HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller"

Transkript

1 HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller SKISSEPROSJEKT

2 INNHOLDSFORTEGNELSE : BESKRIVELSE s. 3-8 Helhetsplanen : - Presentasjon - Planløsning - Takelementer - Fasadeelementer Teknisk del : - Branntekniske forhold - Teknisk veiledning - Materialbruk AREALFORDELING s.9-10 SITUASJONSPLAN, 1 : 500 s.11 TAKPLAN, 1 : 500, s. 12 OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : plan kjeller,1 : plan 1.etg. 1 : brannplan kjeller oppg , 1 : brannplan kjeller oppg. 33, 1 : plan 4 etg. 1 : plan loft 1 : brannplan loft oppg , 1 : brannplan loft oppg. 33, 1 : Snitt A-A, 1 : brannplan loft oppg. 39, 1 : brannplan loft oppg. 41, 1 : brannplan loft oppg. 43, 1 : 100 OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : Fasade Nord, 1 : plan kjeller/1 etg. 1 : brannplan kjeller oppg. 45, 1 : brannplan kjeller oppg. 47, 1 : brannplan kjeller oppg. 49, 1 : brannplan kjeller oppg. 51, 1 : plan 4 etg/loft 1 : brannplan loft oppg. 45, 1 : brannplan loft oppg , 1 : brannplan loft oppg. 51, 1 : Typisk snitt, 1 : 100 DETALJER s Vinduer/tak - Vegger/gulv kjeller OPPGANG s Fasade mot gård, 1 : Fasade mot gate, 1 : plan kjeller,1 : plan 1.etg. 1 : brannplan kjeller oppg. 39, 1 : brannplan kjeller oppg. 41, 1 : brannplan kjeller oppg. 43, 1 : plan 4 etg. 1 : plan loft 1 : 200 INNHOLDSFORTEGNELSE 2

3 HELHETSPLANEN Helhetsplanen redegjør for en samlet vurdering av estetiske og funksjonelle krav for utvidelse av eksisterende leiligheter mot loft og kjeller i henholdsvis 1. og 4. etasje. Helhetsplanen danner retningslinjer for endringsarbeider på tak og fasade, Løsningen definerer rammebetingelsene for utbygging, og danner grunnlaget for søknad om rammetillatelse hos Plan- og bygningsetaten. Planen skal fungere som et styringsverktøy for Borettslaget ILA Kv IIA ved behandling av hver enkel utbyggingssak. Helhetsplanen søker å bevare gårdens eksisterende uttrykk. Gjennom et begrenset valg av nye takelementer med klare retningslinjer om størrelser og plassering, vil gårdens eksisterende stramhet søkes videreført. Nye elementer innordner seg eksisterende rytme i fasaden. De følger gitte mål i eksisterende fasade, men søker en knappere detaljering med rene glassfelt liggende flukt med takflaten. På denne måten tydeliggjør man et senere inngrep (en abstraksjon av eksisterende vindusformater), samtidig som man ikke skaper konkurrerende elementer og mister gårdens sterke opprinnelige karakter. PROSESS Helhetsplanen er utarbeidet over tre hovedfaser (skisseprosjekt, forprosjekt fase 2a og -2b), hvor dialogen med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i Oslo, har spilt en sentral rolle. Det er her forsøkt å ivareta myndighetenes innspill og krav, så vel som behovet for en min. andel fellesarealer til borettslaget samt krav om bodarealer til den enkelte beboer. Det er også utarbeidet en brannstrategi for hele gården som har vært styrende for løsningen. Denne løsningen er ikke godkjent av Byantikvaren i Oslo mht. fasadeløsning/ plassering og utforming av vinduer i takflaten. Byantikvaren støtter derimot en moderat utbygging. For å kunne benyttet loftet til bodarealer, - tilfredsstille behov for lys i oppholdsarealer, er det valgt en løsning som går noe utover byantikvarens anbefalinger mht. vindusk\løsning på tak. PRESENTASJON Helhetsplanen omfatter planer av loft og 4. etasje, kjellerplan og 1.etasje, typisk snitt, oppriss/fasader, brannteknisk beskrivelse samt veiledning til detaljutforming av nye elementer i takflaten. Gården er presentert i tre separate deler, henholdsvis oppgang 27-37, og Arkitektoniske løsninger begrunnes i betraktninger om gården som helhet, og tar derfor utgangspunkt i samme prinsipielle løsninger for alle tre delene. PLANLØSNING Loft og kjeller er kun tiltenkt de underliggende og overliggende leiligheter i forhold til valgt areal for utbygging. Det er valgt en løsning hvor flest mulig leiligheter får disponere arealer på loft og i kjeller. PBL`s krav BESKRIVELSE 3

4 om min 3m2 klesbod og min 5 m2 sportsbod er tilfredsstilt. De som bygger ut på loft må derimot inkludere sin klesbod i tildelt utbyggingsareal, og de som bygger ut i kjeller må etablere sportsbod innenfor tildelt utbyggingsareal. Dette begrunnes i en form for kompensasjon for beboere i 2. og 3. etasje (de som ikke får bygge ut). På den måten vil vi også kunne bevare nødvendig andel fellesreale til lagring av borettslagets felles utstyr, hagemøbler og lignende. Boder for den enkelte leiligheten er opprettholdt plassert internt i tilhørende oppgang. Arealene hver enkel leilighet får disponere, bør være av en minimum størrelse, slik at hensikten i forhold til bruk ikke uteblir. Samtidig vil det være en så stor kostnad for den enkelte utbygger, at han/ hun må kunne være tjent med omkostningene som det gir (pris/m2). Det er mulig å etablere en hems i deler av loftsarealet om ønskelig i tildelt areal. TAKELEMENTER Nye elementer i Borettslag ILA KV. IIA, vil være begrenset til takelementer presentert i Helhetsplanen mht. plassering, utforming og detaljering. En blanding av for mange vindusformater i takflaten, vil gi et estetisk urolig uttrykk og må unngås. Like elementer må ha lik detaljering, størrelse, form, horisontal/vertikal posisjon på taket, farge og materialbruk. Nye elementer skal ikke være dominerende i takflaten og må innordne seg eksisterende bebyggelse. For å begrense antall ulike elementer i takflaten er det valgt to gitte vindusformater. Disse plasseres i gitt høyde/avstand fra gesims/mønet. For å begrense arealer for inngrep i takflaten, er det valgt en løsning hvor øvre felt - i sonen mellom pipene kan benyttes til lysinnslipp, i tillegg til et nedre felt en rekke vundusåpninger i en gitt høyde over gesims. Plassering av nye elementer i takflaten følger eksisterende rytme i fasaden. Der dette ikke er mulig ( i sideleiligheter mot syd oppgang 47-51) er disse trukket noe inn fra aksen. Denne løsningen er valgt fordi man på denne måten kan benytte samme vindusformat over hele gården. Avstanden mellom hjørne på vindu og takflatens begrensende skrålinje, må samtidig ikke bli for liten da dette bryter ned takformen. FASADEELEMENTER Eksisterende vindusformater og plassering opprettholdes mot gate- og gårdsrom i kjelleretasjen. Disse erstattes med nye vinduer med samme material, fargebruk, detaljering som er valgt for vinduer i takflaten (for krav til rømning se Branntekn. beskrivelse) LYSINNSLIPP Det er valgt 2 typer vidusformater som takelementer. Løsningen begrenser antall variabler i fasadeutrykket. Formatene er gitt direkte av størrelsene på vinduer i eksisterende fasade. BESKRIVELSE 4

5 VERTIKALE LYSSPALTER TYPE 1 I nedre del av taket mot gårdsrom, er det tillatt å etablere 2 stk. vertikale vinduer type 1 (se vedlagt snitt/fasade), sentrisk plassert over eksisterende vinduer i fasaden. Der hvor takflaten skrår, er det tenkt ett vindu av denne typen trukket noe inn fra aksen. Mot gaten er det tillatt å etablere ett vindu type 1, plassert over eksisterende vindu i fasade på høyre- eller venstre side av senter vindusakse (følger vedlagt fasadetegning) OVERLYS TYPE 2 I øvre del av taket i sonen mellom pipene er det tillatt å etablere 1. stk. vindu type 2 ( se vedlagt snitt/fasade), plassert sentrisk over vertikale vinduer type 1, en gitt avstand fra mønet. Mot Fougstadsgate kan man etablere ett vindu type 2 plassert sentrisk over vindu type 1. Mot gårdsrom kan man etablere ett vindu type 2, sentrisk over høyre eller venstre vindu type 1 (se vedlagt fasadetegning). BESKRIVELSE 5

6 TEKNISK DEL BRANNTEKN. FORHOLD (henviser til OVERORDNET BRANNSTRATEGI OMBYGGING BORETTSLAGET ILA KV. IIA, Norconsult v/einar Domaas anno ) Loftsleiligheter søkes utført opp tilnærmet til den personsikkerhets nivå brannbestemmelsene i Teknisk forskrift (TEK) tilsier. Tiltaket går vesentlig ut på å gi beboerne tidlig varsel om brann, hindre brann- og røykspredning samt sikre rømningsveiene. Rømning Rømning skjer via trappehuset og - brannbalkonger der det ikke eksisterer to trappeutganger (oppgang 39-43). I flerplansleiligheter mot loftsetasjen når man trappen via loftsarealene. I kjelleretasjen når man trapperom via interntrapp i leilighet. I kjeller benyttes også vindu mot hage som rømningsvei. Det forutsetter imidlertid at det tilrettelegges for rømning innenfor vinduet og at vinduets størrelse tilfredsstiller kravene til vindu som rømningsvei. Kfr. REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Fri bredde på rømningsvei og -dører til rømningsvei skal være min. 90 cm. Rømningsbredde i kjellervindu skal være min.0,5, høyde min. 0,6m. Avstand fra gulv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 m - i samsvar med TEK Eksisterende trapperom er utformet tilfredsstillende som Tr1. Konstruksjoner Seksjoneringsvegger mellom oppgangene skal tilfredsstille REI 120 M. Branncellebegrensende konstruksjoner (skillekonstruksjon mellom leiligheter, samt vegger mot fellesarealer) skal være min. EI60 (se vedlagte planer loft og -kjeller) Etasjeskiller skal tilfredsstille brannklasse tilnærmet REI60. (Byggforskseriens byggedetaljblad Veiledning om oppgradering av gamle murgårder med etasjeskiller av tre). Takkonstruksjonene må brannbeskyttes slik at de oppnår brannmotstand minst R30. Trapperom Bygningsdeler som omslutter trapperom skal ha brannklasse EI60. Dekket over trapperom må oppgraderes. Dører Dørene i trapperom på inngangsplan, mot kjeller byttes til dører EI60 CS, og dører til loft skal være EI30 CS. Dører fra trapperom mot leiligheter skal oppgraderes til EI30 (der hvor det ikke allerede er gjort), og glassfelt i trapperomsveggene må erstattes med glass tilsvarende brannmotstand EI60. Tilrettelegging for slokking av brann Alle leiligheter skal ha min. 1. batteridrevet røykvarsler i samsvar med TEK 7-27 på hvert plan, samt hems. I flerplans leiligheter skal hvert plan ha seriekoplet nettdrevet røykvarsler. Alle leiligheter skal ha husbrannslanger eller alternativt brannslokkingsapparat. BESKRIVELSE 6

7 Brannalarmanlegg Det må installeres brannalarmanlegg i bygningen. Det skal være detektorer i alle fellesarealer og minst en multidetektor i hver leilighet (det kan være en forvarsel i leilighet med summer). Røykventilasjon Trapperom skal være røykventilerte. Øverste vindu ved trapperepo kan vurderes brukt som røykluke. TEKN. VEILEDNING Krav til tekn. forhold følger av flere bestemmelser I PBL, herunder forskrifter og vedtekter iht. PBL`s 87 vedr. Endring, reparasjon eller bruksendring av bestående byggverk. Tiltak på byggverk må ikke utføres, hvis det vil føre til at byggverket kommer i strid med bestemmelser gitt i medhold til loven, eller fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med de nevnte bestemmelser enn det allerede er. Viser til Byggforsk Ombygging av loft til bolig, , Etterisolering av tretak, Etterisolering av betong- og murvegger og Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller. Innredning av loft og kjeller medfører endringer av de bygningsfysiske forhold. Isolering av oppvarming av tidligere uisolerte konstruksjoner medfører fare for kondens. Ombygging og hulltaking i tak gir fare for lekkasjer. Etterisolering av vegger og gulv i kjeller skaper fare for kondens. I helhetsplanen inngår detaljtegninger hvor utførelsen følger TEK og anbefalinger i Anvisning nr. 33 fra Norges Byggforskningsinstitutt. ISOLERING AV VEGGER, GULV OG TAK For å forhindre opphoping av kondensvann i omsluttende konstruksjoner (vegger, tak og gulv) må det etableres en fungerende dampsperre på innsiden av isolasjonsskiktet. Konstruksjonen må luftes tilfredsstillende på utsiden. Tak : Under eksisterende takåser lektes det ned min. 36 mm for å sikre gjennomgående lufting fra raft til møne. Vindsperre monteres med klemte skjøter under lufting, over isolasjonsskiktet. Tak isoleres min. 250mm Gulv : Gulv i kjeller isoleres min. 50mm (trykkfast isolasjon) og luftes mot gammel konstruksjon under dampsperre (se vedlagt veiledende detalj). Vegger mot terreng : Isoleres på innsiden med Leca Rehab Isoblokker eller tilsvarende (se vedlagt veiledende detalj). BESKRIVELSE 7

8 MATERIALBRUK /FARGEVALG FOR NYE TAKELEMENTER Det skal benyttes sink ubehandlede RZ plater eller lignende som beslag ved alle endringsarbeider. Utførelsen følger anvisninger på detaljtegninger. Vinduer i takflaten og fasade (kjeller) utføres med aluminiumsbekledning på utsiden. Vinduer skal utføres med knappest mulig detaljering og - karmtykkelser. Materialer og håndverksmessig utførelse skal ha god teknisk og estetisk kvalitet. DETALJER Takvinduer Anbefalte elementer, generell beskrivelse Det er presentert tegninger for vinduer i 1 : 20 med tilhørende detaljer i 1 : 5. Disse er veiledende, men viser prinsipper for løsningene, da det forutsettes at leverandørens anbefaling vedr. montering allikevel benyttes. Velux anbefales som leverandør av takvinduer. Standard dimensjonering følger vedlagte snitt- og fasadetegninger. Type 1 : Vertikale vinduer er gitt til : h x b = 160 x 66 cm Type 2 : Overlys er gitt til h x b = 66/54 x 66cm (høyde følger standard mål fra valgt leverandør) Det anbefales at det ved videre utbygging, tas utgangspunkt i gitte dimensjoner for tak- og kjellervinduer. Det må benyttes samme dimensjoner på vinduer i hele gården. Formater på eksisterende loftsluker i takflaten er av mindre omfang og anbefales ikke videreført. TAKVINDU : Karm og ramme i furu, klarlakkert eller hvitmalt med vannbasert akryllakk/maling. Etterbehandling av overflatene er først nødvendig etter 3-10 år. Utvendig bekledning av vedlikeholdsfri brennlakkert aluminium. KJELLERVINDU: Karm og ramme i tre, klarlakkert eller hvitmalt men vannbasert akryllakk/maling, eller aluminium. Utvendig bekledning av vedlikeholdsfri brennlakkert aluminium. BESKRIVELSE 8

9 OPPGANG HENTET FRA EIENDOMSOPPLYSNINGER Areal ETG. eiendom ANTALL ANTALL LEILIGHE TER AREAL LEIL. 1-4 etg. AREAL LEIL PR. ETG (1-4), BRA, m2 AREAL KJELLER BRA, m2 AREAL LOFT BRA m2 AREAL BRA, m2 BEREGNET AREAL BEREGNE BEREGNE T AREAL T AREAL, TRAPP/ ANNET, GANG BRA, m2 BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL 1-4 ETG. BRA, m2 BEREGNE T AREAL, BRA, m SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT AREALFORDELING 9

10 OPPGANG Areal eiendom ETG. ANTALL ANTALL LEILIGHE TER AREAL LEIL. 1-4 etg. AREAL LEIL PR. ETG (1-4), BRA, m2 AREAL KJELLER BRA, m2 AREAL LOFT BRA m2 AREAL BRA, m2 BEREGNE T AREAL TRAPP/ GANG BRA, m2 BEREGNE T AREAL, ANNET, BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES KJELLER BRA, m2 BEREGNE T AREAL BODER/ FELLES LOFT BRA, m2 BEREGNE T AREAL LEIL 1-4 ETG. BRA, m2 BEREGNE T AREAL, BRA, m SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT SUM/ GJ.SNITT TOTAL SUM/ GJ.SNITT AREAL TOMTER : 6142 m2 BRA = m2 TU = 2,29893 AREALFORDELING 10

11 Det må søkes dispensasjon for Utnyttelsesgrad og etasjeantall ved søknad om rammetillatelse. Anbefalt tomteutnyttelse ifølge Reguleringsbestemmelsene er gitt til 1,0-1,5. (Ifølge reguleringsplanen betyr utnyttelsesgrad det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkl. garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdet innenfor området. Hvor det er etasjehøyde mer enn 3 meter, regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter). Ifølge Reguleringsbestemmelsene kan det i enkelte tilfeller tillates bebyggelsen oppført i inntil 5 etasjer. Av utbyggingen følger her økt etasjeantall til 6 etasjer. TU er beregnet ut i fra forholdet mellom beregnet BRA (bruksareal) og Tomtearelet. TU er etter utbygging gitt til 2,29 (se vedlagt tabell for oversikt arealer. SITUASJONSKART, 1 :

12 TAKPLAN, 1 :

13 FASADE MOT HAGE. OPPG , 1 :

14 FASADE MOT GATE, OPPG , 1 :

15 19m2 1. (ca.41m2) 19m2 17m2 Nr.27 17m2 2. (ca.41m2) 3. (ca.41m2) 19m2 17m2 19m2 19m2 19m2 Nr.29 17m2 4. (41m2) 5. (ca.41m2) 17m2 17m2 6. (ca.41m2) Nr.31 19m2 19m2 18m2 14m2 17m2 19m2 19m2 17m2 13. (ca.41m2) 17m2 16m2 13m2 16m2 7. (ca.44m2) 9. (ca.44m2) 10. (ca.41m2) 17m2 17m2 11. (ca.41m2) 12. (ca.41m2). Nr.37 Nr.35 Nr.33a Nr.33b PLAN KJELLER OPPG , 1 :

16 LEILIGHETER 1.ETG. - OPPG nr.27 1.(ca.80m2) nr.29 nr (ca.83m2) 3. (ca.79m2) 4.(ca.80m2) 5.(ca.77m2) 6.(ca.79m2) nr.37 nr.35 nr.33a nr.33b 14.(ca.80m2) 12.(ca80m2) 13.(ca.76m2) 7.(ca.54m2) 8.(ca.54m2) 9.(ca.54m2) 10.(ca.49m2) 11.(ca.83m2) PLAN 1. ETG. OPPG , 1 :

17 BRANNPLAN KJELLER OPPG , 1 :

18 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 33A/B, 1 :

19 LEILIGHETER 4. ETG. - OPPG nr.27 1.(ca.80m2) 2.(ca.83m2) 3.(ca.79m2) nr.29 nr.31 4.(ca.80m2) 5.(ca.77m2) 7. 6.(ca.79m2) nr.37 24m2 nr.33a nr.33b 24m2 nr.35 24m2 24m2 13.(ca.80m2) 11.(ca.83m2) 12.(ca.76m2) 7.(ca.69m2) 8.(ca.63m2) 9.(ca.71m2) 10.(ca.80m2) PLAN 4. ETG. OPPG , 1 :

20 LEILIGHETER LOFT - OPPG Nr.27 ca.19m2 ca.19m2 Nr.29 1.(ca.55m2) ca.13m2 2.(ca.55m2) ca.19m2 ca.19m2 Nr.31 3.(ca.55m2) ca.13m2 ca.19m2 ca.19m2 4.(ca.55m2) 5. (ca.55m2) ca.13m2 6.(ca.55m2) Nr.37 Nr.35 ca.19m2 24m2 Nr. 33a Nr. 33b ca.19m2 24m2 ca.18m2 ca.29m2 ca.19m2 24m2 ca.19m2 24m2 ca.13m2 14. (ca.55m2). 13. (ca.55m2) ca.13m2 12. (ca.55m2) 7. (ca.52m2) 8.(ca.27m2) ca.15m2 10.(ca.52m2) 11. (ca.55m2) PLAN LOFT OPPG , 1 :

21 BRANNPLAN LOFT OPPG , 1 :

22 BRANNPLAN LOFT OPPG. 33A/B, 1 :

23 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm SNITT GJENNOM SIDELEILIGHET Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type 1 Takvindu type x660 sov arbeid 3100mm /bad stue Kjelleretasje TYPISK SNITT OPPG , 1 :

24 FASADE MOT HAGE OPPG 39-43, 1 :

25 FASADE MOT GATE OPPG , 1 :200 25

26 LEILIGHETER KJELLER. - OPPG (ca54m2) nr.41 nr.41 nr.39 nr.43 4.(ca39m2) ca10m2 5.(ca.46m2) ca17m2 ca.16m2 1.(ca.58m2) nr.39 nr.43 8.(ca.63m2) 2.(ca68m2) 7.(ca56m2) PLAN KJELLER OPPG 39-43, 1 :

27 LEILIGHETER 1.ETG. - OPPG (ca. 75m2) 4. (ca.44m2) 5 (ca.49m2) 6.(ca. 71m2) 1.(ca. 54m2) 8.(ca. 63m2) 2.(ca.75m2) 7. (ca. 62m2) PLAN 1. ETG. OPPG , 1 :

28 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 39, 1 :

29 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 41, 1 :

30 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 43, 1 :

31 LEILIGHETER 4.ETG. - OPPG (ca. 90m2) 3.(ca.79m2) 5. (ca.93m2) 1.(ca.83m2) 7.(ca. 75m2) 2.(ca.132m2) 6.(ca98m2) PLAN 4. ETG. OPPG , 1 :

32 LEILIGHETER LOFT. - OPPG (ca 69m2) Oppg.41 Oppg.41 Oppg.39 ca.66m2. Oppg.43 ca.34m2. 3.(ca.44m2) ca.10m2. 5.(ca.68m2) ca.19m2 2. ca33m2. ca.30m2. 7.(ca.71m2) 1.(ca.82m2) ca.10m2. Oppg.39 Oppg.43 ca.42m2 ca.49m2 PLAN LOFT OPPG , 1 :

33 BRANNPLAN LOFT OPPG. 39, 1 :

34 BRANNPLAN LOFT OPPG. 41, 1 :

35 BRANNPLAN LOFT OPPG. 43, 1 :

36 FASADE MOT HAGE OPPG , 1 :

37 FASADE MOT GATE OPPG , 1 :

38 Takvindu 1, bxh = 660x1620 Takvindu 2, bxh = 660x540/1080) FASADE MOT NORD OPPG. 51, 1 :

39 Oppg.45 Oppg.47 Oppg.49 Oppg ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.18m2 ca.37m2 ca.18m2 ca.36m2 1. (41m2) ca.16m2 ca.16m2 2. (ca.41m2) 3. (ca.41m2) ca.16m2 ca.16m2 4. (ca.41m2) 5. (ca.41m2) ca.16m2 ca.16m2 7. (ca.22m2) 8. (ca.41m2) ca.16m2 ca.30m2 10.(ca.46m2) PLAN KJELLER, ALT2 Oppg.45 Oppg.47 Oppg.49 Oppg (ca.36m2) 1. (ca.75m2) 2. (ca.75m2) 3.(ca57m2) 4. (41m2) 5. (ca.57m2) 6. (ca.57m2) 7. (41m2) 8. (ca.57m2) 9. (ca.59m2) 10. (ca.48m2) 11. (ca.54m2) PLAN KJELLER/1.ETG. OPPG 45-51, 1 :

40 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 45, 1 :

41 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 47, 1 :

42 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 49, 1 :

43 BRANNPLAN KJELLER OPPG. 51, 1 :

44 13. (36m2) 1. (ca.57m2) 2. (ca.41m2) 3. (ca.57m2) 4. (ca.57m2) 5. (ca.41m2) 6. (ca.57m2) 7. (ca.57m2) 8. (ca.41m2) 9. (ca.57m2) 10. (ca.59m2) 11. (48m2) 12. (54m2) ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.16m2 ca.30m2 ca.32m2 1. (ca.22m2) 2. (ca.41m2) 3. (ca.40m2) 4. (ca.22m2) 5. (ca.41m2) 6. (ca.40m2) 7. (ca.22m2) 8. (ca.41m2) 9. (ca.40m2) 10. (ca.22m2) 11. (56m2) 12. (ca.46m2) PLAN 4 ETG./LOFT OPPG , 1 :

45 BRANNPLAN LOFT OPPG. 45, 1 :

46 BRANNPLAN LOFT OPPG , 1 :

47 BRANNPLAN LOFT OPPG. 51, 1 :

48 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm 1200mm 4100mm 3600mm 2200mm 1300mm SNITT GJENNOM MIDT LEILIGHET SNITT GJENNOM SIDELEILIGHET Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type 2 600mm Takvindu type 2 660x660mm Takvindu type x660 Takvindu type 1 Takvindu type x660 sov sov arbeid 3100mm 3100mm stue/ /bad stue boder boder Kjelleretasje TYPISK SNITT OPPG , 1 :

49 Lufting og etterisolering av tretak/innsetting av vindu. DETALJER TAK/VINDU 49

50 Etterisolering og etablering av varmekabler i kjellergulv Innvendig etterisolering av yttervegg i kjeller DETALJER KJELLERGULV/-VEGG 50

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09 Takstoler. Takstoler leveres av Ugland Industrier AS Foretaket har sentral godkjenning Takstoler monteres ihht monteringsanvisning. Vi gjør spesiellt oppmerksom på monteringsanvisningens krav om forankring

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie

Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie Mulighetsplan for Søndre Blåbærstien Sameie Retningslinjer for tilbygg/påbygg Innhold 1. Retningslinjer for tilbygg/påbygg for rekkehusene... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Takopplett mot fasadeliv (type B)...3

Detaljer

Registrering i GAB arealmåling og etasjedefinisjoner

Registrering i GAB arealmåling og etasjedefinisjoner Registrering i GAB arealmåling og etasjedefinisjoner En kortversjon om måleregler og arealberegninger i GAB 1. Er arealet måleverdig? En bygningsdel er måleverdig når den: -Har omsluttende vegger -Har

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 14.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201304458-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Informasjon vedrørende bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse

Informasjon vedrørende bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse Informasjon vedrørende bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse Dette dokumentet omhandler kun søknad om bruksendring på bygninger søkt oppført før 1.7.2011. Hybel eller selvstendig

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Murgårder vedlikehold og muligheter

Murgårder vedlikehold og muligheter Murgårder vedlikehold og muligheter Ragnhild Solgård Spesialrådgivning Hvilke tema skal vi innom? Murgårder litt historikk Vedlikehold planlegging Typiske skader Gjennomføring av større tiltak materialbruk

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4 VESTRE STØM BRL BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no NOT-001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter

Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter Vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamling 25.09.01 1. Formål

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 14.07.2014

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 14.07.2014 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 14.07.2014 Vidar Hansen Billing Stølsveien 8 0543 OSLO vibiha@gmail.com Oslo kommune Plan og bygningsetaten v. Byggesaksrådgiver Linda Haugen Ogbebo

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Kari Vaksdal Engebråtveien 7b 0493 OSLO Gbnr. 73-1028 SØKNAD

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER 4.6.2 Registrering av tilleggsdata Bildet kan benyttes til registrering av tilleggsopplysninger til bygg Det kreves ikke at kommunen registrerer disse opplysningene. Det er også opp til hver kommune hva

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Underlagsskisser til INFO møte 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem. Solheimslien Borettslag - Løvstakkens Diadem

Underlagsskisser til INFO møte 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem. Solheimslien Borettslag - Løvstakkens Diadem Underlagsskisser til 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem Stikkord/agenda for infomøte: 1. Etablering av nye rømningsveier utnyttelsesgrad endret avstand til vei 2. Utviding av innglasset balkonger i forbindelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

NARDOSLETTA BORETTSLAG Utvidelse/ombygging av leiligheter

NARDOSLETTA BORETTSLAG Utvidelse/ombygging av leiligheter Skisseprosjekt 07.0.0 NRDOSLETT ORETTSLG Utvidelse/ombygging av leiligheter Foreløpig versjon 0 070 5 05 5 05 50 70 0 690 80 90 80 690 0 70 50 Snitt Snitt Snitt Snitt Kjellerstue,7 m² Kjellerstue,7 m²

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre 10.11.2009 i medhold av plan- og bygningsloven 27-2 og 28-1. Asker kommune, 13.11.2009 For rådmannen.

Vedtatt av Asker kommunestyre 10.11.2009 i medhold av plan- og bygningsloven 27-2 og 28-1. Asker kommune, 13.11.2009 For rådmannen. 37m Vedtatt av Asker kommunestyre 10.11.2009 i medhold av plan- og bygningsloven 27-2 og 28-1. Asker kommune, 13.11.2009 For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRENDSVOLL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Morten Larsen Bjartveien 31 0687 OSLO morten@formfunk.no SØKNAD

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 GRIMSTAD KOMMUNE Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 VEDTATT AV DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER: 19.08.99 VEDTATT AV TEKNISK UTVALG: 07.09.99

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer