createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet"

Transkript

1 createurene.no lillestrøm 2020 Lillestrømregionens nye byorganisasjon PROSPEKT 2020 Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet 1 1

2 Innledning Arbeidsgruppen for Lillestrøm 2020 AS har over lengre tid arbeidet med å utforme og etablere en ny byorganisasjon for Lillestrøm og Lillestrømregionen. Formålet har vært å forene de ulike næringsinteressene i Lillestrøm, Skedsmo kommune og andre interessegrupper i Lillestrømregionen i et felles profesjonelt selskap. Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt av deltagere fra blant annet gårdeiere, handel, kultur, Skedsmo kommune (politikk og administrasjon), og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Dessuten er flere aktører invitert underveis i prosessen. Selskapet kalles Lillestrøm 2020 AS. Dette for å markere at det arbeides målrettet og langsiktig mot definerte milepæler. I første omgang Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor profilering, byog områdeutvikling, kulturaktiviteter, samordning av arrangementer mv. Etablering av Lillestrøm 2020 AS vil kunne gi vesentlig større gjennomføringsevne ved å forene krefter og spisse innsats inn mot godt begrunnede, godt planlagte, utformede og forankrede tiltak og aktiviteter. Lillestrøm 2020 AS vil bidra til alles beste, verdiskapning, aktivitet, tiltrekke seg personer og næringsliv, samt styrke det etablerte. Med utgangspunkt i møter og drøftelser i arbeidsgruppen under det forberedende arbeidet, og resultater fra den pågående nullpunktsundersøkelsen av Lillestrøm, skal det nedfelles skriftlige felles plattformer som forretningsplan, kommunikasjonsstrategi, omdømmestrategi mv. Selskapet skal nå stiftes. Gårdeiere, handel- og næringsliv, Skedsmo kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm og flere andre inviteres derfor nå til å tegne aksjer i det nye selskapet. Vi håper Deres virksomhet finner dette interessant. På vegne av arbeidsgruppen for Lillestrøm 2020 AS. Boye Bjerkholt (fungerende ordfører, V), Rolf Andresen (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Rino Larsen (Createurene), Bjørn Erik Børresen (Lillestrøm Næringsråd), Aarstein Rebne (Lillestrøm gårdeierforum), Laila Sønstevold (Lillestrøm Torv), Anita Orlund (Ordfører, A), Pål Eskås (Romerikes Blad), Rikke Kommisar (Akershus kunstsenter), Yvonne Hammer (Lykke) og Thomas Christian Wangen (advokat og Lillestrøm gårdeierforum) 2 3

3 1. Formål Akershus Kunstsenter, Storgata, Lillestrøm Lillestrøm 2020 AS vil arbeide for å vitalisere Lillestrøm sentrum ved å utvikle og produsere tjenester i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og kommune som øker Lillestrøms attraktivitet som regionssenter. Av formålsbestemmelsen til selskapets foreslåtte vedtekter fremkommer det: 3 Selskapets formål Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor: - Profilering - By og områdeutvikling - Kulturaktiviteter - Samordning av arrangementer Selskapet skal derfor være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Lillestrøm, og en møteplass for selskapets aksjonærer. Selskapet skal arbeide for å tilrettelegge og utvikle rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og for å styrke områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og næringsvirksomhet. Lillestrøm 2020 skal således være pådriver og gjennomfører av arrangementer i samarbeid med næringsliv og kommune der positivt fokus på Lillestrøm og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Selskapet skal fremstå som en viktig og uvurderlig del av den positive utviklingen av byen og tilliggende områder. 2. Overordnede mål Selskapet har som intensjon å være en sterk pådriver for å styrke merkevaren Lillestrøm. Selskapet skal ha en sterk posisjon både i det politiske og administrative miljø. Selskapet skal jobbe for å få en positiv status hos næringslivet, og skal være et samlingspunkt for næringslivet, kulturog kunnskapsorganisasjoner, og kommunen. Selskapets mål er å trekke folk til sentrumsnære områder. Mangfold og handel bidrar til et vitalt sentrum. Produktet må være sterkt og dette skal skje gjennom systematisk og målrettet omdømmebygging. I tillegg vil det være viktig å henvende seg til nye potensielle brukere av byen og tilstøtende område, både privatpersoner og næringsliv. Selskapet ønsker å inneha byselgerrollen gjennom samarbeid med kommunen. Selskapet skal sette Lillestrøm på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Selskapet skal blant annet stå i spissen for den årlige byfesten, men også andre typiske sentrumsarrangement. Eksempler på dette kan være Iskunstfestival, Sykkelfestival, Matfestival og torvmarkeder. I tillegg til generalforsamlingen og aktivt styrearbeid, skal det etableres et representantskap der et stort utvalg av aksjonærene har anledning til å møtes. Dette skal være et forum der ideer, synspunkter mv. skal komme til uttrykk. I tillegg til dette etableres det faggrupper i Selskapet. Dette gjelder for eksempel Gårdeiergruppe for gårdeiere og eiendomsutviklere, Markedsgruppe for handelsstanden osv. Gruppene skal fungere som en møteplass for særinteresser der disse skal kunne drøfte sin virksomhet, utveksle informasjon, ha dialog med Skedsmo kommune, fungere som høringsinstans mv. 3. Strategi All aktivitet i selskapet skal forankres i forretningsidé og formål, og interne prioriteringer gjøres i henhold til dette. Prioriteringer skal også handle om hva som gir oss mest på både kort og noe lengre sikt - omtalemessig og økonomisk. Det skal være vilje til å investere i mulige fremtidige markeringsarrangementer som ikke umiddelbart gir økonomisk gevinst, men selskapet skal kun involvere seg i arrangementer som er betydningsfulle for byen ogvåre aksjonærer. Selskapet baserer sin virksomhet på faglig dyktighet og ryddighet når det gjelder økonomi og tid. Administrasjonen skal ha komplementære ferdigheter slik at selskapet kan løse eiernes og kundenes utfordringer og oppgaver. I løpet av første driftsår skal daglig leder utvikle langsiktige mål med tydelige milepæler for byutviklingen både mot 2020 og mot årene etter. 4 5

4 Selskapet skal jobbe for å inspirere og oppmuntre de ulike faggruppene til å utvikle arrangement og aktiviteter som styrker den enkeltes fagområde. Selskapet skal aktivt utvikle fag-/interessegruppene og ha dialog med disse slik at alle jobber mot felles mål til beste for byen. Selskapet skal ikke ta høy risiko med mulighet for god fortjeneste, men velge en mer forsiktig strategi. Selskapet skal tilstrebe å ha fokus på å øke antall aksjonærer. Selskapet skal samarbeide aktivt med kommunen, og finne ut hvilke utviklingsoppgaver og operative oppgaver selskapet og kommunen kan samarbeide om på kort og lang sikt. 4. Målgrupper For å eie aksjer i selskapet skal den enkelte aksjonær drive næringsvirksomhet som har en naturlig tilknytning til Lillestrøm-området, herunder blant annet handelsvirksomhet, eiendomsbesittelse, kulturell- og annen foreningsvirksomhet. I tillegg kan Skedsmo kommune tegne aksjer. Foreninger som representerer særskilte interesser må ha styrets samtykke for å eie aksjer. 5. Geografisk område/arenaer Selskapet skal drive sin virksomhet innenfor Skedsmo Kommune og Lillestrøm By i sin særdeleshet. Det er således Lillestrøm som regionssenter, og Lillestrømområdet som er det primære satsningsområdet. 6. Organisasjonsstruktur 6.1 Styre Selskapet har et styret bestående av fem personer. Fra vedtektene heter det: Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. For det tilfellet at Skedsmo kommune ved ordføreren besitter et av styrevervene, har lederen for opposisjonen møterett til styremøter. Tre av styremedlemmene velges av ordinær generalforsamling i partallsår, og to styremedlemmer velges av ordinær generalforsamling i oddetallsår. Styret velger selv sin leder. 6.2 Generalforsamling I tillegg skal det årlig avholdes generalforsamling i tråd med aksjelovens bestemmelser og vedtektene. 6.3 Representantskap Det etableres dessuten et representantskap. Fra vedtektene heter det: Representantskapet skal avholde møte minimum tre ganger i året etter forutgående skriftlig innkalling fra styret. Formålet med representantskapet er å være et forum for informasjonsutveksling, debatt og ytringer relatert til selskapets virksomhet. 6.4 Daglig ledelse Selskapet ledes av daglig leder som rapporterer til styret for Lillestrøm 2020 AS. Det vil bli utlyst stillingsannonse så snart selskapet er etablert. Styret utarbeider stillingsinstruks med utgangspunkt i selskapets uttalte mål. Økonomitjenester kjøpes inn fra eksterne leverandører. 6.5 Faggrupper Det skal etableres faggrupper for de ulike interessegruppene blant aksjonærene. Disse faggruppene vil bli etablert når næringsorganisasjonen er på plass og de ulike interessegruppene ønsker å samle seg, fordi de har felles mål og samarbeidsmuligheter. Eksempler på slike grupper kan være faggruppe gårdeiere, faggruppe handel og næring, faggruppe spisesteder og uteliv osv. Eksempel på samarbeidsform (her er bare noen faggrupper listet opp): Samarbeider med daglig leder i Lillestrøm 2020 AS Styre Lillestrøm 2020 AS (5 pers., 2 vara) Daglig leder Lillestrøm 2020 AS Hver faggruppe velger seg en leder for sitt område, som forplikter seg til å samarbeide med daglig leder og organisasjonen i Lillestrøm 2020 AS. Nåværende grupperinger; så som Lillestrøm Gårdeierforum og Lillestrøm Næringsråd vil bli invitert med til møtene i de nye faggruppene for å sikre overføring av informasjon og kompetanse mellom dagens organisasjoner og de nye faggruppene. Uavhengig av dette står de nye faggruppene fritt til å velge seg en ny leder og finne en møteform som av alle betraktes som hensiktsmessig for den respektive faggruppen. Dette for å sikre at den nye næringsorganisasjonen får starte helt på nytt (med nye deltagere og nyvalgte ledere i de ulike faggruppene), samtidig som vi ivaretar den kompetansen som eksisterer i dagens organisasjon. Økonomifunksjoner Kjøpes eksternt Leder faggruppe gårdeiere + Leder faggruppe utesteder/servering + Leder faggruppe Handel/tjeneste-tilbud 6 7

5 Skulptur, Stasjonær Tango Lillestrøm kollektivterminal. 7. Markedsføringsstrategi Selskapet skal i sitt arbeide anvende flere kanaler for å markedsføre Lillestrøm. Markedsføringen skal ha sitt utgangspunkt i selskapets forretningsplan og kommunikasjonsstrategi. Selskapet skal bevisst bruke media til redaksjonell omtale av sine aktiviteter. Administrasjonen skal markedsføre selskapet gjennom foredragvirksomhet, kundebesøk og gjennom positivt fokus i de lokale mediekanalene. Selskapet skal være deltaker i utvalgte deler av den offentlige debatten, på områder som for eksempel sentrumsutvikling, kultursatsning, forskning og utdanning. Selskapet markedsføres dessuten via blant annet egen hjemmeside, utgivelse av elektroniske nyhetsbrev, aktivitet i sosiale medier, artikler. 8. Handlings- og forretningsplan Daglig leder får som oppgave å utvikle operative handlingsplaner for det enkelte kalenderår. Det første året er det naturlig at organisasjonen tar utgangspunkt i nullpunktsundersøkelsen for byen og setter seg noen klare mål i forhold til resultatene fra denne undersøkelsen. Dessuten skal daglig leder i samarbeid med styret utarbeide forretningsplan for en lengre periode der klart definerte mål for selskapets drift og utvikling fremkommer. Forretningsplanen skal være forankret i selskapets vedtekter, nullpunktsundersøkelsen, men også Skedsmo kommunes kommuneplan og øvrige planer for næringsutvikling, Strakks-prosjektet mv. Styret bør i tillegg til dette utvikle en kommunikasjons strategi for å fremme selskapet og dets interesser. Ovennevnte planer vil kunne ta utgangspunkt i følgende: Samarbeid mellom næringsliv, kultur og Skedsmo kommune. Sentrumsutvikling/sentrumsprosjekter - Delta i sentrumsutvikling og sentrumsprosjekter i regi av eiere, samarbeidspartnere og kommunen. - Målet er å gjøre sentrum enda mer tilgjengelig, triveligere og bedre. Samt finne fram til hensikts messige oppgavefordelinger og samarbeidsformer 8 9

6 mellom kommunen og næringsdrivende. Koordinering næringsliv og kommune - Fortsette å bistå/bidra til at våre aksjonærers rammevilkår for forretningsdrift optimaliseres. Videreutvikle møtearenaer for næringslivet, kultur - aktører, frivillige organisasjoner og kommunen. Arrangementer Selskapet skal sette Lillestrøm på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Selskapet skal forsterke eksisterende arrangementer som fungerer godt (eks. Byfesten), men skal i tillegg arbeide aktivt for å utvikle og vurdere eventuelle nye arrangementer. Andre oppgaver og aktiviteter Daglig leder har ansvaret for å utvikle en aktivitetsog tiltaksliste som har til mål å styrke handelsstandens posisjon. Eksempler på slike aktiviteter og tiltak kan være: - Service/skoleringskurs for butikkansatte. - Felles annonsering i lokale medier - Felles åpningstider i sentrum knyttet til spesielle arrangementer - Innsalg/påvirkning overfor potensielle leietagere innenfor butikkbransjen. Tiltak direkte mot gårdeiere - Egne tiltak for gårdeiere vurderes fortløpende. Avklares med faggruppen Gårdeiere - Oppmuntre leietagere via gårdeierne til å være aksjonærer i Lillestrøm 2020 AS, samt oppmuntre til å støtte felles åpningstider og felles markedsførings tiltak i forbindelse med spesielle arrangementer i Lillestrøm sentrum fastsatt av Lillestrøm 2020 AS. Informasjon, kommunikasjon og markedsføring Selskapet bruker bevisst media til redaksjonell omtale av sine aktiviteter. Administrasjonen skal markedsføre selskapet gjennom foredragvirksomhet, kundebesøk og gjennom positivt fokus i de lokale mediekanalene. Generell markedsføring av selskapet - Årskalender med alle planlagte aktiviteter distribueres til medlemmene og media - Hjemmesiden no. Ukentlige nyhetssaker. - Foredragsvirksomhet. - Besøk hos eksisterende og potensielle aksjonærer og kunder. - Vi skal fortsette å bruke media bevisst til å omtale alle våre arrangementer og prosjekter. Utgivelse av magasin - Utvikle og utgi eget bymagasin i forbindelse med vesentlige arrangementer Informasjon til aksjonærer, kunder og samabeidspartnere - Elektronisk nyhetsbrev sendes aksjonærer, kunder og samarbeidspartnere via e-post regelmessig - Årsberetning distribueres i forbindelse med generalforsamlingen. Felles markedsføring av Lillestrøm 2020 AS - etableres som et felles nettsted for Lillestrøm 2020 AS. - Nettstedet har også en felles arrangementskalender for byen. - Prosjektet eies av Lillestrøm 2020 AS. Medlemmer/eiere Målsettingen er 15 nye aksjonærer årlig. Selskapet skal jobbe i tett dialog og samarbeid med eiergruppene gjennom regelmessige faggruppemøter, og kartlegging av våre eieres behov og ønsker. Faggrupper Administrasjonen skal jobbe sammen med og ivareta interessene til faggruppene. Medlemsfordeler for aksjonærene - Medlemsmøter/frokostmøter - Generelle medlemsfordeler (ref. LSK-pool) - Nyhetsbrev - Medlemsoversikt Annet Medlemskap/deltagelse i foreninger og styringsgrupper med mer Daglig leder vurderer hvilke foreninger det kan være relevant og hensiktsmessig å delta i, og lager en oversikt over dette som fremlegges for styret en gang i året. 9. Økonomi 9.1 Aksjetegning Det inviteres til aksjetegning. Hver aksje vil koste kr ,-, og det er ingen begrensning i antall aksjer den enkelte aksjonær kan tegne. Det gjelder dog en stemmerettsbegrensning. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 10 aksjer. Det forutsettes tegnet aksjer for minimum kr , Markedsbidrag Aksjonærene skal årlig innbetale et markedsbidrag til selskapet. Anvendelsen av markedsbidraget avgjøres av selskapets styre. Markedsbidragets størrelse fastsettes av selskapets ordinære generalforsamling etter forslag fra styret. Generalforsamlingen kan fastsette en nedre og øvre grense for hva markedsbidraget kan utgjøre for den enkelte aksjonær, samt differensiere markedsbidraget mellom næringsgrupper. Gamle Lillestrøm BA, Skolen, Kirkegata, Lillestrøm Det vil være det kommende styrets prioriterte oppgave å definere konkret hva de ulike grupper av aksjonærer skal betale i markedsbidrag. Plikten til å betale et markedsbidrag vil følge forutsetningsvis av vedtektenes 10, samt særskilt aksjonæravtale. Alle som tegner aksjer i selskapet plikter å signere på aksjonæravtale der markedsbidraget defineres. Det vil derfor være styrets prioriterte oppgave å utarbeide slike aksjonæravtaler hvor markedsbidraget for de ulike typer aksjonærer er definert, samt sørge for inngåelse av slike avtaler. Markedsbidraget bør ha en nedre grense på minimum kr ,- for alle aksjonærer uavhengig av størrelse. Nedre grense for gårdeiere vil være kr ,-. Virksomheten er avhengig av minimum kr ,- i første driftsår, og tar sikte på en økning i etterføl

7 gende år som følge av økt antall aksjonærer. Det er svært viktig at det i aksjonæravtalen defineres i hvilke situasjoner aksjonæren ikke lenger er forpliktet til å betale markedsbidraget. Det kan tenkes en rekke situasjoner; nedleggelse av virksomheten, flytting av virksomhet til annen region mv. Denne adgangen til å ikke være forpliktet til å betale et markedsbidrag må sees i sammenheng med aksjelovens bestemmelser om oppløsning av selskapet i nærmere angitte tilfelle. Styret bør vurdere om en slik liste over tilfeller der selskapet skal oppløses, bør inntas i vedtektene. Arbeidsgruppen mener at markedsbidraget bør fastsettes etter følgende prinsipper: Gårdeiere Gårdeierne deles inn i fire kategorier beroende på det samlede areal denne eier. Vurderingen gjøres ut fra de eiendommer disse besitter i Lillestrømområdet. Her vil det minimale markedsbidraget til den enkelte aksjonær defineres. Det er den samlede eiendomsmassen som legges til grunn for vurderingen, ikke enkeltselskaper. Markedsbidraget vil trolig være i intervallet kr ,-. Handels-, kontor og næringsvirksomhet Det laveste markedsbidraget er på kr ,-. Dette gjelder for bedrifter med 0 5 ansatte. For de neste fem ansatte betales kr ,- (5.000,-, 7.500,- osv.). Det fastsettes et maksimalt markedsbidrag av styret. Ingen skal i utgangspunktet betale mer enn kr ,- i markedsbidrag. Særskilte aktører For enkelte aktører vil det være naturlig og nødvendig å fastsette markedsbidraget etter andre prinsipper enn nevnt over. Virksomhetens størrelse, type virksomhet mv. vil være sentrale vurderingsmomenter. 9.3 Andre finansieringskilder Det ytes blant annet prosjektmidler fra Skedsmo kommune, og en rekke private aktører i forbindelse med ulike arrangement i Lillestrøm. Dette gjelder for eksempel byfesten, julegate mv. Det legges til grunn at slike midler nå kanaliseres inn i Lillestrøm 2020 AS. Det må inngås særskilt avtaler i forhold til dette. Skedsmo kommune og flere private aktører har stilt seg positive til dette. I tillegg vil det iverksettes særskilte prosjekter og arrangementer der de enkelte faggrupper vil bli bedt om å finansiere deler av dette. Se for øvrig utkastet til prosjektet. 9.4 Forslag til budsjett perioden Det presenteres et utkast til budsjett for perioden Forslag til vedtekter PROSPEKT 2020 Arbeidsgruppen foreslår at følgende vedtekter gjøres gjeldende for Lillestrøm 2020 AS Inntekter Markedsbidrag Handels- og kontorbedrifter Gårdeiere og eiendomsutviklere Andre aksjonærer Skedsmo kommune Andre inntekter Prosjektmidler, arrangement mv Sum inntekter Utgifter Lønnskostnader Profilbygging og omdømmemåling Husleie Kontorkostnader Diverse kostnader Aktivitetskostnader Eksterne tjenester Sum utgifter Budsjettert resultat Vannskulpturen, Dampen Nitelven

8 1 Selskapet Selskapets navn er Lillestrøm 2020 AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er lokalisert i Lillestrøm i Skedsmo kommune. 3 Selskapets formål Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor: - Profilering - By og områdeutvikling - Kulturaktiviteter - Samordning av arrangementer Selskapet skal derfor være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Lillestrøm, og en møteplass for selskapets aksjonærer. Selskapet skal arbeide for å tilrettelegge og utvikle rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og for å styrke områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og næringsvirksomhet. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr XXXX fordelt på XXXX aksjer hver pålydende kr 5.000,-. 5 Stemmerettsbegrensning Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 10 aksjer. 6 Særlige krav til selskapets aksjonærer For å eie aksjer i selskapet skal den enkelte aksjonær drive næringsvirksomhet som har en naturlig tilknytning til Lillestrøm-området, herunder blant annet handelsvirksomhet, eiendomsbesittelse, kulturell- og annen foreningsvirksomhet. I tillegg kan Skedsmo kommune tegne aksjer. Foreninger som representerer særskilte interesser må ha styrets samtykke for å eie aksjer. 7 Aksjenes omsettelighet Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes til å etablere sekundærrettigheter i aksjene, uten etter samtykke fra det samlede styret. Erverv av aksjer i selskapet er betinget av samtykke fra det samlede styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Dersom vedtektenes 6 ikke er oppfylt, foreligger alltid saklig grunn til å nekte samtykke. Samtykke kan ikke nektes dersom erververen allerede eier aksjer i selskapet. Samtykke kan ikke nektes når eierskiftet skyldes arv, eller aksjene på annen måte går over til den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Dersom det samlede styret nekter samtykke, gjelder reglene i aksjeloven Forkjøpsrett Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende ovenfor enhver erverver. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten aksjer som ønskes solgt. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal styret straks varsle de øvrige Partene. Alle aksjonærer i selskapet har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene etter denne bestemmelsen. Når forkjøpsretten utøves av flere av selskapets aksjonærer, fordeles aksjene i forhold til deres innbyrdes eierforhold i selskapet. Aksjer som ikke kan fordeles etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom de aksjonærene som har gjort forkjøpsrett gjeldende ved loddtrekning. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved skriftlig melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest en måned etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder ellers på like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesummen er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres verdien ved skjønn. Dersom Partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger aksjonærene hver sin skjønnsmann som i fellesskapet velger skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelsen deles av aksjonærene som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort. 9 Selskapets styre Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. For det tilfellet at Skedsmo kommune ved ordføreren besitter et av styrevervene, har lederen for opposisjonen møterett til styremøter. Tre av styremedlemmene velges av ordinær generalforsamling i partallsår, og to styremedlemmer velges av ordinær generalforsamling i oddetallsår. Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har stemt for. Det utbetales ikke styrehonorar. Følgende vedtak krever enstemmighet i styret: a) Investeringsprosjekt som for selskapet medfører økonomisk driftsansvar utover 3 år. b) Låneopptak etter alminnelig lånevilkår og/eller garantistillelse i selskapets navn. Selskapet tegnes av det samlede styre. 10 Generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år, og skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsresultatet. 2. Valg av styremedlemmer. 3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 4. Fastsettelse av markedsbidrag for inneværende kalenderår 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen. 6. Valg av valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteen velger selv leder. Vedtektsendringer krever samtykke fra 2/3 av oppmøtte aksjonærer på selskapets generalforsamling. 11 Representantskap Det skal etableres et representantskap bestående av selskapets aksjonærer. Representantskapet skal avholde møte minimum tre ganger i året etter forutgående skriftlig innkalling fra styret. Formålet med representantskapet er å være et forum for informasjonsutveksling, debatt og ytringer relatert til selskapets virksomhet. 12 Anvendelse av overskudd Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapets skal benytte et eventuelt overskudd i tråd med selskapets formål etter vedtektenes 2. Dersom selskapet blir å oppløse, skal selskapets overskudd tildeles Lillestrøm kultursenter. 13 Opphør av selskapet Ved opphør av virksomheten gjelder aksjelovens bestemmelser. 14 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder aksjelovens regler

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer