HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller"

Transkript

1 HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller SKISSEPROSJEKT

2 INNHOLDSFORTEGNELSE : BESKRIVELSE s. 3-8 Helhetsplanen : - Presentasjon - Planløsning - Takelementer - Fasadeelementer Teknisk del : - Branntekniske forhold - Teknisk veiledning - Materialbruk AREALFORDELING s.9-10 SITUASJONSPLAN, 1 : 500 s.11 TAKPLAN, 1 : 500, s. 12 OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : plan kjeller,1 : plan 1.etg. 1 : brannplan kjeller oppg , 1 : brannplan kjeller oppg. 33, 1 : plan 4 etg. 1 : plan loft 1 : brannplan loft oppg , 1 : brannplan loft oppg. 33, 1 : Snitt A-A, 1 : brannplan loft oppg. 39, 1 : brannplan loft oppg. 41, 1 : brannplan loft oppg. 43, 1 : 100 OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : Fasade Nord, 1 : plan kjeller/1 etg. 1 : brannplan kjeller oppg. 45, 1 : brannplan kjeller oppg. 47, 1 : brannplan kjeller oppg. 49, 1 : brannplan kjeller oppg. 51, 1 : plan 4 etg/loft 1 : brannplan loft oppg. 45, 1 : brannplan loft oppg , 1 : brannplan loft oppg. 51, 1 : Typisk snitt, 1 : 100 DETALJER s Vinduer/tak - Vegger/gulv kjeller OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : plan kjeller,1 : plan 1.etg. 1 : brannplan kjeller oppg. 39, 1 : brannplan kjeller oppg. 41, 1 : brannplan kjeller oppg. 43, 1 : plan 4 etg. 1 : plan loft 1 : 200 INNHOLDSFORTEGNELSE 2

3 HELHETSPLANEN Helhetsplanen redegjør for en samlet vurdering av estetiske og funksjonelle krav for utvidelse av eksisterende leiligheter mot loft og kjeller i henholdsvis 1. og 4. etasje. Helhetsplanen danner retningslinjer for endringsarbeider på tak og fasade, Løsningen definerer rammebetingelsene for utbygging, og danner grunnlaget for søknad om rammetillatelse hos Plan- og bygningsetaten. Planen skal fungere som et styringsverktøy for Borettslaget ILA Kv IIA ved behandling av hver enkel utbyggingssak. Helhetsplanen søker å bevare gårdens eksisterende uttrykk. Gjennom et begrenset valg av nye takelementer med klare retningslinjer om størrelser og plassering, vil gårdens eksisterende stramhet søkes videreført. Nye elementer innordner seg eksisterende rytme i fasaden. De følger gitte mål i eksisterende fasade, men søker en knappere detaljering med rene glassfelt liggende flukt med takflaten. På denne måten tydeliggjør man et senere inngrep (en abstraksjon av eksisterende vindusformater), samtidig som man ikke skaper konkurrerende elementer og mister gårdens sterke opprinnelige karakter. PROSESS Helhetsplanen er utarbeidet over tre hovedfaser (skisseprosjekt, forprosjekt fase 2a og -2b), hvor dialogen med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i Oslo, har spilt en sentral rolle. Det er her forsøkt å ivareta myndighetenes innspill og krav, så vel som behovet for en min. andel fellesarealer til borettslaget samt krav om bodarealer til den enkelte beboer. Det er også utarbeidet en brannstrategi for hele gården som har vært styrende for løsningen. Denne løsningen er ikke godkjent av Byantikvaren i Oslo mht. fasadeløsning/ plassering og utforming av vinduer i takflaten. Byantikvaren støtter derimot en moderat utbygging. For å kunne benyttet loftet til bodarealer, - tilfredsstille behov for lys i oppholdsarealer, er det valgt en løsning som går noe utover byantikvarens anbefalinger mht. vindusk\løsning på tak. PRESENTASJON Helhetsplanen omfatter planer av loft og 4. etasje, kjellerplan og 1.etasje, typisk snitt, oppriss/fasader, brannteknisk beskrivelse samt veiledning til detaljutforming av nye elementer i takflaten. Gården er presentert i tre separate deler, henholdsvis oppgang 27-37, og Arkitektoniske løsninger begrunnes i betraktninger om gården som helhet, og tar derfor utgangspunkt i samme prinsipielle løsninger for alle tre delene. PLANLØSNING Loft og kjeller er kun tiltenkt de underliggende og overliggende leiligheter i forhold til valgt areal for utbygging. Det er valgt en løsning hvor flest mulig leiligheter får disponere arealer på loft og i kjeller. PBL`s krav BESKRIVELSE 3

4 om min 3m2 klesbod og min 5 m2 sportsbod er tilfredsstilt. De som bygger ut på loft må derimot inkludere sin klesbod i tildelt utbyggingsareal, og de som bygger ut i kjeller må etablere sportsbod innenfor tildelt utbyggingsareal. Dette begrunnes i en form for kompensasjon for beboere i 2. og 3. etasje (de som ikke får bygge ut). På den måten vil vi også kunne bevare nødvendig andel fellesreale til lagring av borettslagets felles utstyr, hagemøbler og lignende. Boder for den enkelte leiligheten er opprettholdt plassert internt i tilhørende oppgang. Arealene hver enkel leilighet får disponere, bør være av en minimum størrelse, slik at hensikten i forhold til bruk ikke uteblir. Samtidig vil det være en så stor kostnad for den enkelte utbygger, at han/ hun må kunne være tjent med omkostningene som det gir (pris/m2). Det er mulig å etablere en hems i deler av loftsarealet om ønskelig i tildelt areal. TAKELEMENTER Nye elementer i Borettslag ILA KV. IIA, vil være begrenset til takelementer presentert i Helhetsplanen mht. plassering, utforming og detaljering. En blanding av for mange vindusformater i takflaten, vil gi et estetisk urolig uttrykk og må unngås. Like elementer må ha lik detaljering, størrelse, form, horisontal/vertikal posisjon på taket, farge og materialbruk. Nye elementer skal ikke være dominerende i takflaten og må innordne seg eksisterende bebyggelse. For å begrense antall ulike elementer i takflaten er det valgt to gitte vindusformater. Disse plasseres i gitt høyde/avstand fra gesims/mønet. For å begrense arealer for inngrep i takflaten, er det valgt en løsning hvor øvre felt - i sonen mellom pipene kan benyttes til lysinnslipp, i tillegg til et nedre felt en rekke vundusåpninger i en gitt høyde over gesims. Plassering av nye elementer i takflaten følger eksisterende rytme i fasaden. Der dette ikke er mulig ( i sideleiligheter mot syd oppgang 47-51) er disse trukket noe inn fra aksen. Denne løsningen er valgt fordi man på denne måten kan benytte samme vindusformat over hele gården. Avstanden mellom hjørne på vindu og takflatens begrensende skrålinje, må samtidig ikke bli for liten da dette bryter ned takformen. FASADEELEMENTER Eksisterende vindusformater og plassering opprettholdes mot gate- og gårdsrom i kjelleretasjen. Disse erstattes med nye vinduer med samme material, fargebruk, detaljering som er valgt for vinduer i takflaten (for krav til rømning se Branntekn. beskrivelse) LYSINNSLIPP Det er valgt 2 typer vidusformater som takelementer. Løsningen begrenser antall variabler i fasadeutrykket. Formatene er gitt direkte av størrelsene på vinduer i eksisterende fasade. BESKRIVELSE 4

5 VERTIKALE LYSSPALTER TYPE 1 I nedre del av taket mot gårdsrom, er det tillatt å etablere 2 stk. vertikale vinduer type 1 (se vedlagt snitt/fasade), sentrisk plassert over eksisterende vinduer i fasaden. Der hvor takflaten skrår, er det tenkt ett vindu av denne typen trukket noe inn fra aksen. Mot gaten er det tillatt å etablere ett vindu type 1, plassert over eksisterende vindu i fasade på høyre- eller venstre side av senter vindusakse (følger vedlagt fasadetegning) OVERLYS TYPE 2 I øvre del av taket i sonen mellom pipene er det tillatt å etablere 1. stk. vindu type 2 ( se vedlagt snitt/fasade), plassert sentrisk over vertikale vinduer type 1, en gitt avstand fra mønet. Mot Fougstadsgate kan man etablere ett vindu type 2 plassert sentrisk over vindu type 1. Mot gårdsrom kan man etablere ett vindu type 2, sentrisk over høyre eller venstre vindu type 1 (se vedlagt fasadetegning). BESKRIVELSE 5

6 TEKNISK DEL BRANNTEKN. FORHOLD (henviser til OVERORDNET BRANNSTRATEGI OMBYGGING BORETTSLAGET ILA KV. IIA, Norconsult v/einar Domaas anno ) Loftsleiligheter søkes utført opp tilnærmet til den personsikkerhets nivå brannbestemmelsene i Teknisk forskrift (TEK) tilsier. Tiltaket går vesentlig ut på å gi beboerne tidlig varsel om brann, hindre brann- og røykspredning samt sikre rømningsveiene. Rømning Rømning skjer via trappehuset og - brannbalkonger der det ikke eksisterer to trappeutganger (oppgang 39-43). I flerplansleiligheter mot loftsetasjen når man trappen via loftsarealene. I kjelleretasjen når man trapperom via interntrapp i leilighet. I kjeller benyttes også vindu mot hage som rømningsvei. Det forutsetter imidlertid at det tilrettelegges for rømning innenfor vinduet og at vinduets størrelse tilfredsstiller kravene til vindu som rømningsvei. Kfr. REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Fri bredde på rømningsvei og -dører til rømningsvei skal være min. 90 cm. Rømningsbredde i kjellervindu skal være min.0,5, høyde min. 0,6m. Avstand fra gulv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 m - i samsvar med TEK Eksisterende trapperom er utformet tilfredsstillende som Tr1. Konstruksjoner Seksjoneringsvegger mellom oppgangene skal tilfredsstille REI 120 M. Branncellebegrensende konstruksjoner (skillekonstruksjon mellom leiligheter, samt vegger mot fellesarealer) skal være min. EI60 (se vedlagte planer loft og -kjeller) Etasjeskiller skal tilfredsstille brannklasse tilnærmet REI60. (Byggforskseriens byggedetaljblad Veiledning om oppgradering av gamle murgårder med etasjeskiller av tre). Takkonstruksjonene må brannbeskyttes slik at de oppnår brannmotstand minst R30. Trapperom Bygningsdeler som omslutter trapperom skal ha brannklasse EI60. Dekket over trapperom må oppgraderes. Dører Dørene i trapperom på inngangsplan, mot kjeller byttes til dører EI60 CS, og dører til loft skal være EI30 CS. Dører fra trapperom mot leiligheter skal oppgraderes til EI30 (der hvor det ikke allerede er gjort), og glassfelt i trapperomsveggene må erstattes med glass tilsvarende brannmotstand EI60. Tilrettelegging for slokking av brann Alle leiligheter skal ha min. 1. batteridrevet røykvarsler i samsvar med TEK 7-27 på hvert plan, samt hems. I flerplans leiligheter skal hvert plan ha seriekoplet nettdrevet røykvarsler. Alle leiligheter skal ha husbrannslanger eller alternativt brannslokkingsapparat. BESKRIVELSE 6

7 Brannalarmanlegg Det må installeres brannalarmanlegg i bygningen. Det skal være detektorer i alle fellesarealer og minst en multidetektor i hver leilighet (det kan være en forvarsel i leilighet med summer). Røykventilasjon Trapperom skal være røykventilerte. Øverste vindu ved trapperepo kan vurderes brukt som røykluke. TEKN. VEILEDNING Krav til tekn. forhold følger av flere bestemmelser I PBL, herunder forskrifter og vedtekter iht. PBL`s 87 vedr. Endring, reparasjon eller bruksendring av bestående byggverk. Tiltak på byggverk må ikke utføres, hvis det vil føre til at byggverket kommer i strid med bestemmelser gitt i medhold til loven, eller fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med de nevnte bestemmelser enn det allerede er. Viser til Byggforsk Ombygging av loft til bolig, , Etterisolering av tretak, Etterisolering av betong- og murvegger og Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller. Innredning av loft og kjeller medfører endringer av de bygningsfysiske forhold. Isolering av oppvarming av tidligere uisolerte konstruksjoner medfører fare for kondens. Ombygging og hulltaking i tak gir fare for lekkasjer. Etterisolering av vegger og gulv i kjeller skaper fare for kondens. I helhetsplanen inngår detaljtegninger hvor utførelsen følger TEK og anbefalinger i Anvisning nr. 33 fra Norges Byggforskningsinstitutt. ISOLERING AV VEGGER, GULV OG TAK For å forhindre opphoping av kondensvann i omsluttende konstruksjoner (vegger, tak og gulv) må det etableres en fungerende dampsperre på innsiden av isolasjonsskiktet. Konstruksjonen må luftes tilfredsstillende på utsiden. Tak : Under eksisterende takåser lektes det ned min. 36 mm for å sikre gjennomgående lufting fra raft til møne. Vindsperre monteres med klemte skjøter under lufting, over isolasjonsskiktet. Tak isoleres min. 250mm Gulv : Gulv i kjeller isoleres min. 50mm (trykkfast isolasjon) og luftes mot gammel konstruksjon under dampsperre (se vedlagt veiledende detalj). Vegger mot terreng : Isoleres på innsiden med Leca Rehab Isoblokker eller tilsvarende (se vedlagt veiledende detalj). BESKRIVELSE 7

8 MATERIALBRUK /FARGEVALG FOR NYE TAKELEMENTER Det skal benyttes sink ubehandlede RZ plater eller lignende som beslag ved alle endringsarbeider. Utførelsen følger anvisninger på detaljtegninger. Vinduer i takflaten og fasade (kjeller) utføres med aluminiumsbekledning på utsiden. Vinduer skal utføres med knappest mulig detaljering og - karmtykkelser. Materialer og håndverksmessig utførelse skal ha god teknisk og estetisk kvalitet. DETALJER Takvinduer Anbefalte elementer, generell beskrivelse Det er presentert tegninger for vinduer i 1 : 20 med tilhørende detaljer i 1 : 5. Disse er veiledende, men viser prinsipper for løsningene, da det forutsettes at leverandørens anbefaling vedr. montering allikevel benyttes. Velux anbefales som leverandør av takvinduer. Standard dimensjonering følger vedlagte snitt- og fasadetegninger. Type 1 : Vertikale vinduer er gitt til : h x b = 160 x 66 cm Type 2 : Overlys er gitt til h x b = 66/54 x 66cm (høyde følger standard mål fra valgt leverandør) Det anbefales at det ved videre utbygging, tas utgangspunkt i gitte dimensjoner for tak- og kjellervinduer. Det må benyttes samme dimensjoner på vinduer i hele gården. Formater på eksisterende loftsluker i takflaten er av mindre omfang og anbefales ikke videreført. TAKVINDU : Karm og ramme i furu, klarlakkert eller hvitmalt med vannbasert akryllakk/maling. Etterbehandling av overflatene er først nødvendig etter 3-10 år. Utvendig bekledning av vedlikeholdsfri brennlakkert aluminium. KJELLERVINDU: Karm og ramme i tre, klarlakkert eller hvitmalt men vannbasert akryllakk/maling, eller aluminium. Utvendig bekledning av vedlikeholdsfri brennlakkert aluminium. BESKRIVELSE 8

9 OPPGANG HENTET FRA EIENDOMSOPPLYSNINGER Areal ETG. eiendom ANTALL ANTALL LEILIGHE TER AREAL LEIL. 1-4 etg. AREAL LEIL PR. ETG (1-4), BRA, m2 AREAL KJELLER BRA, m2 AREAL LOFT BRA m2 AREAL BRA, m2 BEREGNET AREAL BEREGNE BEREGNE T AREAL T AREAL, TRAPP/ ANNET, GANG BRA, m2 BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL 1-4 ETG. BRA, m2 BEREGNE T AREAL, BRA, m SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT AREALFORDELING 9

10 OPPGANG Areal eiendom ETG. ANTALL ANTALL LEILIGHE TER AREAL LEIL. 1-4 etg. AREAL LEIL PR. ETG (1-4), BRA, m2 AREAL KJELLER BRA, m2 AREAL LOFT BRA m2 AREAL BRA, m2 BEREGNE T AREAL TRAPP/ GANG BRA, m2 BEREGNE T AREAL, ANNET, BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL 1-4 ETG. BRA, m2 BEREGNE T AREAL, BRA, m SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT TOTAL SUM/ GJ.SNITT AREAL TOMTER : 6142 m2 BRA = m2 TU = 2,29893 AREALFORDELING 10

11 Det må søkes dispensasjon for Utnyttelsesgrad og etasjeantall ved søknad om rammetillatelse. Anbefalt tomteutnyttelse ifølge Reguleringsbestemmelsene er gitt til 1,0-1,5. (Ifølge reguleringsplanen betyr utnyttelsesgrad det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkl. garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdet innenfor området. Hvor det er etasjehøyde mer enn 3 meter, regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter). Ifølge Reguleringsbestemmelsene kan det i enkelte tilfeller tillates bebyggelsen oppført i inntil 5 etasjer. Av utbyggingen følger her økt etasjeantall til 6 etasjer. TU er beregnet ut i fra forholdet mellom beregnet BRA (bruksareal) og Tomtearelet. TU er etter utbygging gitt til 2,29 (se vedlagt tabell for oversikt arealer. SITUASJONSKART, 1 :

12 TAKPLAN, 1 :

13 FASADE MOT HAGE. OPPG , 1 :

14 FASADE MOT GATE, OPPG , 1 :

15 19m2 1. (ca.41m2) 19m2 17m2 Nr.27 17m2 2. (ca.41m2) 3. (ca.41m2) 19m2 17m2 19m2 19m2 19m2 Nr.29 17m2 4. (41m2) 5. (ca.41m2) 17m2 17m2 6. (ca.41m2) Nr.31 19m2 19m2 18m2 14m2 17m2 19m2 19m2 17m2 13. (ca.41m2) 17m2 16m2 13m2 16m2 7. (ca.44m2) 9. (ca.44m2) 10. (ca.41m2) 17m2 17m2 11. (ca.41m2) 12. (ca.41m2). Nr.37 Nr.35 Nr.33a Nr.33b PLAN KJELLER OPPG , 1 :

16 LEILIGHETER 1.ETG. - OPPG nr.27 1.(ca.80m2) nr.29 nr (ca.83m2) 3. (ca.79m2) 4.(ca.80m2) 5.(ca.77m2) 6.(ca.79m2) nr.37 nr.35 nr.33a nr.33b 14.(ca.80m2) 12.(ca80m2) 13.(ca.76m2) 7.(ca.54m2) 8.(ca.54m2) 9.(ca.54m2) 10.(ca.49m2) 11.(ca.83m2) PLAN 1. ETG. OPPG , 1 :

17 BRANNPLAN KJELLER OPPG , 1 :

18 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 33A/B, 1 :

19 LEILIGHETER 4. ETG. - OPPG nr.27 1.(ca.80m2) 2.(ca.83m2) 3.(ca.79m2) nr.29 nr.31 4.(ca.80m2) 5.(ca.77m2) 7. 6.(ca.79m2) nr.37 24m2 nr.33a nr.33b 24m2 nr.35 24m2 24m2 13.(ca.80m2) 11.(ca.83m2) 12.(ca.76m2) 7.(ca.69m2) 8.(ca.63m2) 9.(ca.71m2) 10.(ca.80m2) PLAN 4. ETG. OPPG , 1 :

20 LEILIGHETER LOFT - OPPG Nr.27 ca.19m2 ca.19m2 Nr.29 1.(ca.55m2) ca.13m2 2.(ca.55m2) ca.19m2 ca.19m2 Nr.31 3.(ca.55m2) ca.13m2 ca.19m2 ca.19m2 4.(ca.55m2) 5. (ca.55m2) ca.13m2 6.(ca.55m2) Nr.37 Nr.35 ca.19m2 24m2 Nr. 33a Nr. 33b ca.19m2 24m2 ca.18m2 ca.29m2 ca.19m2 24m2 ca.19m2 24m2 ca.13m2 14. (ca.55m2). 13. (ca.55m2) ca.13m2 12. (ca.55m2) 7. (ca.52m2) 8.(ca.27m2) ca.15m2 10.(ca.52m2) 11. (ca.55m2) PLAN LOFT OPPG , 1 :

21 BRANNPLAN LOFT OPPG , 1 :

22 BRANNPLAN LOFT OPPG. 33A/B, 1 :

23 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm SNITT GJENNOM SIDELEILIGHET Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type 1 Takvindu type x660 sov arbeid 3100mm /bad stue Kjelleretasje TYPISK SNITT OPPG , 1 :

24 FASADE MOT HAGE OPPG 39-43, 1 :

25 FASADE MOT GATE OPPG , 1 :200 25

26 LEILIGHETER KJELLER. - OPPG (ca54m2) nr.41 nr.41 nr.39 nr.43 4.(ca39m2) ca10m2 5.(ca.46m2) ca17m2 ca.16m2 1.(ca.58m2) nr.39 nr.43 8.(ca.63m2) 2.(ca68m2) 7.(ca56m2) PLAN KJELLER OPPG 39-43, 1 :

27 LEILIGHETER 1.ETG. - OPPG (ca. 75m2) 4. (ca.44m2) 5 (ca.49m2) 6.(ca. 71m2) 1.(ca. 54m2) 8.(ca. 63m2) 2.(ca.75m2) 7. (ca. 62m2) PLAN 1. ETG. OPPG , 1 :

28 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 39, 1 :

29 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 41, 1 :

30 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 43, 1 :

31 LEILIGHETER 4.ETG. - OPPG (ca. 90m2) 3.(ca.79m2) 5. (ca.93m2) 1.(ca.83m2) 7.(ca. 75m2) 2.(ca.132m2) 6.(ca98m2) PLAN 4. ETG. OPPG , 1 :

32 LEILIGHETER LOFT. - OPPG (ca 69m2) Oppg.41 Oppg.41 Oppg.39 ca.66m2. Oppg.43 ca.34m2. 3.(ca.44m2) ca.10m2. 5.(ca.68m2) ca.19m2 2. ca33m2. ca.30m2. 7.(ca.71m2) 1.(ca.82m2) ca.10m2. Oppg.39 Oppg.43 ca.42m2 ca.49m2 PLAN LOFT OPPG , 1 :

33 BRANNPLAN LOFT OPPG. 39, 1 :

34 BRANNPLAN LOFT OPPG. 41, 1 :

35 BRANNPLAN LOFT OPPG. 43, 1 :

36 FASADE MOT HAGE OPPG , 1 :

37 FASADE MOT GATE OPPG , 1 :

38 Takvindu 1, bxh = 660x1620 Takvindu 2, bxh = 660x540/1080) FASADE MOT NORD OPPG. 51, 1 :

39 Oppg.45 Oppg.47 Oppg.49 Oppg ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.37m2 ca.18m2 ca.36m2 1. (41m2) ca.16m2 ca.16m2 2. (ca.41m2) 3. (ca.41m2) ca.16m2 ca.16m2 4. (ca.41m2) 5. (ca.41m2) ca.16m2 ca.16m2 7. (ca.22m2) 8. (ca.41m2) ca.16m2 ca.30m2 10.(ca.46m2) PLAN KJELLER, ALT2 Oppg.45 Oppg.47 Oppg.49 Oppg (ca.36m2) 1. (ca.75m2) 2. (ca.75m2) 3.(ca57m2) 4. (41m2) 5. (ca.57m2) 6. (ca.57m2) 7. (41m2) 8. (ca.57m2) 9. (ca.59m2) 10. (ca.48m2) 11. (ca.54m2) PLAN KJELLER/1.ETG. OPPG 45-51, 1 :

40 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 45, 1 :

41 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 47, 1 :

42 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 49, 1 :

43 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 51, 1 :

44 13. (36m2) 1. (ca.57m2) 2. (ca.41m2) 3. (ca.57m2) 4. (ca.57m2) 5. (ca.41m2) 6. (ca.57m2) 7. (ca.57m2) 8. (ca.41m2) 9. (ca.57m2) 10. (ca.59m2) 11. (48m2) 12. (54m2) ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.32m2 1. (ca.22m2) 2. (ca.41m2) 3. (ca.40m2) 4. (ca.22m2) 5. (ca.41m2) 6. (ca.40m2) 7. (ca.22m2) 8. (ca.41m2) 9. (ca.40m2) 10. (ca.22m2) 11. (56m2) 12. (ca.46m2) PLAN 4 ETG./LOFT OPPG , 1 :

45 BRANNPLAN LOFT OPPG. 45, 1 :

46 BRANNPLAN LOFT OPPG , 1 :

47 BRANNPLAN LOFT OPPG. 51, 1 :

48 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm 1200mm 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm SNITT GJENNOM MIDT LEILIGHET SNITT GJENNOM SIDELEILIGHET Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type 2 600mm Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type x660 Takvindu type 1 Takvindu type x660 sov sov arbeid 3100mm 3100mm stue/ /bad stue boder boder Kjelleretasje TYPISK SNITT OPPG , 1 :

49 Lufting og etterisolering av tretak/innsetting av vindu. DETALJER TAK/VINDU 49

50 Etterisolering og etablering av varmekabler i kjellergulv Innvendig etterisolering av yttervegg i kjeller DETALJER KJELLERGULV/-VEGG 50

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3.

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. Oslo kommune Loftsveileder Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. ledd Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Borettslaget Torshov Kv. XVII

Borettslaget Torshov Kv. XVII Borettslaget Torshov Kv. XVII ERIKA NISSENS GATE 1-13 AGATHE GRØNDAHLS GATE 24 40 Veileder for utbygging Generelt Veilederen er et vedlegg til vedtektene og ble vedtatt av Generalforsamlingen 30. mai 2002.

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Dato: 25.06.09

Bestemmelser og retningslinjer Dato: 25.06.09 Bestemmelser og retningslinjer Dato: 25.06.09 Planens navn REGULERINGSPLAN FOR ISHAVSVEIEN 15 Arkivsak 06/382 Arkivkode 20060004 Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato 14.01.09 X Sluttbehandling,

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Evalueringsrapport Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006 Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Rapporten er utarbeidet av Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr 72-0524 GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK 10 4-1 og

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer