Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etg. vedkantine Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etg. vedkantine Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Inderøykommune 7670Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etg. vedkantine Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventueltforfall må meldessnarestpå tlf Vararepresentantermøter etter nærmerebeskjed. OleTronstad Ordfører SolbjørgKirknes sekretær Side 1

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS63/11 PS64/11 PS65/11 Innhold Sakertil behandling Brukav disposisjonsfondtil vissestyrkingstiltak. AvtaleInderøykommuneog selskapunder stiftelsebrødrene SundliEiendomA/Som overdragelseav en midre parsellpå Venna. Rådmannenorienterer.Referatsakerog delegertesaker Untatt off. RS6/11 Utkasttil referat fra pol. styringsgruppeden PS66/11 Ordførerenorienterer Side 2

3 Saker til behandling Side 3

4 Saker til behandling Side 4

5 Inderøykommune Arkivsak.Nr.: 2011/ Saksbehandler: FinnMadsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 63/ Bruk av disposisjonsfondtil vissestyrkingstiltak. Rådmannensforslagtil vedtak AvDisposisjonsfondetbevilgesfølgende: 1. Kr ,- til læremidlerog lekeutstyri grunnskolen. 2. Kr ,- til utstyr og møblervedbistandog omsorg,fortrinnsvisinderøyheimen. Avbudsjettert avsetningtil Vedlikeholdsfonddisponereskr ,- til styrkingav vedlikeholdsbudsjettet bygg. Rådmannenfastleggerdetaljert budsjettog beslutternærmereretningslinjerfor disponeringen. Vedlegg 1 UteområdetvedSakshaugskole 2 UteområdetvedLyngstadskole 3 Inderøyheimen- ulike investeringer Kommunestyretvedtoki sak 14/11 i møte at regnskapsmessigmindreforbruk2010 bl.a.skullebrukestil avsetningtil disposisjonsfondpå 4,24mill. kroner.i sammevedtakble det bestemtat 2 mill. kronerav fondet skalbrukestil vei i henholdtil veiplan. 0,5 mill. kroner avsettestil klubbhuspå Grani henholdtil søknad. I saksframleggetil sak14/11 skriverrådmannenblant annet: Side 5

6 Rådmannenhar vært innstilt på å foreslåen ekstraavsetningtil læremidler og utearealeri skolenepå ca1 mill. kronerog midlertil å fullføreutskifting av utstyr og møblementved Inderøyheimen.(jfr. ogsåekstrabevilgningfør jul) Grunnlageter ikkeklart på det tidspunkt dennesakenferdigstillesog derfor innstillesdet somforeslått.det vil væreaktuelt for rådmannenå fremmeen saketter sommerferienom mulig disponeringav disposisjonsfondsmidler til dette formål. Rådmannenbyggetdenneføringenpåbehovetfor å «tilbakeføre»noe avdet regnskapsmessigeoverskuddet til driften primært utstyrs/læremiddelbudsjettet. Ettersomkommunestyretvedtokå øremerke2,5mill. kroner til investeringsformålvil rådmannentilrå en mer begrensetdisponering i sumkr ,.- - til styrking av læremidler og lekeutstyrvedskoleneog utstyr og møblervedinderøyheimen. Utoverdette vil rådmannenbe om fullmakt til å disponerekr ,- av budsjettert avsetningavtil vedlikeholdsfondfor 2011til styrkingav vedlikeholdsbudsjettet.budsjettet er i stor graddisponertp.t. og vi er avhengigav en styrkingfor ikkeå måtte nullstille vedlikeholdsaktivitetenrestenav året. Vurdering Disposisjonsfondethar somsitt viktigsteformål å fungeresomen reservetil å møte uforutsette skiftingeri inntekter og utgifter på drifts eller investeringssiden. Skolenehar fortsatt et ettersleppå anskaffelseav lærebøker/-midler somer tilpasset Kunnskapsløftet.Rammenetil skoleneble i sak10/11 i formannskapetredusertmed kroner for å delfinansierebudsjettmessigunderdekningfinansieringav privatebarnehager. Dette har naturlig nok lagt et ekstrapresspå det skolenehar til disposisjonav frie midler. Det foreslåsen engangsbevilgningpå kr ,- for å kommemer a jour på dette områdetsom fordelespå skoleneetter standardfordelingsnøkkel. Rådmannenvil tilrå at det disponereskr ,- til utstyrsoppgraderingav uteområderved skolene. Vi har et etterslepogsåher og beløpetvil bidratil å henteinn noe. Rådmannenber om fullmakt til å foreta fordelingenpå grunnlagaven konkretvurdering. Kommunenhar over en tid hatt særskiltfokuspå bo og arbeidsforholdeneved Inderøyheimen,jfr. HMS-satsningen.Relativtbetydeligeinvesteringerer gjort. Det vil kostekr kroner å sluttføre påbegyntoppgraderingav møblertil pasientromog fellesromvedinderøyheimen. Etter rådmannensvurderingvil en oppgraderingbådeha en trivselsmessigeffekt og væreet positivt HMS-bidrag. Det er fortsatt behovfor fasteløfteanordningerfor å lette ansattesarbeidssituasjon.sålangt er 4 løfteanordningerinstallert. Enoppgraderingmed ytterligere6 representereren kostnad på cakr ,-. Side 6

7 Rådmannentilrår at det disponereskr ,- til tekniskutstyr og møblerved Inderøyheimen.Det forutsettesat løfteanordningerog andreinvesteringersomkanlette ansattesarbeidssituasjonprioriteres. Vedlikeholdsfond. Det er i balansenoppført fond til vedlikeholdpå kr ,-. I 2011er budsjettert en avsetningpå ytterligere1 mill. kronertil vedlikeholdsfondet.formåleter å kunnemøte uforutsette og/eller nyebehov. Etterslepetpå vedlikeholdsområdeter fortsatt merkbart. Enny gjennomgangav regnskapssituasjonenetter 2. tertial indikererat vi i praksismå gjennomføreen tilnærmet stoppi planlagtevedlikeholdstiltakrestenav året for å håndterebudsjettet. Samtidiger vi helt avhengigav å kunnegjørerelativt betydeligevedlikeholdstiltak,spesielti kommunaleboliger,for å tilfredsstilleminimumskravtil bostandard. Det vil ikkeværerasjoneltå utsette kritiskevedlikeholdsarbeider.(målikevelgjøreog utsettelsevil ofte innebærefordyring)rådmannenber derfor om fullmakt til å disponerekr ,- av avsetningeninneværendeår. Statusfond etter eventuell disponering. Etter disponeringvil følgendeværestatus i mill. kroner: Før Etter Disposisjonsfondet: 7,067mill 6,417mill Vedlikeholdsfond: 3,200mill 2,300mill Det presiseresat vedlikeholdsfondethar karakteravet «øremerket» disposisjonsfond. Det presiseresvidereat detteer et anslagpåfondsavsetningervedåretsslutt under forutsetningav balansei driftsbudsjettene.underskuddi driftsbudsjettenevil bli dekketopp gjennomsåkaltestrykningeravfrie fond. Et disposisjonsfondbørfor enkommunesominderøyindikativt beløpesegtil ca10 mill. kroner.(+/- 3 mill. kroner) Det tilsvareret normalnivå/gjennomsnittsnivå i norskekommuner. Konklusjon Seinnstilling Side 7

8 11511 Uteornrådet vedsakshauskole Sakshaug skote har et slitt uteområde og trenger en omfattende opprusting. Uteområdet er redusert i areal etter skoleutbygging og omlegging av gangvei. Skolen har mange elever og få tekeapparat. For å få god sostal og fysisk aktivitet i skolehverdagen for alle elever fra 1-7 klasse er det viktig å legge tit rette for varterte opplevelser. Det er viktig og riktig å oppgradere og øke antall tilbud slik at alle får dettatt i positiv lek som er preget av glede og variasjon ved skoten. Dette vil gt skolen positime,aktive elever og et inktuderende sostalt rnitp. Sakshaug skote har en plan for hva de ønsker og vil at kommunen skal bldra med midler for å få dette på plass. Sakshaug skote skal vcare en best mulig arerta for ungene å tilegne seg kunnskap og vokse opp ved. Hva ør vi først ved skolen: 1 Området bak skolen må ti.trettelegges for de minste elevene. Innkjøp og rnontertn.g av Komplay tekestativ. Innkjøp og rnontering av Sandkasse Pris: ,- Innkjøp og m.ontering av Komplay vippedisse Innkjøp og montering av bod for uteleker 2 Griltplass som kan benyttes av alle elevene ved skolen. - Innkjøp og rnontertng av solide benker. 3 Området ved Fornesbanen. En 6-kant huske for de største elevene. - Innkjøp og montering av 6-kanthuske Pris: ,- 4 Området mettom PPT-bygget og skoleplassen for de rnettomste etevene. Pris: ,- kr eks.rnoms Innkjøp og rnontering av Kornplay Pgramidenett. Pris: 42.5q0,- Innkjøp og rnontering av et Dobbelt huskestativ som også er tapasset elever som ikke kan benytte vanlige husker. Pris: 47.q00,- Frakt vil komme som en ekstra kostnad. I tillegg er det et behov for reasfaltering av skolegården. Grunnarbeid før rnontering av lekeapparat vil medføre noe kostnad. Det legges opp til et naart samarbeid med FAU når det gjelder rydding av områder og grunnarbeidlmontering av nye apparater. Sakshaug skole 0)-s.2,0( Side 8

9 INDERØY KOMMUNE Lyngstad skole og barnehage - en gyllen mulighet - Vågavegen 423, 7670 INDERØY II II Vår dato: Vår ref: Ark.kode: Deres ref: KMA 2-o/1/ III Inderøy kommune Finn Madsen her Søknad om tilskudd til forbedring av uteområdet ved Lyngstad barnehage. Gjerde langs hovedveien / sikkerhetstiltak Sist vinter var snøforholdene slik at gjerdet nedenfor Lyngstad barnehage ble for lavt. Siden gjerdet ligger i enden av akebakken, og skal hindre at barna ender opp på hovedvegen forbi enheten, innebar dette til tider en viss risiko for barna. Det er nødvendig å sette opp et høyere gjerde langs hovedvegen før vinteren setter inn på nytt. Vi har hentet inn tilbud fra Felleskjøpet, se vedlegg 1. Sum: kr mva. Huskestativ for de minste barna Barnehagen mangler huskestativ tilpasset de minste barna. Vi kjøpte inn selve staivet på fjorårets budsjett, men har ikke funnet midler til å få dette montert. Vi har hentet inn tilbud fra Farbu og Gausen, se vedlegg 2. Sum: kr 8 300,- + mva. Sandkasse Treverket rundt sandkassen i barnehagen har gått i oppløsning. Her må det kjøpes inn og monteres nytt treverk som både kan avgrense sandkassen og samtidig fungere som balansebom og sitteplass. Ut fra priser oppgitt av Byggmakker, Steinkjer, vil dette gi følgende kostnader: 50 1m 2'x6' impregnert å kr 20,10 kr 1 005,- + mva 15 1m 2'x4' impregnert å kr 14,67 kr 220,- + mva Til sammen kr 1 225,- + mva. På denne bakgrunn søkes Inderøy kommune om kr ,- + mva til utbedring av gjerde og sandkasse samt montering av huskestativ ved Lyngstad barnehage. Det er ikke medregnet arbeidspenger knyttet til gjerde og sandkasse. Vi vil derfor søke Jorunn By om å få disse utbedringene utført av vaktmesterkorpset. Med hilsen Kåre Mandal rektor/enhetsleder 3 vedlegg Kopi Olaug Vang Telefon, skole Rektor: Kontor: Personalet: Telefon, barnehage Styrer: Personalet: E-post,skole Enheten: Rektor: E-post, barnehage Styrer: Telefaks,skole Side 9

10 Finn Warne Madsen Fra: PerArne Olsen Sendt: 31. mars :22 Til: Finn Madsen Emne: Møbler - utstyr II II Prøver å lage en oversikt over behov for ulike investeringer. Sykehjemmet Møbler pasientrom og fellesrom kr Selv med denne investeringen vil ikke alle møbler være skiftet ut, men en god del. Sterilvaker kr Medisinsk utstyr: Vekt (stol vekt) Crp tester kr kr Møbler bofelleskap kr Kontorstol x 5 (kan ta brukte fra adm - hvis midler til nye) IKTutstyr kr kr / Med vennlig hilsen for Inderøy kommune Per Arne Olsen Enhetsleder bistand og omsorg Tlf / E-post: Per-Arne.Olsen indero.kommune.no Side 10

11 Inderøykommune Arkivsak.Nr.: 2009/ Saksbehandler: JonArveHollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Avtale Inderøykommuneog selskapunder stiftelse BrødreneSundliEiendom A/S om overdragelseav en midre parsellpå Venna. Rådmannensforslagtil vedtak VedlagteavtalemellomInderøykommuneog selskapunderstiftelsebrødrenesundlieiendom A/Sgodkjennes. Vedlegg 1 Kart 2 Underskrevetkjøpekontraktvedr.tomt Venna Bakgrunn BrødreneSundli(formelt selskapunderstiftelsebrødrenesundlieiendoma/s)har bedt om å få kjøpeen mindreparsell(caog maks200kvm)vestfor den planlagtenyvegeninn til Vennaområdet,sevedlagtekart. Det planleggesoppført et nytt kontorbyggmedlager/vaskehallmv på tomten. Arealeter tenkt benyttet til parkeringsareal/eventueltgrøntareal. Prosjekteter til behandlinghosbygningsmyndigheten.formåletliggerinnenforrammenav gjeldendereguleringsplan. Side 11

12 Det er gjennomførtforhandlingermedbrødrenesundliog medresultat et forslagtil avtale somvedlagt.somfremgårer det avtalt en kvm pris på kr. 275,-. Vurdering Det aktuellearealetfremstårsomet restarealetter vegomleggingenog knaptutnyttbart for kommunaleeller andreoffentlige/ideelle formål. Det synesvidereutelukketat andreprivatekandra nytte av dette inneklemtearealet. Pådennebakgrunner det sakligbegrunnetå inngådirekteforhandlingermed BrødreneSundli om overdragelseav arealet. Desenereår er det inngått avtalerom salg/overdragelseav arealeri dette områdetmed Venna EiendomA/S(2007)og InderøyHelsehusA/S.(2010)Beggedisseavtalenehaddesinsærskildte bakgrunn.vennaeiendoma/shaddeen gammelopsjonpå kjøptil kr. 59,- pr. kvm. Avtalen med InderøyHelsehusA/Sble inngått ut fra en målsettingfra kommunenssideom nærlokaliseringtil InderøyRådhus.InderøyHelsehusA/Shar betalt en differensiert/trinnvis pris fra kr. 59,- for de førstekvm ogtil kr. 340,- for de siste1500kvm. Til sammenligninghar kommuneninngåttavtalepå Nessjordet(sålangt opsjoner)om salgtil en kvmpris på mellomkr. 500,- og kr. 600,-. Med BrødreneSundliA/Ser avtalt en pris på kr. 275,- pr. kvm. Priselementet reflekterer naturlig nok parsellensmarginalestatusog ansesforsvarligogbalansert. Det skaltilleggesat BrødreneSundlilengehar vært på leting etter adekvatenæringsarealeri Straumen. Konklusjon Seinnstillingen Side 12

13 flfl REGULERINGSPLAN FORVENNA Alternativ Målestokk1500 Side 1 3

14 .. Side 14

15 KJØPEKONTRAKT III IIfl Mellom Inderøy kommune, organisasjonsnr som selger og selskap under stiftelse, Brødrene Sundli Eiendom AS,som kjøper, inngås følgende kjøpekontrakt: 1. Inderøy kommune selger et tomteareal på ca. 200 m2 til kjøper, jfr. vedlagte kart. Endelig areal fastlegges i forbindelse med oppmålingsforretning. 2. Selger besørger oppmåling og fradeling for registerføring av den solgte parsell. Kjøper belastes omkostninger for eiendomsoverdragelsen. 3. Eiendommen skal være tilleggsareal til parsell som kjøpes av gnr 4 bnr 138, og skal sammenføyes med denne parsellen. 4. Arealet overtas som besiktiget og fritt for pengeheftelser. 5. Arealet skal nyttes ihht. gjeldende reguleringsplan. 6. Kjøpesum for det areal som erverves bestemmes slik: Kr 275 pr. m2. 7. Brødrene Sundli Eiendom ASforplikter seg til å knytte seg til en sentral løsning for vannbåren varme under forutsetning av konkurransedyktige betingelser. 8. Skjøte tinglyses så snart eiendommen er opprettet i matrikkelen/ grunnboka og kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt. Inderøy den For s er: ( ""/ derø komm ne v/ å'clmanne For kjøper: 96,1 Brødrene Sundli Eiendom AS Side 15

16 PS 65/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker Side 16

17 Side 17 file://\\inv-i-ephpdf\c$\ephorte\ephortetemp\pdfdocproc\52088.html Side1 av Fra: Jacob Almlid Sendt: 23. august :41 Til: Ole Tronstad; Bjørn Arild Gram; Frank Christiansen; Carl Ivar koppen Kopi: Postmottak; ste-postmottak; Postkasse Emne: Utkast til referat fra pol. styringsgruppe den Vedlagtfølgerreferat fra møtet den Med vennlighilsen JacobBr. Almlid RådmannVerrankommune Tlf: Huskat dennee-post eller e-post du sendertil undertegnedei Verrankommunekan væreet offentlig saksdokumentsomandre kan få innsyni etter offentleglovas regler.

18 Referatmøte i politisk styringsgruppeinvest Møtedato: Møtested: Steinkjerrådhus Tidspunkt: Kl Deltakere OleTronstad,BjørnArildGram,FrankChristiansen, CarlIvarKøppen og sekretærjacobalmlid SAKSLISTE : Saksnr Sakstittel 18/11 Ansettelseav sekretærfor Investsamarbeidet AndersHaraldsen(nåværendeledervedNAVSteinkjer)er ansattsom sekretær,og tiltrer en gangmellom1 og Adm.styringsgruppehar foretatt følgendeprioritering av arbeidsoppgaver vedoppstarti stilling: 1. Barnernsprosjekt 2. IKT 3. Sekretærfor adm.ogpolitiskstyringsgrupper Politiskstyringsgruppentok orienteringentil orientering. Side 18

19 19/11 Statusang.revisjonav vedtekter og strategi for Invest næringsfond Nærignsutviklernearbeidermeden revisjonav vedtektenefor å gjøredisse noe mindrebyråkratisk,samtidigsomkravenefra NTFKoppfylles.Videre arbeidesdet en strategifor fellesnæringsprosjekteri INVEST.Arbeidetvil ferdigstillesprimo september2011. Politiskstyringsgruppentok orienteringentil orientering. 20/11 Organiseringav det videre planleggingsarbeidetknyttet til helse interkommunalt samarbeid oppfølgingav kommunestyrevedtak. Kommunestyrenefattet likelydendevedtaki forbindelsemedopprettelsen av ITDMS,for det videreplanleggings/utrednignsarbeidet, slik: «Kommunestyretgodkjennerforslagetom oppstartavet nytt prosjektsom videreføreutredningeneom kommunalthelsesamarbeid.til å dekke kostnadertil dette arbeidet godkjennerkommunestyretforslagetom at ubrukte prosjektmidleri prosjektinn TrøndelagDMSkanbenyttes.»Adm.styringsgruppehar derfor innkalt til et møte på administrativtnivåi eierkommunenetil ITDMSden kl for å drøfte det viderearbeidet.dagsordener: 1. Organiseringavdet videreutredningsarbeidet 2. Vedtaki INVESTkommuneneom å utrede problemstillingerknyttet til samfunnsmedisin, legesamarbeid,legevaktog effektenav samhandlingsreformen 3. Muligebehovfor samarbeidog koordineringsett i lysavforslagettil forskrifter (ute på høringpt) vedr.samhandlingsreformen 4. Desøknadersomer sendtinn og tilsagntil prosjektmidlerfor ytterligere samhandling 5. Designalersomer gitt i mediade sistedagenemht. forestående«kutt» i HNTi lysavambulansesaken 6. Eventueltandrerelevantesaker Politiskstyringsgruppebør drøfte en beredsskapog strategiknyttet til de signalersomnå kommerfra adm.direktør i HNTknyttet til forestående plan om kostnadsreduksjoni HNT.(bakgrunner ambulansesaken) Vedtak:Politiskstyringsgruppeber adm.styringsgruppeom søkeen organiseringsomer mestmulig lik denordinæreorganiseringfor det interkommunalesamarbeidet.politiskog adm.styringsgruppekanunder behandlingav sakerinnenfordette fagfeltet utvideshhv.med ordførerog rådmannfra Snåsakommune.Dettesikrerogsåen ønsketløpendepolitisk oppfølgingav fagfeltet og avklaringer. Politiskstyringsgruppeber om å få segforelagt en skisse(forslag)til organiseringi møte den kl på Steinkjerrådhus.Ordføreri Snåsakommuneinviteres. Side 19

20 21/11 Orienteringom statuspå felles fondsavsetninger Det er to fondsavsetninger,hhv: Investsamarbeidetsomhar en saldopr. dato på kr IT DMS/ Interkommunaltsamarbeidom helse(invest kommunen,mosvik og Snåsa)med en saldo på kr Det er ansatt en prosjektleder hvor kostnaderfor 2011er budsjetterttil kr Vedtak:Politisk styringsgruppentok orienteringentil orientering. 22/11 Statusrapportang.«UngGnist»prosjektet 23/11 Eventuelt Prosjektlederfor INVESTungdomsprosjektvil presentereog gjennomgåen statusrapport. Vedtak:Politiskstyringsgruppentok orienteringentil orientering,og ber om å bli holdt orientert videre,spesieltmht. samarbeidetmedfylkeskommunen og de erfaringersomder fremkommer.politiskstyringsgruppevil etter hvert somprosjektetserfaringerblir tydeligerevurdereå ta oppsakenog utfordringenmedfylkesrådetfor Utdanning. A) Vekstbedriftene.Styringsgruppendrøftet overordnetsituasjonenfor Vekstbedriftenei Invest,og ønskernår ny politiskstyringsgruppeer konstituert å inviterevekstbedriftenetil å orientereom sinsituasjon og drøfte behovetogevt. ønskeom et nærmeresamarbeidmellom selskapeneog kommunenepå dette området. B) Møteplan. Nestemøte er kl SteinkjerRådhus. Førsteordinæreetter kommunevalget: kl (Malm) Side 20

21 Saker til behandling Side 21

22 Saker til behandling Side 22

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg:

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg: Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte Møteinnkalling Tidspunkt: 11:00 lunsj 11:30 kommunestyremøte Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Formannskap

MØTEINNKALLING 1 Formannskap MØTEINNKALLING 1 Møtetid: 22.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy kulturhurhus, møterom: Konsertsalen Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 22.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer