Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt , K-sak 79/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12"

Transkript

1 Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt , K-sak 79/12 Utskrift fra KF Delegeringsreglement - forslag til myndighetsfordeling 1. KOMMUNESTYRET Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Brann- og eksplosjonsvernloven Burettslaglova Domstolloven Eierseksjonsloven Eigedomskattelova Eldrerådsloven Folkehelseloven Folkebiblioteksloven Forpaktningslova Forsikringsvirksomhetsloven Forsøk i offentlig forvaltning Forurensingsloven Forvaltningsloven Friluftsloven Fritids- og småbåtloven Gravferdsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Hundeloven Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall) Inndelingslova Interkommunale selskaper Jordskifteloven Kirkeloven Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

2 1.28. Kulturlova Kulturminneloven Ligningsloven Luftfartsloven Matrikkellova Mellombels tilleggslov til eigedomsskattelova Midlertidig avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede Motorferdsel i utmark og vassdrag Målbrukslova Naturmangfoldloven Naturskadeloven Opplæringslova Oreigningslova Partiloven Plan- og bygningsloven Politiloven Privatskolelova Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Skatteloven Skjønnsprosessloven Sosiale tjenester i NAV Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner Viltloven Formannskapet Alkoholloven Domstolloven Forurensingsloven Helligdager og helligdagsfred Plan- og bygningsloven Serveringsloven Driftsutvalget Beiteloven Film- og videogramloven Friluftsloven

3 3.4. Gjerdeloven Hanndyrloven Hundeloven Jordlova Konsesjonsloven Odelsloven Privatskolelova Stadnamnloven Skogbruksloven Veglova Motorferdsel i utmark og vassdrag Kulturlova Viltloven Hedmarken brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensingsloven Klagenemnda Alkoholloven Serveringsloven IUA Hedmark Forurensingsloven Ordfører Domstolloven Rådmannen Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Domstolloven Dyrehelsepersonelloven Eierseksjonsloven Eigedomskattelova Film- og videogramloven Fiskerpensjonsloven

4 8.11. Flagging på kommunale bygninger Folkehelseloven Folkebiblioteksloven Folkeregisterloven Folketrygdloven Forpaktingslova Forurensingsloven Friluftsloven Geodataloven Gjeldsordningsloven Gravferdsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Helsemessig og sosial beredskap Helsepersonelloven Helseregisterloven Hundeloven Husbankloven Husleieloven Introduksjonsloven Jordlova Kirkeloven Konsesjonsloven Konfliktrådsloven Kompensasjon for merverdiavgift Kosmetikkloven Krigspensjonering for militærpersoner Krigspensjonering for sivilpersoner Krisesenterlova Kulturlova Kulturminneloven Lakseloven Ligningsloven Matloven Matrikkellova Merverdiavgiftsloven Motorferdsel i utmark og vassdrag

5 8.47. Naturmangfoldloven NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) Næringsberedskapsloven Odelsloven Offentlige anskaffelser Opplæringslova Panteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Pasientskadeloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Privatskolelova Reindriftsloven Rekvisisjonsloven Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Serveringsloven Sivilbeskyttelsesloven Sjømannspensjonstrygdloven Skatteloven Skogbruksloven Smittevernloven Sosiale tjenester i NAV Sprøyteromsloven Straffeloven Straffeprosessloven Strålevernloven Tobakkskadeloven Tvisteloven Veglova Vegtrafikkloven Viltloven

6 1. KOMMUNESTYRET 1.1. Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking, andre, tredje og femte avsnitt. Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens klageorgan. 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk handlingsplan Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet Kommunestyret fastsetter selv det høyeste antall vinmonopolutsalg og godkjenner deres beliggenhet. 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol Kommunestyret kan generelt for kommunen, eller for det enkelte salgssted, innskrenke eller utvide tiden for salg, jf Løten kommunes forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider (K-sak 41/11) Bevillingsgebyrene Kommunestyret fastsetter selv bevillingsgebyrer etter bestemmelsen Barnehageloven 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole Kommunestyret kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 7 Barnehageeierens ansvar Kommunestyret fastsetter barnehagens vedtekter Barnevernloven 2-1 Kommunens oppgaver Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. 6

7 1.4. Brann- og eksplosjonsvernloven 7 Tiltak ved store arrangementer Kommunestyret selv gir lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten. 9 Etablering og drift av brannvesen Kommunestyret skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Dette ivaretas av Hedmarken brannvesen. 13 Særskilte brannobjekter Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. 16 Nødalarmeringssentral De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. 28 Gebyr m.m. Kommunestyret selv fastsetter feieavgift og lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Burettslaglova 4-2 Juridiske personer o.a. som kan eie andeler uten hensyn til vedtektene Kommunen kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i lag med fem eller flere andeler Domstolloven 27, første avsnitt. Kommunestyret velger forliksråd på tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. 27, syvende avsnitt. Kommunestyret har myndighet til å beslutte å ha felles forliksråd med andre kommuner i samme domssogn. 57 Kommunestyret selv velger forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. 66, jf. 64 og 65. Kommunestyret selv velger medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere hvert fjerde år. 7

8 66a Kommunestyret gjennomfører suppleringsvalg av medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er mottatt. 68, andre avsnitt. Kommunestyret selv velger det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter 64 og Eierseksjonsloven 7. Seksjoneringsbegjæring, femte avsnitt. Kommunestyret skal fastsette gebyrets størrelse. 22. Rettslig rådighet, tredje avsnitt. Kommunestyret kan erverve flere seksjoner Eigedomskattelova Kommunestyret behandler selv saker etter denne loven, med unntak av 23 om søksmål og tvister for tingretten, som er delegert til rådmannen. Gjør særlige grunner at det blir svært urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd, kan skatten settes ned eller ettergis av formannskapet, jf Eldrerådsloven Kommunestyret treffer selv vedtak etter denne loven Folkehelseloven 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap. 18 Straff Kommunestyret kan begjære offentlig påtale etter denne paragraf. 8

9 1.11. Folkebiblioteksloven 4. Generelt, andre og tredje avsnitt. Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon Forpaktningslova Kommunestyret velger selv utvalg etter Forsikringsvirksomhetsloven 7-2. Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere, første og andre avsnitt. Kommuner har adgang til å opprette felles pensjonsordning. To eller flere kommuner kan avtale å ha sine pensjonsordninger i samme pensjonskasse Kommunale konsernlignende forhold, første avsnitt. En kommune og ett eller flere foretak hvor kommunen har bestemmende innflytelse, eller flere slike foretak, kan opprette felles pensjonsordning. Foretak som kommunen har eller har hatt en eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen, kan inngå i en slik felles pensjonsordning Forsøk i offentlig forvaltning 5. Gjennomføring m.v. av forsøk. Kommunestyret treffer selv vedtak etter denne paragraf Forurensingsloven 9. Forskrifter om forurensning. Kommunestyret gir selv forskrifter etter denne paragraf. 25. Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg. Kommunen kan kreve full eller delvis dekning av sine kostnader. 29. Krav til anlegg for behandling av avfall, tredje avsnitt. Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam. Dette ivaretas av HIAS IKS. 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v., andre og tredje avsnitt. Kommunestyret gir forskrift etter denne paragraf. 9

10 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v., første avsnitt. Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette ivaretas av HIAS IKS. 31. Håndtering av spesialavfall, første avsnitt. Kommunen har plikt til å motta spesialavfall. Dette ivaretas av HIAS IKS. 34. Avfallsgebyr, første avsnitt jf. andre avsnitt. Kommunestyret skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren. 43. Kommunal og statlig beredskap, første avsnitt. Kommunestyret skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen. Dette ivaretas av IUA Hedmark, ref K-sak 87/ Opplysningsplikt. Kommunestyret vedtar forskrift om opplysningsplikt. 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder. Kommunestyret fastsetter forskrifter etter denne paragraf. 52a. Gebyrer. Kommunestyret kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov, eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt Forvaltningsloven 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans, andre avsnitt, første setning. For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, er klageinstansen særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret Friluftsloven 2. Ferdsel i utmark, andre avsnitt. Kommunestyret kan forby ferdsel på nærmere angitte strekninger. 14. (Avgift for adgang til friluftsområde). Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunestyret kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde). Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunestyret med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. 16. (Sperring av særlig utsatt område). Blir en eiendom i særlig grad utsatt for allmennhetens ferdsel kan kommunestyret med samtykke av eieren eller brukeren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen. 10

