Vedtekter for Hafjell Golf AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Hafjell Golf AS"

Transkript

1 Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg i Øyer kommune i samarbeid med Hafjell Golfklubb, samt det som står i forbindelse med dette. Videre skal selskapet kunne inngå avtale om drift av andre golfbaner og golfanlegg i regionen. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på 850 aksjer. Aksjenes pålydende er kr Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer. Det kan velges personlige varamedlemmer. Styret velges for to år om gangen. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. Hafjell Golfklubb skal ha rett til å utpeke ett medlem, samt personlig varamedlem, til styret. Eier av Nermo Gnr. 18 bnr 1 i Øyer kommune, skal ha rett til å utpeke ett medlem, samt personlig varamedlem, til styret. De(n) golfbane(r) og anlegg det gjøres avtale med jfr. 3 skal ha rett til å utpeke ett medlem, samt personlig varamedlem, til styret. Vedtekter Hafjell Golf AS av 5

2 6. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 7. Aksjonær i selskapet har prioritert rett til spill på selskapets golfanlegg i Øyer kommune, samt de(n) golfbane(r) og anlegg det gjøres avtale med jfr. 3. Den spillerett som er tilknyttet den enkelte aksje kan omgjøres til ett bestemt antall greenfee billetter pr. år. Hvor mange greenfee billetter en spillerett utgjør, fastsettes av styret. Den spillerett som er tilknyttet den enkelte aksje kan leies ut for en eller flere sesonger. Utleie av spillerett skal registreres hos selskapet. Selskapet skal holde register over spillerettene. Spill på selskapets bane betinger at man fyller de generelle vilkår for spill på baner tilknyttet Norges Golfforbund. Aksjonær i selskapet er forpliktet til å betale en årlig service avgift til selskapet for hver aksje, fra og med banens første driftsår. Serviceavgiften skal i hovedsak gå til drift av banen. Avgiftens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Styret gis fullmakt til å frita aksjer for plikt til å betale service avgift. Fritaket kan ikke gis til enkeltaksjer, med unntak av følgende situasjoner hvor det diskresjonært innrømmes fritak: Ved dødsfall gis arvingene rett til å abandonere aksjen til selskapet. Ved lang tids sykdom eller invalidisering/uførhet bekreftet ved legeerklæring gis fritak lik tidsperioden spesifisert i legeerklæringen. Ved situasjoner hvor perioden er permanent, har aksjonæren rett til å abandonere aksjen(e) til selskapet. Så sant selskapet oppfyller aksjelovens krav til aksjekapital, kan aksjonærene kreve at selskapet innløser én eller flere av sine aksjer mot samtidig å betale selskapet et beløp tilsvarende det antall aksjer som kreves innløst multiplisert med inneværende års serviceavgift multiplisert med 2,5 uten fradrag for aksjens pålydende. Innløsning skjer dermed uten utdeling. Aksjonæren skal varsle selskapet om sitt krav innen for virkning fra det Vedtekter Hafjell Golf AS av 5

3 påfølgende år. Alle aksjer som kreves innløst skal være fri for heftelser og all skyldig og forfalt serviceavgift til selskapet skal være betalt. Innløsningsbeløpet skal være betalt inn til selskapet innen påfølgende år. Innløsningskravet bortfaller dersom betingelsene ikke er oppfylt. Ved slik innløsning er aksjonæren fri sine rettigheter og forpliktelser tilknyttet de innløste aksjene. Innkomne, gyldige krav om innløsning gjennomføres av styret ved kapitalnedsettelse og nødvendige vedtektsendringer eller ved overdragelse av aksjene med fulle forpliktelser. For en periode på maksimalt 2 - to år fra 1. januar påfølgende år kan den enkelte aksjonær frasi seg den prioriterte spilleretten, herunder utleieretten, med tilhørende plikt til å betale serviceavgiften i perioden, mot å betale selskapet et årlig beløp tilsvarende det antall aksjer ønsket satt i bero multiplisert med påfølgende års serviceavgift multiplisert med 0,5. Alle rettigheter og plikter gjenoppstår automatisk ved utløpet av perioden. Aksjonæren skal varsle selskapet om sitt krav innen All skyldig og forfalt serviceavgift skal være betalt til selskapet for alle aksjer som kreves satt i bero. 8. Aksjene i selskapet er overdragelige. Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan nektes når eier av aksjene ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor selskapet. Styret kan stille som vilkår for samtykke, at erververen inngår avtale med selskapet om erkjennelse av plikten til å betale service avgift og at denne kan inndrives uten søksmål. Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, ansees samtykke å være gitt. Dersom aksjonæren misligholder sine forpliktelser overfor selskapet i henhold til vedtekter eller generalforsamlingsvedtak har selskapet rett til å kreve aksjonærens aksjer tvangssolgt for å inndekke utestående overfor selskapet. Før tvangssalg iverksettes skal aksjonæren gis en frist på 14 dager til å inndekke sine forpliktelser overfor selskapet. Vedtekter Hafjell Golf AS av 5

4 Ved manglende betaling av serviceavgift mister aksjonæren spilleretten tilknyttet aksjen for kommende sesong. Tapet av spillerett inntrer når betaling uteblir etter annen gangs purring. Når aksjonærer taper spilleretten på grunn av manglende betaling av serviceavgift tilfaller spilleretten selskapet, som fritt kan disponere over denne. 9. Ordinær generalforsamling avholdes hver år innen 30. juni. Den ordinære generalforsamlingen kan avholdes til samme dag og på samme sted som årsmøte i Hafjell Golfklubb. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med to ukers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Forslag fra aksjonærene må for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert styrets leder innen 1. januar. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Medlemmer i Hafjell Golfklubb har møte og talerett på ordinær og ekstraordinære generalforsamling. 10. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Styrets årsberetning. 2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 3. Fastsettelse av honorarer til styre og revisor. 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte. Vedtekter Hafjell Golf AS av 5

5 5. Valg av styre og styrets leder. 6. Valg av revisor. 7. Fastsettelse av årlig serviceavgift. 8. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 11. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. Innkallelse skal også sendes medlemmer i Hafjell Golfklubb. På ekstraordinær generalforsamling skal kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. 12 Forøvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Endringslog: Revidert på ordinær generalforsamling 20. februar Revidert på ordinær generalforsamling 26. februar Revidert på ekstraordinær generalforsamling 22. november Revidert på ekstraordinær generalforsamling 27. desember Vedtekter Hafjell Golf AS av 5

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted Selskapets navn er Dæhlenengen Byggeselskap AS. Selskapet er registrert 11. februar 1931. Dets org.nr.

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 1. Firma Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. 2. Forretningskontor Selskapets kontor og forretningskommune

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer