EUropean Masters in Inclusive Education

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUropean Masters in Inclusive Education"

Transkript

1 EUropean Masters in Inclusive Education Modul: Utdanning for alle. Inkluderingsdiskurser Forfattere: Georg Feuser, Miguel Lopez Melero Kode: St.poeng: Forstå inkluderende teorier (C1) min. 7.5 ECTS Ingen spesielle opptakskrav Kjennetegn ved modulen Modulen Utdanning for alle. Inkluderingsdiskurser, danner grunnlaget for inkluderingsstudiet innenfor rammen av utdanning og resten av samfunnet. Den utgjør en kjernemodul og ser på inkludering i to sentrale forestillinger: Hvordan teori, politikk og praksis virker inn på inkludering og ideen om inkluderende opplæring. Modulen utvider begrepet om inkluderende opplæring til å omfatte inkludering som har blitt begrepsfestet, teoretisert og praktisert i forskjellige pedagogiske, kulturelle, sosialpolitiske, filosofiske og økonomiske sammenhenger. Disse sammenhengene må forstås og tas hensyn til hvis man skal kunne forstå og eventuelt endre pedagogiske teorier, politikk og praksis for å bygge et inkluderende utdanningssystem innenfor et inkluderende samfunn. Behovet for en tverrfaglig, flerprofesjonell tilnærming til inkluderende pedagogikk. Dette innebefatter/omfatter inklusjon og de viktige tverrfaglige røttene det er forankret i, f.eks humanbiologi, legevitenskap (pediatri, psykiatri), nevrologi (spesielt nevropsykologi i kognisjon og emosjon), psykologi (spesielt menneskelig utvikling og læring), sosiologi og and politikk, utdanningsfilosofi og pedagogikk. I tillegg vil man se på forholdet (historisk og nå) mellom vanlig pedagogikk og terapeutisk/spesialpedagogikk. I hovedsak vil denne modulen undersøke de ulike diskursene og fokusene, med andre ord det som driver diskusjonene, innen de forskjellige disiplinene som påvirker forskning, politikk og praksis når det gjelder utdanning for alle. Man vil ikke begrense seg til en medisinsk modell som bare har fokus på de med handikap eller spesielle behov, men erkjenner at det ser ut som om terminologien fremdeles blir brukt innen forskning, politikk og praksis i enkelte europeiske land og regioner. Begrunnelse for modulen Sett i forhold til resten av studieutviklingsprogrammet fungerer denne modulen som en grunnleggende, toneangivende introduksjon som oppfordrer studentene til å bruke og utvide sine erfaringer og pedagogiske bakgrunn. Modulen introduserer og gransker sentrale aspekter ved utdanning for alle i et inkluderende samfunn, og den gir studentene en oversikt og et bindeledd mellom alle modulene i studiet.

2 Fleksibilitet når det gjelder vektlegging av innhold i Modul C1: Innholdet i C1 blir utformet i forhold til studentenes utdannings- og yrkesbakgrunn, samt med henhold til de faglige og lovbestemte kravene fra institusjonene, og de nasjonale og regionale instansene. (C1 fra Universitet i Glasgow vil for eksempel vektlegge faglig/profesjonell utvikling, refleksjon og forskning). Mål for modulen Gi et kunnskapsgrunnlag som støtter/styrker læring i utdanning for alle Bedre studentenes evne til å forstå og løse utfordringer og problemer de har møtt eller kan komme til å møte i en inkluderende opplæringssituasjon Forsikre seg om at studentene forstår den kvalitative relevansen av sosial inkludering for inkluderende skoler og for utviklingen av individer, grupper og samfunn. Sørge for at studentene forstår hvordan sosiale forhold påvirker inkludering Analysere svinginger, uoverensstemmelser og spenninger i forholdet mellom teori og praksis Utvide kunnskapen om og kompetansen i inkluderingsdiskurser, den internasjonale handikap-bevegelsen og nasjonale målsetninger, samt muligheten for å overføre nasjonale Fremme kritisk og reflektert analyse av pedagogiske begreper som er relevant inne inkluderingsfeltet. Kompetansemål Studentene skal kunne kombinere deler av problemstillinger og resultater i større tematiske enheter; bruke studieteknikker som kombinerer forskjellige emner og fakta; lede og delta i diskusjoner med andre studenter og praksisfeltet; utvekslinger med organisasjoner og andre personer for å finne ut hva andres og egne standpunkt er; se på konkurrerende vitenskapelige systemer; ta opp pedagogiske problemstillinger som et sosialt anliggende på en helhetlig, men allikevel variert måte og gjøre om sosiale spørsmål til pedagogiske spørsmål; argumentere overbevisende at mangel-modellene som tidligere ble brukt til å definere og evaluere handikap ikke oppfyller vitenskapelige kriterier; underbygge og formidle et inkluderende syn på mennesker og handikap som er basert på kompetansemodellen; sammenheng med rådgivning/veiledning, profesjonell opplæring og videre utdanning; tenke ut pedagogiske konsepter rettet mot utviklingen av et inkluderende samfunn som tar hensyn til sosiokulturelle og økonomiske realiteter. Innhold Innholdet er hentet fra modulens tematiske struktur; andre kjerne- og valgfrie moduler ; prosjektarbeid/feltstudier på utdanning og inkludering og hvordan realiteten er; gjeldende og relevant faglitteratur; de sosiale og økonomiske problemene forbundet med inkludering; regional, nasjonale og internasjonale hendelser og utviklinger før og nå; temaene som tas opp i relaterte og valgfrie moduler.

3 EUMIE: Modul C 1 (05/2003) [C1-nor] Forslag til temaer: Liv og utvikling systemteoretiske studier (Maturana et al.) Levesett og altruisme Teori og praksis i stress- og isolasjonsforskning Sosial berøvelse og barnets utvikling (eksempel: psychic hospitalism) The genetic field theory of the formation of an ego (Spitz) and the epigenetic epistomological theory (Piaget) Utgangspunkt og utvikling av the bonding theory (Bowlby) and its current perception (systemteoretiske og psykoanalytiske tilnærminger) The quality of internal bonding models and concepts as lifelong factors of vulnerability and protectivity The Awakening of intelligence in the child (Piaget) Kriser i utviklingsstadiene (Vygotsky) Læring fra utsiden til innsiden: Galperin s theory of interiorization Social exclusion and total institution (Goffman) Pacification crime (Basaglia) Madness and society (Foucault) Dialogue in education (Buber) Education after Auschwitz (Adorno) Begynnelsen på og utviklingen av den såkalte cripple movement Self advocacy ; People first and Empowerment selvbestemte veier til inkludering? Handikappede personer mellom integrering og ekskludering historien bak utviklingen av integrering Være konvensjonell og normalisering inkluderingsbegrep Demokratisk psykiatri : de-hospitalization and inclusion problemet med den harde kjerne Segregering, integrering og inkludering i gjenspeilingen av flerkulturell pedagogikk Fattigdom, eksklusjon og tap av kultur Globalisering og nasjonal deregulering følgene for utviklingen av inkludering Utfordrende atferd og sosial inkludering Allmennutdanning og utviklingslogisk didaktikk (Feuser) Inkludering a process of re-historization of excluded persons De ovenfornevnte temaene tilfredsstiller to kriterier: De fokuserer på systematiske og historiske ideer om inkludering opphav, anliggende og status quo så langt i utviklingen, samt et blikk fremover (også innen forskning) Hvert av temaene kan forberedes og utarbeides som et prosjekt. Dette kan gjøres gjennom studienettverket: ved hjelp av internett og the hyperwave-based programs of ODL-Inclusive (a structure- and development level-oriented approach to understanding integration/inclusion Arbeidsmåter Arbeidet i modul C1 innebærer at studentene skal være aktive i forelesninger og seminarer, som også skal planlegges, forberedes, gjennomføres og vurderes av studentene. Denne arbeidsmåten må også suppleres med læring og arbeid i studiegrupper, internett og fjernundervisning

4 EUMIE: Modul C 1 (05/2003) [C1-nor] bruk og evaluering av internettsteder et tilstrekkelig antall e-learning programmer (se for eksempel ODL-Inclusive) Arbeidet med temaene vil være prosjektorientert slik at studentene skal kunne ta del i og arbeide med deler av spørsmål og problemstillinger i en generell tematisk kontekst gjøre forskning i praksisfeltet observere, dokumentere resultater, analysere, og videreutvikle ideer/begreper (se modul C 3) lage en multimedia presentasjon av resultatene utledet fra selvstudium eller studiegrupper. Vurdering Etter å ha fullført denne modulen vil studentene kunne: forske, analysere og reflektere over relatert og relevant litteratur gi en presentasjon (foredrag, veiledning etc) hvor de fokuserer på det sentrale innholdet i inkludering fremme utvikling, simulerte og konkrete etableringer av prosjekter (lokale eller samfunnsrelaterte), oppfølging, tolkning (analyse og evaluering), revidering og dokumentasjon, med multimedia løsninger ta opp bestemte, tverrfaglige problemstillinger vise at de har tatt en aktiv del i studiet ved at de har skrevet oppgaver, gjort muntlige aktiviteter, deltatt i tverrfaglige kollokvier og gjort empiriske studier Litteraturforslag AINSCOW, M.: Understanding the Development of Inclusive Schools. Falmer Press ADORNO, Th.: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt/M BARTON, L. Ed.: Disability, Politics and the Struggle for Changes. David Fulton BASAGLIA, F. u.a (Hrsg.): Befriedungsverbrechen. Über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Frankfurt/M BOOTH T & AINSCOW, M.: The Index for Inclusion developing learning and participation in schools Bristol, Centre for Studies on Inclusive Education DYSON, A.; HOWES, A.; ROBERTS, B.: A systematic review of the effectiveness of school-level actions for promoting participation by all students (EPPI-Centre Review, version 1.1*). In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education EBERWEIN, H. (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. Weinheim/Basel ERZMANN, T.: Konstitutive Elemente einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik und eines veränderten Verständnisses von Behinderung. Bd. 2 der Reihe: Behindertenpädagogik und Integration (Hrsg.: G. Feuser). Frankfurt/M. u.a FEUSER, G.: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim - Ein Zwischenbericht. Bremen 1987³ ders.: Behinderte Kinder und Jugendliche - Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt 1995 ders.: Geistige Behinderung im Widerspruch. In: Greving, H. u. Gröschke, D. (Hrsg.): Geistige Behinderung - Reflexionen zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff. Bad Heilbrunn 2000, ders.: Qualitätsmerkmale integrativen Unterrichts. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 25(2002)2/3, FEUSER, G. (Hrsg.): Integration heute - Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Bd. 1 der Reihe: Behindertenpädagogik und Integration (Hrsg.: G. Feuser). Frankfurt/M. u.a FEUSER, G. u. MEYER, H.: Integrativer Unterricht in der Grundschule. Solms-Oberbiel 1987 FIELD, J.: Lifelong learning and the new educational order Trentham FRIEDEBURG, L.V.: Bildungsreform in Deutschland. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch. Frankfurt/M. 1989

5 GUNDARA, Jagdish S.: Interculturalism, education and inclusion Paul Chapman / SAGE Publications JANTZEN, W.: Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 1,2. Weinheim/Basel 1987/1990 KLAFKI, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel 1991 KRON, F.: Grundwissen Didaktik. Weinheim/Basel 1993 MYERES, K.: Whatever Happened to Equal Opportunities in School? Gender equality initiatives in education OUP2000 REASON, P. and BRADBURY, H. (Eds.): Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice London, Sage SANDKÜHLER, H.J. (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Bd 1-4. Hamburg THOMAS, G. and VAUGHN, M.: Inclusive Education: readings and reflections. Maidenhead: Open University Press. 2004

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig? av cecilie r. haugen og tine a. hestbek Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer

Detaljer

Definering og valg av kompetanser DeSeCo

Definering og valg av kompetanser DeSeCo R E F E R E E B E D Ø M T A R T I K K E L Definering og valg av kompetanser DeSeCo 1/2005 125 Hva er viktige kompetanser i dagens og ikke minst morgendagens samfunn, og hvordan kan skolen fremme dem? Hvilket

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Inge Kvaran Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Artikkelen tar utgangspunkt i de vitenskapsteoretiske og teoretiske perspektivene som danner grunnlaget for min doktoravhandling

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason

Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason Innledning Jeg leder studieprogrammet spesialpedagogikk i et inkluderende miljø ved fakultet for pedagogikk ved

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Ansvar for egen læring

Ansvar for egen læring Ansvar for egen læring GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 307 Ansvar for egen læring intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole Aud Torill Meland Aud Torill Meland, 2011 ISBN 978-91-7346-703-2

Detaljer

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Kari Fjell og Bodil Stokke Olaussen Lærer elev-relasjonen er viktig for motivasjon og læring,

Detaljer