createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet"

Transkript

1 createurene.no lillestrøm 2020 Lillestrømregionens nye byorganisasjon PROSPEKT 2020 Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet 1 1

2 Innledning Arbeidsgruppen for Lillestrøm 2020 AS har over lengre tid arbeidet med å utforme og etablere en ny byorganisasjon for Lillestrøm og Lillestrømregionen. Formålet har vært å forene de ulike næringsinteressene i Lillestrøm, Skedsmo kommune og andre interessegrupper i Lillestrømregionen i et felles profesjonelt selskap. Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt av deltagere fra blant annet gårdeiere, handel, kultur, Skedsmo kommune (politikk og administrasjon), og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Dessuten er flere aktører invitert underveis i prosessen. Selskapet kalles Lillestrøm 2020 AS. Dette for å markere at det arbeides målrettet og langsiktig mot definerte milepæler. I første omgang Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor profilering, byog områdeutvikling, kulturaktiviteter, samordning av arrangementer mv. Etablering av Lillestrøm 2020 AS vil kunne gi vesentlig større gjennomføringsevne ved å forene krefter og spisse innsats inn mot godt begrunnede, godt planlagte, utformede og forankrede tiltak og aktiviteter. Lillestrøm 2020 AS vil bidra til alles beste, verdiskapning, aktivitet, tiltrekke seg personer og næringsliv, samt styrke det etablerte. Med utgangspunkt i møter og drøftelser i arbeidsgruppen under det forberedende arbeidet, og resultater fra den pågående nullpunktsundersøkelsen av Lillestrøm, skal det nedfelles skriftlige felles plattformer som forretningsplan, kommunikasjonsstrategi, omdømmestrategi mv. Selskapet skal nå stiftes. Gårdeiere, handel- og næringsliv, Skedsmo kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm og flere andre inviteres derfor nå til å tegne aksjer i det nye selskapet. Vi håper Deres virksomhet finner dette interessant. På vegne av arbeidsgruppen for Lillestrøm 2020 AS. Boye Bjerkholt (fungerende ordfører, V), Rolf Andresen (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Rino Larsen (Createurene), Bjørn Erik Børresen (Lillestrøm Næringsråd), Aarstein Rebne (Lillestrøm gårdeierforum), Laila Sønstevold (Lillestrøm Torv), Anita Orlund (Ordfører, A), Pål Eskås (Romerikes Blad), Rikke Kommisar (Akershus kunstsenter), Yvonne Hammer (Lykke) og Thomas Christian Wangen (advokat og Lillestrøm gårdeierforum) 2 3

3 1. Formål Akershus Kunstsenter, Storgata, Lillestrøm Lillestrøm 2020 AS vil arbeide for å vitalisere Lillestrøm sentrum ved å utvikle og produsere tjenester i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og kommune som øker Lillestrøms attraktivitet som regionssenter. Av formålsbestemmelsen til selskapets foreslåtte vedtekter fremkommer det: 3 Selskapets formål Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor: - Profilering - By og områdeutvikling - Kulturaktiviteter - Samordning av arrangementer Selskapet skal derfor være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Lillestrøm, og en møteplass for selskapets aksjonærer. Selskapet skal arbeide for å tilrettelegge og utvikle rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og for å styrke områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og næringsvirksomhet. Lillestrøm 2020 skal således være pådriver og gjennomfører av arrangementer i samarbeid med næringsliv og kommune der positivt fokus på Lillestrøm og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Selskapet skal fremstå som en viktig og uvurderlig del av den positive utviklingen av byen og tilliggende områder. 2. Overordnede mål Selskapet har som intensjon å være en sterk pådriver for å styrke merkevaren Lillestrøm. Selskapet skal ha en sterk posisjon både i det politiske og administrative miljø. Selskapet skal jobbe for å få en positiv status hos næringslivet, og skal være et samlingspunkt for næringslivet, kulturog kunnskapsorganisasjoner, og kommunen. Selskapets mål er å trekke folk til sentrumsnære områder. Mangfold og handel bidrar til et vitalt sentrum. Produktet må være sterkt og dette skal skje gjennom systematisk og målrettet omdømmebygging. I tillegg vil det være viktig å henvende seg til nye potensielle brukere av byen og tilstøtende område, både privatpersoner og næringsliv. Selskapet ønsker å inneha byselgerrollen gjennom samarbeid med kommunen. Selskapet skal sette Lillestrøm på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Selskapet skal blant annet stå i spissen for den årlige byfesten, men også andre typiske sentrumsarrangement. Eksempler på dette kan være Iskunstfestival, Sykkelfestival, Matfestival og torvmarkeder. I tillegg til generalforsamlingen og aktivt styrearbeid, skal det etableres et representantskap der et stort utvalg av aksjonærene har anledning til å møtes. Dette skal være et forum der ideer, synspunkter mv. skal komme til uttrykk. I tillegg til dette etableres det faggrupper i Selskapet. Dette gjelder for eksempel Gårdeiergruppe for gårdeiere og eiendomsutviklere, Markedsgruppe for handelsstanden osv. Gruppene skal fungere som en møteplass for særinteresser der disse skal kunne drøfte sin virksomhet, utveksle informasjon, ha dialog med Skedsmo kommune, fungere som høringsinstans mv. 3. Strategi All aktivitet i selskapet skal forankres i forretningsidé og formål, og interne prioriteringer gjøres i henhold til dette. Prioriteringer skal også handle om hva som gir oss mest på både kort og noe lengre sikt - omtalemessig og økonomisk. Det skal være vilje til å investere i mulige fremtidige markeringsarrangementer som ikke umiddelbart gir økonomisk gevinst, men selskapet skal kun involvere seg i arrangementer som er betydningsfulle for byen ogvåre aksjonærer. Selskapet baserer sin virksomhet på faglig dyktighet og ryddighet når det gjelder økonomi og tid. Administrasjonen skal ha komplementære ferdigheter slik at selskapet kan løse eiernes og kundenes utfordringer og oppgaver. I løpet av første driftsår skal daglig leder utvikle langsiktige mål med tydelige milepæler for byutviklingen både mot 2020 og mot årene etter. 4 5

4 Selskapet skal jobbe for å inspirere og oppmuntre de ulike faggruppene til å utvikle arrangement og aktiviteter som styrker den enkeltes fagområde. Selskapet skal aktivt utvikle fag-/interessegruppene og ha dialog med disse slik at alle jobber mot felles mål til beste for byen. Selskapet skal ikke ta høy risiko med mulighet for god fortjeneste, men velge en mer forsiktig strategi. Selskapet skal tilstrebe å ha fokus på å øke antall aksjonærer. Selskapet skal samarbeide aktivt med kommunen, og finne ut hvilke utviklingsoppgaver og operative oppgaver selskapet og kommunen kan samarbeide om på kort og lang sikt. 4. Målgrupper For å eie aksjer i selskapet skal den enkelte aksjonær drive næringsvirksomhet som har en naturlig tilknytning til Lillestrøm-området, herunder blant annet handelsvirksomhet, eiendomsbesittelse, kulturell- og annen foreningsvirksomhet. I tillegg kan Skedsmo kommune tegne aksjer. Foreninger som representerer særskilte interesser må ha styrets samtykke for å eie aksjer. 5. Geografisk område/arenaer Selskapet skal drive sin virksomhet innenfor Skedsmo Kommune og Lillestrøm By i sin særdeleshet. Det er således Lillestrøm som regionssenter, og Lillestrømområdet som er det primære satsningsområdet. 6. Organisasjonsstruktur 6.1 Styre Selskapet har et styret bestående av fem personer. Fra vedtektene heter det: Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. For det tilfellet at Skedsmo kommune ved ordføreren besitter et av styrevervene, har lederen for opposisjonen møterett til styremøter. Tre av styremedlemmene velges av ordinær generalforsamling i partallsår, og to styremedlemmer velges av ordinær generalforsamling i oddetallsår. Styret velger selv sin leder. 6.2 Generalforsamling I tillegg skal det årlig avholdes generalforsamling i tråd med aksjelovens bestemmelser og vedtektene. 6.3 Representantskap Det etableres dessuten et representantskap. Fra vedtektene heter det: Representantskapet skal avholde møte minimum tre ganger i året etter forutgående skriftlig innkalling fra styret. Formålet med representantskapet er å være et forum for informasjonsutveksling, debatt og ytringer relatert til selskapets virksomhet. 6.4 Daglig ledelse Selskapet ledes av daglig leder som rapporterer til styret for Lillestrøm 2020 AS. Det vil bli utlyst stillingsannonse så snart selskapet er etablert. Styret utarbeider stillingsinstruks med utgangspunkt i selskapets uttalte mål. Økonomitjenester kjøpes inn fra eksterne leverandører. 6.5 Faggrupper Det skal etableres faggrupper for de ulike interessegruppene blant aksjonærene. Disse faggruppene vil bli etablert når næringsorganisasjonen er på plass og de ulike interessegruppene ønsker å samle seg, fordi de har felles mål og samarbeidsmuligheter. Eksempler på slike grupper kan være faggruppe gårdeiere, faggruppe handel og næring, faggruppe spisesteder og uteliv osv. Eksempel på samarbeidsform (her er bare noen faggrupper listet opp): Samarbeider med daglig leder i Lillestrøm 2020 AS Styre Lillestrøm 2020 AS (5 pers., 2 vara) Daglig leder Lillestrøm 2020 AS Hver faggruppe velger seg en leder for sitt område, som forplikter seg til å samarbeide med daglig leder og organisasjonen i Lillestrøm 2020 AS. Nåværende grupperinger; så som Lillestrøm Gårdeierforum og Lillestrøm Næringsråd vil bli invitert med til møtene i de nye faggruppene for å sikre overføring av informasjon og kompetanse mellom dagens organisasjoner og de nye faggruppene. Uavhengig av dette står de nye faggruppene fritt til å velge seg en ny leder og finne en møteform som av alle betraktes som hensiktsmessig for den respektive faggruppen. Dette for å sikre at den nye næringsorganisasjonen får starte helt på nytt (med nye deltagere og nyvalgte ledere i de ulike faggruppene), samtidig som vi ivaretar den kompetansen som eksisterer i dagens organisasjon. Økonomifunksjoner Kjøpes eksternt Leder faggruppe gårdeiere + Leder faggruppe utesteder/servering + Leder faggruppe Handel/tjeneste-tilbud 6 7

5 Skulptur, Stasjonær Tango Lillestrøm kollektivterminal. 7. Markedsføringsstrategi Selskapet skal i sitt arbeide anvende flere kanaler for å markedsføre Lillestrøm. Markedsføringen skal ha sitt utgangspunkt i selskapets forretningsplan og kommunikasjonsstrategi. Selskapet skal bevisst bruke media til redaksjonell omtale av sine aktiviteter. Administrasjonen skal markedsføre selskapet gjennom foredragvirksomhet, kundebesøk og gjennom positivt fokus i de lokale mediekanalene. Selskapet skal være deltaker i utvalgte deler av den offentlige debatten, på områder som for eksempel sentrumsutvikling, kultursatsning, forskning og utdanning. Selskapet markedsføres dessuten via blant annet egen hjemmeside, utgivelse av elektroniske nyhetsbrev, aktivitet i sosiale medier, artikler. 8. Handlings- og forretningsplan Daglig leder får som oppgave å utvikle operative handlingsplaner for det enkelte kalenderår. Det første året er det naturlig at organisasjonen tar utgangspunkt i nullpunktsundersøkelsen for byen og setter seg noen klare mål i forhold til resultatene fra denne undersøkelsen. Dessuten skal daglig leder i samarbeid med styret utarbeide forretningsplan for en lengre periode der klart definerte mål for selskapets drift og utvikling fremkommer. Forretningsplanen skal være forankret i selskapets vedtekter, nullpunktsundersøkelsen, men også Skedsmo kommunes kommuneplan og øvrige planer for næringsutvikling, Strakks-prosjektet mv. Styret bør i tillegg til dette utvikle en kommunikasjons strategi for å fremme selskapet og dets interesser. Ovennevnte planer vil kunne ta utgangspunkt i følgende: Samarbeid mellom næringsliv, kultur og Skedsmo kommune. Sentrumsutvikling/sentrumsprosjekter - Delta i sentrumsutvikling og sentrumsprosjekter i regi av eiere, samarbeidspartnere og kommunen. - Målet er å gjøre sentrum enda mer tilgjengelig, triveligere og bedre. Samt finne fram til hensikts messige oppgavefordelinger og samarbeidsformer 8 9

6 mellom kommunen og næringsdrivende. Koordinering næringsliv og kommune - Fortsette å bistå/bidra til at våre aksjonærers rammevilkår for forretningsdrift optimaliseres. Videreutvikle møtearenaer for næringslivet, kultur - aktører, frivillige organisasjoner og kommunen. Arrangementer Selskapet skal sette Lillestrøm på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Selskapet skal forsterke eksisterende arrangementer som fungerer godt (eks. Byfesten), men skal i tillegg arbeide aktivt for å utvikle og vurdere eventuelle nye arrangementer. Andre oppgaver og aktiviteter Daglig leder har ansvaret for å utvikle en aktivitetsog tiltaksliste som har til mål å styrke handelsstandens posisjon. Eksempler på slike aktiviteter og tiltak kan være: - Service/skoleringskurs for butikkansatte. - Felles annonsering i lokale medier - Felles åpningstider i sentrum knyttet til spesielle arrangementer - Innsalg/påvirkning overfor potensielle leietagere innenfor butikkbransjen. Tiltak direkte mot gårdeiere - Egne tiltak for gårdeiere vurderes fortløpende. Avklares med faggruppen Gårdeiere - Oppmuntre leietagere via gårdeierne til å være aksjonærer i Lillestrøm 2020 AS, samt oppmuntre til å støtte felles åpningstider og felles markedsførings tiltak i forbindelse med spesielle arrangementer i Lillestrøm sentrum fastsatt av Lillestrøm 2020 AS. Informasjon, kommunikasjon og markedsføring Selskapet bruker bevisst media til redaksjonell omtale av sine aktiviteter. Administrasjonen skal markedsføre selskapet gjennom foredragvirksomhet, kundebesøk og gjennom positivt fokus i de lokale mediekanalene. Generell markedsføring av selskapet - Årskalender med alle planlagte aktiviteter distribueres til medlemmene og media - Hjemmesiden no. Ukentlige nyhetssaker. - Foredragsvirksomhet. - Besøk hos eksisterende og potensielle aksjonærer og kunder. - Vi skal fortsette å bruke media bevisst til å omtale alle våre arrangementer og prosjekter. Utgivelse av magasin - Utvikle og utgi eget bymagasin i forbindelse med vesentlige arrangementer Informasjon til aksjonærer, kunder og samabeidspartnere - Elektronisk nyhetsbrev sendes aksjonærer, kunder og samarbeidspartnere via e-post regelmessig - Årsberetning distribueres i forbindelse med generalforsamlingen. Felles markedsføring av Lillestrøm 2020 AS - etableres som et felles nettsted for Lillestrøm 2020 AS. - Nettstedet har også en felles arrangementskalender for byen. - Prosjektet eies av Lillestrøm 2020 AS. Medlemmer/eiere Målsettingen er 15 nye aksjonærer årlig. Selskapet skal jobbe i tett dialog og samarbeid med eiergruppene gjennom regelmessige faggruppemøter, og kartlegging av våre eieres behov og ønsker. Faggrupper Administrasjonen skal jobbe sammen med og ivareta interessene til faggruppene. Medlemsfordeler for aksjonærene - Medlemsmøter/frokostmøter - Generelle medlemsfordeler (ref. LSK-pool) - Nyhetsbrev - Medlemsoversikt Annet Medlemskap/deltagelse i foreninger og styringsgrupper med mer Daglig leder vurderer hvilke foreninger det kan være relevant og hensiktsmessig å delta i, og lager en oversikt over dette som fremlegges for styret en gang i året. 9. Økonomi 9.1 Aksjetegning Det inviteres til aksjetegning. Hver aksje vil koste kr ,-, og det er ingen begrensning i antall aksjer den enkelte aksjonær kan tegne. Det gjelder dog en stemmerettsbegrensning. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 10 aksjer. Det forutsettes tegnet aksjer for minimum kr , Markedsbidrag Aksjonærene skal årlig innbetale et markedsbidrag til selskapet. Anvendelsen av markedsbidraget avgjøres av selskapets styre. Markedsbidragets størrelse fastsettes av selskapets ordinære generalforsamling etter forslag fra styret. Generalforsamlingen kan fastsette en nedre og øvre grense for hva markedsbidraget kan utgjøre for den enkelte aksjonær, samt differensiere markedsbidraget mellom næringsgrupper. Gamle Lillestrøm BA, Skolen, Kirkegata, Lillestrøm Det vil være det kommende styrets prioriterte oppgave å definere konkret hva de ulike grupper av aksjonærer skal betale i markedsbidrag. Plikten til å betale et markedsbidrag vil følge forutsetningsvis av vedtektenes 10, samt særskilt aksjonæravtale. Alle som tegner aksjer i selskapet plikter å signere på aksjonæravtale der markedsbidraget defineres. Det vil derfor være styrets prioriterte oppgave å utarbeide slike aksjonæravtaler hvor markedsbidraget for de ulike typer aksjonærer er definert, samt sørge for inngåelse av slike avtaler. Markedsbidraget bør ha en nedre grense på minimum kr ,- for alle aksjonærer uavhengig av størrelse. Nedre grense for gårdeiere vil være kr ,-. Virksomheten er avhengig av minimum kr ,- i første driftsår, og tar sikte på en økning i etterføl

7 gende år som følge av økt antall aksjonærer. Det er svært viktig at det i aksjonæravtalen defineres i hvilke situasjoner aksjonæren ikke lenger er forpliktet til å betale markedsbidraget. Det kan tenkes en rekke situasjoner; nedleggelse av virksomheten, flytting av virksomhet til annen region mv. Denne adgangen til å ikke være forpliktet til å betale et markedsbidrag må sees i sammenheng med aksjelovens bestemmelser om oppløsning av selskapet i nærmere angitte tilfelle. Styret bør vurdere om en slik liste over tilfeller der selskapet skal oppløses, bør inntas i vedtektene. Arbeidsgruppen mener at markedsbidraget bør fastsettes etter følgende prinsipper: Gårdeiere Gårdeierne deles inn i fire kategorier beroende på det samlede areal denne eier. Vurderingen gjøres ut fra de eiendommer disse besitter i Lillestrømområdet. Her vil det minimale markedsbidraget til den enkelte aksjonær defineres. Det er den samlede eiendomsmassen som legges til grunn for vurderingen, ikke enkeltselskaper. Markedsbidraget vil trolig være i intervallet kr ,-. Handels-, kontor og næringsvirksomhet Det laveste markedsbidraget er på kr ,-. Dette gjelder for bedrifter med 0 5 ansatte. For de neste fem ansatte betales kr ,- (5.000,-, 7.500,- osv.). Det fastsettes et maksimalt markedsbidrag av styret. Ingen skal i utgangspunktet betale mer enn kr ,- i markedsbidrag. Særskilte aktører For enkelte aktører vil det være naturlig og nødvendig å fastsette markedsbidraget etter andre prinsipper enn nevnt over. Virksomhetens størrelse, type virksomhet mv. vil være sentrale vurderingsmomenter. 9.3 Andre finansieringskilder Det ytes blant annet prosjektmidler fra Skedsmo kommune, og en rekke private aktører i forbindelse med ulike arrangement i Lillestrøm. Dette gjelder for eksempel byfesten, julegate mv. Det legges til grunn at slike midler nå kanaliseres inn i Lillestrøm 2020 AS. Det må inngås særskilt avtaler i forhold til dette. Skedsmo kommune og flere private aktører har stilt seg positive til dette. I tillegg vil det iverksettes særskilte prosjekter og arrangementer der de enkelte faggrupper vil bli bedt om å finansiere deler av dette. Se for øvrig utkastet til prosjektet. 9.4 Forslag til budsjett perioden Det presenteres et utkast til budsjett for perioden Forslag til vedtekter PROSPEKT 2020 Arbeidsgruppen foreslår at følgende vedtekter gjøres gjeldende for Lillestrøm 2020 AS Inntekter Markedsbidrag Handels- og kontorbedrifter Gårdeiere og eiendomsutviklere Andre aksjonærer Skedsmo kommune Andre inntekter Prosjektmidler, arrangement mv Sum inntekter Utgifter Lønnskostnader Profilbygging og omdømmemåling Husleie Kontorkostnader Diverse kostnader Aktivitetskostnader Eksterne tjenester Sum utgifter Budsjettert resultat Vannskulpturen, Dampen Nitelven

8 1 Selskapet Selskapets navn er Lillestrøm 2020 AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er lokalisert i Lillestrøm i Skedsmo kommune. 3 Selskapets formål Selskapets formål er å bidra til en helhetlig og positiv bymessig utvikling som skal styrke Lillestrøm som by- og regionsenter. Selskapet skal i Lillestrøm-området utvikle samarbeidet mellom og være en attraktiv samarbeidspartner for nærings- og kulturaktører (se 6) og kommuner innenfor: - Profilering - By og områdeutvikling - Kulturaktiviteter - Samordning av arrangementer Selskapet skal derfor være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Lillestrøm, og en møteplass for selskapets aksjonærer. Selskapet skal arbeide for å tilrettelegge og utvikle rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og for å styrke områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og næringsvirksomhet. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr XXXX fordelt på XXXX aksjer hver pålydende kr 5.000,-. 5 Stemmerettsbegrensning Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 10 aksjer. 6 Særlige krav til selskapets aksjonærer For å eie aksjer i selskapet skal den enkelte aksjonær drive næringsvirksomhet som har en naturlig tilknytning til Lillestrøm-området, herunder blant annet handelsvirksomhet, eiendomsbesittelse, kulturell- og annen foreningsvirksomhet. I tillegg kan Skedsmo kommune tegne aksjer. Foreninger som representerer særskilte interesser må ha styrets samtykke for å eie aksjer. 7 Aksjenes omsettelighet Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes til å etablere sekundærrettigheter i aksjene, uten etter samtykke fra det samlede styret. Erverv av aksjer i selskapet er betinget av samtykke fra det samlede styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Dersom vedtektenes 6 ikke er oppfylt, foreligger alltid saklig grunn til å nekte samtykke. Samtykke kan ikke nektes dersom erververen allerede eier aksjer i selskapet. Samtykke kan ikke nektes når eierskiftet skyldes arv, eller aksjene på annen måte går over til den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Dersom det samlede styret nekter samtykke, gjelder reglene i aksjeloven Forkjøpsrett Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende ovenfor enhver erverver. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten aksjer som ønskes solgt. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal styret straks varsle de øvrige Partene. Alle aksjonærer i selskapet har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene etter denne bestemmelsen. Når forkjøpsretten utøves av flere av selskapets aksjonærer, fordeles aksjene i forhold til deres innbyrdes eierforhold i selskapet. Aksjer som ikke kan fordeles etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom de aksjonærene som har gjort forkjøpsrett gjeldende ved loddtrekning. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved skriftlig melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest en måned etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder ellers på like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesummen er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres verdien ved skjønn. Dersom Partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger aksjonærene hver sin skjønnsmann som i fellesskapet velger skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelsen deles av aksjonærene som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort. 9 Selskapets styre Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. For det tilfellet at Skedsmo kommune ved ordføreren besitter et av styrevervene, har lederen for opposisjonen møterett til styremøter. Tre av styremedlemmene velges av ordinær generalforsamling i partallsår, og to styremedlemmer velges av ordinær generalforsamling i oddetallsår. Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har stemt for. Det utbetales ikke styrehonorar. Følgende vedtak krever enstemmighet i styret: a) Investeringsprosjekt som for selskapet medfører økonomisk driftsansvar utover 3 år. b) Låneopptak etter alminnelig lånevilkår og/eller garantistillelse i selskapets navn. Selskapet tegnes av det samlede styre. 10 Generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år, og skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsresultatet. 2. Valg av styremedlemmer. 3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 4. Fastsettelse av markedsbidrag for inneværende kalenderår 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen. 6. Valg av valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteen velger selv leder. Vedtektsendringer krever samtykke fra 2/3 av oppmøtte aksjonærer på selskapets generalforsamling. 11 Representantskap Det skal etableres et representantskap bestående av selskapets aksjonærer. Representantskapet skal avholde møte minimum tre ganger i året etter forutgående skriftlig innkalling fra styret. Formålet med representantskapet er å være et forum for informasjonsutveksling, debatt og ytringer relatert til selskapets virksomhet. 12 Anvendelse av overskudd Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapets skal benytte et eventuelt overskudd i tråd med selskapets formål etter vedtektenes 2. Dersom selskapet blir å oppløse, skal selskapets overskudd tildeles Lillestrøm kultursenter. 13 Opphør av selskapet Ved opphør av virksomheten gjelder aksjelovens bestemmelser. 14 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder aksjelovens regler

FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD)

FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD) FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD) 1. Formål Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 28.10.2014 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Sted: Risør Dato: 21.06.2016 Kl.: 18.00 19.00 Tilstede var: Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter. Per Kristian Lunden,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2013/1195-40 Arkiv: U60 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 20.10.2014 Forslag til aksjonæravtale og vedtekter for Risør By AS Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 3 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010, 15. april

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer