Frogn kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune Rådmannen"

Transkript

1 Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende krav om dokumentasjon av opplysninger, delegeres til 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 4-5. Ambulerende skjenkebevilling Kommunens myndighet til å gi skriftlig advarsel til salgs- og skjenkesteder ved brudd på alkoholloven. Jf. Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 11 vedtatt i , delegeres til s myndighet til å gi ambulerende skjenkebevillinger i hht. 4-5 delegeres til 7-1. Bevillingsgebyrene Kommunens myndighet til å kreve inn bevillingsgebyr i hht. 7-1 delegeres til 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets befalsmesser m.v s rett til å uttale seg om tildeling av skjenkebevilling i befalsmesser i hht 5-3, tredje ledd, delegeres til Barnehageloven 16 Tilsyn Kommunens myndighet i hht. 16, vedrørende tilsynsrollen, delegeres til 17 Styrer Kommunens myndighet til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet i hht. 17, tredje ledd, delegeres til Side 1 av 39

2 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager Kommunens myndighet etter 16 a, vedrørende adgang til anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager delegeres til Bustøtteloven 5 Krav til bustaden Kommunens myndighet i hht 5 i bustøttelova delegeres til 7 Finansiering og organisering Kommunens ansvar ihht. bustøtteloven 7 for å organisere bustøtteordningen, samt finansiere administrasjonen av den, delegeres til Bygdeallmenningsloven Bygdeallmenningsloven Kommunens myndighet, oppgaver og ansvar i hht. til bygdeallmenningsloven delegeres til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Kommunens ansvar som offentlig virksomhet for legge til rette for universell utforming i virksomheten i hht. 9 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven delegeres til Diskrimineringsloven 5. Forbud mot trakassering Kommunens myndighet som arbeidsgiver i hht. 5 tredje ledd delegeres til 3a. Aktivitets- og rapporteringsplikt Kommunens plikter og ansvar som arbeidsgiver i hht. 5 i diskrimineringsloven delegeres til Side 2 av 39

3 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Kommunens ansvar og plikter som arbeidsgiver i hht. 7 i diskrimineringsloven delegeres til Domstolloven 25 Kommunens oppgaver i hht. domstolsloven 25, 2. ledd, delegeres til Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Kommunens plikter som kredittgiver i hht. kapittel 3 delegeres til Kapittel 4. Kausjon Kommunens plikter i hht. kapittel 4 delegeres til Fiskerpensjonsloven 4 Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Folkebiblioteksloven 4. Generelt Kommunens myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet delegeres til s myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet Side 3 av 39

4 delegeres til enhetsleder, enhet for kultur og fritid. Folkehelseloven 7 Folkehelsetiltak Kommunens myndighet i hht 7 1. ledd delegeres til 15 Tvangsmulkt Kommunens myndighet til å gi tvangsmulkt i hht ledd delegeres til 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunens plikter i hht. folkehelseloven 4 delegeres til 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunens plikter i hht folkehelseloven 5 delegeres til 6 Mål og planlegging Kommunens plikter i hht 6 1. ledd delegeres til 7 Folkehelsetiltak Kommunens plikt til å gi informasjon, råd og veiledning i hht. 7 delegeres til 26 Samarbeid mellom kommuner Kommunens plikt til å yte bistand til andre kommuner ved ulykker eller andre akutte situasjoner i hht. 26 delegeres til 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse Kommunens ansvar for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i hht. 27 delegeres til Side 4 av 39

5 28 Beredskap Kommunens plikter vedrørende beredskap i hht og 2. ledd delegeres til 30 Internkontroll Kommunens plikt til å føre internkontroll i hht. 30 delegeres til Folkeregisterloven Folkeregisterloven Kommunens myndighet i henhold til folkeregisterloven delegeres til rådmannnen. Folketrygdloven Fastlønnstilskott Kommunens myndighet i hht. 5-21, jf forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjeneste 3 delegeres til Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven Kommunens plikter i hht delegeres til Forsøk i offentlig forvaltning 5. Gjennomføring m.v. av forsøk delegere myndighet til å gjøre mindre endringer og tillegg til allerede godkjente vedtekter til Forurensingsloven 9. Forskrifter om forurensning Side 5 av 39

6 Kommunens myndighet i hht. 9 delegeres til 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver Kommunens plikt som forurensningsmyndighet i hht. 48 delegeres til 49. Opplysningsplikt Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 49 delegeres til 50. Rett til gransking Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 50 delegeres til 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven Kommunens myndighet i hht 73 delegeres til 78. Straffansvar for forurensning Kommunens myndighet i hht. 78 tredje ledd, delegeres til 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall Kommunens myndighet i hht. 79 tredje ledd, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens myndighet i hht. 47 første ledd, delegeres til 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. Kommunens myndighet i hht 58 andre ledd, delegeres til Side 6 av 39

7 2. Retningslinjer Kommunens plikt i hht. 2, punkt 2, delegeres til 43. Kommunal og statlig beredskap Kommunens plikt i hht. 43 første ledd, delegeres til 46. Aksjoner mot akutt forurensning Kommunens plikt i hht. 46 andre ledd, til å bekjempe ulykker som medfører akutt forurensning, samt å varsle statlige forurensningsmyndigheter, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens plikt i hht. 47 andre og fjerde ledd, delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens plikter i hht. 51 andre og fjerde ledd, delegeres til 7. Plikt til å unngå forurensning Kommunens myndighet i hht. 7 fjerde ledd delegeres til 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak Kommunens myndighet i hht. 11, jmf. forurensingsforskriften, delegeres til 18. Endring og omgjøring av tillatelse I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 18 til Side 7 av 39

8 20. Nedleggelse og driftsstans I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 20 til 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 22 første ledd delegeres til 51. Pålegg om undersøkelse Kommunens myndighet i hht. 51 delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens myndighet i hht. 51a første og tredje ledd, delegeres til 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder Kommunens myndighet i hht. 52 delegeres til 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand Kommunens myndighet i hht. 75 delegeres til 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 23, jf. rundskriv T-5/98 delegeres til 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) Kommunens myndighet i hht. 74 delegeres til 84. (anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike) Side 8 av 39

9 Kommunens plikt i hht 84 delegeres til Friluftsloven 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. Kommunens myndighet i hht. 40 delegeres til 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag Kommunens rettigheter i hht. 35 ivaretas av Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden Kommunens myndighet i hht. 9 tredje og fjerde ledd, delegeres til Havne- og farvannsloven 27. Tiltak som krever tillatelse Kommunens myndighet i hht. 27, første ledd, delegeres til rådmannen 31. Bortfall av tillatelse Kommunens myndighet i hht. 31 delegeres til 57. Pålegg om retting og stansing Kommunens myndighet i hht. 57 delegeres til 58. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Kommunens myndighet i hht. 58 delegeres til Side 9 av 39

10 60. Tvangsmulkt Kommunens myndighet i hht. 60 delegeres til 61. Endring og tilbakekall av tillatelse mv. Kommunens myndighet i hht. 61 delegeres til 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til 32. Samordning av myndighet Kommunens plikt i hht. 32 delegeres til 40. Drift og vedlikehold av havn mv. Kommunens plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til s plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til enhetsleder, enhet for teknisk drift og forvaltning. 47. Havnekapitalen i kommunale havner Kommunens plikt i hht. 47 delegeres til Helse- og omsorgstjenesteloven 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Myndighet i hht. 5-3, første og andre ledd, er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Side 10 av 39

11 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen Kommunens myndighet delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens myndighet i hht. 9-3, tredje ledd, delegeres til 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Kommunens myndighet i hht. 9-5 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens myndighet i hht. 9-9, fjerde ledd, delegeres til 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og 10-3 Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 3-1 delegeres til 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikter i hht. 3-2 delegeres til 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunens plikt i hht. 3-3 delegeres til 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid Side 11 av 39

12 Kommunens plikt i hht. 3-4 delegeres til 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunens plikt i hht. 3-5 delegeres til 3-6 Omsorgslønn Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 3-7 Boliger til vanskeligstilte Kommunens plikt i hht. 3-7 delegeres til 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner Kommunens plikt i hht delegeres til 4-1 Forsvarlighet Kommunens plikt i hht. 4-1 delegeres til 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Kommunens plikt i hht. 4-2 delegeres til 5-1 Transport av behandlingspersonell Kommunens plikt i hht. 5-1 delegeres til Side 12 av 39

13 5-2 Beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 5-2 delegeres til 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Kommunens plikt i hht. 5-3 delegeres til 5-4 Politiattest Kommunens plikt i hht. 5-4 delegeres til 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning Kommunens plikt i hht. 5-5 delegeres til 5-7 Registrering av meldinger Kommunens plikt i hht. 5-7 delegeres til 5-10 Journal- og informasjonssystemer Kommunens plikt i hht delegeres til 7-1 Individuell plan Kommunens plikt i hht. 7-1 delegeres til rådmannen 7-2 Koordinator Kommunens plikt i hht. 7-2 delegeres til 7-3 Koordinerende enhet Side 13 av 39

14 Kommunens plikt i hht. 7-3 delegeres til 8-1 Undervisning og praktisk opplæring Kommunens plikt i hht. 8-1 delegeres til 8-2 Videre- og etterutdanning Kommunens plikt i hht. 8-2 delegeres til 8-3 Forskning Kommunens plikt i hht. 8-3 delegeres til 9-1 Formål Kommunens plikt i hht. 9-1, andre og tredje ledd, delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens plikt i hht. 9-3, første og andre ledd, delegeres til rådmannnen. 9-4 Krav til forebygging Kommunens plikt i hht. 9-4 delegeres til 9-7 Kommunens saksbehandling Kommunens plikt i hht. 9-7 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens plikt i hht. 9-9, andre og tredje ledd, delegeres til Side 14 av 39

15 Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering Kommunens plikt i hht. 2-3 delegeres til 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 2-2, første ledd, delegeres til 4-1. Tjenesteplikt og beordring Myndighet i henhold til 4-1 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Myndighet i hht. 4-2 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, delegeres til 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 16 delegeres til 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet Kommunens myndighet i hht. 19, andre ledd, delegeres til 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Kommunens myndighet i hht. 26 delegeres til Side 15 av 39

16 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kommunens myndgihet i hht. 32, andre og tredje ledd, delegeres til 33 Opplysninger til barneverntjenesten Kommunens myndighet i hht. 33 delegeres til 39 Plikt til å føre journal Kommunens plikt i hht. 39, andre ledd, delegeres til 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Kommunens plikt i hht. 41, andre ledd, delegeres til 43 Sletting av journalopplysninger Kommunens plikt i hht. 43 delegeres til 44 Journal på feil person Kommunens plikt i hht. 44 delegeres til Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister Kommunens myndighet i hht. 6, andre ledd, delegeres til 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 16 av 39

17 Inndelingslova 9. Saksutgreiing Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til 5 Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunens plikt til å utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomheten i hht. 5 pkt. 1 og 2 delegeres til 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger delegerer i hht. 24 nr. 1 myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker til 28-1e Samarbeidsavtalen Dersom Frogn er vertskommune delegeres kommunens plikt til å informere fylkesmannen til 39 b Lokale folkeavstemninger Kommunens plikt i hht. 39 b nr. 2 til å rapportere opplysninger til departementet delegeres til rådmannen 45 Årsbudsjettet Kommunens plikt i hht. 45 nr. 2 til å legge innstillingen til årsbudsjett ut på alminnelig ettersyn i 14 dager delegeres til Kommunens plikt i hht. 45 nr. 3 til å sende vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets saksdokumenter til departementet, delegeres til Side 17 av 39

18 46 Krav til årsbudsjettets innhold har myndighet til å utforme budsjettet i tråd med Årsregnskapet og årsberetningen har myndighet til å utforme årsberetningen i hht. 48 nr Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Kommunens plikt til å rapportere om ressursbruk og tjenesteyting i hht. 49 nr. 1 delegeres til 50 Låneopptak Kommunens plikt til å sende vedtak om låneopptak til departementet i hht. 50 nr. 9 delegeres til 60 Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser Kommunens plikter i hht. 60 nr. 5 delegeres til 60 e Samordning av tilsynsvirksomheten Kommunens plikt i hht. 60 e å underrette fylkesmannen om tilsynsplaner, varsel om pålegg eller andre sanksjoner delegeres til Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave Kommunens myndighet i hht. 6 delegeres til 12. Regnskap og kontroll Kommunens plikt i hht. 12 delegeres til Side 18 av 39

19 Kosmetikkloven 16. Tilsyn og vedtak Kommunens plikt i hht. 16 til å yte hjelp til tilsynet delegeres til Krigspensjonering for militærpersoner 30 Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Kommunens plikt i hht. 39 nr. 1 delegeres til Krigsskadeerstatningsloven Krigsskadeerstatningsloven Kommunens plikter delegeres til Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Kommunens plikt i hht. 37 nr. 1 delegeres til Krisesenterlova 4. Samordning av tenester Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Side 19 av 39

20 Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver Kommunens plikter i hht. 4 delegeres til 5. Felles oppgåver Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Kulturminneloven 25. Meldeplikt for offentlige organer Kommunens meldeplikt i hht. 25 delegeres til Matloven 23. Tilsyn og vedtak Kommunens opplysningsplikt i hht. 23 delegeres til Miljøinformasjonsloven 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon Kommunens plikt i hht. 8 delegeres til Målbrukslova 1 Kommunens plikt i hht 1 delegeres til 5 Side 20 av 39

21 Kommunens plikt til å melde fra om vedtak som er fattet etter 5 delegeres til Naturmangfoldloven 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 54 delegeres til 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 55 delegeres til 56. Kunngjøring og klage Kommunens plikt i hht. rådmannen, delegeres til NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 14. Samarbeid og oppgavedeling Kommunens myndighet til å utforme avtale i hht. 14, andre ledd, første punktum, med Arbeids- og velferdforvaltningen delegeres til 14 Samarbeid og oppgavedeling Kommunens plikt i hht. 14, første og andre ledd, delegeres til Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 21 av 39

22 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver Kommunens plikt i hht. 11 delegeres til 17 Kompensasjon til næringsdrivende Kommunens plikt i hht. 17 delegeres til Offentleglova 5. Utsett innsyn Kommunens myndighet til fastsette utsatt innsyn i hht. 5 delegeres til 6. Forbod mot forskjellsbehandling Kommunens myndighet til å inngå avtaler om enerett i hht. 6, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens myndighet i hht. 8, første ledd, delegeres til 4. Definisjonar Kommunens myndighet i hht. 4 delegeres til 11. Meirinnsyn Kommunens myndighet i hht. 11 delegeres til 12. Unntak for resten av dokumentet Kommunens myndighet i hht. 12 delegeres til Side 22 av 39

23 14-26 Kommunens myndighet i hht delegeres til 29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. Kommunens myndighet i hht. 29, første ledd, delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 3. Hovudregel Kommunens plikt i hht. offentleglova 3 delegeres til 7. Bruk av offentleg informasjon Kommunens plikt i hht. 7, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens plikt i hht. 8, fjerde avsnitt, delegeres til 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt Kommunens plikt i hht. 13 delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Side 23 av 39

24 31. Avslag og grunngiving Kommunens plikt i hht. 31 delegeres til Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Kommunens plikteri hht. lov om offentlige anskaffelser delegeres til 5. Grunnleggende krav Kommunens plikt i hht. 5 delegeres til 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 16. Forskrifter og enkeltvedtak Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Kommunens plikt i hht. 7 delegeres til Opplæringslova 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid Kommunens myndighet i hht. 2-2, fjerde ledd, til å gi forskrift om skolerute for kommunens skoler delegeres til Side 24 av 39

25 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Kommunens myndighet i hht. 2-6 til å bestemme at opplæringa i og på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til, delegeres til 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 2-8, siste ledd, delegeres til 2-9. Ordensreglement og liknande delegerer myndigheten til å fastsette forskrift om ordensreglement for den enkelte skole til Ordensreglementene for den enkelte skole skal vedta innenfor rammene av felles ordensreglement for skolene i Frogn. 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-1 delegeres til 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-2 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens myndighet i hht. 4A-4, andre ledd, delegeres til 4A-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 4A-7 delegeres til 4A-9. Bortvising Kommunens myndighet i hht. 4A-9 delegeres til Side 25 av 39

26 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 5-7 delegeres til 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 7-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens myndighet i hht. 9-1 delegeres til Skolefritidsordninga Kommunens myndighet til å føre tilsyn med privat skolefritidsordning i hht. 13-7, syvende ledd, siste punktum, delegeres til 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens plikt i hht. 2-1 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens plikt i hht. 4A-4 delegeres til 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell Kommunens plikt i hht. 4A-5 delegeres til 4A-8. Rådgiving Kommunens plikt i hht. 4A-8 delegeres til 4A-12. Tilpassa opplæring Side 26 av 39

27 Kommunens plikt i hht. 4A-12 delegeres til 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens plikt i hht. 5-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens plikt i hht. 9-1 delegeres til 9-3. Utstyr Kommunens plikt i hht. 9-3 delegeres til 9-5. Skoleanlegga Kompetanseutvikling Kommunens myndighet i hht. 9-5, andre ledd, til å gi dispensasjon fra bestemmelsen om alkoholservering på kombinerte anlegg, delegeres til Kommunens plikt som skoleeier i hht delegeres til Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp Kommunens plikt i hht. 13-1, første og fjerde ledd, delegeres til 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring Kommunen plikt i hht. 13-3b delegeres til Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunens plikt i hht delegeres til Side 27 av 39

28 Ansvarsomfang Kommunens plikt som skoleeier i hht , andre ledd, ivaretas av 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens plikt i hht. 4A-13 delegeres til Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Kommunens myndighet i hht delegeres til Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom Kommunens rettigheter i hht. 6-1 ivaretas av Pasient- og brukerrettighetsloven 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon Kommunens plikt i hht. 6-4 delegeres til 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Kommunens myndighet i hht. 4A-5 delegeres til 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Kommunens myndighet i hht. 4-6a delegeres til Pasientskadeloven Side 28 av 39

29 Pasientskadeloven Kommunens plikter etter pasientskadeloven delegeres til Personopplysningsloven Personopplysningsloven Kommunens plikter og myndighet etter personopplysningsloven delegeres til Plan- og bygningsloven 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet gis myndighet til å gjennføre mekling på vegne av kommunen, jmf Refusjonspliktig areal Kommunens myndighet i hht delegeres til Fordelingsfaktorene Kommunens myndighet i hht. 18-7, første ledd, andre punktum, delegeres til Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon Kommunens myndighet i hht. 18-8, andre og tredje ledd, delegeres til Fastsetting av refusjon Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet s plikt i hht. 3-3, fjerde ledd, til å sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig ekspertise delegeres til Side 29 av 39

30 5-3. Regionalt planforum Kommunens plikt i hht. 5-3, andre ledd, andre setning, delegeres til 7-1. Regional planstrategi Kommunens plikt til å delta i samarbeidet om regional planstrategi delegeres til 9-3. Planprosess og planinnhold Kommunens plikt i hht. 9-3, første avsnitt, delegeres til Kommunal planstrategi Kommunens plikt i hht. 10-1, andre ledd, delegeres til Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Kommunens plikt i hht delegeres til Arealformål i kommuneplanens arealdel Kommunens plikt i hht delegeres til Oppstart av arbeid med kommuneplan Kommunens plikt til å varsle om oppstart av kommuneplanarbeid delegeres til Arealformål i reguleringsplan Kommunens plikt i hht delegeres til Side 30 av 39

31 12-9. Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger har plikt til å legge frem forslag om planprogram i hht. 12-9, første og andre ledd Behandling av private reguleringsplanforslag Kommunens plikt i hhr , tredje punktum, delegeres til Vedtak av reguleringsplan Kommunens plikt i hht , fjerde og femte ledd, delegeres til Endring og oppheving av reguleringsplan Med medhold i 12-14, andre ledd, siste punktum, delegeres myndigheten til å gjøre små endringer i reguleringsplaner til Kommunens plikt til å hente inn uttalelser i hht , tredje ledd, delegeres til Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Kommunens plikter i hht vedr. saksutredningen og offentliggjøring av vedtak delegeres til Erstatningstomt, midlertidig husrom Kommunens plikt i hht delegeres til Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Kommunens plikt i hht. 18-1, femte ledd, delegeres til Behandling av søknaden i kommunen Kommunens plikt i hht delegeres til Tilsynsplikt Kommunens plikt i hh til 25-1, første og andre ledd, delegeres til Side 31 av 39

32 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk Kommunens plikt i hht delegeres til Privatskolelova 3-3. Skolegangen Kommunens myndighet i hht. 3-3 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 3-5, første ledd, delegeres til 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens myndighet i hht. 3-6 delegeres til 3-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 3-7, andre ledd, delegeres til 5-1. Styret velger representant til styrene ved private skoler i kommuner i hht. 5-1 andre ledd, bokstav a Godkjenning av skolar Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens plikt i hht. 3-5, tredje og fjerde ledd, delegeres til Side 32 av 39

33 3-8. Helsetilsyn Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens myndighet i hht. 3-14, delegeres til Psykisk helsevernloven 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 4-1. Individuell plan Kommunens plikter i hht. 4-1, andre ledd, delegeres til Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 5 Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Serveringsloven 3. Bevilling 18. Suspensjon av bevilling Kommunens myndighet til å gi serveringsbevilling etter 3 delegeres til Myndigheten begrenses til serveringssteder uten alkoholservering. Kommunens myndighet i hht. 18 delegeres til Side 33 av 39

34 19. Tilbakekall av serveringsbevilling Kommunens myndighet i hht. 19 delegeres til 22. Overdragelse av serveringssted Kommunens myndighet i hht. 22, fjerde ledd, delegeres til 24. Bortfall av bevilling ved død Kommunens myndighet i hht. 24, første ledd, delegeres til Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell Kommunens plikter i hht. 13, andre og tredje ledd, delegeres til 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunens plikter i hht. 14 delegeres til 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Kommunens plikter i hht. 15 delegeres til 18. Allmennhetens bistand ved evakuering Kommunens plikt i hht. 18, tredje ledd, annet punktum, delegeres til Side 34 av 39

35 20. Etablering av offentlige og private tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 20 delegeres til 21. Plikt til å opprettholde tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Kommunens plikt i hht. 22 delegeres til Sjømannspensjonstrygdloven 21 Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til Skatteloven 2-5. Fylkeskommune og kommune Kommunens plikt i hht. 2-5, andre ledd, delegeres til Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering s myndighet i hht. 4-1 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens plikter i hht. 7-1, første og tredje ledd, delegeres til Side 35 av 39

36 4-6. Gravferd og transport av lik myndighet i hht. 4-6 delegeres til 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak s myndighet i hht. 4-9 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens oppgaver i hht. 7-1, andre, fjerde, femte og sjette avsnitt delegeres til Sosiale tjenester i NAV 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til Kommunens myndighet i hht. 16, tredje ledd, delegeres til Spesialisthelsetjenesteloven 2-1b. Beredskapsplan Kommunens plikt i hht. 2-1b delegeres til Straffeloven 39 g Kommunens myndighet i hht. 39 delegeres til Side 36 av 39

37 Straffeprosessloven 188 Kommunens myndighet i hht. 188, andre ledd, delegeres til Tobakkskadeloven 4 Bevillingsplikt Bestemmelsen trer i kraft gir bevilling for salg av tobakksvarer i hht Bevillingsperioden Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 5 delegeres til 7. Saksbehandlingsregler Bestemmelsen trer i kraft Kommunens plikter og myndighet i hht. 7 delegeres til 8. Krav til vandel Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 8, fjerde ledd, delegeres til 9. Styrer og stedfortreder Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 9, første og fjerde ledd, delegeres til 10. Kontroll med salgsbevillinger Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, og myndighet i hht. 10, andre ledd, delegeres til 11. Inndragning av salgsbevillinger Side 37 av 39

38 Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 11, første ledd, delegeres til 12. Overdragelse, død og konkurs Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 12, første avsnitt, delegeres til Trudomssamfunnslova 19 Kommunens myndighet til å utdele tilskudd i hht. 19 delegeres til Tvisteloven 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere s myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet i hht. 6-7, nr. 6, delegeres til Vass- og avløpsanleggslova 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr Kommunens myndighet til å kreve inn kommunale vann- og avløpsgebyr med hjemmel i 3 delegeres til rådmannen, etter satser fastsatt av kommunestyret. Veglova 30 Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 34 Kommunens myndighet i hht. 34 delegeres til Side 38 av 39

39 36 Kommunens myndighet i hht. 36 delegeres til 37 Kommunens myndighet i hht. 37 delegeres til 42 Kommunens myndighet i hht. 42 delegeres til 56 Kommunens myndighet i hht. 56 delegeres til Vegtrafikkloven 38. Panterett og inndriving m.m. Kommunens myndighet i hht. 38 delegeres til Side 39 av 39

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Flesberg kommune Rådmannen

Flesberg kommune Rådmannen Flesberg kommune Barnevernloven 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter Interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal er organisert i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

INNHOLD. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Page 1 of 10 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) DATO: LOV-2011-06-24-29 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2012-01-01

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

KF Delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement Delegeringsreglementet Luster kommune elektronisk format. Under arbeid Informasjon frå Kommuneforlaget: KF Delegeringsreglement Å vedta et delegeringsreglement krever store ressurser av kommunen. Derfor

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Rådmann Rådmann. Abortloven. Alkoholforskriften. Delegeringsreglement for Flesberg kommune Side 1 av Kommunestyret -> Rådmann

Rådmann Rådmann. Abortloven. Alkoholforskriften. Delegeringsreglement for Flesberg kommune Side 1 av Kommunestyret -> Rådmann Rådmann Rådmann Abortloven 2 Alkoholforskriften 5-2 5-3 5-5 5-6 6-1 6-2 6-3 7-3 9-1 9-2 9-3 9-4 Side 1 av 102 9-6 9-7 9-8 10-2 10-4 10-5 10-6 11-2 13-3 Føring av registeret 17-3 Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag.

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Vedlegg nr 2 030305 Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet fremkommer i Lov om, sist

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement Administrativt delegasjonsreglement Sør-Varanger kommune Administrativt delegasjonsreglement Vedtatt av rådmannen 01.05.16 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET...

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN (1) Loven trådte i kraft 1.

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Samhandlingsministeren Norsk Tannvern 12. mars 2013 2 Siden begynnelsen av 1970-årene har vi snakket

Detaljer

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 Innhold Abortloven... 5 Adopsjonsloven... 5 Alkoholforskriften... 5 Alkoholloven... 8 Anskaffelsesloven... 12 Arbeidsmiljøloven... 13 Arkivlova... 13 Barnehageloven...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Planlegging etter Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven Planlegging etter Plan- og bygningsloven «Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak.» Per Anders Røstad Fagansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusleger 9.-10. april 2014 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse. Internkontroll Røyk Alkohol Likestilling Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse Denne oversikten omfatter primært helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer