Frogn kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune Rådmannen"

Transkript

1 Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende krav om dokumentasjon av opplysninger, delegeres til 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 4-5. Ambulerende skjenkebevilling Kommunens myndighet til å gi skriftlig advarsel til salgs- og skjenkesteder ved brudd på alkoholloven. Jf. Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 11 vedtatt i , delegeres til s myndighet til å gi ambulerende skjenkebevillinger i hht. 4-5 delegeres til 7-1. Bevillingsgebyrene Kommunens myndighet til å kreve inn bevillingsgebyr i hht. 7-1 delegeres til 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets befalsmesser m.v s rett til å uttale seg om tildeling av skjenkebevilling i befalsmesser i hht 5-3, tredje ledd, delegeres til Barnehageloven 16 Tilsyn Kommunens myndighet i hht. 16, vedrørende tilsynsrollen, delegeres til 17 Styrer Kommunens myndighet til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet i hht. 17, tredje ledd, delegeres til Side 1 av 39

2 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager Kommunens myndighet etter 16 a, vedrørende adgang til anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager delegeres til Bustøtteloven 5 Krav til bustaden Kommunens myndighet i hht 5 i bustøttelova delegeres til 7 Finansiering og organisering Kommunens ansvar ihht. bustøtteloven 7 for å organisere bustøtteordningen, samt finansiere administrasjonen av den, delegeres til Bygdeallmenningsloven Bygdeallmenningsloven Kommunens myndighet, oppgaver og ansvar i hht. til bygdeallmenningsloven delegeres til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Kommunens ansvar som offentlig virksomhet for legge til rette for universell utforming i virksomheten i hht. 9 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven delegeres til Diskrimineringsloven 5. Forbud mot trakassering Kommunens myndighet som arbeidsgiver i hht. 5 tredje ledd delegeres til 3a. Aktivitets- og rapporteringsplikt Kommunens plikter og ansvar som arbeidsgiver i hht. 5 i diskrimineringsloven delegeres til Side 2 av 39

3 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Kommunens ansvar og plikter som arbeidsgiver i hht. 7 i diskrimineringsloven delegeres til Domstolloven 25 Kommunens oppgaver i hht. domstolsloven 25, 2. ledd, delegeres til Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Kommunens plikter som kredittgiver i hht. kapittel 3 delegeres til Kapittel 4. Kausjon Kommunens plikter i hht. kapittel 4 delegeres til Fiskerpensjonsloven 4 Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Folkebiblioteksloven 4. Generelt Kommunens myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet delegeres til s myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet Side 3 av 39

4 delegeres til enhetsleder, enhet for kultur og fritid. Folkehelseloven 7 Folkehelsetiltak Kommunens myndighet i hht 7 1. ledd delegeres til 15 Tvangsmulkt Kommunens myndighet til å gi tvangsmulkt i hht ledd delegeres til 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunens plikter i hht. folkehelseloven 4 delegeres til 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunens plikter i hht folkehelseloven 5 delegeres til 6 Mål og planlegging Kommunens plikter i hht 6 1. ledd delegeres til 7 Folkehelsetiltak Kommunens plikt til å gi informasjon, råd og veiledning i hht. 7 delegeres til 26 Samarbeid mellom kommuner Kommunens plikt til å yte bistand til andre kommuner ved ulykker eller andre akutte situasjoner i hht. 26 delegeres til 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse Kommunens ansvar for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i hht. 27 delegeres til Side 4 av 39

5 28 Beredskap Kommunens plikter vedrørende beredskap i hht og 2. ledd delegeres til 30 Internkontroll Kommunens plikt til å føre internkontroll i hht. 30 delegeres til Folkeregisterloven Folkeregisterloven Kommunens myndighet i henhold til folkeregisterloven delegeres til rådmannnen. Folketrygdloven Fastlønnstilskott Kommunens myndighet i hht. 5-21, jf forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjeneste 3 delegeres til Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven Kommunens plikter i hht delegeres til Forsøk i offentlig forvaltning 5. Gjennomføring m.v. av forsøk delegere myndighet til å gjøre mindre endringer og tillegg til allerede godkjente vedtekter til Forurensingsloven 9. Forskrifter om forurensning Side 5 av 39

6 Kommunens myndighet i hht. 9 delegeres til 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver Kommunens plikt som forurensningsmyndighet i hht. 48 delegeres til 49. Opplysningsplikt Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 49 delegeres til 50. Rett til gransking Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 50 delegeres til 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven Kommunens myndighet i hht 73 delegeres til 78. Straffansvar for forurensning Kommunens myndighet i hht. 78 tredje ledd, delegeres til 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall Kommunens myndighet i hht. 79 tredje ledd, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens myndighet i hht. 47 første ledd, delegeres til 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. Kommunens myndighet i hht 58 andre ledd, delegeres til Side 6 av 39

7 2. Retningslinjer Kommunens plikt i hht. 2, punkt 2, delegeres til 43. Kommunal og statlig beredskap Kommunens plikt i hht. 43 første ledd, delegeres til 46. Aksjoner mot akutt forurensning Kommunens plikt i hht. 46 andre ledd, til å bekjempe ulykker som medfører akutt forurensning, samt å varsle statlige forurensningsmyndigheter, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens plikt i hht. 47 andre og fjerde ledd, delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens plikter i hht. 51 andre og fjerde ledd, delegeres til 7. Plikt til å unngå forurensning Kommunens myndighet i hht. 7 fjerde ledd delegeres til 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak Kommunens myndighet i hht. 11, jmf. forurensingsforskriften, delegeres til 18. Endring og omgjøring av tillatelse I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 18 til Side 7 av 39

8 20. Nedleggelse og driftsstans I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 20 til 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 22 første ledd delegeres til 51. Pålegg om undersøkelse Kommunens myndighet i hht. 51 delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens myndighet i hht. 51a første og tredje ledd, delegeres til 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder Kommunens myndighet i hht. 52 delegeres til 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand Kommunens myndighet i hht. 75 delegeres til 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 23, jf. rundskriv T-5/98 delegeres til 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) Kommunens myndighet i hht. 74 delegeres til 84. (anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike) Side 8 av 39

9 Kommunens plikt i hht 84 delegeres til Friluftsloven 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. Kommunens myndighet i hht. 40 delegeres til 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag Kommunens rettigheter i hht. 35 ivaretas av Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden Kommunens myndighet i hht. 9 tredje og fjerde ledd, delegeres til Havne- og farvannsloven 27. Tiltak som krever tillatelse Kommunens myndighet i hht. 27, første ledd, delegeres til rådmannen 31. Bortfall av tillatelse Kommunens myndighet i hht. 31 delegeres til 57. Pålegg om retting og stansing Kommunens myndighet i hht. 57 delegeres til 58. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Kommunens myndighet i hht. 58 delegeres til Side 9 av 39

10 60. Tvangsmulkt Kommunens myndighet i hht. 60 delegeres til 61. Endring og tilbakekall av tillatelse mv. Kommunens myndighet i hht. 61 delegeres til 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til 32. Samordning av myndighet Kommunens plikt i hht. 32 delegeres til 40. Drift og vedlikehold av havn mv. Kommunens plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til s plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til enhetsleder, enhet for teknisk drift og forvaltning. 47. Havnekapitalen i kommunale havner Kommunens plikt i hht. 47 delegeres til Helse- og omsorgstjenesteloven 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Myndighet i hht. 5-3, første og andre ledd, er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Side 10 av 39

11 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen Kommunens myndighet delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens myndighet i hht. 9-3, tredje ledd, delegeres til 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Kommunens myndighet i hht. 9-5 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens myndighet i hht. 9-9, fjerde ledd, delegeres til 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og 10-3 Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 3-1 delegeres til 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikter i hht. 3-2 delegeres til 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunens plikt i hht. 3-3 delegeres til 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid Side 11 av 39

12 Kommunens plikt i hht. 3-4 delegeres til 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunens plikt i hht. 3-5 delegeres til 3-6 Omsorgslønn Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 3-7 Boliger til vanskeligstilte Kommunens plikt i hht. 3-7 delegeres til 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner Kommunens plikt i hht delegeres til 4-1 Forsvarlighet Kommunens plikt i hht. 4-1 delegeres til 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Kommunens plikt i hht. 4-2 delegeres til 5-1 Transport av behandlingspersonell Kommunens plikt i hht. 5-1 delegeres til Side 12 av 39

13 5-2 Beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 5-2 delegeres til 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Kommunens plikt i hht. 5-3 delegeres til 5-4 Politiattest Kommunens plikt i hht. 5-4 delegeres til 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning Kommunens plikt i hht. 5-5 delegeres til 5-7 Registrering av meldinger Kommunens plikt i hht. 5-7 delegeres til 5-10 Journal- og informasjonssystemer Kommunens plikt i hht delegeres til 7-1 Individuell plan Kommunens plikt i hht. 7-1 delegeres til rådmannen 7-2 Koordinator Kommunens plikt i hht. 7-2 delegeres til 7-3 Koordinerende enhet Side 13 av 39

14 Kommunens plikt i hht. 7-3 delegeres til 8-1 Undervisning og praktisk opplæring Kommunens plikt i hht. 8-1 delegeres til 8-2 Videre- og etterutdanning Kommunens plikt i hht. 8-2 delegeres til 8-3 Forskning Kommunens plikt i hht. 8-3 delegeres til 9-1 Formål Kommunens plikt i hht. 9-1, andre og tredje ledd, delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens plikt i hht. 9-3, første og andre ledd, delegeres til rådmannnen. 9-4 Krav til forebygging Kommunens plikt i hht. 9-4 delegeres til 9-7 Kommunens saksbehandling Kommunens plikt i hht. 9-7 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens plikt i hht. 9-9, andre og tredje ledd, delegeres til Side 14 av 39

15 Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering Kommunens plikt i hht. 2-3 delegeres til 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 2-2, første ledd, delegeres til 4-1. Tjenesteplikt og beordring Myndighet i henhold til 4-1 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Myndighet i hht. 4-2 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, delegeres til 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 16 delegeres til 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet Kommunens myndighet i hht. 19, andre ledd, delegeres til 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Kommunens myndighet i hht. 26 delegeres til Side 15 av 39

16 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kommunens myndgihet i hht. 32, andre og tredje ledd, delegeres til 33 Opplysninger til barneverntjenesten Kommunens myndighet i hht. 33 delegeres til 39 Plikt til å føre journal Kommunens plikt i hht. 39, andre ledd, delegeres til 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Kommunens plikt i hht. 41, andre ledd, delegeres til 43 Sletting av journalopplysninger Kommunens plikt i hht. 43 delegeres til 44 Journal på feil person Kommunens plikt i hht. 44 delegeres til Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister Kommunens myndighet i hht. 6, andre ledd, delegeres til 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 16 av 39

17 Inndelingslova 9. Saksutgreiing Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til 5 Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunens plikt til å utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomheten i hht. 5 pkt. 1 og 2 delegeres til 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger delegerer i hht. 24 nr. 1 myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker til 28-1e Samarbeidsavtalen Dersom Frogn er vertskommune delegeres kommunens plikt til å informere fylkesmannen til 39 b Lokale folkeavstemninger Kommunens plikt i hht. 39 b nr. 2 til å rapportere opplysninger til departementet delegeres til rådmannen 45 Årsbudsjettet Kommunens plikt i hht. 45 nr. 2 til å legge innstillingen til årsbudsjett ut på alminnelig ettersyn i 14 dager delegeres til Kommunens plikt i hht. 45 nr. 3 til å sende vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets saksdokumenter til departementet, delegeres til Side 17 av 39

18 46 Krav til årsbudsjettets innhold har myndighet til å utforme budsjettet i tråd med Årsregnskapet og årsberetningen har myndighet til å utforme årsberetningen i hht. 48 nr Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Kommunens plikt til å rapportere om ressursbruk og tjenesteyting i hht. 49 nr. 1 delegeres til 50 Låneopptak Kommunens plikt til å sende vedtak om låneopptak til departementet i hht. 50 nr. 9 delegeres til 60 Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser Kommunens plikter i hht. 60 nr. 5 delegeres til 60 e Samordning av tilsynsvirksomheten Kommunens plikt i hht. 60 e å underrette fylkesmannen om tilsynsplaner, varsel om pålegg eller andre sanksjoner delegeres til Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave Kommunens myndighet i hht. 6 delegeres til 12. Regnskap og kontroll Kommunens plikt i hht. 12 delegeres til Side 18 av 39

19 Kosmetikkloven 16. Tilsyn og vedtak Kommunens plikt i hht. 16 til å yte hjelp til tilsynet delegeres til Krigspensjonering for militærpersoner 30 Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Kommunens plikt i hht. 39 nr. 1 delegeres til Krigsskadeerstatningsloven Krigsskadeerstatningsloven Kommunens plikter delegeres til Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Kommunens plikt i hht. 37 nr. 1 delegeres til Krisesenterlova 4. Samordning av tenester Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Side 19 av 39

20 Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver Kommunens plikter i hht. 4 delegeres til 5. Felles oppgåver Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Kulturminneloven 25. Meldeplikt for offentlige organer Kommunens meldeplikt i hht. 25 delegeres til Matloven 23. Tilsyn og vedtak Kommunens opplysningsplikt i hht. 23 delegeres til Miljøinformasjonsloven 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon Kommunens plikt i hht. 8 delegeres til Målbrukslova 1 Kommunens plikt i hht 1 delegeres til 5 Side 20 av 39

21 Kommunens plikt til å melde fra om vedtak som er fattet etter 5 delegeres til Naturmangfoldloven 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 54 delegeres til 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 55 delegeres til 56. Kunngjøring og klage Kommunens plikt i hht. rådmannen, delegeres til NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 14. Samarbeid og oppgavedeling Kommunens myndighet til å utforme avtale i hht. 14, andre ledd, første punktum, med Arbeids- og velferdforvaltningen delegeres til 14 Samarbeid og oppgavedeling Kommunens plikt i hht. 14, første og andre ledd, delegeres til Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 21 av 39

22 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver Kommunens plikt i hht. 11 delegeres til 17 Kompensasjon til næringsdrivende Kommunens plikt i hht. 17 delegeres til Offentleglova 5. Utsett innsyn Kommunens myndighet til fastsette utsatt innsyn i hht. 5 delegeres til 6. Forbod mot forskjellsbehandling Kommunens myndighet til å inngå avtaler om enerett i hht. 6, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens myndighet i hht. 8, første ledd, delegeres til 4. Definisjonar Kommunens myndighet i hht. 4 delegeres til 11. Meirinnsyn Kommunens myndighet i hht. 11 delegeres til 12. Unntak for resten av dokumentet Kommunens myndighet i hht. 12 delegeres til Side 22 av 39

23 14-26 Kommunens myndighet i hht delegeres til 29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. Kommunens myndighet i hht. 29, første ledd, delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 3. Hovudregel Kommunens plikt i hht. offentleglova 3 delegeres til 7. Bruk av offentleg informasjon Kommunens plikt i hht. 7, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens plikt i hht. 8, fjerde avsnitt, delegeres til 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt Kommunens plikt i hht. 13 delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Side 23 av 39

24 31. Avslag og grunngiving Kommunens plikt i hht. 31 delegeres til Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Kommunens plikteri hht. lov om offentlige anskaffelser delegeres til 5. Grunnleggende krav Kommunens plikt i hht. 5 delegeres til 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 16. Forskrifter og enkeltvedtak Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Kommunens plikt i hht. 7 delegeres til Opplæringslova 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid Kommunens myndighet i hht. 2-2, fjerde ledd, til å gi forskrift om skolerute for kommunens skoler delegeres til Side 24 av 39

25 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Kommunens myndighet i hht. 2-6 til å bestemme at opplæringa i og på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til, delegeres til 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 2-8, siste ledd, delegeres til 2-9. Ordensreglement og liknande delegerer myndigheten til å fastsette forskrift om ordensreglement for den enkelte skole til Ordensreglementene for den enkelte skole skal vedta innenfor rammene av felles ordensreglement for skolene i Frogn. 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-1 delegeres til 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-2 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens myndighet i hht. 4A-4, andre ledd, delegeres til 4A-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 4A-7 delegeres til 4A-9. Bortvising Kommunens myndighet i hht. 4A-9 delegeres til Side 25 av 39

26 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 5-7 delegeres til 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 7-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens myndighet i hht. 9-1 delegeres til Skolefritidsordninga Kommunens myndighet til å føre tilsyn med privat skolefritidsordning i hht. 13-7, syvende ledd, siste punktum, delegeres til 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens plikt i hht. 2-1 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens plikt i hht. 4A-4 delegeres til 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell Kommunens plikt i hht. 4A-5 delegeres til 4A-8. Rådgiving Kommunens plikt i hht. 4A-8 delegeres til 4A-12. Tilpassa opplæring Side 26 av 39

27 Kommunens plikt i hht. 4A-12 delegeres til 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens plikt i hht. 5-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens plikt i hht. 9-1 delegeres til 9-3. Utstyr Kommunens plikt i hht. 9-3 delegeres til 9-5. Skoleanlegga Kompetanseutvikling Kommunens myndighet i hht. 9-5, andre ledd, til å gi dispensasjon fra bestemmelsen om alkoholservering på kombinerte anlegg, delegeres til Kommunens plikt som skoleeier i hht delegeres til Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp Kommunens plikt i hht. 13-1, første og fjerde ledd, delegeres til 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring Kommunen plikt i hht. 13-3b delegeres til Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunens plikt i hht delegeres til Side 27 av 39

28 Ansvarsomfang Kommunens plikt som skoleeier i hht , andre ledd, ivaretas av 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens plikt i hht. 4A-13 delegeres til Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Kommunens myndighet i hht delegeres til Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom Kommunens rettigheter i hht. 6-1 ivaretas av Pasient- og brukerrettighetsloven 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon Kommunens plikt i hht. 6-4 delegeres til 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Kommunens myndighet i hht. 4A-5 delegeres til 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Kommunens myndighet i hht. 4-6a delegeres til Pasientskadeloven Side 28 av 39

29 Pasientskadeloven Kommunens plikter etter pasientskadeloven delegeres til Personopplysningsloven Personopplysningsloven Kommunens plikter og myndighet etter personopplysningsloven delegeres til Plan- og bygningsloven 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet gis myndighet til å gjennføre mekling på vegne av kommunen, jmf Refusjonspliktig areal Kommunens myndighet i hht delegeres til Fordelingsfaktorene Kommunens myndighet i hht. 18-7, første ledd, andre punktum, delegeres til Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon Kommunens myndighet i hht. 18-8, andre og tredje ledd, delegeres til Fastsetting av refusjon Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet s plikt i hht. 3-3, fjerde ledd, til å sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig ekspertise delegeres til Side 29 av 39

30 5-3. Regionalt planforum Kommunens plikt i hht. 5-3, andre ledd, andre setning, delegeres til 7-1. Regional planstrategi Kommunens plikt til å delta i samarbeidet om regional planstrategi delegeres til 9-3. Planprosess og planinnhold Kommunens plikt i hht. 9-3, første avsnitt, delegeres til Kommunal planstrategi Kommunens plikt i hht. 10-1, andre ledd, delegeres til Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Kommunens plikt i hht delegeres til Arealformål i kommuneplanens arealdel Kommunens plikt i hht delegeres til Oppstart av arbeid med kommuneplan Kommunens plikt til å varsle om oppstart av kommuneplanarbeid delegeres til Arealformål i reguleringsplan Kommunens plikt i hht delegeres til Side 30 av 39

31 12-9. Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger har plikt til å legge frem forslag om planprogram i hht. 12-9, første og andre ledd Behandling av private reguleringsplanforslag Kommunens plikt i hhr , tredje punktum, delegeres til Vedtak av reguleringsplan Kommunens plikt i hht , fjerde og femte ledd, delegeres til Endring og oppheving av reguleringsplan Med medhold i 12-14, andre ledd, siste punktum, delegeres myndigheten til å gjøre små endringer i reguleringsplaner til Kommunens plikt til å hente inn uttalelser i hht , tredje ledd, delegeres til Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Kommunens plikter i hht vedr. saksutredningen og offentliggjøring av vedtak delegeres til Erstatningstomt, midlertidig husrom Kommunens plikt i hht delegeres til Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Kommunens plikt i hht. 18-1, femte ledd, delegeres til Behandling av søknaden i kommunen Kommunens plikt i hht delegeres til Tilsynsplikt Kommunens plikt i hh til 25-1, første og andre ledd, delegeres til Side 31 av 39

32 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk Kommunens plikt i hht delegeres til Privatskolelova 3-3. Skolegangen Kommunens myndighet i hht. 3-3 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 3-5, første ledd, delegeres til 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens myndighet i hht. 3-6 delegeres til 3-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 3-7, andre ledd, delegeres til 5-1. Styret velger representant til styrene ved private skoler i kommuner i hht. 5-1 andre ledd, bokstav a Godkjenning av skolar Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens plikt i hht. 3-5, tredje og fjerde ledd, delegeres til Side 32 av 39

33 3-8. Helsetilsyn Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens myndighet i hht. 3-14, delegeres til Psykisk helsevernloven 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 4-1. Individuell plan Kommunens plikter i hht. 4-1, andre ledd, delegeres til Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 5 Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Serveringsloven 3. Bevilling 18. Suspensjon av bevilling Kommunens myndighet til å gi serveringsbevilling etter 3 delegeres til Myndigheten begrenses til serveringssteder uten alkoholservering. Kommunens myndighet i hht. 18 delegeres til Side 33 av 39

34 19. Tilbakekall av serveringsbevilling Kommunens myndighet i hht. 19 delegeres til 22. Overdragelse av serveringssted Kommunens myndighet i hht. 22, fjerde ledd, delegeres til 24. Bortfall av bevilling ved død Kommunens myndighet i hht. 24, første ledd, delegeres til Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell Kommunens plikter i hht. 13, andre og tredje ledd, delegeres til 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunens plikter i hht. 14 delegeres til 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Kommunens plikter i hht. 15 delegeres til 18. Allmennhetens bistand ved evakuering Kommunens plikt i hht. 18, tredje ledd, annet punktum, delegeres til Side 34 av 39

35 20. Etablering av offentlige og private tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 20 delegeres til 21. Plikt til å opprettholde tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Kommunens plikt i hht. 22 delegeres til Sjømannspensjonstrygdloven 21 Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til Skatteloven 2-5. Fylkeskommune og kommune Kommunens plikt i hht. 2-5, andre ledd, delegeres til Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering s myndighet i hht. 4-1 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens plikter i hht. 7-1, første og tredje ledd, delegeres til Side 35 av 39

36 4-6. Gravferd og transport av lik myndighet i hht. 4-6 delegeres til 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak s myndighet i hht. 4-9 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens oppgaver i hht. 7-1, andre, fjerde, femte og sjette avsnitt delegeres til Sosiale tjenester i NAV 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til Kommunens myndighet i hht. 16, tredje ledd, delegeres til Spesialisthelsetjenesteloven 2-1b. Beredskapsplan Kommunens plikt i hht. 2-1b delegeres til Straffeloven 39 g Kommunens myndighet i hht. 39 delegeres til Side 36 av 39

37 Straffeprosessloven 188 Kommunens myndighet i hht. 188, andre ledd, delegeres til Tobakkskadeloven 4 Bevillingsplikt Bestemmelsen trer i kraft gir bevilling for salg av tobakksvarer i hht Bevillingsperioden Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 5 delegeres til 7. Saksbehandlingsregler Bestemmelsen trer i kraft Kommunens plikter og myndighet i hht. 7 delegeres til 8. Krav til vandel Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 8, fjerde ledd, delegeres til 9. Styrer og stedfortreder Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 9, første og fjerde ledd, delegeres til 10. Kontroll med salgsbevillinger Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, og myndighet i hht. 10, andre ledd, delegeres til 11. Inndragning av salgsbevillinger Side 37 av 39

38 Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 11, første ledd, delegeres til 12. Overdragelse, død og konkurs Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 12, første avsnitt, delegeres til Trudomssamfunnslova 19 Kommunens myndighet til å utdele tilskudd i hht. 19 delegeres til Tvisteloven 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere s myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet i hht. 6-7, nr. 6, delegeres til Vass- og avløpsanleggslova 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr Kommunens myndighet til å kreve inn kommunale vann- og avløpsgebyr med hjemmel i 3 delegeres til rådmannen, etter satser fastsatt av kommunestyret. Veglova 30 Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 34 Kommunens myndighet i hht. 34 delegeres til Side 38 av 39

39 36 Kommunens myndighet i hht. 36 delegeres til 37 Kommunens myndighet i hht. 37 delegeres til 42 Kommunens myndighet i hht. 42 delegeres til 56 Kommunens myndighet i hht. 56 delegeres til Vegtrafikkloven 38. Panterett og inndriving m.m. Kommunens myndighet i hht. 38 delegeres til Side 39 av 39

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Flesberg kommune Rådmannen

Flesberg kommune Rådmannen Flesberg kommune Barnevernloven 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter Interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal er organisert i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

LOVDATA. NO. UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER Kurs for tillitsvalgte i samarbeidsorgan

LOVDATA. NO. UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER Kurs for tillitsvalgte i samarbeidsorgan LOVDATA. NO UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER Kurs for tillitsvalgte i samarbeidsorgan 1 Helse og omsorgstjenesteloven: Kapittel 2. Forholdet til andre lover 2-1. Forholdet til helsepersonelloven Helsepersonelloven

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Utskrift fra KF Delegeringsreglement - forslag til myndighetsfordeling 1. KOMMUNESTYRET... 6 1.1. Alkoholloven... 6 1.2.

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Kapittel 1. Formål og definisjoner. Kapittel 2. Kommunens ansvar. Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Kapittel 1. Formål og definisjoner. Kapittel 2. Kommunens ansvar. Forskrift om fastlegeordning i kommunene Forskrift om fastlegeordning i kommunene Hjemmel: Fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet 29. august 2012 med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse og

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer