvorledes skaden vurderes oppstått 2. Digitale fotografier med tidsangivelse og vegreferanse fra skadestedet. Fotografiene skal inneholde informasjon som sannsynliggjør at en motorvogn har forårsaket skaden, som treffpunkt fra motorvogn på skadet objekt, e.l.. I tillegg til fotografier av skaden før utbedring, skal det leveres fotografier tatt etter at skaden er utbedret. 3a Identifikasjon av skadevolder og skadevolders forsikringsselskap dersom dette er kjent 3b En sannsynliggjøring av at motorvogn er ukjent. Entreprenøren skal dokumentere at han har vært i kontakt med politi, bergingsselskaper og VTS i sitt arbeide med å fremskaffe skadevolders identitet. 4 Fakturabilag som viser følgende: kostnadene knyttet til utrykning, sikring på skadestedet (skilting, sperring, opprydding m.m.) samt assistanse til brannvesen, politi og bergingsselskap kostnadene knyttet til eventuell utbedring/reparasjon av skaden kostnadene knyttet til rapporteringsarbeidet (dvs. arbeidet angitt i ovenstående punkter 1-3) mva evt. prisregulering, jf. kap. C3, pkt evt. påslag for administrasjon av sideentreprenør, jf. kap. C3, pkt Skjema R5 fra ELRAPP inngår i rapporten, se også kap. D2-IC1510. Rapporten skal være byggherren i hende senest 1 måned etter skadetidspunktet. Det skal sendes en rapport for hvert enkelt skadetilfelle. Byggherren vil for slike skader søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Byggherren forestår videre saksbehandling overfor forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen etter å ha mottatt entreprenørens rapport.

8 Statens vegvesen Region xxxx C Årsfordeling og fakturering 37.1 Årsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser Kontraktssummen for rundsumprosessene i kap. E3 fordeles på kalenderår i henhold til fordelingsnøkkelen nedenfor, med mindre annet framgår av kap. D1: År Andel av sum rundsumprosesser som skal fordeles til vedkommende år ,7 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 37.2 Faktureringsplan Grunnlaget for faktureringsplanen for det enkelte år i kontraktsperioden er prisene for rundsumprosessene i kap. E3, med mindre annet framgår av kap. D1, korrigert for eventuelle avtalte endringer. Øvrige kontraktsarbeider/priser inkluderes ikke i faktureringsplanen. Faktureringsplanens totalsum for det enkelte år skal, før korreksjon for eventuelle avtalte endringer, samsvare med årsfordelingsnøkkelen i pkt over. Hvis kostnadsfordelingen mellom vegtyper avviker vesentlig fra byggherrens eget fordelingsanslag, kan byggherren for alle eller utvalgte rundsumprosesser pålegge entreprenøren å omfordele priser mellom vegtypene. Totalsummen for hver prosess der byggherren gir slikt pålegg skal fortsatt være den samme som med utgangspunkt i kontraktens øvrige bestemmelser. Hvis byggherren gir slikt omfordelingspålegg, vil entreprenøren få melding om hvilke prosesspriser som skal endres til hva senest 1. august for det første kontraktsåret og senest 1. november året før for de neste kontraktsårene. Entreprenøren skal i samråd med byggherren utarbeide forslag til faktureringsplan for hvert enkelt kalenderår i kontraktsperioden. Dette forslaget skal foreligge innen 15. september for det første kalenderåret. For de øvrige kalenderår i kontraktsperioden skal forslaget foreligge innen 15. desember det foregående kalenderåret. Faktureringsplanen er ikke gyldig før denne er godkjent av byggherren. Eventuelle endringer som måtte bli avtalt mellom partene etter at faktureringsplanen for vedkommende kalenderår er godkjent, kan avtales tatt inn i endret faktureringsplan, eller håndteres etter egen avtale mellom partene. Faktureringsplanen skal presentere avtalte priser fordelt pr. måned, pr. hovedprosess samt pr. vegtype for det enkelte kalenderår. Årsfordelingsnøkkelen i pkt over gjelder samtlige prosesser og vegtyper, dersom annet ikke er avtalt. De månedsfordelte beløp skal være mest mulig realistiske og gjenspeile tidspunktet for når oppgavene forventes å være utført. Faktureringsplanen danner grunnlaget for avdragsnotaene knyttet til rundsumprosessene Faktura Det skal være særskilt faktura for hver vegeier:

9 Statens vegvesen Region xxxx C3-55 veger eid av staten (riksveger og riks-g/s-veger) veger eid av xxxxland fylkeskommune (fylkesveger og fylkes-g/s-veger) veger eid av yyyymark fylkeskommune (fylkesveger og fylkes-g/s-veger) Det skal ikke faktureres mot stedkoden allevt. For prosesser som iht. stedkodestrukturen i kap. D1 er priset på denne stedkoden, skal den tilhørende fakturaen kodes mot den stedkoden som gjelder for den faktiske vegtypen der arbeidet er utført. Spesielt for RSprosesser tilknyttet stedkoden «allevt» gjelder at byggherren vil fastsette hvordan den prisede summen på den enkelte RS-prosess skal fordeles på vegtype. Informasjon om hvordan denne fordelingen skal være, vil bli gitt til entreprenøren før utarbeidelse av faktureringsplanen for vedkommende år. Fakturering av vedkommende RS-prosesser skal kodes mot vegtype iht byggherrens fastsatte fordelingsnøkkel. Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje når måneden er slutt iht. avtalt faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode og vegtyper iht. faktureringsplanen. Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utført, og det skal herunder heller ikke faktureres for perioder der arbeidet har vært stoppet pga streik eller lock-out. Dersom entreprenøren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utført, kan byggherren holde tilbake et beløp som tilsvarer det aktuelle arbeidet. For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngår i faktureringsplanen, gjelder slike bestemmelser: Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, sendes faktura pr. vegeier, disposisjon og måned. Ved øvrige disposisjoner, sendes faktura pr. vegeier og disposisjon, etter at disposisjonen er avsluttet. For arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 15, skal det totale fakturabeløpet samsvare med fakturabilaget i tilhørende rapport omtalt i kap. C3, pkt. 15. Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres iht. kontrakten, vil bli strukturert i disposisjoner etter nærmere anvisning fra byggherren. Faktura for arbeider utført før 1. november skal være mottatt hos byggherren senest 5. desember samme år. Spesielt om faktura for vinterdrift: Månedsfaktura for variabel del av brøyting og strøing kan ikke sendes inn før tilhørende månedsrapporter med forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra automatisk dataoppsamling, og med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr og saltjournal er levert i ELRAPP, jf. kap. C3, pkt og pkt Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 39 Innestående beløp Bestemmelsene i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft.

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Statens vegvesen Region XXXX I-1 EXXXX Kontraktsnavn 2015-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-01-12. 8 Bruer, underganger og kaier...

Statens vegvesen Region XXXX I-1 EXXXX Kontraktsnavn 2015-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-01-12. 8 Bruer, underganger og kaier... Statens vegvesen Region XXXX I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0... 1 00... 1 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER... 3 14 Midlertidig trafikkavvikling... 3 18 Drift og vedlikehold - generelt... 15 3 TUNNELER...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Brukerveiledning ELRAPP

Brukerveiledning ELRAPP Brukerveiledning ELRAPP Versjon 2011.2.1 08.08.2011 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer