Frogn kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune Rådmannen"

Transkript

1 Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende krav om dokumentasjon av opplysninger, delegeres til 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 4-5. Ambulerende skjenkebevilling Kommunens myndighet til å gi skriftlig advarsel til salgs- og skjenkesteder ved brudd på alkoholloven. Jf. Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 11 vedtatt i , delegeres til s myndighet til å gi ambulerende skjenkebevillinger i hht. 4-5 delegeres til 7-1. Bevillingsgebyrene Kommunens myndighet til å kreve inn bevillingsgebyr i hht. 7-1 delegeres til 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets befalsmesser m.v s rett til å uttale seg om tildeling av skjenkebevilling i befalsmesser i hht 5-3, tredje ledd, delegeres til Barnehageloven 16 Tilsyn Kommunens myndighet i hht. 16, vedrørende tilsynsrollen, delegeres til 17 Styrer Kommunens myndighet til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet i hht. 17, tredje ledd, delegeres til Side 1 av 39

2 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager Kommunens myndighet etter 16 a, vedrørende adgang til anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager delegeres til Bustøtteloven 5 Krav til bustaden Kommunens myndighet i hht 5 i bustøttelova delegeres til 7 Finansiering og organisering Kommunens ansvar ihht. bustøtteloven 7 for å organisere bustøtteordningen, samt finansiere administrasjonen av den, delegeres til Bygdeallmenningsloven Bygdeallmenningsloven Kommunens myndighet, oppgaver og ansvar i hht. til bygdeallmenningsloven delegeres til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Kommunens ansvar som offentlig virksomhet for legge til rette for universell utforming i virksomheten i hht. 9 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven delegeres til Diskrimineringsloven 5. Forbud mot trakassering Kommunens myndighet som arbeidsgiver i hht. 5 tredje ledd delegeres til 3a. Aktivitets- og rapporteringsplikt Kommunens plikter og ansvar som arbeidsgiver i hht. 5 i diskrimineringsloven delegeres til Side 2 av 39

3 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Kommunens ansvar og plikter som arbeidsgiver i hht. 7 i diskrimineringsloven delegeres til Domstolloven 25 Kommunens oppgaver i hht. domstolsloven 25, 2. ledd, delegeres til Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Kommunens plikter som kredittgiver i hht. kapittel 3 delegeres til Kapittel 4. Kausjon Kommunens plikter i hht. kapittel 4 delegeres til Fiskerpensjonsloven 4 Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Folkebiblioteksloven 4. Generelt Kommunens myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet delegeres til s myndighet i hht 4 3. ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer fra departementet Side 3 av 39

4 delegeres til enhetsleder, enhet for kultur og fritid. Folkehelseloven 7 Folkehelsetiltak Kommunens myndighet i hht 7 1. ledd delegeres til 15 Tvangsmulkt Kommunens myndighet til å gi tvangsmulkt i hht ledd delegeres til 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunens plikter i hht. folkehelseloven 4 delegeres til 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunens plikter i hht folkehelseloven 5 delegeres til 6 Mål og planlegging Kommunens plikter i hht 6 1. ledd delegeres til 7 Folkehelsetiltak Kommunens plikt til å gi informasjon, råd og veiledning i hht. 7 delegeres til 26 Samarbeid mellom kommuner Kommunens plikt til å yte bistand til andre kommuner ved ulykker eller andre akutte situasjoner i hht. 26 delegeres til 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse Kommunens ansvar for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i hht. 27 delegeres til Side 4 av 39

5 28 Beredskap Kommunens plikter vedrørende beredskap i hht og 2. ledd delegeres til 30 Internkontroll Kommunens plikt til å føre internkontroll i hht. 30 delegeres til Folkeregisterloven Folkeregisterloven Kommunens myndighet i henhold til folkeregisterloven delegeres til rådmannnen. Folketrygdloven Fastlønnstilskott Kommunens myndighet i hht. 5-21, jf forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjeneste 3 delegeres til Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven Kommunens plikter i hht delegeres til Forsøk i offentlig forvaltning 5. Gjennomføring m.v. av forsøk delegere myndighet til å gjøre mindre endringer og tillegg til allerede godkjente vedtekter til Forurensingsloven 9. Forskrifter om forurensning Side 5 av 39

6 Kommunens myndighet i hht. 9 delegeres til 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver Kommunens plikt som forurensningsmyndighet i hht. 48 delegeres til 49. Opplysningsplikt Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 49 delegeres til 50. Rett til gransking Kommunens myndighet som forurensningsmyndighet i hht. 50 delegeres til 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven Kommunens myndighet i hht 73 delegeres til 78. Straffansvar for forurensning Kommunens myndighet i hht. 78 tredje ledd, delegeres til 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall Kommunens myndighet i hht. 79 tredje ledd, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens myndighet i hht. 47 første ledd, delegeres til 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. Kommunens myndighet i hht 58 andre ledd, delegeres til Side 6 av 39

7 2. Retningslinjer Kommunens plikt i hht. 2, punkt 2, delegeres til 43. Kommunal og statlig beredskap Kommunens plikt i hht. 43 første ledd, delegeres til 46. Aksjoner mot akutt forurensning Kommunens plikt i hht. 46 andre ledd, til å bekjempe ulykker som medfører akutt forurensning, samt å varsle statlige forurensningsmyndigheter, delegeres til 47. Bistandsplikt Kommunens plikt i hht. 47 andre og fjerde ledd, delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens plikter i hht. 51 andre og fjerde ledd, delegeres til 7. Plikt til å unngå forurensning Kommunens myndighet i hht. 7 fjerde ledd delegeres til 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak Kommunens myndighet i hht. 11, jmf. forurensingsforskriften, delegeres til 18. Endring og omgjøring av tillatelse I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 18 til Side 7 av 39

8 20. Nedleggelse og driftsstans I saker der kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter 11, delegeres kommunens myndiighet i hht. 20 til 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 22 første ledd delegeres til 51. Pålegg om undersøkelse Kommunens myndighet i hht. 51 delegeres til 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom Kommunens myndighet i hht. 51a første og tredje ledd, delegeres til 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder Kommunens myndighet i hht. 52 delegeres til 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand Kommunens myndighet i hht. 75 delegeres til 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg Kommunens myndighet i hht. 23, jf. rundskriv T-5/98 delegeres til 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) Kommunens myndighet i hht. 74 delegeres til 84. (anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike) Side 8 av 39

9 Kommunens plikt i hht 84 delegeres til Friluftsloven 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. Kommunens myndighet i hht. 40 delegeres til 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag Kommunens rettigheter i hht. 35 ivaretas av Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden Kommunens myndighet i hht. 9 tredje og fjerde ledd, delegeres til Havne- og farvannsloven 27. Tiltak som krever tillatelse Kommunens myndighet i hht. 27, første ledd, delegeres til rådmannen 31. Bortfall av tillatelse Kommunens myndighet i hht. 31 delegeres til 57. Pålegg om retting og stansing Kommunens myndighet i hht. 57 delegeres til 58. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Kommunens myndighet i hht. 58 delegeres til Side 9 av 39

10 60. Tvangsmulkt Kommunens myndighet i hht. 60 delegeres til 61. Endring og tilbakekall av tillatelse mv. Kommunens myndighet i hht. 61 delegeres til 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til 32. Samordning av myndighet Kommunens plikt i hht. 32 delegeres til 40. Drift og vedlikehold av havn mv. Kommunens plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til s plikt i hht. 40, tredje ledd første punktum, delegeres til enhetsleder, enhet for teknisk drift og forvaltning. 47. Havnekapitalen i kommunale havner Kommunens plikt i hht. 47 delegeres til Helse- og omsorgstjenesteloven 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Myndighet i hht. 5-3, første og andre ledd, er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Side 10 av 39

11 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen Kommunens myndighet delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens myndighet i hht. 9-3, tredje ledd, delegeres til 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Kommunens myndighet i hht. 9-5 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens myndighet i hht. 9-9, fjerde ledd, delegeres til 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og 10-3 Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 3-1 delegeres til 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunens plikter i hht. 3-2 delegeres til 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunens plikt i hht. 3-3 delegeres til 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid Side 11 av 39

12 Kommunens plikt i hht. 3-4 delegeres til 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunens plikt i hht. 3-5 delegeres til 3-6 Omsorgslønn Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 3-7 Boliger til vanskeligstilte Kommunens plikt i hht. 3-7 delegeres til 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner Kommunens plikt i hht delegeres til 4-1 Forsvarlighet Kommunens plikt i hht. 4-1 delegeres til 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Kommunens plikt i hht. 4-2 delegeres til 5-1 Transport av behandlingspersonell Kommunens plikt i hht. 5-1 delegeres til Side 12 av 39

13 5-2 Beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 5-2 delegeres til 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner Kommunens plikt i hht. 5-3 delegeres til 5-4 Politiattest Kommunens plikt i hht. 5-4 delegeres til 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning Kommunens plikt i hht. 5-5 delegeres til 5-7 Registrering av meldinger Kommunens plikt i hht. 5-7 delegeres til 5-10 Journal- og informasjonssystemer Kommunens plikt i hht delegeres til 7-1 Individuell plan Kommunens plikt i hht. 7-1 delegeres til rådmannen 7-2 Koordinator Kommunens plikt i hht. 7-2 delegeres til 7-3 Koordinerende enhet Side 13 av 39

14 Kommunens plikt i hht. 7-3 delegeres til 8-1 Undervisning og praktisk opplæring Kommunens plikt i hht. 8-1 delegeres til 8-2 Videre- og etterutdanning Kommunens plikt i hht. 8-2 delegeres til 8-3 Forskning Kommunens plikt i hht. 8-3 delegeres til 9-1 Formål Kommunens plikt i hht. 9-1, andre og tredje ledd, delegeres til 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Kommunens plikt i hht. 9-3, første og andre ledd, delegeres til rådmannnen. 9-4 Krav til forebygging Kommunens plikt i hht. 9-4 delegeres til 9-7 Kommunens saksbehandling Kommunens plikt i hht. 9-7 delegeres til 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Kommunens plikt i hht. 9-9, andre og tredje ledd, delegeres til Side 14 av 39

15 Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering Kommunens plikt i hht. 2-3 delegeres til 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Kommunens plikt i hht. 2-2, første ledd, delegeres til 4-1. Tjenesteplikt og beordring Myndighet i henhold til 4-1 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Myndighet i hht. 4-2 er allerede delegert til rådmannen gjennom kommuneloven 23. Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, delegeres til 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester Kommunens plikt i hht. 16 delegeres til 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet Kommunens myndighet i hht. 19, andre ledd, delegeres til 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Kommunens myndighet i hht. 26 delegeres til Side 15 av 39

16 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kommunens myndgihet i hht. 32, andre og tredje ledd, delegeres til 33 Opplysninger til barneverntjenesten Kommunens myndighet i hht. 33 delegeres til 39 Plikt til å føre journal Kommunens plikt i hht. 39, andre ledd, delegeres til 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Kommunens plikt i hht. 41, andre ledd, delegeres til 43 Sletting av journalopplysninger Kommunens plikt i hht. 43 delegeres til 44 Journal på feil person Kommunens plikt i hht. 44 delegeres til Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister Kommunens myndighet i hht. 6, andre ledd, delegeres til 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 16 av 39

17 Inndelingslova 9. Saksutgreiing Kommunens plikter i hht. 9 delegeres til Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til 5 Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunens plikt til å utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomheten i hht. 5 pkt. 1 og 2 delegeres til 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger delegerer i hht. 24 nr. 1 myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker til 28-1e Samarbeidsavtalen Dersom Frogn er vertskommune delegeres kommunens plikt til å informere fylkesmannen til 39 b Lokale folkeavstemninger Kommunens plikt i hht. 39 b nr. 2 til å rapportere opplysninger til departementet delegeres til rådmannen 45 Årsbudsjettet Kommunens plikt i hht. 45 nr. 2 til å legge innstillingen til årsbudsjett ut på alminnelig ettersyn i 14 dager delegeres til Kommunens plikt i hht. 45 nr. 3 til å sende vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets saksdokumenter til departementet, delegeres til Side 17 av 39

18 46 Krav til årsbudsjettets innhold har myndighet til å utforme budsjettet i tråd med Årsregnskapet og årsberetningen har myndighet til å utforme årsberetningen i hht. 48 nr Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Kommunens plikt til å rapportere om ressursbruk og tjenesteyting i hht. 49 nr. 1 delegeres til 50 Låneopptak Kommunens plikt til å sende vedtak om låneopptak til departementet i hht. 50 nr. 9 delegeres til 60 Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser Kommunens plikter i hht. 60 nr. 5 delegeres til 60 e Samordning av tilsynsvirksomheten Kommunens plikt i hht. 60 e å underrette fylkesmannen om tilsynsplaner, varsel om pålegg eller andre sanksjoner delegeres til Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave Kommunens myndighet i hht. 6 delegeres til 12. Regnskap og kontroll Kommunens plikt i hht. 12 delegeres til Side 18 av 39

19 Kosmetikkloven 16. Tilsyn og vedtak Kommunens plikt i hht. 16 til å yte hjelp til tilsynet delegeres til Krigspensjonering for militærpersoner 30 Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Kommunens plikt i hht. 39 nr. 1 delegeres til Krigsskadeerstatningsloven Krigsskadeerstatningsloven Kommunens plikter delegeres til Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Kommunens plikt i hht. 37 nr. 1 delegeres til Krisesenterlova 4. Samordning av tenester Kommunens plikt i hht. 4 delegeres til Side 19 av 39

20 Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver Kommunens plikter i hht. 4 delegeres til 5. Felles oppgåver Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Kulturminneloven 25. Meldeplikt for offentlige organer Kommunens meldeplikt i hht. 25 delegeres til Matloven 23. Tilsyn og vedtak Kommunens opplysningsplikt i hht. 23 delegeres til Miljøinformasjonsloven 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon Kommunens plikt i hht. 8 delegeres til Målbrukslova 1 Kommunens plikt i hht 1 delegeres til 5 Side 20 av 39

21 Kommunens plikt til å melde fra om vedtak som er fattet etter 5 delegeres til Naturmangfoldloven 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 54 delegeres til 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak Kommunens myndighet i hht. 55 delegeres til 56. Kunngjøring og klage Kommunens plikt i hht. rådmannen, delegeres til NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 14. Samarbeid og oppgavedeling Kommunens myndighet til å utforme avtale i hht. 14, andre ledd, første punktum, med Arbeids- og velferdforvaltningen delegeres til 14 Samarbeid og oppgavedeling Kommunens plikt i hht. 14, første og andre ledd, delegeres til Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak Kommunens plikt i hht. 10 delegeres til Side 21 av 39

22 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver Kommunens plikt i hht. 11 delegeres til 17 Kompensasjon til næringsdrivende Kommunens plikt i hht. 17 delegeres til Offentleglova 5. Utsett innsyn Kommunens myndighet til fastsette utsatt innsyn i hht. 5 delegeres til 6. Forbod mot forskjellsbehandling Kommunens myndighet til å inngå avtaler om enerett i hht. 6, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens myndighet i hht. 8, første ledd, delegeres til 4. Definisjonar Kommunens myndighet i hht. 4 delegeres til 11. Meirinnsyn Kommunens myndighet i hht. 11 delegeres til 12. Unntak for resten av dokumentet Kommunens myndighet i hht. 12 delegeres til Side 22 av 39

23 14-26 Kommunens myndighet i hht delegeres til 29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. Kommunens myndighet i hht. 29, første ledd, delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 3. Hovudregel Kommunens plikt i hht. offentleglova 3 delegeres til 7. Bruk av offentleg informasjon Kommunens plikt i hht. 7, andre ledd, delegeres til 8. Hovudregel om gratis innsyn Kommunens plikt i hht. 8, fjerde avsnitt, delegeres til 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt Kommunens plikt i hht. 13 delegeres til 30. Korleis organet skal gi innsyn Kommunens plikt i hht. 30 delegeres til Side 23 av 39

24 31. Avslag og grunngiving Kommunens plikt i hht. 31 delegeres til Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Kommunens plikteri hht. lov om offentlige anskaffelser delegeres til 5. Grunnleggende krav Kommunens plikt i hht. 5 delegeres til 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Kommunens plikt i hht. 6 delegeres til 16. Forskrifter og enkeltvedtak Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Kommunens plikt i hht. 7 delegeres til Opplæringslova 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid Kommunens myndighet i hht. 2-2, fjerde ledd, til å gi forskrift om skolerute for kommunens skoler delegeres til Side 24 av 39

25 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Kommunens myndighet i hht. 2-6 til å bestemme at opplæringa i og på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til, delegeres til 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 2-8, siste ledd, delegeres til 2-9. Ordensreglement og liknande delegerer myndigheten til å fastsette forskrift om ordensreglement for den enkelte skole til Ordensreglementene for den enkelte skole skal vedta innenfor rammene av felles ordensreglement for skolene i Frogn. 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-1 delegeres til 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område Kommunens myndighet til å etablere spesialundervisning i hht. 4A-2 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens myndighet i hht. 4A-4, andre ledd, delegeres til 4A-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 4A-7 delegeres til 4A-9. Bortvising Kommunens myndighet i hht. 4A-9 delegeres til Side 25 av 39

26 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 5-7 delegeres til 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder Kommunens myndighet i hht. 7-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens myndighet i hht. 9-1 delegeres til Skolefritidsordninga Kommunens myndighet til å føre tilsyn med privat skolefritidsordning i hht. 13-7, syvende ledd, siste punktum, delegeres til 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kommunens plikt i hht. 2-1 delegeres til 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne Kommunens plikt i hht. 4A-4 delegeres til 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell Kommunens plikt i hht. 4A-5 delegeres til 4A-8. Rådgiving Kommunens plikt i hht. 4A-8 delegeres til 4A-12. Tilpassa opplæring Side 26 av 39

27 Kommunens plikt i hht. 4A-12 delegeres til 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens plikt i hht. 5-6 delegeres til 9-1. Leiing Kommunens plikt i hht. 9-1 delegeres til 9-3. Utstyr Kommunens plikt i hht. 9-3 delegeres til 9-5. Skoleanlegga Kompetanseutvikling Kommunens myndighet i hht. 9-5, andre ledd, til å gi dispensasjon fra bestemmelsen om alkoholservering på kombinerte anlegg, delegeres til Kommunens plikt som skoleeier i hht delegeres til Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp Kommunens plikt i hht. 13-1, første og fjerde ledd, delegeres til 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring Kommunen plikt i hht. 13-3b delegeres til Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunens plikt i hht delegeres til Side 27 av 39

28 Ansvarsomfang Kommunens plikt som skoleeier i hht , andre ledd, ivaretas av 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens plikt i hht. 4A-13 delegeres til Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Kommunens myndighet i hht delegeres til Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom Kommunens rettigheter i hht. 6-1 ivaretas av Pasient- og brukerrettighetsloven 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon Kommunens plikt i hht. 6-4 delegeres til 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Kommunens myndighet i hht. 4A-5 delegeres til 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Kommunens myndighet i hht. 4-6a delegeres til Pasientskadeloven Side 28 av 39

29 Pasientskadeloven Kommunens plikter etter pasientskadeloven delegeres til Personopplysningsloven Personopplysningsloven Kommunens plikter og myndighet etter personopplysningsloven delegeres til Plan- og bygningsloven 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet gis myndighet til å gjennføre mekling på vegne av kommunen, jmf Refusjonspliktig areal Kommunens myndighet i hht delegeres til Fordelingsfaktorene Kommunens myndighet i hht. 18-7, første ledd, andre punktum, delegeres til Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon Kommunens myndighet i hht. 18-8, andre og tredje ledd, delegeres til Fastsetting av refusjon Kommunens myndighet i hht delegeres til 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet s plikt i hht. 3-3, fjerde ledd, til å sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig ekspertise delegeres til Side 29 av 39

30 5-3. Regionalt planforum Kommunens plikt i hht. 5-3, andre ledd, andre setning, delegeres til 7-1. Regional planstrategi Kommunens plikt til å delta i samarbeidet om regional planstrategi delegeres til 9-3. Planprosess og planinnhold Kommunens plikt i hht. 9-3, første avsnitt, delegeres til Kommunal planstrategi Kommunens plikt i hht. 10-1, andre ledd, delegeres til Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Kommunens plikt i hht delegeres til Arealformål i kommuneplanens arealdel Kommunens plikt i hht delegeres til Oppstart av arbeid med kommuneplan Kommunens plikt til å varsle om oppstart av kommuneplanarbeid delegeres til Arealformål i reguleringsplan Kommunens plikt i hht delegeres til Side 30 av 39

31 12-9. Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger har plikt til å legge frem forslag om planprogram i hht. 12-9, første og andre ledd Behandling av private reguleringsplanforslag Kommunens plikt i hhr , tredje punktum, delegeres til Vedtak av reguleringsplan Kommunens plikt i hht , fjerde og femte ledd, delegeres til Endring og oppheving av reguleringsplan Med medhold i 12-14, andre ledd, siste punktum, delegeres myndigheten til å gjøre små endringer i reguleringsplaner til Kommunens plikt til å hente inn uttalelser i hht , tredje ledd, delegeres til Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Kommunens plikter i hht vedr. saksutredningen og offentliggjøring av vedtak delegeres til Erstatningstomt, midlertidig husrom Kommunens plikt i hht delegeres til Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Kommunens plikt i hht. 18-1, femte ledd, delegeres til Behandling av søknaden i kommunen Kommunens plikt i hht delegeres til Tilsynsplikt Kommunens plikt i hh til 25-1, første og andre ledd, delegeres til Side 31 av 39

32 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk Kommunens plikt i hht delegeres til Privatskolelova 3-3. Skolegangen Kommunens myndighet i hht. 3-3 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens myndighet i hht. 3-5, første ledd, delegeres til 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste Kommunens myndighet i hht. 3-6 delegeres til 3-7. Skyss m.m. Kommunens myndighet i hht. 3-7, andre ledd, delegeres til 5-1. Styret velger representant til styrene ved private skoler i kommuner i hht. 5-1 andre ledd, bokstav a Godkjenning av skolar Kommunens myndighet i hht. 2-1 delegeres til 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunens plikt i hht. 3-5, tredje og fjerde ledd, delegeres til Side 32 av 39

33 3-8. Helsetilsyn Kommunens plikt i hht. 3-8 delegeres til 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunens myndighet i hht. 3-14, delegeres til Psykisk helsevernloven 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet Kommunens plikt i hht. 3-6 delegeres til 4-1. Individuell plan Kommunens plikter i hht. 4-1, andre ledd, delegeres til Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 5 Kommunens plikter i hht. 5 delegeres til Serveringsloven 3. Bevilling 18. Suspensjon av bevilling Kommunens myndighet til å gi serveringsbevilling etter 3 delegeres til Myndigheten begrenses til serveringssteder uten alkoholservering. Kommunens myndighet i hht. 18 delegeres til Side 33 av 39

34 19. Tilbakekall av serveringsbevilling Kommunens myndighet i hht. 19 delegeres til 22. Overdragelse av serveringssted Kommunens myndighet i hht. 22, fjerde ledd, delegeres til 24. Bortfall av bevilling ved død Kommunens myndighet i hht. 24, første ledd, delegeres til Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell Kommunens plikter i hht. 13, andre og tredje ledd, delegeres til 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunens plikter i hht. 14 delegeres til 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Kommunens plikter i hht. 15 delegeres til 18. Allmennhetens bistand ved evakuering Kommunens plikt i hht. 18, tredje ledd, annet punktum, delegeres til Side 34 av 39

35 20. Etablering av offentlige og private tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 20 delegeres til 21. Plikt til å opprettholde tilfluktsrom Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Kommunens plikt i hht. 22 delegeres til Sjømannspensjonstrygdloven 21 Kommunens plikt i hht. 21 delegeres til Skatteloven 2-5. Fylkeskommune og kommune Kommunens plikt i hht. 2-5, andre ledd, delegeres til Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering s myndighet i hht. 4-1 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens plikter i hht. 7-1, første og tredje ledd, delegeres til Side 35 av 39

36 4-6. Gravferd og transport av lik myndighet i hht. 4-6 delegeres til 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak s myndighet i hht. 4-9 delegeres til 7-1. Kommunens oppgaver Kommunens oppgaver i hht. 7-1, andre, fjerde, femte og sjette avsnitt delegeres til Sosiale tjenester i NAV 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet Kommunens plikter i hht. 12 delegeres til 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand Kommunens plikter i hht. 16 delegeres til Kommunens myndighet i hht. 16, tredje ledd, delegeres til Spesialisthelsetjenesteloven 2-1b. Beredskapsplan Kommunens plikt i hht. 2-1b delegeres til Straffeloven 39 g Kommunens myndighet i hht. 39 delegeres til Side 36 av 39

37 Straffeprosessloven 188 Kommunens myndighet i hht. 188, andre ledd, delegeres til Tobakkskadeloven 4 Bevillingsplikt Bestemmelsen trer i kraft gir bevilling for salg av tobakksvarer i hht Bevillingsperioden Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 5 delegeres til 7. Saksbehandlingsregler Bestemmelsen trer i kraft Kommunens plikter og myndighet i hht. 7 delegeres til 8. Krav til vandel Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 8, fjerde ledd, delegeres til 9. Styrer og stedfortreder Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 9, første og fjerde ledd, delegeres til 10. Kontroll med salgsbevillinger Kommunens plikt i hht. 10, første ledd, og myndighet i hht. 10, andre ledd, delegeres til 11. Inndragning av salgsbevillinger Side 37 av 39

38 Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 11, første ledd, delegeres til 12. Overdragelse, død og konkurs Bestemmelsen trer i kraft Kommunens myndighet i hht. 12, første avsnitt, delegeres til Trudomssamfunnslova 19 Kommunens myndighet til å utdele tilskudd i hht. 19 delegeres til Tvisteloven 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere s myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet i hht. 6-7, nr. 6, delegeres til Vass- og avløpsanleggslova 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr Kommunens myndighet til å kreve inn kommunale vann- og avløpsgebyr med hjemmel i 3 delegeres til rådmannen, etter satser fastsatt av kommunestyret. Veglova 30 Kommunens myndighet i hht. 30 delegeres til 34 Kommunens myndighet i hht. 34 delegeres til Side 38 av 39

39 36 Kommunens myndighet i hht. 36 delegeres til 37 Kommunens myndighet i hht. 37 delegeres til 42 Kommunens myndighet i hht. 42 delegeres til 56 Kommunens myndighet i hht. 56 delegeres til Vegtrafikkloven 38. Panterett og inndriving m.m. Kommunens myndighet i hht. 38 delegeres til Side 39 av 39