11 18. (Krav om innløsning av særlig utsatt område). Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Fritids- og småbåtloven 40. Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer, fjerde avsnitt. Kommunestyret kan ved forskrift gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet Gravferdsloven 2. Krav til kirkegårder, første ledd. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar, andre ledd. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes etter budsjettforslag fra fellesrådet. 21. Vedtekter og avgifter, andre ledd. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunestyret etter forslag fra fellesrådet. 23. Forvaltningsansvar, andre ledd. Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan det ansvar og den myndighet som i loven er lagt til kirkelig fellesråd, med departementets godkjennelse, overføres til kommunen Helse- og omsorgstjenesteloven 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale, første ledd. Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen, eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene, eller sammen med andre kommuner Klage, tredje ledd. Kommunestyret kan oppnevne et eget utvalg av fagkyndige for saker som etter reglene i kapittel 9 skal behandles av fylkesnemnda Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter andre ledd. Kommunestyret skal selv inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf

12 1.21. Hundeloven 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m., andre og fjerde ledd. Kommunestyret fastsetter forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, jf 2. ledd bokstav a-e. 9. Unntak fra sikringsreglene, første ledd bokstav e. Kommunestyret fastsetter forskrift om unntak fra bestemmelser om ordinær båndtvang og evt. utvidet kommunal båndtvang for særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, jf. 1.ledd bokstav e. 11. Ro og orden mv. Kommunestyret fastsetter forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling, jf Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom Kommunestyret fastsetter forskrift om vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom for å ivareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden, jf Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall) 2, tredje ledd nr. 13 (6). Avgiften avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av kommunestyret. 24, fjerde ledd. Kommunestyret avgir uttalelse før en søknad om konsesjon etter denne lov avgjøres Inndelingslova Kommunestyret behandler alle saker etter denne lov Interkommunale selskaper 4. Selskapsavtale, første ledd andre punktum. For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret selv vedta avtalen. 6. Representantskapet og dets sammensetning, første ledd andre punktum og andre ledd. Kommunestyret oppnevner selv sine representanter. Kommunestyret bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg. 12

13 32. Oppløsning, første ledd andre punktum. Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Kommunestyret treffer selv vedtak i saken Jordskifteloven 8. I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker. Kommunestyret velger selv jordskiftemeddommere Kirkeloven 6 Menighetsrådets sammensetning. Kommunestyret velger et medlem og varamedlem til menighetsrådet Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Kommunestyret behandler alle saker etter denne lov Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgaver. Kommunestyret skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet lokalt. 5. Felles oppgaver. Kommunestyret skal sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingsvilkår Kulturminneloven 22. Regler for saksbehandling, nr. 3. Før vedtak om fredning treffes, skal forslaget forelegges kommunestyret. Det kan settes en frist for kommunestyrets uttalelse. 13

14 1.30. Ligningsloven Søksmål fra det offentlige Kommunestyret kan ved søksmål få prøvet om en ligningsavgjørelse bygger på feilaktig faktisk grunnlag eller uriktig oppfatning av et rettsspørsmål Luftfartsloven Saker etter denne lov behandles av kommunestyret Matrikkellova Kommunestyret behandler saker etter 32 (gebyr), 44 (ekspropriasjon) og 48 (tvangsmulkt). Øvrige bestemmelser er delegert til Rådmannen Mellombels tilleggslov til eigedomsskattelova I Kommunestyret treffer vedtak etter denne paragraf Midlertidig avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede Kommunestyret behandler alle saker etter denne loven Motorferdsel i utmark og vassdrag 5 (generelle tillatelser etter vedtak), første ledd jf. andre ledd. Kommunestyret kan gi forskrift Målbrukslova Kommunestyret behandler saker etter denne lov. 14

15 1.37. Naturmangfoldloven 43. Høring av forslag til verneforskrift, tredje ledd. Kommunestyret avgir uttalelse til forslag om forskrift. 53. Utvelgingens generelle betydning, femte ledd. Kommunestyret kan ved forskrift bestemme at reglene i 53 til 56 også skal gjelde for kommunens forvaltning av forekomster av andre nærmere bestemte naturtyper i kommunen Naturskadeloven Kommunestyret behandler saker etter denne lov Opplæringslova 2-5. Målformer i grunnskolen, syvende ledd, første punktum. Kommunestyret gir forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål. I forbindelse med skifte av hovedmål, eller når et flertall i kommunestyret eller minst 1/4 av de stemmeberettigede krever det, skal det holdes rådgivende avstemming Pedagogisk-psykologisk tjeneste, første ledd andre punktum. Kommunestyret avgjør om den pedagogisk-psykologiske tjenesten i kommunen skal organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen Skolen. Kommunestyret gir forskrifter om hvilken skole de forskjellige områdene i kommunen sokner til. 9a-2. Det fysiske miljøet. Kommunestyret skal planlegge og bygge skolene slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsa, trivselen og læringen til elevene Skoleanleggene. Kommunestyret skal sørge for formålstjenlige grunnskoler etter denne paragraf Samarbeidsutvalg ved grunnskoler. Kommunestyret sørger for at det er et samarbeidsutvalg ved hver grunnskole Plikt for kommunen til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp, første og fjerde ledd. Kommunestyret skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne loven for alle som er bosatt i kommunen Plikt for skoleeieren til å ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker. Kommunestyret skal gi elevene gratis frukt og grønnsaker Skolefritidsordningen. Kommunestyret gir vedtekter om skolefritidsordningen. 15

16 1.40. Oreigningslova Søknad om samtykke til ekspropriasjon fremsettes av kommunestyret Partiloven Kommunestyret behandler saker etter denne lov Plan- og bygningsloven 3-2. Ansvar og bistand i planleggingen, jf Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyret. 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet, andre ledd, første og andre punktum. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragrafs andre ledd, første og andre punktum Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet, andre ledd tredje punktum. Kommunestyret organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12, og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet, tredje og fjerde ledd. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet, første ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Mekling og avgjørelse av departementet, første ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Interkommunalt plansamarbeid, andre ledd. Kommunestyret kan inngå interkommunalt plansamarbeid Organisering, første ledd. Kommunestyret velger representanter til styret for interkommunalt plansamarbeid, og nærmere retningslinjer for organiseringen av arbeidet. 16

17 9-3. Planprosess og planinnhold, andre og tredje ledd. Kommunestyret kan overføre til styret for interkommunalt plansamarbeid den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. Kommunestyret treffer endelig planvedtak for kommunens område Overføring til regional plan. Kommunestyret gir samtykke/uttalelse om overføring av planarbeid til regional plan Uenighet, første og andre ledd. Kommunestyret anmoder fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle ved uenighet om innholdet i et samlet planforslag. Kommunestyret fatter vedtak om å tre ut av interkommunalt plansamarbeid Plansamarbeid mellom regioner og kommuner, andre ledd. Kommunestyret gir uttalelse ved plansamarbeid pålagt av Departementet Kommunal planstrategi, jf. 3-3 Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Kommuneplan. Kommunestyret skal sørge for en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel, jf Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Kommuneplanens arealdel, fjerde ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Hensynssoner, tredje ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 5 og 6, jf. 1-8 femte ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Oppstart av arbeid med kommuneplan, første ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Utarbeiding av planprogram, andre ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Vedtak av kommuneplan, første ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Innsigelse og vedtak av departementet, første ledd andre punktum. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf. 17

18 12-4. Rettsvirkning av reguleringsplan, femte ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Bestemmelser i reguleringsplan. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger, tredje og fjerde ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Vedtak av reguleringsplan, første og andre ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Endring og oppheving av reguleringsplan, andre ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf. Små endringer er delegert til rådmannen Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, tredje ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan, første og andre ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Tomtearrondering. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Forsøkstakst. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Utvidelse av ekspropriasjon. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Statens og fylkets overtakelse av eiendom, første ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler, første ledd. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Saksbehandling og offentlighet. Kommunestyret vedtar utbyggingsavtaler Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann, første til fjerde ledd og sjette ledd. 18

19 Kommunestyret gir planbestemmelser etter andre ledd. Øvrige saker etter denne paragraf behandles av rådmannen Fordelingsfaktorene, første ledd. Kommunestyret kan for hele eller del av kommunen fastsette et annet forhold mellom faktorene og at andre faktorer skal anvendes Den ubebygde del av tomta. Fellesareal, andre og tredje ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Bruksendring og riving av bolig Kommunestyret vedtar kommuneplanbestemmelser etter denne paragraf. Forvaltningen av planbestemmelsene delegeres til rådmannen Utbedringsprogram. Kommunestyret behandler selv saker etter denne paragraf Gebyr. Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester, og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag, ref K-sak 47/ Overgangsbestemmelser til plandelen, andre ledd. Kommunestyret behandler saker etter denne paragraf Politiloven Kommunestyret vedtar politivedtekter Privatskolelova 5-1. Styret, andre ledd bokstav a. Kommunestyret utpeker representant til styret Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Kommunestyret vedtar mandat for, og sammensetning av, rådet Skatteloven 1-2. Hvem som pålegger skatt, første ledd, jf Kommunestyret pålegger skatt til kommunen. 19

20 15-3. Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommunen Skjønnsprosessloven 14 Kommunestyret foreslår skjønnsmedlemmer Sosiale tjenester i NAV Kommunestyret skal sørge for nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne lov Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner 2 Kommunestyret bestemmer antall medlemmer i utvalget Viltloven 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal. Andre avsnitt, andre setning. Kommunestyret fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, rådyr, hjort og bever. Kommunestyret fastsetter minstearealet for elg, rådyr, hjort og bever. Kommunestyret vedtar målsetning for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Jf forskrift om forvaltning av hjortevilt og Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever (allmennhetens jaktadgang), første og andre ledd. Kommunestyret skal arbeide for en forsvarlig utnyttelse av muligheten for småviltjakt. 37. (sammenslåing til felles viltområde), andre og femte ledd. Kommunestyret fatter vedtak etter denne paragraf, jf forskrift nr (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt), andre og tredje ledd. Kommunestyret fatter vedtak etter denne paragraf, jf forskrift nr Rådmannen får fullmakt til å fordele fellingskvote og utbytte ved tvist. 40 Kontroll med betalt jegeravgift Kommunestyret fastsetter fellingsavgift for elg. 20

21 2. Formannskapet 2.1. Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden, første og andre avsnitt. Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd, og til skjenking av alkoholholdig drikk, kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer Bevilling for salg og skjenking, andre, tredje og femte avsnitt. Formannskapet tildeler salgs- og skjenkebevillinger, samt avgjør tiden for salg og skjenking. 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan formannskapet blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. En bevilling etter 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Formannskapet kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. Formannskapet kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7 b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål Overdragelse, død og konkurs, første avsnitt. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt formannskapet er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan formannskapet gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. 21

22 4-2. Omfanget av bevillingen, tredje avsnitt. Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet Domstolloven 68, første avsnitt. Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg. 74. Avgjørelse om fritak treffes av formannskapet Forurensingsloven 18. Endring og omgjøring av tillatelse. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf. 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v., andre avsnitt. Krav om erstatning etter første ledd fremmes av formannskapet etter 81 første ledd bokstav c når forurensningsskaden er begrenset til kommunen. 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven. For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan formannskapet fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 78. Straffansvar for forurensning. Har overtredelsen bare ført til ubetydelig forurensning eller til ubetydelig fare for forurensning, skjer offentlig påtale bare etter begjæring fra forurensningsmyndigheten. 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall. Har overtredelsen av første ledd bare ført til ubetydelig skade eller ulempe, skjer offentlig påtale bare etter begjæring av formannskapet. Formannskapet har tilsvarende myndighet etter Helligdager og helligdagsfred 5. Salg fra faste utsalgssteder, sjette ledd. Formannskapet kan søke Fylkesmannen om at et område skal regnes som typisk turiststed. 22

23 2.5. Plan- og bygningsloven 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage, 3. ledd. Formannskapet kan påklage enkeltvedtak etter loven, hvor kommunen er berørt, dersom vedtaket direkte berører kommunens saksområde Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag, andre ledd jf Formannskapet fremmer innsigelse til andre kommuner mot planforslag i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging Vedtak av regional plan, andre ledd. Formannskapet kan kreve at saken bringes inn for departementet ved vesentlige innvendinger mot regionale planers mål eller retningslinjer Regional planbestemmelse, tredje og fjerde ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Detaljregulering, første ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Behandling av private reguleringsplanforslag. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Innsigelse og vedtak av departementet, tredje ledd siste punktum. Formannskapet avgir uttalelser etter denne paragraf Midlertidig forbud mot tiltak. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Varighet og frist, tredje punktum. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Fristforlengelse. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Refusjonsenheten. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Refusjonspliktig areal, andre ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Fordelingsfaktorene, første ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf. Kommunestyret kan for hele eller del av kommunen fastsette et annet forhold mellom faktorene og at andre faktorer skal anvendes Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon, andre og tredje ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Fastsetting av refusjon, andre ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf. 23

24 27-5. Fjernvarmeanlegg, andre ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Byggegrunn, miljøforhold mv., andre ledd. Formannskapet behandler saker etter denne paragraf Serveringsloven 3. Bevilling. Formannskapet gir serveringsbevilling etter denne paragraf. 8. Krav til søknaden, andre ledd. Formannskapet kan kreve fremlagt opplysninger i hht denne paragraf. 15. Åpningstider. Formannskapet fastsetter forskrift om åpningstider for de serveringsstedene som ligger i kommunen. Formannskapet har myndighet til å gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted, når særlige grunner foreligger. 18. Suspensjon av bevilling. Formannskapet kan straks sette en serveringsbevilling ut av kraft midlertidig dersom dette er nødvendig. Formannskapet kan straks stenge et serveringssted inntil videre dersom dette er nødvendig. Slik stenging skal opphøre når forholdene som lå til grunn for stengingsvedtaket, er rettet. 19. Tilbakekall av serveringsbevilling. Formannskapet kan tilbakekalle bevilling etter denne paragraf. 24

25 3. Driftsutvalget 3.1. Beiteloven 12 I skogsmark der det er viktig at det blir slutt med beite helt eller delvis, skal kommunen - i tilfelle i samarbeid med nabokommunene - søke å legge forholdene slik til rette at området kan fredes for beiting i den grad dette er nødvendig. 13 Når driftsutvalget gjør framlegg om det, og fylkesmannen har hatt anledning til å si sin mening, kan departementet sette forbud mot all beiting eller beiting med visse slags husdyr i nærmere angitt skogmarkområder i kommunen i tidsrommet 1. oktober juni eller i en bolk av dette tidsrommet. 16 Den som med forsett eller av uaktsomhet er årsak til at husdyr kommer ulovlig inn på annen manns grunn, straffes med bot. Brudd blir påtalt når den krenkte eller kommunen krever det. Med påtalekravet skal det følge uttalelse fra kommunen Film- og videogramloven 2. Kommunal løyveordning, jf. forskrift om film og videogram 10. Driftsutvalget gir bevilling til framvisning av film eller videogram og fastsetter vilkår for framvisning Friluftsloven 2. Ferdsel i utmark, andre avsnitt. Driftsutvalget vedtar regulering av ridning, sykling m.v. etter 2. ledd. 20. (Uttalelse om tvilsspørsmål). Driftsutvalget gir uttalelse i tvilsspørsmål. 35. (Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag). Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark, og kan gi organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, tilsvarende rett. 25

26 3.4. Gjerdeloven 18 Driftsutvalget behandler saker etter denne paragraf Hanndyrloven 4 Driftsutvalget fremmer forslag om vedtekt etter denne paragraf Hundeloven 9. Unntak fra sikringsreglene, første ledd bokstav e. Driftsutvalget fatter vedtak om unntak fra bestemmelser om ordinær båndtvang og evt. utvidet kommunal båndtvang, jf 1. ledd bokstav e Jordlova Driftsutvalget behandler prinsipielle saker etter denne lov Konsesjonsloven Driftsutvalget behandler alle prinsipielle saker etter denne lov Odelsloven Driftsutvalget behandler prinsipielle saker etter denne lov Privatskolelova 2-1. Godkjenning av skoler, første ledd andre punktum. Driftsutvalget gir uttalelser etter denne paragraf. 26

27 3.11. Stadnamnloven Driftsutvalget behandler alle saker etter denne loven Skogbruksloven Driftsutvalget behandler prinsipielle saker etter denne lov Veglova 4, andre ledd. Driftsutvalget gir uttalelse om opptak av kommunal eller privat veg som fylkesveg. 5, andre ledd. Driftsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. 6 Driftsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om bygging av kommunal veg. 7, andre ledd. Driftsutvalget gir uttalelse om nedlegging av fylkesveg og opptak som kommunal veg. 7, tredje ledd. Driftsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om at kommunal veg skal legges ned. 8 Driftsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om bruk av nedlagt offentlig veg. 38, første og fjerde ledd. Driftsutvalget kan vedta at grunn som vil ligge innenfor byggegrenser etter 29, ikke må bygges på eller benyttes på en måte som vil komme i strid med loven. 38, tredje ledd. Driftsutvalget gir uttalelse om riksveg og fylkesveg etter denne paragraf. 44. Driftsutvalget treffer avgjørelser om oppsetting og flytting av gjerder etter denne paragraf. 48. Driftsutvalget treffer avgjørelser om oppsetting og flytting av ferister og grinder etter denne paragraf. 50. Driftsutvalget treffer vedtak om eiendomsinngrep etter denne paragraf. 27

28 3.14. Motorferdsel i utmark og vassdrag 6 Tillatelser etter søknad. Når særlige grunner foreligger, kan driftsutvalget gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven (gjelder ikke ved en enkelt anledning, for inntil en måned eller fornyelse av tidligere innvilget søknad). Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte anledninger eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. I unntakstilfelle kan driftsutvalget etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover 2 5 (jf forskriftens 6). Driftsutvalget kan gi dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel (gjelder ikke ved en enkelt anledning, for inntil en måned eller fornyelse av tidligere innvilget søknad), jf 5 og 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Driftsutvalget kan tildele nytt løyve for hel sesong, jf 5a i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Kulturlova 5, Felles oppgaver. Driftsutvalget skal sørge for å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter. Driftsutvalget disponerer de kulturmidlene som kommunestyret bevilger, og som ikke er lagt til rådmannens disposisjon Viltloven 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal. Driftsutvalget gis følgende myndighet; - årlig tildeling av fellingstillatelser/kvoter på elg og hjort for kommunen totalt. - godkjenne fravik i minsteareal (+/- 50 %) på elg og hjort. - fastsettelse av minsteareal for rådyr. - organisering/godkjenning av vald og bestandsplanområde for elg og hjort. - godkjenning av tellende areal på elg og hjort. - godkjenning av bestandsplaner og pålegg om rettet avskytning av elg og hjort. - godkjenning av flertallsvedtak om sammenslåing og forvaltningsregler. - ved tvist om fordeling av fellingskvote og utbytte etter tvungen sammenslåing, treffer driftsutvalget avgjørelse. 28

29 - kontroll av felte dyr. - pålegg om fangstrapport 4. Hedmarken brannvesen 4.1. Brann- og eksplosjonsvernloven Løten kommunes gjøremål etter loven delegeres til styret for Hedmarken Brannvesen, jf lovens 9, med følgende unntak; 7 siste ledd, 13 fjerde ledd og 28 andre ledd som er tillagt kommunestyret selv. 7 Tiltak ved store arrangementer, andre avsnitt Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, første avsnitt andre setning. Tilsynsmyndigheten kan bestemme at også andre skal gjennomføre systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. 9 Etablering og drift av brannvesen, første og andre avsnitt. Hedmarken brannvesen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse. 10 Dokumentasjon, første avsnitt. Kommunen skal dokumentere at plikten etter 9 første, annet og tredje ledd er oppfylt. 11 Brannvesenets oppgaver, andre avsnitt. Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 13 Særskilte brannobjekter, første og andre avsnitt. Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap, første avsnitt. Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m. 15 Samarbeid mellom kommuner, første avsnitt. Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. 17 Tjenesteplikt i brannvesenet, første avsnitt. Kommunen kan i særskilte tilfeller pålegge enhver myndig person bosatt i kommunen tjenesteplikt i brannvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgavene pålagt i denne loven. 29

30 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid, første avsnitt. Kommunen skal betale a) erstatning for skade på personer som har blitt pålagt å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid. Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring gjelder tilsvarende b) erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for pålagt deltakelse i rednings- og slokkearbeidet c) erstatning for skade på eiendom eller materielle verdier som følge av inngrep eller rekvisisjon etter loven d) erstatning for rekvirert materiell 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner, første og andre avsnitt. En kommune som mottar bistand fra en annen kommunes brannvesen skal yte kompensasjon for bistanden med mindre det er inngått særskilt avtale om annet. 31 Sentral tilsynsmyndighet, andre avsnitt. Tilsynsmyndigheten kan etter anmodning fra kommunen bistå kommunen ved gjennomføringen av pliktig tilsyn etter Lokal tilsynsmyndighet. Kommunen skal føre tilsyn på de områder som går frem av denne loven eller av forskrifter gitt i medhold av denne. 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis. 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted og til enhver innretning og kjøretøy tilsynsmyndigheten finner nødvendig for å føre tilsyn etter denne loven. 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver. Tilsynsmyndigheten kan kreve at den som eier, tilvirker, innfører eller markedsfører et produkt skal fremlegge en representativ prøve av produktet eller iverksette de undersøkelser som finnes nødvendige for å vurdere produktets egenskaper, virkninger eller egnethet. 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn. Tilsynsmyndigheten skal gi skriftlig rapport til den som er ansvarlig for tilsynsobjektet om resultatet av kontrollen 37 Pålegg og forbud mot bruk. Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i, eller i medhold av, denne loven. 39 Tvangsmulkt. I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. 40 Tvangsgjennomføring. Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. 30

31 4.2. Forurensingsloven 7. Plikt til å unngå forurensning fjerde avsnitt. Hedmarken brannvesen behandler alle saker etter denne paragraf som omhandler forurensning fra nedgravde oljetanker 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver. Hedmarken brannvesen fører tilsyn med nedgravde oljetanker, jf forurensningsforskriftens kapittel 1 og lokal forskrift. 49. Opplysningsplikt. Hedmarken brannvesen kan innhente opplysninger om nedgravde oljetanker etter denne paragraf. 50. Rett til gransking. Hedmarken brannvesen kan utføre gransking vedrørende nedgravde oljetanker etter denne paragraf. 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven. For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan Hedmarken brannvesen fatte vedtak om tvangsmulkt til staten i saker som omfatter nedgravde oljetanker. 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand. Ved gjennomføring av tiltak etter 7, 37, 46 og 74 kan Hedmarken brannvesen bestemme at det mot vederlag kan gjøres bruk av eller voldes skade på annens eiendom. 5. Klagenemnda 5.1. Alkoholloven 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Myndighet til å foreta kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk og salg av alkoholholdig drikk, ligger til kommunens klagenemnd Serveringsloven 13. Kontroll. Myndighet til å foreta den inspeksjon ved serveringsstedet som er nødvendig for å kontrollere at lovens krav er oppfylt, og at de opplysninger som er gitt av bevillingshaver er korrekte og fullstendige, ligger til kommunens klagenemnd. 6. IUA Hedmark 31

32 6.1. Forurensingsloven 46. Aksjoner mot akutt forurensning, andre avsnitt. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, skal IUA Hedmark søke å bekjempe ulykken. 47. Bistandsplikt, første avsnitt. Ved kommunale aksjoner, plikter den som har beredskapsplikt etter 40 etter pålegg fra IUA Hedmark å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i den private beredskap. 47. Bistandsplikt, andre og fjerde avsnitt. Ved aksjoner som ledes av staten, plikter IUA Hedmark etter pålegg fra forurensningsmyndigheten å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen etter 40 og Ordfører 7.1. Domstolloven 191, jf. 192 og 194. Ordfører tar i mot forkynnelser og meddelelser etter denne paragraf. 32

33 8. Rådmannen 8.1. Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden Rådmannen gir kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd, og til skjenking av alkoholholdig drikk for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning Bevilling for salg og skjenking, andre, tredje og femte avsnitt. Rådmannen innhenter uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før søknaden avgjøres. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i 1-7 b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten Bevilling for salg og skjenking, fjerde avsnitt. Rådmannen gir melding om gitte bevillinger til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 1-7c. Styrer og stedfortreder, første avsnitt. Rådmannen godkjenner styrer med stedfortreder. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. Rådmannen avholder kunnskapsprøve og utsteder kunnskapsbevis Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, tredje avsnitt. Rådmannen kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til bevillingsmyndigheten Opplysninger til statistiske formål mv Rådmannen fører et register med opplysninger om innehavere av bevillinger etter denne lov, og over de som kan drive engrossalg Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, andre avsnitt. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning Ambulerende skjenkebevilling. Rådmannen kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet Innhenting av uttalelser. Før søknaden avgjøres skal det innhentes uttalelse fra politiet, avgiftsmyndighetene, skattemyndighetene, tollmyndighetene og Mattilsynet. 33

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Frogn kommune Rådmannen

Frogn kommune Rådmannen Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis - Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling - Ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledning Bevillingsplikt Alkoholloven 1-4 a: «Salg, skjenking og tilvirkning

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

KF Delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement Delegeringsreglementet Luster kommune elektronisk format. Under arbeid Informasjon frå Kommuneforlaget: KF Delegeringsreglement Å vedta et delegeringsreglement krever store ressurser av kommunen. Derfor

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Side 1 av 24 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Dato LOV-1989-06-02-27 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2015-12-18-122 fra 01.01.2016 Publisert ISBN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 Innhold Abortloven... 5 Adopsjonsloven... 5 Alkoholforskriften... 5 Alkoholloven... 8 Anskaffelsesloven... 12 Arbeidsmiljøloven... 13 Arkivlova... 13 Barnehageloven...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer